ÅRSBERETNING FOR 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2006"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2006 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har som formål å drive lete-, produksjons- og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har ingen ansatte. Driften av selskapet forestås av Esso Norge AS i henhold til en særskilt management-avtale. Kontoradresse er på Forus i Sandnes kommune. Samtlige aksjer i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS eies av ExxonMobil Norway Upstream Holdings Inc. som indirekte er et heleiet datterselskap av Exxon Mobil Corporation som det endelige morselskap. ExxonMobil Exploration and Production Norway AS inngår i gruppen av ExxonMobilselskaper i Norge og er søsterselskap av ExxonMobil Production Norway Inc. og Mobil Development Norway Als som også har lete-, produksjons- og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel som formål. Disse selskapene er særskilte rettssubjekter for sine respektive rettigheter og plikter etter utvinningstillatelser m.m. og omfatter virksomhet som er gjenstand for beskatning etter Petroleumsskatteloven. Driften av selskapene er integrert organisasjonsmessig gjennom management avtaler med Esso Norge AS for personell, regnskap, innkjøp og diverse andre tjenester. DRIFTSINNTEKTER l DRIFTSRESULTAT hadde ExxonMobil Exploration and Production Norway AS driftsinntekter på 49,7 milliarder kroner, 9,3 milliarder kroner høyere enn året før. Den høye oljeprisen samt høyere gasspriser var hovedårsaken til økningen. Dette ble motvirket av noe lavere væske produksjon, dvs. råolje, kondensat og NGL (Natural Gas Liquids). Resultat før skattekostnader var på 36,l milliarder kroner, en økning på 8,3 milliarder kroner i forhold til Driftskostnadene var 2,3 milliarder høyere enn i 2005 og skyldes i det vesentlige høyere kostnader for kjøp av gass på Grane. Resultat etter skattekostnad var på 8,6 milliarder kroner, 1,7 milliarder kroner høyere enn i For ExxonMobil Exploration and Production Norway AS utgjorde skattekostnaden for år ,5 milliarder kroner, som utgjør 76% av resultat før skattekostnad. Skattekostnaden utgjør det vesentlige awiket mellom driftsresultatet og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

2 FINANSIERING OG LIKVIDITET ~elgka~ets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,8% av samlet gjeld, sammenlignet med 37,3% pr Selskapets finansielle stilling er god. Totalkapitalen var ved utgangen av året 52,9 milliarder, sammenlignet med 51,6 milliarder året før. Egenkapitalandelen pr var 23,5%, sammenlignet med 14,4% året før. PRODUKSJON utgjorde selskapets totale netto produksjon av væske fat pr. døgn, som er en reduksjon på fat pr. døgn sammenlignet med Produksjonsreduksjonen kommer som en naturlig nedgang fra flere felt, motvirket av økning i produksjon på Grane og åpningen av Ringhorne Øst. Selskapets samlede andel av væskeproduksjon fra egenopererte felt utgjorde gjennomsnittlig fat pr.døgn. Gjennomsnittlig produksjonsrate på RinghorneIRinghorne Øst feltet ble fat pr. døgn, opp fat pr. døgn, mens Balder-produksjonen gikk ned med fat pr. døgn til fat pr. døgn. I tillegg er selskapet operatør for Jotun og Sigyn, disse feltene hadde kun mindre endringer. Produksjonen fra felt operert av andre selskaper utgjorde fat pr. døgn i gjennomsnitt og kommer fra felt i Tampen-området; Statfjord, Statfjord Øst, Statfjord Nord, Sygna, Snorre, Tordis, Vigdis, i Sleipner-området; Sleipner Øst, Sleipner Vest, og lokalisert øst for Balder; Grane. Selskapets gassproduksjon skriver seg i det alt vesentligste fra feltene i Sleipnerområdet. Samlet volum av naturgass for salg utgjorde kubikkfot pr. døgn, 5,3 milliarder standard kubikkmeter på årsbasis, mot 5,6 milliarder standard kubikkmeter i INVESTERINGER investerte selskapet 4,2 milliarder kroner. På egenopererte felt var en stor del av investeringene knyttet til boring av produksjonsbrønner på Ringhorne Øst og Jotun. På prosjekter operert av andre var det store investeringer knyttet til anlegg under utbygging. Av disse investeringene utgjorde Ormen Lange og Langeled 1,3 milliarder kroner. Statfjord sen-fase utgjorde den største delen av Statfjord investeringene på 732 millioner kroner, mens redeterminering på Snorre utgjorde største delen av investeringene på 380 millioner kroner på Snorre. For andre felt i drift er det fortløpende investert i nye produksjons-brønner og andre mindre prosjekter som blant annet sikrer eller øker utvinningsgraden.

3 ExxonMobil Exploration and Production Norway AS boret to letebrønner som operatør i Både Wishbone- og Kogge- brønnene var dessverre tørre. Wishbone lisensen (PL 241) ble tilbakelevert, mens arbeid pågår for å vurdere videre planer for Kogge lisensen (PL 315). ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har en 30% andel og operatørskap i PL029B lisensen som omfatter FrekeIGere prospekt komplekset. Lisensen ligger i Sleipner området. Freke har i løpet av året vært under vurdering for en avgjørelse om boring. Selskapet vurderer kontinuerlig avhendelse og bytte av letelisenser for å få til en optimal sammensetning av sin leteportefølje. Dette er i tråd med Olje- og energidepartementets konsesjonsvilkår for å sikre at tildelt areal enten benyttes aktivt eller gjøres tilgjengelig for andre. Den opererte PL 264 lisensen Hvitveis ble avhendet som en del av en rasjonalisering av porteføljen. ExxonMobil fortsetter arbeidet med å identifisere og sikre attraktive nye leteaktiviteter i Norge. FORSKNING ExxonMobil driver det meste av sin forskning ved egne laboratorier i USA, og de norske datterselskapene bidrar økonomisk til denne forskningen generelt og gjennom prosjekter som er relatert direkte til virksomhet i Norge. Laboratoriene i USA har imidlertid kontakter til forskningsmiljøer verden over, også norske, og deltar på fellesprosjekter samt at det i en del tilfeller drives oppdragsforskning eksklusivt for ExxonMobil. ExxonMobil i Norge deltok i 2006 aktivt i OG21 med representant i styret og ved å lede arbeidet med "Cost Effective Drilling" prosjekter. "Badger" prosjektet, som søker å lage en prototype på en robot som borer brønner uten kontinuerlig oppfølging fra overflatefartøy, er et av prosjektene som er igangsatt innen dette forskningsområdet. Badger prosjektet støttes b1.a. av ExxonMobil og selskapet har også stilt personell til rådighet for å lede styringskomiteen til prosjektet ble det også startet et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo som ser på litologisk og petrofysisk utvikling av skifre ved overlagring. SIKKERHET, HELSE OG MILJØ ExxonMobils system for styring av sikkerhet, helse og miljø kalles OIMS (Operations Integrity Management System). OIMS består av 11 elementer som omfatter styrings- og kontrollsystemer som setter krav til utøvelse av ledelse, identifisering og håndtering av risiko samt operasjonelle og tekniske forhold. Hovedfokus er på sikkerhet for personell, ytre miljø og installasjoner. Videre tilfredsstiller styringssystemet kravene i den

4 internasjonale miljøstandarden IS Systemet ivaretar også håndtering av helseforhold, personell og kompetanse, kontraktører, endringsstyring, myndighetskrav, uhell, beredskap samt dokumentasjon og informasjon. Alle deler av systemet er ressurssatt med grundig beskrivelse av ansvarsforhold samt årlig gjenstand for målsetting og oppfølging av måloppnåelse. Dette for å sikre en systematisk tilbakeføring av læring og erfaringer. Samarbeid med myndighetene innenfor de forskjellige områder er meget godt. Ulike deler av selskapets styringssystemer og installasjoner har vært gjenstand for 6 revisjoner fra myndighetene. I tillegg har en rekke faste og ad hoc møter gjennom året på flere plan sikret en god kommuniksjon med utveksling av informasjon, synspunkter og erfaringer. Som rettighetshaver og som operatør på norsk sokkel har selskapene i ExxonMobilgruppen sterk fokus på å redusere utslipp til sjø og luft som virksomheten medfører. Miljøproblemstillinger har også preget norsk oljepolitikk i stor grad i løpet av Myndighetenes, bransjens og ExxonMobils målsetning er å ha null miljøskadelige utslipp til sjø og minimalisere utslipp til luft. Dette gjelder såvel for akutte utslipp som utslipp fra regulær drift. Disse ambisiøse miljømålene krever at det vies stor oppmerksomhet til måling, styring og planlegging. Miljøstyring omfatter reelle målinger, kontinuerlig oppfølgning og vurderinger for å oppnå realistiskse mål innenfor rammen av hva som er økonomisk og teknisk mulig. Foruten å forhindre akuttutslipp, vil hovedfokus være på flere områder for utslipp til sjø og luft fra felt i regulær drift. Særlig er det fokus på behandling av produsert vann etter hvert som mange felt har en økende vannproduksjon. Dessuten omfatter miljøstyringen kontroll med bruk og utslipp av borevæske og kjemikalier, utslipp til luft av flyktige organiske komponenter (VOC), nitrogenoksider, svovelforbindelser og karbondioksid. Myndighetene har fra l. januar 2007 innført skatt på utslipp av NOx fra oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Arbeidet med å redusere utslipp av NOx vil fortsette i samarbeid med myndighetene og industrien forøvrig med sikte på å finne miljø- og kostnadseffektive Iøsninger. ExxonMobil har implementert og tatt i bruk løsninger for injeksjon av boreavfall og produsert vann på egenopererte felt. Injeksjon er et viktig tiltak for å redusere utslipp fra våre operasjoner til et nivå som ikke medfører miljøskade (null skadelige utslipp). Balder- og Jotun- feltene fortsatte med et høyt nivå for injeksjon av produsert vann i 2006, en ytterlige forbedring fra forrige år. Ringhorne plattformen fortsetter med så nær som mulig målet om null miljøskadelige utslipp til sj0, blant annet med injeksjon av borekaks og produsert vann, samt minimalisering av utslipp til luft, blant annet med lav-nox turbin og normalt lukket fakkel. For skytteltankerne som trafikkerer Balder- og Jotun-feltene, benytter tankere seg av installerte gjenvinningsanlegg for flyktige organiske komponenter (VOC). For selve produksjonsskipenes vedkommende har anleggene for gjenvinning av VOC blitt drevet med nesten 100% regularitet i For alle egenopererte felt og for leteboring opprettholdes fokus på bruk av miljøvennlige kjemikalier. Flere kjemikalier med

5 uønskede miljøegenskaper (miljøfarlige) er blitt erstattet med miljøvennlige kjemikalier i Målet er å skifte ut miljøfarlige kjemikalier slik at miljøskader unngås. Sikkerheten på norsk kontinentalsokkel har fått stor oppmerksomhet såvel fra myndighetene som operatørene i Iøpet av Tilsynsmyndighetene har hatt møter med operatørselskapene og invitert industrien med på å etablere prosesser for å forbedre sikkerheten. Systemene for rapportering av uønskede hendelser og skader anses for tilfredsstillende. For den egenopererte virksomheten var det i 2006 ingen fravær- eller medisinske behandlingsskader for Esso ansatte. Dette er vi svært fornøyd med. For kontraktører var det 10 skader med behov for lettere medisinsk behandling, men ingen fraværsskader. I Iøpet av 2007 vil det bli ytterligere fokusert på sikkerheten for kontraktarrer. Blant annet vil dette skje ved at det blir satt i verk en kontinuerlig dialog med ledelsen for kontraktørene. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har ingen ansatte, men drives i regi av Esso Norge AS i henhold til en særskilt driftsavtale. Arbeidsmiljø og personale er derfor omtalt under styrets beretning for Esso Norge AS. Pr var en av tre medlemmer av styret i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS kvinne. MARKEDSFORHOLD Råoljeprisen i 2006 var i gjennomsnitt 65,14 US dollar pr. fat for Dated Brent Blend. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen 54,52 US dollar pr. fat i Oljeprisen målt i dollar steg dermed 19% fra 2005 til Laveste pris for Brent Blend i 2006 var 55,89 og høyeste 78,69. Variasjonen i oljeprisen gjennom året 2006 var nok en gang stor, men noe mindre enn i Dollarkursen for 2006 var i gjennomsnitt 6,41 kroner pr. dollar mot 6,45 kroner pr. dollar i Dollaren svekket seg gjennom året både mot norske kroner og euro. Lav reservekapasitet på produksjon av råolje har sammen med økt geopolitisk usikkerhet, blant annet i forbindelse med Irans atomprogram, bidratt til prisoppgangen i Sterkt økende bensinpriser, særlig i USA, gav høyere raffinerimarginer og dermed også økt etterspørsel etter råolje. Prisfallet i råolje i 3. kvartal skyldes b1.a. forbedrede oljeleveranser, mildere orkansesong i Mexicogulfen enn forventet samt våpenhvile mellom Hizbollah og [$rael. Produksjonsøkningen av råolje på verdensbasis var iflg. IEA ved utgangen av 2006 beregnet til ca. 0,8 millioner fat pr. døgn eller ca. 1 %. Økningen i etterspørsel etter råolje på verdensbasis ble ca. 0,5 millioner fat pr. døgn og kom i hovedsak fra Kina og Midtøsten.

6 Produksjonsøkningen på råolje i verden har de senere årene i stor grad vært på tunge oljer. Etterspørselsveksten har imidlertid vert bedre etter noe lettere råoljer som er drevet av økningen i verdens forbruket av bensin og andre lette oljeprodukter var også preget av høye fraktrater, selv om ratene falt noe mot slutten av året. Driftsresultatet på gass salg økte i Hovedgrunnen for dette var høyere salgspriser, delvis motvirket av noe lavere volum. Gass salget er delt mellom langtidskontrakter og korttidskontrakter. Langstidskontraktene er knyttet opp mot oljeprisen og dette var grunnen til den store økningen. Selskapet er selv ansvarlig for all gassalg fra egen feltportefølje. Dette gjennomføres ved et direkte kontraktsforhold mellom selskapet, gasskjøpere på det Europeiske kontinent og søsterselskapet i ExxonMobil gruppen, ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited. Som en del av denne ordningen for gassalg er drift og administrasjon av kapasiteten for transportanleggene for gass overtatt av et særskilt transport-operatørselskap, Gassco, som i sin helhet eies av staten. Gassled, et interesseselskap som eier transportsystemene, har en nåværende ExxonMobil Production Norway Inc. eierandel på 5,30% etter at Langeled gikk inn i Gassled i FINANSIELL RISIKO Markedsrisi ko Selskapet er eksponert for endringer i oljepris samt endringer i valutakurser da en vesentlig del av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Langsiktig gjeld er også denominert i utenlandsk valuta. Selskapet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere selskapets valutarisiko og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko. Selskapet er også eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisi ko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer samt at hoveddelen av fordringene er tilknyttet selskaper innen samme konsern. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes.

7 RESULTATANVENDELSE Arets overskudd vil bli disponert slik: I mill. kroner Avsatt til annen egenkapital Avsatt til utbytte 853 Avsatt til konsernbidrag 127 Sum disponert Selskapets egenkaptial er 12,5 milliarder kroner, noe som er 7,2 milliarder kroner over minimumskravet til egenkapital. UTSIKTER Norsk sokkel Oljedirektoratet anslo investeringene på norsk sokkel for 2006 til 85 milliarder 2006 kroner, eksklusiv letekostnader. Dette er 2,5 milliarder (3%) mer enn antatt våren For 2007 er investeringene, eksklusiv letekostnader, anslått til 82 milliarder 2006 kroner. I tillegg anslås det at det vil benyttes 23 milliarder kroner i forbindelse med leting. Det ble påbegynt 26 letebrønner i Av disse var 18 undersøkelsesbrønner og 8 avgrensningsbrønner. Det ble gjort 4 nye funn. Antallet letebrønner ble doblet i forhold til I Iøpet av 2006 ble 3 planer for utbygging og drift (PUD) og planer for anlegg og drift godkjent. I tillegg ble søknad om tre PUD-fritak godkjent forventes det å bli oversendt om lag 8 PUD for utbygging av funn til myndighetene. I tillegg til disse forventes det innsending av endret PUD for flere felt i drift. Gjenåpning av nedstengte felt kan også aktualiseres. 43 selskaper leverte i september inn søknader på lisenser i forhåndsdefinerte områder (TFO 2006) på norsk kontinentalsokkel. 33 selskaper fikk tilbud om 48 utvinningstillatelser tidlig i Samtidig besluttet regjeringen å utsette 20. konsesjonsrunde med ett år for å sikre fortsatt kostnadseffektiv utforskning av de umodne områdene på norsk sokkel. Det ble produsert i alt 248 millioner Sm3 salgbare oljeekvivalenter (0.e.) i To nye felt ble satt i produksjon i Iøpet av året; Ringhorne Øst og Fram Øst forventes det at ytterligere sju nye felt vil komme i produksjon; Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Volve, Snøhvit og Vilje. Totalproduksjonen av petroleum i 2007 antas å bli i overkant av 240 millioner Sm3 0.e. Feltutbygging og Produksjon ExxonMobil-konsernet har nå på verdensbasis en produksjon som omtrent tilsvarer Norges totale produksjon, ca. 4,5 millioner fat pr. døgn oljeekvivalenter. Med en produksjonsandel på ca. 10% er ExxonMobil den største internasjonale aktøren på norsk

8 sokkel. ExxonMobils olje- og gassproduksjon vil fortsette å øke jevnt mot årene Selskapet er operatør for Ringhorne Øst-feltet som startet opp produksjonen i mars Det er planlagt 4 produksjonsbrønner på dette feltet. Det vil også bli boret nye produksjonsbrønner på det opprinnelige Ringhornefeltet i På Jotunfeltet ble det boret tre produksjonsbrønner i 2006, hvorav en brønn ble satt i produksjon, mens de to andre ga skuffende resultater og ikke var økonomisk produserbare. ExxonMobil har eierandeler i tre nye felt som vil bli satt i produksjon i Ormen Lange, Volve og Statfjord Senfase. To tredjedeler av ExxonMobil-konsernets inntekter i Norge kommer fra felt som blir operert av andre. Med nye felt som blir satt i produksjon i 2007 og videre framover - b1.a. Ormen Lange og Volve - vil produksjonen fra partneropererte felt øke de nærmeste årene. Forus, I J.of 2007 Terje Valebjørg Styreformann Lee M. Tillman Administrerende direktør Sign. Morten Mauritzen Sign.

9 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS RESULTATREGNSKAP i mill.kroner Noter Salgsinntekter ~ndre inntekter Driftsinntekter Leteboring (2) 61 Andre letekostnader Produksjonskostnader 3,4, Transportkostnader Forsknings- og utviklingskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Renter fra selskap i samme konsern Andre finansinntekter Renter til selskap i samme konsern Andre finanskostnader Valutagevinst/(tap) 535 (615) 584 Netto finansinntekterl(kostnader) 579 (656) 450 Resultat før skattekostnad Betalbare skatter (27 798) (21 943) (13 128) Utsatt skatt l 005- (590) Skattekostnad 5 (27 493) (20 938) (13 718) Årets overskudd Disponering av årets overskudd og overføringer : Avsatt til annen egenkapital Avsatt til utbytte Avsatt til konsernbidrag Sum disponert

10 EMONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS BALANSE i mill.kr. Noter Eiendeler Produksjoncanlegg Anlegg under utførelse Andre driftsmidler Sum varige driftsmidler Aksjer og andeler ~ndre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler l 083 Sum anleggsmidler Lagerbeholdning reservedeler Kundefordringer Fordring på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskudt egenkapital : Aksjekapital l l 067 Opptjent egenkapital : Annen egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gield til sel ska^ i samme konsern ine en langsikig gjeld 12 O O 5 Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Gield til selskap i samme konsern ~Rnen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelse Sandnes, (3, ~ 3 1 Terje vale#jørg Styreformann / Lee M. Tillman Administrerende direktør

11 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING i mill. kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (26 099) (17 307) (Il 641) Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler O (290) 49 Urealisert valutatap/(gevinst) (649) 913 (778) Ordinære avskrivninger Endring i varelager (38) (12) (7) Endring i andre fordringer (3 091) (8 927) (3 218) Endring i leverandørgjeld (6) Endring i langsiktige fordringer og gjeld (25) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak O (1 128) O Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3 540) (3 563) (3 422) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kortsiktig gjeld til konsern Avsatt til konsernbidrag - Utbetaling av utbytte (7'627) (4'267) (4'373) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (8 345) (4 485) (4 697) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter O O O Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter l.l. O O O Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter O O O

12 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS REGNSKAPSPRINSIPPER Heleid datterselskap Det er ikke utarbeidet eget konsernregnskap for EmonMobil Expioration and Production Noway AS og datterselskapene Standard Marine Tønsberg AS og Standard Marine Nordsjø AS da datterselskapene er uvesentlige i konsernsammenheng. Aksjene i datterselskapene verdsettes etter kostmetoden og eventuelt utbytte inntektsføres. Et utdrag av de viktigste regnskapsstørrelsene for Standard Marine Tønsberg AS og Standard Marine Nordsjø AS finnes i note 16. Letekostnader Kostnader til leteboring blir kapitalisert ved funn etter "successful effort" metoden og klassifiseres i balansen som varige driftsmidler. Andre letekostnader herunder kostnader til geologiske og geoqsiske undersøkelser blir kostnadsført fortløpende. Forskningskostnader Alle forskningskostnader kostnadsføres fortløpende. Finanskostnader Finanskostnader på gjeld som følger av finansiering av utbygging av anlegg på sokkelen blir aktivert som en del av utbyggingskostnadene. Utsatt skatt Utsatt skatt i balansen er skatt beregnet på netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier etter utligning av negative midlertidige forskjeller. Det foretas full avsetning etter gjeldsmetoden. Den skattereduserende effekt av friinntekt på investeringer blir hensyntatt på investeringstidspunktet. Inntektsfraring Inntekter resultatføres når de er opptjent. Anleggsmidler og ordinære avskrivningei Kostnader i forbindelse med utbygging av et olje- oglelier gassfelt blir aktivert. Ordinære avskrivninger for investeringer og kapitaliserte letekostnader på sokkelen er beregnet etter i rod uk si on sen hets metoden. Etter denne metoden framkommer den årliae ordinære a~skhvnin~sirosent som forholdet mellom det årlige produksjonskvantum ogfeltets beregnede gjenværende utvinnbare reserver. De ordinære avskrivningene for rørledninger og landbaserte driftsmidler er basert på kostverdi og er beregnet lineært over driftsmidlenes antatte levetid.

13 Utenlandsk valuta Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta blir omregnet og bokført i norske kroner til dagens bokføringskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta verdsettes til kursen ved regnskapsårets slutt. Realiserte og urealiserte valutagevinster og tap blir bokført som netto finanskostnader eller finansinntekter. Lagerbeholdning Innkjøpte varer er i balansen vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost (FIFO) og virkelig verdi. Selskapet har ikke beholdninger av råolje som har passert Normprispunktet. Materialer til normalt forbruk i forbindelse med drift av olje- ogleller gassfelt kostnadsføres ved anskaffelsen. Merlmindre uttak Forpliktelser (kortsiktig gjeld) som oppstår på grunn av for mye uttatt råolje i forhold til selskapets andel av produksjonsfelleskap, vurderes til produksjonskost, mens tilgodehavender (kortsiktig fordring) fra de øvrige partnerne i produksjonsfellesskapene vurderes til laveste verdi av produksjonskost og virkelig verdi. Ubalanser mellom salg av gass og produksjon av gass som følge av bytte, lån etc. mellom forskjellige felt, bokføres i henhold til salgsmetoden. Metoden innebærer at salgsinntektene reflekterer selskapets faktisk solgte volum, mens produksjonskostnadene justeres med totale enhetskostnader til å reflektere kostnadene for det solgte volumet. Forskjellen mellom kostnadene for produsert og solgt volum blir vist på balansen som en fordring ved utlån av gass og som en forpliktelse ved lån av gass. Andeler i fellesforetak Selskapets andeler i lisensfellesskap vedrørende oljeutvinning på den norske kontinentalsokkelen er inkludert under de respektive poster i resultatregnskapet og balansen. Selskapets eget regnskap reflekterer netto kostnader etter viderebelastning il på lisenser hvor selskapet er operatør. Andeler i andre selskap er bokført til historisk kost. Kontantstrsmoppstilling Kontantstrøm er utarbeidet etter den indirekte metoden. I likviditetsbeholdning inngår kontanter og bankinnskudd.

14 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS NOTER TIL REGNSKAPET 1. Driftsinntekter i mill. kroner BalderlRinghorne Sleipner Øst Nest Grane Snorre StatfjordlMurchison l 999 l 704 Sigyn l Vigdis Statfjord Nord1 Øst Jotun Tordis Sygna Brage Salgsinntekter Eget forbruk av gass Statfjord Sleipner Øst Nest GassLed Ringhome Øst 25 O O Andre inntekter O O 4 Andre inntekter Driftsinntekter Salg av råolje til beslektet selskap i Norge skjer til normpris. Salg til EØS området utgjorde mill kroner, mens resten av driftsinntektene på mill. kroner er opptjent i Norge. 2. Leteboring Lisens Operatør Esso's Kostnad andel ( i rnill.kroner) PL 241 ExxonMobil 50,0% Ill PL 315 ExxonMobil 30,0% 205 Utgiftsfertl(inntektsf0rt) leteboring 316

15 3. Selskapets andeler i norske utvinningstillatelser Utvinnings- Utløp tillatelse Tildelt år konsesjon Blokk Felt Operatør Nåværende eierandel Balder (del), Ringhorne (del) Grane(de1) Ringhorne (del) Jotun Ringhorne (del) Balder (del), Ringhorne (del) Sleipner V. (del) Statfjord, Stat 0 (del), Stat N, Sygna (del) Sleipner 0 * V, Volve, Gungne, Loke Sigyn Snorre (del),stat 0 (del), Vigdis, Tordis, Sygna (del ) Ringhorne ( del ) Grane (del) Grane (del) Ormen Lange (del) Nykhøgda Ormen Lange (del) 1019,11,7 EmonMobil ExxonMobil ExxonMobil ExxonMobil ExxonMobil Hydro ExxonMobil EmonMobil Statoil Statoil Statoil Statoil EmonMobil EmonMobil Statoil Statoil N.Hydro N.Hydro N.Hydro N.Hydro BP Shell ExxonMobil Statoil foo,o% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 13,0% 100,0% 30,0% 25,0% 28,0% 28,0% 30'4% 40,0% 50,0% 6,6% 10,5% * Avtale med Staten om nettooverskuddsdeling på 17,5 %. Herav felt i produksjon I under utbygging Utvinnings- Produksjon l Samordnet Hendelser tillatelse Feltnavn Utbygging andel i Balder Produksjon 100,00% Ringhome Produksjon 100,00% Grane Produksjon 25,60% 027 Jotun Produksjon 45.00% O Sleipner Vest Produksjon 32,24% 037 Statfjord Produksjon 21,37% 037 Statfjord Nord Produksjon 25,00% Sygna Produksjon 18.48% Statfjord Øst Produksjon 17,75% 046 Sleipner Øst Produksjon 30,40% 072 Sigyn Produksjon 40,00% 089 Snorre Produksjon 11,58% Redeterminering i Tordis Produksjon 10,50% 089 Vigdis Produksjon 10.50% O Ringhorne Øst Produksjon 77,38% Produksjonen startet i Volve Utb~gging 30,40% Ormen Lange Utbygging 7,23% Anleggs-og Produksjon I Samordnet Hendelser driitstillatelse Feltnavn Utbygging andel i 2006 Rørledningssystemer og GassLed / Kårstø Produksjon 5,30 % Langeled del av GassLed landbasert driit Staifjord Transport VOC DA Produksjon 21,37% Ormen Lange Eiendom DA Produksjon 7,23% Tampen Link Utbygging 18,20%

16 4. Lenn, godtgjerelse og pensjoner i mill. kroner Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Totalt Selskapet har ingen egne ansatte, men aktivitetene utbres gjennom en Management-avtale med Esso Norge AS. Lønn og sosiale kostnader for disse ansatte beløp seg som vist over til 474 mill. kroner i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har felles daglig leder med Esso Norge AS og ExxonMobil Production Norway Inc.. Kostnadsført lønn og godtgjørelse for 2006 utgjør ( i kr ) : Daglig leder Lån til daglig leder 31.l 2.06 O Lovpålagt revisjonstjeneste (eks. moms) 956 Skatterådgivning, Advokaffirmaet PricewaterhouseCoopers DA (eks. moms) Styrehonorar * O * Oppnevnte representanter mottar Ikke særskilt honorar for sitt styreverv Da ExxonMobil Exploration and Production Norway AS ikke har egne ansatte, er det ikke avsatt pensjonskostnader i balansen. Dette blir i sin helhet gjort av Esso Norge AS. 5. Skatter i mill. kroner Skattearunnlas Resultat før skattekostnad Korreksjon inntekt tidligere år Permanente forskieller Endring midlertidiie forskjeller '548' 1'610' i470'i Grunnlag betalbar skatt Resultatreanskaoet : Avsatt skatt for året Regulering tidligere års skatt 281 (187) 115 Betalbar skattekostnad Balansen : Avsatt skatt for året Avsatt skatt konsernbidrag (49) (47) (37) Avsatt skatt tidligere år (1 330) (1 297) (1 262) Terminskatt 1.l0 (14 876) (11 174) (6 695) Totalt Utsatt skattlmidlertidiae forskieller : Driftsmidler I avskrivning Urealisert valutagevinst Fjerningskostnader (1 042) (740) (535) Andre (77) (73) 11 Grunnlag for inntektsskatt Ubenyttet friinntekt (2 680) (2925) (3 428) Grunnlag for særskatt Utsatt skatt - Inntektskatt (28%) Utsatt skatt - Særskatt (50%) Utsatt skatt i balansen Endring utsatt skatt i balansen (305) (1 005) 590 Sum skattekostnad i resultatregnskapet Alle poster i grunnlaget for beregning av utsatt skatt er regnet som kortsiktige med unntak av skattemessige meravskrivninger. Avstemning mellom skattekostnad og gjennomsnittlig skattesats p& resultat fer skatt : Resultat før skattekostnad Korreksion inntekt tidlinere år permanente forskjeller- (173j (152) (328)- Skattbar inntekt i finansbekene % skatt Beskyttet av friinntekt redusert skattesats fra 78 % til 28 % Landbasert resultat redusert skattesats fra 78 % til 28 % Skatt på avgitt konsernbidrag - redusert skattesats fra 78 % til 28 % Tidligere års skatt 281 (187) 115 Sum skattekostnad i resultatregnskapet

17 6. Varige driftsmidler Avgang I Avskr. i mill. kroner Kostpris l.l. Tilgang overføringer Avskr Netto bokført Produksionsanleaa i drift Balder O Ringhorne Statijord Sleipner Øst O l 405 Sleipner Vest O Snorre GassLed Grane Jotun Vigdis IQ Statfjord Nord O Sigyn O Il Tordis O Staifjord Øst Sygna Ringhorne Øst 375 O O Ormen Lange DA O 7 O O O 7 Totalt Produksionsanleaa under utbvaaing Ormen Lange Langeled sør og nord Statfjord Ringhorne Ringhorne Øst Volve Tampen Link Grane PL 089 Snorre PL 315 Statfjord Øst Balder PL 241 Sleipner Øst Tordis Vigdis PL 169 GassLed Jotun Sleipner Vest PL 339 Datautstyr O 2 O O O 2 Totalt (1 434) O O Andre driftsmidler (31) Totalt driftsmidler (31 ) Arets tilgang p& varige driftsmidler inkluderer kapitalisering av finanskostnader på 164 mill. kroner. Selskapet har belastet 2006 regnskapet med 191 mill. kroner i leie av varige driftsmidler. Sikre olje- og gass reserver pr utgjorde 287 mill. fat olje ( inkl. NGL ) og 29 mrd. sm3 gass mot 414 mill. fat olje ( inkl. NGL )og 32 mrd. sm3 gass pr (Ikke revidert av PwC). 7. Aksjer og andeler Selskapet hadde pr følgende aksjer og andeler i andre selskaper : Antall Historisk Eierandell Verdi i i mill. kroner aksjer kostpris stemmeandel balansen Esso Coordination Center NV, Belgia Standard Marine Tønsberg AS Note 16 Standard Marine Nordsjø AS Note l6 KIS Statfjord Transport A/S 2 21,37% 2 Totalt l 191

18 8. Andre langsiktige fordringer Utenlandsk i mill. kroner valuta Lån til ansatte O 1 1 Fordring på andre selskaper for oppgjør av transportløsninger for gass 49 mill. Euro Totalt Egenkapital Aksjekapitalen består av aksjer pålydende 100 kroner og er i sin helhet eiet av ExxonMobil Norway Upstream Holdings Inc.. Spesifikasjon av endring i egenkapitalen : i mill. kroner Egenkapital 01.O Ekstraordinært utbytte (2 614) (4 267) (3733) Tilført fra årets resultat Avsatt til utbytte (853) (5 013) O Avsatt til konsernbidrag (127) (120) (95) Totalt Både konsemregnskap på verdensbasis samt norske regnskaper for EmonMobil eide selskaper i Norge kan fåes ved henvendelse til ExxonMobil, Postboks 60,4064 Stavanger. 10. Avsetning for forpliktelser i mill. kroner Forskuddsbetaling gass ikke levert O Påløpte nederlandske miijøskatter Avsetning fjernings- og nedstengingskostnader l Forskuddsbetaling for skifte av leveransepunkt av gass Totalt Il. Gjeld til selskap i samme konsern Utenlandsk Langsiktig i mill. kroner valuta gjeld Gield til selskao i USA 1265 mill. USD &satt inntekt if.m. salg av andeler i PL 0371 PL 037C 250 Totalt Av selskapets langsiktige konserngjeld til USA forfaller mnok til betaling senere enn 5 år etter balansedagen. ExxonMobil Production Norway Inc og ExxonMobil Exploration and Production Norway AS inngikk avtafe 27.mai 2002 om overføring av andeler i lisens 037 og 037 C med tilhørende andeler i feltene Statfjord, Statfjord Nord, Statfjord Øst, Sygna og Murchison til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med økonomisk virkning fra l. januar Avtalen innebærer at ExxonMobil Production Norway Inc som oppgjør for overføringen, får rettigheten til en andel av EmonMobil Exploration and Production Norway AS' oije fra nevnte felt. Oppgjørsolje som gjenstår å bli levert, er reffektert i balansen som kjøpt fremtidig produksjon 1 utsatt inntekt fra selskap i samme konsern, og er beregnet ved at opprinnelig verdi av oppgjørsolje amortiseres i takt med levert oppgjørsolje. Leveransen av gjenværende oppgjørsolje avhenger av årlig produksjon, og er estimert til å skje over 6-7 år fra avtalens start i Gjenværende verdi av oppgjørsoije utgjør 250 mill. kroner pr mot 455 mill. kroner pr Annen langsiktig gjeld i mill. kroner Gjeld ved frikjøp av lagerforpliktelser av gass O O 5 Totalt O O 5

19 13. Fjernings- og nedstengingskostnader I henhold til vilkårene for de utvinningstillatelser som ExxonMobil deltar i, kan Staten ved produksjonsopphør eller når tillatelsen utløper, kreve å overta installasjoner vederlagsfritt. Alternativt kan Staten pålegge en bestemt disponering av anleggene inklusive eventuell fjerning. Etter lovendring i 2003 vil kostnadene ved en eventuell fjerning skattemessig være en ordinær fradragsberettiget kostnad etterhvert som den påløper. Behov for avsetninger til disse fremtidige fjerningskostnader blir vurdert årlig og avsettes der ExxonMobils andel av kostnadene overstiger 10 mill. USD pr. felt og inkluderes i balansen under avsetning for forpliktelser - ref. note 10. Metoden for å beregne forpliktelsene i 2006 reflekterer norsk lov til å være på før skatt basis samt overgang til en nåverdiberegning av fremtidig netto tjerningskoslforpliktelse. Avsetningen bygges opp gradvis ved resultatførina i takt med installasionenes økonomiske levetid slik at den DA fiernin~stidspunktet stor nok til å dekke fjerningskosten. Arets netto avsetning til fjernings- og nedstengingskostna>er utgjør 303 mill. kroner i resultatregnskapet. 14. Verdi av inngptte forpliktelser i forbindelse med leting og utvinning av olje og gass Anlegg og rørledninger i drift Anlegg og rørledninger under utbygging Leie av fartøyer Leie av rigger Totalt Alle omtalte leieavtaler er operasjonelle, selskapet har ingen finansielle leieavtaler. 15. Pantstillelse i selskapet Bokført verdi av pantstilte eiendommer ved pant på 150 mill. kroner stilt ovenfor Esso Norge AS. 16. Heleide datterselskap Resultatregnskap Standard Marine Ttansberg AS * Standard Marine Nordsjil AS "* i mill. kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (39) Netto finansinntekterl(kostnader) (401 Resultat før skattekostnad Skattekostnad (21) (56) 31 (26) (14) Arets overskudd Balanse pr i mill. kroner Anleggsmidler Omløpsmidler ** Sum eiendeler l 366 Egenkapital Avsetning til forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital * Standard Marine Tønsberg AS ble stiftet og driver med finansiering, inn-og utleie og kommersiell drift av skytteltankere ** Herav fordring på ExxonMobil Exploration and Production Norway AS pr på 87 mill. kroner Hos ExxonMobil Exploration and Production Norway AS bokført som Gjeld til selskap i samme konsern med i alt 87 mill. kroner *"* Standard Marine Nordsjø AS ble stiftet og driver deltakelse i og finansiering av PR Jotun DA og andre skipseiende foretak 2006 tallene for datterselskapene er ikke ferdig revidert da regnskapene avlegges på et noe senere tidspunkt.

20 PricewaterhouseCoopers AS NO-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Revisjonsberetning for 2006 Vi har revidert årsregnskapet for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på mnok Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2006 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 13. april 2007 PricewaterhouseCoopers AS Knut Grotli Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Fsrde Hamar Kristiansand hdo i Rana Molde Mlsy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tsnsberg Alesund PricewaterhwseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening I Foretaksregisteret: NO

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

BP NORGE AS. Årsregnskap 2011

BP NORGE AS. Årsregnskap 2011 BP NORGE AS Årsregnskap 2011 BP NORGE AS RESULTATREGNSKAP NOK 1 000 Noter 2011 2010 Driftsinntekter Petroleumsinntekter 2 7 944 874 7 423 582 Annen driftsinntekt 3 66 036 128 843 Sum driftsinntekter 8

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BP NORGE AS. Årsregnskap 2008

BP NORGE AS. Årsregnskap 2008 BP NORGE AS Årsregnskap 2008 BP NORGE AS RESULTATREGNSKAP NOK 1 000 Noter 2008 2007 Driftsinntekter Petroleumsinntekter 2 8 168 172 8 216 583 Annen driftsinntekt 3 75 684 180 723 Sum driftsinntekter 8

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

BP NORGE AS. Årsregnskap 2007

BP NORGE AS. Årsregnskap 2007 BP NORGE AS Årsregnskap 2007 BP NORGE AS RESULTATREGNSKAP NOK 1 000 Noter 2007 2006 Driftsinntekter Petroleumsinntekter 2 8 216 583 9 460 144 Annen driftsinntekt 3 180 723 511 083 Sum driftsinntekter 8

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

BP NORGE AS. Årsregnskap 2010

BP NORGE AS. Årsregnskap 2010 BP NORGE AS Årsregnskap 2010 BP NORGE AS RESULTATREGNSKAP NOK 1 000 Noter 2010 2009 Driftsinntekter Petroleumsinntekter 2 7 423 582 5 622 751 Annen driftsinntekt 3 128 843 42 330 Sum driftsinntekter 7

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer