ExxonMobil i Norge JULI 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ExxonMobil i Norge JULI 2013"

Transkript

1 JULI 213 ExxonMobil i Norge

2 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation er verdens største børsnoterte energiselskap. Grunnlagt i 1882, er det også ett av de eldste industriforetakene i verden. ExxonMobil Gruppen har rundt 82. ansatte som jobber i nesten 8 land verden rundt. Omsetningen i 212 var USD 482 milliarder. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshorevirksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. ExxonMobil er, etter Statoil og Petoro, den største produsenten av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 24 produserende olje- og gassfelt. Selskapet er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 212 var selskapets totale produksjon ca. 28. fat oljeekvivalenter per dag, som tilsvarer rundt 7 prosent av norsk produksjon samt nesten 7 prosent av ExxonMobils produksjon på verdensbasis Oil and gas production in Norway (1 barrels o.e. per day) Investeringer (i mrd. kroner) Oil Production Gas Production Olje- og gassproduksjon ( Investments i 1 fat o.e. per (billion dag) NOK) Oljeproduksjon Gassproduksjon Raffineriet på Slagentangen har en prosesseringskapasitet på 6 millioner tonn råolje per år, og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på 19,4 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso-og Mobil-varemerker. Antallet bensinstasjoner er ca. 27. I 213 feirer selskapet 12-årsjubileum i Norge. ExxonMobil er landets eldste energiselskap etablert i Norge i ) Hovedtall i mill. kroner Resultatoversikt Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat FinTALL ansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd Balanseoversikt Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Andre hovedtall Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (aksjekapital) Personale Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader ) Hovedtallene er en direkte summering av postene i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, ExxonMobil Production Norway Inc. og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgsinntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige og langsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. Sterkt finansielt selskap langsiktig perspektiv Exxon Mobil Corporations nettoinntekt i 212 var nesten USD 45 milliarder, og avkastningen på investert kapital var 25,4 prosent. Selskapets samlede gass- og oljeproduksjon var 4,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag. En hovedgrunn til ExxonMobils posisjon som verdens ledende energiselskap er at det alltid har basert sin forretningsstrategi på de langsiktige hovedtrendene i energivirksomheten. Konsernet har jevnt over høye investeringer uavhengig av kortsiktige konjunktursvinginger. I tillegg til våre investeringer i konvensjonell olje- og gassproduksjon, investerer selskapet også i oljesand, arktisk- og dypvannsproduksjon, samt ukonvensjonelle olje- og gassressurser. Fremtidens energietterspørsel ExxonMobil forventer å investere om lag USD 185 milliarder i ulike energiprosjekt i løpet av de neste fem årene. I den forbindelse benytter selskapet seg av en årlig analyse The Outlook for Energy som basis for å velge fremtidige strategier. At vi velger en objektiv og analytisk fremgangsmetode slik at vi får et best mulig presist bilde av energitrender, er avgjørende for disse investeringene. I 24 er det forventet at verdens energietterspørsel vil øke med totalt 35 prosent sammenlignet med 21. Størsteparten av denne veksten vil komme fra ikke-oecd-nasjoner, hvor energiveksten vil øke med over 65 prosent. Gass vil vokse raskere enn noen annen energikilde og vil overta rollen som energikilde nr. 2, hvor kull faller ned til tredjeplass, mens olje beholder posisjonen på første. Sammen med den øvrige globale petroleumsindustrien vil ExxonMobil også i årene fremover være en viktig bidragsyter når det gjelder å dekke verdens økende energibehov. Satsing på ny teknologi For å håndtere verdens krevende energiutfordringer kreves det bedre energieffektivitet og utvikling av ny teknologi. Selskapet har mer enn 18. vitenskapsfolk og ingeniører, og over 1. av disse har doktorgrad. Exxon Mobil Corporation investerer årlig USD 1 milliard i forskning og utvikling, samt teknologiapplikasjoner. Forskningen har gitt selskapet et konkurransefortrinn innen ulike forretningsområder som leting, utvinning av olje- og gass, prosjektutvikling, samt utvikling innen raffinerings- og kjemikalieindustrien. Her er noen få eksempler: Oppstrøm: Vi utvikler stadig nye seismikk- og reservoarmodellerings-teknologier som gjør det mulig å kartlegge nye ressurser og øke utvinningsgraden. Nedstrøm: Vi benytter vår avanserte molekylhåndteringsteknologi som muliggjør benyttelse av lavkostråoljer, noe som gir mer verdi for hvert hydrokarbonmolekyl og optimal utnyttelse av raffinerikapasiteten. Kjemikalier: Vår kjemikalievirksomhet har utviklet teknologi som bidrar til bedre drivstoffutnyttelse, bl.a. avanserte polymerer som bidrar til riktig lufttrykk i bildekk, samt lettvektplastikk for bildeler og baseoljer for avanserte smøroljer. ExxonMobil tar miljøutfordringene på alvor ExxonMobils program for samfunnsansvar fokuserer på globale utfordringer for bærekraft hvordan økonomisk vekst, sosial utvikling samt beskyttelse av miljøet skal balanseres slik at fremtidige generasjoner ikke lide for avgjørelser som tas i dag. Vi anerkjenner behovet for å bidra til og gjøre en positiv innsats for å ivareta samfunnets overordnede mål og minimere fotavtrykket i våre egne operasjoner i de landene og miljøene vi opererer i. I 212 brukte vi USD 33 millioner for å forbedre energieffektiviteten, redusere faklingen samt utslippene av klimagasser. Ansvarlig energiutvikling er kritisk for økonomisk og sosial utvikling samt miljøbeskyttelse. Våre miljøprogram er basert på detaljerte analyser som inkluderer miljømessige og sosiale konsekvensutredninger, som for eksempel i et forstudium i Alaska. Her justerte vi våre planer betydelig for å ta hensyn til lokale tradisjoner og kultur i forbindelse med valg av rørledning, material og reduksjon av gjenskinn. I tillegg ble rørledningen plassert to meter over tundraen, slik at jegere og villrein kan passere. Mer informasjon om Exxon Mobil Corporation finner du på hjemmesiden: Foto: Fotograf Kallen ExxonMobils stand under ONS

3 Leting Teknologi Produksjon Foto: Kjetil Alsvik, ExxonMobil ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965, da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. ExxonMobil deltar aktivt i leteboring både i nye områder og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Selskapet har både som operatør og partner i lisenser gjort mange olje- og gassfunn. Suksessen skyldes blant annet bruk av avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifiserte ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. ExxonMobil har deltatt i mange funn på norsk sokkel. Et viktig funn i senere tid ble gjort ved Sleipner Vest-feltet. Tidlig i 213 ble selskapet tildelt andeler i tre nye lisenser i TFO-runden (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) for 212. I de mindre utforskete dypvannsområdene i Norskehavet har ExxonMobil eierskap i to lisenser: PL 596 (Møre Vest) og PL 598 (Ygg-høyden). ExxonMobil er operatør på Møre Vest-lisensen og partner i Ygg-høyden. Vi vil foreta innsamling av 2D seismikkundersøkelse i PL 596 i 213. ExxonMobil fortsetter evalueringen av tilgjengelige leteområder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Selskapet vektlegger sameksistensen mellom alle næringer ved å gjennomføre sitt leteprogram på en måte som har minst mulig effekt på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til i dag, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer, styringssystem og avansert teknologi, vil ha denne sameksistensen også som mål i fremtiden. Utvikling og bruk av teknologi er et viktig element i ExxonMobils forretningsmodell. Selskapet har ett av industriens største programmer innen forskning og utvikling (FoU) med en årlig investering på om lag USD 1 milliard. Aktiviteter i Norge drar nytte av ExxonMobils globale operasjoner, teknologi og forskningsinnsats som er ledet av selskapet selv samt i samarbeid med partnere i øvrig industri og akademia. ExxonMobil i Norden legger blant annet ned betydelig innsats i å ut forske lisenser som er dekket av bergarten basalt. Med ulike undersøkelser og analyser kombinert med et forskningsprosjekt i ExxonMobil Upstream Research Company (URC) har selskapet fått økt forståelse og kompetanse innen leting i slike utfordrende områder. URC i Houston har en større stab på over 7 profesjonelle forskere, i tillegg til ansatte med lang erfaring innen geologi, geofysikk, kjemi, matematikk, fysikk og andre disipliner. Med et tverrfaglig FoU-samarbeid er selskapet godt posisjonert til å operere i alle olje- og gassprovinser i verden. Utover dette har ExxonMobil lengst operasjonserfaring på om lag 9 år i arktiske strøk. Selskapet har en rekke arktiske utviklingsprosjekt i samarbeid med andre aktører i petroleumsindustrien. Vi deltar i et studium for å utvikle nye operasjonsprosedyrer når flytende boreenheter må kobles av fra stigerør i arktiske strøk. Et annet industriprosjekt er ny design av betongbasert strukturell plattform til produksjon av kraft i grunne farvann i Arktis. Selskapet er også involvert i utvikling av dypvanns- og subseateknologi, som for eksempel havbunnskompresjonsprosjektene på feltene Åsgard og Ormen Lange. Det nye prosjektet er ventet å bli verdens første til å bruke havbunnskompresjon for å øke utvinningsgraden av olje og gass. I flere år har ExxonMobil deltatt i OG21, som er et større FoUinitiativ igangsatt av norske myndigheter. I programmet har ExxonMobil en ledende rolle innen kostnadseffektiv boring. Et av prosjektene er utvikling av et nytt boreverktøy. Badger Explorer er en selvgående robot, som potensielt kan utføre boreoperasjoner mer effektivt enn konvensjonell boring. Subsea Well Response Project (SWRP) er et større, felles industrisamarbeid hvor ExxonMobil deltar. Prosjektet har utviklet og fabrikert nytt undervannsutstyr til tap av brønnkontroll, som ankom Stavanger våren 213. Den nye teknologien har som mål å gjenopprette kontroll ved brønnhendelser. Prosjektet ble igangsatt etter initiativ fra den internasjonale organisasjonen, Oil & Gas Producers (OGP). Egenopererte felt ExxonMobil opererer feltene Ringhorne, Balder, Jotun og Sigyn på norsk sokkel. Total daglig produksjon for disse feltene i 212 var i overkant av 65. fat oljeekvivalenter. Balder Balder er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip samt et undervanns-produksjonssystem. Feltet ligger i Nordsjøen, 19 km vest for Stavanger. Ringhorne-plattformen er knyttet opp til Balderskipet for prosessering og eksport. Balder eksporterer gass til Statpipe via produksjonsskipet Jotun A. Prosess- og kompressorsystemene på Balder-skipet er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet. I 212 prosesserte produksjons skipet på Balder 36.4 fat olje hver dag, hvorav 15.9 fat kom fra Balder-feltet, mens 2.5 fat kom fra Ringhorne-feltet. Seismikkundersøkelser i Balder-området ble utført i 29 og i 212 for å forberede en borekampanje, som startet på nyåret 213 med bruk av den halvt nedsenkbare riggen «West Alpha». ExxonMobil er operatør og har 1 prosent eierandel i Balder-feltet. Ringhorne Ringhorne-feltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder-skipet, består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Produksjonen sendes til Balder- og Jotun-installasjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing. Produksjonen på feltet startet i februar 23, med på følgende produksjon fra funn på vest- og østsiden. Sistnevnte ble satt i produksjon i 26. I 212 var gjennomsnittlig produksjon på Ringhorne 31.8 fat olje per dag. ExxonMobil er operatør og har 1 prosent eierskap i Ringhornefeltet, bortsett fra Ringhorne Øst der ExxonMobils eierandel er 77,4 prosent. De andre Ringhorne Øst-partnerne er Statoil (14,8 prosent) og Faroe Petroleum (7,8 prosent). Jotun JJotunfeltet er utbygd med to installasjoner en brønnhodeplattform (Jotun B) som overfører produksjonen til produksjonsskipet Jotun A. Feltet ligger i Nordsjøen 2 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 212 var 3.1 fat oljeekvivalenter per dag. Jotun-produksjonen har avtatt de siste årene, og dette har ført til ledig produksjonskapasitet. For å utnytte denne kapasiteten ble Balder knyttet opp mot Jotun via en gassrørledning. Deretter ble en rørledning installert mellom Ringhorne- og Jotunfeltene, noe som gjorde det mulig å produsere deler av ressursene fra Ringhornefeltet opp mot Jotunskipet i tillegg til Balderskipet. I 212 ble 11.3 fat med olje per dag sendt fra Ringhorne til Jotun der den ble ferdig prosessert, lagret og eksportert. I tillegg ble 9 millioner kubikkfot gass eksportert daglig fra Balder og Ringhorne til Jotun for videre gasseksport til Statpipe. Som operatør for Jotun, har ExxonMobil 45 prosent eierskap i feltet. Andre partnere er Dana (45 prosent), Det norske (7 prosent) og Faroe Petroleum (3 prosent). I 212 ble modifikasjonsarbeid på Jotun-feltet gjennomført i forbindelse med tilknytning av Jette-feltet. Produksjonen fra Jette startet våren 213, og Det norske oljeselskap, som er operatør, har inngått en tilknytningsavtale med ExxonMobil. Sigyn Sigyn-feltet, som ligger i Sleipner-området i Nordsjøen, startet produksjon i 22. Feltet består av to gass/kondensat produksjonsbrønner og en oljeprodusent, som er knyttet opp mot Sleipner A-plattformen via en havbunnsramme. I 212 var gjennomsnittlig produksjon 33 millioner kubikkfot gass per dag og 8. fat kondensat per dag. Produksjon fra Jette-feltet ble knyttet opp mot Jotun-feltet våren 213, her med Jotun B i front. ExxonMobil er operatør med 4 prosent eierandel i feltet, mens Statoil har de resterende 6 prosent. Foto: Odd Furenes, ExxonMobil Geologer i Norge studerer seismiske linjer for økt utvinning på feltene Balder og Ringhorne. 4 5

4 Produksjon forts. Raffinering og logistikk OBO partneropererte felt Markedsføring ExxonMobil markedsfører produkter under varemerkene Esso og Mobil. Den landsdekkende bensinstasjonskjeden teller ca. 27 anlegg, hvorav 44 er On the Run -stasjoner, som tilbyr et utvidet ExxonMobil har eierinteresser i over 2 produserende felt på norsk kontinentalsokkel, som er operert av andre (Statoil og Shell). ExxonMobils produksjonsandel fra partneropererte felt i 212 var om lag 229. fat oljeekvivalenter per dag. ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg, som ble innviet vareutvalg innenfor dagligvarer og måltider. I 27 introduserte i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet selskapet dessuten automatstasjoner under navnet Esso Express. Selskapet deltar i flere store, pågående utbyggings- og opp graderingsprosjekt relatert til disse feltene som f.eks. Vigdis Nordøst, Svalin, Ormen Lange omformer råolje, hovedsakelig fra Nordsjøen, til petroleumsproduk- Onshore Kompresjonsprosjekt samt Åsgard Havbunnskompresjonsprosjekt. I 212 deltok s elskapet i over 3 produksjons- og injeksjonsbrønner, samt ter for sjø-, land- og lufttransport samt til oppvarming. Prosess ExxonMobils salgsapparat betjener industrisegmentet direkte. én letebrønn. Selskapet gjennomførte også en andelsbytteavtale med Total, noe som har økt ExxonMobils eierskap vesentlig i Snorre- og Vigdis- kapasiteten er 6 millioner tonn råolje. Produksjonen av petroleums- Sluttbrukersegmentet betjenes delvis direkte til kundene og delvis området, samtidig som Total har overtatt ExxonMobils andeler i Oseberg-feltet og Dagny-prosjektet. Eierandeler i Aasta Hansteen ble solgt i 212. produkter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk gjennom Esso Energi AS og andre forhandlere. Det forhandles alle av petroleumsprodukter. De letteste produktene er propan og typer produkt, med spesiell fokus på lavsvovlige og miljøvennlige butan. Videre følger bensin, flydrivstoff, parafin, diesel og lett oppvarmingsprodukter. Produktet Optiplus har vært meget godt fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. Raffineriet på mottatt i det private boligmarkedet. I marinesegmentet er Slagentangen produserer svovelfri diesel (mindre enn 1 ppm ExxonMobil en aktiv markedsfører av både lavsvovlig gassolje svovel) som er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med og tungolje produsert ved vårt raffineri på Slagentangen. Nyk EM % Sleipner-området Sandnessjøen Sleipner Øst 3,4 Sandnessjøen Sleipner Vest 32,24 Brønnøysund Volve 3,4 Åsgard PL46 / Gungne 28, Kristin Tyrihans Mikkel Utsira-området Grane 28,22 PL169 (C&M) 13, Ormen Trondheim Lange Fram Fram 25, Tampen-området Vigdis/ Snorre Tordis Statfjord-enheten 21,37 Norway Statfjord Fram Statfjord Nord 25, Statfjord Øst 2,6 Sygna 21,2 Oseberg Bergen Oslo Snorre-enheten 17,78 PL89 (Vigdis, Tordis) 16,1 Jotun Ringhorne Sweden Grane Midt-Norge Balder Stavanger Åsgard-enheten 7,24 Dagny Volve Mikkel 33,48 Sleipner Kristin (HWU) 1,88 Ormen Lange 6,34 Tyrihans 11,75 Trestakk 33, katalysator. ExxonMobil er også en viktig aktør i markedet for smøremidler 5 25 til autosegmentet og en fornyet serie Mobil SHC til industrien for hovedsakelig basert på rapsolje. Denne lave blandingen biodiesel økt produktivitet, er våre flaggskip innen vitenskapelig fremstilte kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer syntetiske kvalitetsoljer. Mobil Autocare-sentre for oljeskift og små- eller komme i konflikt med motorfabrikantenes garantier. Videre reparasjoner er etablert i tilknytning til 19 Esso-bensinstasjoner. myndighetenes tilnærming i forhold til bærekraft m.m. ExxonMobils samlede markedsandel for oljeprodukter er 19,4 prosent *). Om lag 6 prosent av raffineriets produksjon av petroleums *) Basert på data fra Statistisk sentralbyrå landbaserte eksportbedrifter. All råolje, og om lag 9 prosent av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil 19. dødvekttonn. Det er omkring 7 skipsanløp per år. ExxonMobils avdelinger for forsyning, transport og distribusjon er også lokalisert ved raffineriet på Slagentangen. Transport & Forsyning administrerer all ExxonMobils handel med råolje fra feltene i Nordsjøen, samt de petroleumsproduktene som raffineriet produserer. Distribusjonsavdelingen administrerer selskapets tre ExxonMobil Operated ExxonMobil Interest Other Licenses leveres diesel med inntil 7 prosent blanding av biokomponent, produkter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største Gas Fields Denmark og spesialprodukt. Verdens ledende syntetiske motorolje Mobil 1 markeds penetrering av biodiesel vil være avhengig av Oil Fields Sigyn I 27 installerte raffineriet et anlegg for blanding av biodiesel. Det store lagerterminaler i Fredrikstad, Bergen og Trondheim. 1 Km 5 Miles MAP-NO-NA-IM Foto: Svein Torkildsen Foto: Odd Furenes, ExxonMobil Grane 7

5 Sikkerhet, helse og miljø Sikkerhet helse I oppstrømsorganisasjonen har det vært en betydelig forbedring i sikkerhetsresultat i 212 sammenlignet med foregående år, med ingen hendelser som har resultert i tapt produksjonstid. I tillegg er antall mindre skader vesentlig redusert. På basis av det sterke resultatet av godt samarbeid blant ansatte og kontraktører i sikkerhetsprogrammene, oppnådde den norske produksjonsenheten å bli tildelt den globale sikkerhetsprisen ExxonMobil Production Company Regional Vice President s 212 Safety Award. Mot slutten av 21, refokuserte vi på sikkerhet med mål om å forbedre den generelle sikkerhetskulturen med hovedfokus på rutineaktiviteter, hvor de fleste hendelser har en tendens til å oppstå. Tre nøkkeldrivere ble identifisert: lederskap, sikkerhetsverktøy og samkjøring med kontraktører. Aspektet ved lederskap inkluderer synlighet, kommunikasjon og anerkjennelse for sikker oppførsel. Sikkerhetsverktøyene ble valgt på basis av effektivitet og for å forbedre rutinesikkerhet ved å inkludere Rapportering av fare, Ta kontakt med andre og Ta tid. Verktøyet har blitt introdusert som et felles begrep, bedre kjent som Safety HAT. Det er en metode som forbedrer sikkerhetskulturen og reduserer risikotoleransen. Slik får vi personalet oppmerksom på alle farer, til all tid og ved å ta vare på hverandre for å unngå hendelser. 212 var det første året hvor programmet ble fullstendig implementert, og basert på sterke resultater vil programmet fortsette inn i 213 og de neste årene. Et nytt program som har som mål å hindre alvorlige skader, ble introdusert i 212. Programmet heter Livreddende handlinger og adresserer 7 områder som for eksempel energiisolasjon, arbeid i høyden, behandling av avfall osv., hvor de potensielle konsekvensene av å ikke følge prosedyrene kan bli store. Selv om det ikke har vært alvorlige hendelser i oppstrømsorganisasjonen relatert til disse områdene, ble betydningen av dette arbeidet tydelig da en person ble involvert i en fallhendelse i 212. Vedkommende pådro seg moderate skader, men potensialet for større, alvorlige skader var til stede. I nedstrømsorganisasjonen hadde vi i 212 ingen hendelser, som medførte fravær blant egne ansatte. Dog hadde vi én fraværsskade på innleid personell på et av våre tankanlegg. Raffineriet på Slagentangen hadde én hendelse som klassifiserte for tilrettelagt arbeid, og tre andre som medførte medisinsk behandling. Felles for alle de fire hendelsene var at innleid personell var involvert. Det er man isolert sett ikke tilfreds med, men vi registrerer samtidig at potensialet i hendelsene var moderate. Raffineriet hadde også et svært høyt aktivitetsnivå, idet man gjennomførte en stor revisjonsstans på hele anlegget. Vi fortsetter vår målrettede innsats for å redusere antall uhell og skader og iboende potensial. Det arbeides systematisk med å redusere sannsynligheten for storulykker, og vi har en innarbeidet struktur for rapportering og analyse av hendelser som er typiske, utløsende faktorer for storulykker. Vårt Loss Prevention System (LPS), eller System for hindring av tap, har vært i drift siden Systemet er et viktig verktøy for å videreutvikle vår sikkerhetskultur. Et annet sentralt område er å mobilisere ansatte og kontraktører for å aktivt delta i fareidentifisering og hendelsesrapportering. Blant fokusområder i sikkerhetsarbeidet 213 er risikoforståelse ved rutinearbeid og et enda tettere og mer formalisert samarbeid med kontraktører. ExxonMobils statistikk for sykefravær i Norge har i mange år vist et lavt sykefravær. I 212 varierte det kvartalsvise sykefraværet mellom 2, og 3,4 prosent, noe som er vesentlig lavere enn det nasjonale, gjennomsnittlige sykefraværet. Miljø miljøstyring Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore, drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og miljøutfordringene håndteres på en slik måte at aktivitetene drives i sameksistens med andre interesser. Som eksempel er hensynet til fiskeriene et sentralt element i planlegging og gjennomføringen av boreoperasjoner. For å ivareta disse utfordringene er miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringsystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring ISO 141, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. ExxonMobils overordnede miljømålsettinger omfatter: ingen akutt forurensing opprettholde en status med null miljøskadelige utslipp til sjø reduksjon av utslipp til luft høy sorteringsgrad av avfallsmengden minske risiko for uønskede miljøhendelser mer effektiv utnyttelse av energi Foto: Odd Furenes, ExxonMobil Aktiviteter og resultater Leting og produksjon 212 En rekke tiltak er videreført for å holde utslipp til sjø fra felt, som er operert av ExxonMobil, på et minimumsnivå. Jotun- og Ringhornefeltene er bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Utskiftning av miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer har også gjort det mulig å ytterligere redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø. Utslipp til luft har fokus på CO2, NOx og flyktige organiske forbindelser (nmvoc). I 212 ble det registrert en moderat økning i NOx-utslipp, sammenlignet med foregående år. CO2 og nmvoc ble imidlertid holdt på et stabilt nivå. Siden 28 har ExxonMobil deltatt i kvotehandel i forbindelse med utslipp av CO2, og kvoter tilsvarende våre CO2-utslipp i 212 ble kjøpt. I juni 28 ble alle ExxonMobils opererte lisenser på norsk sokkel tilsluttet Næringslivets NOx-fond. Målet var å redusere NOx-utslipp med 3. tonn innen 21. Industrien innfridde dette målet, og avtalen om NOx-fondet har blitt forlenget til 211 med ytterligere 16. tonn, som skal reduseres i løpet av den neste sjuårsperioden inntil 217. Bedrifter tilsluttet fondet betaler et beløp basert på størrelsen av egne NOx-utslipp. Fondsmidler benyttes til å implementere kostnadseffektive tiltak for å redusere NOx-utslipp på tvers av sektorer. ExxonMobils samarbeid med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av nmvoc-utslipp til luft i forbindelse med lasting av olje til skytteltankere, er videreført i 212. Anleggene for reduksjon av nmvoc-utslipp i forbindelse med lagring av olje om bord på produksjonsskipene Balder FPU og Jotun A FPSO har en effektivitet på 97 og 1 prosent gjenvinning. I 212 ble det gjennomført sortering og håndtering av avfall på samtlige av ExxonMobils opererte offshoreinstallasjoner. På Balder ble 62 prosent av avfallet sortert, på Ringhorne var tallet 79 prosent, mens på Jotun A og Jotun B var avfallshåndtering og -sortering henholdsvis 72 prosent og 68 prosent. Aktiviteter og resultater Raffinering 212 Svovelfri diesel Raffineriet leverer miljødiesel i alle kvaliteter, inkludert nærmest svovelfri miljødiesel med mindre enn,1 prosent svovel. Miljøutførelse Raffinerivirksomheten hadde ett oljeutslipp til grunn over 16 liter i 212. Årsaken var lekkasje fra en rørledning med tungolje hvor det ble funnet en gammel montasjefeil. Utslippet ble i sin helhet fjernet. I forbindelse med den store raffineristansen på høsten 212 ble det en overskridelse av utslippstillatelse mht. olje i avløpsvannet. Årsaken var kapasitetsproblemer i renseanlegget på grunn av uvanlig stor nedbørsmengde og problemer med å kontrollere temperatur i avløpsvannet på normal måte når prosessanleggene var ute av produksjon. Alle øvrige utslipp til luft og vann var innenfor grenseverdiene gitt i utslippstillatelsen. Aktuelle utslippstall og miljøfokusområder for raffineriet er nærmere beskrevet i den årlige statusrapporten Miljø og samfunnsansvar. Energi og klimagasser Internasjonale sammenlikninger viser at ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen er ett av de raffineriene med mest effektiv energibruk i hele verden. Siden begynnelsen av 199-årene har raffineriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i 199. Det faktum at CO2-utslippene likevel har økt i denne perioden skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Raffineriet på Slagentangen har et lavt utslipp av CO2 i forhold til typiske utslipp fra øvrige raffinerier i Europa. Ønsker du ytterligere informasjon om våre miljøaktiviteter i Norge, kan du gå inn på vår hjemmeside: Du kan også kontakte Slagenraffineriet og få tilsendt rapporten Miljø og Samfunnsansvar statusrapport for Esso-raffineriet på Slagentangen, eller lese den på internett. I rapporten finnes utslippstall og mer informasjon om noen av planene for utslipps reduksjoner ved raffineriet. På nettet finnes også link til andre raffineripublikasjoner knyttet til miljø, blant annet Utnyttelse av energi og utslipp av CO2, som beskriver arbeidet med energisparing og reduksjon av CO2. 8 9

6 ExxonMobils bidrag til samfunnet ExxonMobils Ørjan Jentoft (i midten) ved utdelingen av priser til beste doktorgradsavhendling ved NTNU i 213 med henholdsvis Iver Bakken Sperstad, ved stedfortreder Einar Stiansen, og Magnus Stålhane. ExxonMobil bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom betydelige skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og -selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport, kultur, undervisning og sosiale aktiviteter. Nedenfor nevnes noen av aktivitetene som ExxonMobil har bidratt til i den senere tid. Undervisning Samarbeid med Ungt Entreprenørskap om matematikk og vitenskap Som en del av ExxonMobils globale initiativ for å fremme utdanning, har selskapet siden 21 hatt et samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Sammen har vi utviklet et paneuropeisk program for å motivere elever i videre gående skoler til å velge realfag. ExxonMobil har i flere år hatt et liknende prosjekt i USA med stor suksess. Målet er å øke bevisstheten rundt betydningen av matematikk, naturfag og teknologiferdigheter i samfunnet vårt. Ni europeiske land deltar nå i prosjektet. Samarbeid om geofag undervisning ExxonMobil har i flere år hatt et samarbeid om geofag med St. Olav videregående skole i Stavanger. Geologer fra vårt selskap har medvirket til å lage et undervisningsopplegg som bl.a. er basert på reelle data fra et av selskapets felt i Nordsjøen. Elevene utarbeider en prosjektoppgave innen geofag som blir presentert for ExxonMobils fagmiljø og premiert. Nå har også Sola videregående skole kopiert deler av opplegget. Vitenfabrikken i Sandnes og Oljemuseet i Stavanger Et nytt nasjonalt vitensenter ble i 28 åpnet i Sandnes kommune, hvor ExxonMobil har sitt hovedkontor i Norge. Vitensentra er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unges interesse for teknologi og naturvitenskap, samt formidle forskning og kunnskap på aktive og engasjerende måter. ExxonMobil har donert flere interaktive og lærerike spill nå sist i 213, og gir også en årlig driftsstøtte til både Vitenfabrikken og Norsk Oljemuseum i Stavanger. Høyere utdanning Doktorgradspriser NTNU ExxonMobil har gjennom en årrekke delt ut priser for beste doktorgradsavhandling ved NTNU i Trondheim, både innen grunnforskning og innen anvendt forskning. Selskapet har ett av industriens største forskningsprogram. Årsaken til satsingen er ExxonMobils tro på at teknologi er nøkkelen til fremtidens tøffeste energiutfordringer. Sport og kultur ExxonMobil støtter både små og store prosjekter innenfor idrett og kultur lokalt og nasjonalt. Selskapet vektlegger å ikke bare støtte topputøvere, men også bredden. Tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games ExxonMobil har i 26 år vært tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games. Det internasjonale friidrettsstevnet, som inngår i Diamond League-serien, er med på å sette Norge på det internasjonale friidrettskartet og styrke interessen for friidrett i hele landet. I tillegg til å støtte stevnet økonomisk, blir arrangementet benyttet til å samle inn penger til å bekjempe malaria. Samarbeid med Røde Kors kampen mot malaria ExxonMobil og Norges Røde Kors har i mange år samarbeidet gjennom Bislett-stevnet for å samle inn penger til kampen mot malaria. I 212 ble samarbeidet utvidet da ExxonMobil gikk inn med et betydelig beløp for å støtte et initiativ som skal hjelpe med å redde tusenvis av liv fra den dødelige sykdommen ved bruk av ny mobiltelefonteknologi i flere afrikanske land. Sammen organiserer vi også bedriftsstafetten «Race Against Malaria» i Oslo. ExxonMobil er verdens største ikke-farmasøytiske bidragsyter i kampen mot malaria. Foto: Terje Borud Foto: Inge Akerjordet, Sandnes Idrettslag. Flint Fotball Etter i flere år å ha støttet Esso-cupen i Flint Tønsberg ILs fotballgruppe, utvidet selskapet sitt engasjement i Flint Fotball i 213. Klubben hadde i 212 totalt 9 lag i seriespill og har et omfattende breddeidrettslig tilbud til alle aldersklasser, samtidig som det drives aktivt med talentutvikling. Domkirken Musikk, Stavanger Kor- og konsertaktivitetene i Stavanger domkirke har lange tradisjoner og er en betydningsfull del av kirkens virksomhet og byens kulturliv. ExxonMobil støtter de fem korene som er knyttet til Domkirken. Målet er å skape kirkemusikk av høy kvalitet som beriker gudstjenester og gir gode konsertopplevelser. Kulturhuset i Sandnes ExxonMobil er ett av medlemmene av Sandnes kulturhuslaug og bidrar økonomisk slik at kulturhuset, med rundt 75. besøkende hvert år, kan gi publikum et best mulig program, i tillegg til å ha økonomi til å satse på nye, større produksjoner. Blomsterløk til Sandnes kommune ExxonMobil støtter vår vertskommune Sandnes på mange måter. Vi bidrar til flere lokale initiativ og prosjekter og har gjennom mange år gitt økonomisk bidrag til utplanting av hundretusenvis av blomster løk. Blomster kan synes som en liten detalj, men blir satt stor pris på av nærmiljøet. Museumsstøtte ExxonMobil har i en årrekke støttet Horten bilmuseum, hvor blant annet en Esso-tankbil fra 1931 oppholder seg. I tillegg har selskapet bidratt med støtte til flere maritime kulturprosjekter i Tønsberg, inkludert Det Sjøfartshistoriske Senter, tilbakekjøp og restaurering av den verneverdige seilskuta Berntine, samt byggingen av en kopi av det berømte Oseberg-skipet fra vikingtiden. Vestfoldfestspillene ExxonMobil har i mange år vært samarbeidspartner i Vestfoldfestspillene, som er en viktig formidler av musikk og scenekunst til det allmenne publikum gjennom mange arrangementer hver sommer. Mer informasjon om hvordan ExxonMobil tar samfunnsansvar, besøk vår webside: Corporate/community.aspx Foto: Thor Nielsen/NTNU Info Hovedsponsor for friidretten i Sandnes Idrettslag og IL Skjalg For å støtte opp om rekruttering og bredde innenfor friidretten lokalt, har selskapet i mange Foto: Fredik Ringe/ExxoMobil år vært hovedsponsor for Skjalg Friidrett i Stavanger og for Sandnes IL Friidrett, der hovedfokus er arbeid med unge, lovende utøvere. I 213 var ExxonMobil også hovedsponsor for NM i stafetter, som ble arrangert av Sandnes Idrettslag. ExxonMobil er en av hovedsponsorene for Sandnes IL. 1 11

7 Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 35 Skøyen 212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 21 Postterminalen 313 Tønsberg Tlf.:

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER ESSO NORGE AS Virksomheten i Esso Norge AS omfatter raffinering, forsyning, transport, salg, distribusjon og markedsføring av petroleumsprodukter, samt salg av råolje og produkter på vegne av søsterselskap

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt Årsrapport 2011 VNG Norge AS Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 1 2 35 4 2 Nøkkeltall Årsrapport 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 Antall lisensandeler per 31.12. 25* 23* 26 Operatørskap 4 1 2 Produksjon

Detaljer

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR ESSO NORGE AS Essoveien 100, Postboks 2001 3103 Tønsberg Telefon: 33 37 73 00 Foto og grafisk form: Svein Thorkildsen miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2011/2012

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer