N-4065 Stavanger Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway"

Transkript

1 Tittel: Petoro årsberetning ytre miljø 2007 Kunde: Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 Stavanger Kontaktperson(er) Britt Bjelland Utarbeidet av: Novatech as Tlf: Postbox 163 Side 1 Fax: N-4065 Stavanger Norway

2 Innledning Petoro på norsk sokkel Petoro forvalter statens eierinteresser, SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement), og er således den største rettighetshaveren på norsk sokkel målt i petroleumsreserver. Fjorårets viktigste endring i norsk oljemiljø var fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydro. StatoilHydro er nå operatør for 80 prosent av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel og for 90 prosent av Petoro sin portefølje. Ved utgangen av 2007 besto Petoros portefølje av 114 utvinningstillatelser og 14 interessentskap for rørledninger og terminaler. I 2007 hadde Petoro andeler i 37 produserende felt. Trollområdet representerer den største verdien i SDØE-porteføljen, med en forventet produksjon utover år Høsten 2007 startet produksjonen fra gassfeltene Snøhvit og Ormen Lange. Målt i oljeekvivalenter er total produksjon i 2007 omtrent på samme nivå som i Gassproduksjonen er gått opp 14 prosent sammenlignet med fjoråret, mens produksjonen av olje og NGL er gått ned 9 prosent. Petoro sin portefølje Porteføljen for Petoro er uendret fra til , med unntak av noen få utvinningstillatelser. Årsrapporten for 2007 viser oversikten over Petoro sine deltakerandeler pr og Det er tallene pr som er grunnlaget for beregninger av utslippene. For nærmere beskrivelse av Petoro sin portefølje henvises det til Petoros årsrapport for Se link: Om årsrapport for ytre miljø Utvikling av utslippene relatert til SDØE-andelene oppgis som utslipp pr. produsert enhet, noe som gir et mer representativt bilde av hvordan utviklingen har vært. Årsrapporten for ytre miljø viser de siste års utslipp til luft (CO 2, NOx og nmvoc) og sjø (produsert vann, olje og kjemikalier). Tallene bak de grafiske figurene som presenteres nedenfor er hentet fra operatørenes innberetning til Oljeindustriens Landsforening (OLF) og deretter er tallene for Petoros portefølje skilt ut. Det vil si at figurene gjenspeiler utslipp til luft og sjø fra alle felt på norsk sokkel som SDØE har eierandeler i og som omfattes av rapporteringskravene i vedlegg til opplysningspliktforskriften. Merk at eventuelle utslipp fra felt som SDØE har andeler i (for eksempel satellitter), men der tilhørende olje og gass prosesseres på felt der SDØE ikke har andeler, vil ikke bli fanget opp i denne utslippsoversikten. Side 2

3 Utslipp til luft 20 prosent økning i CO 2 -utslipp for Petoro s portefølje Året 2007 representerer et brudd i forhold til de siste årenes stabile CO 2 -utslipp fra norsk olje- og gassvirksomhet. Total mengde norske klimagassutslipp var i 2007 på 55 millioner tonn CO 2 - ekvivalenter, opp tre prosent sammenlignet med året før. Sammenlignet med 1990 er dette en stigning på 11 prosent. Petoro sine CO 2 -utslipp i 2007 var 3,4 millioner tonn. Dette er en økning på 20 prosent i forhold til Hovedårsaken til utslippsveksten var bidraget fra Snøhvitanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Naturgassen fra Snøhvitfeltet blir her kjølt ned til væske i LNG-anlegget før videre distribusjon. Tekniske problemer ved oppstarten av dette anlegget, medførte unormalt mye fakling og tilhørende CO 2 - utslipp på 1,6 millioner tonn. Petoro sin andel av dette utslippet var på 0,5 millioner tonn. Petoro sine andeler i Melkøya, Oseberg, Troll II og Åsgard bidro med 46 prosent av Petoro sine totale CO 2 utslipp på 3,4 millioner tonn. Figur 1 viser SDØE sine CO 2 -utslipp og CO 2 - utslipp pr. levert mengde olje og gass målt i oljeekvivalenter (o.e.). Klimagasser: Klimagasser er en samlebetegnelse på de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen: karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ), lystgass (N 2 O) og de tre fluorholdige gasstypene HFK-er, PFK-er og svovelheksafluorid (SF 6 ). Hovedtyngden av utslippene av klimagass utgjøres av CO 2. I 2007 bidro denne med rundt 82 prosent av klimagassutslippene, målt i tonn CO 2 - ekvivalenter. CO 2 -utslippene alene har økt med 29 prosent siden Industriland som har ratifisert Kyotoprotokollen har fått en nasjonal utslippstildeling for perioden Norges utslippstildeling for denne perioden er på 250,6 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (1 prosent mer enn utslippet for hvert av årene ). CO 2 -ekvivalent: CO 2 -ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde (som regel et tonn) CO 2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode (som regel 100 år). De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensiale (GWP-verdi) enn CO 2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO 2 -ekvivalenter i henhold til deres GWP-verdier. Figur 1 SDØE sine CO 2 -utslipp, samt utslipp pr. produsert enhet olje og gass. Side 3

4 Utslipp av NOx Liten nedgang i NOx-utslippene, men fortsatt et langt stykke igjen til målet De nasjonale NOx-utslippene i 2007 var tonn, noe som tilsvarer 91 prosent av utslippene i De tre dominerende utslippskildene til NOx er innenriks sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomhet, og veitrafikk. Olje- og gassindustrien bidro i 2007 med 28 prosent av de nasjonale NOx-utslippene. For å oppnå utslippsmålet Gøteborgprotokollen: Under Gøteborgprotokollen, som trådte i kraft i 2005, vurderes ulike gasser som fører til forsuring, overgjødsling og dannelse av bakkenær ozon. Protokollen omhandler svoveldioksid (SO 2 ) og nitrogenoksider (NOx), ammoniakk (NH 3 ) og flyktige organiske forbindelser (nmvoc). Norges forpliktelser i henhold til Gøteborgprotokollen er en reduksjon i utslipp innen 2010 til tonn for NOx, tonn for nmvoc, tonn for NH 3 og tonn for SO 2. i henhold til forpliktelsene i Gøteborg-protokollen, må Norge redusere NOx-utslippene ytterligere 18 prosent innen 2010, noe som er et langt stykke fram. Petoro sine utslipp av NOx var på tonn i 2007, og gikk bare svakt ned (0,3 prosent) sammenlignet med året før. Dette fremgår av Figur 2. Utslippene av NO X i forhold til produsert mengde olje og gass viser en økning fra Dette selv om Petoro sin produksjon av olje og gass har gått ned og på tross av at flere av feltene Petoro har eierandeler i har redusert sine NOx-utslipp. Det er oppstartsproblemene på Melkøya som forårsaker økningen i utslipp av NOx pr. produsert mengde olje og gass. En viktig bidragsyter til reduksjonen av NOx fra offshoreanlegg fra 2006 til 2007 er en reduksjon av utslippsfaktoren for NOx fra fakkel fra 12 g/sm 3 til 1,2 g/sm 3. Figur 2 - SDØE sine NOx-utslipp, samt utslipp pr. produsert enhet olje og gass. Side 4

5 nmvoc - kravene til utslippsreduksjon er nå endelig nådd For første gang er Norge nå i mål i forhold til Gøteborg-protokollens krav for 2010 mht utslipp av nmvoc (flyktige organiske forbindelser unntatt metan). Utslippene fra Petoros andeler var i 2007 på tonn, noe som er en nedgang på 6,5 prosent i forhold til Årsaken til nedgangen i nmvoc-utslippene etter 2001 er først og fremst reduserte utslipp fra lasting og lagring av råolje på sokkelen. I 2007 ble 86 prosent av oljen som ble bøyelastet, lastet over anlegg som reduserer nmvoc-utslippene. Statens forurensingstilsyn (SFT) påla at innen utgangen av 2007 skulle 95 prosent av all oljelasting foregå med bruk av teknologi som reduserer nmvoc-utslippene. De tekniske problemene i forbindelse med oppstarten av LNG-anlegget på Melkøya, gjorde også utslag for utslippstallene for nmvoc. Bidraget herfra medførte at nedgangen i utslipp fra oljelasting ble noe motvirket. Figur 3 viser de totale utslippene av nmvoc, og utslipp pr. Sm 3 olje lastet fra installasjoner SDØE har eierandeler i. Figur 3 - SDØE sine nmvoc-utslipp, samt utslipp pr. Sm 3 olje lastet. Side 5

6 Utslipp til sjø Svakt økende mengde utslipp av produsert vann og olje Utslipp av produsert vann Produksjonen av formasjonsvann og utslipp av dette til sjø har vært økende de senere årene, noe som skyldes at mange av oljefeltene er gått inn i en moden produksjonsfase. For felt der Petoro har eierandeler, er det i 2007 en økning i utslipp av produsert vann på sju prosent. Mengden av produsert vann som ble injisert har gått litt ned. De største bidragene til de økte utslippene av produsertvann kommer fra feltene Snorre, Draugen og Troll II. Figur 4 viser utviklingen av totale utslipp av produsert vann og vannkutt for installasjoner Petoro har eierandeler i. Figur 4 SDØE sine utslipp av produsert vann, samt vannkutt. Side 6

7 Utslipp av olje i produsert vann Hovedbidraget av utslipp til sjø stammer fra gjenværende olje i det produserte vannet. For felt der Petoro forvalter eierandeler, er det i 2007 en økning i utslipp av olje på 12 prosent. For oljeutslippene er det Snorre og Gullfaks som bidrar mest til økningen. Analysemetode for olje i vann: Etter utfasingen av freon og IR-metoden i 2002, ble det innført en ny standardmetode for analyse av dispergert olje i vann, ISO , også kalt oljeindeks. Dette ble gjort i henhold til krav fra SFT og konvensjonen om vern av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR). Metoden kvantifiserer hydrokarboner med kokepunkt tilsvarende hydrokarbonfraksjonen C 10 - C 40. Denne metoden ble brukt frem til 2007, da metoden ble modifisert til ISO (Mod), som også inkluderer den mer flyktige hydrokarbonfraksjonen C 7 - C 10. Modifikasjonen av analysemetode gjør at en ikke kan sammenligne direkte resultater fra 2007 og Imidlertid vil ISO (Mod)- metoden teoretisk gi et noe høyere resultat for konsentrasjonen av olje i vann, avhengig av hvor stor andel de lette komponentene utgjør av sammensetningen av oljen på det enkelte felt. Fra og med 2007 er myndighetskravet for maksimum tillatt oljeinnhold i utslippsvann (månedssnitt) nå 30 mg/l mot tidligere 40 mg/l. Kurven for oljekonsentrasjonen vist nedenfor, representerer et snitt basert på total mengde oljeutslipp fra felt hvor Petoro har eierandeler, i forhold til total mengde produsertvann sluppet ut. Olje fra andre kilder er ikke med beregningen av olje i vann. Gjennomsnittlig oljekonsentrasjon for produsert vann fra disse feltene var i 2007 på 10 mg/l, noe som er en ubetydelig økning i forhold til året før. Utfordringen videre er å redusere oljeinnholdet i produsert vann ytterligere. Mye er allerede oppnådd gjennom økt satsing på renseutsyr. Enkelte felt har en oljekonsentrasjon helt nede i et par milligram per liter, grunnet suksess med renseteknologiene C-tour og Epcon. Figur 5 viser SDØE sine totale utslipp til sjø og oljekonsentrasjon i produsert vann. Figur 5 - Totale utslipp av olje til sjø, samt oljekonsentrasjon i produsert vann for SDØE sine eierandeler. Side 7

8 Hovedkilden til andre utslipp er akutte utslipp av olje. Det slippes bare ut mindre mengder olje fra drenasjevann, fortrengningsvann, vann fra vasking av separatorer (jetting) og som nedfall fra brønntesting. Det var relativt små akutte utslipp av olje i 2007, men antall enkeltutslipp er gått opp siste år. Utslipp fra andre kilder i 2003 er dominert av et større akutt utslipp fra Draugen, mens økningen i 2005 var forårsaket av et større akuttutslipp fra Norne. Det store oljeutslippet på Statfjord i forbindelse med oljelasting i desember 2007 fikk ikke konsekvenser for Petoro sitt regnskap for oljeutslipp, da Statfjord ikke inngår i Petoro sin portefølje. Side 8

9 Utslipp av kjemikalier Petoro er omtrent i mål med nullutslipp av farlige kjemikalier til sjø Norsk oljeindustri er best i klassen på miljøvennlig kjemikaliebruk, men det vil fortsatt være fokus på null utslipp av miljøskadelige kjemikalier. Kjemikalier er fortsatt nødvendige på grunn av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker, men brukes på miljøets premisser. Kjemikalier relatert til boreoperasjoner utgjør desidert mest av totalforbruket av kjemikalier. Selv om offshorenæringen har så godt som oppnådd null miljøskadelige utslipp til sjø, er det fortsatt et viktig mål for Petoro å redusere disse utslippene ytterligere der det er mulig. I Stortingsmelding nr. 58 ( ), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling, ble disse målene første gang beskrevet. De miljøskadelige kjemikaliene deles inn i røde og svarte kategorier i henhold til myndighetenes regelverk (se beskrivelse av kategorisering nedenfor). Kjemikalier i bruk på sokkelen er nå i all hovedsak i gul og grønn kategori. Fra 2006 til 2007 har forbruket av disse gått en del opp. I samme periode er det en ubetydelig nedgang i totalt kjemikalieutslipp, mens det er en solid reduksjon av utslipp av miljøskadelige kjemikalier. Skadelige utslipp relatert til Petoro sin portefølje er i praksis på nullnivå, noe som er helt i tråd med industriens mål. Petoro hadde i felt med kjemikalieutslipp. Siden 1997, da filosofien om nullutslipp ble lansert, har det vært en dramatisk positiv utvikling, utslippene er blitt redusert med mer enn 99 prosent. Svarte og røde kjemikalier som benyttes på norsk sokkel er i all hovedsak gjengefett, korrosjonsinhibitorer, avleiringshemmere, emulsjonsbrytere og sementkjemikalier. Figur 6 viser totalt utslipp av kjemikalier for Petoro sine felt. Figur 6 Utslipp av kjemikalier per år. Side 9

10 Miljøevaluering av kjemikalier, Inndeling i henhold til SFT`s kategorier Operatørselskapene vurderer kjemikalier ut fra deres miljøegenskaper. Som en generell kjøreregel blir kjemikalier kategorisert som følger: Svart: Kjemikalier som i utgangspunktet ikke tillates sluppet ut. Tillatelse gis i spesielle tilfeller. Rød: Kjemikalier som er miljøfarlige og som dermed bør skiftes ut. Krav gitt i tillatelsen at de spesielt prioriteres for substitusjon. Gul: Kjemikalier som er i bruk, men som ikke er dekket av noen av de andre kategoriene. Gis normalt tillatelse uten spesifiserte vilkår. Grønn (PLONOR): Kjemikalier som står på OSPARs PLONOR-liste, og som er vurdert til å ha ingen eller svært liten negativ miljøeffekt. Gis tillatelse uten spesifiserte vilkår. Kategorisering Vann Kjemikalier på PLONOR-listen Hormonforstyrrende stoffer Stoff som er antatt å være eller er arvestoffskadelig eller reproduksjonsskadelig. Faremerket Rep1, Rep2 eller Mut1, Mut2 Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av prioritetslisten St.meld. nr. 25 ( ) og St.meld. nr. 21 ( ) Bionedbrytbarhet < 20 prosent og log Pow 5 Bionedbrytbarhet < 20 prosent og giftighet EC50 eller LC50 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet <60 prosent, log Pow 3, EC50 eller LC50 10 mg/l Uorganisk og EC50 eller LC50 1 mg/l Bionedbrytbarhet < 20 % Andre kjemikalier Kategori Grønn Grønn 1 (Svart) 1,1 (Svart) 2 (Svart) 3 (Svart) 4 (Svart) 6 (Rød) 7 (Rød) 8 (Rød) Gul Side 10

11 Røde kjemikalier Substitusjon av røde kjemikalier fortetter, tross i oppnådde mål om reduksjon av disse. Det har vært en kraftig nedgang i utslippene av røde kjemikalier på felt hvor SDØE har eierinteresser. Petoro forvaltet i felt med utslipp av røde kjemikalier. Utslippene fra 2006 til 2007 viser en nedgang på 43 prosent. Det er noen få røde kjemikalier som er vanskelige å erstatte med mindre miljøfarlige kjemikalier. Disse er i bruk i mindre mengder på flere felt. Det er ventet en kraftig nedgang i antallet felt som slipper ut røde kjemikalier de neste årene, etter hvert som det vil komme erstatningsprodukter også for de siste røde kjemikaliene som benyttes på norsk sokkel. Figur 7 viser nedgangen i utslippene av røde kjemikalier for felt der SDØE har andeler. Figur 7 - Utslippene av røde kjemikalier. Side 11

12 Svarte kjemikalier Bruk av svarte kjemikalier er nå på bunnivå I 2007 hadde Petoro 7 felt med utslipp av svarte kjemikalier. Reduksjonen i bruk av svarte kjemikalier er på 49 prosent fra 2006 til Økningen i 2006 var forårsaket av økt utslipp av hydraulikkvæske (inkludert BOP væske). Disse utslippene kommer fra eldre installasjoner som har hydraulikksystemer uten retur for hydraulikkvæsken. Disse produktene er i stor grad erstattet av mer miljøvennlige kjemikalier, men det er fremdeles en del eldre kjemikalier igjen i hydraulikksystemene. Det forventes en gradvis reduksjon av utslippene av svart hydraulikkvæske over de neste årene etter hvert som denne blir fortrengt av nyere og mer miljøvennlige hydraulikkvæsker. Figur 8 viser nedgangen i utslippene av svarte kjemikalier for felt der SDØE har andeler. Figur 8 - Utslippene av svarte kjemikalier. Side 12

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn 1 250 000 000 000 Petoro har siden etableringen av selskapet i 2001, kunnet sende en netto kontantstrøm på over 1250 milliarder norske

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Engangsavgiften på kjøretøy

Engangsavgiften på kjøretøy Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk TPG 4140 Naturgass Engangsavgiften på kjøretøy - forslag til bruk av CO 2 - komponent og mulige effekter av

Detaljer

Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Status 2012 03.07.2013 Sammendrag Denne rapporten gir status på NOx-utslipp, virkemidler og utslippsreduserende teknologi i norsk petroleumsnæring

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Lars Petter Myhre, Gunnar Henriksen, Grethe Kjeilen-Eilertsen, Arnfinn Skadsheim, Øyvind F Tvedten. RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Rapport IRIS 2006/113 www.irisresearch.no Kopiering

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter Utslipp av klimagasser 1990-2010 Trender og drivkrefter TA 3022 2013 Forord Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 trender og drivkrefter, er en rapport som presenterer utslippsutviklingen i Norge

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) 2013 Ormen Lange Innhold 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje/gass... 8 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 9 1.4 Krav i utslippstillatelsen...

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

044 - Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering

044 - Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering 044 - Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering Original versjon Nr: 44 Etablert: 03.12.2004 Revisjon nr: 14 Rev. dato: 02.03.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030 M-386 2015 RAPPORT Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030 Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktpersoner

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Notater. Anne Finstad og Kristin Rypdal. Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt. 2003/29 Notater 2003

Notater. Anne Finstad og Kristin Rypdal. Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt. 2003/29 Notater 2003 23/29 Notater 23 Anne Finstad og Kristin Rypdal Notater Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Emnegruppe:

Detaljer

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

REGIONAL KONSEKVENSUTREDNING, NORDSJØEN

REGIONAL KONSEKVENSUTREDNING, NORDSJØEN TAMPEN-OMRÅDET REGIONAL KONSEKVENSUTREDNING, NORDSJØEN Temarapport 8a: Samfunnsøkonomiske konsekvenser - Tampenområdet 62 Snorre Statfjord Visund TROLL-OMRÅDET FLORØ St.Fergus 61 Statpipe Gullfaks Huldra

Detaljer

Utslipp til luft i Norge

Utslipp til luft i Norge 5FT-DOKUMENT- Vio^or u "i=> QFT ^~z>c? Utslipp til luft i Norge Rapport om status og utvikling Statens forurensningstilsyn W SFT ^^^m imrøinicti ir uns DDUUEKT IS umwitu mm SAIES rtmiimi SFT-DOKUMENT NR.

Detaljer