ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen"

Transkript

1 inspirasjonens kraft Kunst gir inspirasjon til nye tanker, åpner for nye perspektiver og blir en drivkraft i samfunnsutviklingen. I ExxonMobil inspireres vi hele tiden av kultur i mange former. Vi er derfor stolte over å støtte Molde International Jazz Festival. Fordi i kunst, som i vår industri, er kreativitet nøkkelen til nyskapning. vi ønsker alle utøvere lykke til! ExxonMobil er stolt over å være tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games. FORUS Grensev. 6 Postboks 60 ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen ExxonMobil i Norge 4064 Stavanger 0212 Oslo 3103 Tønsberg Tlf.: Tlf.: Tlf.: JULI 2007

2 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter fl ere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, Mobil Oil AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation er verdens største børsnoterte energiselskap, og grunnlagt i 1882 er det også ett av de de eldste industriforetakene i verden. Konsernet har ansatte i datterselskaper i over 200 land. Omsetningen i 2006 var over 365 milliarder dollar den høyeste i selskapets historie. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshore-virksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. Totalt hadde selskapet 925 ansatte i ExxonMobil er den fjerde største produsenten av olje og gass på norsk kontintalsokkel med eierandeler i mer enn 20 produserende olje- og gassfelt, samt ca. 10 % andel i norsk infrastruktur for gasstransport. Selskapet, som er den største internasjonale produsenten og investoren på norsk sokkel, er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorneog Sigyn-feltene. I 2006 var selskapets totale produksjon ca fat oljeekvivalenter per dag, som tilsvarer ca. 10 % av norsk produksjon og også 10 % av ExxonMobils produksjon på verdensbasis. Investeringer (i mrd. kroner) Olje- og gassproduksjon (i 1000 fat o.e. per dag) Oljeproduksjon Gassproduksjon Raffineriet på Slagentangen har en produksjonskapasitet på 6 millioner tonn oljeprodukter per år, og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på ca. 21 % av det totale salg av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso og Mobil varemerker. Antallet bensinstasjoner er ca ) Hovedtall i mill. kroner Resultatoversikt Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd Balanseoversikt Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Andre hovedtall Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (aksjekapital) Personale Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader ) Hovedtallene er en direkte summering av postene i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, ExxonMobil Production Norway Inc., Mobil Oil AS og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgsinntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. Sterkt finansielt selskap langsiktig perspektiv ExxonMobils nettoinntekt i 2006 var 39,5 milliarder dollar, og avkastningen på investert kapital var hele 32,2 prosent. Selskapets samlede gass- og oljeproduksjon var fat oljeekvivalenter per dag, en økning på 4 prosent fra En hovedgrunn til ExxonMobils posisjon som verdens ledende energiselskap er at det alltid har basert sin forretningsstrategi på de langsiktige hovedtrendene i energivirksomheten. Konsernet investerer jevnt og trutt uavhengig av kortsiktige konjunktursvingninger. I 2006 var selskapets totale investeringer (alle forretningsområder) nærmere 114 milliarder dollar eller ca. 680 milliarder kroner. Framtidens energietterspørsel I 2030 vil verdens energietterspørsel ha økt med 60 prosent sammenlignet med Ca. 80 prosent av denne økningen vil komme fra ikke-oecd nasjoner og spesielt fra land som Kina og India. Olje, gass og kull vil også i 2030 være de dominerende energikildene, og de vil som i dag dekke ca. 80 prosent av verdens energietterspørsel. Sammen med den øvrige globale petroleumsindustrien vil derfor ExxonMobil i årene framover være en viktig bidragsyter når det gjelder å dekke verdens økende energibehov. Satsing på ny teknologi For å håndtere verdens krevende energiutfordringer, kreves det bedre energieffektivitet og utvikling av ny teknologi. I 2006 satset ExxonMobil 700 millioner dollar på forskning og utvikling, noe som har gitt gode resultater. Et område hvor det blir forsket mye, er økt oljeutvinning (Enhanced Oil Orlan-plattformen på Sakhalin-feltet i Russland. Foto: E. Karpova. Recovery) der selskapet har utviklet nye metoder for gassinjeksjon, samt økt produksjon gjennom kjemiske midler og varmetilførsel i reservoarene. ExxonMobil har dessuten de siste årene bl.a. utviklet teknologi som har effektivisert boreoperasjonene, samt teknologi som har gjort det lettere å kartlegge olje- og gassreservoarene. ExxonMobil tar miljøutfordringene på alvor ExxonMobil ser helt klart at energibruk, økonomisk aktivitet og miljøutfordringer er tett sammenvevd, og beskyttelse av miljøet er derfor en av selskapets viktigste målsettinger. Selskapet driver et omfattende forskningsprogram i samarbeid med Stanford University i California kalt Global Climate and Energy Project (GCEP). Programmet har bl.a. som mål å utvikle teknologi som skal gi bedre kommersiell utnyttelse av hydrogen og solenergi, samt utvikle mer avanserte drivstoffer og mer energieffektive bilmotorer. I staten Wyoming, USA, har selskapet i mange år injisert gjenvunnet CO2-gass i oljefeltet Labarge for å øke produksjonen. Selskapets 85 kogenererings el-kraftverk over hele verden gir store miljøgevinster, da de samtidig produserer elektrisitet og varmedamp. Sammenlignet med konvensjonelle kraftverk reduseres de årlige CO2-utslippene med 10,5 millioner tonn tilsvarende utslipp fra 2 millioner biler i USA. Mer informasjon om Exxon Mobil Corporation fi nner du på hjemmesiden: 2 3

3 Leting ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965, da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. I løpet av de siste 10 årene har ExxonMobil spesielt drevet leteboring i dypvannsblokkene i Norskehavet og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Leteprogrammet omfatter deltakelse i mer enn 100 brønner. Selskapet har, både som operatør og deltaker i prosjekter operert av andre, gjennom disse årene gjort mange nye olje- og gassfunn. Suksessen skyldes bl.a. bruk av svært avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifi serte og velutdannede ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. I 18. konsesjonsrunde ble ExxonMobil tildelt operatørskap og 30 % andel i utvinningstillatelse 315. Den såkalte Koggebrønnen på denne lisensen ble boret til en rekorddybde av meter i 2006, men brønnen var dessverre tørr. ExxonMobil arbeider kontinuerlig med nye leteprospekter både egne og operert av andre som det Hydro-opererte Midway-prospektet nær Balder og Grane som ga et lite oljefunn våren I sin letevirksomhet på norsk sokkel vektlegger ExxonMobil sameksistens mellom alle næringer ved å gjennomføre sitt leteprogram på en måte som ikke har negativ innvirkning på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til nå, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer og avansert teknologi, vil sikre denne sameksistensen også i framtiden. Teknologi Leting og produksjon i Norge drar nytte av ExxonMobils teknologi, forskningsinnsats og erfaringstilfang. Eksempler på dette fi nner vi bl.a. innen reservoar-modellering, der vi benytter en såkalt EM-Power modell som gir mulighet for bedre forståelse av væskestrømningen i reservoarene på Balder-, Jotun- og Ringhorne-feltene. Norske forskingsinstitusjoner er verdensledende innen enkelte områder, og morselskapet ExxonMobil i USA benytter bl.a. Marintek eller SINTEF i Trondheim til å utvikle ny teknologi for LNG tankskip. I Norge bidro vi i 2006 med fi nansieringen av fl ere forskningsprosjekter. OG21 (Oil and Gas in the 21st Century), er et større FoU-initiativ som norske myndigheter har satt i gang, hvor formålet er å utvikle ny teknologi for å øke produksjonen på den norske kontinentalsokkelen. I dette programmet har ExxonMobil den ledende rollen innenfor området kostnadseffektiv boring. Et av prosjektene går ut på å utvikle et nytt boreverktøy kalt Badger Explorer en robot som ikke behøver å bindes opp til en borerigg. Badger Explorer vil settes ut og bore inn i reservoarene samtidig som den sender informasjon fra bergartene til overfl aten. I 2006 gikk arbeidet videre med Badger-prototypen ved Rosenberg verft, Stavanger, og testing av prototypen er planlagt i Det knyttes store forventninger til boreverktøyet Badger Explorer. Produksjon I januar 2005 konsoliderte ExxonMobil sin produksjonsdrift på britisk og norsk sokkel i en produksjonsenhet: North Sea Production (NSP). Denne enheten, som opereres fra to steder, Stavanger og Aberdeen, er ansvarlig for produksjonen fra feltene på norsk side: Ringhorne, Balder, Jotun og Sigyn, og på britisk side: Beryl-området, fl ere felt i den sørlige del av Nordsjøen og gassanlegget SAGE. Produksjon egenopererte felt på norsk sokkel Jotun Jotun-feltet er utbygd med to installasjoner en brønnhode/ boreplattform (Jotun B) som overfører produksjonen til et produksjonsskip. Feltet ligger i Nordsjøen 200 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 2006 var fat olje per dag. Jotun-produksjonen har falt de siste årene, og dette har ført til ledig produksjonskapasitet. For å utnytte denne kapasiteten, ble Balder i 2003 knyttet opp mot Jotun via en gassrørledning. I 2004 ble en rørledning installert mellom Ringhorne- og Jotun-feltene, noe som gjorde det mulig å produsere deler av Ringhorne-feltet mot Jotun-skipet i tillegg til Balder-skipet. I 2006 ble fat med olje per dag sendt fra Ringhorne til Jotun der oljen ble ferdig prosessert, lagret og eksportert. I tillegg ble 25 millioner kubikkfot gass eksportert daglig fra Balder og Ringhorne til Jotun for gassalg. ExxonMobil er operatør og har 45 % eierinteresse i feltet. Andre deltakere er Ener Petroleum (45 %), Petoro (3 %) og Lundin (7 %). Balder Balder er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip, samt undervanns-produksjonssystemer. Feltet ligger i Nordsjøen, ca. 190 km vest for Stavanger. Tidlig i 2003 ble Ringhorne-plattformen knyttet opp til Balder-skipet for prosessering og eksport. I oktober 2003 startet Balder med gasseksport til Statpipe via Jotun-produksjonsskipet. Prosessog kompressorsystemene på Balder-skipet er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet.i 2006 utgjorde samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon fra Balder og Ringhorne fat per dag, fordelt på fat fra Balder og fat fra Ringhorne. ExxonMobil er operatør og har 100 % eierandel i Balder-feltet. Ringhorne Ringhorne-feltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder-skipet, består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Produksjonen går til Balder- og Jotun-installa sjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing. Produksjonen på feltet startet i februar I 2003 ble det gjort to nye funn like ved Ringhorne fra Ringhorne-plattformen. Ringhorne Vest ble satt i produksjon i april 2004, kun et år etter at funnet ble gjort, mens Ringhorne Øst startet produksjonen i mars I 2006 var gjennomsnittlig produksjon på Ringhorne fat olje per dag. ExxonMobil er operatør og har 100 % eierinteresse i Ringhorne-feltet, bortsett fra Ringhorne Øst der ExxonMobils eierandel er 77,4 %. De andre Ringhorne Øst-partnerne er Norsk Hydro (11,7 %), Petoro (7,8 %) og Statoil (3,1 %) Sigyn Sigyn-feltet, som ligger i Sleipner-området i Nordsjøen, startet produksjonen i Feltet består av to gass/kondensat produksjonsbrønner og en oljeprodusent som er knyttet opp mot Sleipner A-plattformen via en havbunnsramme. I 2004 ble det startet et prosjekt som knyttet Sigyn opp til et lavtrykkssystem på Sleipner, noe som gir økt produksjon fra feltet. I 2006 var gjennomsnittlig produksjon 72 millioner kubikkfot gass per dag og fat kondensat per dag. ExxonMobil er operatør med 40 % eierandel i feltet, mens Statoil (50 %) og Norsk Hydro (10 %) er partnere. Jotunfeltet 4 5

4 Produksjon forts. OBO Partneropererte felt ExxonMobils produksjon fra partner-opererte felt var i 2006 omtrent fat oljeekvivalenter per dag. Til sammen har selskapet eierinteresser i mer enn 20 produserende felt på norsk kontinentalsokkel, og det deltar dessuten i nye, store utbyggingsprosjekter som Volve, Fram Øst, Ormen Lange, Statfjord Senfase og Tyrihans. EM % Sleipner-området Sleipner Vest 30,40 Sleipner Øst 32,24 Volve 28,00 PL 046/Gungne 28,00 Utsira-området Grane 25,60 PL ,00 Oseberg/Fram Oseberg 4,70 Fram 25,00 Tampen-området Statfjord-enheten 21,37 Statfjord Nord 25,00 Statfjord Øst 17,75 Sygna 18,48 Snorre-enheten 11,58 Vigdis, Tordis, PL ,50 Midt-Norge Åsgard-enheten 7,24 Mikkel 33,48 Njord 20,00 Kristin 10,88 Tyrihans 11,75 Ormen Lange 7,23 Trestakk 33,00 Infrastruktur Gassled 9,57 Raffi nering og logistikk ExxonMobils raffi neri på Slagentangen i Vestfold, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffi neriet omformer råolje til drivstoffer for sjø-, land- og luft - transport samt til oppvarmingsprodukter. Produksjonskapasiteten er 6 millioner tonn råolje per år, hvilket tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av oljeprodukter. Raffi neriet omdanner råolje, i hovedsak fra Nordsjøen, til de fl este kvaliteter av drivstoffer og fyringsoljer. De letteste er propan og butan. Videre følger bensin, fl ydrivstoff, parafi n, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. I 2002 ble en ny dieselreaktor installert og satt i drift. Med dette nye utstyret var raffi neriet på Slagentangen i stand til å produsere svovelfri diesel (mindre enn 10 ppm svovel) tre år før dette blir et lovmessig krav. Svovelfri diesel er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator. I 2007 har raffi neriet installert anlegg for blanding av biodiesel. Det leveres diesel med inntil 5 % innblanding av biokomponent basert på rapsolje. Denne innblandingsgraden kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer eller komme i konfl ikt med motorfabrikantenes garantier. Om lag 60 % av raffi neriets produksjon av oljeprodukter eksporteres. Det gjør raffi neriet til en av Norges største eksportbedrifter på land. All råolje, og om lag 90 % av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil dødvekt tonn. Det er omkring 800 anløp per år. På Slagentangen er også ExxonMobils avdeling for Forsyning, Transport og Distribusjon lokalisert. Avdelingen administrerer all ExxonMobils handel med råolje og petroleumsprodukter i Norge, så vel raffi neriproduksjonen som produksjonen fra feltene i Nordsjøen. Fra Slagentangen administreres dessuten selskapets store lagerterminaler rundt om i landet. Markedsføring ExxonMobil markedsfører produkter under sine varemerker, Esso og Mobil, gjennom en kjede av ca. 325 bensinstasjoner. ExxonMobils samlede markedsandel for oljeprodukter er 21 %, det samme som for bensin. For bensinstasjonsvirksomheten er det etablert en kjede-i-kjeden bestående av On the Run - veiserviceanlegg. Det første ble åpnet i Vestby i Akershus i Totalt 43 On the Run -stasjoner var åpnet per juni Med dette legger ExxonMobil ytterligere vekt på vareutvalget innenfor dagligvarer og måltider. ExxonMobils salg av produkter utenom bensinstasjonene skjer delvis direkte til kundene og delvis gjennom forhandlere og salgsdistributører. Hovedproduktene er drivstoff til land-, sjø- og lufttransport, oppvarmingsprodukter, samt smøremidler og spesialprodukter. Sleipnerfeltet Slagen-raffi neriet 6 7

5 Sikkerhet, helse og miljø Sikkerhet helse ExxonMobil i Norge jobber for å skape et arbeidsmiljø hvor mennesker bryr seg om hverandre og hjelper hverandre for å oppnå et felles mål Nobody Gets Hurt. Vi har dermed forankret og synliggjort et viktig prinsipp i vårt sikkerhetsarbeid at alle skader og hendelser kan unngås. Skader og hendelser skjer ikke, de forårsakes. For 2006 er vi igjen godt fornøyd med at ingen ansatte hadde fraværsskader. Selskapet har heller ikke hatt fravær som skyldes arbeidsbetinget sykdom. En viktig grunn til at vi gjennom årene har hatt svært gode sikkerhets resultater, er vår vedvarende og målrettede innsats for å redusere antallet uhell og skader. Vi driver bl.a. med fore byggende arbeid i forbindelse med næruhell, samt observasjoner av arbeidsoperasjoner. Videre har vi i løpet av 2006 startet å implementere Loss Prevention System (System for hindring av tap) i vår drift av oppstrømsvirksomheten, slik vi allerede har gjort det i vår nedstrømsaktivitet. Dette arbeidet skal fullføres i løpet av første halvår Selskapet har også programmer for kontinuerlig reduksjon av helseskadelige eksponeringer for kjemikalier, støy, ergonomi og psykososiale påvirkninger. I 2003 startet et omfattende samarbeidsprogram mellom ansatte, bedriftslege og fagpsykologer med hensyn til å kartlegge og forstå psykologiske årsaker til uhell og farlige handlinger. Dette arbeidet, som har fått navnet En sikker hånd, ble i 2005 videreutviklet til å omfatte ledertrening og gjennomført innen virksomhetsområdene Raffinering og Distribusjon. Programmet har fortsatt også gjennom ExxonMobil-ansatte i Norge har i mange år hatt et lavt sykefravær. I 2006 var sykefraværet 2,7 prosent som er noe høyere enn året før. Til sammenligning var det generelle sykefraværet i Norge 6,9 prosent i Miljø Miljøstyring Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore, drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og miljøutfordringene løses på en slik måte at aktivitetene drives i sameksistens med andre interesser. Som eksempel er hensynet til fiskeriene et sentralt element i planlegging og gjennomføringen av boreoperasjoner. For å ivareta disse utfordringene, er miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringsystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring, ISO 14001, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. ExxonMobils overordnede miljømålsettinger for oppstrøm omfatter: ingen akutt forurensing opprettholde en status med null miljøskadelige utslipp til sjø reduksjon av utslipp til luft redusere avfallsmengden minske risiko for uønskede miljøhendelser forbedret effektiv utnyttelse av energi Aktiviteter og resultater Leting og Produksjon 2006 En rekke tiltak er videreført for å holde utslipp til sjø fra felter operert av ExxonMobil på et minimumsnivå. Injeksjon av produsert vann fra Balder, Jotun og Ringhorne bidrar vesentlig til å redusere utslipp til sjø. Jotun og Ringhorne er også bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Reduksjon av bruk og utslipp av kjemikaler, samt utskiftning av miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer, har også gjort det mulig å ytterligere redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø. Utslipp til luft, med fokus på CO2, NOx og VOC, ble holdt på et lavt og stabilt nivå i ExxonMobils samarbeid med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av utslipp til luft av fl yktige organiske forbindelser, ofte angitt som VOC, fra installasjoner som produksjonsskip og skytteltankere, er videreført i 2006, med installasjon av en rekke nye anlegg. Anleggene for reduksjon av VOC-utslipp fra produksjonsskipene på Balder og Jotun, har en effektivitet tilnærmet 100 prosent gjenvinning, og de har vært i full drift gjennom hele Det ble oppnådd gode resultater for sortering og håndtering av avfall på samtlige offshore-installasjoner i På Jotun A ble for eksempel 91 % av alt avfall sortert. I løpet av 2006 var det ingen hendelser, overskridelse eller brudd på tillatelser eller regelverk som krevde at myndighetene ble varslet. Aktiviteter og resultater Raffinering 2006 Svovelfri diesel Raffi neriet leverer miljødiesel i alle kvaliteter, inkludert nærmest svovelfri miljødiesel med mindre enn 0,001 prosent svovel. Miljøutførelse Raffi neriet hadde ingen akutte utslipp til luft, vann eller grunn i Det var en overskridelse av grenseverdien for SO2 til luft og en overskridelse med hensyn til konsentrasjon av TOC (total organisk karbon) i avløpsvannet i Disse overskridelsene er rapportert og fulgt opp overfor SFT. Inspeksjon og renovering av rørsystemer på kai og i tankpark Et omfattende arbeid med risikovurdering, inspeksjon og renovering av disse rørsystemene har pågått siden Programmet er kostnadsberegnet til mer enn 75 millioner kroner. Energi og klimagasser Internasjonale sammenlikninger viser at ExxonMobilraffi neriet på Slagentangen er et av raffi neriene med mest effektiv energibruk i hele verden. Siden begynnelsen av nittitallet har raffi neriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i Det faktum at CO2-utslippene allikevel har økt i denne perioden, skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffi neriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Ønsker du ytterligere informasjon om miljøaktivitetene på Slagen, kan du fi nne denne via vår link på internettsiden eller du kan ringe Slagen-raffi neriet og få rapporten Miljø og Samfunnsansvar statusrapport for ExxonMobilraffi neriet på Slagentangen 2006 / 2007 tilsendt. I denne rapporten fi nnes utslippstall for 2006 og mer informasjon om noen av planene for utslippsreduksjoner ved raffi neriet. 8 9

6 ExxonMobils bidrag til samfunnet Det er mange måter å bidra til samfunnet på ExxonMobil gjør det gjennom sine investeringer, sin jobbskaping og kunnskapsoverføring. I tillegg gir selskapet utviklingsmuligheter til lokale selskap, betaler skatter og gir direkte bidrag til lokalsamfunn gjennom støtte til sport, kultur, undervisning og sosiale aktiviteter. Nedenfor nevnes noen av de aktivitetene ExxonMobil har bidratt til i den senere tid. Sport og kultur ExxonMobil støtter både små og store prosjekter innenfor idrett og kultur lokalt og nasjonalt. Selskapet vektlegger å ikke bare støtte eliten/topputøverne, men også bredden. Moldejazz ExxonMobil er i år for 24. gang en av hovedsponsorene for Molde International Jazzfestival. I 2006 valgte selskapet i tillegg å gi støtte til barneaktivitetene i forbindelse med Moldejazzen gjennom Lyriaka-prosjektet. Lyriaka samlet inn tekster og dikt fra barn og unge først og fremst fra Møre og Romsdal og gruppas komponist satte musikk til tekstene. Disse ble framført på Rådhusplassen under Moldejazz og ble også utgitt på en CD. Hovedsponsor for friidretten i Sandnes Idrettslag og IL Skjalg For å støtte opp om rekruttering og bredde innenfor friidretten, har selskapet i flere år vært inne som hovedsponsor både for Skjalg Friidrett i Stavanger og for Sandnes Idrettslag, der hovedfokus er arbeid med unge, lovende utøvere. Tittelsponsor for Bislett og Stavanger Games I 2007 var det 20. gang ExxonMobil var tittelsponsor for Bislett Games. Dette internasjonale fritidrettsstevnet, som inngår i Golden League-konseptet, er med på å sette Norge på det internasjonale friidrettskartet og styrker ogå interessen for friidrett her i landet. I tillegg var ExxonMobil i 2007 tittelsponsor for Stavanger Games hvor Skjalg Friidrett var arrangør. Det ble arrangert i alt 13 eliteøvelser hvor den norske friidrettseliten møtte internasjonale utøvere i alle øvelsene. Undervisning og miljø Nytt Vitensenter i Sandnes Et nytt nasjonalt Vitensenter er under bygging i Sandnes kommune, hvor ExxonMobil har sitt hovedkontor i Norge. Vitensentra er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unges interesse for teknologi og naturvitenskap, samt formidle forskning og kunnskap på aktive og engasjerende måter. ExxonMobil har så langt donert tre interaktive og lærerike spill EnergiSyklusen, Energibalansen og Energiutsikter til Vitensenteret. Planen er at senteret skal åpnes i Kulturbyåret Øglegraverne 2007 ExxonMobil har gått inn som hovedsponsor for Øglegraverne 2007 i regi av Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Hovedmålet til denne ekspedisjonen er utgravingen av et fossilt skjelett, funnet på Svalbard, av et av verdens største rovdyr noensinne Pliosaurus. Denne rovøglen levde på Svalbard i juratiden for ca. 150 millioner år siden og var hele 10 meter lang. Skjelettet ser ut til å være svært godt bevart, så dette funnet vil få stor betydning i forståelsen av disse store monstrene. Turpartneravtale med Stavanger Turistforening ExxonMobil er også samarbeidspartner/støttespiller for Stavanger Turistforening. Selskapet har en Turpartneravtale med foreningen, noe som innebærer at også bedriftens ansatte og deres familier tilbys aktiviteter innenfor friluftsliv for å øke trivselen og styrke helsa. Stavanger Turistforening er Rogalands største friluftsorganisasjon med over medlemmer. Redningsbåt til Tjøme og Hvasser Røde Kors Hjelpekorps ExxonMobil besluttet å støtte innkjøp av en ny redningsbåt til Røde Kors Tjøme og Hvasser. Dette er i Slagen-raffineriets nærområde, og raffineriet har med sine ca. 800 båtanløp årlig en god andel av trafikken i ytre Oslofjord. En redningsbåt med trenet personell er derfor unektelig en ekstra ressurs. Høyere utdanning Doktorgradspriser NTNU ExxonMobil har gjennom svært mange år delt ut priser for beste doktorgradsavhanding ved NTNU både innen grunnforskning og innen anvendt forskning. Verdens raskeste sprinter, Asafa Powell, på Bislett stadion. Kristin Kragseth fra ExxonMobil sammen med doktorgrad-prisvinnerne fra NTNU, Carlos Alberto Dorao og Øvind Notland Smogeli

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 JUNI 2008 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: 22 66 30 30 www.exxonmobil.no Slagen

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

2014 ExxonMobil i Norge

2014 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

2015 ExxonMobil i Norge

2015 ExxonMobil i Norge 215 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 Innhold: Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Side 10-11 Side 12-13 VIRKSOMHETEN LEDELSE PRODUKTENE KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETSKONTROLL

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006

ÅRSBERETNING FOR 2006 ÅRSBERETNING FOR 2006 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har som formål å drive lete-, produksjons- og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

Suksess gjennom samarbeid

Suksess gjennom samarbeid Suksess gjennom samarbeid Årsrapport 2004 Mexico USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Algerie Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Kasakhstan Georgia Tyrkia Aserbajdsjan

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER ESSO NORGE AS Virksomheten i Esso Norge AS omfatter raffinering, forsyning, transport, salg, distribusjon og markedsføring av petroleumsprodukter, samt salg av råolje og produkter på vegne av søsterselskap

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

OLJEEVENTYRET FORTSETTER

OLJEEVENTYRET FORTSETTER OLJEEVENTYRET FORTSETTER Årsrapport 29 Oljepris Antall ansatte 16 18 14 15 12 12 1 8 6 9 6 4 3 Nøkkeltall 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Inntekter 25 26 27 28 29 Kurs Volum Millioner 7 14 29

Detaljer

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn 1 250 000 000 000 Petoro har siden etableringen av selskapet i 2001, kunnet sende en netto kontantstrøm på over 1250 milliarder norske

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR ESSO NORGE AS Essoveien 100, Postboks 2001 3103 Tønsberg Telefon: 33 37 73 00 Foto og grafisk form: Svein Thorkildsen miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2011/2012

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Oljedirektoratet ÅRSBERETNING 1997

Oljedirektoratet ÅRSBERETNING 1997 Oljedirektoratet ÅRSBERETNING 1997 Oljedirektoratets årsberetning 1996 1 Oljedirektoratet ÅRSBERETNING 1997 1 Oljedirektoratet skal legge til rette for høyest mulig verdiskapning og bidra til at petroleumsvirksomheten

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer