TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER"

Transkript

1 Leting og produksjon R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 : ,90 : : : ExxonMobil 111 år i Norge

2 EXXONMOBIL I NORGE HOVEDTALL *) I mill. kroner RESULTATOVERSIKT Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd BALANSEOVERSIKT Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld ANDRE HOVEDTALL Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (Aksjekapital) PERSONALE Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader * Hovedtallene er en direkte summering av postene i Esso Exploration and Production Norway AS, Mobil Exploration Norway Inc., Mobil Oil AS og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgsinntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, Esso Exploration and Production Norway Inc. og Mobil Exploration Norway Inc. som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrømsog nedstrømsvirksomheter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshore-virksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. Totalt har selskapet 1.0 ansatte. ExxonMobil er den fjerde største produsenten av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i mer enn 20 produserende olje- og gassfelt, samt ca. 10 prosent andel i norsk infrastruktur for gasstransportbehandling. Selskapet, som er den største internasjonale investoren på norsk sokkel, er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 2003 var selskapets totale produksjon av olje og gass ca fat oljeekvivalenter per dag noe som tilsvarer ca. 9 % av norsk produksjon. Raffineriet på Slagentangen produserer 5 millioner tonn oljeprodukter per år, basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på ca. 22 % av det totale salg av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso og Mobil varemerker. Antallet bensinstasjoner er 3. INVESTERINGER I mrd. kroner

3 EGEN-OPERERTE FELT BALDER Balder er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip, samt undervannsproduksjonssystemer. Feltet ligger i Nordsjøen, ca. 190 km vest for Stavanger. I oktober 2003 startet Balder med gasseksport til Jotunfasilitetene for endelig prosessering og eksport via Statpipe. Prosess- og kompressorsystemene er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet. I tillegg prosesserer Balderskipet også oljen fra Ringhornefeltet som startet produksjonen i februar Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon fra Balder og Ringhorne i 2003 var fat per dag. ExxonMobil har 100 % eierandel i feltet. JOTUN Jotunfeltet er utbygd med to installasjoner en brønnhode/boreplattform som overfører produksjonen til et produksjons- og lagringsskip. Feltet ligger i Nordsjøen 200 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 2003 var.000 fat olje/dag. I 2002 ble det startet et nytt boreprogram på feltet, og det ble boret totalt fem produksjonsbrønner i 2002 og 2003, noe som delvis oppveiet produksjonsnedgangen i ExxonMobil er operatør og har % eierinteresse i feltet. Andre deltakere er Shell/Enterprise ( %), Petoro (3 %) og Det Norske Oljeselskap (7 %). Felt med ExxonMobil eierinteresse Blokker med ExxonMobil eierinteresse RINGHORNE Utbygging av Ringhornefeltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder, består av en brønnhodeplattform og et undervanns produksjonsanlegg. Produksjonen blir transportert til Balderskipet for videre prosessering, lagring og lossing. Arbeidet med å knytte Ringhorne opp mot Jotunfasilitetene for å optimalisere olje og gassproduksjonen i dette området ble avsluttet i første kvartal Det ble gjort to nye funn like ved Ringhorne i 2003 som sannsynligvis vil bli bygget ut fra Ringhorneplattformen. Produksjonen på feltet startet i februar 2003, og boreprogrammet på feltet er ventet å bli avsluttet i Det er forventet at produksjonsplatået for Balder og Ringhorne vil ligge på mellom fat olje per dag. ExxonMobil har 100 % eierinteresse i feltet. SIGYN Sigynfeltet ligger i Sleipner-området i Nordsjøen. Produksjonen startet 22. desember Feltet er en undervannsutbygging knyttet opp mot Sleipner A-plattformen. Sigynproduksjonen var i snitt.000 fat o.e per dag i ExxonMobil er operatør med % eierandel i feltet, mens Statoil ( %) og Norsk Hydro (10 %) er partnere.

4 OBO FELT OPERERT AV ANDRE ExxonMobils produksjon fra partneropererte felt var i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter per dag i Til sammen har ExxonMobil eierinteresser i omtrent 20 produserende felt på norsk kontinentalsokkel. Tre nye, store OBO-felt ble startet opp i 2003: Granefeltet hvor ExxonMobil har 25,6 % eierinteresse, Mikkel med % eierinteresse og Fram Vest med 25 % eierinteresse. Tre nye prosjekter er forventet å bli satt i drift i løpet av 2004: Sleipner Vest Kompresjon og Sleipner Vest Alfa Nord med % eierinteresse, samt Oseberg Sør-J-strukturen med 5 % eierinteresse. Oppstart av ytterligere 8 10 prosjekter er forventet i løpet av de neste 3 4 årene, inklusive store nye OBO-felt som Kristin og Ormen Lange. Investeringer i oppgradering av eksisterende anlegg og nye felt indikerer at væskeproduksjonen kan øke med over 20 % i løpet av de neste 1 2 årene, mens gassproduksjonen kan komme til å øke med % i løpet av de neste 4 5 årene. Statfjord-feltet, hvor ExxonMobil har 21 % eierinteresse, er en av de største bidragsyterne til væskeproduksjonen, og viktige avgjørelser skal tas om senfaseproduksjonen på Statfjord. PRODUKSJON I NORGE STORE OBO-PROSJEKTER OPPSTART Grane 2003 Fram Vest 2003 Mikkel 2003 Kårstø Utvidelser 2003/05 Vigdis Extension 2003 Sleipner Vest Kompresjon 2004 Sleipner Vest Alfa Nord 2004 Kristin 2005 Ormen Lange 2007 Statfjord Senfase Tyrihans Skarv Gass Figuren viser ExxonMobils totale produksjon i Norge, angitt i 1000 fat oljeekvivalenter per dag. Olje

5 Vi har forpliktet oss til å lete etter nye olje- og gassfelt på en sikker og miljøvennlig måte. Timothy Tyrrell, Letesjef, Norge LETING ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965 da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. Siden da har selskapet drevet leteboring i Barentshavet, Nordsjøen og Norskehavet, og utviklet et kommersielt ressursgrunnlag på i overkant av 3,5 milliarder fat oljeekvivalenter. Spesielt i løpet av de siste 10 årene har ExxonMobil drevet leteboring i dypvannsblokkene i Norskehavet og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Dette leteprogrammet samt deltakelse i mer enn 100 brønner i løpet av de siste 10 årene har ført til oljefunn på 1 milliarder fat netto oljeekvivalenter og vist hvor verdifullt det er å ha en variert portefølje av blokker både i modne petroleumsprovinser og i nye leteområder. Suksessen kan tilskrives utstrakt bruk av svært avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifserte og velutdannede norske ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. ExxonMobils leteaktiviteter i 2003 ga lovende resultater. Esso var operatør for hele 5 letebrønner av de totalt 20 letebrønnene som ble boret av oljeselskapene TEKNOLOGI Leting og produksjon i Norge drar nytte av ExxonMobils teknologi, forskningsinnsats og erfaringstilfang på verdensbasis. Eksempler på dette er bruk av 4-D seismikk for å identifisere nye Jotunbrønner, utvikling av en såkalt EM-Power modell dvs. et meget avansert dataverktøy for reservoarmodellering på Balder-feltet, og bruk av avanserte, langtrekkende horisontale brønner for økt utvinning fra Jotun og Ringhorne. ExxonMobil er også en aktiv deltaker i OG21 et initiativ som norske myndigheter har satt i gang hvor på norsk sokkel. Resultatet var to oljefunn i blokk 25/8 i Utsirahøyde-området og et mindre gassfunn (på Naglfardomen) på dypt vann i Vøringbassenget i Norskehavet. De to siste letebrønnene, Isakbrønnen i blokk 25/9 øst for Jotunfeltet og Beta Vest-brønnen i blokk 16/7 i Sleipnerområdet, var begge tørre. ExxonMobil er en langsiktig aktør på den norske kontinentalsokkelen med stor tro på framtiden for norsk olje- og gassindustri. Selskapet søkte aktivt på blokker i Åpen dør -runden kalt TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder). I forbindelse med 18. konsesjonsrunde utførte selskapet en grundig evaluering som førte til søknad på flere blokker. Et avgjørende element for framtiden er tilgang til leteområder av høy kvalitet i nordlige områder og i Norskehavet som ennå ikke er blitt åpnet for leteboring. Vi vil fortsette å vise at vi legger vekt på sameksistens mellom alle næringer ved å gjennomføre vårt leteprogram på en måte som ikke har negativ innvirkning på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til nå, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer og avansert teknologi vil sikre denne sameksistensen også i framtiden. formålet er å utvikle ny teknologi for å opprettholde produksjonen på den norske kontinentalsokkelen. I dette programmet har ExxonMobil den ledende rollen innenfor området kostnadseffektiv boring, og selskapet deltar dessuten i to prosjekter relatert til utslipp til luft og sjø. ExxonMobil er det energiselskapet som investerer mest i forskning og utvikling mer enn 600 millioner dollar per år og selskapet heller øker enn kutter ned på sin forskningsinnsats.

6 Raffineriet har i alle år ligget i forkant av nye miljøkrav, spesielt innen områder som energi-effektivisering og produksjon av svovelfrie dieselkvaliteter. Petter Finn Holland, Slagen raffineri direktør RAFFINERING OG LOGISTIKK ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Vestfold, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden i et område med stor rekreasjonsverdi for befolkningen på Østlandet. Raffineriet omformer råolje til drivstoffer for sjø-, land- og lufttransport samt til oppvarmingsprodukter. Produksjonskapasiteten er 5,5 millioner tonn råolje per år, hvilket tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av oljeprodukter. Raffineriet omdanner råolje, i hovedsak fra Nordsjøen, til de fleste kvaliteter av drivstoffer og fyringsoljer. De letteste er propan og butan. Videre følger bensin, flydrivstoff, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. I 2002 ble en ny dieselreaktor installert og satt i drift. Med dette nye utstyret var raffineriet på Slagentangen i stand til å produsere svovelfri diesel (mindre enn 10 ppm svovel) MARKEDSFØRING tre år før dette blir et lovmessig krav. Svovelfri diesel er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator. Om lag 60 % av raffineriets produksjon av oljeprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største eksportbedrifter på land. All råolje og om lag 90 % av produksjonen losses eller lastes over kaien, som kan motta skip på inntil dødvekttonn. Det er omkring 800 anløp per år. På Slagentangen er også ExxonMobils avdeling for Forsyning, Transport og Distribusjon lokalisert. Avdelingen administrerer all ExxonMobils handel med råolje og petroleumsprodukter i Norge, så vel raffineriproduksjonen som produksjonen fra feltene i Nordsjøen. Fra Slagentangen administreres dessuten selskapets store lagerterminaler rundt om i landet PRISOPPBYGGING 1 liter 95 oktan bensin 910 øre 176 øre MVA 4 øre bensin og CO 2 avgift øre forhandler 81 øre ExxonMobil margin 1 øre produktkost ExxonMobil markedsfører produkter under sine varemerker, Esso og Mobil, gjennom en kjede av 3 bensinstasjoner. ExxonMobils samlede markedsandel for oljeprodukter er 22 %, den samme andelen som for bensin isolert sett. For bensinstasjonsvirksomheten er det i ferd med å bli etablert en kjede-i-kjeden, bestående av On the Run - veiserviceanlegg. Det første ble åpnet i Vestby i Akershus i Totalt 13 On the Run - stasjoner var åpnet per utgangen av Med dette satser ExxonMobil på ytterligere vektlegging av vareutvalget innenfor dagligvarer og måltider. ExxonMobils salg av produkter utenom bensinstasjonene skjer delvis direkte til kundene, og delvis gjennom forhandlere og salgsdistributører. Hovedproduktene er drivstoffer til land-, sjø- og lufttransport, oppvarmingsprodukter samt smøremidler og spesialprodukter. 0 Av figuren, som viser oppbygging av prisen (i øre per liter) for blyfri 95 oktan bensin i januar 2003, går det fram at de samlede avgifter til staten utgjorde 70 % av utsalgsprisen. Antall km: 0 Ny tank: liter 8,9 kr/liter : : : 625 3

7 SIKKERHET, HELSE OG MILJØ Nøkkeltall fra egenopererte felt i drift PRODUSERT VANN (Samlet alle felt) CO2 (Samlet alle felt) mg olje/liter vann (ppm) Utslipp (tonn) % injeksjon % % % Fakling Kraftgenerering NmVOC (Samlet alle felt) Utslipp (tonn) NOX (Samlet alle felt) Utslipp (tonn) Fakling Kraftgenerering UTSLIPP AV KJEMIKALIER FRAVÆRSSKADER Røde LETING OG PRODUKSJON Gule 0,2 % Svarte 0,4 % 0,0001 % Grønne 28,2 % Vann 71,2 % Fravær per millioner arbeidstimer Grønne kjemikalier er naturlig forekommende i sjøvann, eller vurdert til ikke å ha miljøeffekt av betydning. Gule kjemikalier er funnet å ha akseptable miljøegenskaper. Røde kjemikalier skal prioriteres for substitusjon med mindre miljøfarlige alternativer. Svarte kjemikalier gis det kun unntaksvis utslippstillatelse for. Leting og produksjon kontraktører Leting og produksjon ansatte

8 8 9 Antall km: 0 Ny tank: liter 8,9 kr/liter : : : I ExxonMobil er det en selvfølge at vi alle opererer på en sikker måte og påvirker andre til å gjøre det samme. Kathy Pepper, Produksjonsdirektør og adm. dir. i Norge SIKKERHET HELSE Antall km: 0 Ny tank: liter 8,9 kr/liter : : : ExxonMobil i Norge jobber for å skape et arbeidsmiljø hvor mennesker bryr seg om hverandre og hjelper hverandre for å oppnå et felles mål - Nobody Gets Hurt. Vi har dermed forankret og synliggjort et viktig prinsipp i vårt sikkerhetsarbeid at alle skader og hendelser kan unngås. Vi er spesielt fornøyd med at basedriften har hatt 15 års virksomhet uten fraværsskader og at ingen kontraktører pådro seg fraværsskader i oppstrømsvirksomheten i Dessverre måtte vi konstatere at en av våre oppstrømsansatte fikk en fraværsskade i Videre målrettet innsats er nødvendig for også å redusere og til slutt eliminere mindre og større skader. MILJØ MILJØSTYRING Slagen-raffineriet hadde dessverre to fraværsskader i 2003 en for egne ansatte og en for en av våre kontraktører. For å oppnå målet om at ingen skal skades, vil vi fortsette å jobbe systematisk slik at vi skaper gode arbeidsholdninger hos alle. ExxonMobil i Norge har klart å holde sykefraværet lavt. I 2003 var sykefraværet redusert til 3,2 %, noe lavere enn året før. Til sammenligning har det generelle sykefraværet i Norge steget til 8,1 % i ExxonMobil har også programmer for kontinuerlig reduksjon av helseskadelige eksponeringer som kjemikalier og støy. Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore, må drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og hvor miljøutfordringene løses på en slik måte at aktivitetene kan drives i sameksistens med andre interesser. For å ivareta disse utfordringene, er miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av vår virksomhet. Miljøstyringssystemet, som er basert på den internasjonale standarden ISO 101, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. og Ringhorne bidrar vesentlig til å redusere utslipp til sjø fra feltene. Jotun og Ringhorne er i tillegg bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Kombinert med fokus på kjemikaliereduksjon og substitusjon av miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer, har det vært mulig å redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø. På Ringhorne-plattformen er det iverksatt ulike tekniske løsninger for å redusere utslipp til luft i tillegg til det som gjøres på utslipp til sjø. Tiltakene inkluderer blant annet at fakkel er slukket under normal drift og at kraftgenerering skjer ved hjelp av en lav-nox turbin, i tillegg til to konvensjonelle turbiner. Overordnede miljø-målsettinger omfatter blant annet mål om ingen akutt forurensing, om å oppnå null miljøskadelige utslipp til sjø innen 2005, redusere utslipp til luft, minimalisere avfallsmengden og risiko for uønskede hendelser, bidra til forskning innen miljøområdet, samt arbeide mot en mest mulig effektiv utnyttelse av energi. AKTIVITETER OG RESULTATER LETING OG PRODUKSJON 2003 Det er blitt gjennomført en rekke tiltak som har redusert utslipp til sjø fra de ExxonMobil-opererte feltene. Injeksjon av produsert vann fra Balder, Jotun ExxonMobil samarbeider med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av utslipp av flyktige organiske forbindelser utenom metan (nmvoc) fra skytteltankere. I tillegg er det gjennomført installasjon av anlegg for reduksjon av nmvoc på produksjonsskipene på Balder og Jotun. Disse aktivitetene vil oppfylle myndighetenes krav knyttet til reduksjon av nmvoc innen år Detaljerte resultater for ExxonMobils felt i drift de tre siste årene finnes under Nøkkeltall i brosjyren.

9 28 PRODUSERT VANN På Balder/Ringhorne og Jotun ble henholdsvis 79 % og % av produserte vannmengder injisert i Oljeinnholdet i produsert vann har siden 2000 gått gradvis ned. Vektet årsgjennomsnitt for innhold av olje i produsert vann for alle felt samlet var 14 mg/l i KJEMIKALIER Totale utslipp av kjemikalier fra ExxonMobils bore- og produksjonsaktiviteter var tonn i Av dette utgjorde vann og grønne kjemikalier mer enn 99 % av totalutslippet. Grønne kjemikalier er naturlig forekommende i sjøvann eller er vurdert til ikke å ha miljøeffekt av betydning. CO2 OG NOx * Utslipp av CO2 har de senere år vært stabile, mens utslipp av NOx har gått ned. I 2003 ble Ringhornefeltet startet opp, og i motsetning til 2002 inkluderer derfor dataene fra 2003 utslipp fra Ringhorne-feltet. Spesifikke utslipp av CO2 og NOx (utslipp per eksportert enhet) er således redusert fra 2002 til NmVOC ExxonMobils aktiviteter har hatt nedgang i utslippene av flyktige organiske forbindelser utenom metan (nmvoc) i forhold til tidligere år. Som et resultat av innføring av teknologi for reduksjon av nmvoc, både på produksjonsskipene og shuttle-tankerne, forventes det en vesentlig reduksjon i utslipp av nmvoc i årene etter AKTIVITETER OG RESULTATER RAFFINERING 2003 SVOVELFRI DIESEL Raffineriet leverer miljødiesel i alle kvaliteter, inkludert nærmest svovelfri miljødiesel med mindre enn 0,001 prosent svovel. MILJØUTFØRELSE Raffineriet hadde ingen overskridelser av utslippstillatelsens grenseverdier for utslipp til luft og vann i Dessverre hadde vi tre akutte utslipp av olje til grunnen, som alle ble meldt Kystverket / SFT og fulgt grundig opp. EUROPEISK MILJØDIREKTIV En grundig utredning med hensyn til det europeiske miljødirektivet IPPC (Integration Prevention Pollution Control), ble utarbeidet og sendt SFT i Analysen viser at raffineriet på Slagentangen kommer svært godt ut i sammenlikning med andre raffinerier, både med hensyn til effektiv bruk av energi og utslipp til luft og vann. INSPEKSJON OG RENOVERING AV RØRSYSTEMER PÅ KAI OG I TANKPARK Et omfattende arbeid med risikovurdering, inspeksjon og renovering av disse rørsystemene har nå pågått over tre år. Rørsystemene i kaiområdet er inspisert og renovert for millioner kroner. Ytterligere 20 millioner kroner påregnes for å ferdigstille inspeksjons- og rehabiliteringsprogrammet. RISIKOVURDERING OG OPPDATERING AV BERED- SKAP MOT AKUTTE UTSLIPP I samarbeid med ekstern konsulent er det gjort et omfattende risikovurderingsarbeid av raffineriets operasjoner med tanke på fare for akutte utslipp til jord, luft og vann. Man har kommet fram til at den totale miljørisikoen ved raffineriet er blitt betydelig mindre. De som ønsker ytterligere informasjon om miljøaktivitetene på Slagen, kan finne denne via vår link på internettsiden eller de kan ringe Slagenraffineriet og få rapporten Miljø og Samfunnsansvar statusrapport for ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen 2003/2004 tilsendt. I denne rapporten finnes utslippstall for 2003 og mer informasjon om noen av planene for utslippsreduksjoner ved raffineriet. *) CO2 = karbondioksid, NOX = nitrogenoksider MAKRELLEN fisk som lever og gyter tet opp til Slagen raffieneriet.

10 EXXONMOBIL BIDRAG TIL SAMFUNNET ExxonMobil støtter små og store prosjekter innenfor idrett, kultur og utdanning både i nærmiljøet og på landsplan. Filosofien er å ikke bare støtte eliten/topputøverne, men også bredden. Noen av aktivitetene vi nylig har bidratt til er: SPORT SANDNES IDRETTSLAG ExxonMobil har sitt hovedkontor i Sandnes kommune og støtter diverse aktiviteter i nærmiljøet. Selskapet har blant annet vært en av hovedsponsorene for Sandnes Idrettslag siden Fokus for sponsingen ligger på rekruttering, og klubben har en rekke lovende utøvere. SKJALG FRIIDRETT ExxonMobil støtter Skjalg Friidrett og også her er hovedfokuset lagt på rekruttering og arbeid med lovende unge utøvere. KLEPP FOTBALL ExxonMobil har vært en av hovedsponsorene for Kleppdamenes eliteserielag siden Selskapet støtter også en jenteturnering som Klepp arrangerer den største i sitt slag i Rogaland. FK TØNSBERG ExxonMobils samarbeidsavtale med FK Tønsberg sikrer fotballaget et finansielt og organisasjonsmessig grunnlag. SOLA GOLF CLUB ExxonMobil har vært en av hovedsponsorene for Sola Golf Club på Forus gjennom de ti årene klubben har eksistert. I 2003 feiret klubben 10-årsjubileum og arrangerte også Norgesmesterskapet i golf. RALLY HENNING SOLBERG Selskapet har inngått en avtale om å være hovedsponsor for rallykjøreren Henning Solberg i 2004-sesongen. KULTUR MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Jazzfestivalen i Molde er den mest kjente av de norske jazzfestivalene. ExxonMobil går i 2004 inn i sitt 21. år som en av hovedsponsorene for jazzfestivalen. OPERAEN I KRISTIANSUND ExxonMobil har vært en av hovedsponsorene for Kristiansund-operaen i mer enn 10 år. STAVANGER DOMKOR ExxonMobil støtter nå syv kor knyttet til Stavanger Domkirke etter at vi gjennom mer enn ti år støttet kvinnekoret Concentus. Concentus har i løpet av disse årene hatt stor musikalsk vekst og er nå vel etablert.

11 27 28 NORSK TEKNISK MUSEUM Siden 2000 har ExxonMobil vært en av hovedsponsorene for Norsk Teknisk Museum i Oslo hvor selskapet har bidratt til å etablere en permanent todelt oljeutstilling. Den første delen fokuserer på geologi, den andre på boring, reservoar, undersjøiske installasjoner og teknologi. ExxonMobil vil videreføre støtten til museet også i NORSK OLJEMUSEUM ExxonMobil har bidratt betydelig til etableringen av Norsk Oljemuseum i Stavanger og gir også årlig støtte til museet. HORTEN BILMUSEUM ExxonMobil har gjennom mange år støttet Horten Bilmuseum hvor selskapet også har utstilt en rekke gjenstander, samt en gammel tankbil. UNDERVISNING/MILJØ TEKNOLOGI LOFOTAKVARIET ExxonMobil var en av initiativtakerne til opprettelsen av en ny utstilling på Lofotakvariet i Kabelvåg som setter fokus på olje, fisk og miljø. Utstillingen som ble åpnet i 2003 tar opp verdiskapningen innenfor oljeindustri, fiskeri og havbruk. ROGALAND ARBORET ExxonMobil har ved flere anledninger gitt sin støtte til dette flotte rekreasjonsområdet i Sandnes kommune. Selskapet bidro i 2003 til å bygge opp et undervisningstilbud for klasseundervisning for grunnskolen i arboretet. I år vil selskapet videreføre dette ved å støtte utarbeidelsen av et natur-faktahefte til undervisningsformål med bakgrunn i Rogaland Arboret. SANDNES KOMMUNE ExxonMobil har gitt økonomisk støtte til bygging av et fugleobservasjonstårn i Stokkelandsvannet. Dette er en del av et miljøprosjekt i regi av Sandnes kommune som blant annet vil bli brukt i undervisningssammenheng. AMERICAN FIELD SERVICE AFS er en frivillig organisasjon som tilbyr utveksling av studenter mellom 16 og 18 år til mer enn land rundt om i verden. Organisasjonen blir finansiert ved hjelp av bidrag både fra næringsliv og private. HØYERE UTDANNING NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) OG NORGES HANDELSHØYSKOLE (NHH) Selskapet gir årlig priser for beste doktoravhandling ved NTNU og har for øvrig også gitt bidrag til formål som Næringslivssymposiet ved NHH. NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI ExxonMobil bidro i 2003 med økonomisk støtte til utdanning innen naturvitenskapelige og tekniske emner. SOSIAL RØDE KORS Selskapet har gitt økonomisk støtte til innkjøp av en ny snøscooter til Sandnes Røde Kors for å styrke beredskapen i fjellet vinterstid. STAVANGER TURISTFORENING Prosjektet Sikring av broer i Ryfylkeheiene fikk økonomisk støtte av ExxonMobil for å fortsette sikkerhetsarbeidet i fjellheimen. TALL SHIPS RACE ExxonMobil er støttespiller for årets Tall Ships Race Stavanger som er tilbake i byen igjen siden det første arrangementet i 1997.

12 Design : DESTINO NYTTIGE MILJØLINKER HVOR DU KAN HENTE KUNNSKAP OG INFORMASJON MILJØNYTT I november 2002 inngikk EM en avtale med Grid-Arendal om å bruke nettstedet Miljønytt for å gjøre vår miljøinformasjon tilgjengelig for omverdenen. Se webside: GLOBAL CLIMATE ENERGY PROJECT (G-CEP) Exxon Mobil Corporation kunngjorde 20. november 2002 planene om å investere 100 millioner dollar i forskningsprosjektet ledet av Stanford University, California. G-CEP fokuserer på forskning innenfor energiteknologier satsing på teknologi som vil kunne begrense utslipp av gasser som antas å påvirke klimaet. Se webside: HOVEDKONTOR: Esso Norge AS Forus Grenseveien 6 Postboks 60 N-64 Stavanger Telefon Esso Norge AS Oslo Drammensveien 1 Postboks 0 Skøyen N-0213 Oslo Telefon Esso Norge AS Slagen Postboks 2001 Postterminalen N-01 Tønsberg Telefon MAI 2004

40 år på sokkelen. 113 år i Norge

40 år på sokkelen. 113 år i Norge 40 år på sokkelen En fisker som lå og dorget efter sei tidlig på morgenkvisten 22. juni ved Tungenes fyr på nordspissen av Stavangerhalvøya, fortalte senere at han måtte kjenne etter om han var blitt dårlig

Detaljer

ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen

ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen inspirasjonens kraft Kunst gir inspirasjon til nye tanker, åpner for nye perspektiver og blir en drivkraft i samfunnsutviklingen. I ExxonMobil inspireres vi hele tiden av kultur i mange former. Vi er derfor

Detaljer

2014 ExxonMobil i Norge

2014 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 JUNI 2008 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: 22 66 30 30 www.exxonmobil.no Slagen

Detaljer

2015 ExxonMobil i Norge

2015 ExxonMobil i Norge 215 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2012

ExxonMobil i Norge JULI 2012 JULI 2012 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge Exxon Mobil Corporation ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2011

ExxonMobil i Norge JULI 2011 JULI 2011 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43562

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43562 Generell informasjon navn BALDER Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår 1967 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Dusavik NPDID for felt 43562 Bilde Funn

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

-SDØE: Resultat behov for omstilling

-SDØE: Resultat behov for omstilling -SDØE: Resultat 29 -Tema: Moden sokkel behov for omstilling Pressekonferanse 23. februar 21 Resultater 97 milliarder til staten i 29 Resultat 29 Resultat 28 Resultat etter finansposter (milliarder kroner)

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden Espen Myhra Disposisjon Utfordringer for letevirksomheten på NCS Tiltak fra myndighetene for å øke leteaktiviteten Sokkelåret 2005 Utfordringer for letevirksomheten

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway Tittel: Petoro årsberetning ytre miljø 2007 Kunde: Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 Stavanger Kontaktperson(er) Britt Bjelland Utarbeidet av: Novatech as Tlf: +47 51 95 00 00 Postbox 163 Side 1 Fax:

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Konsesjonsrunder og tildelinger

Konsesjonsrunder og tildelinger Konsesjonsrunder og tildelinger 1. - 4. konsesjonsrunde 5. - 10. konsesjonsrunde 11. - 16. konsesjonsrunde Barentshavsprosjektet Tildelinger utenom konsesjonsrunder Nordsjøtildelingene Gjennom tildelingspolitikken

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg «Statfjord giganten som sprenger grenser»

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Sokkelåret 2008 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Innhold Økonomisk bakteppe Leting Produksjon og ressursregnskap Seismikk og sameksistens Utfordringer Oljeprisutvikling Økonomisk

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Produksjon på Jotunfeltet

Produksjon på Jotunfeltet Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 19.05.2015 Deres ref.: S-37151 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/43344334 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Produksjon på Jotunfeltet Oversendelse av

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Eierandeler... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4 etterlevelse av utslippstillatelse... 7 1.5 Status for nullutslippsarbeidet... 7 1.6 Brønnstatus...

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat DNO ASA Foreløpig resultat 4. kvartal og årsresultat 2000 DNO ASA KONSERN STYRETS BERETNING FOR 4. KVARTAL OG PR. 31. DESEMBER 2000. Innledning DNO konsernet hadde i 2000 en betydelig vekst i virksomheten,

Detaljer

11Felt under utbygging

11Felt under utbygging fakta_2005_kap11_15 12-04-05 14:48 Side 142 11Felt under utbygging Godkjente oppgraderingar av eksisterande felt er omtala i kapittel 10 fakta_2005_kap11_15 12-04-05 14:48 Side 143 Alvheim Blokk og utvinningsløyve

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart?

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Produksjon (millioner Sm 3 o.e. per år) 300 250 200 150 100 50 Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Bente Nyland Oljedirektør Historisk produksjon Basisprognose

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer