Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl OBS! Merk møtetidspunkt! TIL BEHANDLING: FSK-74/09 SFO-PRISENE FOR 2010 FSK-75/09 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-76/09 PLAN FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSEN MED PROSJEKT HELHETLIG STYRING FSK-77/09 STATUS BOLIGFORVALTNINGEN - DE SAMLOKALISERTE BOLIGENE FSK-78/09 ØKONOMIREGLEMENT FOR 2010 FSK-79/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FSK-80/09 STRATEGI FOR MOTTAK AV FLYKTNINGER - OPPNEVNING AV SAKSORDFØRER FSK-81/09 ORGANISERING OG OPPGAVER VED VA-SEKSJONEN FSK-82/09 KJØP AV TOMT - WALDEMARHØYVEIEN - GNR. 133 BNR 304 Unnt. Off. jf. Ofl. 23 FSK-83/09 STEDSIDENTITET OG OMDØMME GJENNOMFØRING AV FORPROSJEKT FSK-84/09 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 Ski, Georg Stub ordfører

2 Saksbehandler: Kjell Arne Ekeberg Arknr.: A22 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 74/ Kommunestyret / SFO-PRISENE FOR 2010 Forslag til vedtak: 1. Pris for 5 dagers tilbud kr/mnd 2. Pris for 4 dagers tilbud kr/mnd 3. Pris for 3 dagers tilbud kr/mnd 4. Nytt tilbud fra 2010; opphold etter avtale med styrer inntil 10 timer i uken kr/mnd Foresatte skal avtale med SFO leder hvordan de ønsker å bruke 10 timerstilbudet. Disse avtalene er bindende og gjelder for et halvt år av gangen. Dette tilbudet gjelder ikke for juli måned, hvor det betales dagspris. 10 timers tilbudet utgjør én dag i skolens ferier. Opphold utover dette må betales som dagspris og tilbys dersom SFO har kapasitet. 5. Dagspris - Når skolen er åpen: 210 kr/dag - Når skolen er stengt (skoleferiene): 380 kr/dag 6. Gebyr for barn som blir hentet etter skolefritidsordningens stengetid: Kr. 175 per påbegynt kvarter. 7. Det betales for 11 måneder i året. Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret vedtok nylig i sak 100/09 nye vedtekter for SFO. I vedtaket er det presisert at kommunestyret først ønsker å ta stilling til prisene ved behandling av rådmannens budsjettforslag. I sistnevnte forslag foreslår rådmannen en prisøkning på 100 kr/mnd for 5-dagersplass. Dette utgjør en økning på 4,6 % på dagens pris. Prisene i SFO i 2009 er uforandret fra Tidligere år har rådmannen endret prisene på delte plasser relatert direkte til økningen på hel plass. 4-dagersplass har kostet 80 % av 5-dagersplass osv. I KST-sak 100/09 ble det vedtatt at SFO fortsatt skal gis som 5-, 4- og 3-dagers tilbud, samt med en ny mulighet til å betale for et timetilbud, inntil 10 t/u. I saken lå det ved, som en illustrasjon, et vedlegg der dette var prissatt. Det ble altså ikke fattet vedtak om priser fra Dette må gjøres i fbm. behandlingen av budsjettet for Rådmannen finner det ryddigst å fremme egen sak om SFO-prisene, slik at disse kan vedtas som en del av budsjettet for 2010 på kommunestyremøtet 16. desember. Side 2

3 Vurdering Grunnet Ski kommunes økonomiske situasjon, mener rådmannen at prisen for SFO-tilbudet i enda større grad må dekke kommunens faktiske kostnader. Lønningene i SFO har gått opp, uten at SFO-prisen har økt tilsvarende. Selv om oppholdstiden i SFO for en del barn har gått noe ned som følge av at timetallet i skolen har gått opp, har man ikke kunnet redusere bemanningen tilsvarende. Rådmannen peker på at det administrative arbeidet er likt, uansett hvilket tilbud som de foresatte velger. Dette forholdet har til nå ikke vært reflektert i prisen på deltidstilbudene. Rådmannen foreslår derfor en noe sterkere prisøkning på deltidstilbudene. Økonomiske konsekvenser Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2010 lagt inn en forventet inntektsøkning på 1 mill. kr. Dette er basert på en helhetsvurdering, og tallet er beheftet med usikkerhet. Av erfaring vet man at SFO-prisen påvirker tilstrømningen til SFO. Det er også usikkert i hvilken grad det nye tilbudet med valgfritt antall opphold etter avtale med styrer inntil 10 timer i uken, vil slå ut. Dette tilbudet vil være noe dyrere enn 3-dagerstilbudet, men billigere enn 4-dagerstilbudet, og vil trolig velges av foresatte som bare trenger SFO-tilbud 2 timer/dagen i gjennomsnitt eller mindre. Konsekvenser for bærekraftig utvikling Ingen kjente konsekvenser ved dette prisforslaget. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef oppvekst Vedlegg som følger saken: a) Dagens betalingssatser SFO Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 3

4 Saksbehandler: Per Erik Andersen Arknr.: Q50 &30 Arkivsak: 07/447-4 BEHANDLING: SAKNR DATO Driftsutvalget 4/ Formannskapet 75/ Kommunestyret / RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE Saksordfører: Helge Bunæs (H) Forslag til vedtak: 1. Rapport og plan - Parkeringsordningen i Ski kommune vedtas. 2. Det innføres avgiftspliktig parkering fra 2010 ved a. a) Parkeringsarealet Ski ishall b. b) Parkeringsarealet Ski idrettsplass for tidsintervallet kl , mandag-fredag. Pris per timer settes til kr 10,- inkl. mva. og døgnpris til kr 25,- inkl. mva for begge parkeringsarealene. 3. Det innkreves ikke parkeringsavgift ved parkeringsarealet Vevelstad st./langhushallen. 4. Oppstartkostnadene dekkes innenfor budsjettramme for Parkeringsplasser samt inntekter i Avgiftsinnkrevingen igangsettes senest Saksopplysninger: Kommunestyret bestilte for en god stund tilbake en oversikt og plan for parkeringsordningen i Ski kommune. Innfrielse og levering av denne bestillingen har beklageligvis tatt lang tid. Tidsbruken og ventetiden er sammensatt av ulike elementer. Man har i lang tid vært svært usikker om hvordan Ski stasjon ville fremstå. En stor del av vårt parkeringstilbud ligger på NSBs eiendommer, slik at man i prosessen har ment, at det har vært helt nødvendig å kjenne til NSBs planer for parkeringsarealene Vestvegen og Jernbaneplassen, så godt som mulig. NSB selv mente at Flexsus billettordning ville skape skjær i sjøen for utdelingen av parkeringsoblater til pendlerne. Dette måtte avklares, og man har p.t. ingen problemer med denne ordningen. Videre har vi hørt at NSB vurderer om de selv skal drive sin egne parkeringsareal eller om andre fortasatt skal drive dem. Vurdering: Størsteparten av parkeringsarealet ved Vevelstad stasjon og ved Langhushallen/Langhuset benyttes av togpendlere på dagtid. Om ettermiddagen og kvelden samt lørdag og søndag benyttes øvre del av parkeringsarealet mot Langhushallen/Langhuset, av folk som skal i Langhushallen. Ut i fra en samlet vurdering bør hele dette arealet forbli avgiftsfritt på lik linje med Kråkstadhallen og Siggerudhallen. Side 4

5 Til tross for avgiftsfrihet ved disse tre idrettshallene, foreslår rådmannen å innføre parkeringsavgift ved parkeringsarealet ved Ski idrettsplass, med sine ca 50 biloppstillingsplasser og ved Ski ishall, som har 240 biloppstillingsplasser. Ved idrettsplassen ønskes mer rotasjon på bruken, og å unngå langtidsparkering på hverdager. Ved Ski ishall har man et håp om å gå i miljøvennlig retning, ved at man forsøker alle tiltak, herunder innføring av parkeringsavgift, for å unngå hensetting av bilvrak/skrot, samt ulovlig camping, slik det til tider forekommer her. Man håper at de ordinære brukerne fortsatt vi sette bilene sine her, selv om man må betale en liten avgift sammenlignet med de parkeringsarealene som ligger midt i Ski sentrum. Prisen per døgn har kommunestyret vedtatt til å være kr 10,- inkl. mva. Allikevel vil rådmannen foreslå en pris per døgn på kr 25,- inkl. mva, med mulighet for å betale kr 10,- per time inkl. mva. Tidsintervallet for parkeringsavgift er nå forslått til kl 0800 kl 1500, mandag-fredag. Det foreslås da ingen fritime for brukerne. Å håndheve trafikkbestemmelsene med en fritime er svært kostnadsdrivende, ved at trafikkbetjenten må utføre flere manuelle prosesser ved samme kjøretøy. Avgiftsinnkrevingen igangsettes senest Økonomiske konsekvenser: Ski ishall: Dersom man beholder en døgnpris på kr 10,- inkl. mva., og stipulerer et belegg på 15%, vil man i beste fall kunne håpe på en stipulert bruttoinntekt på ca kr ekskl. mva. per år. Økes prisen til kr 25,- per døgn, med mulighet til å parkere for kr 10,- per time, så blir stipulert bruttoinntekt bli ca kr ekskl. mva per år. Oppstartkostnader for dette anlegget er stipulert til å bli: Strømfremføring til parkometer og lys: ca kr ekskl. mva. 2 stk. parkeringsautomater inkl. rigging: kr ekskl. mva. Sommer- og vintervedlikehold kommer til som en årlig kostnad. Kostnadene i forbindelse med håndheving av trafikkbestemmelsene anslår rådmannen til å utgjøre ca kr per år. Vi har ikke ledige ressurser til dette, så man må redusere aktivitetene andre steder, dersom ikke ressurssituasjonen styrkes. I tillegg kommer årlig vedlikehold av parkeringsautomatene og reparasjoner ved hærverk. Det foreslås ikke abonnementsavtaler for dette parkeringsarealet. Ski idrettsplass: Dersom man beholder en døgnpris på kr 10,- inkl. mva. og stipulerer et belegg på 60%, vil man i beste fall kunne håpe på en stipulert bruttoinntekt på ca kr ekskl. mva per år. Økes prisen til kr 25,- per døgn, med mulighet til å parkere for kr 10,- per time, så blir stipulert inntekt bli ca kr ekskl. mva per år. Oppstartkostnader for dette anlegget er stipulert til å bli: Strømfremføring til parkometer og lys: ca kr ekskl. mva. 1 stk. parkeringsautomat inkl. rigging: kr ekskl. mva. Sommer- og vintervedlikehold kommer til som en årlig kostnad. Kostnadene i forbindelse med håndheving av trafikkbestemmelsene anslår rådmannen til å utgjøre ca kr per år. Vi har ikke ledige ressurser til dette, så man må redusere aktivitetene andre steder, dersom ikke ressurssituasjonen styrkes. I tillegg kommer årlig vedlikehold av parkeringsautomaten og reparasjoner ved hærverk. Det foreslås ikke abonnementsavtaler for dette parkeringsarealet. Vevelstad stasjon/langhushallen: Dersom kommunestyret ønsker å opprettholde parkeringsavgiften på kr 10,- inkl. mva. per døgn, vil stipulert bruttoinntekt kunne ligge et sted mellom kr og kr ekskl. mva. per år, alt ettersom brukerne rømmer plassen, og søker seg til allerede hardt belagte parkeringsarealer ved Ski stasjon, Vestvegen og Ski nye kirke. Avgiftsinnkrevingen her bør utstå til man har et bedre parkeringstilbud til togpendlerne i Ski sentrum. Side 5

6 Inntektene for disse parkeringsarealene er svært usikre, da man ikke har statistikk, erfaringstall eller annet godt beregningsgrunnlag, som kan legges til grunn for beregninger. Med bak grunn i dette bør man ikke legge inn budsjettmessige endringer/forutsetninger, før man har et bedre inntektsgrunnlag som for eksempel ved 2.tertialmelding Alt annet er og blir bare gjetninger/antakelser. Jfr. anslagene ovenfor. Skulle det vise seg at disse oppleggene gir et netto overskudd, foreslår rådmannen at det disponeres i 2010 til delvis dekning av forventet underskudd i Avgiftsinnkrevingen igangsettes innen , eller så tidlig som mulig etter at snø og tele har gått. Dette for å slippe og pigge is og tele. Sommer- og vintervedlikeholdskostnader bør ikke overstige dagens kostnader, og man forutsetter at budsjettmidler til dette finnes på annen stedskonto og kan flyttes over til økonomiavdelingens stedskonto. De foreslåtte brukerbetalingene er å forstå som 2010-priser. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ved at det innføres parkeringsavgift på de to parkeringsarealene, Ski ishall og Ski idrettsplass, kan man i beste fall håpe på at bilbruken avtar noe. Innføres det parkeringsavgift på parkeringsarealet Vevelstad stasjon/langhushallen, vil de bli ytterligere fortetning av trafikk i Ski sentrum, noe som er sært lite ønskelig. Ski, Audun Fiskvik rådmann Per Erik Andersen økonomisjef Vedlegg som følger saken: a) Rapport og plan Parkeringsordningen i Ski kommune. Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 6

7 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 031 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 76/ Kommunestyret / PLAN FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSEN MED PROSJEKT HELHETLIG STYRING Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar plan for vurdering av måloppnåelsen definert i prosjekt helhetlig styring Saksopplysninger: Ski kommune gjennomførte organisasjonsendringer i 2003, som ble evaluert i 2005/2006. Det ble vurdert å være nødvendig å videreføre utviklings- og omstillingsarbeidet i organisasjonen, og i sak 04/07 vedtok formannskapet Prosjektplan for Helhetlig styring. Kommunestyret fattet vedtak om iverksetting av Helhetlig styring. Plan for Hovedprosjektet ble vedtatt av kommunestyret med følgende vedtak: 1. Kommunens politiske styringsmodell organiseres i samsvar med de prinsippene som er skissert i rapporten fra styringsgruppen med følgende unntak: Politisk styring: 11 medl. i Faste utvalg for plansaker 11 medl. i utvalg for miljø og samfunn 11 medl. i utvalg for tjenesteutvikling. 2. Ny politisk modell iverksettes ved konstituering av nytt kommunestyre høsten Det politiske arbeidet vitaliseres gjennom de forslag som styringsgruppen skisserer i kap. 5. Det gjennomføres et opplæringsprogram for politikere, ledere og tillitsvalgte med vekt på arbeidsgiverrollen. 4. Det innføres et plan- og styringssystem som bygger på balansert målstyring, hvor styringshjul, dialog og brukerinvolvering er sentrale elementer. 5. Arbeidsgiverpolitikken er kommunens viktigste verktøy for å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetente medarbeidere. De målsettinger og tiltak som er skissert i rapporten legges til grunn for kommunens videre arbeid på dette feltet. Det gjennomføres en felles opplæring for politikere, tillitsvalgte og ledere. 6. Lederutvikling og ledelse er fundamentet for å lykkes med omstillingen. Det gjennomføres lederutviklingsprogram i tråd med det som skisseres i rapporten. Dette konkretiseres i hovedprosjektet. 7. Kommunens administrative hovedstruktur organiseres med to myndighetsnivå: Rådmann og virksomhetene (tjenesteytende virksomheter) med inndeling slik det er skissert i rapportens kap Rådmannen gis myndighet til å organisere administrasjonen på den til enhver tid mest hensiktsmessig måte, innenfor rammene av hovedstrukturen. 8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tilsettinger i de nye lederstillingene som åremål stillinger. Det opprettes et ansettelsesutvalg med to politikere ved tilsetting av kommunalsjefstillingene. 9. Ny administrativ modell iverksettes 1. mars Side 7

8 10. Det etableres et servicetorg i rådhusets vestibyle. Det bevilges inntil kr 3.5 mill kr til investering ved etableringen som finansieres ved låneopptak. 11. Omstillingsarbeidet videreføres i et hovedprosjekt som starter umiddelbart etter kommunestyrets behandling av denne rapporten. Målene for utviklingsarbeidet er, jfr rapport hovedprosjekt pkt : Møte behovene for forbedret kvalitet og effektivitet, og utvikle nye løsninger i samarbeid med, brukere, innbyggere, og partnere. Ha god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Utvikle en god kultur. Helhetlig styring skal oppnås gjennom: En sterkere involvering og dialog med brukere og innbyggere godt samarbeid og rolledeling mellom politisk og administrativ ledelse - tydelig ledelse fra alle administrative nivå og aktiv medvirkning fra ansatte. Dette må bindes sammen av hensiktsmessige stab/støtte funksjoner og styringssystem. Målene for hovedprosjektet er, jfr rapport hovedprosjekt pkt : 1. Produktivitetsmål - Det samlede nivå for kommunens tjenesteproduksjon overfor innbyggere og brukere i Ski kommune skal kunne opprettholdes/videreutvikles innenfor gitte rammer. 2. Styringsmål Den reelle politiske styringen av kommunens ressurser mot prioriterte politiske mål og innbyggernes behov skal bedres. 3. Servicemål - Kommunens organisasjon og fokus skal ytterligere orienteres mot kvalitet og service i tjenesteproduksjonen overfor brukerne. 4. Organisasjonsmål - Kommunens evne til å beholde, rekruttere og motivere medarbeidere skal økes. 5. Administrasjonsmål Kommunens administrasjon skal bidra til mest mulig effektive tjenester overfor innbyggerne. 6. Ledelsesmål - Ledelse er å ha et personlig ansvar med tilstrekkelig myndighet til sammen med egne medarbeidere å nå definerte mål og resultatkrav. 7. Økonomimål Kommunens økonomi skal være i balanse samtidig som det gis økt handlingsrom for politiske valg Resultatmål Til de overordnede målene for utviklingsarbeidet skal det knyttes konkrete resultatmål, som er utformet slik at det kan måles om målene er nådd. Disse skal innarbeides i det framtidige styringssystem. Herunder balansert målstyring. Side 8

9 Iverksettelse har foregått iht. plan for iverksetting med visse justeringer for noen enkeltelementer, bla. servicetorg. Rådmannen har rapportert på fremdrift samtidig med tertialmelding, senest ved 2. tertial. Vurdering: Selv om sak om Helhetlig styring ikke inneholder vedtak om evaluering, anbefaler rådmannen at det foretas en vurdering av måloppnåelsen som prosjektet derfinere. Til tross for at den administrative modellen kun har fungert i to år i mars 2010, ser rådmannen det som nødvendig allerede nå å starte en vurdering av måloppnåelsen. Helhetlig styring er et stort prosjekt der mange elementer griper inn i hverandre. Det vil derfor være viktig å avklare hva som fungerer og hva som ikke fungerer samt klarlegge eventuelle tiltak. Den politiske modellen har vært i funksjon siden konstituering etter valget Rådmannen har fått signaler om at også denne ønskes vurdert, eller i alle fall deler av denne. Rådmannen forslår her at ordfører tar initiativ til å avklare hvilken arbeidsform som ønskes til dette formål. Rådmannen vil bidra med sekretariat om det er ønskelig. Rådmannen ønsker å gjennomføre vurderingen som et prosjekt som organiseres på samme måte som prosjekt helhetlig styring, med styringsgruppe og følgende prosjektgrupper. Delprosjekt 1 - Politisk styring Delprosjekt 2 - Organisering av ledelse, tjenesteproduksjon og tverrfaglig samarbeid Delprosjekt 3 - Tjenesteorganisering av de tidligere virksomhetene innen PLO og HS Delprosjekt 4 - Organisering av støttefunksjoner Delprosjekt 5 - Servicetorg Delprosjekt 6 - Plan og styringssystemer Delprosjekt 7 - Informasjons og kommunikasjonsstrategi Delprosjekt 8 - Kontorplassering lokalisering av enheter og personell Delprosjekt 9 Arbeidsgiverstrategi Rådmannens ledergruppe vil være styringsgruppe og utarbeide forslag til mandat for delprosjekt 2-9. Det forutsettes medvirkning og deltagelse fra de ansattes organisasjoner. Målsetting for vurderingen må i første omgang være å kartlegge måloppnåelse i forhold til vedtatte målsettinger i helhetlig styring. Vurderingen må klarlegge hvilke kompetanse behov som foreligger som hvilke økonomiske forutsetninger som må være tilstede. Rådmannen vil starte vurderingen opp ved årsskiftet og avslutte arbeidet med en rapport og anbefalinger til kommunestyret i september/oktober Økonomiske konsekvenser: Vil eventuelt fremkomme under vurderingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Vil eventuelt fremkomme under evalueringen Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Side 9

10 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Arknr.: 613 L7 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 77/ Kommunestyret / STATUS BOLIGFORVALTNINGEN - DE SAMLOKALISERTE BOLIGENE Forslag til vedtak: 1. Saksfremlegget tas til orientering. 2. Husleien ved Follo omsorgsboliger heves til kr 6000,- per mnd i ht husbankens regelverk. 3. Husleien for Solborgveien 4 og 6 settes til kr 5500,- per mnd for de minste leilighetene og kr 6000,- for de største. 4. Det jobbes videre med alternative driftsformer som sikrer en bærekraftig boligforvaltning, herunder etablering av et Kommunalt foretak (KF). Saksopplysninger: Bakgrunn: Rådmannen fremmer denne saken fordi det er etterspurt kostnadsoversikt over de nyeste samlokaliserte boligene. Kommunen har bygget disse for det er en faglig etterspørsel / behov for de. Deler av kapitalkostnaden og driften blir dekket av leietakerne og administrert av boligforvaltningen. Deler av kapitalkostnaden blir dekket av kommunen, dvs subsidiert. Rådmannen fremmer denne saken som omhandler hvordan boligforvaltningen drifter alle samlokalisert boliggrupper, hvor mye de er subsidiert med m.m. og hvordan de spredte boliger blir driftet og økonomien rundt alle boligene. Historikk: I forbindelse med en organisasjonsgjennomgang av sentraladministrasjonen i 1997 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på kommunens bolig og eiendomsforvaltning for å komme frem til en mer rasjonell og effektiv forvaltning. Arbeidsgruppen konkluderte med at boligmassen, som var spredt på flere sektorer særlig sentraladministrasjonen og helse- og sosialsektoren, skulle samles for å få en bedre oversikt og god service for bruker. Det ble vedtatt at ansvaret for boligmassen skulle tillegges en forvaltnings- / resultatenhet ved boligkontoret som også har ansvaret for de statlige boligpolitiske virkemidlene. Etter 2 års drift skulle organiseringen vurderes for å vurdere hvorvidt de ønskede virkninger var oppnådd, både når det gjaldt forholdet til leietakere og oppfylling av de mål det kommunale boligprogram siktet mot. Saken ble fremmet til kommunestyret 25. oktober 2000 hvor utredningen ble tatt til etterretning. Ordningen skulle vurderes innen og det skulle da vurderes: overføringsverdi hva angår måten å organisere en driftsenhet på til andre virksomhetsområdet og aktualitet for alternativ driftsform som kommunal foretak eller aksjeselskap Vurderingen ble foretatt og det ble fremmet en sak til kommunestyret Det ble i 2003 foretatt to brukerundersøkelser. En fra leietakere og en fra interne samarbeidspartnere. Side 10

11 Kort om vurderingen. Prinsippet om selvfinansiering er at alle utgifter til boligforvaltningen skulle dekkes av husleieinntekter. Isteden for å betale renter og avdrag på lån for den gamle boligmassen betales 3,5 % av verdi på den gamle boligmassen. I 2002 var dette beløpet ca 3 mill. kroner. Renter og avdrag på nye boligprosjekt skulle dekkes av boligforvaltningen / via husleieinntekter. I ØP ble det planlagt nye boligprosjekter innenfor psykiatri, dobbeldiagnose rus / psykiatri og for utviklingshemmede for ca 57 mill. kroner. Det skulle søkes lån og boligtilskudd fra Husbanken og leietakerne skulle betale kostnadsdekkende husleie, dvs selvkost. I de nye boligprosjektene ville dette ført til høye husleier og boligforvaltningen beregnet kostnaden med å kryssubsidiere de nye med husleie fra den øvrige boligmassen (nedbetalte leiligheter subsidiere nye leiligheter). I tillegg til å oppta lån og tilskudd har boligforvaltningen følgende måter å subsidiere / skaffe midler til nye prosjekter. Fordele de økte utgifter på hele boligmassen. Det forutsetter at kommunen har en eldre nedbetalt boligmasse som kommunen kan tjene penger på og et visst antall boliger å fordele utgiftene på (stordriftsfordeler). Selge boliger. På denne måten selger kommunen den eldste boligmasse som er nedbetalt og kommunen får da færre boliger en kan tjene penger på. Selges den gamle boligmassen kan ikke disse gamle boligene subsidiere nye boliger / prosjekt. Vurdering: Nedenfor følger en oversikt over de 277 boligene som kommunen i dag eier ( ). Hovedtyngde er boligene er for vanskeligstilte. De er videre fordelt innen samlokaliserte boliger med bemanning og spredte boliger uten bemanning. Det er noen få boliger som er samlokaliserte, men som ikke har bemanning. Kommunen får 11 gjennomgangsboliger for sosialtjenesten når boligene på Solborgveien 4 og 6 står ferdig på nyåret Side 11

12 De ulike samlokaliserte boliggruppene: Navns på sted Stk i alt Stk Rom m2 Pris / mnd Inkl. strøm /oppv Garasje / p-plass Lån boligk Boliger for vanskeligstilte, samlokaliserte Langhus bo- og s.s ,- Ja p-plass 75 % ,- Ja Kråkstadtunet ,- Ja P-plass 31 % ,- Ja ,- Ja ,- Ja Follo omsorgsboliger ,- Nei p-plass 100 % Finstadveieien ,- Nei p-plass 100 % ,- Nei Mork ,- Ja p-plass 66 % Skoghusveien ,- Nei p-plass 100 % Skoghusveien ,- Ja p-plass 42 % Langhussenter bo.f.s ,- Ja p-plass - Kirkeveien ,- Nei P-plass 100 % ,- Nei Lilleteigen ,- Nei garasje - Gjennomgangsboliger Solborgveien 4 og ,- Str nei p-plass 100 % ,- Oppv-ja Boliger for vanskeligstilte, spredte boliger Spredte boliger ,- Nei p-plass 100 % ,- Nei p-plass 100 % ,- Nei p-plass 100 % *På Finstadveien 8, Mork og Skoghusveien 9 er kabel tv og hvitevarer med i husleien. ** Husleien for de spredte varierer, men her følger en kst-sak 72/08 (gjengs leie) Selvfinansierende enhet Modellen hvor boligforvaltningen har vært en selvfinansierende enhet har fungert tilfredsstillende, sett i forhold til drift og økonomi. Modellen er sårbar fordi en ikke kan bygge fond og fordi den etter hvert begynner å bli komplisert. Den selvfinansierende enheten gir oversikt over inntekter og utgifter. Den klargjør også det ansvaret og oppgavene som tilhører enheten og den stiller krav til kostnadsbevissthet. Intensjonen med en selvfinansierende enhet er å definere hvilke tjenester som skal ytes og la ansvaret og kostnadene plasseres der tjenesten skal ytes. Uten klare ansvarsgrenser og god økonomioppfølging, kan ikke dagens organisering videreføres. Dagens modell Dagens modell, med boligforvaltningen som en selvfinansierende enhet, fungerer tilfredsstillende. Det forutsetter at kommunen ikke selger ut den gamle boligmassen som kommunen tjener penger på. Eventuelt salg av boliger må skje etter en langsiktig planarbeid av boligforvaltningen i samsvar med boligprogrammet. Boligforvaltningen utnytter personalressursene, opparbeider og samler kompetanse innenfor boligarbeidet og utnytter de statlige virkemidlene, lån, tilskudd og bostøtte på best mulig måte. Boligforvaltningen administrer og kjøper / bestiller tjenester til drift. For innbyggerne er det en fordel å ha et samlet sted å henvende seg i boligspørsmål. Side 12

13 Problemet med denne modellen er at en ikke kan bygge fond. Det er i henhold til regnskapsforskriftene. Reell selvfinansiering oppnås da ikke. Særlig blir dette tydelig når det er behov for større oppgraderinger av den eldre boligmassen Kommunalt foretak Rådmannen anbefaler at det jobbes videre med alternative driftsformer som sikrer en bærekraftig boligforvaltning, herunder etablering av et Kommunalt foretak (KF). Et nytt KF kan også samarbeide tett med stiftelsen Kontra Økonomi: Det er innarbeidet gode rutiner for forvaltningen og driften. Det er husleieloven som regulerer leieforholdet. Husleieloven er sist endret i Husleieloven har regler om husleiefastsetting, unntaksbestemmelser for offentlig utleie (kommunale boliger) og rettigheter og plikter både for utleier og leietaker. Mange av tiltakene i Boligpolitisk handlingsplan, som ble vedtatt i 2003 er gjennomført. Det er kjøpt og rehabilitert 7 boliger / leiligheter for dobbeldiagnose, 22 boliger for psykiatri, 9 omsorgsboliger og 10 boliger for utviklingshemmede. Kjøp av inntil 100 nye kommunale boliger er bare delvis oppfylt med kjøp av 30 boliger, da det ikke har vært økonomisk forsvarlig å kjøp flere med det finansieringstilbudet Husbanken har hatt og det kommunale kravet om selvkost. Den totale låneporteføljen boligforvaltningen har i dag er 84 mill. kroner. Det er i perioden mottatt boligtilskudd, oppstartingstilskudd og bevilget kompensasjonstilskudd på nærmere 84 mill. kroner. Det er innfridd lån med ca 14 mill. kroner, dette er tatt fra nettoinntekt ved salg av boliger og driftsoverskudd som er avsatt til fond. Regnskap i 1000 kr Utgifter * Inntekter Netto * Renter, avdrag og avkastningen var en del av utgiftene Forklaring til netto Nettoinntekten ble brukt til å dekke kommunens driftsresultat Krav til nettoinntekt til kommunen mill. kroner. Resten til å dekke kommunens driftsresultat Krav til nettoinntekt mill. kroner. Resten ble foreslått avsatt til driftsfond Krav til nettoinntekt mill. kroner. Resten ble foreslått satt av til fond Krav til nettoinntekt 1640 mill. kroner. Moms kr Nettoinntekt kr ble foreslått overført til Regnskapsføringen ble endret. Nettoen består av: Krav til nettoinntekt mill. kroner mill. kroner avkastning gammel boligmasse. Renter og avdrag lån 2,301 mill. moms Negativt driftsresultat kr Overnevnte tabell viser en økning i husleieinntekten som følge av flere boliger og vedtak om å justere boligene til markedsleie (gjengsleie) Fsak.60/08 Side 13

14 Husleieinntektene er beregnet ut fra en utleieprosent på 97,5. Vakanse skyldes oppussing ved ledighet og rutinene som tilsier at den som tildeler har en 3 måneders frist til å tildele bolig før de faktureres. Det er gjennomsnittlig 30 boliger som er ledige årlig. Målet er å ha minst mulig vakanse og klargjøre boligene raskest mulig. Se egen sak om botid og redusert inntektskrav til 95 % for å optimalisere strategisk tildeling og beredskap. Se også ØP Samtidig er utgiftene til renter og avdrag økt kraftig som følge av lån til nye boligprosjekter. I 2001 var låneporteføljen på ca 40 mill. kroner i tillegg til årlig avkastning, mens den i 2009 er på 84 mill kroner, i tillegg til avkastning. Det jobbes aktivt med å holde renter og avdrag lave. Renten er nå bundet for deler av porteføljen. Renten er en faktor som har stor innvirkning på boligforvaltningens økonomi. Husleieloven regulerer hvordan man kan sette opp husleien og en renteoppgang må tas inn i de økonomiske beregningene. De to siste årene har det vært en stor utfordring å vedlikehold boligen og boliger har stått ledige på slutten av året, i påvente av nytt budsjettår. Dette har ført til tapte husleieinntekter. Det er det løpende vedlikeholdet som er prioritert, mens planlagt vedlikehold blir utsatt. Prisstigningen på vedlikeholdstjenester har også økt betraktelig de senere år. Det er ikke uvanlig at en oppussing av en bolig (inkl. bad, kjøkken) beløper seg til nærmere kr Målet for vedlikehold er at alle boligene skal ha en normal god standard. De fleste boligene er bra vedlikeholdt, og det er ved utflytting at boliger blir pusses opp. Noen boliger må pusses opp fordi leietaker har bodd der i mange år, mens andre må pusses opp fordi de har hatt hard bruk. Prosjektene på Kråkstad, Skoghus og Mork kunne ikke blitt igangsatt hvis leietakerne skulle betale hele kostnaden alene, fordi husleien hadde blitt for høy i forhold til målgruppen. Derfor er dagens organisering blitt komplisert. Tjenestevirksomhetene har også betalt husleie for ledige leiligheter nå prosjekt har blitt ferdigstilt. Det er naturlig at kommunen betaler for lokalene til tjenestepersonalet, men i forannevnte eksempel subsidierer også kommunen de leilighetene som bygges. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Gode boliger er med på å skape et forebyggende godt arbeid som også sikrer god bærekraftig utvikling. Gode boliger bidrar også til forebyggende helse. Konklusjon: Slik rådmannen ser det så betaler boligforvaltningen via husleien avkastning for de eldste boligene til kommunen, dvs til å dekke restlånet som er igjen. Rådmannen har ikke finberegnet hva den gamle boligmassen har av restgjeld, men denne kostnaden er redusert fra 3 mill i 2002 til 2,8 mill i Overskuddet av de eldste boligene skal også være med på å finansieres nye boliger. Denne muligheten er nå oppbrukt ved bygging av alle de nye boligene. De 3 siste boligprosjektene viser det. Fremtidige prosjekt må deles på Husbaneken og leietakerne, men kommunens andel bør begrenses til lokalene til tjenestepersonalet. Kommunen betaler også en del av de ulike lånene via kommunens driftsbudsjett. Det er beregnet til ca 45 mill. Kommunens kostnad er ca 3,7 mill per år for de 4 prosjektene som er omtalt. I ht regnskapet for 2008 er det beregnet en nettoinntekt på 1,64 mill. Side 14

15 Ski kommune skal også i fremtiden bygge nye boliger innenfor de ulike tjenesteområdene. Derfor er det viktig å ha et godt apparat rundt boligbyggingen og forvaltningen av de. I dag subsidierer kommunen boligen samtidig som det er for lite penger til å drifte de tilstrekkelig. Hvordan en i fremtiden skal synliggjøre kommunens kostnader med boligforvaltning, må fremkomme i forestående utredning. Rådmannen anbefaler derfor at det blir satt ned en arbeidsgruppe som jobbes videre med alternative driftsformer som sikrer en bærekraftig boligforvaltning, herunder etablering av et Kommunalt foretak (KF). Ski Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Hvilke nye tiltak kan få støtte av husbanken b) De ulike samlokaliserte boliggruppene Side 15

16 Saksbehandler: Birgit Uhlen Arknr.: 200 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 78/ Kommunestyret / ØKONOMIREGLEMENT FOR 2010 Forslag til vedtak: Framlagt forslag til økonomireglement for 2010 med vedlegg vedtas Saksopplysninger: Kommunens økonomireglement vedtas av kommunestyret hvert år i samme møte som behandling av budsjett og handlingsplan for kommende 4-årsperiode. Økonomireglementet består av et hoveddokument og fem vedlegg, herunder vedlegg c) finansreglement for Ski kommune. I K-sak 84/07 om økonomiplan ble følgende oversendelsesforslag vedtatt: Kommunestyret ber om at finansreglementet gjennomgås i lys av den senere tids offentlig debatt og fremmes for politisk behandling i forbindelse med økonomiplanbehandling Rådmannen har senere redegjort for regjeringens arbeid med å revidere regelverket for kommunal finansforvaltning og meldt om at arbeidet med å revidere kommunens finansreglement måtte vente til ny forskrift var klart. Regjeringen fastsatte den en ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Det er utarbeidet et forslag til nytt finansreglement for Ski kommune i tråd med denne forskriften. Finansforvaltningsforskriften regulerer kommunenes og fylkeskommunenes plassering og forvaltning av finansielle midler og gjeld. Endringene i den nye forskriften er en tydeliggjøring av reglene i den gamle finansforskriften. En av endringene er at kommunene skal utarbeide og vedta sitt eget finansreglement minst én gang i hver kommunestyreperiode. Den nye forskriften presiserer at kommunenes finansforvaltning må samsvare med egen kunnskap på feltet. Kravene til rapportering til kommunestyret er styrket, og forskriften presiserer ansvarsdelingen mellom politikerne og administrasjonen og kravet til risikovurderinger og risikohåndtering. For å gi kommunesektoren tid å innrette seg etter det nye regelverket er forskriften gitt en virkningsdato fra Rådmannen legger imidlertid opp til at forslaget til nytt finansreglement for Ski kommune blir gjeldende fra Vurdering: Rådmannen har ikke funnet behov for å gjøre prinsipielle endringer i gjeldende hoveddokument; Økonomireglement for Ski kommune ved denne rulleringen. I reglementet for 2009 ble det gjort en rekke tilpasninger som følge av nytt styringssystem og endret organisering i kommunen. I tillegg ble reglene for virksomhetenes muligheter til å videreføre budsjettbesparelser til påfølgende år begrenset noe. Side 16

17 Vedlegg c) Finansreglement for Ski kommune Ski kommune forvalter store økonomiske ressurser og betjener en betydelig lånegjeld som følge av det omfattende kommunale tjenestetilbudet. Kommunen har imidlertid valgt å drive en forsiktig og forutsigbar finansforvaltning med lav risiko. Det er derfor ikke foretatt finansielle plasseringer med tanke på å maksimere avkastningen på kommunens midler. Forslag til nytt finansreglement for Ski kommune innebærer en videreføring av dagens konservative forvaltning av kommunens midler. En forsiktig og konservativ finansforvaltning har gitt Ski kommune en høy økonomisk forutsigbarhet og trygghet sammenlignet med kommuner som har foretatt finansplasseringer med høyere risiko. I perioder med uro i finansmarkedene har disse kommunen måtte utgiftsføre store tap på sine finansplasseringer. Etter rådmannens vurdering vil kommuner med høy lånegjeld og marginale driftsresultater, som Ski kommune, ha svake forutsetninger for å tåle de resultatmessige svingningene som alltid vil følge finansplasseringer med høy forventet avkastning og høy risiko. Et betydelig tap i aksjeverdier kan innebære et resultatmessig verditap så stort at det kan få betydning for kommunens tjenestetilbud det påfølgende budsjettår. Dette skyldes at verdinedskrivingen må resultatføres ved årsskiftet selv om verken aksjene eller aksjefondsandelene realiseres. Dersom Ski kommune skal åpne for plasseringer med slik risiko må det først frigjøres driftsmidler i et bufferfond som kan benyttes til å takle svingninger i regnskapsførte markedsverdier for plasseringene. I forslag til finansreglement reguleres rammene for forvaltning av likvide midler, herunder plasseringer av overskuddslikviditet. For overskuddslikviditet som i henhold til likviditetsprognosen ikke inngår i likviditetsbehovet for de neste 12 månedene, foreslås det at vektet renteløpetid kan utgjøre inntil 12 måneder. Forslaget innebærer videre noe økt begrensning knyttet til hvilke typer institusjoner det kan investeres i. Det tillates kun plasseringer i bankinnskudd, papirer og fond med maksimum 20 % kredittvekting (stat, kommune og finansinstitusjoner). Dette begrenser kredittrisikoen for plasseringene av kommunens overskuddslikviditet sammenlignet med dagens finansreglement. I forslaget til nytt finansreglement for Ski kommune er det valgt å ikke angi rammer for håndtering av langsiktige finansielle plasseringer. Langsiktige finansielle plasseringer regnes som den delen av kommunens finansielle midler som i henhold til budsjetter og prognoser/planer ikke skal benyttes de neste 5-7 årene. Per i dag benyttes alle kommunens ledige finansielle midler som likviditetsreserve for å sikre løpende finansiell handlefrihet på kort sikt. Kommunen har derfor ikke midler som kan frigjøres for langsiktig plassering. Dersom kommunen ved en senere anledning får slike midler, vil finansreglementet utvides med rammer for slike plasseringer. I dagens finansreglement for Ski kommune er det ikke definert noen konkrete rammer for renterisiko knyttet til kommunens lånegjeld annet enn kravet om en hensiktsmessig fordeling av fast og flytende rente. I vedlagt forslag til nytt finansreglement foreslås det å sette et krav til vektet renteløpetid mellom 1 og 3 år med en normalsituasjon på 2 års vektet renteløpetid. I dagens situasjon har kommunen en noe lavere vektet renteløpetid, men rådmannen ser at behovet for forutsigbarhet tilsier en økt renteløpetid for kommunens samlede lån. I forslaget til nytt reglement er det ikke lagt opp til bruk av finansielle instrumenter som framtidige renteavtaler og rentebytteavtaler, da dette ikke antas å ha noen relevans for kommunen. Ny finansforskrift tydeliggjør kravet til finansrapportering til kommunestyret. I tråd med kravet legges det blant annet opp til tertialvis rapportering av markedsverdier, markedsendringer og risikoeksponering av kommunens plasseringer og gjeldsportefølje. I reglementet angis hvilke referanserenter som skal benyttes ved vurderingen av kommunens oppnådde finansresultat. Side 17

18 I henhold til kravet i finansforskriften skal kommunens forslag til finansreglement kvalitetssikres av uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning. Kvalitetssikringen skal sikre at reglementet er i tråd med kommuneloven og reglene i finansforskriften. Det vedlagte forslaget til finansreglement er kvalitetssikret av Follo distriktsrevisjon. Erklæring om kvalitetssikring av reglementet ligger vedlagt saken. Rådmannen vil etablere rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet. Disse rutinene vil bli forelagt Follo distriktsrevisjon for vurdering med tanke på om kommunens håndtering av finansiell risiko og håndteringen av eventuelt avvik fra finansreglementet er forsvarlig. Økonomiske konsekvenser: Ingen ytterligere merknader Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader Konklusjon: Forslaget til økonomireglement for 2010 med vedlegg innebærer endringer i vedlegg c Finansreglement for Ski kommune. Nytt finansreglement er utarbeidet i tråd med ny forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av Forslaget innebærer en videreføring av kommunens konservative finansforvaltning, og det foreslås en innstramming i hvilke typer institusjoner og papirer kommunen har anledning til å plassere midler i. Ski, Audun Fiskvik rådmann Vedlegg som følger saken: a) Økonomireglement 2010 med vedlegg b) Vurdering av finansreglementet i Ski kommune fra Follo distriktsrevisjon Per Erik Andersen økonomisjef Side 18

19 Saksbehandler: Birgit Uhlen Arknr.: 145 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 41/ Tjenesteutvikling 30/ Partssammensatt utvalg 17/ Formannskapet 79/ Kommunestyret / BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til budsjett og handlingsplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , kapittel herunder driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå 2. Det innføres eiendomsskatt i Ski fra Ambisjonsnivået i det overordnede målkartet vedtas i samsvar med rådmannens forslag i Budsjett og handlingsplan , kapittel Det opptas lån i 2010 på inntil 221,1 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år Det opptas startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år. Det godkjennes en kassekredittramme for 2010 på 200 mill. kroner. 5. Ordførerens godtgjørelse for 2010 settes med virkning fra lik godtgjørelse for 2009 med tillegg av forutsatt kommunal lønnsvekst i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 (3,5 %). 6. Med virkning fra fastsettes endrede betalingssatser slik det framgår av saken under Økonomiske konsekvenser. Saksopplysninger: Medbestemmelse Det har vært avholdt informasjons-/drøftingsmøter om budsjett og handlingsplan med arbeidstakerorganisasjonene i virksomhetene. I tillegg har hovedtillitsvalgte vært deltakere på rådmannens informasjonsmøte med formannskapet i oktober, og planen har senere vært drøftet mellom partene i eget møte. Budsjett og handlingsplan behandles i sentralt arbeidsmiljøutvalg og i partsammensatt utvalg (PSU). Vedtakene i disse utvalgene vil følge med til kommunestyrets behandling den Side 19

20 Vurdering: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune står foran betydelige økonomiske utfordringer, noe som særlig skyldes et høyt investeringsnivå og behovet for økt sykehjemskapasitet. Den kraftige økningen i lånegjelden fører til at rente- og avdragsutgiftene binder opp en stadig større del av driftsinntektene. Kommunens øvrige driftsutgifter kan dermed ikke øke i takt med forventet inntektsøkning. Rådmannen kan ikke se at det er realistisk å finne innsparingstiltak i den størrelsesorden som er nødvendig for å saldere de årlige budsjetter uten å redusere tjenestetilbudet til innbyggerne betydelig. For å møte de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor i årene framover foreslår rådmannen derfor å innføre eiendomsskatt fra Innføring av eiendomsskatt er svært utbredt blant landets kommuner. I 2008 valgte 293 kommuner å benytte eiendomsskatt som inntektskilde, mot 272 kommuner året før. Blant disse var det 148 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger. Til tross for at rådmannen har lagt inn eiendomsskatt fra 2010, har det likevel vært nødvendig å finne innsparingstiltak for å saldere budsjettet for Forslag til innsparingstiltak i virksomhetene utgjør vel 35 mill. kroner i rådmannens primærforslag til budsjett for Dette er inkludert forslag om økt brukerbetaling innenfor enkelte tjenester. En opptrapping av eiendomsskatten i planperioden fører til en bedring i kommunens driftsbalanse. Uten eiendomsskatt kan ikke rådmannen se at kommunen klarer å finansiere den planlagte utvidelsen av sykehjemskapasiteten for årene framover. Rådmannen legger fram både et primærforslag og et sekundærforslag til saldering av budsjettet. Primærforslaget er saldert med eiendomsskatt, mens sekundærforslaget viser mulige innsparingstiltak for saldering av budsjettet for 2010 uten eiendomsskatt. Disse tiltakene vil ikke være tilstrekkelig for å saldere budsjettene for de påfølgende årene i planperioden. Rådmannen ber derfor kommunestyret selv gi innspill på hvilke tjenester det da kan være aktuelt å redusere. I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn en realvekst for ordinære skatteinntekter på 1 % i årene Dette er et forsiktig anslag for inntektsveksten disse årene, og inntektene vil bli oppjustert i tråd med statsbudsjettene ved de årlige rulleringer av økonomiplanen. Erfaringer tilsier imidlertid at også den anslåtte utgiftsøkningen for årene etter budsjettåret øker ved den årlige rulleringen av planen. I vedlegget til Budsjett og handlingsplan ; Forslag til budsjett og målkart for 2010 fra virksomhetene, vises virksomhetenes forslag til innsparinger og behov for volumvekst. Disse forslagene er ikke identisk med rådmannens primærforslag, men viser hva den enkelte virksomhet selv har vurdert som muligheter og behov. Økonomiske konsekvenser: Endrede betalingssatser (vedtakspunkt 6) Med virkning fra fastsettes følgende endrede betalingssatser: Administrasjon: Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved Torget og Pålle Timesats for parkering ved plassene øst for rådhuset, Vestvegen og Ski nye kirke 1. time: kr 18 inkl. mva 2. time kr 22 inkl. mva 3. time kr 29 inkl. mva Max parkeringstid 3 timer. Kr 12 per time inkl. mva Side 20

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2009 Møtetid: kl.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07 Møteprotokoll Kommunestyret 29.08.2007 KST-40/07 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2007-2019 Sakliste KST-41/07 HELHETLIG STYRING - UTVIKLING OG FORBEDRING I SKI KOMMUNE KST-34/07 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN,

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 MØTEPROTOKOLL Formannskap Dato: 26.11.2015 kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 Tilstede: Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Hugo Salomonsen, Marthe Stensen og Roy-Helge Andreassen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer