TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER"

Transkript

1 Leting og produksjon R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 : ,90 : : : ExxonMobil 111 år i Norge

2 EXXONMOBIL I NORGE HOVEDTALL *) I mill. kroner RESULTATOVERSIKT Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd BALANSEOVERSIKT Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld ANDRE HOVEDTALL Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (Aksjekapital) PERSONALE Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader * Hovedtallene er en direkte summering av postene i Esso Exploration and Production Norway AS, Mobil Exploration Norway Inc., Mobil Oil AS og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgsinntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, Esso Exploration and Production Norway Inc. og Mobil Exploration Norway Inc. som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrømsog nedstrømsvirksomheter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshore-virksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. Totalt har selskapet 1.0 ansatte. ExxonMobil er den fjerde største produsenten av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i mer enn 20 produserende olje- og gassfelt, samt ca. 10 prosent andel i norsk infrastruktur for gasstransportbehandling. Selskapet, som er den største internasjonale investoren på norsk sokkel, er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 2003 var selskapets totale produksjon av olje og gass ca fat oljeekvivalenter per dag noe som tilsvarer ca. 9 % av norsk produksjon. Raffineriet på Slagentangen produserer 5 millioner tonn oljeprodukter per år, basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på ca. 22 % av det totale salg av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso og Mobil varemerker. Antallet bensinstasjoner er 3. INVESTERINGER I mrd. kroner

3 EGEN-OPERERTE FELT BALDER Balder er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip, samt undervannsproduksjonssystemer. Feltet ligger i Nordsjøen, ca. 190 km vest for Stavanger. I oktober 2003 startet Balder med gasseksport til Jotunfasilitetene for endelig prosessering og eksport via Statpipe. Prosess- og kompressorsystemene er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet. I tillegg prosesserer Balderskipet også oljen fra Ringhornefeltet som startet produksjonen i februar Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon fra Balder og Ringhorne i 2003 var fat per dag. ExxonMobil har 100 % eierandel i feltet. JOTUN Jotunfeltet er utbygd med to installasjoner en brønnhode/boreplattform som overfører produksjonen til et produksjons- og lagringsskip. Feltet ligger i Nordsjøen 200 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 2003 var.000 fat olje/dag. I 2002 ble det startet et nytt boreprogram på feltet, og det ble boret totalt fem produksjonsbrønner i 2002 og 2003, noe som delvis oppveiet produksjonsnedgangen i ExxonMobil er operatør og har % eierinteresse i feltet. Andre deltakere er Shell/Enterprise ( %), Petoro (3 %) og Det Norske Oljeselskap (7 %). Felt med ExxonMobil eierinteresse Blokker med ExxonMobil eierinteresse RINGHORNE Utbygging av Ringhornefeltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder, består av en brønnhodeplattform og et undervanns produksjonsanlegg. Produksjonen blir transportert til Balderskipet for videre prosessering, lagring og lossing. Arbeidet med å knytte Ringhorne opp mot Jotunfasilitetene for å optimalisere olje og gassproduksjonen i dette området ble avsluttet i første kvartal Det ble gjort to nye funn like ved Ringhorne i 2003 som sannsynligvis vil bli bygget ut fra Ringhorneplattformen. Produksjonen på feltet startet i februar 2003, og boreprogrammet på feltet er ventet å bli avsluttet i Det er forventet at produksjonsplatået for Balder og Ringhorne vil ligge på mellom fat olje per dag. ExxonMobil har 100 % eierinteresse i feltet. SIGYN Sigynfeltet ligger i Sleipner-området i Nordsjøen. Produksjonen startet 22. desember Feltet er en undervannsutbygging knyttet opp mot Sleipner A-plattformen. Sigynproduksjonen var i snitt.000 fat o.e per dag i ExxonMobil er operatør med % eierandel i feltet, mens Statoil ( %) og Norsk Hydro (10 %) er partnere.

4 OBO FELT OPERERT AV ANDRE ExxonMobils produksjon fra partneropererte felt var i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter per dag i Til sammen har ExxonMobil eierinteresser i omtrent 20 produserende felt på norsk kontinentalsokkel. Tre nye, store OBO-felt ble startet opp i 2003: Granefeltet hvor ExxonMobil har 25,6 % eierinteresse, Mikkel med % eierinteresse og Fram Vest med 25 % eierinteresse. Tre nye prosjekter er forventet å bli satt i drift i løpet av 2004: Sleipner Vest Kompresjon og Sleipner Vest Alfa Nord med % eierinteresse, samt Oseberg Sør-J-strukturen med 5 % eierinteresse. Oppstart av ytterligere 8 10 prosjekter er forventet i løpet av de neste 3 4 årene, inklusive store nye OBO-felt som Kristin og Ormen Lange. Investeringer i oppgradering av eksisterende anlegg og nye felt indikerer at væskeproduksjonen kan øke med over 20 % i løpet av de neste 1 2 årene, mens gassproduksjonen kan komme til å øke med % i løpet av de neste 4 5 årene. Statfjord-feltet, hvor ExxonMobil har 21 % eierinteresse, er en av de største bidragsyterne til væskeproduksjonen, og viktige avgjørelser skal tas om senfaseproduksjonen på Statfjord. PRODUKSJON I NORGE STORE OBO-PROSJEKTER OPPSTART Grane 2003 Fram Vest 2003 Mikkel 2003 Kårstø Utvidelser 2003/05 Vigdis Extension 2003 Sleipner Vest Kompresjon 2004 Sleipner Vest Alfa Nord 2004 Kristin 2005 Ormen Lange 2007 Statfjord Senfase Tyrihans Skarv Gass Figuren viser ExxonMobils totale produksjon i Norge, angitt i 1000 fat oljeekvivalenter per dag. Olje

5 Vi har forpliktet oss til å lete etter nye olje- og gassfelt på en sikker og miljøvennlig måte. Timothy Tyrrell, Letesjef, Norge LETING ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965 da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. Siden da har selskapet drevet leteboring i Barentshavet, Nordsjøen og Norskehavet, og utviklet et kommersielt ressursgrunnlag på i overkant av 3,5 milliarder fat oljeekvivalenter. Spesielt i løpet av de siste 10 årene har ExxonMobil drevet leteboring i dypvannsblokkene i Norskehavet og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Dette leteprogrammet samt deltakelse i mer enn 100 brønner i løpet av de siste 10 årene har ført til oljefunn på 1 milliarder fat netto oljeekvivalenter og vist hvor verdifullt det er å ha en variert portefølje av blokker både i modne petroleumsprovinser og i nye leteområder. Suksessen kan tilskrives utstrakt bruk av svært avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifserte og velutdannede norske ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. ExxonMobils leteaktiviteter i 2003 ga lovende resultater. Esso var operatør for hele 5 letebrønner av de totalt 20 letebrønnene som ble boret av oljeselskapene TEKNOLOGI Leting og produksjon i Norge drar nytte av ExxonMobils teknologi, forskningsinnsats og erfaringstilfang på verdensbasis. Eksempler på dette er bruk av 4-D seismikk for å identifisere nye Jotunbrønner, utvikling av en såkalt EM-Power modell dvs. et meget avansert dataverktøy for reservoarmodellering på Balder-feltet, og bruk av avanserte, langtrekkende horisontale brønner for økt utvinning fra Jotun og Ringhorne. ExxonMobil er også en aktiv deltaker i OG21 et initiativ som norske myndigheter har satt i gang hvor på norsk sokkel. Resultatet var to oljefunn i blokk 25/8 i Utsirahøyde-området og et mindre gassfunn (på Naglfardomen) på dypt vann i Vøringbassenget i Norskehavet. De to siste letebrønnene, Isakbrønnen i blokk 25/9 øst for Jotunfeltet og Beta Vest-brønnen i blokk 16/7 i Sleipnerområdet, var begge tørre. ExxonMobil er en langsiktig aktør på den norske kontinentalsokkelen med stor tro på framtiden for norsk olje- og gassindustri. Selskapet søkte aktivt på blokker i Åpen dør -runden kalt TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder). I forbindelse med 18. konsesjonsrunde utførte selskapet en grundig evaluering som førte til søknad på flere blokker. Et avgjørende element for framtiden er tilgang til leteområder av høy kvalitet i nordlige områder og i Norskehavet som ennå ikke er blitt åpnet for leteboring. Vi vil fortsette å vise at vi legger vekt på sameksistens mellom alle næringer ved å gjennomføre vårt leteprogram på en måte som ikke har negativ innvirkning på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til nå, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer og avansert teknologi vil sikre denne sameksistensen også i framtiden. formålet er å utvikle ny teknologi for å opprettholde produksjonen på den norske kontinentalsokkelen. I dette programmet har ExxonMobil den ledende rollen innenfor området kostnadseffektiv boring, og selskapet deltar dessuten i to prosjekter relatert til utslipp til luft og sjø. ExxonMobil er det energiselskapet som investerer mest i forskning og utvikling mer enn 600 millioner dollar per år og selskapet heller øker enn kutter ned på sin forskningsinnsats.

6 Raffineriet har i alle år ligget i forkant av nye miljøkrav, spesielt innen områder som energi-effektivisering og produksjon av svovelfrie dieselkvaliteter. Petter Finn Holland, Slagen raffineri direktør RAFFINERING OG LOGISTIKK ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Vestfold, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden i et område med stor rekreasjonsverdi for befolkningen på Østlandet. Raffineriet omformer råolje til drivstoffer for sjø-, land- og lufttransport samt til oppvarmingsprodukter. Produksjonskapasiteten er 5,5 millioner tonn råolje per år, hvilket tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av oljeprodukter. Raffineriet omdanner råolje, i hovedsak fra Nordsjøen, til de fleste kvaliteter av drivstoffer og fyringsoljer. De letteste er propan og butan. Videre følger bensin, flydrivstoff, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. I 2002 ble en ny dieselreaktor installert og satt i drift. Med dette nye utstyret var raffineriet på Slagentangen i stand til å produsere svovelfri diesel (mindre enn 10 ppm svovel) MARKEDSFØRING tre år før dette blir et lovmessig krav. Svovelfri diesel er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator. Om lag 60 % av raffineriets produksjon av oljeprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største eksportbedrifter på land. All råolje og om lag 90 % av produksjonen losses eller lastes over kaien, som kan motta skip på inntil dødvekttonn. Det er omkring 800 anløp per år. På Slagentangen er også ExxonMobils avdeling for Forsyning, Transport og Distribusjon lokalisert. Avdelingen administrerer all ExxonMobils handel med råolje og petroleumsprodukter i Norge, så vel raffineriproduksjonen som produksjonen fra feltene i Nordsjøen. Fra Slagentangen administreres dessuten selskapets store lagerterminaler rundt om i landet PRISOPPBYGGING 1 liter 95 oktan bensin 910 øre 176 øre MVA 4 øre bensin og CO 2 avgift øre forhandler 81 øre ExxonMobil margin 1 øre produktkost ExxonMobil markedsfører produkter under sine varemerker, Esso og Mobil, gjennom en kjede av 3 bensinstasjoner. ExxonMobils samlede markedsandel for oljeprodukter er 22 %, den samme andelen som for bensin isolert sett. For bensinstasjonsvirksomheten er det i ferd med å bli etablert en kjede-i-kjeden, bestående av On the Run - veiserviceanlegg. Det første ble åpnet i Vestby i Akershus i Totalt 13 On the Run - stasjoner var åpnet per utgangen av Med dette satser ExxonMobil på ytterligere vektlegging av vareutvalget innenfor dagligvarer og måltider. ExxonMobils salg av produkter utenom bensinstasjonene skjer delvis direkte til kundene, og delvis gjennom forhandlere og salgsdistributører. Hovedproduktene er drivstoffer til land-, sjø- og lufttransport, oppvarmingsprodukter samt smøremidler og spesialprodukter. 0 Av figuren, som viser oppbygging av prisen (i øre per liter) for blyfri 95 oktan bensin i januar 2003, går det fram at de samlede avgifter til staten utgjorde 70 % av utsalgsprisen. Antall km: 0 Ny tank: liter 8,9 kr/liter : : : 625 3

7 SIKKERHET, HELSE OG MILJØ Nøkkeltall fra egenopererte felt i drift PRODUSERT VANN (Samlet alle felt) CO2 (Samlet alle felt) mg olje/liter vann (ppm) Utslipp (tonn) % injeksjon % % % Fakling Kraftgenerering NmVOC (Samlet alle felt) Utslipp (tonn) NOX (Samlet alle felt) Utslipp (tonn) Fakling Kraftgenerering UTSLIPP AV KJEMIKALIER FRAVÆRSSKADER Røde LETING OG PRODUKSJON Gule 0,2 % Svarte 0,4 % 0,0001 % Grønne 28,2 % Vann 71,2 % Fravær per millioner arbeidstimer Grønne kjemikalier er naturlig forekommende i sjøvann, eller vurdert til ikke å ha miljøeffekt av betydning. Gule kjemikalier er funnet å ha akseptable miljøegenskaper. Røde kjemikalier skal prioriteres for substitusjon med mindre miljøfarlige alternativer. Svarte kjemikalier gis det kun unntaksvis utslippstillatelse for. Leting og produksjon kontraktører Leting og produksjon ansatte

8 8 9 Antall km: 0 Ny tank: liter 8,9 kr/liter : : : I ExxonMobil er det en selvfølge at vi alle opererer på en sikker måte og påvirker andre til å gjøre det samme. Kathy Pepper, Produksjonsdirektør og adm. dir. i Norge SIKKERHET HELSE Antall km: 0 Ny tank: liter 8,9 kr/liter : : : ExxonMobil i Norge jobber for å skape et arbeidsmiljø hvor mennesker bryr seg om hverandre og hjelper hverandre for å oppnå et felles mål - Nobody Gets Hurt. Vi har dermed forankret og synliggjort et viktig prinsipp i vårt sikkerhetsarbeid at alle skader og hendelser kan unngås. Vi er spesielt fornøyd med at basedriften har hatt 15 års virksomhet uten fraværsskader og at ingen kontraktører pådro seg fraværsskader i oppstrømsvirksomheten i Dessverre måtte vi konstatere at en av våre oppstrømsansatte fikk en fraværsskade i Videre målrettet innsats er nødvendig for også å redusere og til slutt eliminere mindre og større skader. MILJØ MILJØSTYRING Slagen-raffineriet hadde dessverre to fraværsskader i 2003 en for egne ansatte og en for en av våre kontraktører. For å oppnå målet om at ingen skal skades, vil vi fortsette å jobbe systematisk slik at vi skaper gode arbeidsholdninger hos alle. ExxonMobil i Norge har klart å holde sykefraværet lavt. I 2003 var sykefraværet redusert til 3,2 %, noe lavere enn året før. Til sammenligning har det generelle sykefraværet i Norge steget til 8,1 % i ExxonMobil har også programmer for kontinuerlig reduksjon av helseskadelige eksponeringer som kjemikalier og støy. Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore, må drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og hvor miljøutfordringene løses på en slik måte at aktivitetene kan drives i sameksistens med andre interesser. For å ivareta disse utfordringene, er miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av vår virksomhet. Miljøstyringssystemet, som er basert på den internasjonale standarden ISO 101, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. og Ringhorne bidrar vesentlig til å redusere utslipp til sjø fra feltene. Jotun og Ringhorne er i tillegg bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Kombinert med fokus på kjemikaliereduksjon og substitusjon av miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer, har det vært mulig å redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø. På Ringhorne-plattformen er det iverksatt ulike tekniske løsninger for å redusere utslipp til luft i tillegg til det som gjøres på utslipp til sjø. Tiltakene inkluderer blant annet at fakkel er slukket under normal drift og at kraftgenerering skjer ved hjelp av en lav-nox turbin, i tillegg til to konvensjonelle turbiner. Overordnede miljø-målsettinger omfatter blant annet mål om ingen akutt forurensing, om å oppnå null miljøskadelige utslipp til sjø innen 2005, redusere utslipp til luft, minimalisere avfallsmengden og risiko for uønskede hendelser, bidra til forskning innen miljøområdet, samt arbeide mot en mest mulig effektiv utnyttelse av energi. AKTIVITETER OG RESULTATER LETING OG PRODUKSJON 2003 Det er blitt gjennomført en rekke tiltak som har redusert utslipp til sjø fra de ExxonMobil-opererte feltene. Injeksjon av produsert vann fra Balder, Jotun ExxonMobil samarbeider med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av utslipp av flyktige organiske forbindelser utenom metan (nmvoc) fra skytteltankere. I tillegg er det gjennomført installasjon av anlegg for reduksjon av nmvoc på produksjonsskipene på Balder og Jotun. Disse aktivitetene vil oppfylle myndighetenes krav knyttet til reduksjon av nmvoc innen år Detaljerte resultater for ExxonMobils felt i drift de tre siste årene finnes under Nøkkeltall i brosjyren.

9 28 PRODUSERT VANN På Balder/Ringhorne og Jotun ble henholdsvis 79 % og % av produserte vannmengder injisert i Oljeinnholdet i produsert vann har siden 2000 gått gradvis ned. Vektet årsgjennomsnitt for innhold av olje i produsert vann for alle felt samlet var 14 mg/l i KJEMIKALIER Totale utslipp av kjemikalier fra ExxonMobils bore- og produksjonsaktiviteter var tonn i Av dette utgjorde vann og grønne kjemikalier mer enn 99 % av totalutslippet. Grønne kjemikalier er naturlig forekommende i sjøvann eller er vurdert til ikke å ha miljøeffekt av betydning. CO2 OG NOx * Utslipp av CO2 har de senere år vært stabile, mens utslipp av NOx har gått ned. I 2003 ble Ringhornefeltet startet opp, og i motsetning til 2002 inkluderer derfor dataene fra 2003 utslipp fra Ringhorne-feltet. Spesifikke utslipp av CO2 og NOx (utslipp per eksportert enhet) er således redusert fra 2002 til NmVOC ExxonMobils aktiviteter har hatt nedgang i utslippene av flyktige organiske forbindelser utenom metan (nmvoc) i forhold til tidligere år. Som et resultat av innføring av teknologi for reduksjon av nmvoc, både på produksjonsskipene og shuttle-tankerne, forventes det en vesentlig reduksjon i utslipp av nmvoc i årene etter AKTIVITETER OG RESULTATER RAFFINERING 2003 SVOVELFRI DIESEL Raffineriet leverer miljødiesel i alle kvaliteter, inkludert nærmest svovelfri miljødiesel med mindre enn 0,001 prosent svovel. MILJØUTFØRELSE Raffineriet hadde ingen overskridelser av utslippstillatelsens grenseverdier for utslipp til luft og vann i Dessverre hadde vi tre akutte utslipp av olje til grunnen, som alle ble meldt Kystverket / SFT og fulgt grundig opp. EUROPEISK MILJØDIREKTIV En grundig utredning med hensyn til det europeiske miljødirektivet IPPC (Integration Prevention Pollution Control), ble utarbeidet og sendt SFT i Analysen viser at raffineriet på Slagentangen kommer svært godt ut i sammenlikning med andre raffinerier, både med hensyn til effektiv bruk av energi og utslipp til luft og vann. INSPEKSJON OG RENOVERING AV RØRSYSTEMER PÅ KAI OG I TANKPARK Et omfattende arbeid med risikovurdering, inspeksjon og renovering av disse rørsystemene har nå pågått over tre år. Rørsystemene i kaiområdet er inspisert og renovert for millioner kroner. Ytterligere 20 millioner kroner påregnes for å ferdigstille inspeksjons- og rehabiliteringsprogrammet. RISIKOVURDERING OG OPPDATERING AV BERED- SKAP MOT AKUTTE UTSLIPP I samarbeid med ekstern konsulent er det gjort et omfattende risikovurderingsarbeid av raffineriets operasjoner med tanke på fare for akutte utslipp til jord, luft og vann. Man har kommet fram til at den totale miljørisikoen ved raffineriet er blitt betydelig mindre. De som ønsker ytterligere informasjon om miljøaktivitetene på Slagen, kan finne denne via vår link på internettsiden eller de kan ringe Slagenraffineriet og få rapporten Miljø og Samfunnsansvar statusrapport for ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen 2003/2004 tilsendt. I denne rapporten finnes utslippstall for 2003 og mer informasjon om noen av planene for utslippsreduksjoner ved raffineriet. *) CO2 = karbondioksid, NOX = nitrogenoksider MAKRELLEN fisk som lever og gyter tet opp til Slagen raffieneriet.

10 EXXONMOBIL BIDRAG TIL SAMFUNNET ExxonMobil støtter små og store prosjekter innenfor idrett, kultur og utdanning både i nærmiljøet og på landsplan. Filosofien er å ikke bare støtte eliten/topputøverne, men også bredden. Noen av aktivitetene vi nylig har bidratt til er: SPORT SANDNES IDRETTSLAG ExxonMobil har sitt hovedkontor i Sandnes kommune og støtter diverse aktiviteter i nærmiljøet. Selskapet har blant annet vært en av hovedsponsorene for Sandnes Idrettslag siden Fokus for sponsingen ligger på rekruttering, og klubben har en rekke lovende utøvere. SKJALG FRIIDRETT ExxonMobil støtter Skjalg Friidrett og også her er hovedfokuset lagt på rekruttering og arbeid med lovende unge utøvere. KLEPP FOTBALL ExxonMobil har vært en av hovedsponsorene for Kleppdamenes eliteserielag siden Selskapet støtter også en jenteturnering som Klepp arrangerer den største i sitt slag i Rogaland. FK TØNSBERG ExxonMobils samarbeidsavtale med FK Tønsberg sikrer fotballaget et finansielt og organisasjonsmessig grunnlag. SOLA GOLF CLUB ExxonMobil har vært en av hovedsponsorene for Sola Golf Club på Forus gjennom de ti årene klubben har eksistert. I 2003 feiret klubben 10-årsjubileum og arrangerte også Norgesmesterskapet i golf. RALLY HENNING SOLBERG Selskapet har inngått en avtale om å være hovedsponsor for rallykjøreren Henning Solberg i 2004-sesongen. KULTUR MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Jazzfestivalen i Molde er den mest kjente av de norske jazzfestivalene. ExxonMobil går i 2004 inn i sitt 21. år som en av hovedsponsorene for jazzfestivalen. OPERAEN I KRISTIANSUND ExxonMobil har vært en av hovedsponsorene for Kristiansund-operaen i mer enn 10 år. STAVANGER DOMKOR ExxonMobil støtter nå syv kor knyttet til Stavanger Domkirke etter at vi gjennom mer enn ti år støttet kvinnekoret Concentus. Concentus har i løpet av disse årene hatt stor musikalsk vekst og er nå vel etablert.

11 27 28 NORSK TEKNISK MUSEUM Siden 2000 har ExxonMobil vært en av hovedsponsorene for Norsk Teknisk Museum i Oslo hvor selskapet har bidratt til å etablere en permanent todelt oljeutstilling. Den første delen fokuserer på geologi, den andre på boring, reservoar, undersjøiske installasjoner og teknologi. ExxonMobil vil videreføre støtten til museet også i NORSK OLJEMUSEUM ExxonMobil har bidratt betydelig til etableringen av Norsk Oljemuseum i Stavanger og gir også årlig støtte til museet. HORTEN BILMUSEUM ExxonMobil har gjennom mange år støttet Horten Bilmuseum hvor selskapet også har utstilt en rekke gjenstander, samt en gammel tankbil. UNDERVISNING/MILJØ TEKNOLOGI LOFOTAKVARIET ExxonMobil var en av initiativtakerne til opprettelsen av en ny utstilling på Lofotakvariet i Kabelvåg som setter fokus på olje, fisk og miljø. Utstillingen som ble åpnet i 2003 tar opp verdiskapningen innenfor oljeindustri, fiskeri og havbruk. ROGALAND ARBORET ExxonMobil har ved flere anledninger gitt sin støtte til dette flotte rekreasjonsområdet i Sandnes kommune. Selskapet bidro i 2003 til å bygge opp et undervisningstilbud for klasseundervisning for grunnskolen i arboretet. I år vil selskapet videreføre dette ved å støtte utarbeidelsen av et natur-faktahefte til undervisningsformål med bakgrunn i Rogaland Arboret. SANDNES KOMMUNE ExxonMobil har gitt økonomisk støtte til bygging av et fugleobservasjonstårn i Stokkelandsvannet. Dette er en del av et miljøprosjekt i regi av Sandnes kommune som blant annet vil bli brukt i undervisningssammenheng. AMERICAN FIELD SERVICE AFS er en frivillig organisasjon som tilbyr utveksling av studenter mellom 16 og 18 år til mer enn land rundt om i verden. Organisasjonen blir finansiert ved hjelp av bidrag både fra næringsliv og private. HØYERE UTDANNING NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) OG NORGES HANDELSHØYSKOLE (NHH) Selskapet gir årlig priser for beste doktoravhandling ved NTNU og har for øvrig også gitt bidrag til formål som Næringslivssymposiet ved NHH. NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI ExxonMobil bidro i 2003 med økonomisk støtte til utdanning innen naturvitenskapelige og tekniske emner. SOSIAL RØDE KORS Selskapet har gitt økonomisk støtte til innkjøp av en ny snøscooter til Sandnes Røde Kors for å styrke beredskapen i fjellet vinterstid. STAVANGER TURISTFORENING Prosjektet Sikring av broer i Ryfylkeheiene fikk økonomisk støtte av ExxonMobil for å fortsette sikkerhetsarbeidet i fjellheimen. TALL SHIPS RACE ExxonMobil er støttespiller for årets Tall Ships Race Stavanger som er tilbake i byen igjen siden det første arrangementet i 1997.

12 Design : DESTINO NYTTIGE MILJØLINKER HVOR DU KAN HENTE KUNNSKAP OG INFORMASJON MILJØNYTT I november 2002 inngikk EM en avtale med Grid-Arendal om å bruke nettstedet Miljønytt for å gjøre vår miljøinformasjon tilgjengelig for omverdenen. Se webside: GLOBAL CLIMATE ENERGY PROJECT (G-CEP) Exxon Mobil Corporation kunngjorde 20. november 2002 planene om å investere 100 millioner dollar i forskningsprosjektet ledet av Stanford University, California. G-CEP fokuserer på forskning innenfor energiteknologier satsing på teknologi som vil kunne begrense utslipp av gasser som antas å påvirke klimaet. Se webside: HOVEDKONTOR: Esso Norge AS Forus Grenseveien 6 Postboks 60 N-64 Stavanger Telefon Esso Norge AS Oslo Drammensveien 1 Postboks 0 Skøyen N-0213 Oslo Telefon Esso Norge AS Slagen Postboks 2001 Postterminalen N-01 Tønsberg Telefon MAI 2004

40 år på sokkelen. 113 år i Norge

40 år på sokkelen. 113 år i Norge 40 år på sokkelen En fisker som lå og dorget efter sei tidlig på morgenkvisten 22. juni ved Tungenes fyr på nordspissen av Stavangerhalvøya, fortalte senere at han måtte kjenne etter om han var blitt dårlig

Detaljer

ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen

ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen inspirasjonens kraft Kunst gir inspirasjon til nye tanker, åpner for nye perspektiver og blir en drivkraft i samfunnsutviklingen. I ExxonMobil inspireres vi hele tiden av kultur i mange former. Vi er derfor

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

2014 ExxonMobil i Norge

2014 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

2015 ExxonMobil i Norge

2015 ExxonMobil i Norge 215 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 JUNI 2008 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: 22 66 30 30 www.exxonmobil.no Slagen

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2012

ExxonMobil i Norge JULI 2012 JULI 2012 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge Exxon Mobil Corporation ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2011

ExxonMobil i Norge JULI 2011 JULI 2011 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden Espen Myhra Disposisjon Utfordringer for letevirksomheten på NCS Tiltak fra myndighetene for å øke leteaktiviteten Sokkelåret 2005 Utfordringer for letevirksomheten

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway Tittel: Petoro årsberetning ytre miljø 2007 Kunde: Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 Stavanger Kontaktperson(er) Britt Bjelland Utarbeidet av: Novatech as Tlf: +47 51 95 00 00 Postbox 163 Side 1 Fax:

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

Konsesjonsrunder og tildelinger

Konsesjonsrunder og tildelinger Konsesjonsrunder og tildelinger 1. - 4. konsesjonsrunde 5. - 10. konsesjonsrunde 11. - 16. konsesjonsrunde Barentshavsprosjektet Tildelinger utenom konsesjonsrunder Nordsjøtildelingene Gjennom tildelingspolitikken

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg «Statfjord giganten som sprenger grenser»

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

-SDØE: Resultat behov for omstilling

-SDØE: Resultat behov for omstilling -SDØE: Resultat 29 -Tema: Moden sokkel behov for omstilling Pressekonferanse 23. februar 21 Resultater 97 milliarder til staten i 29 Resultat 29 Resultat 28 Resultat etter finansposter (milliarder kroner)

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Produksjon på Jotunfeltet

Produksjon på Jotunfeltet Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 19.05.2015 Deres ref.: S-37151 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/43344334 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Produksjon på Jotunfeltet Oversendelse av

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

INNLEDNING INNHOLD. OVERORDNET MÅLSETNING OG LEDELSE s.3-4. PRODUKTENE s.5. KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETS- KONTROLL s.6. SAMFUNNS- ANSVAR s.

INNLEDNING INNHOLD. OVERORDNET MÅLSETNING OG LEDELSE s.3-4. PRODUKTENE s.5. KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETS- KONTROLL s.6. SAMFUNNS- ANSVAR s. MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2007 OVERORDNET MÅLSETNING OG LEDELSE s.3-4 PRODUKTENE s.5 KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETS- KONTROLL s.6 INNLEDNING INNHOLD R

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat DNO ASA Foreløpig resultat 4. kvartal og årsresultat 2000 DNO ASA KONSERN STYRETS BERETNING FOR 4. KVARTAL OG PR. 31. DESEMBER 2000. Innledning DNO konsernet hadde i 2000 en betydelig vekst i virksomheten,

Detaljer

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Gassperspektiver for Norskehavet Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Agenda ODs rolle Status og utfordringer Norskehavet Mulige framtidsbilder 25.06.2009 2 ODs rolle/ målsetninger Bidra til

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 Innhold: Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Side 10-11 Side 12-13 VIRKSOMHETEN LEDELSE PRODUKTENE KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETSKONTROLL

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Petroleumstilsynet OEDs organisering Statsråd Politisk

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006

ÅRSBERETNING FOR 2006 ÅRSBERETNING FOR 2006 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har som formål å drive lete-, produksjons- og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål Et sammendrag av KonKraft-rapport 5 Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Det er bred vitenskapelig enighet om at menneskeskapte klimagassutslipp fører til klimaendringer

Detaljer

Videreutvikling av norsk sokkel

Videreutvikling av norsk sokkel Videreutvikling av norsk sokkel Øystein Michelsen Oljeservice-seminar Sparebank1 SR-Bank 25. november Kort om Statoil Nye energiløsninger Maksimere Main priorities potensialet på norsk sokkel Internasjonal

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013 fra Ormen Lange Landanlegg 2013 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 17.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2003/2004

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2003/2004 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2003/2004 3 VIRKSOMHETEN Raffineriet på Slagentangen er eiet av oljeselskapet ExxonMobil, og har i overkant av 200 ansatte. Inkluderer

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer Brønntesting Ventilering av gass Figur 10.1 Utslipp til luft. 10 Utslippene til sjø og luft fra

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

2011 et jubelår - store framtidige utfordringer

2011 et jubelår - store framtidige utfordringer 2011 et jubelår - store framtidige utfordringer Pressekonferanse 28. februar 2012 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef 2011 jubelår

Detaljer