ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60"

Transkript

1 JUNI 2008 Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: ExxonMobil i Norge

2 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation er verdens største børsnoterte energiselskap, og grunnlagt i 1882 er det også ett av de de eldste industriforetakene i verden. Konsernet har ansatte i datterselskaper i over 200 land. Omsetningen i 2007 var over 390 milliarder dollar den høyeste i selskapets historie. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshore-virksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. Totalt har selskapet ca. 900 ansatte. ExxonMobil er den fjerde største produsenten av olje og gass på norsk kontintalsokkel med eierandeler i mer enn 20 produserende olje- og gassfelt, samt ca. 10 % andel i norsk infrastruktur for gasstransport. Selskapet, som er den største internasjonale produsenten og investoren på norsk sokkel, er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 2007 var selskapets totale produksjon ca fat oljeekvivalenter per dag, som tilsvarer ca. 11 % av norsk produksjon og også 11 % av ExxonMobils produksjon på verdensbasis Investeringer (i mrd. kroner) Olje- og gassproduksjon (i 1000 fat o.e. per dag) Oljeproduksjon Gassproduksjon Raffineriet på Slagentangen har en produksjonskapasitet på 6 millioner tonn oljeprodukter per år, og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på 20 % av det totale salg av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso- og Mobilvaremerker. Antallet bensinstasjoner er ) Hovedtall i mill. kroner Resultatoversikt Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd Balanseoversikt Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Andre hovedtall Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (aksjekapital) Personale Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader ) Hovedtallene er en direkte summering av postene i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, ExxonMobil Production Norway Inc., Mobil Oil AS og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgsinntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. Sterkt finansielt selskap langsiktig perspektiv ExxonMobils nettoinntekt i 2007 var 40,6 milliarder dollar, og avkastningen på investert kapital var hele 31,8 prosent. Selskapets samlede gass- og oljeproduksjon var 4,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag. En hovedgrunn til ExxonMobils posisjon som verdens ledende energiselskap er at det alltid har basert sin forretningsstrategi på de langsiktige hovedtrendene i energivirksomheten. Konsernet investerer jevnt og trutt uavhengig av kortsiktige konjunktursvingninger. I 2007 var selskapets totale investeringer (alle forretningsområder) nærmere 121 milliarder dollar. Framtidens energietterspørsel I 2030 vil verdens energietterspørsel ha økt med 40 prosent sammenlignet med Størsteparten av denne økningen vil komme fra ikke-oecd nasjoner hvor den økonomiske veksten er stor, og hvor milliarder av mennesker trenger økt tilgang til energi for å øke sin levestandard. Olje, gass og kull vil også i 2030 være de dominerende energikildene, og de vil som i dag dekke ca. 80 prosent av verdens energietterspørsel. Sammen med den øvrige globale petroleumsindustrien vil derfor ExxonMobil i årene framover være en viktig bidragsyter når det gjelder å dekke verdens økende energibehov. Satsing på ny teknologi For å håndtere verdens krevende energiutfordringer kreves det bedre energieffektivitet og utvikling av ny teknologi. I løpet av de siste 5 årene har ExxonMobil investert 3,5 milliarder dollar innen forskning og utvikling, noe som har gitt gode resultater. Et område hvor det blir forsket mye, er økt oljeutvinning (Enhanced Oil Recovery) der selskapet har utviklet nye metoder for gassinjeksjon, samt økt produksjon gjennom kjemiske midler og varmetilførsel i reservoarene. ExxonMobil har dessuten de siste årene bl.a. utviklet teknologi som har effektivisert boreoperasjonene, samt teknologi som har gjort det lettere å kartlegge olje- og gassreservoarene. ExxonMobil tar miljøutfordringene på alvor ExxonMobil ser helt klart at energibruk, økonomisk aktivitet og miljøutfordringer er tett sammenvevd, og beskyttelse av miljøet er derfor en av selskapets viktigste målsettinger. Selskapet driver et omfattende forskningsprogram i samarbeid med Stanford University i California kalt Global Climate and Energy Project (GCEP). Programmet har bl.a. som mål å utvikle ny teknologi som vil minske utslippene av klimagasser. I 2007 inngikk ExxonMobil, andre energiselskaper, forskningsinstitusjoner og EU en samarbeidsavtale om det såkalte CO 2 ReMoVe-prosjektet for å studere muligheten for å fange og lagre karbondioksyd (CO 2 ) i undergrunnen. I de nærmeste årene vil man i dette prosjektet evaluere ny teknologi som skal brukes til å overvåke injeksjon og lagring av CO 2 fra bl.a. gassproduksjonen i de norske feltene Sleipner og Snøhvit. ExxonMobil har over 30 % eierinteresse i Sleipner-feltet hvor over 1 million metriske tonn CO 2 er blitt injisert i undergrunnen hvert år siden Mer informasjon om Exxon Mobil Corporation finner du på hjemmesiden: LNG-skipet Arctic Discoverer i Port Ras Lafran, Qatar. 2 3

3 Leting ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965, da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. I løpet av de siste 10 årene har ExxonMobil spesielt drevet leteboring i dypvannsblokkene i Norskehavet og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Leteprogrammet omfatter deltakelse i mer enn 100 brønner. Selskapet har både som operatør og deltaker i prosjekter operert av andre, gjennom disse årene gjort mange nye olje- og gassfunn. Suksessen skyldes bl.a. bruk av svært avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifiserte og velutdannede ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. ExxonMobil deltok i 6 av totalt 12 funn gjort på norsk kontinentalsokkel i De viktigste funnene var Fram Nord (også kalt H Nord) og Njord Nordvestflanken. Felles for alle disse funnene er at de er lokalisert nær eksisterende infrastruktur. Tidlig i 2008 ble selskapet tildelt tre nye lisenser i 2007 TFO-runden (TFO Tildeling i forhåndsdefinerte områder). I januar 2008 nominerte ExxonMobil blokker i den 20. konsesjonsrunden. I sin letevirksomhet på norsk sokkel vektlegger ExxonMobil sameksistens mellom alle næringer ved å gjennomføre sitt leteprogram på en måte som ikke har negativ innvirkning på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til nå, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer og avansert teknologi, vil sikre denne sameksistensen også i framtiden. Illustrasjon av R3M-teknologi som brukes til å finne og beskrive hydrokarbon-reservoarer. Teknologi Leting og produksjon i Norge drar nytte av ExxonMobils teknologi, forskningsinnsats og erfaringstilfang. Eksempler på dette finner vi bl.a. innen reservoar-modellering der vi benytter en såkalt EM-Power modell som gir mulighet for bedre forståelse av væskestrømningen i reservoarene på Balder-, Jotun- og Ringhorne-feltene. Norske forskningsinstitusjoner er verdensledende innen enkelte områder, og morselskapet ExxonMobil i USA benyttet bl.a. Marintek i Trondheim til å utvikle ny teknologi for LNG tankskip. I Norge bidro vi i 2007 med finansieringen av flere forskningsprosjekter. OG21 (Oil and Gas in the 21st Century), er et større FoU-initiativ som norske myndigheter har satt i gang, hvor formålet er å utvikle ny teknologi for å øke produksjonen på den norske kontinentalsokkelen. I dette programmet har ExxonMobil den ledende rollen innenfor området kostnadseffektiv boring. Et av prosjektene går ut på å utvikle et nytt boreverktøy kalt Badger Explorer en robot som ikke behøver å bindes opp til en borerigg. Badger Explorer vil settes ut og bore inn i reservoarene samtidig som den sender informasjon fra bergartene til overflaten. Flere små hull er blitt boret med en prototype av verktøyet. I 2008 forberedes det boring av 50-meter dype testhull på land, mens en offshoretest er planlagt i Produksjon I januar 2005 konsoliderte ExxonMobil sin produksjonsdrift på britisk og norsk sokkel i én produksjonsenhet: North Sea Production (NSP). Denne enheten, som opereres fra to steder, Stavanger og Aberdeen, er ansvarlig for produksjonen fra feltene på norsk side: Ringhorne, Balder, Jotun og Sigyn, og på britisk side: Beryl-området og gassanlegget SAGE. Produksjon egenopererte felt på norsk sokkel Jotun Jotun-feltet er utbygd med to installasjoner en brønnhode/ boreplattform (Jotun B) som overfører produksjonen til et produksjonsskip. Feltet ligger i Nordsjøen 200 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 2007 var fat olje per dag. Jotun-produksjonen har falt de siste årene, og dette har ført til ledig produksjonskapasitet. For å utnytte denne kapasiteten ble Balder i 2003 knyttet opp mot Jotun via en gassrørledning. I 2004 ble en rørledning installert mellom Ringhorne- og Jotun-feltene, noe som gjorde det mulig å produsere deler av Ringhorne-feltet mot Jotun-skipet i tillegg til Balder-skipet. I 2007 ble fat med olje per dag sendt fra Ringhorne til Jotun der den ble ferdig prosessert, lagret og eksportert. I tillegg ble 25 millioner kubikkfot gass eksportert daglig fra Balder og Ringhorne til Jotun for gassalg. ExxonMobil er operatør og har 45 % eierinteresse i feltet. Andre deltakere er Dana (45 %), Petoro (3 %) og Lundin (7 %). Balder Balder er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip, samt undervanns-produksjonssystemer. Feltet ligger i Nordsjøen, ca. 190 km vest for Stavanger. Tidlig i 2003 ble Ringhorneplattformen knyttet opp til Balder-skipet for prosessering og eksport. I oktober 2003 startet Balder med gasseksport til Statpipe via Jotun-produksjonsskipet. Prosess- og kompressorsystemene på Balder-skipet er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret drifts-sikkerhet. I 2007 utgjorde samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon fra Balder og Ringhorne fat per dag, fordelt på fat fra Balder og fat fra Ringhorne. ExxonMobil er operatør og har 100 % eierandel i Balder-feltet. Ringhorne Ringhorne-feltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder-skipet, består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Produksjonen går til Balder- og Jotuninstallasjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing. Produksjonen på feltet startet i februar I 2003 ble det gjort to nye funn like ved Ringhorne fra Ringhorne-plattformen. Ringhorne Vest ble satt i produksjon i april 2004, kun et år etter at funnet ble gjort, mens Ringhorne Øst startet produksjonen i mars I 2007 var gjennomsnittlig produksjon på Ringhorne fat olje per dag. ExxonMobil er operatør og har 100 % eierinteresse i Ringhorne-feltet, bortsett fra Ringhorne Øst der ExxonMobils eierandel er 77,4 %. De andre Ringhorne Øst-partnerne er StatoilHydro (14,8 %) og Petoro (7,8 %). Sigyn Sigyn-feltet, som ligger i Sleipner-området i Nordsjøen, startet produksjonen i Feltet består av to gass/kondensat produksjonsbrønner og en oljeprodusent som er knyttet opp mot Sleipner A-plattformen via en havbunnsramme. I 2007 var gjennomsnittlig produksjon 64 millioner kubikkfot gass per dag og fat kondensat per dag. ExxonMobil er operatør med 40 % eierandel i feltet, mens StatoilHydro har de resterende 60 %. Balder-skipet. Foto: Odd Furenes 4 5

4 Produksjon forts. OBO partneropererte felt ExxonMobils produksjon fra partner-opererte felt var i 2007 omtrent fat oljeekvivalenter per dag. Til sammen har selskapet eierinteresser i mer enn 20 produserende felt på norsk kontinentalsokkel, og det deltok i flere store utbyggingsprosjekter som startet opp i 2007 (inkludert Ormen Lange, Statfjord Senfase og Njord Gasseksport). ExxonMobil har en betydelig andel i Volvefeltet som startet produksjonen i februar 2008, samt i Tyrihans-feltet, som er under utbygging og skal startes opp i EM % Sleipner-området Sleipner Vest 30,40 Sleipner Øst 32,24 Volve 28,00 PL 046/Gungne 28,00 Utsira-området Grane 25,60 PL ,00 Oseberg/Fram Oseberg 4,70 Fram 25,00 Tampen-området Statfjord-enheten 21,37 Statfjord Nord 25,00 Statfjord Øst 17,75 Sygna 18,48 Snorre-enheten 11,58 Vigdis, Tordis, PL ,50 Midt-Norge Åsgard-enheten 7,24 Mikkel 33,48 Njord 20,00 Kristin 10,88 Tyrihans 11,75 Ormen Lange 7,23 Trestakk 33,00 Infrastruktur Gassled 9,57 Oljefelt Gassfelt Rørledning gass Rørledning olje ExxonMobil interesser Andre lisenser Km Miles Nigg Flotta Scotland Brent Strathsprey Sullom Voe Shetland Islands Beryl Area Orkney Maclure Islands St. Fergus Mossmorran Edinburgh Penguins Osprey/Merlin Dunlin Otter Eider N Cormorant Tern/Hudson Cormorant Pelican Kingfisher Scott/Telford Goldeneye Forties Nelson Teal Aberdeen Gannet Guillemot Bittern Merganser Cruden Bay Langeled Snorre Vigdis/Tordis Curlew Franklin Elgin Scoter Statfjord Fram Oseberg Jotun Ringhorne Grane Balder Dagny Volve Sleipner Sigyn Zeepipe 1/ Franpipe Ormen Lange Kristin Lavrans Langeled Mongstad Sture Kollsnes Bergen Kårstø Nyk Njord Aukra Stavanger Europipe I Åsgard Midgard Tyrihans Mikkel Norge Europipe II Trondheim Tjeldbergodden MAP-NO-NA-IM-0234 Raffinering og logistikk ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Vestfold, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje til drivstoffer for sjø-, land- og lufttransport samt til oppvarmingsprodukter. Produksjonskapasiteten er 6 millioner tonn råolje per år, hvilket tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av oljeprodukter. Raffineriet omdanner råolje, i hovedsak fra Nordsjøen, til de fleste kvaliteter av drivstoffer og fyringsoljer. De letteste er propan og butan. Videre følger bensin, flydrivstoff, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. Raffineriet på Slagentangen produserer svovelfri diesel (mindre enn 10 ppm svovel) som er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator. I 2007 installerte raffineriet anlegg for blanding av biodiesel. Det leveres diesel med inntil 5 % innblanding av biokomponent (hovedsaklig basert på rapsolje). Denne innblandingsgraden kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer eller komme i konflikt med motorfabrikantenes garantier. Om lag 60 % av raffineriets produksjon av oljeprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største eksportbedrifter på land. All råolje, og om lag 90 % av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil dødvekt tonn. Det er omkring 800 anløp per år. På Slagentangen er også Exxon- Mobils avdeling for Forsyning, Transport og Distribusjon lokalisert. Avdelingen administrerer all ExxonMobils handel med råolje og petroleums-produkter i Norge, så vel raffineriproduksjonen som produksjonen fra feltene i Nordsjøen. Fra Slagentangen administreres dessuten selskapets tre store lagerterminaler i Fredrikstad, Bergen og Trondheim. Markedsføring ExxonMobil markedsfører produkter under sine varemerker Esso og Mobil. Den landsdekkende bensinstasjonskjeden teller 310 anlegg, hvorav 45 On the Run -stasjoner, som tilbyr et utvidet vareutvalg innenfor dagligvarer og måltider. I 2007 introduserte selskapet dessuten sine første ubemannede automatstasjoner under navnet Esso Express. Total markedsandel for drivstoff solgt over bensinstasjoner er 21 %. ExxonMobils salgsapparat betjener Industrisegmentet direkte. Sluttbrukersegmentet betjenes delvis direkte til kundene og delvis gjennom forhandlere og salgsdistributører. Det forhandles alle typer produkter, med spesiell fokus på lavsvovlige og miljøvennlige oppvarmingsprodukter. Produktet Optiplus har vært meget godt mottatt i det private boligmarkedet. Markedsandelen har økt til nær 24 %. I Marinesegmentet er ExxonMobil en aktiv markedsfører av både lavsvovlig gassolje og tungolje produsert ved vårt raffineri på Slagentangen. ExxonMobil er også en viktig aktør i markedet for smøremidler og spesialprodukter med en samlet markedsandel på 28 %. Flaggproduktet er en fornyet versjon av Mobil 1. I 2007 introduserte selskapet de første Mobil Autocare-sentre for oljeskift og småreparasjoner på fem av sine bensinstasjoner. ExxonMobils samlede markedsandel for oljeprodukter er 20 %. Ormen Lange. Illustrasjon: Tor Edvin Strøm/Shell Foto: Svein Thorkildsen 6 7

5 Sikkerhet, helse og miljø Sikkerhet helse ExxonMobil i Norge jobber for å skape et arbeidsmiljø hvor mennesker bryr seg om hverandre og hjelper hverandre for å oppnå et felles mål Nobody Gets Hurt og Protect Today Tomorrow. Vi har dermed forankret og synliggjort et viktig prinsipp i vår aktivitet at alle skader og hendelser kan unngås og at effekten på det ytre miljø skal begrenses. Skader og hendelser skjer ikke, de forårsakes. I 2007 hadde vi ikke hatt skader av alvorlig karakter. Selskapet har heller ikke hatt fravær som skyldes arbeidsbetinget sykdom. En viktig grunn til at vi gjennom årene har hatt svært gode sikkerhetsresultater, er vår vedvarende og målrettede innsats for å redusere antallet uhell og skader. Vi driver bl.a. med forebyggende arbeid i forbindelse med næruhell, samt observasjoner av arbeidsoperasjoner. Videre har vi i løpet av 2007 implementert Loss Prevention System (System for hindring av tap) i vår drift av oppstrømsvirksomheten, slik det allerede er blitt gjort i vår nedstrømsaktivitet. Selskapet har også programmer for kontinuerlig reduksjon av helseskadelige eksponeringer for kjemikalier, støy, ergonomi og psykososiale påvirkninger. I 2003 startet et omfattende samarbeidsprogram mellom ansatte, bedriftslege og fagpsykologer med hensyn til å kartlegge og forstå psykologiske årsaker til uhell og farlige handlinger. Dette arbeidet, som har fått navnet En sikker hånd, ble i 2005 videreutviklet til å omfatte ledertrening og gjennomført innen virksomhetsområdene Raffinering og Distribusjon. Programmet har fortsatt også gjennom ExxonMobil-ansatte i Norge har i mange år hatt et lavt sykefravær. I 2007 var sykefraværet 3,8 prosent som er noe høyere enn året før. Til sammenligning var det generelle sykefraværet i Norge 6,8 prosent i Miljø miljøstyring Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore, drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og miljøutfordringene løses på en slik måte at aktivitetene drives i sameksistens med andre interesser. For eksempel er hensynet til fiskeriene et sentralt element i planlegging og gjennomføringen av boreoperasjoner. For å ivareta disse utfordringene, er miljøarbeidet til Exxon- Mobil i Norge fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringssystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring, ISO 14001, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. ExxonMobils overordnede miljømålsettinger for oppstrøm omfatter: ingen akutt forurensing opprettholde en status med null miljøskadelige utslipp til sjø reduksjon av utslipp til luft redusere avfallsmengden minske risiko for uønskede miljøhendelser forbedret effektiv utnyttelse av energi Aktiviteter og resultater Leting og Produksjon 2007 En rekke tiltak er videreført for å holde utslipp til sjø fra felter operert av ExxonMobil på et minimumsnivå. Injeksjon av produsert vann fra Balder, Jotun og Ringhorne bidrar vesentlig til å redusere utslipp til sjø. Jotun og Ringhorne er også bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Utskiftning av miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer har også gjort det mulig å ytterligere redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø. Utslipp til luft, med fokus på CO 2, NOx og flyktige organiske forbindelser (nmvoc), ble holdt på et stabilt nivå i ExxonMobils samarbeid med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av utslipp til luft av nmvoc i forbindelse med lasting av olje til skytteltankere, er videreført i Anleggene for reduksjon av nmvoc-utslipp i forbindelse med lagring av olje om bord på produksjonskipene Balder FPU og Jotun A har en effektivitet tilnærmet 100 % gjenvinning, og har vært i drift gjennom hele Det ble oppnådd gode resultater for sortering og håndtering av avfall på samtlige offshoreinstallasjoner i På Balder og Jotun ble over 80 % av alt avfall sortert, mens på Ringhorne ble 63 % av alt avfall sortert. I løpet av 2007 var det ingen hendelser, overskridelser eller brudd på tillatelser eller regelverk som krevde at myndighetene ble varslet. Aktiviteter og resultater Raffinering 2007 Svovelfri diesel Raffineriet leverer miljødiesel i alle kvaliteter, inkludert nærmest svovelfri miljødiesel med mindre enn 0,001 prosent svovel. Miljøutførelse Raffineriet hadde ingen akutte utslipp til luft, vann eller grunn i Raffineriet fikk ny utslippsgrense for TOC (Total Organisk Karbon) i forbindelse med ny utslippstillatelse i Dette året erfarte vi at TOC utslippene ble høyere enn tidligere, og de formelle grenseverdiene ble overskredet i 2006 og Fortsatt er utslippet ikke spesielt høyt sammenliknet med øvrige, europeiske raffinerier, men dette er allikevel noe vi selvsagt tar svært alvorlig. Raffineriet fikk dispensasjon fra gjeldende grenseverdier i 2007, og det arbeides intensivt i samarbeid med intern og ekstern ekspertise for å kartlegge kildene til den økte konsentrasjonen av organiske stoffer. Inspeksjon og renovering av rørsystemer på kai og i tankpark Et omfattende arbeid med risikovurdering, inspeksjon og renovering av disse rørsystemene har pågått siden Programmet er kostnadsberegnet til mer enn 75 millioner kroner. Energi og klimagasser Internasjonale sammenlikninger viser at ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen er et av raffineriene med mest effektiv energibruk i hele verden. Siden begynnelsen av nittitallet har raffineriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i Det faktum at CO 2 -utslippene allikevel har økt i denne perioden, skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Foto: Odd Furenes Foto: Svein Thorkildsen Ønsker du ytterligere informasjon om miljøaktivitetene på Slagen, kan du finne denne via vår link på internettsiden eller du kan ringe Slagen-raffineriet og få rapporten Miljø og Samfunnsansvar statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2007 / 2008 tilsendt. I denne rapporten finnes utslippstall for 2007 og mer informasjon om noen av planene for utslippsreduksjoner ved raffineriet. 8 9

6 ExxonMobils bidrag til samfunnet Det er mange måter å bidra til samfunnet på ExxonMobil gjør det gjennom sine investeringer, sin jobbskaping og kunnskapsoverføring. I tillegg gir selskapet utviklingsmuligheter til lokale selskap, betaler skatter og gir direkte bidrag til lokalsamfunn gjennom støtte til sport, kultur, undervisning og sosiale aktiviteter. Nedenfor nevnes noen av de aktivitetene ExxonMobil har bidratt til i den senere tid. Sport og kultur ExxonMobil støtter både små og store prosjekter innenfor idrett og kultur lokalt og nasjonalt. Selskapet vektlegger å ikke bare støtte eliten/topputøverne, men også bredden. Moldejazz ExxonMobil feirer i år 25-årsjubileum som en av hovedsponsorene for Molde International Jazzfestival. I dette jubileumsåret valgte selskapet å gi en gratiskonsert til byens befolkning, og i tillegg gi en økonomisk støtte til Molde Janitsjar og danserne i jazzparaden. ExxonMobil vil også gå inn med et årlig beløp til driftsstøtte for det nye jazz- og teaterhuset i Molde. I 2007 støttet ExxonMobil Storyville Jazz Club i Molde. Her overrekker selskapets styreformann Terje Valebjørg (til h.) en sjekk til leder av Storyville Jazz Club i Molde, Kjell Atle Orø. Tradjazz-weekend i Stavanger ExxonMobil gikk i 2008 også inn som samarbeidspartner for Tradjazz-weekend i Stavanger som i år ble arrangert for 12. gang. ExxonMobil har lang tradisjon i Sørstatene i USA, og i løpet av festivalen ble det spilt mye tradisjonell/new Orleans jazz. Domkirken Musikk, Stavanger Kor- og konsertvirksomheten i Stavanger Domkirke har lange tradisjoner og er en betydningsfull del av kirkens virksomhet og byens kulturliv. ExxonMobil støtter de syv korene som er knyttet til Domkirken, hvor målet er å skape kirkemusikk av høy kvalitet som beriker både gudstjenester og gir gode konsertopplevelser. Nytt konserthus i Stavanger I 2005 inngikk ExxonMobil en samarbeidsavtale med Stavanger kommune om å være hovedsponsor for et nytt konserthus for Stavanger-regionen. Det nye konserthuset vil bli en arena av internasjonal standard og vil by på et variert opplevelsestilbud til folk flest. Prosjektet er et ledd i regionens status som europeisk kulturhovedstad i 2008, og byggestart er planlagt i løpet av dette året. Tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games I 2008 er det 21. gang ExxonMobil er tittelsponsor for Bislett Games. Dette internasjonale fritidrettsstevnet, som inngår i Golden Leagues-konseptet, er med på å sette Norge på det internasjonale friidrettskartet og også å styrke interessen for friidrett her i landet. Hovedsponsor for friidretten i Sandnes Idrettslag og IL Skjalg For å støtte opp om rekruttering og bredde innenfor friidretten, har selskapet i flere år vært inne som hovedsponsor både for Skjalg Friidrett i Stavanger og for Sandnes Idrettslag, der hovedfokus er arbeid med unge, lovende utøvere. I tillegg er ExxonMobil hovedsponsor for NM junior som arrangeres i Stavanger i Informasjonsdirektør Magne Hovda deler ut premie til vinneren av meter kvinner, etioperen Tirunesh Dibaba (midten), under ExxonMobil Bislett Games Foto: Eirik Førde Undervisning og miljø Ny Vitenfabrikk i Sandnes Et nytt nasjonalt vitensenter ble åpnet i mai 2008 i Sandnes kommune, hvor ExxonMobil har sitt hovedkontor i Norge. Vitensentra er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unges interesse for teknologi og naturvitenskap samt formidle forskning og kunnskap på aktive og engasjerende måter. ExxonMobil har donert flere interaktive og lærerike spill og vil i tillegg også gå inn med en årlig driftsstøtte til Vitenfabrikken. Lofotakvariet ExxonMobil har, sammen med Oljeindustriens Landforening (OLF), Norges Fiskarlag og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), bygget opp en ny utstilling om sameksistens og miljøhensyn på Lofotakvariet i Kabelvåg som ble åpnet i mars i år. Øglegraverne ExxonMobil har gått inn som hovedsponsor for Øglegraverne både i 2007 og 2008, et prosjekt i regi av Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Prosjektets hovedmål har vært utgraving av fossile skjelett funnet på Svalbard, bl.a. et av verdens største rovdyr noensinne Pliosaurus. Denne rovøglen som levde i juratiden for ca. 150 millioner år siden, var hele 10 meter lang. Skjelettet er nå fraktet fra Svalbard til Oslo og vil i tiden framover bli restaurert for å gi oss ny forståelse av disse store monstrene. Turpartneravtale med Stavanger Turistforening ExxonMobil er også samarbeidspartner/ støttespiller for Stavanger Turistforening. Selskapet har en turpartneravtale med foreningen som innebærer at også bedriftens ansatte og deres familier tilbys aktiviteter innenfor friluftsliv for å øke trivselen og styrke helsa. Stavanger Turistforening er Rogalands største friluftsorganisasjon med over medlemmer. Høyere utdanning Doktorgradspriser NTNU ExxonMobil har gjennom svært mange år delt ut priser for beste doktorgradsavhanding ved NTNU både innen grunnforskning og innen anvendt forskning. LAMIS Landsforeningen for matematikk i skolen ExxonMobil støtter i år et inspirasjonskurs for matematikklærere fra barnehagen til høgskole, i regi av LAMIS som har over 4000 medlemmer. Kurset arrangeres i Sandnes og er et samarbeidsprosjekt med kulturhovedstadprosjektet og Vitensenteret. Totalt vil ca. 200 lærere delta. ExxonMobil har gjennom mange år arbeidet med å fremme matematikk og naturvitenskapelige fag i USA. Kristin Kragseth overrekker ExxonMobils forskningspris innenfor grunnforskning til Esther O. Fernandez for hennes doktorgrad i kjemisk prosessteknologi. Foto: Thor Nielsen/NTNU info 10 11

2014 ExxonMobil i Norge

2014 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER ESSO NORGE AS Virksomheten i Esso Norge AS omfatter raffinering, forsyning, transport, salg, distribusjon og markedsføring av petroleumsprodukter, samt salg av råolje og produkter på vegne av søsterselskap

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR ESSO NORGE AS Essoveien 100, Postboks 2001 3103 Tønsberg Telefon: 33 37 73 00 Foto og grafisk form: Svein Thorkildsen miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2011/2012

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

DET EVENTYRLIGE ÅRET. www.detnor.no. Årsrapport 2011. www.detnor.no

DET EVENTYRLIGE ÅRET. www.detnor.no. Årsrapport 2011. www.detnor.no DET EVENTYRLIGE ÅRET Årsrapport 2011 Side 1 www.detnor.no www.detnor.no Side 2 FEM ÅR MED DET NORSKE 600 RESSURSUTVIKLING NØKKELTALL 2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Millioner fat oljeekvivalenter 500

Detaljer

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn 1 250 000 000 000 Petoro har siden etableringen av selskapet i 2001, kunnet sende en netto kontantstrøm på over 1250 milliarder norske

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Verdsettelse av Statoil ASA

Verdsettelse av Statoil ASA Verdsettelse av Statoil ASA - Ved bruk av den driftsrelaterte super-profittmodellen Phuong Thi Bich Vu Masteroppgave i 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag Sammendrag Jeg utfører

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet Årsrapport 2012 Millom bakkar og berg ut med havet INNHOLD Årsrapport 4 Styrets årsberetning 48 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 59 Årsregnskap med noter 68 Erklæring fra styret

Detaljer