2015 ExxonMobil i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015 ExxonMobil i Norge"

Transkript

1 215 ExxonMobil i Norge

2 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation er verdens største børsnoterte energiselskap. Grunnlagt i 1882, er det også ett av de de eldste industriforetakene i verden. ExxonMobil Gruppen har rundt 75.3 ansatte som jobber over hele verden. Omsetningen i 214 var USD 412 milliarder. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshorevirksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. ExxonMobil er, etter Statoil og Petoro, den største produsenten av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 24 produserende olje- og gassfelt. Selskapet er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 214 var selskapets totale produksjon ca fat oljeekvivalenter per dag, som tilsvarer nær 7 prosent av norsk produksjon og nær 6 prosent av ExxonMobils produksjon på verdensbasis Oil and gas production in Norway (1 barrels o.e. per day) Investeringer (i mrd. kroner) Oil Production Olje- og gassproduksjon ( i 1 fat o.e. per dag) 3 Investments (billion NOK) Oljeproduksjon Gas Production Gassproduksjon Raffineriet på Slagentangen har en prosesseringskapasitet på 6 millioner tonn råolje per år, og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på rundt 2 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso og Mobil varemerker. Antallet bensinstasjoner er ca. 25. ExxonMobil er landets eldste energiselskap - etablert i Norge i ) Hovedtall i mill. kroner Resultatoversikt Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd Balanseoversikt Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Andre hovedtall Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (aksjekapital) Personale Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader ) Hovedtallene er en direkte summering av postene i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, ExxonMobil Production Norway Inc. og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgs inntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige og langsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. Sterkt finansielt selskap langsiktig perspektiv Exxon Mobil Corporations nettoinntekt i 214 var USD 32,5 milliarder, og avkastningen på investert kapital var 16 prosent. Selskapets samlede gass- og oljeproduksjon var 4, millioner fat oljeekvivalenter per dag. En hovedgrunn til ExxonMobils posisjon som verdens ledende energiselskap er at det alltid har basert sin forretningsstrategi på de langsiktige hovedtrendene i energivirksomheten. Konsernet har jevnt over høye investeringer uavhengig av kortsiktige konjunktursvinginger. I tillegg til våre investeringer i konvensjonell olje- og gassproduksjon, investerer selskapet også i oljesand, arktisk og dypvannsproduksjon, samt ukonvensjonelle olje- og gassressurser. Fremtidens energietterspørsel ExxonMobil forventer å investere om lag USD 1 milliarder i ulike energiprosjekt i løpet av de neste tre årene. I den forbindelse benytter selskapet seg av en årlig analyse The Outlook for Energy - som basis for å velge framtidige strategier. At vi velger en objektiv og analytisk fremgangsmetode slik at vi får et mest mulig presist bilde av energitrender, er avgjørende for disse investeringene. I 24 er det forventet at verdens energietterspørsel vil øke med totalt 35 prosent sammenlignet med 21. Størsteparten av denne veksten vil komme fra ikke-oecd nasjoner, hvor energiveksten vil øke med rundt 67 prosent. Gass vil vokse raskere enn noen annen energikilde og vil innen 225 passere kull som energikilde nr. 2. Olje beholder posisjonen på første. Sammen med den øvrige globale petroleumsindustrien vil ExxonMobil også i årene framover være en viktig bidragsyter når det gjelder å dekke verdens økende energibehov. Satsing på ny teknologi For å håndtere verdens krevende energiutfordringer kreves det bedre energieffektivitet og utvikling av ny teknologi. Selskapet har mer enn 18. vitenskapsfolk og ingeniører. Exxon Mobil Corporation investerer årlig omtrent USD 1 milliard i forskning og utvikling, samt teknologiapplikasjoner. Forskningen har gitt selskapet et konkurransefortrinn innen ulike forretningsområder som leting, utvinning av olje- og gass, prosjektutvikling, samt utvikling innen raffinerings- og kjemikalieindustrien. Her er noen få eksempler: Oppstrøm: Vi utvikler stadig nye seismikk- og reservoarmodellerings-teknologier som gjør det mulig å kartlegge nye ressurser og øke utvinningsgraden. Nedstrøm: Vi benytter vår avanserte molekylhåndteringsteknologi som muliggjør benyttelse av lavkost-råoljer, noe som gir mer verdi for hvert hydrokarbonmolekyl og optimal utnyttelse av raffinerikapasiteten. Kjemikalier: Vår kjemikalievirksomhet har utviklet teknologi som bidrar til bedre drivstoffutnyttelse, bl.a. avanserte polymerer som bidrar til riktig luftrykk i bildekk, samt lettvekt plastikk for bildeler og baseoljer for avanserte smøreoljer. ExxonMobil tar miljøutfordringene på alvor ExxonMobils program for samfunnsansvar fokuserer på globale utfordringer for bærekraft hvordan økonomisk vekst, sosial utvikling samt beskyttelse av miljøet skal balanseres slik at framtidige generasjoner ikke skal lide for avgjørelser som tas i dag. Vi anerkjenner behovet for å bidra til og gjøre en positiv innsats for å ivareta samfunnets overordnede mål og minimere fotavtrykket i våre egne operasjoner i de landene og miljøene vi opererer i. Ansvarlig energiutvikling er kritisk for økonomisk og sosial utvikling samt miljøbeskyttelse. Våre miljøprogram er basert på detaljerte analyser som inkluderer miljømessige og sosiale konsekvensutredninger. Mer informasjon om Exxon Mobil Corporation finner du på hjemmesiden: 2 ExxonMobil i Norge 215 ExxonMobil i Norge 215 3

3 Leting ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965, da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. ExxonMobil deltar aktivt i leteboring både i nye områder og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Produksjon egenopererte felt ExxonMobil opererer feltene Ringhorne, Balder, Jotun og Sigyn på norsk sokkel. Total daglig produksjon for disse feltene i 214 var 63. fat oljeekvivalenter. Selskapet har både som operatør og partner i lisenser gjort mange olje- og gassfunn siden Suksessen skyldes blant annet bruk av avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifiserte ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. ExxonMobil har deltatt i mange funn på norsk sokkel også i senere tid. Disse funnene har vært gjort nær produserende felt og har dermed kort tid fra funn til produksjon. ExxonMobil deltok i to letebrønner i løpet av 214 som resulterte i to funn. Et kommersielt oljefunn i Grane området og et ikke-kommersielt funn i Fram området. Selskapet fortsette arbeidet med å identifisere og sikre nye, attraktive leteområder i Norge gjennom vurderinger i regulære lisensrunder og i de årlige TFO-rundene. Selskapet søkte i 213 TFO-runden, og en utvinningstillatelse ble tildelt i februar 214; PL72D i Sleipner området. Selskapet søkte også på to lisenser som tillegg til eksisterende lisenser i 214 TFO-runden, og ble tildelt disse i januar 215. Etter tildelingen i 214 TFO-runden har ExxonMobil andeler i 46 utvinningstillatelser. Disse inkluderer en sub-basalt dypvannslisens i Norskehavet (PL598). Partnerne i PL596 valgte å tilbakelevere PL596 i Norskehavet ved årsslutt 214. Selskapet var operatør på denne lisensen. Selskapet har anskaffet betydelige datamengder fra Barentshavet og evaluerer utlyst areal i forbindelse med 23. konsesjonsrunde. Selskapet driver kontinuerlig optimalisering av leteporteføljen ved hjelp av kjøp, bytte og avhendelse av utvinningstillatelser. Selskapet vektlegger sameksistensen mellom alle næringer ved å gjennomføre sitt leteprogram på en måte som har minst mulig effekt på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til i dag, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer, styringssystem og avansert teknologi, vil ha denne sameksistensen også som mål i framtiden. Foto: ExxonMobil Balder Balderfeltet er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip samt et undervanns-produksjonssystem. Feltet ligger i Nordsjøen, 19 km vest for Stavanger. Ringhorne-plattformen er knyttet opp til Balderskipet for prosessering og eksport. Balder eksporterer gass til Statpipe via produksjonsskipet Jotun A. Prosess- og kompressorsystemene på Balderskipet er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet. I 214 prosesserte produksjonsskipet på Balder 49. fat olje hver dag, hvorav 29. fat kom fra Balder-feltet, mens 18. fat kom fra Ringhornefeltet. Seismikkundersøkelser i Balder-området ble utført i 29 og i 212 for å forberede en borekampanje som startet på nyåret 213 med bruk av den halvt nedsenkbare riggen «West Alpha». 3 nye brønner er til nå satt i drift og har gitt en betydelig økning i vår produksjon. Boreprogrammet har fortsatt i 214 og 215, og nye brønner settes i drift i 215. ExxonMobil er operatør og har 1 prosent eierandel i Balder-feltet. Ringhorne Ringhornefeltet, som ligger ca. 9 km nord for Balderskipet, består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Produksjonen sendes til Balder- og Jotuninstallasjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing. Produksjonen på feltet startet i februar 23, med påfølgende produksjon fra funn på vest og østsiden. Sistnevnte ble satt i produksjon i 26. I 214 var gjennomsnittlig produksjon på Ringhorne 26. fat olje per dag. ExxonMobil er operatør og har 1 prosent eierskap i Ringhornefeltet, bortsett fra Ringhorne Øst der ExxonMobils eierandel er 77,4 prosent. De andre Ringhorne Øst-partnerne er Statoil (14,8 prosent) og Faroe Petroleum (7,8 prosent). Jotun Jotunfeltet er utbygd med to installasjoner en brønnhodeplattform (Jotun B) som overfører produksjonen til produksjonsskipet Jotun A. Feltet ligger i Nordsjøen 2 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 214 var 2.1 fat oljeekvivalenter per dag. Jotun-produksjonen har avtatt de siste årene, og dette har ført til ledig produksjonskapasitet. For å utnytte denne kapasiteten ble Balder knyttet opp mot Jotun via en gassrørledning. Deretter ble en rørledning installert mellom Ringhorne- og Jotunfeltene, noe som gjorde det mulig å produsere deler av ressursene fra Ringhornefeltet opp mot Jotunskipet i tillegg til Balderskipet. I 214 ble 8.4 fat med olje per dag sendt fra Ringhorne til Jotun der den ble ferdig prosessert, lagret og eksportert. I tillegg ble 8 millioner kubikkfot gass eksportert daglig fra Balder og Ringhorne til Jotun for videre gasseksport til Statpipe. Som operatør for Jotun, har ExxonMobil 45 prosent eierskap i feltet. Andre partnere er Dana (45 prosent), Det norske (7 prosent) og Faroe Petroleum (3 prosent). I 212 ble modifikasjonsarbeid på Jotun-feltet gjennomført i forbindelse med tilknytning av Jette-feltet. Produksjonen fra Jette startet våren 213, og Det norske oljeselskap, som er operatør, har inngått en tilknytningsavtale med ExxonMobil. Sigyn Sigynfeltet, som ligger i Sleipnerområdet i Nordsjøen, startet produksjon i 22. Feltet består av to gass/kondensat produksjonsbrønner og en oljeprodusent, som er knyttet opp mot Sleipner A-plattformen via en havbunnsramme. I 214 var gjennomsnittlig produksjon 17 millioner kubikkfot gass per dag og 2. fat kondensat per dag. ExxonMobil er operatør med 4 prosent eierandel i feltet, mens Statoil har de resterende 6 prosent. 4 ExxonMobil i Norge 215 ExxonMobil i Norge 215 5

4 Det var oppstart av ere oppgraderingsprosjekter i 214, som Kristin og Tyrihans lavtrykksproduksjon, og selskapet deltar i store prosjekter relatert til disse feltene, som Ormen Lange Onshore Kompresjonsprosjekt og Åsgard Havbunnskompresjonsprosjekt. Raffineriet omformer råolje, hovedsaklig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål. Prosesskapasiteten er 6 millioner tonn råolje. Produksjonen av petroleumsprodukter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. De letteste produktene er propan og butan. Videre følger bensin, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. Raffineriet på Slagentangen produserer selvsagt svovelfri diesel (mindre enn 1 ppm svovel) som er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator. Foto: Statoil I 214 deltok ExxonMobil i nærmere 3 produksjonsog injeksjonsbrønner, inkludert tre letebrønner. To letebrønner nord for Grane påviste oljeressurser i 213/14. Sammen med Statoil vurderes utbyggingsmuliger for disse funnene, samt med reserver som selskapet har i egne nærliggende lisenser. EM % Sleipner-området Sleipner Øst Sleipner Vest Volve PL46 / Gungne 3,4 32,24 3,4 28, Sandnessjøen Brønnøysund Fram Fram Tampen-området Statfjord-enheten Statfjord Nord Statfjord Øst Sygna Snorre-enheten PL89 (Vigdis, Tordis) Kristin 28,22 13, Tyrihans Mikkel Ormen Lange Kristin (HWU) Ormen Lange Tyrihans Trestakk 6 ExxonMobil i Norge 215 Trondheim 25, Vigdis/ Tordis 21,37 25, 2,6 21,2 17,43 16,1 7,24 33,48 1,88 6,34 11,75 33, Snorre Statfjord Norge Fram Bergen Oslo Jotun Ringhorne Balder Midt-Norge Åsgard-enheten Mikkel ExxonMobils avdelinger for forsyning, transport og distribusjon er også lokalisert ved raffineriet på Slagentangen. Transport & Forsyning administrerer all ExxonMobils handel med råolje fra feltene i Nordsjøen, samt de petroleumsproduktene som raffineriet produserer. Distribusjonsavdelingen administrerer selskapets tre store lagerterminaler i Fredrikstad, Bergen og Trondheim, samt tankbilterminalen ut fra raffineriet. Åsgard Trestakk Utsira-området Grane PL169 (C&M) I 27 installerte raffineriet et anlegg for blanding av biodiesel. Det leveres diesel med inntil 7 prosent blanding av biokomponent, hovedsaklig basert på rapsolje. Denne lave blandingen biodiesel kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer eller komme i konflikt med motorfabrikantenes garantier. Det er i statsbudsjettet vedtatt en videre økning av lovpålagt biodrivstoff-andel, som kan gjøre det påkrevet med en lavinnblanding av etanol i bensin. Slagen har de tekniske anleggene som kreves for å levere bensin med etanolinnblanding. Raffineriet er også i gang med å bygge en ny enhet for oppgradering av tungolje, hvilket vil gjøre produktporteføljen mer verdifull. Om lag 6 prosent av raffineriets produksjon av petroleumsprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største landbaserte eksportbedrifter. All råolje, og om lag 9 prosent av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil 19. dødvekttonn. Det er omkring 7 skipsanløp per år. Grane Svalin Sverige Stavanger Volve Sleipner Olje felter Sigyn Danmark Gass felter ExxonMobil Opererte ExxonMobil Interesser Andre lisenser Km 5 Miles MAP-NO-NA-IM-422 ExxonMobils salgsapparat betjener industrisegmentet direkte. Sluttbrukersegmentet betjenes delvis direkte til kundene og delvis gjennom Esso Energi AS og andre forhandlere. Det forhandles alle typer produkt, med spesiell fokus på lavsvovlige og miljøvennlige oppvarmingsprodukter. Selskapet vil fortsatt ha et høyt fokus på det private boligmarkedet. I marinesegmentet er ExxonMobil en aktiv markedsfører av lavsvovlig tungolje som møter ECA-kravene og produseres ved vårt raffineri på Slagentangen. ExxonMobil er også en viktig aktør i markedet for smøremidler og spesialprodukter. Våre vitenskapelig fremstilte syntetiske kvalitetsoljer markedsføres hovedsaklig under merkevarene Mobil 1, Mobil Delvac 1 og Mobil SHC til henholdsvis personbil-, tungtransport- og industrimarkedet. ExxonMobil selger smøreoljer og spesialprodukter både direkte til bedriftskunder og gjennom utvalgte distributører og partnere. ExxonMobil har en samlet markedsandel på 2 % for oljeprodukter i de segmenter selskapet betjener.* *Basert på data fra Statistisk sentralbyrå. ExxonMobil i Norge 215 7

5 Sikkerhet, helse og miljø Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø har i 214 pågått med full styrke. Sikkerhet I Oppstrømsorganisasjonen har vi opprettholdt de gode sikkerhetsresultatene og unngått alvorlige personskader. Antallet mindre skader er også fortsatt på et meget lavt nivå. Høyest prioritet har arbeidet med å unngå alvorlige hendelser, og et av de viktigste virkemidlene er programmet «Livreddende Aksjoner». Dette tar for seg aktiviteter med høyere risiko og som historisk har ført til alvorlige hendelser, og de kravene som må tilfredstilles for at slike operasjoner kan gjennomføres sikkert. Programmet adresserer syv områder, som for eksempel energiisolasjon, arbeid i høyden, kranog løfteoperasjoner, osv. Alle ansatte får opplæring i kravene som stilles og må ha en grunnleggende forståelse av disse. I tillegg arbeides det med å få bedre forståelse av viktigheten av å opprettholde barrierer som hindrer at ulykker kan skje, og med å lære av alvorlige hendelser som har skjedd globalt i ExxonMobilsystemet og forøvrig i industrien. Selv om det ikke har vært alvorlige hendelser i oppstrømsorganisasjonen de siste årene, så er potensialet for slike ulykker alltid til stede, og understreker viktigheten av forebyggende arbeid. I flere år har vi hatt som mål å forbedre den generelle sikkerhetskulturen. Tre nøkkelområder ble identifisert; lederskap, riktige sikkerhetsverktøy og samkjøring med kontraktører. I 214 ble det spesielt arbeidet med risikotoleranse, med en målsetting om at alle skal ha en svært lav riskotoleranse i arbeidsituasjoner - uavhenging av den enkeltes individuelle, naturlige risikotoleranse. Med de gode resultatene som er oppnådd til nå, vil programmet videreføres de neste årene. Det arbeides også systematisk med å redusere sannsynligheten for storulykker i Raffinering, Forsyning og Distribusjon, og vi har en innarbeidet struktur for rapportering og analyse av hendelser som er typiske utløsende faktorer for storulykker. Loss Prevention System (LPS), eller System for hindring av tap, har vært i drift siden Systemet er et viktig verktøy for å videreutvikle vår sikkerhetskultur. Et sentralt område er å mobilisere ansatte og kontraktører til aktiv fareidentifisering og hendelsesrapportering. Blant fokusområder i sikkerhetsarbeidet 214 er risikoforståelse ved rutinearbeid, og et enda tettere og mer formalisert samarbeid med kontraktører. Raffineriet hadde to fraværsskader i 214 og dette var de første fraværsskadene siden 23. I tillegg var de to mindre alvorlige skader. Selskapet legger stor vekt på å trekke lærdom av uønskede hendelser, og disse personskade-hendelsene er gjenstand for grundig gransking med tilhørende korrektive tiltak for å hindre gjentagelse. Det var ingen hendelser med personskader i markedsføringsapparatet i 214. For å sikre de av våre ansatte som har en stor del av arbeidsdagen i bil, gjennomføres trening i sikker og defensiv kjøring, ved et kombinert praktisk og teoretisk kursopplegg. Helse Helse og Arbeidsmiljø er underlagt styringssystemer i samsvar med lovgivning og interne retningslinjer. Dette innebærer systematisk kartlegging og oppfølging av det fysiske arbeidsmiljøet og andre yrkeshygieniske forhold. Ansatte med mulig arbeidsbetinget sykdom eller som potensielt er eksponert for helsefarer, blir spesielt fulgt opp. Forebygging av muskel- og skjelettplager for kontoransatte har høy prioritet. Avdelingene har trente ergonomikontakter som kan bidra med råd om korrekt utformet arbeidsplass og PC-utstyr. ExxonMobils statistikk for sykefravær i Norge har i mange år vært lavt. I 214 varierte det kvartalsvise sykefraværet mellom 2,2 og 2,6 prosent, noe som er vesentlig lavere enn det gjennomsnittlige sykefraværet i Norge. Miljø Miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge er fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringsystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring ISO 141, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. ExxonMobils overordnede miljømålsettinger omfatter: ingen akutt forurensing opprettholde null miljøskadelige utslipp til sjø reduksjon av utslipp til luft høy sorteringsgrad av avfall minske risiko for uønskede miljøhendelser mer effektiv utnyttelse av energi Miljø - Leting og produksjon 214 En rekke tiltak er videreført for å holde utslipp til sjø fra feltene som er operert av ExxonMobil på et minimumsnivå. Blandt annet er Jotun og Ringhornefeltene bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Utskiftning av kjemikalier med alternativer som har bedre miljøegenskaper, har også gjort det mulig å redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø ytterligere. Utslipp til luft har fokus på CO 2, NOx og flyktige organiske forbindelser (nmvoc). ExxonMobil har deltatt i kvotehandel i forbindelse med utslipp av CO 2 siden 28, og også i 214 ble det kjøpt kvoter tilsvarende våre CO 2 -utslipp. Lisensene på norsk sokkel som opereres av ExxonMobil har vært tilsluttet Næringslivets NOx-fond siden starten i 28. Dette fondet ble opprettet for å støtte innføringen av kostnadseffektive tiltak for å redusere NOx-utslipp på tvers av sektorer. Fondet finansieres ved at tilsluttede bedrifter betaler inn i forhold til størrelsen på egne NOx-utslipp. I løpet av 213 og 214 ble 3 av 4 dieselgeneratorer på Balder ombygget til lav NOx operasjon, og kostnadene ved dette ble delvis finansiert av fondet. Anleggene for reduksjon av nmvoc-utslipp i forbindelse med lagring av olje ombord på produksjonsskipene Balder FPU og Jotun A FPSO har en effektivitet på 98 og 1 prosent gjenvinning. Samarbeid med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av nmvoc-utslipp til luft i forbindelse med lasting av olje til skytteltankere ble videreført i 214. Systematisk sortering og håndtering av avfall er gjennomført på samtlige av ExxonMobils opererte offshoreinstallasjoner, og alle møtte målsettingen om minst 7% sorteringsgrad i 214. Miljø - Raffinering 214 Alle raffineriets utslipp til luft og vann var innenfor grenseverdiene gitt i utslippstillatelsen i 214. Det var heller ingen akutte utslipp til miljøet. Aktuelle utslippstall og miljøfokusområder for raffineriet er nærmere beskrevet i den årlige statusrapporten Miljø og samfunnsansvar. Internasjonale sammenlikninger viser at ExxonMobilraffineriet på Slagentangen er et av de raffineriene med mest effektiv energibruk i hele verden. Siden begynnelsen av 199-tallet har raffineriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i 199. Det faktum at CO 2 -utslippene likevel har økt i denne perioden skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Raffineriet på Slagentangen har et lavt utslipp av CO2 i forhold til utslipp fra øvrige raffinerier i Europa. 8 ExxonMobil i Norge 215 ExxonMobil i Norge 215 9

6 ExxonMobils bidrag til samfunnet ExxonMobil bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom betydelige skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og -selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport, kultur, undervisning og sosiale aktiviteter. Nedenfor nevnes noen av aktivitetene som ExxonMobil har bidratt til i den senere tid. Samarbeid med Ungt Entreprenørskap om matematikk og vitenskap Som en del av ExxonMobils globale initiativ for å fremme utdanning har selskapet siden 21 hatt et samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Sammen har vi utviklet et pan-europeisk program for å motivere elever i videregående skoler til å velge realfag. ExxonMobil har i flere år hatt et liknende prosjekt i USA med stor suksess. Målet er å øke bevisstheten rundt betydningen av matematikk, naturfag og teknologiferdigheter i samfunnet vårt. Åtte europeiske land deltar nå i prosjektet. Samarbeid om geofagundervisning (3) ExxonMobil har i flere år hatt et samarbeid om geofag med St. Olav videregående skole i Stavanger. Geologer fra vårt selskap har medvirket til å lage et undervisningsopplegg som bl.a. er basert på reelle data fra et av selskapets felt i Nordsjøen. Elevene utarbeider en prosjektoppgave innen geofag som blir presentert for ExxonMobils fagmiljø og premiert. Nå har også Sola videregående skole kopiert deler av opplegget. Doktorgradspriser NTNU (6) ExxonMobil har gjennom en årrekke delt ut priser for beste doktorgradsavhandling ved NTNU i Trondheim, både innen grunnforskning og innen anvendt forskning. Selskapet har et av industriens største forskningsprogram. Tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games (4) ExxonMobil har i 28 år vært tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games. Det internasjonale friidrettsstevnet, som inngår i Diamond Leagueserien, er med på å sette Norge på det internasjonale friidrettskartet og styrke interessen for friidrett i hele landet. I tillegg til å støtte stevnet økonomisk, blir arrangementet benyttet til å samle inn penger til å bekjempe malaria. Samarbeid med Røde Kors kampen mot malaria (1) ExxonMobil og Norges Røde Kors har i mange år samarbeidet gjennom Bislett-stevnet for å samle inn penger til kampen mot malaria. I 212 ble samarbeidet utvidet og fra dette tidspunktet har ExxonMobil bidratt med et betydelig beløp for å støtte et initiativ som skal hjelpe med å redde tusenvis av liv fra den dødelige sykdommen ved bruk av ny mobiltelefon-teknologi i flere afrikanske land. Sammen organiserer vi også bedriftsstafetten «Race Against Malaria» i Oslo. ExxonMobil er verdens største ikke-farmasøytiske bidragsyter i kampen mot malaria. Hovedsponsor for friidretten i Sandnes Idrettslag og IL Skjalg For å støtte opp om rekruttering og bredde innenfor friidretten lokalt, har selskapet i mange år vært hovedsponsor for Skjalg Friidrett i Stavanger og for Sandnes IL Friidrett, der hovedfokus er arbeid med unge, lovende utøvere Museumsstøtte (2) Vitensentra er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unges interesse for teknologi og naturvitenskap, samt formidle forskning og kunnskap på aktive og engasjerende måter. ExxonMobil gir en årlig driftsstøtte til både Vitenfabrikken i Sandnes samt til Norsk Oljemuseum i Stavanger. I tillegg har selskapet donert både et Lysspill og et SkrikOmeter til Vitenfabrikken. ExxonMobil har også gitt faglige og økonomiske bidrag til den nye utstillingen om olje og gass på Teknisk museum i Oslo som ble åpnet våren 214 gjennom bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Flint fotball Etter i flere år å ha støttet Esso-cupen i Flint Tønsberg ILs fotballgruppe, utvidet selskapet sitt engasjement i Flint Fotball ytterligere i 214 for å støtte opp om bl.a. bygging av et nytt klubbhus. Klubben har totalt over 9 lag i seriespill og har et omfattende breddeidrettslig tilbud til alle aldersklasser samtidig som det drives aktivt med talentutvikling. Domkirken Musikk, Stavanger (5) Kor- og konsertaktivitetene i Stavanger Domkirke har lange tradisjoner og er en betydningsfull del av kirkens virksomhet og byens kulturliv. ExxonMobil støtter de fem korene som er knyttet til Domkirken. Målet er å skape kirkemusikk av høy kvalitet som beriker gudstjenester og gir gode konsertopplevelser. Kulturhuset i Sandnes ExxonMobil er et av medlemmene av Sandnes kulturhuslaug og bidrar økonomisk slik at kulturhuset, med rundt 75. besøkende hvert år, kan gi publikum et best mulig program, i tillegg til å ha økonomi til å satse på nye, større produksjoner. Mer informasjon om hvordan ExxonMobil gir tilbake til samfunn også i andre land, besøk vår webside: 1 ExxonMobil i Norge 215 ExxonMobil i Norge

7 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Oslo Drammensv. 149 Postboks 35 Skøyen 212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 21 Postterminalen 313 Tønsberg Tlf.:

2014 ExxonMobil i Norge

2014 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 JUNI 2008 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: 22 66 30 30 www.exxonmobil.no Slagen

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

Suksess gjennom samarbeid

Suksess gjennom samarbeid Suksess gjennom samarbeid Årsrapport 2004 Mexico USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Algerie Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Kasakhstan Georgia Tyrkia Aserbajdsjan

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006

ÅRSBERETNING FOR 2006 ÅRSBERETNING FOR 2006 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har som formål å drive lete-, produksjons- og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

OLJEEVENTYRET FORTSETTER

OLJEEVENTYRET FORTSETTER OLJEEVENTYRET FORTSETTER Årsrapport 29 Oljepris Antall ansatte 16 18 14 15 12 12 1 8 6 9 6 4 3 Nøkkeltall 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Inntekter 25 26 27 28 29 Kurs Volum Millioner 7 14 29

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn 1 250 000 000 000 Petoro har siden etableringen av selskapet i 2001, kunnet sende en netto kontantstrøm på over 1250 milliarder norske

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 ble etablert av Olje- og energidepartementet (OED) i 2001. Styret for OG21 skal utvikle en nasjonal

Detaljer

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER ESSO NORGE AS Virksomheten i Esso Norge AS omfatter raffinering, forsyning, transport, salg, distribusjon og markedsføring av petroleumsprodukter, samt salg av råolje og produkter på vegne av søsterselskap

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer