TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER"

Transkript

1 Leting og produksjon R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 : ,90 : : : ExxonMobil 111 år i Norge

2 EXXONMOBIL I NORGE HOVEDTALL *) I mill. kroner RESULTATOVERSIKT Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd BALANSEOVERSIKT Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld ANDRE HOVEDTALL Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (Aksjekapital) PERSONALE Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader * Hovedtallene er en direkte summering av postene i Esso Exploration and Production Norway AS, Mobil Exploration Norway Inc., Mobil Oil AS og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgsinntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, Esso Exploration and Production Norway Inc. og Mobil Exploration Norway Inc. som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrømsog nedstrømsvirksomheter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshore-virksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. Totalt har selskapet 1.0 ansatte. ExxonMobil er den fjerde største produsenten av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i mer enn 20 produserende olje- og gassfelt, samt ca. 10 prosent andel i norsk infrastruktur for gasstransportbehandling. Selskapet, som er den største internasjonale investoren på norsk sokkel, er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 2003 var selskapets totale produksjon av olje og gass ca fat oljeekvivalenter per dag noe som tilsvarer ca. 9 % av norsk produksjon. Raffineriet på Slagentangen produserer 5 millioner tonn oljeprodukter per år, basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på ca. 22 % av det totale salg av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso og Mobil varemerker. Antallet bensinstasjoner er 3. INVESTERINGER I mrd. kroner

3 EGEN-OPERERTE FELT BALDER Balder er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip, samt undervannsproduksjonssystemer. Feltet ligger i Nordsjøen, ca. 190 km vest for Stavanger. I oktober 2003 startet Balder med gasseksport til Jotunfasilitetene for endelig prosessering og eksport via Statpipe. Prosess- og kompressorsystemene er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet. I tillegg prosesserer Balderskipet også oljen fra Ringhornefeltet som startet produksjonen i februar Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon fra Balder og Ringhorne i 2003 var fat per dag. ExxonMobil har 100 % eierandel i feltet. JOTUN Jotunfeltet er utbygd med to installasjoner en brønnhode/boreplattform som overfører produksjonen til et produksjons- og lagringsskip. Feltet ligger i Nordsjøen 200 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 2003 var.000 fat olje/dag. I 2002 ble det startet et nytt boreprogram på feltet, og det ble boret totalt fem produksjonsbrønner i 2002 og 2003, noe som delvis oppveiet produksjonsnedgangen i ExxonMobil er operatør og har % eierinteresse i feltet. Andre deltakere er Shell/Enterprise ( %), Petoro (3 %) og Det Norske Oljeselskap (7 %). Felt med ExxonMobil eierinteresse Blokker med ExxonMobil eierinteresse RINGHORNE Utbygging av Ringhornefeltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder, består av en brønnhodeplattform og et undervanns produksjonsanlegg. Produksjonen blir transportert til Balderskipet for videre prosessering, lagring og lossing. Arbeidet med å knytte Ringhorne opp mot Jotunfasilitetene for å optimalisere olje og gassproduksjonen i dette området ble avsluttet i første kvartal Det ble gjort to nye funn like ved Ringhorne i 2003 som sannsynligvis vil bli bygget ut fra Ringhorneplattformen. Produksjonen på feltet startet i februar 2003, og boreprogrammet på feltet er ventet å bli avsluttet i Det er forventet at produksjonsplatået for Balder og Ringhorne vil ligge på mellom fat olje per dag. ExxonMobil har 100 % eierinteresse i feltet. SIGYN Sigynfeltet ligger i Sleipner-området i Nordsjøen. Produksjonen startet 22. desember Feltet er en undervannsutbygging knyttet opp mot Sleipner A-plattformen. Sigynproduksjonen var i snitt.000 fat o.e per dag i ExxonMobil er operatør med % eierandel i feltet, mens Statoil ( %) og Norsk Hydro (10 %) er partnere.

4 OBO FELT OPERERT AV ANDRE ExxonMobils produksjon fra partneropererte felt var i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter per dag i Til sammen har ExxonMobil eierinteresser i omtrent 20 produserende felt på norsk kontinentalsokkel. Tre nye, store OBO-felt ble startet opp i 2003: Granefeltet hvor ExxonMobil har 25,6 % eierinteresse, Mikkel med % eierinteresse og Fram Vest med 25 % eierinteresse. Tre nye prosjekter er forventet å bli satt i drift i løpet av 2004: Sleipner Vest Kompresjon og Sleipner Vest Alfa Nord med % eierinteresse, samt Oseberg Sør-J-strukturen med 5 % eierinteresse. Oppstart av ytterligere 8 10 prosjekter er forventet i løpet av de neste 3 4 årene, inklusive store nye OBO-felt som Kristin og Ormen Lange. Investeringer i oppgradering av eksisterende anlegg og nye felt indikerer at væskeproduksjonen kan øke med over 20 % i løpet av de neste 1 2 årene, mens gassproduksjonen kan komme til å øke med % i løpet av de neste 4 5 årene. Statfjord-feltet, hvor ExxonMobil har 21 % eierinteresse, er en av de største bidragsyterne til væskeproduksjonen, og viktige avgjørelser skal tas om senfaseproduksjonen på Statfjord. PRODUKSJON I NORGE STORE OBO-PROSJEKTER OPPSTART Grane 2003 Fram Vest 2003 Mikkel 2003 Kårstø Utvidelser 2003/05 Vigdis Extension 2003 Sleipner Vest Kompresjon 2004 Sleipner Vest Alfa Nord 2004 Kristin 2005 Ormen Lange 2007 Statfjord Senfase Tyrihans Skarv Gass Figuren viser ExxonMobils totale produksjon i Norge, angitt i 1000 fat oljeekvivalenter per dag. Olje

5 Vi har forpliktet oss til å lete etter nye olje- og gassfelt på en sikker og miljøvennlig måte. Timothy Tyrrell, Letesjef, Norge LETING ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965 da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. Siden da har selskapet drevet leteboring i Barentshavet, Nordsjøen og Norskehavet, og utviklet et kommersielt ressursgrunnlag på i overkant av 3,5 milliarder fat oljeekvivalenter. Spesielt i løpet av de siste 10 årene har ExxonMobil drevet leteboring i dypvannsblokkene i Norskehavet og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Dette leteprogrammet samt deltakelse i mer enn 100 brønner i løpet av de siste 10 årene har ført til oljefunn på 1 milliarder fat netto oljeekvivalenter og vist hvor verdifullt det er å ha en variert portefølje av blokker både i modne petroleumsprovinser og i nye leteområder. Suksessen kan tilskrives utstrakt bruk av svært avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifserte og velutdannede norske ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. ExxonMobils leteaktiviteter i 2003 ga lovende resultater. Esso var operatør for hele 5 letebrønner av de totalt 20 letebrønnene som ble boret av oljeselskapene TEKNOLOGI Leting og produksjon i Norge drar nytte av ExxonMobils teknologi, forskningsinnsats og erfaringstilfang på verdensbasis. Eksempler på dette er bruk av 4-D seismikk for å identifisere nye Jotunbrønner, utvikling av en såkalt EM-Power modell dvs. et meget avansert dataverktøy for reservoarmodellering på Balder-feltet, og bruk av avanserte, langtrekkende horisontale brønner for økt utvinning fra Jotun og Ringhorne. ExxonMobil er også en aktiv deltaker i OG21 et initiativ som norske myndigheter har satt i gang hvor på norsk sokkel. Resultatet var to oljefunn i blokk 25/8 i Utsirahøyde-området og et mindre gassfunn (på Naglfardomen) på dypt vann i Vøringbassenget i Norskehavet. De to siste letebrønnene, Isakbrønnen i blokk 25/9 øst for Jotunfeltet og Beta Vest-brønnen i blokk 16/7 i Sleipnerområdet, var begge tørre. ExxonMobil er en langsiktig aktør på den norske kontinentalsokkelen med stor tro på framtiden for norsk olje- og gassindustri. Selskapet søkte aktivt på blokker i Åpen dør -runden kalt TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder). I forbindelse med 18. konsesjonsrunde utførte selskapet en grundig evaluering som førte til søknad på flere blokker. Et avgjørende element for framtiden er tilgang til leteområder av høy kvalitet i nordlige områder og i Norskehavet som ennå ikke er blitt åpnet for leteboring. Vi vil fortsette å vise at vi legger vekt på sameksistens mellom alle næringer ved å gjennomføre vårt leteprogram på en måte som ikke har negativ innvirkning på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til nå, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer og avansert teknologi vil sikre denne sameksistensen også i framtiden. formålet er å utvikle ny teknologi for å opprettholde produksjonen på den norske kontinentalsokkelen. I dette programmet har ExxonMobil den ledende rollen innenfor området kostnadseffektiv boring, og selskapet deltar dessuten i to prosjekter relatert til utslipp til luft og sjø. ExxonMobil er det energiselskapet som investerer mest i forskning og utvikling mer enn 600 millioner dollar per år og selskapet heller øker enn kutter ned på sin forskningsinnsats.

6 Raffineriet har i alle år ligget i forkant av nye miljøkrav, spesielt innen områder som energi-effektivisering og produksjon av svovelfrie dieselkvaliteter. Petter Finn Holland, Slagen raffineri direktør RAFFINERING OG LOGISTIKK ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Vestfold, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden i et område med stor rekreasjonsverdi for befolkningen på Østlandet. Raffineriet omformer råolje til drivstoffer for sjø-, land- og lufttransport samt til oppvarmingsprodukter. Produksjonskapasiteten er 5,5 millioner tonn råolje per år, hvilket tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av oljeprodukter. Raffineriet omdanner råolje, i hovedsak fra Nordsjøen, til de fleste kvaliteter av drivstoffer og fyringsoljer. De letteste er propan og butan. Videre følger bensin, flydrivstoff, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. I 2002 ble en ny dieselreaktor installert og satt i drift. Med dette nye utstyret var raffineriet på Slagentangen i stand til å produsere svovelfri diesel (mindre enn 10 ppm svovel) MARKEDSFØRING tre år før dette blir et lovmessig krav. Svovelfri diesel er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator. Om lag 60 % av raffineriets produksjon av oljeprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største eksportbedrifter på land. All råolje og om lag 90 % av produksjonen losses eller lastes over kaien, som kan motta skip på inntil dødvekttonn. Det er omkring 800 anløp per år. På Slagentangen er også ExxonMobils avdeling for Forsyning, Transport og Distribusjon lokalisert. Avdelingen administrerer all ExxonMobils handel med råolje og petroleumsprodukter i Norge, så vel raffineriproduksjonen som produksjonen fra feltene i Nordsjøen. Fra Slagentangen administreres dessuten selskapets store lagerterminaler rundt om i landet PRISOPPBYGGING 1 liter 95 oktan bensin 910 øre 176 øre MVA 4 øre bensin og CO 2 avgift øre forhandler 81 øre ExxonMobil margin 1 øre produktkost ExxonMobil markedsfører produkter under sine varemerker, Esso og Mobil, gjennom en kjede av 3 bensinstasjoner. ExxonMobils samlede markedsandel for oljeprodukter er 22 %, den samme andelen som for bensin isolert sett. For bensinstasjonsvirksomheten er det i ferd med å bli etablert en kjede-i-kjeden, bestående av On the Run - veiserviceanlegg. Det første ble åpnet i Vestby i Akershus i Totalt 13 On the Run - stasjoner var åpnet per utgangen av Med dette satser ExxonMobil på ytterligere vektlegging av vareutvalget innenfor dagligvarer og måltider. ExxonMobils salg av produkter utenom bensinstasjonene skjer delvis direkte til kundene, og delvis gjennom forhandlere og salgsdistributører. Hovedproduktene er drivstoffer til land-, sjø- og lufttransport, oppvarmingsprodukter samt smøremidler og spesialprodukter. 0 Av figuren, som viser oppbygging av prisen (i øre per liter) for blyfri 95 oktan bensin i januar 2003, går det fram at de samlede avgifter til staten utgjorde 70 % av utsalgsprisen. Antall km: 0 Ny tank: liter 8,9 kr/liter : : : 625 3

7 SIKKERHET, HELSE OG MILJØ Nøkkeltall fra egenopererte felt i drift PRODUSERT VANN (Samlet alle felt) CO2 (Samlet alle felt) mg olje/liter vann (ppm) Utslipp (tonn) % injeksjon % % % Fakling Kraftgenerering NmVOC (Samlet alle felt) Utslipp (tonn) NOX (Samlet alle felt) Utslipp (tonn) Fakling Kraftgenerering UTSLIPP AV KJEMIKALIER FRAVÆRSSKADER Røde LETING OG PRODUKSJON Gule 0,2 % Svarte 0,4 % 0,0001 % Grønne 28,2 % Vann 71,2 % Fravær per millioner arbeidstimer Grønne kjemikalier er naturlig forekommende i sjøvann, eller vurdert til ikke å ha miljøeffekt av betydning. Gule kjemikalier er funnet å ha akseptable miljøegenskaper. Røde kjemikalier skal prioriteres for substitusjon med mindre miljøfarlige alternativer. Svarte kjemikalier gis det kun unntaksvis utslippstillatelse for. Leting og produksjon kontraktører Leting og produksjon ansatte

8 8 9 Antall km: 0 Ny tank: liter 8,9 kr/liter : : : I ExxonMobil er det en selvfølge at vi alle opererer på en sikker måte og påvirker andre til å gjøre det samme. Kathy Pepper, Produksjonsdirektør og adm. dir. i Norge SIKKERHET HELSE Antall km: 0 Ny tank: liter 8,9 kr/liter : : : ExxonMobil i Norge jobber for å skape et arbeidsmiljø hvor mennesker bryr seg om hverandre og hjelper hverandre for å oppnå et felles mål - Nobody Gets Hurt. Vi har dermed forankret og synliggjort et viktig prinsipp i vårt sikkerhetsarbeid at alle skader og hendelser kan unngås. Vi er spesielt fornøyd med at basedriften har hatt 15 års virksomhet uten fraværsskader og at ingen kontraktører pådro seg fraværsskader i oppstrømsvirksomheten i Dessverre måtte vi konstatere at en av våre oppstrømsansatte fikk en fraværsskade i Videre målrettet innsats er nødvendig for også å redusere og til slutt eliminere mindre og større skader. MILJØ MILJØSTYRING Slagen-raffineriet hadde dessverre to fraværsskader i 2003 en for egne ansatte og en for en av våre kontraktører. For å oppnå målet om at ingen skal skades, vil vi fortsette å jobbe systematisk slik at vi skaper gode arbeidsholdninger hos alle. ExxonMobil i Norge har klart å holde sykefraværet lavt. I 2003 var sykefraværet redusert til 3,2 %, noe lavere enn året før. Til sammenligning har det generelle sykefraværet i Norge steget til 8,1 % i ExxonMobil har også programmer for kontinuerlig reduksjon av helseskadelige eksponeringer som kjemikalier og støy. Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore, må drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og hvor miljøutfordringene løses på en slik måte at aktivitetene kan drives i sameksistens med andre interesser. For å ivareta disse utfordringene, er miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av vår virksomhet. Miljøstyringssystemet, som er basert på den internasjonale standarden ISO 101, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. og Ringhorne bidrar vesentlig til å redusere utslipp til sjø fra feltene. Jotun og Ringhorne er i tillegg bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Kombinert med fokus på kjemikaliereduksjon og substitusjon av miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer, har det vært mulig å redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø. På Ringhorne-plattformen er det iverksatt ulike tekniske løsninger for å redusere utslipp til luft i tillegg til det som gjøres på utslipp til sjø. Tiltakene inkluderer blant annet at fakkel er slukket under normal drift og at kraftgenerering skjer ved hjelp av en lav-nox turbin, i tillegg til to konvensjonelle turbiner. Overordnede miljø-målsettinger omfatter blant annet mål om ingen akutt forurensing, om å oppnå null miljøskadelige utslipp til sjø innen 2005, redusere utslipp til luft, minimalisere avfallsmengden og risiko for uønskede hendelser, bidra til forskning innen miljøområdet, samt arbeide mot en mest mulig effektiv utnyttelse av energi. AKTIVITETER OG RESULTATER LETING OG PRODUKSJON 2003 Det er blitt gjennomført en rekke tiltak som har redusert utslipp til sjø fra de ExxonMobil-opererte feltene. Injeksjon av produsert vann fra Balder, Jotun ExxonMobil samarbeider med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av utslipp av flyktige organiske forbindelser utenom metan (nmvoc) fra skytteltankere. I tillegg er det gjennomført installasjon av anlegg for reduksjon av nmvoc på produksjonsskipene på Balder og Jotun. Disse aktivitetene vil oppfylle myndighetenes krav knyttet til reduksjon av nmvoc innen år Detaljerte resultater for ExxonMobils felt i drift de tre siste årene finnes under Nøkkeltall i brosjyren.

9 28 PRODUSERT VANN På Balder/Ringhorne og Jotun ble henholdsvis 79 % og % av produserte vannmengder injisert i Oljeinnholdet i produsert vann har siden 2000 gått gradvis ned. Vektet årsgjennomsnitt for innhold av olje i produsert vann for alle felt samlet var 14 mg/l i KJEMIKALIER Totale utslipp av kjemikalier fra ExxonMobils bore- og produksjonsaktiviteter var tonn i Av dette utgjorde vann og grønne kjemikalier mer enn 99 % av totalutslippet. Grønne kjemikalier er naturlig forekommende i sjøvann eller er vurdert til ikke å ha miljøeffekt av betydning. CO2 OG NOx * Utslipp av CO2 har de senere år vært stabile, mens utslipp av NOx har gått ned. I 2003 ble Ringhornefeltet startet opp, og i motsetning til 2002 inkluderer derfor dataene fra 2003 utslipp fra Ringhorne-feltet. Spesifikke utslipp av CO2 og NOx (utslipp per eksportert enhet) er således redusert fra 2002 til NmVOC ExxonMobils aktiviteter har hatt nedgang i utslippene av flyktige organiske forbindelser utenom metan (nmvoc) i forhold til tidligere år. Som et resultat av innføring av teknologi for reduksjon av nmvoc, både på produksjonsskipene og shuttle-tankerne, forventes det en vesentlig reduksjon i utslipp av nmvoc i årene etter AKTIVITETER OG RESULTATER RAFFINERING 2003 SVOVELFRI DIESEL Raffineriet leverer miljødiesel i alle kvaliteter, inkludert nærmest svovelfri miljødiesel med mindre enn 0,001 prosent svovel. MILJØUTFØRELSE Raffineriet hadde ingen overskridelser av utslippstillatelsens grenseverdier for utslipp til luft og vann i Dessverre hadde vi tre akutte utslipp av olje til grunnen, som alle ble meldt Kystverket / SFT og fulgt grundig opp. EUROPEISK MILJØDIREKTIV En grundig utredning med hensyn til det europeiske miljødirektivet IPPC (Integration Prevention Pollution Control), ble utarbeidet og sendt SFT i Analysen viser at raffineriet på Slagentangen kommer svært godt ut i sammenlikning med andre raffinerier, både med hensyn til effektiv bruk av energi og utslipp til luft og vann. INSPEKSJON OG RENOVERING AV RØRSYSTEMER PÅ KAI OG I TANKPARK Et omfattende arbeid med risikovurdering, inspeksjon og renovering av disse rørsystemene har nå pågått over tre år. Rørsystemene i kaiområdet er inspisert og renovert for millioner kroner. Ytterligere 20 millioner kroner påregnes for å ferdigstille inspeksjons- og rehabiliteringsprogrammet. RISIKOVURDERING OG OPPDATERING AV BERED- SKAP MOT AKUTTE UTSLIPP I samarbeid med ekstern konsulent er det gjort et omfattende risikovurderingsarbeid av raffineriets operasjoner med tanke på fare for akutte utslipp til jord, luft og vann. Man har kommet fram til at den totale miljørisikoen ved raffineriet er blitt betydelig mindre. De som ønsker ytterligere informasjon om miljøaktivitetene på Slagen, kan finne denne via vår link på internettsiden eller de kan ringe Slagenraffineriet og få rapporten Miljø og Samfunnsansvar statusrapport for ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen 2003/2004 tilsendt. I denne rapporten finnes utslippstall for 2003 og mer informasjon om noen av planene for utslippsreduksjoner ved raffineriet. *) CO2 = karbondioksid, NOX = nitrogenoksider MAKRELLEN fisk som lever og gyter tet opp til Slagen raffieneriet.

10 EXXONMOBIL BIDRAG TIL SAMFUNNET ExxonMobil støtter små og store prosjekter innenfor idrett, kultur og utdanning både i nærmiljøet og på landsplan. Filosofien er å ikke bare støtte eliten/topputøverne, men også bredden. Noen av aktivitetene vi nylig har bidratt til er: SPORT SANDNES IDRETTSLAG ExxonMobil har sitt hovedkontor i Sandnes kommune og støtter diverse aktiviteter i nærmiljøet. Selskapet har blant annet vært en av hovedsponsorene for Sandnes Idrettslag siden Fokus for sponsingen ligger på rekruttering, og klubben har en rekke lovende utøvere. SKJALG FRIIDRETT ExxonMobil støtter Skjalg Friidrett og også her er hovedfokuset lagt på rekruttering og arbeid med lovende unge utøvere. KLEPP FOTBALL ExxonMobil har vært en av hovedsponsorene for Kleppdamenes eliteserielag siden Selskapet støtter også en jenteturnering som Klepp arrangerer den største i sitt slag i Rogaland. FK TØNSBERG ExxonMobils samarbeidsavtale med FK Tønsberg sikrer fotballaget et finansielt og organisasjonsmessig grunnlag. SOLA GOLF CLUB ExxonMobil har vært en av hovedsponsorene for Sola Golf Club på Forus gjennom de ti årene klubben har eksistert. I 2003 feiret klubben 10-årsjubileum og arrangerte også Norgesmesterskapet i golf. RALLY HENNING SOLBERG Selskapet har inngått en avtale om å være hovedsponsor for rallykjøreren Henning Solberg i 2004-sesongen. KULTUR MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Jazzfestivalen i Molde er den mest kjente av de norske jazzfestivalene. ExxonMobil går i 2004 inn i sitt 21. år som en av hovedsponsorene for jazzfestivalen. OPERAEN I KRISTIANSUND ExxonMobil har vært en av hovedsponsorene for Kristiansund-operaen i mer enn 10 år. STAVANGER DOMKOR ExxonMobil støtter nå syv kor knyttet til Stavanger Domkirke etter at vi gjennom mer enn ti år støttet kvinnekoret Concentus. Concentus har i løpet av disse årene hatt stor musikalsk vekst og er nå vel etablert.

11 27 28 NORSK TEKNISK MUSEUM Siden 2000 har ExxonMobil vært en av hovedsponsorene for Norsk Teknisk Museum i Oslo hvor selskapet har bidratt til å etablere en permanent todelt oljeutstilling. Den første delen fokuserer på geologi, den andre på boring, reservoar, undersjøiske installasjoner og teknologi. ExxonMobil vil videreføre støtten til museet også i NORSK OLJEMUSEUM ExxonMobil har bidratt betydelig til etableringen av Norsk Oljemuseum i Stavanger og gir også årlig støtte til museet. HORTEN BILMUSEUM ExxonMobil har gjennom mange år støttet Horten Bilmuseum hvor selskapet også har utstilt en rekke gjenstander, samt en gammel tankbil. UNDERVISNING/MILJØ TEKNOLOGI LOFOTAKVARIET ExxonMobil var en av initiativtakerne til opprettelsen av en ny utstilling på Lofotakvariet i Kabelvåg som setter fokus på olje, fisk og miljø. Utstillingen som ble åpnet i 2003 tar opp verdiskapningen innenfor oljeindustri, fiskeri og havbruk. ROGALAND ARBORET ExxonMobil har ved flere anledninger gitt sin støtte til dette flotte rekreasjonsområdet i Sandnes kommune. Selskapet bidro i 2003 til å bygge opp et undervisningstilbud for klasseundervisning for grunnskolen i arboretet. I år vil selskapet videreføre dette ved å støtte utarbeidelsen av et natur-faktahefte til undervisningsformål med bakgrunn i Rogaland Arboret. SANDNES KOMMUNE ExxonMobil har gitt økonomisk støtte til bygging av et fugleobservasjonstårn i Stokkelandsvannet. Dette er en del av et miljøprosjekt i regi av Sandnes kommune som blant annet vil bli brukt i undervisningssammenheng. AMERICAN FIELD SERVICE AFS er en frivillig organisasjon som tilbyr utveksling av studenter mellom 16 og 18 år til mer enn land rundt om i verden. Organisasjonen blir finansiert ved hjelp av bidrag både fra næringsliv og private. HØYERE UTDANNING NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) OG NORGES HANDELSHØYSKOLE (NHH) Selskapet gir årlig priser for beste doktoravhandling ved NTNU og har for øvrig også gitt bidrag til formål som Næringslivssymposiet ved NHH. NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI ExxonMobil bidro i 2003 med økonomisk støtte til utdanning innen naturvitenskapelige og tekniske emner. SOSIAL RØDE KORS Selskapet har gitt økonomisk støtte til innkjøp av en ny snøscooter til Sandnes Røde Kors for å styrke beredskapen i fjellet vinterstid. STAVANGER TURISTFORENING Prosjektet Sikring av broer i Ryfylkeheiene fikk økonomisk støtte av ExxonMobil for å fortsette sikkerhetsarbeidet i fjellheimen. TALL SHIPS RACE ExxonMobil er støttespiller for årets Tall Ships Race Stavanger som er tilbake i byen igjen siden det første arrangementet i 1997.

12 Design : DESTINO NYTTIGE MILJØLINKER HVOR DU KAN HENTE KUNNSKAP OG INFORMASJON MILJØNYTT I november 2002 inngikk EM en avtale med Grid-Arendal om å bruke nettstedet Miljønytt for å gjøre vår miljøinformasjon tilgjengelig for omverdenen. Se webside: GLOBAL CLIMATE ENERGY PROJECT (G-CEP) Exxon Mobil Corporation kunngjorde 20. november 2002 planene om å investere 100 millioner dollar i forskningsprosjektet ledet av Stanford University, California. G-CEP fokuserer på forskning innenfor energiteknologier satsing på teknologi som vil kunne begrense utslipp av gasser som antas å påvirke klimaet. Se webside: HOVEDKONTOR: Esso Norge AS Forus Grenseveien 6 Postboks 60 N-64 Stavanger Telefon Esso Norge AS Oslo Drammensveien 1 Postboks 0 Skøyen N-0213 Oslo Telefon Esso Norge AS Slagen Postboks 2001 Postterminalen N-01 Tønsberg Telefon MAI 2004

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER ESSO NORGE AS Virksomheten i Esso Norge AS omfatter raffinering, forsyning, transport, salg, distribusjon og markedsføring av petroleumsprodukter, samt salg av råolje og produkter på vegne av søsterselskap

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR ESSO NORGE AS Essoveien 100, Postboks 2001 3103 Tønsberg Telefon: 33 37 73 00 Foto og grafisk form: Svein Thorkildsen miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2011/2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet Årsrapport 2012 Millom bakkar og berg ut med havet INNHOLD Årsrapport 4 Styrets årsberetning 48 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 59 Årsregnskap med noter 68 Erklæring fra styret

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL

ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL 2008 Styrets beretning 2008 1 SAMMENDRAG A/S Norske Shell er engasjert i leting etter og produksjon av hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel, distribusjon og salg av

Detaljer

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i konsernregnskapet for 2012 og note 2 i selskapsregnskapet for

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Side 1

ÅRSBERETNING 2011. Side 1 ÅRSBERETNING 2011 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. ÅRSBERETNING 2007 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Resultat Petroleumsinntektene for 2007 beløp seg til 8.217

Detaljer