ExxonMobil i Norge JULI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ExxonMobil i Norge JULI 2011"

Transkript

1 JULI 2011 ExxonMobil i Norge

2 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle er datter selskaper av ExxonMobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshore-virksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. ExxonMobil er, etter Statoil og Petoro, den største produsenten av olje og gass på norsk kontintalsokkel med eierandeler i nær 30 produserende olje- og gassfelt. Selskapet er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 2010 var selskapets totale produksjon ca fat oljeekvivalenter per dag, som tilsvarer i overkant av 9 % av norsk produksjon, samt nær 9 % av ExxonMobils produksjon på verdensbasis. Raffineriet på Slagentangen har en produksjonskapasitet på 6 millioner tonn oljeprodukter per år, og produksjonen er basert Investeringer (i mrd. kroner) Olje- og gassproduksjon (i 1000 fat o.e. per dag) 2010 på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på 18 % av det totale salg av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso- og Mobil-varemerker. Antallet bensinstasjoner er ca ExxonMobil er landets eldste energiselskap etablert i Norge i ) Hovedtall i mill. kroner Resultatoversikt Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd Balanseoversikt Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Andre hovedtall Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (aksjekapital) Personale Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation er ett av verdens største børsnoterte energiselskap, og grunnlagt i 1882 er det også ett av de eldste industriforetakene i verden. Konsernet har ansatte i datterselskaper i over 200 land. Omsetningen i 2010 var USD 370 milliarder. Sterkt finansielt selskap langsiktig perspektiv Exxon Mobil Corporations nettoinntekt i 2010 var USD 30,5 milliarder, og avkastningen på investert kapital var 21,7 prosent. Selskapets samlede gass- og oljeproduksjon var 4,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag. En hovedgrunn til ExxonMobils posisjon som verdens ledende energiselskap, er at det alltid har basert sin forretningsstrategi på de langsiktige hovedtrendene i energivirksomheten. Konsernet investerer jevnt og trutt uavhengig av kortsiktige konjunktursvinginger. ExxonMobil vil investere USD 165 milliarder de neste 5 årene i blant annet 130 oppstrømsprosjekter over hele verden. Framtidens energietterspørsel I 2030 er det forventet at verdens energietterspørsel vil ha økt med 35 prosent sammenlignet med Størsteparten av denne økningen vil komme fra ikke-oecd-nasjoner hvor energiveksten vil øke med over 70 %. Olje, gass og kull vil også i 2030 være de dominerende energikildene, og de er som i dag forventet å dekke ca. 80 prosent av verdens energietterspørsel. Sammen med den øvrige globale petroleumsindustrien vil derfor ExxonMobil i årene framover være en viktig bidragsyter når det gjelder å dekke verdens økende energibehov. Satsing på ny teknologi For å håndtere verdens krevende energiutfordringer kreves det bedre energieffektivitet og utvikling av ny teknologi. Selskapet har mer enn vitenskapsfolk og ingeniører, og over av disse har doktorgrad. ExxonMobil investerer årlig $1 milliard i forskning og utvikling, samt teknologiapplikasjoner. Forskningen har gitt selskapet et konkurransefortrinn innen ulike forretningsområder som leting, utvinning av olje- og gass og prosjektutvikling, samt innen raffinerings- og kjemikalieindustrien. Her er noen eksempler: Oppstrøm: Vi utvikler stadig nye seismikk- og reservoarmodelleringsteknologier som gjør det mulig å kartlegge nye ressurser og øke utvinningsgraden. Nedstrøm: I nedstrømsvirksomheten benytter man avansert molekylhåndteringsteknologi som muliggjør benyttelse av lavkostråoljer, noe som gir mer verdi av hvert hydronkarbonmolekyl og optimal utnyttelse av raffinerikapasiteten. Kjemikalier: Vår kjemikalievirksomhet har utviklet teknologi som bidrar til bedre drivstoffutnyttelse, bl.a. avanserte polymerer som bidrar til riktig lufttrykk i bildekk, samt lettvektplastikk for bildeler og baseoljer for avanserte smøreoljer. ExxonMobil tar miljøutfordringene på alvor ExxonMobil ser helt klart at energibruk, økonomisk aktivitet og miljøutfordringer er tett sammenvevd, og beskyttelse av miljøet er derfor en av selskapets viktigste målsettinger. Siden 2005 har selskapet investert mer enn $1,6 milliarder på ulike tiltak for å redusere utslippene av klimagasser og øke energieffektiviteten. Ved å benytte et system kalt Global Energy Management System er vi nå i rute med å oppnå målsettingen om å redusere utslippene av klimagasser fra våre operasjoner med minst 10 prosent mellom 2002 og ExxonMobil er aktivt med i utviklingen av teknologi for fanging og lagring av CO2 i undergrunnen (CCS-teknologi). I 2010 fanget vi ca. 5 millioner tonn CO2 som ble injisert i geologiske lag i undergrunnen i våre naturgassoperasjoner i Sleipner-feltet i Nordsjøen og i Wyoming, USA. CCS er en lovende teknologi, og selskapet driver forskning som vi håper vil gi et gjennombrudd angående reduksjon av de høye kostnadene forbundet med CO2-fanging. Et annet viktig FoU-prosjekt er samarbeidet som ExxonMobil har med selskapet Synthetic Genomics, Inc, USA, om å utvikle neste generasjons biodrivstoff fra fotosyntetiske alger som vil være kompatibelt med dagens bensin- og dieselprodukter. Dersom man lykkes med utviklingsarbeidet, som vil gå over mange år, kan drivstoff basert på alger bli et viktig bidrag til verdens transportsektor og samtidig redusere utslippene av klimagasser. Mer informasjon om Exxon Mobil Corporation finner du på hjemmesiden: Ny teknologi innen seismikk og reservoarmodellering gjør det mulig å øke olje- og gassutvinningen Oljeproduksjon Gassproduksjon 1) Hovedtallene er en direkte summering av postene i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, ExxonMobil Production Norway Inc. og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgsinntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. 2 3

3 Leting ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965 da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. ExxonMobil er aktivt med i leteboring både i nye områder og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Selskapet har både som operatør og deltaker i prosjekter operert av andre, gjort mange nye olje- og gassfunn. Suksessen skyldes blant annet bruk av avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifiserte ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. ExxonMobil har deltatt i ca. en tredjedel av funnene gjort på norsk sokkel i de fire siste årene. To av de viktigste funnene ble gjort ved Sleipner Vest- og Oseberg-feltene. Felles for alle de nye funnene er at de er lokalisert nær eksisterende infrastruktur. Tidlig i 2011 ble selskapet tildelt andeler i en ny lisens i 2010 TFO-runden (TFO Tildeling i forhåndsdefinerte områder). I 21. konsesjonsrunde våren 2011 tildelte regjeringen 24 produksjonstillatelser. ExxonMobil ble tildelt eierskap i følgende tre lisenser i Norskehavet: PL 596 (Møre Vest), PL 598 (Ygghøyden) og PL 218 (B/Luva). ExxonMobil er operatør i førstnevnte lisens, Møre Vest, og partner i de øvrige to lisensene. ExxonMobil vil fortsette med sin evaluering av tilgjengelige leteområder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Selskapet vil fortsatt vektlegge sameksistensen mellom alle næringer ved å gjennomføre sitt leteprogram på en måte som har minst mulig effekt på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til nå, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer, styringssystem og avansert teknologi, vil sikre denne sameksistensen også i framtiden. ExxonMobil prosesserer betydelige mengder seismiske data fra områder med bergarten basalt på Grønland. Teknologi Leting og produksjon i Norge drar nytte av ExxonMobils teknologi, forskningsinnsats og erfaringstilfang fra selskapets anlegg og operasjoner over hele verden. I løpet av de siste fem årene har selskapet investert rundt USD 4,2 milliarder i forskning og utvikling, som er ledet både av selskapet selv og i samarbeid med øvrig industri samt kunnskapsinstitusjoner. ExxonMobil legger blant annet ned betydelig innsats i å utforske lisenser som er dekket av den vulkanske bergarten basalt, med seismiske undersøkelser og analyser av disse. Et forskningsprosjekt i ExxonMobil Upstream Research Company (URC) har ført til ny teknologi, som gir geologer og geofysikere et løft med hensyn til å forstå geologien under bergarten. Selskapet har eierskap i tre lisenser med basalter i Norskehavet. URC i Houston har en stab på over 435 profesjonelle forskere, hvorav halvparten er ingeniører og resten har utdanning innen geologi, geofysikk, kjemi, matematikk, fysikk og andre disipliner. Gjennom vesentlig tverrfaglig samarbeid innen forskning og utvikling, er selskapet godt posisjonert til å operere i alle olje- og gassprovinser i verden. For øvrig har ExxonMobil bransjens lengste erfaring og inngående kunnskap fra arbeid i arktiske strøk. Selskapet har en rekke arktiske utviklingsprosjekt i samarbeid med andre aktører i petroleumsindustrien. Vi deltar blant annet i utviklingen av en ny standard for offshore-rørledninger i arktiske provinser. Design av et nytt system som kan koble flytende produksjonsinstallasjoner av og på, er et annet arktisk samarbeidsprosjekt. I flere år har ExxonMobil deltatt i OG21, som er et større FoU-initiativ igangsatt av norske myndigheter. I programmet har ExxonMobil en ledende rolle innen kostnadseffektiv boring. Ett av prosjektene er utvikling av et nytt boreverktøy, Badger Explorer, en selvgående robot som potensielt kan utføre boreoperasjoner mer effektivt og miljøvennlig enn konvensjonell boring. Subsea Well Response Project (SWRP) er et større, felles industrisamarbeid hvor Exxon- Mobil deltar. Prosjektet skal identifisere, designe og utvikle ny teknologi som gjenoppretter kontroll ved brønnhendelser. Prosjektet ble igangsatt etter initiativ fra den internasjonale organisasjonen Oil & Gas Producers (OGP). Produksjon ExxonMobil er operatør for Ringhorne, Balder, Jotun og Sigyn på norsk sokkel. Total daglig produksjon fra disse feltene i 2010 var ca fat oljeekvivalenter. Samtidig er ExxonMobil partner i nær 30 produserende felt på norsk sokkel. Produksjon fra partneropererte felt i 2010 var om lag fat oljeekvivalenter per dag. Produksjon egenopererte felt på norsk sokkel Jotun Jotun-feltet er utbygd med to installasjoner en brønnhode/ boreplattform (Jotun B) som overfører produksjonen til produksjonsskipet Jotun A. Feltet ligger i Nordsjøen 200 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 2010 var fat oljeekvivalenter per dag. Jotun-produksjonen har falt de siste årene, og dette har ført til ledig produksjonskapasitet. For å utnytte denne kapasiteten ble Balder i 2003 knyttet opp mot Jotun via en gassrørledning. I 2004 ble en rørledning installert mellom Ringhorne- og Jotun-feltene, noe som gjorde det mulig å produsere deler av Ringhorne-feltet mot Jotun-skipet i tillegg til Balder-skipet. I 2010 ble fat med olje per dag sendt fra Ringhorne til Jotun der den ble ferdig prosessert, lagret og eksportert. I tillegg ble 12 millioner kubikkfot gass eksportert daglig fra Balder og Ringhorne til Jotun for videre gasseksport til Statpipe. ExxonMobil er operatør og har 45 % eierinteresse i feltet. Andre deltakere er Dana (45 %), Det norske (7 %) og Petoro (3 %). Balder Balder er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip, samt undervanns-produksjonssystemer. Feltet ligger i Nordsjøen,190 km vest for Stavanger. Tidlig i 2003 ble Ringhorne-plattformen knyttet opp til Balder-skipet for prosessering og eksport. I oktober 2003 startet Balder med gasseksport til Statpipe via Jotun-produksjonsskipet. Prosess- og kompressorsystemene på Balder-skipet er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet. I 2010 utgjorde samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon fra Balder og Ringhorne fat per dag, fordelt på fat fra Balder og fat fra Ringhorne. En ny borekampanje planlegges på Balder. ExxonMobil er operatør og har 100 % eierandel i Balder-feltet. Balder-feltet er bygget ut med et produksjonsskip (FPSO). Ny borekampanje på feltet er under planlegging. Ringhorne Ringhorne-feltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder-skipet, består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Produksjonen går til Balder- og Jotuninstallasjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing. Produksjonen på feltet startet i februar I 2003 ble det gjort to nye funn like ved Ringhorne fra Ringhorne-plattformen. Ringhorne Vest ble satt i produksjon i april 2004, kun ett år etter at funnet ble gjort, mens Ringhorne Øst startet produksjonen i mars I 2010 var gjennomsnittlig produksjon på Ringhorne fat olje per dag. 4-D seismikk-innsamling i Balder/Ringhorne-området ble utført i 2009 for å forberede en borekampanje på disse feltene som startet høsten 2010 og som vil fortsette flere år framover. ExxonMobil er operatør og har 100 % eierinteresse i Ringhorne-feltet, bortsett fra Ringhorne Øst der ExxonMobils eierandel er 77,4 %. De andre Ringhorne Øst-partnerne er Statoil (14,8 %) og Petoro (7,8 %). Sigyn Sigyn-feltet, som ligger i Sleipner-området i Nordsjøen, startet produksjonen i Feltet består av to gass/kondensat produksjonsbrønner og en oljeprodusent som er knyttet opp mot Sleipner A-plattformen via en havbunnsramme. I 2010 var gjennomsnittlig produksjon 41 millioner kubikkfot gass per dag og fat kondensat per dag. ExxonMobil er operatør med 40 % eierandel i feltet, mens Statoil har de resterende 60 %. 4

4 Produksjon forts. OBO partneropererte felt ExxonMobil har eierinteresser i nær 30 produserende felt på norsk kontinentalsokkel, og selskapet deltar i flere store, pågående utbyggings- og oppgraderingsprosjekter. Selskapet deltok i 3 lete- og avgrensingsbrønner i 2010, hvorav 2 var funn. I april 2010 inngikk selskapet en avtale med Njord Gas Infrastructure om salg av sin eierandel i Gassled. EM % Sleipner-området Sleipner Vest 32,24 Sleipner Øst 30,40 Volve 30,40 PL 046/Gungne 28,00 PL 029/(del av Dagny) 100,00 Utsira-området Grane 28,22 PL ,00 Oseberg/Fram Oseberg 4,70 Fram 25,00 Tampen-området Statfjord-enheten 21,37 Statfjord Nord 25,00 Statfjord Øst 17,75 Sygna 18,48 Snorre-enheten 11,58 PL 089 (Vigdis, Tordis) 10,50 Midt-Norge Åsgard-enheten 7,24 Mikkel 33,48 Njord 20,00 Kristin 10,88 Ormen Lange 7,23 Tyrihans 11,75 Trestakk 33,00 Oljefelt Gassfelt Rørledning olje Rørledning gass ExxonMobil interesser Andre lisenser Km Miles Nigg Flotta Scotland Orkney Islands St. Fergus Cruden Bay Aberdeen Mossmorran Edinburgh Brent Strathspey Sullom Voe Shetland Islands Kingfisher Scott/Telford Goldeneye Penguins Beryl Area Skene Maclure Forties Nelson Phyllis/Barbara Cook Teal Gannets Guillemot Madoes Bittern Starling Curlew Langeled Fram Puffin Elgin Franklin Snorre Vigdis/Tordis Statfjord Fram Oseberg Jotun Ringhorne Grane Balder Dagny Volve Sleipner Sigyn Scoter Shearwater Zeepipe 1/ Franpipe Ormen Lange Mirren Marnock-Skua Merganser Heron Kristin Langeled Nyk Mongstad Sture Kollsnes Bergen Njord Aukra Kårstø Stavanger Europipe I Åsgard Tyrihans Mikkel Europipe II Trondheim Tjeldbergodden Norge MAP-NO-NA-IM-0234 Raffinering og logistikk ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Vestfold, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje til drivstoff for sjø-, land- og lufttransport samt til oppvarmingsprodukter. Produksjonskapasiteten er 6 millioner tonn råolje per år, hvilket tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. Raffineriet omdanner råolje, i hovedsak fra Nordsjøen, til de fleste kvaliteter av drivstoff og fyringsoljer. De letteste er propan og butan. Videre følger bensin, flydrivstoff, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. Raffineriet på Slagentangen produserer svovelfri diesel (mindre enn 10 ppm svovel) som er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator. I 2007 installerte raffineriet anlegg for blanding av biodiesel. Det leveres diesel med inntil 7% innblanding av biokomponent (hovedsaklig basert på rapsolje). Denne innblandingsgraden kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer eller komme i konflikt med motorfabrikantenes garantier. I 2011 vil raffineriet starte et nytt anlegg for innblanding av bio-etanol i bensin. Om lag 60 % av raffineriets produksjon av petroleumsprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største eksportbedrifter på land. All råolje, og om lag 90 % av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil dødvekt tonn. Det er omkring 700 anløp per år. På Slagentangen er også ExxonMobils avdeling for Forsyning, Transport og Distribusjon lokalisert. Avdelingen administrerer all ExxonMobils handel med råolje og petroleumsprodukter i Norge, såvel raffineriproduksjonen som produksjonen fra feltene i Nordsjøen. Fra Slagentangen administreres dessuten selskapets tre store lagerterminaler i Fredrikstad, Bergen og Trondheim. Markedsføring ExxonMobil markedsfører produkter under sine varemerker Esso og Mobil. Den landsdekkende bensinstasjonskjeden teller 304 anlegg, hvorav 46 On the Run -stasjoner, som tilbyr et utvidet vareutvalg innenfor dagligvarer og måltider. I 2007 introduserte selskapet dessuten ubemannede automatstasjoner under navnet Esso Express. ExxonMobils salgsapparat betjener Industrisegmentet direkte. Sluttbrukersegmentet betjenes delvis direkte til kundene og delvis gjennom Esso Energi AS og andre forhandlere. Det forhandles alle typer produkter, med spesiell fokus på lavsvovlige og miljøvennlige oppvarmingsprodukter. Produktet Optiplus har vært meget godt mottatt i det private boligmarkedet. I Marinesegmentet er ExxonMobil en aktiv markedsfører av både lavsvovlig gassolje og tungolje produsert ved vårt raffineri på Slagentangen. ExxonMobil er også en viktig aktør i markedet for smøremidler og spesialprodukter. Verdens ledende syntetiske motorolje Mobil 1 til autosegmentet og en fornyet serie Mobil SHC til Industrien for økt produktivitet er våre flaggskip innen vitenskapelig fremstilte syntetiske kvalitetsoljer. Mobil Autocare sentre for oljeskift og småreparasjoner er etablert i tilknytning til 20 Esso-bensinstasjoner. ExxonMobils samlede markedsandel for oljeprodukter er 18 %*). * Basert på data fra Statistisk sentralbyrå Åsgard B Slagen-raffineriet Foto: Statoil 6 7

5 Sikkerhet, helse og miljø Sikkerhet helse ExxonMobil i Norge jobber for å skape et arbeidsmiljø hvor mennesker bryr seg om hverandre og hjelper hverandre for å oppnå et felles mål der Nobody Gets Hurt, hvor Everybody Stays Healthy, og hvor vi Protect Tomorrow Today. Vi har dermed forankret og synliggjort et grunnleggende prinsipp i vår aktivitet at alle skader og hendelser kan unngås og at effekten på det ytre miljø skal begrenses. I 2010 hadde vi en personskade som medførte fravær og to skader som krevde medisinsk behandling. Ved raffineriet på Slagentangen erfarte vi i 2010 imidlertid et alvorlig næruhell og noe økende skadefrekvens. Dette følges opp meget nøye, og har blant annet resultert i programmet Hel hjem. Vi fortsetter vår målrettede innsats for å redusere antallet uhell og skader. ExxonMobil jobber systematisk med å redusere sannsynligheten for storulykker. I løpet av 2010 har vi innført et system for rapportering og analyse av prosess-sikkerhetshendelser. Ved å registrere mindre lekkasjer, aktivering av sikkerhetsbarrierer og status på styringssystemer, samt monitorering av disse indikatorene, arbeider vi med å redusere risikoen for storulykker. Vårt Loss Prevention System (LPS), eller System for Hindring av Tap, har vært i drift i oppstrømsvirksomheten siden mars 2007 og på landsiden siden Systemet er et viktig verktøy for å videreutvikle vår sikkerhetskultur. En annen viktig del er å mobilisere ansatte og kontraktører for å aktivt delta i fareidentifisering og hendelsesrapportering. Dette gir et godt grunnlag for å jobbe forebyggende med å eliminere farer, samt å endre adferd og handlemåter. Tema-områder for sikkerhetsarbeidet i 2010 har vært kartlegging av farer forbundet med rutineaktiviteter, men som stadig resulterer i hendelser og skader. Videre ble det jobbet med å bedre kvalitet på observasjoner av arbeidsoperasjoner og økt kvalitet på arbeidsplanlegging og identifikasjon av faresituasjoner før arbeid igangsettes. Selskapet har også programmer for kontinuerlig reduksjon av helseskadelige eksponeringer for kjemikalier, støy, ergonomi og psykososiale påvirkninger. Det mangeårige programmet ved Raffineriet som er kalt En sikker hånd, ble i 2010 erstattet av et omfattende sikkerhetsprogram under navnet Hel hjem. Intensjonen med dette er å sikre at våre grunnleggende sikkerhetsholdninger gjennomsyrer organisasjonen på alle nivåer og at alle opptrer som HMS-ledere. ExxonMobilansatte i Norge har i mange år hatt et lavt sykefravær. I 2010 var sykefraværet 3,04 prosent, som er litt lavere enn året før. Miljø miljøstyring Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore, drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og miljøutfordringene løses på en slik måte at aktivitetene drives i sameksistens med andre interesser. Som eksempel er hensynet til fiskeriene et sentralt element i planlegging og gjennomføringen av boreoperasjoner. For å ivareta disse utfordringene, er miljøarbeidet til Exxon- Mobil i Norge fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringsystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring, ISO 14001, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. ExxonMobils overordnede miljømålsettinger for oppstrøm omfatter: ingen akutt forurensing opprettholde en status med null miljøskadelige utslipp til sjø reduksjon av utslipp til luft redusere avfallsmengden minske risiko for uønskede miljøhendelser forbedret effektiv utnyttelse av energi Aktiviteter og resultater Leting og Produksjon 2010 En rekke tiltak er videreført for å holde utslipp til sjø fra felter operert av ExxonMobil på et minimumsnivå. Jotun og Ringhorne er bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Utskiftning av miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer, har også gjort det mulig å ytterligere redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø. Utslipp til luft, med fokus på CO2, NOx og flyktige organiske forbindelser (nmvoc), ble holdt på et stabilt nivå i Fra og med 2008 har ExxonMobil deltatt i kvotehandel med CO2, og det ble kjøpt kvoter tilsvarende CO2-utslippene for I juni 2008 ble alle ExxonMobil-opererte lisenser på norsk sokkel tilsluttet Næringslivets NOx-fond. Målet var å redusere tonn NOx innen 2010, og industrien forventer å ha oppnådd dette. En ny avtale som skal gjelde fra 2011 til 2017, er nå inngått.. Bedrifter tilsluttet fondet betaler et beløp basert på størrelsen på egne NOx-utslipp. Penger som betales inn til fondet, benyttes til å gjennomføre de mest kostnadseffektive NOx-reduserende tiltakene på tvers av sektorer. ExxonMobils samarbeid med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av utslipp til luft av nmvoc i forbindelse med lasting av olje til skytteltankere er videreført i Anleggene for reduksjon av nmvoc-utslipp i forbindelse med lagring av olje om bord på produksjonsskipene Balder FPU og Jotun A FPSO har en effektivitet tilnærmet 100 % gjenvinning. Det ble foretatt sortering og håndtering av avfall på samtlige offshore-installasjoner i På Balder ble 78 % av alt avfall sortert, mens på Ringhorne og Jotun ble henholdsvis 68 % og 77 % av alt avfall sortert. I løpet av 2010 var det ingen overskridelser av tillatelser eller brudd på regelverk som krevde at myndighetene ble varslet. Aktiviteter og resultater Raffinering 2010 Svovelfri diesel Raffineriet leverer miljødiesel i alle kvaliteter, inkludert nærmest svovelfri miljødiesel med mindre enn 0,001 prosent svovel. Miljøutførelse Raffineriet hadde tre utslipp av olje til grunn i 2010, som umiddelbart ble rapportert til myndighetene. Miljøkonsekvensene av disse utslipp ansees som små da mesteparten av oljen ble samlet opp og forurenset masse ble fjernet. Det var også et avvik fra raffineriets utslippstillatelse med hensyn til konsentrasjon av ammoniakk i avløpsvannet. Alle øvrige utslipp til vann og luft var innenfor de grenseverdier som er fastsatt av Klima og forurensningsdirektoratet (Klif). Den årlige Miljø og samfunnsansvarrapporten fra raffineriet gir detaljer omkring utslipp og arbeid med miljø ved raffineriet. Inspeksjon og renovering av rørsystemer på kai og i tankpark Et omfattende arbeid med risikovurdering, inspeksjon og renovering av disse rørsystemene har pågått siden Programmet er kostnadsberegnet til mer enn 75 millioner kroner. Energi og klimagasser Internasjonale sammenlikninger viser at ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen er et av raffineriene med mest effektiv energibruk i hele verden. Siden begynnelsen av nittitallet har raffineriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i Det faktum at CO2-utslippene allikevel har økt i denne perioden, skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Ønsker du ytterligere informasjon om våre miljøaktiviteter i Norge, kan du gå inn på vår hjemmeside: Du kan også kontakte Slagenraffineriet og få tilsendt rapporten Miljø og Samfunnsansvar statusrapport for Esso-raffineriet på Slagentangen, eller lese den på Internett. I denne rapporten finnes utslippstall og mer informasjon om noen av planene for utslippsreduk sjoner ved raffineriet. På nettet finnes også link til andre raffineripublikasjoner knyttet til miljø, blant annet Utnyttelse av energi og utslipp av CO2, som beskriver arbeidet med energisparing og reduksjon av CO2 på denne måten. 8 9

6 ExxonMobils bidrag til samfunnet Tor Runar Søreide (midten) fra ExxonMobil delte ut priser til beste doktorgradsavhandlinger til Simon Ellingsen (til venstre) og Pål Liljebäck. Hvert år bidrar selskapet til samfunnet på mange vis. Vi investerer, skaper arbeidsplasser, overfører kunnskap, deltar i utvikling av ny teknologi og gir utviklingsmuligheter til lokale selskap. Dessuten betaler vi skatter og gir direkte bidrag til lokalsamfunn gjennom støtte til sport, kultur, undervisning og sosiale aktiviteter. Nedenfor nevnes noen av de aktivitetene ExxonMobil har bidratt til i den senere tid. Undervisning Samarbeid med Ungt Entreprenørskap om matematikk og vitenskap Som en del av ExxonMobils globale initiativ for å fremme utdanning, har selskapet siden 2010 hatt et samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenør skap. Sammen har vi utviklet et pan-europeisk program for å motivere elever i videregående skole til å velge realfag. ExxonMobil har i flere år hatt et liknende prosjekt i USA med stor suksess. Målet er å øke bevisstheten rundt betydningen av matematikk, naturfag og teknologiferdigheter i samfunnet vårt. Seks europeiske land deltar nå i prosjektet, og Norge var blant de første tre landene som ble valgt ut til å være med i prosjektet. Samarbeid om geofagundervisning ExxonMobil har i flere år hatt et samarbeid om geofag med St. Olav videregående skole i Stavanger. Geologer fra vårt selskap har medvirket til å lage et undervisningsopplegg som bl.a. er basert på reelle data fra et av selskapets felt i Nordsjøen. Elevene utarbeider en prosjektoppgave innen geofag som blir presentert for ExxonMobils fagmiljø og premiert. Nå har også Sola videregående skole kopiert deler av opplegget. Vitenfabrikken i Sandnes og Oljemuseet i Stavanger Et nytt nasjonalt vitensenter ble i 2008 åpnet i Sandnes kommune, hvor ExxonMobil har sitt hovedkontor i Norge. Vitensentra er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unges interesse for teknologi og naturvitenskap, samt formidle forskning og kunnskap på aktive og engasjerende måter. ExxonMobil har donert flere interaktive og lærerike spill og gått inn med en årlig driftsstøtte til både Vitenfabrikken og Norsk Oljemuseum i Stavanger. Øglegraverne ExxonMobil har vært hovedsponsor for Øglegraverne i løpet av de siste fem årene. Dette er et prosjekt i regi av Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Hovedmålet har vært utgraving av fossile skjelett funnet på Svalbard, bl.a. et av verdens største rovdyr til havs noensinne Pliosaurus. I år er formålet med prosjektet å grave ut nye eksemplarer av fiskeøgler og preparere, bevare og stille ut resultatet av ekspedisjonene på Svalbard Sport og kultur ExxonMobil støtter både små og store prosjekter innenfor idrett og kultur lokalt og nasjonalt. Selskapet vektlegger å ikke bare støtte eliten/topputøverne, men også bredden. Tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games I 2011 er det 24. gang selskapet er tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games. Dette internasjonale friidrettsstevnet, som inngår i Diamond League-serien, er med på å sette Norge på det internasjonale friidrettskartet og styrke interessen for friidrett her i landet. I tillegg til å støtte selve stevnet økonomisk blir arrangementet benyttet til å sette fokus på malaria. ExxonMobil og Norges Røde Kors har i mange år samarbeidet gjennom stevnet for å samle inn penger til kampen mot malaria. ExxonMobil er verdens største ikke-farmasøytiske bidragsyter. Hovedsponsor for friidretten i Sandnes Idrettslag og IL Skjalg For å støtte opp om rekruttering og bredde innenfor friidretten lokalt, har selskapet i mange år vært hovedsponsor for Skjalg Friidrett i Stavanger og for Sandnes IL Friidrett, der hovedfokus er arbeid med unge, lovende utøvere. I 2010 arrangerte Sandnes IL Friidrett Norgesmesterskapet i friidrett og ExxonMobil var hovedsponsor for arrangementet. Domkirken Musikk, Stavanger Kor- og konsertaktivitetene i Stavanger Domkirke har lange tradisjoner og er en betydningsfull del av kirkens virksomhet og byens kulturliv. ExxonMobil støtter de fem korene som er knyttet til Domkirken. Målet er å skape kirkemusikk av høy kvalitet som beriker gudstjenester og gir gode konsertopplevelser. Kulturhuset i Sandnes ExxonMobil er et av medlemmene av Sandnes kulturhuslaug. Dette innebærer at selskapet bidrar økonomisk slik at kulturhuset, med rundt besøkende hvert år, kan gi publikum et best mulig program og i tillegg skal kunne ha økonomi til å satse på nye, store produksjoner. Sandnes ble for øvrig kåret til Årets kulturkommune i Norge i Nytt konserthus i Stavanger ExxonMobil inngikk i 2005 en samarbeidsavtale med Stavanger kommune om å være en av hovedsponsorene for det nye konserthuset i Stavangerregionen. Bygget ble på begynt i 2008 og er beregnet å stå ferdig høsten Konserthuset vil bli en arena av internasjonal standard med plass til publikummere og vil by på et variert opplevelsestilbud for folk flest. Museumsstøtte ExxonMobil har i en årrekke støttet Horten bilmuseum. I tillegg har Tønsberg sjøfartshistoriske senter fått bidrag. Selskapet gir også øko nomisk støtte til seilskuta Berntine. Dette er den eldste ishavsskuta under seil i Norge i dag og er erklært verneverdig av riksantikvaren. Blomsterløk til Sandnes kommune Gjennom flere år har ExxonMobil bidratt økonomisk slik at vår vertskommune, Sandnes, skal bli løkblomstenes by. Siden 2006 har det blitt plantet ut nærmere en million løkblomster takket være bl.a. støtte fra vårt selskap. Blomster kan synes som en liten detalj, men blir satt stor pris på av nærmiljøet. Høyere utdanning Doktorgradspriser NTNU ExxonMobil har gjennom en årrekke delt ut priser for beste doktorgradsavhandling ved NTNU, både innen grunnforskning og innen anvendt forskning. Selskapet har et av industriens største forskningsprogram. Årsaken til satsingen er ExxonMobils tro på at teknologi er nøkkelen til framtidens tøffeste energiutfordringer. Foto: Thor Nielsen/NTNU info 10 11

7 Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.:

ExxonMobil i Norge JULI 2012

ExxonMobil i Norge JULI 2012 JULI 2012 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge Exxon Mobil Corporation ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production

Detaljer

2014 ExxonMobil i Norge

2014 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 JUNI 2008 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: 22 66 30 30 www.exxonmobil.no Slagen

Detaljer

2015 ExxonMobil i Norge

2015 ExxonMobil i Norge 215 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen

ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen inspirasjonens kraft Kunst gir inspirasjon til nye tanker, åpner for nye perspektiver og blir en drivkraft i samfunnsutviklingen. I ExxonMobil inspireres vi hele tiden av kultur i mange former. Vi er derfor

Detaljer

40 år på sokkelen. 113 år i Norge

40 år på sokkelen. 113 år i Norge 40 år på sokkelen En fisker som lå og dorget efter sei tidlig på morgenkvisten 22. juni ved Tungenes fyr på nordspissen av Stavangerhalvøya, fortalte senere at han måtte kjenne etter om han var blitt dårlig

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43562

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43562 Generell informasjon navn BALDER Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår 1967 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Dusavik NPDID for felt 43562 Bilde Funn

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

M I L J Ø O G S A M F U N N S A N S VA R

M I L J Ø O G S A M F U N N S A N S VA R November 2014 M I L J Ø O G SAMFUNNSANSVA R S t a t u s ra p p o r t fo r E s s o ra f f i n e r i e t p å S l a g e n t a n g e n 2 0 1 4 EN BETYDELIG ARBEIDSPLASS Raffineriet på Slagentangen er eiet

Detaljer

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR ESSO NORGE AS Essoveien 100, Postboks 2001 3103 Tønsberg Telefon: 33 37 73 00 Foto og grafisk form: Svein Thorkildsen miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2011/2012

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Fakta 2003 Norsk petroleumsvirksomhet Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo Telefon 22 24 90 90 Faks 22 24 95 65 http://www.oed.dep.no

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Regjeringens målsetting. Statssekretær Anita Utseth (Sp) Oslo, 23. mars 2007

Regjeringens målsetting. Statssekretær Anita Utseth (Sp) Oslo, 23. mars 2007 Regjeringens målsetting for CO 2 -fangst og -deponering Statssekretær Anita Utseth (Sp) Oslo, 23. mars 2007 Ambisiøse mål i energi- og miljøpolitikken Regjeringen vil opprettholde verdiskapingen i olje-

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Landanlegg og arbeidshelse

Landanlegg og arbeidshelse Landanlegg og arbeidshelse Innlegg på kurset Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien 03.05.2011 Bjørn Steinar Hauge, bedriftslege og faglig ansvarlig for MPR PM HMS HAM 1 - Classification: Internal 2011-04-18

Detaljer

PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning. Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret

PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning. Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret Programstyre for PETROMAKS 2 Per Gerhard Grini, Karin Andreassen, Anne Dalager

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

INNLEDNING INNHOLD. OVERORDNET MÅLSETNING OG LEDELSE s.3-4. PRODUKTENE s.5. KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETS- KONTROLL s.6. SAMFUNNS- ANSVAR s.

INNLEDNING INNHOLD. OVERORDNET MÅLSETNING OG LEDELSE s.3-4. PRODUKTENE s.5. KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETS- KONTROLL s.6. SAMFUNNS- ANSVAR s. MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2007 OVERORDNET MÅLSETNING OG LEDELSE s.3-4 PRODUKTENE s.5 KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETS- KONTROLL s.6 INNLEDNING INNHOLD R

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

Statoil har en sterk gassposisjon

Statoil har en sterk gassposisjon Statoil har en sterk gassposisjon Rune Bjørnson, konserndirektør, Naturgass, Statoil Presseseminar, Oslo, 2. september 21 2 Store nasjonale inntekter fra gasseksporten Fra olje til gassdominans på norsk

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

Norskehavet Status og veien videre

Norskehavet Status og veien videre Norskehavet Status og veien videre Felles Næringslivsdag i samarbeid med Kom Vekst og Sunndal Næringsselskap Torsdag 16. september 2010 Arve Rennemo HMS resultater Drift Nord Alvorlig hendelsesfrekvens

Detaljer

Konsesjonsrunder og tildelinger

Konsesjonsrunder og tildelinger Konsesjonsrunder og tildelinger 1. - 4. konsesjonsrunde 5. - 10. konsesjonsrunde 11. - 16. konsesjonsrunde Barentshavsprosjektet Tildelinger utenom konsesjonsrunder Nordsjøtildelingene Gjennom tildelingspolitikken

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten Et sammendrag av KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Selv med et svært høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, var den internasjonale omsetningen av varer og tjenester på nær 100 milliarder

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006

ÅRSBERETNING FOR 2006 ÅRSBERETNING FOR 2006 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har som formål å drive lete-, produksjons- og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Industriell bruk av gass i Norge 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Gassvisjon Romsdal Næringsplan for Aukra kommune, 2006 Kollsnes prosessanlegg for gass lokalisert i Øygarden Kommune utenfor

Detaljer