2014 ExxonMobil i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 ExxonMobil i Norge"

Transkript

1 214 ExxonMobil i Norge

2 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation er verdens største børsnoterte energiselskap. Grunnlagt i 1882, er det også ett av de de eldste industriforetakene i verden. ExxonMobil Gruppen har rundt 75. ansatte som jobber i nesten 8 land verden rundt. Omsetningen i 213 var USD 438 milliarder. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshorevirksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. ExxonMobil er, etter Statoil og Petoro, den største produsenten av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 24 produserende olje- og gassfelt. Selskapet er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 213 var selskapets totale produksjon ca fat oljeekvivalenter per dag, som tilsvarer rundt 7 prosent av norsk produksjon samt nesten 6 prosent av ExxonMobils produksjon på verdensbasis Oil and gas production in Norway (1 barrels o.e. per day) Investeringer (i mrd. kroner) Oil Production Gas Production Olje- og gassproduksjon ( i 1 fat o.e. per dag) 3 Investments (billion NOK) Oljeproduksjon Gassproduksjon Raffineriet på Slagentangen har en prosesseringskapasitet på 6 millioner tonn råolje per år, og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på rundt 19 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso og Mobil varemerker. Antallet bensinstasjoner er ca. 26. I 213 feiret selskapet 12-årsjubileum i Norge. ExxonMobil er landets eldste energiselskap etablert i Norge i ) Hovedtall i mill. kroner Resultatoversikt Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd Balanseoversikt Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Andre hovedtall Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (aksjekapital) Personale Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader ) Hovedtallene er en direkte summering av postene i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, ExxonMobil Production Norway Inc. og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgs inntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige og langsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. Sterkt finansielt selskap langsiktig perspektiv Exxon Mobil Corporations nettoinntekt i 213 var nesten USD 32,6 milliarder, og avkastningen på investert kapital var 17 prosent. Selskapets samlede gass- og oljeproduksjon var 4,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag. En hovedgrunn til ExxonMobils posisjon som verdens ledende energiselskap, er at det alltid har basert sin forretningsstrategi på de langsiktige hovedtrendene i energivirksomheten. Konsernet har jevnt over høye investeringer uavhengig av kortsiktige konjunktursvingninger. I tillegg til våre investeringer i konvensjonell olje- og gassproduksjon, investerer selskapet også i oljesand, arktisk og dypvannsproduksjon, samt ukonvensjonelle olje- og gassressurser. Fremtidens energietterspørsel ExxonMobil forventer å investere om lag USD 19 milliarder i ulike energiprosjekt i løpet av de neste fem årene. I den forbindelse benytter selskapet seg av en årlig analyse The Outlook for Energy som basis for å velge framtidige strategier. At vi velger en objektiv og analytisk fremgangsmetode slik at vi får et best mulig presist bilde av energitrender, er avgjørende for disse investeringene. I 24 er det forventet at verdens energietterspørsel vil øke med totalt 35 prosent sammenlignet med 21. Størsteparten av denne veksten vil komme fra ikke- OECD nasjoner, hvor energiveksten vil øke med rundt 67 prosent. Gass vil vokse raskere enn noen annen energikilde og vil innen 225 passere kull som energikilde nr. 2. Olje beholder posisjonen på første. Sammen med den øvrige globale petroleumsindustrien vil ExxonMobil også i årene framover være en viktig bidragsyter når det gjelder å dekke verdens økende energibehov. Satsing på ny teknologi For å håndtere verdens krevende energiutfordringer kreves det bedre energieffektivitet og utvikling av ny teknologi. Selskapet har mer enn 18. vitenskapsfolk og ingeniører. Exxon Mobil Corporation investerer årlig USD 1 milliard i forskning og utvikling, samt teknologiapplikasjoner. Forskningen har gitt selskapet et konkurransefortrinn innen ulike forretningsområder som leting, utvinning av olje og gass, prosjektutvikling, samt utvikling innen raffinerings- og kjemikalieindustrien. Her er noen få eksempler: Oppstrøm: Vi utvikler stadig nye seismikk- og reservoarmodellerings-teknologier som gjør det mulig å kartlegge nye ressurser og øke utvinningsgraden. Nedstrøm: Vi benytter vår avanserte molekylhåndteringsteknologi som muliggjør benyttelse av lavkost-råoljer, noe som gir mer verdi for hvert hydrokarbonmolekyl og optimal utnyttelse av raffinerikapasiteten. Kjemikalier: Vår kjemikalievirksomhet har utviklet teknologi som bidrar til bedre drivstoffutnyttelse, bl.a. avanserte polymerer som bidrar til riktig lufttrykk i bildekk, samt lettvektplastikk for bildeler og baseoljer for avanserte smøreoljer. ExxonMobil tar miljøutfordringene på alvor ExxonMobils program for samfunnsansvar fokuserer på globale utfordringer for bærekraft hvordan økonomisk vekst, sosial utvikling samt beskyttelse av miljøet skal balanseres slik at framtidige generasjoner ikke skal lide for avgjørelser som tas i dag. Vi anerkjenner behovet for å bidra til og gjøre en positiv innsats for å ivareta samfunnets overordnede mål og minimere fotavtrykket i våre egne operasjoner i de landene og miljøene vi opererer i. Ansvarlig energiutvikling er kritisk for økonomisk og sosial utvikling samt miljøbeskyttelse. Våre miljøprogram er basert på detaljerte analyser som inkluderer miljømessige og sosiale konsekvensutredninger. Mer informasjon om Exxon Mobil Corporation finner du på hjemmesiden: 2 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge 214 3

3 Leting ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965, da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. ExxonMobil deltar aktivt i leteboring både i nye områder og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Produksjon egenopererte felt ExxonMobil opererer feltene Ringhorne, Balder, Jotun og Sigyn på norsk sokkel. Total daglig produksjon for disse feltene i 213 var 61. fat oljeekvivalenter. Selskapet har både som operatør og partner i lisenser gjort mange olje- og gassfunn siden Suksessen skyldes blant annet bruk av avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifiserte ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. ExxonMobil har deltatt i mange funn på norsk sokkel også i senere tid. Disse funnene har vært gjort nær produserende felt og har dermed kort tid fra funn til produksjon. I de mindre utforskete dypvannsområdene i Norskehavet har ExxonMobil eierskap i to lisenser: PL596 (Møre Vest) og PL598 (Ygg-høyden). ExxonMobil er operatør på Møre Vest-lisensen og partner i Ygg-høyden. I 213 ble det samlet inn 2Dseismikk i PL596 for bedre å kartlegge potensialet i lisensen. I PL598 pågår det tolkning av 3D-seismikk for å evaluere mulighetene i lisensen. Begge lisensene har vulkanske bergarter over de mest interessante reservoar-lagene, noe som gir utfordringer for kvaliteten på de seismiske data og evalueringen av prospektene. ExxonMobil fortsetter evalueringen av tilgjengelige leteområder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Tidlig i 214 ble selskapet tildelt en lisens i TFOrunden (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) for 213. Aktiviteter i forbindelse med 23. konsesjonsrunde i 215 har startet. Fokus for runden vil være Barentshavet, spesielt i grenseområdet mot Russland hvor innsamling av 3D-seismikk har startet. Selskapet vektlegger sameksistensen mellom alle næringer ved å gjennomføre sitt leteprogram på en måte som har minst mulig effekt på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til i dag, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer, styringssystem og avansert teknologi, vil ha denne sameksistensen også som mål i framtiden. Geologer i Norge studerer seismiske linjer for økt utvinning på feltene Balder og Ringhorne. Foto: Kjetil Alsvik, ExxonMobil Balder Balder er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip samt et undervanns-produksjonssystem. Feltet ligger i Nordsjøen, 19 km vest for Stavanger. Ringhorne-plattformen er knyttet opp til Balderskipet for prosessering og eksport. Balder eksporterer gass til Statpipe via produksjonsskipet Jotun A. Prosess- og kompressorsystemene på Balder-skipet er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet. I 213 prosesserte produksjonsskipet på Balder 36. fat olje hver dag, hvorav 17. fat kom fra Balder-feltet, mens 19. fat kom fra Ringhornefeltet. Seismikkundersøkelser i Balder-området ble utført i 29 og i 212 for å forberede en borekampanje, som startet på nyåret 213 med bruk av den halvt nedsenkbare riggen «West Alpha». 3 nye brønner er til nå satt i drift og har gitt en betydelig økning i vår produksjon. ExxonMobil er operatør og har 1 prosent eierandel i Balder-feltet. Ringhorne Ringhorne-feltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder-skipet, består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Produksjonen sendes til Balder- og Jotuninstallasjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing. Produksjonen på feltet startet i februar 23, med påfølgende produksjon fra funn på vest- og østsiden. Sistnevnte ble satt i produksjon i 26. I 213 var gjennomsnittlig produksjon på Ringhorne 28. fat olje per dag. ExxonMobil er operatør og har 1 prosent eierskap i Ringhorne-feltet, bortsett fra Ringhorne Øst der ExxonMobils eierandel er 77,4 prosent. De andre Ringhorne Øst-partnerne er Statoil (14,8 prosent) og Faroe Petroleum (7,8 prosent). Jotun Jotun-feltet er utbygd med to installasjoner en brønnhodeplattform (Jotun B) som overfører produksjonen til produksjonsskipet Jotun A. Feltet ligger i Nordsjøen 2 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 213 var 2.8 fat oljeekvivalenter per dag. Jotun-produksjonen har avtatt de siste årene, og dette har ført til ledig produksjonskapasitet. For å utnytte denne kapasiteten ble Balder knyttet opp mot Jotun via en gassrørledning. Deretter ble en rørledning installert mellom Ringhorne- og Jotun-feltene, noe som gjorde det mulig å produsere deler av ressursene fra Ringhorne-feltet opp mot Jotun-skipet i tillegg til Balder-skipet. I 213 ble 9.7 fat med olje per dag sendt fra Ringhorne til Jotun der den ble ferdig prosessert, lagret og eksportert. I tillegg ble 7 millioner kubikkfot gass eksportert daglig fra Balder og Ringhorne til Jotun for videre gasseksport til Statpipe. Som operatør for Jotun, har ExxonMobil 45 prosent eierskap i feltet. Andre partnere er Dana (45 prosent), Det norske (7 prosent) og Faroe Petroleum (3 prosent). I 212 ble modifikasjonsarbeid på Jotun-feltet gjennomført i forbindelse med tilknytning av Jette-feltet. Produksjonen fra Jette startet våren 213, og Det norske oljeselskap, som er operatør, har inngått en tilknytningsavtale med ExxonMobil. Sigyn Sigyn-feltet, som ligger i Sleipnerområdet i Nordsjøen, startet produksjon i 22. Feltet består av to gass/kondensat produksjonsbrønner og en oljeprodusent, som er knyttet opp mot Sleipner A-plattformen via en havbunnsramme. I 213 var gjennomsnittlig produksjon 26 millioner kubikkfot gass per dag og 6. fat kondensat per dag. ExxonMobil er operatør med 4 prosent eierandel i feltet, mens Statoil har de resterende 6 prosent. 4 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge 214 5

4 Produksjon partneropererte felt ExxonMobil har eierinteresser i over 2 produserende felt på norsk kontinentalsokkel som er operert av andre (Statoil og Shell). ExxonMobils produksjonsandel fra partneropererte felt i 213 var om lag 194. fat oljeekvivalenter per dag. Raffinering og logistikk ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Selskapet deltar i flere store, pågående utbyggingsog oppgraderingsprosjekt relatert til disse feltene som f.eks. Kristin/Tyrihans lavtrykksproduksjon, Svalin, Ormen Lange Onshore Kompresjonsprosjekt samt Åsgard Havbunnskompresjonsprosjekt. I 213 deltok selskapet i nærmere 3 produksjons- og injeksjonsbrønner, inkludert fem letebrønner. EM % Sleipner-området Sleipner Øst 3,4 Sleipner Vest 32,24 Volve 3,4 PL46 / Gungne 28, Utsira-området Grane 28,22 PL169 (C&M) 13, Fram Fram 25, Tampen-området Statfjord-enheten 21,37 Statfjord Nord 25, Statfjord Øst 2,6 Sygna 21,2 Snorre-enheten 17,43 PL89 (Vigdis, Tordis) 16,1 Midt-Norge Åsgard-enheten 7,24 Mikkel 33,48 Kristin (HWU) 1,88 Ormen Lange 6,34 Tyrihans 11,75 Trestakk 33, Vigdis/ Tordis Statfjord Balder Sleipner Snorre Fram Jotun Ringhorne Grane Volve Sigyn Ormen Lange Kristin Trestakk Bergen Stavanger Åsgard Tyrihans Mikkel Trondheim Norge Oslo Danmark Sandnessjøen Brønnøysund Sverige Olje felter Gass felter ExxonMobil Opererte ExxonMobil Interesser Andre lisenser 5 1 Km 25 5 Miles MAP-NO-NA-IM-422 Foto: Harald Pettersen, Statoil Raffineriet omformer råolje, hovedsakelig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål. Prosesskapasiteten er 6 millioner tonn råolje. Produksjonen av petroleumsprodukter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. De letteste produktene er propan og butan. Videre følger bensin, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. Raffineriet på Slagentangen produserer selvsagt svovelfri diesel (mindre enn 1 ppm svovel) som er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator. I 27 installerte raffineriet et anlegg for blanding av biodiesel. Det leveres diesel med inntil 7 prosent blanding av biokomponent, hovedsakelig basert på rapsolje. Denne lave blandingen biodiesel kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer eller komme i konflikt med motorfabrikantenes garantier. Videre markeds-penetrering av biodiesel vil være avhengig av myndighetenes tilnærming i forhold til bærekraft m.m. Markedsføring Om lag 6 prosent av raffineriets produksjon av petroleumsprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største landbaserte eksportbedrifter. All råolje, og om lag 9 prosent av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil 19. dødvekttonn. Det er omkring 7 skipsanløp per år. ExxonMobils avdelinger for forsyning, transport og distribusjon er også lokalisert ved raffineriet på Slagentangen. Transport & Forsyning administrerer all ExxonMobils handel med råolje fra feltene i Nordsjøen, samt de petroleumsproduktene som raffineriet produserer. Distribusjonsavdelingen administrerer selskapets tre store lagerterminaler i Fredrikstad, Bergen og Trondheim, samt tankbilterminalen ut fra raffineriet. ExxonMobil markedsfører produkter under varemerkene Esso og Mobil. Den landsdekkende bensinstasjonskjeden teller ca. 26 anlegg, hvorav 44 er On the Run -stasjoner, som tilbyr et utvidet vareutvalg innenfor dagligvarer og måltider. I 27 introduserte selskapet dessuten automatstasjoner under navnet Esso Express. ExxonMobils salgsapparat betjener industrisegmentet direkte. Sluttbrukersegmentet betjenes delvis direkte til kundene og delvis gjennom Esso Energi AS og andre forhandlere. Det forhandles alle typer produkt, med spesiell fokus på lavsvovlige og miljøvennlige oppvarmingsprodukter. Selskapet vil fortsatt ha et høyt fokus på det private boligmarkedet. I marinesegmentet er ExxonMobil en aktiv markedsfører av både lavsvovlig gassolje og tungolje produsert ved vårt raffineri på Slagentangen. ExxonMobil er også en viktig aktør i markedet for smøremidler og spesialprodukt. Våre vitenskapelig fremstilte syntetiske kvalitetsoljer markedsføres hovedsakelig under merkevarene Mobil 1, Mobil Delvac 1 og Mobil SHC til henholdsvis personbil-, tungtransport- og industrimarkedet. ExxonMobil selger smøreoljer og spesialprodukter både direkte til bedriftskunder og gjennom utvalgte distributører og partnere. Mobil Autocare-sentre for oljeskift og småreparasjoner er etablert i tilknytning til 14 Esso-bensinstasjoner. ExxonMobil har en samlet markedsandel på 19 % for oljeprodukter i de segmenter selskapet betjener.* *Basert på data fra Statistisk sentralbyrå. 6 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge 214 7

5 Sikkerhet, helse og miljø Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø har i 213 pågått med full styrke. Sikkerhet helse I oppstrømsorganisasjonen har vi opprettholdt de gode sikkerhetsresultatene og unngått alvorlige personskader. Antallet mindre skader er også fortsatt på et meget lavt nivå. Siden 21 har vi hatt som mål å forbedre den generelle sikkerhetskulturen. Tre nøkkelområder ble identifisert; lederskap, riktige sikkerhetsverktøy og samkjøring med kontraktører. Med de gode resultatene som er oppnådd til nå, vil programmet videreføres de neste årene. Et program som har som mål å hindre alvorlige skader ble introdusert i 212 og videreført i 213. Det kalles Livreddende aksjoner og adresserer syv områder, som for eksempel energiisolasjon, arbeid i høyden, kran- og løfteoperasjoner, osv. og hvor konsekvensene av å ikke følge bestemte prosedyrer kan bli meget alvorlige. Selv om det ikke har vært alvorlige hendelser i oppstrømsorganisasjonen relatert til disse områdene de siste årene, så er potensialet for slike ulykker alltid til stede, og derfor vår høyeste prioritet å unngå. Selskapet hadde ingen fraværsskader innen Raffinering, Forsyning og Distribusjon på verken egne ansatte eller kontraktører i 213, og raffineriet passerte 1 år uten fraværsskade av noe slag. Raffineriet hadde én hendelse som klassifiserte for tilrettelagt arbeid og to som medførte medisinsk behandling, alle på innleid personell, og alle med lavt skadepotensial. I markedsføringsapparatet erfarte vi i mai en alvorlig ulykke med tragisk utfall, da en person som var engasjert av en underentreprenør omkom etter en arbeidsulykke på en av Essos bensinstasjoner. Skadeforebyggende tiltak ble iverksatt umiddelbart for tilsvarende arbeid. Esso gjennomførte også en grundig gransking av ulykken og har iverksatt flere tiltak for å redusere risiko ved arbeid i høyden. Ulykken ble også etterforsket av politi og arbeidstilsyn. Det arbeides systematisk med å redusere sannsynligheten for storulykker, og vi har en innarbeidet struktur for rapportering og analyse av hendelser som er typiske utløsende faktorer for storulykker. Vårt Loss Prevention System (LPS), eller System for hindring av tap, har vært i drift siden Systemet er et viktig verktøy for å videreutvikle vår sikkerhetskultur. Et annet sentralt område er å mobilisere ansatte og kontraktører for å aktivt delta i fareidentifisering og hendelsesrapportering. Blant fokusområder i sikkerhetsarbeidet 214 er risikoforståelse ved rutinearbeid, og et enda tettere og mer formalisert samarbeid med kontraktører. ExxonMobils statistikk for sykefravær i Norge har i mange år vært lavt. I 213 varierte det kvartalsvise sykefraværet mellom 2,5 og 3,2 prosent, noe som er vesentlig lavere enn det nasjonale, gjennomsnittlige sykefraværet. Miljø Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore, drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og miljøutfordringene håndteres på en slik måte at aktivitetene drives i sameksistens med andre interesser. Som eksempel er hensynet til fiskeriene et sentralt element i planlegging og gjennomføringen av seismiske operasjoner og boreoperasjoner. For å ivareta disse utfordringene, er miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringssystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring ISO 141, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. ExxonMobils overordnede miljømålsettinger omfatter: ingen akutt forurensing opprettholde en status med null miljøskadelige utslipp til sjø reduksjon av utslipp til luft høy sorteringsgrad av avfallsmengden minske risiko for uønskede miljøhendelser mer effektiv utnyttelse av energi Miljø leting og produksjon 213 En rekke tiltak er videreført for å holde utslipp til sjø fra feltene som er operert av ExxonMobil på et minimumsnivå. Jotun- og Ringhorne-feltene er bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Utskiftning av miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer har også gjort det mulig å redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø ytterligere. Foto: Odd Furenes, ExxonMobil Utslipp til luft har fokus på CO 2, NOx og flyktige organiske forbindelser (nmvoc). I 213 ble det registrert en økning i utslippene av både NOx og CO 2 sammenlignet med foregående år. Dette skyldes i hovedsak boreaktivitet med flyteriggen West Alpha på Balder-feltet som pågikk gjennom hele året. Utslippene fra produksjonsinnretningene for øvrig ble holdt på et relativt stabilt nivå. ExxonMobil har deltatt i kvotehandel i forbindelse med utslipp av CO 2 siden 28, og også i 213 ble det kjøpt kvoter tilsvarende våre CO 2 -utslipp. Alle lisensene på norsk sokkel som opereres av ExxonMobil, har vært tilsluttet Næringslivets NOx-fond siden starten i 28, som ble opprettet for å støtte implementeringen av kostnadseffektive tiltak for å redusere NOx-utslipp på tvers av sektorer. Fondet finansieres ved at bedrifter tilsluttet fondet betaler inn basert på størrelsen av egne NOx-utslipp. ExxonMobil vurderer hele tiden muligheten for å implementere egne tiltak som vil redusere NOxutslippene og som dermed kvalifiserer til støtte fra fondet. I 213 ble det startet en ombygging av den første av de fire dieselgeneratorene på Balder til lav-nox drift og som delvis finansieres av fondet. ExxonMobils samarbeid med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av nmvoc-utslipp til luft i forbindelse med lasting av olje til skytteltankere ble videreført i 213. Anleggene for reduksjon av nmvoc-utslipp i forbindelse med lagring av olje om bord på produksjonskipene Balder FPU og Jotun A FPSO har en effektivitet på 97 og 1 prosent gjenvinning. Systematisk sortering og håndtering av avfall er gjennomført på samtlige av ExxonMobils opererte offshoreinstallasjoner, og alle møtte målsettingen om minst 7 % sorteringsgrad i 213. Miljø raffinering 213 Raffineriet leverer miljødiesel i alle kvaliteter, inkludert nærmest svovelfri miljødiesel med mindre enn,1 prosent svovel. Alle raffineriets utslipp til luft og vann var innenfor grenseverdiene gitt i utslippstillatelsen i 213. Det var heller ingen akutte utslipp til miljøet. En hadde imidlertid to utslipp av propan / butan som ble rapportert og fulgt opp overfor Petroleumstilsynet. Aktuelle utslippstall og miljøfokusområder for raffineriet er nærmere beskrevet i den årlige statusrapporten Miljø og samfunnsansvar. Internasjonale sammenlikninger viser at ExxonMobilraffineriet på Slagentangen er et av de raffineriene med mest effektiv energibruk i hele verden. Siden begynnelsen av 199-årene har raffineriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i 199. Det faktum at CO 2 -utslippene likevel har økt i denne perioden skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Raffineriet på Slagentangen har et lavt utslipp av CO 2 i forhold til typisk utslipp fra øvrige raffinerier i Europa. 8 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge 214 9

6 ExxonMobils bidrag til samfunnet ExxonMobil bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom betydelige skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og -selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport, kultur, undervisning og sosiale aktiviteter. Nedenfor nevnes noen av aktivitetene som ExxonMobil har bidratt til i den senere tid. Samarbeid med Ungt Entreprenørskap om matematikk og vitenskap (3) Som en del av ExxonMobils globale initiativ for å fremme utdanning har selskapet siden 21 hatt et samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Sammen har vi utviklet et pan-europeisk program for å motivere elever i videregående skoler til å velge realfag. ExxonMobil har i flere år hatt et liknende prosjekt i USA med stor suksess. Målet er å øke bevisstheten rundt betydningen av matematikk, naturfag og teknologiferdigheter i samfunnet vårt. Ni europeiske land deltar nå i prosjektet. Samarbeid om geofagundervisning (5) ExxonMobil har i flere år hatt et samarbeid om geofag med St. Olav videregående skole i Stavanger. Geologer fra vårt selskap har medvirket til å lage et undervisningsopplegg som bl.a. er basert på reelle data fra et av selskapets felt i Nordsjøen. Elevene utarbeider en prosjektoppgave innen geofag som blir presentert for ExxonMobils fagmiljø og premiert. Nå har også Sola videregående skole kopiert deler av opplegget. Doktorgradspriser NTNU (6) ExxonMobil har gjennom en årrekke delt ut priser for beste doktorgradsavhandling ved NTNU i Trondheim, både innen grunnforskning og innen anvendt forskning. Selskapet har et av industriens største forskningsprogram. Museumsstøtte (2) Vitensentra er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unges interesse for teknologi og naturvitenskap, samt formidle forskning og kunnskap på aktive og engasjerende måter. ExxonMobil gir en årlig driftsstøtte til både Vitenfabrikken i Sandnes samt til Norsk Oljemuseum i Stavanger. I tillegg har selskapet donert flere interaktive spill. ExxonMobil har også gitt faglige og økonomiske bidrag til en ny utstilling om olje og gass på Teknisk museum i Oslo gjennom bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Selskapet har i en årrekke støttet Horten bilmuseum, hvor blant annet en Esso-tankbil fra 1931 oppholder seg. I tillegg støtter ExxonMobil flere maritime kulturprosjekter i Tønsberg. Dette inkluderer Det Sjøfartshistoriske Senter, tilbakekjøp og restaurering av den verneverdige seilskuta Berntine, samt byggingen av en kopi av det berømte Osebergskipet fra vikingtiden. Tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games (4) ExxonMobil har i 27 år vært tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games. Det internasjonale friidrettsstevnet, som inngår i Diamond Leagueserien, er med på å sette Norge på det internasjonale friidrettskartet og styrke interessen for friidrett i hele landet. I tillegg til å støtte stevnet økonomisk, blir arrangementet benyttet til å samle inn penger til å bekjempe malaria. Samarbeid med Røde Kors kampen mot malaria (1) ExxonMobil og Norges Røde Kors har i mange år samarbeidet gjennom Bislett-stevnet for å samle inn penger til kampen mot malaria. I 212 ble samarbeidet utvidet og fra dette tidspunktet har ExxonMobil bidratt med et betydelig beløp for å støtte et initiativ som skal hjelpe med å redde tusenvis av liv fra den dødelige sykdommen ved bruk av ny mobiltelefonteknologi i flere afrikanske land. Sammen organiserer vi også bedriftsstafetten «Race Against Malaria» i Oslo. ExxonMobil er verdens største ikkefarmasøytiske bidragsyter i kampen mot malaria. Hovedsponsor for friidretten i Sandnes Idrettslag og IL Skjalg For å støtte opp om rekruttering og bredde innenfor friidretten lokalt, har selskapet i mange år vært hovedsponsor for Skjalg Friidrett i Stavanger og for Sandnes IL Friidrett, der hovedfokus er arbeid med unge, lovende utøvere. Flint fotball Etter i flere år å ha støttet Esso-cupen i Flint Tønsberg ILs fotballgruppe, utvidet selskapet sitt engasjement i Flint Fotball i 213. Klubben hadde i 213 totalt 9 lag i seriespill og har et omfattende breddeidrettslig tilbud til alle aldersklasser, samtidig som det drives aktivt med talentutvikling. Domkirken Musikk, Stavanger Kor- og konsertaktivitetene i Stavanger domkirke har lange tradisjoner og er en betydningsfull del av kirkens virksomhet og byens kulturliv. ExxonMobil støtter de fem korene som er knyttet til Domkirken. Målet er å skape kirkemusikk av høy kvalitet som beriker gudstjenester og gir gode konsertopplevelser. Kulturhuset i Sandnes ExxonMobil er et av medlemmene av Sandnes kulturhuslaug og bidrar økonomisk slik at kulturhuset, med rundt 75. besøkende hvert år, kan gi publikum et best mulig program, i tillegg til å ha økonomi til å satse på nye, større produksjoner Vestfoldfestspillene ExxonMobil har i mange år vært samarbeidspartner i Vestfoldfestspillene, som er en viktig formidler av musikk og scenekunst til det allmenne publikum gjennom mange arrangementer hver sommer. Mer informasjon om hvordan ExxonMobil gir tilbake til samfunn også i andre land, besøk vår webside: Foto: Thor Nielsen/NTNU Info 1 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge

7 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Oslo Drammensv. 149 Postboks 35 Skøyen 212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 21 Postterminalen 313 Tønsberg Tlf.:

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER

ESSO NORGE AS RESULTAT OG INVESTERINGER ESSO NORGE AS Virksomheten i Esso Norge AS omfatter raffinering, forsyning, transport, salg, distribusjon og markedsføring av petroleumsprodukter, samt salg av råolje og produkter på vegne av søsterselskap

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i konsernregnskapet for 2012 og note 2 i selskapsregnskapet for

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt Årsrapport 2011 VNG Norge AS Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 1 2 35 4 2 Nøkkeltall Årsrapport 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 Antall lisensandeler per 31.12. 25* 23* 26 Operatørskap 4 1 2 Produksjon

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer