Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT"

Transkript

1 OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten. Målet er hele tiden å bli bedre. Siden olje- og gassvirksomheten startet opp på norsk sokkel for snart 40 å siden, er det skjedd store endringer i industriens miljøarbeid.

2

3 Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT Utslipp av gasser fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel består i hovedsak av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx). CO2 er den viktigste av klimagassene som bidrar til drivhuseffekten, som igjen kan føre til global oppvarming. Nitrogenoksid (NOx) er en nitrogenforbindelse som fører til sur nedbør. NOx kan også virke som gjødsel og skape overgjødsling. Utslipp av NOx er i hovedsak et lokalt og regionalt problem. Hovedkilden til olje- og gassvirksomhetens utslipp av CO2 og NOx er bruk av naturgass og dieselolje i kraftproduksjonen på innretningene offshore. I nasjonal sammenheng sto petroleumsindustrien i 2005 for 27 prosent av CO2-utslippene og 25 prosent av utslippene av NOx. Potensialet for å redusere NOx-utslippene er størst innenfor skipstrafikk og fiske, og det er her det er rimeligst å sette inn tiltak. Derfor har en Oljeindustriens Landsforening, NHO, Norges Rederi- forbund og Norges Fiskarlag foreslått at bedrifter bør kunne velge å betale inn til et NOx-fond i stedet for å betale NOx-avgift. Med en fondsløsning vil midlene benyttes til å utløse de mest kostnadseffektive tiltakene, og få mest miljø for pengene De totale CO2-utslippene fra olje- og gassvirksomhet har generelt vokst fra år til år som følge av økningen i aktivitetsnivået på norsk sokkel. Men industrien arbeider kontinuerlig for å utvikle teknologi som reduserer klimagassutslippene. Norske selskap utreder mulighetene for å frakte CO2 fra for eksempel gasskraftverk på land til olje- og gassfelt i Nordsjøen. Norsk olje- og gassvirksomhet har svært lave utslipp per produsert enhet i forhold til hele bransjen internasjonalt. Kyotoavtalen Under klimakonferansen i Kyoto i 1997 forpliktet Norge seg til å sørge for at utslippene av CO2 skulle være nesten nede på 1990-nivå innen Kyoto-protokollen åpner for handel med utslippskvoter. Kvotehandel skal bidra til at de mest kostnadseffektive klimatiltakene blir iverksatt. Norske myndigheter hadde allerede før konferansen innført en CO2-avgift på kontinentalsokkelen. Hvis denne avgiften blir erstattet med et system med omsettelige utslippskvoter, vil reduksjonen av CO2- utslipp bli gjennomført der det kan gjøres på billigst mulig måte. Da kan vi si at ordningen er kostnads- effektiv. Siden CO2-gassen likevel blir spredt i atmosfæren, spiller det ikke noen rolle hvor utslippene blir redusert. Hovedsaken er at det blir lavere globale utslipp. Den norske olje- og gassindustrien vil bidra til å redusere de globale klimautslippene. Gjennom Oljeindustriens Landsforening tilbyr derfor industrien å kjøpe kvoter slik at Norge oppfyller sine klimaforpliktelser, oppad begrenset til summen av egne utslipp, og at det i tillegg blir satt av penger til utslippsreduserende tiltak.

4

5 Stort ansvar UTSLIPP TIL SJØ Den viktigste kilden til at olje havner i sjøen fra den daglige driften av innretningene offshore, er det som kalles produsert vann. Dette er vann som følger med olje- og gasstrømmen fra produksjonsbrønnene. Etter hvert som oljebrønnene blir tømt for olje og gass, fylles porene i reservoaret opp med vann. Vannet følger siden med oljen opp fra reservoaret. Etter at vannet er skilt fra oljen, blir det renset. Deretter blir det enten sluppet ut i sjøen eller pumpet tilbake til formasjoner under havbunnen. Selv om vannet blir renset slik at det holder seg godt innenfor de renhetskrav som er satt av myndighetene, inneholder det små rester av olje og andre oppløste organiske forbindelser. Det inneholder også små rester av kjemikalier som er tilsatt i produksjonen. Null miljøskadelige utslipp Olje- og gassindustrien har målsetting om null miljøskadelige utslipp til sjø. Det er lov å slippe ut til sjø, men utslippene skal ikke føre til skader på miljøet. Olje- og gassindustrien har ambisiøse målsettinger for utslipp til sjø. Nullutslipsmålet innebærer at det som hovedregel ikke skal slippes ut miljøfarlige stoff, og at det ikke skal være utslipp eller minimert utslipp av miljøskadelige stoff. Olje- og gassindustrien har investert flere milliarder kroner for å nå målet om nullutslipp: Injeksjon av produsert vann: Vannet som følger med oljen og gassen opp av reservoaret injiseres i større grad tilbake til formasjonene under havbunnen. Ny og bedre renseteknologi for produsert vann er blitt og er i ferd med å bli installert på plattformene. Miljøfarlige kjemikalier blir byttet ut med miljøvennlige alternativ. I løpet av de fire siste årene har oljeindustrien klart å redusere utslippene av miljøfarlige kjemikaliere med mer enn 90 prosent. Akutte utslipp Akuttutslipp beskriver utslipp som skjer ved et uhell. Bravo-utblåsningen på Ekofisk-feltet i 1977 er det eneste tilfelle av ukontrollert oljeutblåsning på norsk sokkel. Da ble kubikkmeter olje sluppet ut. Andre større uhellsutslipp har skjedd på Statfjordfeltet i Nordsjøen i 1992, på Draugen-feltet i Norskehavet i 2003 og på Nornefeltet i Norskehavet i Det er ikke påvist miljøskade som følge av noen av disse utslippene.

6 BARRIERER Det har aldri vært oljeutblåsninger under leteboring på norsk sokkel. Noe av årsaken er at mange barrierer og sikkerhetsventiler hindrer utslipp av olje, men det er umulig å garantere at uhell aldri vil skje. Derfor styrker oljeindustrien stadig oljevernberedskapen. Ved boring av en letebrønn trenger man inn i et mulig oljereservoar for første gang. Hvis reservoaret blir sluppet løs, har det ofte nok trykk til at mye olje kan strømme ukontrollert til overflaten. Barrierer er et helt sentralt begrep i industriens arbeid for å minimere risikoen for oljeutslipp og miljøskade. Hovedprinsippet er at minst to uavhengige barrierer skal hindre lekkasje fra alle potensielle utslippstilfeller. Barrierer kan for eksempel være fysiske hindringer som for eksempel doble ventiler på systemer som kan gi lekkasje og utblåsningssikringer på havbunnen der oljebrønnen kommer opp. Til og med regnvann som kommer ned på plattformene, blir samlet opp for å unngå oljesøl.

7 OLJEVERNBEREDSKAP Risikoen for et stort akutt utslipp av olje som følge av leteboring eller produksjon på norsk sokkel er svært lav. Likevel kan man aldri garantere at uhell ikke kan skje. Derfor har oljeselskapene stort fokus på oljevernberedskap de tiltakene som settes inn hvis olje først er havnet på sjøen. I verdenstoppen Oljeselskapene i Norge opererer i havområder med tøffe og utfordrende værforhold, lange avstander fra land og varierende havdyp og lysforhold. Petroleumsnæringen lever side om side med fiskeriene, og i norske havområder lever både fiskebestander, sjøfugl og pattedyr som krever spesielle miljøhensyn. Disse faktorene har vært viktige i forbindelse med utviklingen av norsk oljevernberedskap. De siste årene er det arbeidet iherdig med å utvikle en ny generasjon oljevernutstyr, som skal virke bedre og mer effektivt i bekjempelsen av oljeutslipp. Oljeindustriens oljevernberedskap er organisert gjennom Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, no. NOFO organiserer oljevernberedskap helt inn til kyst- og strandsonen dersom det oppstår akutte utslipp fra installasjonene i havet. Samtidig blir det samarbeidet tett med kommunale og statlige myndigheter for å styre innsatsen slik at den er effektiv og målrettet. Mekanisk oppsamling Oljeselskapenes oljevernberedskap består i hovedsak av mekanisk oppsamlingsutstyr. 14 fullverdige oljevernsystem står klare til innsats. Hvert system inneholder 400 meter med havgående oljelenser og kraftige oljeopptakere (skimmere) som kan pumpe olje opp fra lensene. To system er i konstant beredskap på standbyfartøyer, og kan mobiliseres på kort varsel. De andre tolv er lagret på baser langs kysten. I tillegg blir det brukt høyteknologisk som infrarøde kamera og satellitter for å oppdage eventuelle oljeutslipp i mørket.

8 OLF Oljeindustriens Landsforening er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk kontinontalsokkel. OLF er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO. Tlf , Faks , E-post: Utforming: Finnestad AS

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

INGENIØR? HVA GJØR EN

INGENIØR? HVA GJØR EN HVA GJØR EN INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. Utfordrer

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

INGENIØR? HVA GJØR EN

INGENIØR? HVA GJØR EN HVA GJØR EN INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. Utfordrer

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Goliat første oljefelt i Barentshavet

Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat FPSO under bygging i Ulsan i Sør-Korea. Foto fra mars 2012. Det nye drifts- og distriktskontoret i Hammerfest har plass til 120 medarbeidere. God seismikk og

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier RAPPORT Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier MENON-PUBLIKASJON NR. 43/2012 Desember 2012 Av Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode og forskningsdesign...

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK HELHETLIG FORVALTNING AV DET MARINE MILJØ I NORDSJØEN OG SKAGERRAK Innspill fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet Oslo, 15. september 2012 SILJE LUNDBERG

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Konsekvenser av produsert vann, tankulykker og oljesøl i norsk og russisk Barentshav som følge av åpning av norsk sokkel Av Ingrid Agathe Bay, mai

Detaljer

RTEORP LUSL P4102. Foto: Morten Hofstad

RTEORP LUSL P4102. Foto: Morten Hofstad P E O OLJE OG GOEJL GASS I NORD NI DRON 4 SAG N r. P4102 RTEORP LUSL Foto: Morten Hofstad M:røtka 2 NR 4 2014 PETRO PULS rk?esir tårbte fa oill allod08lit51arfnesirpejlo ira neonvatepøl eonsivgilrutanrøjgrekun

Detaljer

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi Knut Einar Rosendahl og Halvor Briseid Storrøsten* Tildeling av gratis klimakvoter kan påvirke bedrifters insentiver til å investere i renere produksjonsteknologi. I denne artikkelen diskuterer vi effektene

Detaljer

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport 1 Innhold Innledning 3 Fornybar energi og grønt karbon Styrk norsk vindkraftindustri 4 Bygg Havvind 5 Investeringsstøtte solceller 6 Illustrasjoner 7 Klimavennlig oppvarming 8 Statlige plusshus 9 Skattefradrag

Detaljer

Ot.prp. nr. 13 (2004 2005) Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Ot.prp. nr. 13 (2004 2005) Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) Ot.prp. nr. 13 (2004 2005) Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) Innhold Del I: Innledning... 7 5.2.4 Merknader vedrørende ambisjons nivået i forståelsen

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer