ÅRSBERETNING FOR 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2006"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2006 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har som formål å drive lete-, produksjons- og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har ingen ansatte. Driften av selskapet forestås av Esso Norge AS i henhold til en særskilt management-avtale. Kontoradresse er på Forus i Sandnes kommune. Samtlige aksjer i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS eies av ExxonMobil Norway Upstream Holdings Inc. som indirekte er et heleiet datterselskap av Exxon Mobil Corporation som det endelige morselskap. ExxonMobil Exploration and Production Norway AS inngår i gruppen av ExxonMobilselskaper i Norge og er søsterselskap av ExxonMobil Production Norway Inc. og Mobil Development Norway Als som også har lete-, produksjons- og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel som formål. Disse selskapene er særskilte rettssubjekter for sine respektive rettigheter og plikter etter utvinningstillatelser m.m. og omfatter virksomhet som er gjenstand for beskatning etter Petroleumsskatteloven. Driften av selskapene er integrert organisasjonsmessig gjennom management avtaler med Esso Norge AS for personell, regnskap, innkjøp og diverse andre tjenester. DRIFTSINNTEKTER l DRIFTSRESULTAT hadde ExxonMobil Exploration and Production Norway AS driftsinntekter på 49,7 milliarder kroner, 9,3 milliarder kroner høyere enn året før. Den høye oljeprisen samt høyere gasspriser var hovedårsaken til økningen. Dette ble motvirket av noe lavere væske produksjon, dvs. råolje, kondensat og NGL (Natural Gas Liquids). Resultat før skattekostnader var på 36,l milliarder kroner, en økning på 8,3 milliarder kroner i forhold til Driftskostnadene var 2,3 milliarder høyere enn i 2005 og skyldes i det vesentlige høyere kostnader for kjøp av gass på Grane. Resultat etter skattekostnad var på 8,6 milliarder kroner, 1,7 milliarder kroner høyere enn i For ExxonMobil Exploration and Production Norway AS utgjorde skattekostnaden for år ,5 milliarder kroner, som utgjør 76% av resultat før skattekostnad. Skattekostnaden utgjør det vesentlige awiket mellom driftsresultatet og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

2 FINANSIERING OG LIKVIDITET ~elgka~ets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,8% av samlet gjeld, sammenlignet med 37,3% pr Selskapets finansielle stilling er god. Totalkapitalen var ved utgangen av året 52,9 milliarder, sammenlignet med 51,6 milliarder året før. Egenkapitalandelen pr var 23,5%, sammenlignet med 14,4% året før. PRODUKSJON utgjorde selskapets totale netto produksjon av væske fat pr. døgn, som er en reduksjon på fat pr. døgn sammenlignet med Produksjonsreduksjonen kommer som en naturlig nedgang fra flere felt, motvirket av økning i produksjon på Grane og åpningen av Ringhorne Øst. Selskapets samlede andel av væskeproduksjon fra egenopererte felt utgjorde gjennomsnittlig fat pr.døgn. Gjennomsnittlig produksjonsrate på RinghorneIRinghorne Øst feltet ble fat pr. døgn, opp fat pr. døgn, mens Balder-produksjonen gikk ned med fat pr. døgn til fat pr. døgn. I tillegg er selskapet operatør for Jotun og Sigyn, disse feltene hadde kun mindre endringer. Produksjonen fra felt operert av andre selskaper utgjorde fat pr. døgn i gjennomsnitt og kommer fra felt i Tampen-området; Statfjord, Statfjord Øst, Statfjord Nord, Sygna, Snorre, Tordis, Vigdis, i Sleipner-området; Sleipner Øst, Sleipner Vest, og lokalisert øst for Balder; Grane. Selskapets gassproduksjon skriver seg i det alt vesentligste fra feltene i Sleipnerområdet. Samlet volum av naturgass for salg utgjorde kubikkfot pr. døgn, 5,3 milliarder standard kubikkmeter på årsbasis, mot 5,6 milliarder standard kubikkmeter i INVESTERINGER investerte selskapet 4,2 milliarder kroner. På egenopererte felt var en stor del av investeringene knyttet til boring av produksjonsbrønner på Ringhorne Øst og Jotun. På prosjekter operert av andre var det store investeringer knyttet til anlegg under utbygging. Av disse investeringene utgjorde Ormen Lange og Langeled 1,3 milliarder kroner. Statfjord sen-fase utgjorde den største delen av Statfjord investeringene på 732 millioner kroner, mens redeterminering på Snorre utgjorde største delen av investeringene på 380 millioner kroner på Snorre. For andre felt i drift er det fortløpende investert i nye produksjons-brønner og andre mindre prosjekter som blant annet sikrer eller øker utvinningsgraden.

3 ExxonMobil Exploration and Production Norway AS boret to letebrønner som operatør i Både Wishbone- og Kogge- brønnene var dessverre tørre. Wishbone lisensen (PL 241) ble tilbakelevert, mens arbeid pågår for å vurdere videre planer for Kogge lisensen (PL 315). ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har en 30% andel og operatørskap i PL029B lisensen som omfatter FrekeIGere prospekt komplekset. Lisensen ligger i Sleipner området. Freke har i løpet av året vært under vurdering for en avgjørelse om boring. Selskapet vurderer kontinuerlig avhendelse og bytte av letelisenser for å få til en optimal sammensetning av sin leteportefølje. Dette er i tråd med Olje- og energidepartementets konsesjonsvilkår for å sikre at tildelt areal enten benyttes aktivt eller gjøres tilgjengelig for andre. Den opererte PL 264 lisensen Hvitveis ble avhendet som en del av en rasjonalisering av porteføljen. ExxonMobil fortsetter arbeidet med å identifisere og sikre attraktive nye leteaktiviteter i Norge. FORSKNING ExxonMobil driver det meste av sin forskning ved egne laboratorier i USA, og de norske datterselskapene bidrar økonomisk til denne forskningen generelt og gjennom prosjekter som er relatert direkte til virksomhet i Norge. Laboratoriene i USA har imidlertid kontakter til forskningsmiljøer verden over, også norske, og deltar på fellesprosjekter samt at det i en del tilfeller drives oppdragsforskning eksklusivt for ExxonMobil. ExxonMobil i Norge deltok i 2006 aktivt i OG21 med representant i styret og ved å lede arbeidet med "Cost Effective Drilling" prosjekter. "Badger" prosjektet, som søker å lage en prototype på en robot som borer brønner uten kontinuerlig oppfølging fra overflatefartøy, er et av prosjektene som er igangsatt innen dette forskningsområdet. Badger prosjektet støttes b1.a. av ExxonMobil og selskapet har også stilt personell til rådighet for å lede styringskomiteen til prosjektet ble det også startet et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo som ser på litologisk og petrofysisk utvikling av skifre ved overlagring. SIKKERHET, HELSE OG MILJØ ExxonMobils system for styring av sikkerhet, helse og miljø kalles OIMS (Operations Integrity Management System). OIMS består av 11 elementer som omfatter styrings- og kontrollsystemer som setter krav til utøvelse av ledelse, identifisering og håndtering av risiko samt operasjonelle og tekniske forhold. Hovedfokus er på sikkerhet for personell, ytre miljø og installasjoner. Videre tilfredsstiller styringssystemet kravene i den

4 internasjonale miljøstandarden IS Systemet ivaretar også håndtering av helseforhold, personell og kompetanse, kontraktører, endringsstyring, myndighetskrav, uhell, beredskap samt dokumentasjon og informasjon. Alle deler av systemet er ressurssatt med grundig beskrivelse av ansvarsforhold samt årlig gjenstand for målsetting og oppfølging av måloppnåelse. Dette for å sikre en systematisk tilbakeføring av læring og erfaringer. Samarbeid med myndighetene innenfor de forskjellige områder er meget godt. Ulike deler av selskapets styringssystemer og installasjoner har vært gjenstand for 6 revisjoner fra myndighetene. I tillegg har en rekke faste og ad hoc møter gjennom året på flere plan sikret en god kommuniksjon med utveksling av informasjon, synspunkter og erfaringer. Som rettighetshaver og som operatør på norsk sokkel har selskapene i ExxonMobilgruppen sterk fokus på å redusere utslipp til sjø og luft som virksomheten medfører. Miljøproblemstillinger har også preget norsk oljepolitikk i stor grad i løpet av Myndighetenes, bransjens og ExxonMobils målsetning er å ha null miljøskadelige utslipp til sjø og minimalisere utslipp til luft. Dette gjelder såvel for akutte utslipp som utslipp fra regulær drift. Disse ambisiøse miljømålene krever at det vies stor oppmerksomhet til måling, styring og planlegging. Miljøstyring omfatter reelle målinger, kontinuerlig oppfølgning og vurderinger for å oppnå realistiskse mål innenfor rammen av hva som er økonomisk og teknisk mulig. Foruten å forhindre akuttutslipp, vil hovedfokus være på flere områder for utslipp til sjø og luft fra felt i regulær drift. Særlig er det fokus på behandling av produsert vann etter hvert som mange felt har en økende vannproduksjon. Dessuten omfatter miljøstyringen kontroll med bruk og utslipp av borevæske og kjemikalier, utslipp til luft av flyktige organiske komponenter (VOC), nitrogenoksider, svovelforbindelser og karbondioksid. Myndighetene har fra l. januar 2007 innført skatt på utslipp av NOx fra oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Arbeidet med å redusere utslipp av NOx vil fortsette i samarbeid med myndighetene og industrien forøvrig med sikte på å finne miljø- og kostnadseffektive Iøsninger. ExxonMobil har implementert og tatt i bruk løsninger for injeksjon av boreavfall og produsert vann på egenopererte felt. Injeksjon er et viktig tiltak for å redusere utslipp fra våre operasjoner til et nivå som ikke medfører miljøskade (null skadelige utslipp). Balder- og Jotun- feltene fortsatte med et høyt nivå for injeksjon av produsert vann i 2006, en ytterlige forbedring fra forrige år. Ringhorne plattformen fortsetter med så nær som mulig målet om null miljøskadelige utslipp til sj0, blant annet med injeksjon av borekaks og produsert vann, samt minimalisering av utslipp til luft, blant annet med lav-nox turbin og normalt lukket fakkel. For skytteltankerne som trafikkerer Balder- og Jotun-feltene, benytter tankere seg av installerte gjenvinningsanlegg for flyktige organiske komponenter (VOC). For selve produksjonsskipenes vedkommende har anleggene for gjenvinning av VOC blitt drevet med nesten 100% regularitet i For alle egenopererte felt og for leteboring opprettholdes fokus på bruk av miljøvennlige kjemikalier. Flere kjemikalier med

5 uønskede miljøegenskaper (miljøfarlige) er blitt erstattet med miljøvennlige kjemikalier i Målet er å skifte ut miljøfarlige kjemikalier slik at miljøskader unngås. Sikkerheten på norsk kontinentalsokkel har fått stor oppmerksomhet såvel fra myndighetene som operatørene i Iøpet av Tilsynsmyndighetene har hatt møter med operatørselskapene og invitert industrien med på å etablere prosesser for å forbedre sikkerheten. Systemene for rapportering av uønskede hendelser og skader anses for tilfredsstillende. For den egenopererte virksomheten var det i 2006 ingen fravær- eller medisinske behandlingsskader for Esso ansatte. Dette er vi svært fornøyd med. For kontraktører var det 10 skader med behov for lettere medisinsk behandling, men ingen fraværsskader. I Iøpet av 2007 vil det bli ytterligere fokusert på sikkerheten for kontraktarrer. Blant annet vil dette skje ved at det blir satt i verk en kontinuerlig dialog med ledelsen for kontraktørene. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har ingen ansatte, men drives i regi av Esso Norge AS i henhold til en særskilt driftsavtale. Arbeidsmiljø og personale er derfor omtalt under styrets beretning for Esso Norge AS. Pr var en av tre medlemmer av styret i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS kvinne. MARKEDSFORHOLD Råoljeprisen i 2006 var i gjennomsnitt 65,14 US dollar pr. fat for Dated Brent Blend. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen 54,52 US dollar pr. fat i Oljeprisen målt i dollar steg dermed 19% fra 2005 til Laveste pris for Brent Blend i 2006 var 55,89 og høyeste 78,69. Variasjonen i oljeprisen gjennom året 2006 var nok en gang stor, men noe mindre enn i Dollarkursen for 2006 var i gjennomsnitt 6,41 kroner pr. dollar mot 6,45 kroner pr. dollar i Dollaren svekket seg gjennom året både mot norske kroner og euro. Lav reservekapasitet på produksjon av råolje har sammen med økt geopolitisk usikkerhet, blant annet i forbindelse med Irans atomprogram, bidratt til prisoppgangen i Sterkt økende bensinpriser, særlig i USA, gav høyere raffinerimarginer og dermed også økt etterspørsel etter råolje. Prisfallet i råolje i 3. kvartal skyldes b1.a. forbedrede oljeleveranser, mildere orkansesong i Mexicogulfen enn forventet samt våpenhvile mellom Hizbollah og [$rael. Produksjonsøkningen av råolje på verdensbasis var iflg. IEA ved utgangen av 2006 beregnet til ca. 0,8 millioner fat pr. døgn eller ca. 1 %. Økningen i etterspørsel etter råolje på verdensbasis ble ca. 0,5 millioner fat pr. døgn og kom i hovedsak fra Kina og Midtøsten.

6 Produksjonsøkningen på råolje i verden har de senere årene i stor grad vært på tunge oljer. Etterspørselsveksten har imidlertid vert bedre etter noe lettere råoljer som er drevet av økningen i verdens forbruket av bensin og andre lette oljeprodukter var også preget av høye fraktrater, selv om ratene falt noe mot slutten av året. Driftsresultatet på gass salg økte i Hovedgrunnen for dette var høyere salgspriser, delvis motvirket av noe lavere volum. Gass salget er delt mellom langtidskontrakter og korttidskontrakter. Langstidskontraktene er knyttet opp mot oljeprisen og dette var grunnen til den store økningen. Selskapet er selv ansvarlig for all gassalg fra egen feltportefølje. Dette gjennomføres ved et direkte kontraktsforhold mellom selskapet, gasskjøpere på det Europeiske kontinent og søsterselskapet i ExxonMobil gruppen, ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited. Som en del av denne ordningen for gassalg er drift og administrasjon av kapasiteten for transportanleggene for gass overtatt av et særskilt transport-operatørselskap, Gassco, som i sin helhet eies av staten. Gassled, et interesseselskap som eier transportsystemene, har en nåværende ExxonMobil Production Norway Inc. eierandel på 5,30% etter at Langeled gikk inn i Gassled i FINANSIELL RISIKO Markedsrisi ko Selskapet er eksponert for endringer i oljepris samt endringer i valutakurser da en vesentlig del av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Langsiktig gjeld er også denominert i utenlandsk valuta. Selskapet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere selskapets valutarisiko og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko. Selskapet er også eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisi ko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer samt at hoveddelen av fordringene er tilknyttet selskaper innen samme konsern. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes.

7 RESULTATANVENDELSE Arets overskudd vil bli disponert slik: I mill. kroner Avsatt til annen egenkapital Avsatt til utbytte 853 Avsatt til konsernbidrag 127 Sum disponert Selskapets egenkaptial er 12,5 milliarder kroner, noe som er 7,2 milliarder kroner over minimumskravet til egenkapital. UTSIKTER Norsk sokkel Oljedirektoratet anslo investeringene på norsk sokkel for 2006 til 85 milliarder 2006 kroner, eksklusiv letekostnader. Dette er 2,5 milliarder (3%) mer enn antatt våren For 2007 er investeringene, eksklusiv letekostnader, anslått til 82 milliarder 2006 kroner. I tillegg anslås det at det vil benyttes 23 milliarder kroner i forbindelse med leting. Det ble påbegynt 26 letebrønner i Av disse var 18 undersøkelsesbrønner og 8 avgrensningsbrønner. Det ble gjort 4 nye funn. Antallet letebrønner ble doblet i forhold til I Iøpet av 2006 ble 3 planer for utbygging og drift (PUD) og planer for anlegg og drift godkjent. I tillegg ble søknad om tre PUD-fritak godkjent forventes det å bli oversendt om lag 8 PUD for utbygging av funn til myndighetene. I tillegg til disse forventes det innsending av endret PUD for flere felt i drift. Gjenåpning av nedstengte felt kan også aktualiseres. 43 selskaper leverte i september inn søknader på lisenser i forhåndsdefinerte områder (TFO 2006) på norsk kontinentalsokkel. 33 selskaper fikk tilbud om 48 utvinningstillatelser tidlig i Samtidig besluttet regjeringen å utsette 20. konsesjonsrunde med ett år for å sikre fortsatt kostnadseffektiv utforskning av de umodne områdene på norsk sokkel. Det ble produsert i alt 248 millioner Sm3 salgbare oljeekvivalenter (0.e.) i To nye felt ble satt i produksjon i Iøpet av året; Ringhorne Øst og Fram Øst forventes det at ytterligere sju nye felt vil komme i produksjon; Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Volve, Snøhvit og Vilje. Totalproduksjonen av petroleum i 2007 antas å bli i overkant av 240 millioner Sm3 0.e. Feltutbygging og Produksjon ExxonMobil-konsernet har nå på verdensbasis en produksjon som omtrent tilsvarer Norges totale produksjon, ca. 4,5 millioner fat pr. døgn oljeekvivalenter. Med en produksjonsandel på ca. 10% er ExxonMobil den største internasjonale aktøren på norsk

8 sokkel. ExxonMobils olje- og gassproduksjon vil fortsette å øke jevnt mot årene Selskapet er operatør for Ringhorne Øst-feltet som startet opp produksjonen i mars Det er planlagt 4 produksjonsbrønner på dette feltet. Det vil også bli boret nye produksjonsbrønner på det opprinnelige Ringhornefeltet i På Jotunfeltet ble det boret tre produksjonsbrønner i 2006, hvorav en brønn ble satt i produksjon, mens de to andre ga skuffende resultater og ikke var økonomisk produserbare. ExxonMobil har eierandeler i tre nye felt som vil bli satt i produksjon i Ormen Lange, Volve og Statfjord Senfase. To tredjedeler av ExxonMobil-konsernets inntekter i Norge kommer fra felt som blir operert av andre. Med nye felt som blir satt i produksjon i 2007 og videre framover - b1.a. Ormen Lange og Volve - vil produksjonen fra partneropererte felt øke de nærmeste årene. Forus, I J.of 2007 Terje Valebjørg Styreformann Lee M. Tillman Administrerende direktør Sign. Morten Mauritzen Sign.

9 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS RESULTATREGNSKAP i mill.kroner Noter Salgsinntekter ~ndre inntekter Driftsinntekter Leteboring (2) 61 Andre letekostnader Produksjonskostnader 3,4, Transportkostnader Forsknings- og utviklingskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Renter fra selskap i samme konsern Andre finansinntekter Renter til selskap i samme konsern Andre finanskostnader Valutagevinst/(tap) 535 (615) 584 Netto finansinntekterl(kostnader) 579 (656) 450 Resultat før skattekostnad Betalbare skatter (27 798) (21 943) (13 128) Utsatt skatt l 005- (590) Skattekostnad 5 (27 493) (20 938) (13 718) Årets overskudd Disponering av årets overskudd og overføringer : Avsatt til annen egenkapital Avsatt til utbytte Avsatt til konsernbidrag Sum disponert

10 EMONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS BALANSE i mill.kr. Noter Eiendeler Produksjoncanlegg Anlegg under utførelse Andre driftsmidler Sum varige driftsmidler Aksjer og andeler ~ndre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler l 083 Sum anleggsmidler Lagerbeholdning reservedeler Kundefordringer Fordring på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskudt egenkapital : Aksjekapital l l 067 Opptjent egenkapital : Annen egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gield til sel ska^ i samme konsern ine en langsikig gjeld 12 O O 5 Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Gield til selskap i samme konsern ~Rnen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelse Sandnes, (3, ~ 3 1 Terje vale#jørg Styreformann / Lee M. Tillman Administrerende direktør

11 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING i mill. kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (26 099) (17 307) (Il 641) Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler O (290) 49 Urealisert valutatap/(gevinst) (649) 913 (778) Ordinære avskrivninger Endring i varelager (38) (12) (7) Endring i andre fordringer (3 091) (8 927) (3 218) Endring i leverandørgjeld (6) Endring i langsiktige fordringer og gjeld (25) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak O (1 128) O Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3 540) (3 563) (3 422) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kortsiktig gjeld til konsern Avsatt til konsernbidrag - Utbetaling av utbytte (7'627) (4'267) (4'373) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (8 345) (4 485) (4 697) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter O O O Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter l.l. O O O Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter O O O

12 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS REGNSKAPSPRINSIPPER Heleid datterselskap Det er ikke utarbeidet eget konsernregnskap for EmonMobil Expioration and Production Noway AS og datterselskapene Standard Marine Tønsberg AS og Standard Marine Nordsjø AS da datterselskapene er uvesentlige i konsernsammenheng. Aksjene i datterselskapene verdsettes etter kostmetoden og eventuelt utbytte inntektsføres. Et utdrag av de viktigste regnskapsstørrelsene for Standard Marine Tønsberg AS og Standard Marine Nordsjø AS finnes i note 16. Letekostnader Kostnader til leteboring blir kapitalisert ved funn etter "successful effort" metoden og klassifiseres i balansen som varige driftsmidler. Andre letekostnader herunder kostnader til geologiske og geoqsiske undersøkelser blir kostnadsført fortløpende. Forskningskostnader Alle forskningskostnader kostnadsføres fortløpende. Finanskostnader Finanskostnader på gjeld som følger av finansiering av utbygging av anlegg på sokkelen blir aktivert som en del av utbyggingskostnadene. Utsatt skatt Utsatt skatt i balansen er skatt beregnet på netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier etter utligning av negative midlertidige forskjeller. Det foretas full avsetning etter gjeldsmetoden. Den skattereduserende effekt av friinntekt på investeringer blir hensyntatt på investeringstidspunktet. Inntektsfraring Inntekter resultatføres når de er opptjent. Anleggsmidler og ordinære avskrivningei Kostnader i forbindelse med utbygging av et olje- oglelier gassfelt blir aktivert. Ordinære avskrivninger for investeringer og kapitaliserte letekostnader på sokkelen er beregnet etter i rod uk si on sen hets metoden. Etter denne metoden framkommer den årliae ordinære a~skhvnin~sirosent som forholdet mellom det årlige produksjonskvantum ogfeltets beregnede gjenværende utvinnbare reserver. De ordinære avskrivningene for rørledninger og landbaserte driftsmidler er basert på kostverdi og er beregnet lineært over driftsmidlenes antatte levetid.

13 Utenlandsk valuta Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta blir omregnet og bokført i norske kroner til dagens bokføringskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta verdsettes til kursen ved regnskapsårets slutt. Realiserte og urealiserte valutagevinster og tap blir bokført som netto finanskostnader eller finansinntekter. Lagerbeholdning Innkjøpte varer er i balansen vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost (FIFO) og virkelig verdi. Selskapet har ikke beholdninger av råolje som har passert Normprispunktet. Materialer til normalt forbruk i forbindelse med drift av olje- ogleller gassfelt kostnadsføres ved anskaffelsen. Merlmindre uttak Forpliktelser (kortsiktig gjeld) som oppstår på grunn av for mye uttatt råolje i forhold til selskapets andel av produksjonsfelleskap, vurderes til produksjonskost, mens tilgodehavender (kortsiktig fordring) fra de øvrige partnerne i produksjonsfellesskapene vurderes til laveste verdi av produksjonskost og virkelig verdi. Ubalanser mellom salg av gass og produksjon av gass som følge av bytte, lån etc. mellom forskjellige felt, bokføres i henhold til salgsmetoden. Metoden innebærer at salgsinntektene reflekterer selskapets faktisk solgte volum, mens produksjonskostnadene justeres med totale enhetskostnader til å reflektere kostnadene for det solgte volumet. Forskjellen mellom kostnadene for produsert og solgt volum blir vist på balansen som en fordring ved utlån av gass og som en forpliktelse ved lån av gass. Andeler i fellesforetak Selskapets andeler i lisensfellesskap vedrørende oljeutvinning på den norske kontinentalsokkelen er inkludert under de respektive poster i resultatregnskapet og balansen. Selskapets eget regnskap reflekterer netto kostnader etter viderebelastning il på lisenser hvor selskapet er operatør. Andeler i andre selskap er bokført til historisk kost. Kontantstrsmoppstilling Kontantstrøm er utarbeidet etter den indirekte metoden. I likviditetsbeholdning inngår kontanter og bankinnskudd.

14 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS NOTER TIL REGNSKAPET 1. Driftsinntekter i mill. kroner BalderlRinghorne Sleipner Øst Nest Grane Snorre StatfjordlMurchison l 999 l 704 Sigyn l Vigdis Statfjord Nord1 Øst Jotun Tordis Sygna Brage Salgsinntekter Eget forbruk av gass Statfjord Sleipner Øst Nest GassLed Ringhome Øst 25 O O Andre inntekter O O 4 Andre inntekter Driftsinntekter Salg av råolje til beslektet selskap i Norge skjer til normpris. Salg til EØS området utgjorde mill kroner, mens resten av driftsinntektene på mill. kroner er opptjent i Norge. 2. Leteboring Lisens Operatør Esso's Kostnad andel ( i rnill.kroner) PL 241 ExxonMobil 50,0% Ill PL 315 ExxonMobil 30,0% 205 Utgiftsfertl(inntektsf0rt) leteboring 316

15 3. Selskapets andeler i norske utvinningstillatelser Utvinnings- Utløp tillatelse Tildelt år konsesjon Blokk Felt Operatør Nåværende eierandel Balder (del), Ringhorne (del) Grane(de1) Ringhorne (del) Jotun Ringhorne (del) Balder (del), Ringhorne (del) Sleipner V. (del) Statfjord, Stat 0 (del), Stat N, Sygna (del) Sleipner 0 * V, Volve, Gungne, Loke Sigyn Snorre (del),stat 0 (del), Vigdis, Tordis, Sygna (del ) Ringhorne ( del ) Grane (del) Grane (del) Ormen Lange (del) Nykhøgda Ormen Lange (del) 1019,11,7 EmonMobil ExxonMobil ExxonMobil ExxonMobil ExxonMobil Hydro ExxonMobil EmonMobil Statoil Statoil Statoil Statoil EmonMobil EmonMobil Statoil Statoil N.Hydro N.Hydro N.Hydro N.Hydro BP Shell ExxonMobil Statoil foo,o% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 13,0% 100,0% 30,0% 25,0% 28,0% 28,0% 30'4% 40,0% 50,0% 6,6% 10,5% * Avtale med Staten om nettooverskuddsdeling på 17,5 %. Herav felt i produksjon I under utbygging Utvinnings- Produksjon l Samordnet Hendelser tillatelse Feltnavn Utbygging andel i Balder Produksjon 100,00% Ringhome Produksjon 100,00% Grane Produksjon 25,60% 027 Jotun Produksjon 45.00% O Sleipner Vest Produksjon 32,24% 037 Statfjord Produksjon 21,37% 037 Statfjord Nord Produksjon 25,00% Sygna Produksjon 18.48% Statfjord Øst Produksjon 17,75% 046 Sleipner Øst Produksjon 30,40% 072 Sigyn Produksjon 40,00% 089 Snorre Produksjon 11,58% Redeterminering i Tordis Produksjon 10,50% 089 Vigdis Produksjon 10.50% O Ringhorne Øst Produksjon 77,38% Produksjonen startet i Volve Utb~gging 30,40% Ormen Lange Utbygging 7,23% Anleggs-og Produksjon I Samordnet Hendelser driitstillatelse Feltnavn Utbygging andel i 2006 Rørledningssystemer og GassLed / Kårstø Produksjon 5,30 % Langeled del av GassLed landbasert driit Staifjord Transport VOC DA Produksjon 21,37% Ormen Lange Eiendom DA Produksjon 7,23% Tampen Link Utbygging 18,20%

16 4. Lenn, godtgjerelse og pensjoner i mill. kroner Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Totalt Selskapet har ingen egne ansatte, men aktivitetene utbres gjennom en Management-avtale med Esso Norge AS. Lønn og sosiale kostnader for disse ansatte beløp seg som vist over til 474 mill. kroner i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har felles daglig leder med Esso Norge AS og ExxonMobil Production Norway Inc.. Kostnadsført lønn og godtgjørelse for 2006 utgjør ( i kr ) : Daglig leder Lån til daglig leder 31.l 2.06 O Lovpålagt revisjonstjeneste (eks. moms) 956 Skatterådgivning, Advokaffirmaet PricewaterhouseCoopers DA (eks. moms) Styrehonorar * O * Oppnevnte representanter mottar Ikke særskilt honorar for sitt styreverv Da ExxonMobil Exploration and Production Norway AS ikke har egne ansatte, er det ikke avsatt pensjonskostnader i balansen. Dette blir i sin helhet gjort av Esso Norge AS. 5. Skatter i mill. kroner Skattearunnlas Resultat før skattekostnad Korreksjon inntekt tidligere år Permanente forskieller Endring midlertidiie forskjeller '548' 1'610' i470'i Grunnlag betalbar skatt Resultatreanskaoet : Avsatt skatt for året Regulering tidligere års skatt 281 (187) 115 Betalbar skattekostnad Balansen : Avsatt skatt for året Avsatt skatt konsernbidrag (49) (47) (37) Avsatt skatt tidligere år (1 330) (1 297) (1 262) Terminskatt 1.l0 (14 876) (11 174) (6 695) Totalt Utsatt skattlmidlertidiae forskieller : Driftsmidler I avskrivning Urealisert valutagevinst Fjerningskostnader (1 042) (740) (535) Andre (77) (73) 11 Grunnlag for inntektsskatt Ubenyttet friinntekt (2 680) (2925) (3 428) Grunnlag for særskatt Utsatt skatt - Inntektskatt (28%) Utsatt skatt - Særskatt (50%) Utsatt skatt i balansen Endring utsatt skatt i balansen (305) (1 005) 590 Sum skattekostnad i resultatregnskapet Alle poster i grunnlaget for beregning av utsatt skatt er regnet som kortsiktige med unntak av skattemessige meravskrivninger. Avstemning mellom skattekostnad og gjennomsnittlig skattesats p& resultat fer skatt : Resultat før skattekostnad Korreksion inntekt tidlinere år permanente forskjeller- (173j (152) (328)- Skattbar inntekt i finansbekene % skatt Beskyttet av friinntekt redusert skattesats fra 78 % til 28 % Landbasert resultat redusert skattesats fra 78 % til 28 % Skatt på avgitt konsernbidrag - redusert skattesats fra 78 % til 28 % Tidligere års skatt 281 (187) 115 Sum skattekostnad i resultatregnskapet

ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL

ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL 2008 Styrets beretning 2008 1 SAMMENDRAG A/S Norske Shell er engasjert i leting etter og produksjon av hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel, distribusjon og salg av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER ESSO NORGE AS Virksomheten i Esso Norge AS omfatter raffinering, forsyning, transport, salg, distribusjon og markedsføring av petroleumsprodukter, samt salg av råolje og produkter på vegne av søsterselskap

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

BP NORGE AS. Årsregnskap 2014

BP NORGE AS. Årsregnskap 2014 BP NORGE AS Årsregnskap 2014 BP NORGE AS RESULTATREGNSKAP NOK 1 000 Noter 2014 2013 Driftsinntekter Petroleumsinntekter 2 12 377 232 8 507 771 Annen driftsinntekt 3 91 730 43 843 Sum driftsinntekter 12

Detaljer

BP NORGE AS. Årsregnskap 2012

BP NORGE AS. Årsregnskap 2012 BP NORGE AS Årsregnskap 2012 BP NORGE AS RESULTATREGNSKAP NOK 1 000 Noter 2012 2011 Driftsinntekter Petroleumsinntekter 2 5 241 664 7 944 874 Annen driftsinntekt 3 744 495 66 036 Sum driftsinntekter 5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Å R S R A PP ORT 20 0 6

Å R S R A PP ORT 20 0 6 Å R S R A PP ORT 20 0 6 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap

Detaljer

2006 Årsberetning og regnskap

2006 Årsberetning og regnskap 2006 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering,

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsregnskap 2004. Norske regnskapsprinsipper

Årsregnskap 2004. Norske regnskapsprinsipper Årsregnskap 2004 Norske regnskapsprinsipper Innhold Statoilkonsernet NGAAP 1 Noter 6 Statoil ASA NGAAP 35 Noter 39 Revisjonsberetning 56 Innstilling fra bedriftsforsamlingen 56 Suksess gjennom samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015 Q2 2015 KVARTALSRAPPORT FOR DET Norske oljeselskap Trondheim, 15. JULI 2015 VIKTIGE HENDELSER I Q2 2015 1. april: Obligasjonseiermøtet godkjente i DETNOR02 visse endringer i vilkårene for obligasjonslånet.

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer