Møteprotokoll. Kommunestyret Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret KST-40/07 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN Sakliste KST-41/07 HELHETLIG STYRING - UTVIKLING OG FORBEDRING I SKI KOMMUNE KST-34/07 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN, SKI KOMMUNE KST-36/07 RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEVERN I SKI KOMMUNE KST-38/07 LÆRLINGEORDNINGEN I SKI KOMMUNE KST-42/07 DIALOG MED INNBYGGERE OG BRUKERE Protokoll Forfall: Laila Støen (AP) Magnhild Huse (AP) Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07 Trine Lise Eriksen (H) Sverre Fladberg (SP) Finn Olav Prytz (FRP) Knut T. Steenersen (FRP) Einar Stein Haugen (KRF) Vara: Liv Solheim Furseth Arvid Herland Tormod Lislerud Lars Johne Underland Kari Mette Prestrud John Glærum Gaupseth Lars Christian Bilet Karl Edvin Moksnes 41 av 41 representanter til stede I motet. Protokollen fra møte ble enstemmig godkjent uten merknader.

2 Dokumenter som ble delt ut i møtet: Brev fra fylkesmannen i Oslo og Akershus datert vedr. kv. 6 Brev fra Fylkesmannen I Oslo og Akershus datert vedr. reguleringsplan for kv. 6. Brev fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Fiks datert ved. evaluering av FIKS. Samlet saksframstilling fra AMUs møte i sak 31/07, Vurdering av prosjekt helhetlig styring i AMU-Sentralt. Møteprotokoll fra møte i PSU Tilleggssak til kommunestyret Dialog med innbyggere og brukere KST-40/07 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN Forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20 vedtas Ski kommuneplan I kommuneplans del l Mål og strategier, føres merknader fra Lokal Agenda 21- forumet (brev av ) inn under Hovedmål: Miljøforvaltning og nærmiljø. For øvrig gjøres bare mindre og ikke prinsippielle justeringer. 2. I kommuneplans del ll Arealplan, gjøres slike endringer/presiseringer: 2.1 Utbygging av Parkveien 2-6 Langhus, boliger, opprettholdes 2.2 Nytt næringsareal ved Kjeppestadveien, omdisponering fra landbruksområde til næring. Forslaget opprettholdes. 2.3 Omregulering til bolig av tomten til Revheim Møbelfabrikk. Omregulering til boligformål opprettholdes. Tas ikke inn i boligprogrammet. 2.4 Omregulering av et felt ved Ramstadfaret til bolig/barnehage opprettholdes 2.5 Felt Q4 omreguleres fra bolig til næringsformål 2.6 Stasjonsveien 4, Kråkstad, omreguleres fra industriformål til boligformål 2.7 Ny barnehage på Siggerud. Alt. syd opprettholdes. Alt. nord vurderes ikke. 3. I kommuneplans del lll Boligprogram, gjøres slike endringer/ presiseringer: 3.1 Gjennomsnittlig årlig boligproduksjon i perioden økes fra 175 til 188 boenheter. 3.2 Kvartal 19 innlemmes i boligprogrammet med 130 boenheter og med ferdigstillelse 2009/ Utbygging av felt C1/B3 på Finstad økes med 50 boenheter til 450 i boligprogrammet, med ferdigstillelse av de første boligene i Utfyllende bestemmelser og veiledende retningslinjer datert inngår i planen. 5. Etter at kommunestyrets vedtak er fattet og eventuelle innsigelser er ferdigbehandlet, foretar rådmannen overensstemmende med dette justeringer/opprettinger og nødvendige endringer i foreliggende forslag til kommuneplan for planperioden med underliggende dokumenter og kart. 6. Den ferdigbehandlede kommuneplanen sendes av rådmannen til offentlige høringsorgan til orientering og gjøres kjent for befolkningen i Ski kommune. Side 2

3 Formannskapets behandling : Janne Britt Myrmo (SV) ba om å få sin habilitet vurdert. Formannskapet vurderte henne som inhabil i saken og hun fratrådte. Anders Baumberger (AP) tiltrådte. Saken ble utsatt i påvente av avklaringer med henhold til det som er lagt ut til høring. Kommuneplanutvalgets (Formannskapet) behandling : Eirik Haugen (AP) fremmet følgende forslag til boligprogrammet: Pkt. 3.3: Utbygging av felt C1/B3 økes med 30 boenheter i boligprogrammet. Pkt. 3.4: Utbygging av Parkveien 2-6 økes med 20 til 80 boenheter i boligprogrammet. Pkt. 3.5: Siggerud skolekrets, totalantallet endres fra 237 til 392 boenheter ved at Siggerud Nord (SI 1) legges inn i perioden med 39 boenheter for årene 2009, 2010, 2011 og 38 boenheter i Pkt. 3.6: Langhus skolekrets, totalantallet endres fra 479 til 324 boenheter ved at Langhus Gård, totalt 155 boenheter fordelt med 35 boenheter i 2016 og 40 boenheter for hvert av årene 2017, 2018 og 2019 tas ut av boligprogrammet. Det totale antall boliger for perioden endres ikke. Lars Henrik Bøhler (H) fremmet følgende endringsforslag: Endringsforslag til pkt. 2.5: - Deler av området på Q4 omgjøres fra bolig til friområdet, og turveg gjennom området etableres. - Det bevares/etableres vegetasjonsbelte mot eksisterende bebyggelse. - Et område nederst mot Vevelstadveien omgjøres fra bolig til næringsformål. - Resterende deler av Q4 omreguleres ikke, men opprettholdes til boligformål. Tillegg til pkt. 3.3: Til reguleringsbestemmelsene for økningen av boenheter, innarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer tilstrekkelig skolekapasitet. Nytt pkt. 7: Arbeidet med konsekvensutredning for område langs E6 fra Assurdiagonalen til Oslo grense (begge sider av veien) videreføres i planperioden, gjennom en kommunedelplan. Bruken av området skal avklares gjennom behandling av kommunedelplanen. Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3.1: Gjennomsnittlig årlig boligproduksjon i perioden settes til 150 boenheter i snitt pr. år. Geir Hammer (V) fremmet følgende forslag til boligprogrammets pkt. 3.3: Delfelt B3/C1 går ut. Revheim går ut. Disse utbyggingene tas ut av boligprogrammet. Videre utbygging av boliger på Finstad avventes til skole og vann/kloakk problematikk er løst. Side 3

4 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak pkt. 1.1 innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. 4. Forslag til vedtak pkt. 2.1 innstilles enstemmig. 5. Forslag til vedtak pkt. 2.2 innstilles med 6 mot 5 stemmer (2SV, 1KRF, 1SP, 1V). 6. Forslag til vedtak pkt. 2.3 innstilles med 6 mot 5 stemmer (2SV, 1KRF, 1SP, 1V). 7. Forslag til vedtak pkt. 2.4 innstilles enstemmig. 8. Forslag tilvedtak pkt. 2.5 innstilles mot 1 stemme (SP). 9. Høyres forslag til endring i pkt innstilles med 8 mot 3 stemmer (2SV, 1KRF, 3H, 1FRP, 1V). 10. Høyres forslag til endring i pkt innstilles med 8 mot 3 stemmer (2SV, 1KRF, 3H, 1FRP, 1V). 11. Høyres forslag til endring i pkt innstilles med 4 (3H, 1FRP) mot 7 stemmer. 12. Høyres forslag til endring i pkt innstilles med 4 (3H, 1FRP) mot 7 stemmer. 13. Forslag til vedtak pkt 2.6 innstilles enstemmig. 14. Forslag til vedtak pkt. 2.7 innstilles enstemmig. Boligprogrammet: 15. Forslag til vedtak pkt. 3.1 innstilles med 7 stemmer (3H, 2AP, 1FRP, 1SP) 16. Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak pkt. 3.1 innstilles med 4 stemmer (2SV, 1V, 1KRF) 17. Forslag til vedtak pkt. 3.2 innstilles enstemmig. 18. Forslag til vedtak pkt. 3.3 innstilles med 2 stemmer (1H, 1FRP) mot Venstres forslag til pkt. 3.3 innstilles med 2 stemmer (V) 20. Arbeiderpartiets forslag til 3.3 innstilles med 2 stemmer (AP) 21. Høyres tillegg til pkt. 3.3 innstilles mot 1 stemme (FRP) 22. Arbeiderpartiets forslag til nytt pkt. 3.4 innstilles med 5 (2AP, 1SP, 1V, 1FRP) mot 6 stemmer 23. Arbeiderpartiets forslag til nytt pkt. 3.5 innstilles med 5 stemmer (2AP, 2H, 1FRP) 24. Arbeiderpartiets forslag til nytt pkt. 3.6 innstilles med 4 stemmer (2AP, 1H, 1V) 25. Forslag til vedtak punktene 4-6 innstilles enstemmig. 26. Høyres forslag til nytt pkt. 7 innstilles med 5 stemmer (3H, 1FRP, 1V) Kommunestyrets behandling: Janne Myrmo fratrådte grunnet inhabilitet. Tormod Lislerud tiltrådte behandlingen. Vidar Tesdal (PP) fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 3.1: Gjennomsnittlig årlig boligproduksjon i perioden settes til 150 boenheter. Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet følgende endring til sitt forslag fremsatt i formannskapet: Gjennomsnittlig årlig boligproduksjon i perioden settes til inntil 150 boenheter i snitt pr. år. Roar Thun (AP) fremmet følgende tillegg til AP s forslag i formannskapet, pkt. 4, Siggerud skolekrets: Det innarbeides rekkefølgebestemmelser som ivaretar skolekapasitet m.v. Ordfører fremmet følgende endring til pkt. 3.3.: Tidspunkt for oppstart i pkt endres til Side 4

5 Vidar Tesdal (PP) fremmet følgende oversendelsesforslag: Rådmannen gis i oppdrag å utrede lokaliseringen og utformingen av et nytt sykehjem i tillegg til Finstadtunet innen utgangen av Vedtak: Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 5 ble vedtatt med 28 mot 13 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 6 ble vedtatt med 30 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 8 fikk 2 stemmer og falt. Formannskapets innstilling pkt. 9 ble vedtatt med 28 mot 13 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 10 ble vedtatt med 28 mot 13 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 11 fikk 17 stemmer og falt. Formannskapets innstilling pkt. 12 fikk 19 stemmer og falt. Formannskapets innstilling pkt. 13 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 14 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 15 ble vedtatt med 30 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 16 med Anne Gunn Steen Røses endringsforslag til pkt. 3.1 fikk 10 mot 31 stemmer og falt. Formannskapets innstilling pkt. 17 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 18 fikk 6 mot 35 stemmer og falt. Formannskapets innstilling pkt. 19 fikk 2 mot 39 stemmer og falt. Formannskapets innstilling pkt. 20 fikk 18 mot 23 stemmer og falt. Formannskapets innstilling pkt. 21 ble vedtatt med 35 mot 6 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 22 ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 23 med Roar Thuns tillegg ble vedtatt med 30 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 24 fikk 13 mot 28 stemmer og falt. Formannskapets innstilling pkt. 25 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 26 ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer. Vidar Tesdals endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 3.1 fikk 1 stemme og falt. Ordførers endringsforslag til pkt ble vedtatt med 29 mot 12 stemmer. Vidar Tesdals oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen. Kommunestyrets vedtak er: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20 vedtas Ski kommuneplan I kommuneplans del l Mål og strategier, føres merknader fra Lokal Agenda 21- forumet (brev av ) inn under Hovedmål: Miljøforvaltning og nærmiljø. For øvrig gjøres bare mindre og ikke prinsippielle justeringer. 2. I kommuneplans del ll Arealplan, gjøres slike endringer/presiseringer: 2.1 Utbygging av Parkveien 2-6 Langhus, boliger, opprettholdes 2.2 Nytt næringsareal ved Kjeppestadveien, omdisponering fra landbruksområde til næring. Forslaget opprettholdes. 2.3 Omregulering til bolig av tomten til Revheim Møbelfabrikk. Omregulering til boligformål opprettholdes. Tas ikke inn i boligprogrammet. 2.4 Omregulering av et felt ved Ramstadfaret til bolig/barnehage opprettholdes 2.5 Deler av området på Q4 omgjøres fra bolig til friområde, og turveg gjennom området etableres. Det bevares/etableres vegetasjonsbelte mot eksisterende bebyggelse. 2.6 Stasjonsveien 4, Kråkstad, omreguleres fra industriformål til boligformål 2.7 Ny barnehage på Siggerud. Alt. syd opprettholdes. Alt. nord vurderes ikke. Side 5

6 3. I kommuneplans del lll Boligprogram, gjøres slike endringer/ presiseringer: 3.1 Gjennomsnittlig årlig boligproduksjon i perioden økes fra 175 til 188 boenheter. 3.2 Kvartal 19 innlemmes i boligprogrammet med 130 boenheter og med ferdigstillelse 2009/ Delfelt B3/C1, Nordre Finstad 400 boenheter fordelt med 50 boenheter hvert av årene Til reguleringsbestemmelsene for økningen av boenheter, innarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer tilstrekkelig skolekapasitet. Tidspunkt for oppstart i pkt endres til Utbygging av Parkveien 2-6 økes med 20 til 80 boenheter i boligprogrammet. 3.6 Siggerud skolekrets, totalantallet endres fra 237 til 392 boenheter ved at Siggerud Nord (SI 1) legges inn i perioden med 39 boenheter for årene 2009, 2010, 2011 og 38 boenheter i Det innarbeides rekkefølgebestemmelser som ivaretar skolekapasitet m.v. 4. Utfyllende bestemmelser og veiledende retningslinjer datert inngår i planen. 5. Etter at kommunestyrets vedtak er fattet og eventuelle innsigelser er ferdigbehandlet, foretar rådmannen overensstemmende med dette justeringer/opprettinger og nødvendige endringer i foreliggende forslag til kommuneplan for planperioden med underliggende dokumenter og kart. 6. Den ferdigbehandlede kommuneplanen sendes av rådmannen til offentlige høringsorgan til orientering og gjøres kjent for befolkningen i Ski kommune. 7. Arbeidet med konsekvensutredning for område langs E6 fra Assurdiagonalen til Oslo grense (begge sider av veien) videreføres i planperioden, gjennom en kommunedelplan. Bruken av området skal avklares gjennom behandling av kommunedelplanen. Oversendelsesforslag: Rådmannen gis i oppdrag å utrede lokaliseringen og utformingen av et nytt sykehjem i tillegg til Finstadtunet innen utgangen av KST-41/07 HELHETLIG STYRING - UTVIKLING OG FORBEDRING I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Kommunens politiske styringsmodell organiseres i samsvar med de prinsippene som er skissert i rapporten fra styringsgruppen. 2. Ny politisk modell iverksettes ved konstituering av nytt kommunestyre høsten Det politiske arbeidet vitaliseres gjennom de forslag som styringsgruppen skisserer i kap. 5. Det gjennomføres et opplæringsprogram for politikere, ledere og tillitsvalgte med vekt på arbeidsgiverrollen. 4. Det innføres et plan- og styringssystem som bygger på balansert målstyring, hvor styringshjul, dialog og brukerinvolvering er sentrale elementer. 5. Arbeidsgiverpolitikken er kommunens viktigste verktøy for å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetente medarbeidere. De målsettinger og tiltak som er skissert i rapporten legges til grunn for kommunens videre arbeid på dette feltet. Det gjennomføres en felles opplæring for politikere, tillitsvalgte og ledere. Side 6

7 6. Lederutvikling og ledelse er fundamentet for å lykkes med omstillingen. Det gjennomføres lederutviklingsprogram i tråd med det som skisseres i rapporten. Dette konkretiseres i hovedprosjektet. 7. Kommunens administrative hovedstruktur organiseres med to myndighetsnivå: Rådmann og virksomhetene (tjenesteytende virksomheter) med inndeling slik det er skissert i rapportens kap Rådmannen gis myndighet til å organisere administrasjonen på den til enhver tid mest hensiktsmessig måte, innenfor rammene av hovedstrukturen. 8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tilsettinger i de nye lederstillingene som faste stillinger. Det opprettes et ansettelsesutvalg med to politikere ved tilsetting av kommunalsjefstillingene. 9. Ny administrativ modell iverksettes 1. mars Det etableres et servicetorg i rådhusets vestibyle. Det bevilges inntil kr 3.5 mill kr til investering ved etableringen som finansieres ved låneopptak. 11. Omstillingsarbeidet videreføres i et hovedprosjekt som starter umiddelbart etter kommunestyrets behandling av denne rapporten. Formannskapets behandling : Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet følgende tillegg til pkt. 1: Politisk styring: 11 medlemmer i Faste utvalg for plansaker. 11 medl. i utvalg for miljø og samfunn. 11 medl. i utvalg for tjenesteutvikling. Knut Tønnes Steenersen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Trine Lise Eriksen (H) fremmet følgende endring i forslag til vedtak pkt. 8: faste endres til åremål. Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 fikk 0 stemmer 2. Anne Gunn Steen Røses tilleggsforslag til pkt. 1 innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 1 med Røses tilleggsforslag innstilles med 9 mot 2 stemmer. (2FRP). 4. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles med 9 mot 2 stemmer (2 FRP). 5. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. 6. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles enstemmig. 7. Forslag til vedtak pkt. 5 innstilles enstemmig. 8. Forslag til vedtak pkt. 6 innstilles enstemmig. 9. Forslag til vedtak pkt. 7 innstilles med 5 (2H, 2AP, 1SP) mot 6 stemmer (2FRP, 1KRF, 1V, 2SV). 10. Forslag til vedtak pkt. 8 innstilles med 2 (AP) mot 9 stemmer. 11. Forslag til vedtak pkt. 9 innstilles med 5 stemmer (2H, 2AP, 1SP) mot 6 stemmer (2FRP, 1KRF, 1V, 2SV). 12. Forslag til vedtak pkt. 10 innstilles enstemmig. 13. Forslag til vedtak pkt. 11 innstilles med 9 mot 2 stemmer (FRP). 14. Knut Tønnes Steenersens forslag til vedtak innstilles med 2 stemmer (2FRP). 15. Trine Lise Eriksens endringsforslag innstilles med 5 stemmer (2H, 2FRP, 1SP). Side 7

8 Kommunestyrets behandling: John Glærum-Gaupseth (U) fremmet følgende utsettelsesforslag: Det foreslås å utsette saken om helhetlig styring til etter valget slik at en sak av en slik karakter avgjøres av et nykonstituert kommunestyre og ikke av det avtroppende i periodens nest siste møte. Inger C. Kann (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Skoleetaten blir i likhet med barnehageseksjonen opprettholdt som egen etat, med egen etatsleder. André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmannen gis myndighet til å organisere administrasjonen på den til enhver tid mest hensiktsmessige måte. Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 fikk 0 stemmer og falt. 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 3. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 35 mot 6 stemmer. 4. Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. 5. Formannskapets innstilling pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 6. Formannskapets innstilling pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 7. Formannskapets innstilling pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. 8. Formannskapets innstilling pkt. 8 ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. 9. Formannskapets innstilling pkt. 9 ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer. 10. Formannskapets innstilling pkt. 10, første setning i forslag til vedtak, fikk 7 mot 34 stemmer og falt. 11. Formannskapets innstilling pkt. 10, andre setning i forslag til vedtak, ble vedtatt med 23 mot 18 stemmer. 12. Formannskapets innstilling pkt. 11 ble vedtatt med 31 mot 10 stemmer. 13. Formannskapets innstilling pkt. 12 ble enstemmig vedtatt. 14. Formannskapets innstilling pkt. 13 ble vedtatt med 33 mot 8 stemmer. 15. Formannskapets innstilling pkt. 14 fikk 7 mot 34 stemmer og falt. 16. Formannskapets innstilling pkt. 15 ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. 17. John Glærum-Gaupseths utsettelsesforslag fikk 15 mot 26 stemmer og falt. 18. Inger C. Kanns forslag til vedtak fikk 11 mot 30 stemmer og falt. 19. Andre Kvakkestads forslag til vedtak fikk 12 mot 29 stemmer og falt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Kommunens politiske styringsmodell organiseres i samsvar med de prinsippene som er skissert i rapporten fra styringsgruppen med følgende unntak: Politisk styring: 11 medl. i Faste utvalg for plansaker 11 medl. i utvalg for miljø og samfunn 11 medl. i utvalg for tjenesteutvikling. 2. Ny politisk modell iverksettes ved konstituering av nytt kommunestyre høsten Det politiske arbeidet vitaliseres gjennom de forslag som styringsgruppen skisserer i kap. 5. Det gjennomføres et opplæringsprogram for politikere, ledere og tillitsvalgte med vekt på arbeidsgiverrollen. 4. Det innføres et plan- og styringssystem som bygger på balansert målstyring, hvor styringshjul, dialog og brukerinvolvering er sentrale elementer. Side 8

9 5. Arbeidsgiverpolitikken er kommunens viktigste verktøy for å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetente medarbeidere. De målsettinger og tiltak som er skissert i rapporten legges til grunn for kommunens videre arbeid på dette feltet. Det gjennomføres en felles opplæring for politikere, tillitsvalgte og ledere. 6. Lederutvikling og ledelse er fundamentet for å lykkes med omstillingen. Det gjennomføres lederutviklingsprogram i tråd med det som skisseres i rapporten. Dette konkretiseres i hovedprosjektet. 7. Kommunens administrative hovedstruktur organiseres med to myndighetsnivå: Rådmann og virksomhetene (tjenesteytende virksomheter) med inndeling slik det er skissert i rapportens kap Rådmannen gis myndighet til å organisere administrasjonen på den til enhver tid mest hensiktsmessig måte, innenfor rammene av hovedstrukturen. 8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tilsettinger i de nye lederstillingene som åremål stillinger. Det opprettes et ansettelsesutvalg med to politikere ved tilsetting av kommunalsjefstillingene. 9. Ny administrativ modell iverksettes 1. mars Det etableres et servicetorg i rådhusets vestibyle. Det bevilges inntil kr 3.5 mill kr til investering ved etableringen som finansieres ved låneopptak. 11. Omstillingsarbeidet videreføres i et hovedprosjekt som starter umiddelbart etter kommunestyrets behandling av denne rapporten. KST-34/07 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN, SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Evalueringen tas til orientering. Administrasjonen vil utarbeide strategiplan med milepæler. Driftsutvalgets behandling : Anne Marie Dranger Bachen (A) følgende alternative forslag til setning 2: I samarbeid med de ansatte utarbeides det en strategi- og handlingsplan for å øke trivsel og bedre kvaliteten samt å få ned sykefraværet i renholdstjenesten i Ski kommune innen Sak forelegges til politisk behandling tidlig høst Forslag til vedtak med Anne Marie Dranger Bachen s (A) alternative forslag til setning 2 ble enstemmig innstilt. Utvalgets innstillilng til kommunestyret: Evalueringen tas til orientering. I samarbeid med de ansatte utarbeides det en strategi- og handlingsplan for å øke trivsel og bedre kvaliteten samt å få ned sykefraværet i renholdstjenesten i Ski kommune innen Sak forelegges til politisk behandling tidlig høst Kommunestyrets behandling : Saken ble utsatt. Side 9

10 Kommunestyrets behandling: Roar Thun (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: I samarbeid med de ansatte utarbeides det en strategi- og handlingsplan for å øke trivsel og bedre kvaliteten samt å få ned sykefraværet i renholdstjenesten i iski kommune innen Sak forelegges til politisk behandling tidlig vår Vedtak: Roar Thuns forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: I samarbeid med de ansatte utarbeides det en strategi- og handlingsplan for å øke trivsel og bedre kvaliteten samt å få ned sykefraværet i renholdstjenesten i iski kommune innen Sak forelegges til politisk behandling tidlig vår KST-36/07 RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEVERN I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Ski kommunes handlingsplan for psykisk helsevern vedtas. 2. Tiltak prioritert i planens vedlegg er førende for disponering av øremerkede psykiatrimidler i planperioden. Brukerutvalgets behandling : Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Brukerutvalget: 1. Ski kommunes handlingsplan for psykisk helsevern vedtas. 2. Tiltak prioritert i planens vedlegg er førende for disponering av øremerkede psykiatrimidler i planperioden. 3. Hovedbygningen på Mork tilrettelegges som psykiatrisk dagsenter/aktivitetshus med utgangspunkt i allerede utarbeidede skissetegninger, og vil da kunne erstatte nåværende lite tilfredsstillende lokaler i 4. etasje i Idrettsveien 7. For øvrig hadde Rådet følgende spørsmål til planen: Hvorfor er ikke Follo Futura med i planen? Forslag til vedtak i 2 punkter ble enstemmig vedtatt. Når det gjelder rådets forslag til punkt 3 vedtok Brukerutvalget enstemmig at de ønsker at helse- og sosialsjefen tar det med seg til videre utredning i saken. Spørsmålet om Follo Futura vil bli videreformidlet til saksbehandler. Side 10

11 Innstilling: 1. Ski kommunes handlingsplan for psykisk helsevern vedtas. 2. Tiltak prioritert i planens vedlegg er førende for disponering av øremerkede psykiatrimidler i planperioden. 3. Brukerutvalget ber helse- og sosialsjefen ta med seg Rådets uttalelse til videre utredning: Hovedbygningen på Mork tilrettelegges som psykiatrisk dagsenter/aktivitetshus med utgangspunkt i allerede utarbeidede skissetegninger, og vil da kunne erstatte nåværende lite tilfredsstillende lokaler i 4. etasje i Idrettsveien 7. Kommunestyrets behandling : Saken ble utsatt. Kommunestyrets behandling: Enstemmig vedtak: Brukerutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Ski kommunes handlingsplan for psykisk helsevern vedtas. 2. Tiltak prioritert i planens vedlegg er førende for disponering av øremerkede psykiatrimidler i planperioden. 3. Brukerutvalget ber helse- og sosialsjefen ta med seg Rådets uttalelse til videre utredning: Hovedbygningen på Mork tilrettelegges som psykiatrisk dagsenter/aktivitetshus med utgangspunkt i allerede utarbeidede skissetegninger, og vil da kunne erstatte nåværende lite tilfredsstillende lokaler i 4. etasje i Idrettsveien 7. KST-38/07 LÆRLINGEORDNINGEN I SKI KOMMUNE Saksordfører: Gorm Kjernli (Ap) Forslag til vedtak: Se utvalgets innstilling. Brukerutvalgets behandling : Saksordfører redegjorde for saken. Brukerutvalget fremmet følgende innstilling: 1. Opptrappingsplanen for lærlinger vedtas. 2. Midler til lærlingeordningen må innarbeides i budsjett og økonomiplan. Votering: Forslag til vedtak tiltres. Side 11

12 Brukerutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Opptrappingsplanen for lærlinger vedtas. 2. Midler til lærlingeordningen må innarbeides i budsjett og økonomiplan. Kommunestyrets behandling : Saken ble utsatt. Kommunestyrets behandling: Vedtak: Brukerutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Opptrappingsplanen for lærlinger vedtas. 2. Midler til lærlingeordningen må innarbeides i budsjett og økonomiplan. KST-42/07 DIALOG MED INNBYGGERE OG BRUKERE Saksordfører: Trond Bunæs Brukerutvalgets forslag til vedtak: Det opprettes brukerråd i kommunens virksomheter i henhold til håndboka i Brukerråd og dialogstyring innen Brukerutvalgets behandling : Saksordfører Trond Bunæs utarbeidet i samarbeid med brukerutvalget for øvrig følgende forslag til innstilling: Det opprettes brukerråd i kommunens virksomheter i henhold til håndboka i Brukerråd og dialogstyring innen Saksordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets behandling: Enstemmig vedtak: Brukerutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Det opprettes brukerråd i kommunens virksomheter i henhold til håndboka i Brukerråd og dialogstyring innen Side 12

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.05.2006. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.05.2006. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.05.2006 Sakliste KST-35/06 NY TRASÉ FOR EUROPAVEI E18 GJENNOM SKI KOMMUNE, SILINGSRAPPORT KST-22/06 FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSNING FRA NEDGRAVDE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 29.11.2006 KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Sakliste KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE Møteprotokoll Kommunestyret 06.09.2006 Sakliste KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE KST-76/06 SAMARBEID MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI NÆRINGSRÅD KST-77/06 ENDRING I SELSKAPSAVTALE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10.

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10. Møteprotokoll Kommunestyret 19.01.2011 KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 12.03.2008. Sakliste FSK-26/08 NY FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FØRE TILSYN MED BL.A. OMSORGSBOLIGER

Møteprotokoll. Formannskapet 12.03.2008. Sakliste FSK-26/08 NY FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FØRE TILSYN MED BL.A. OMSORGSBOLIGER Møteprotokoll Formannskapet 12.03.2008 Sakliste FSK-23/08 RUSKENAKSJON LA21 FSK-24/08 NYBYGG KIRKEVERGEKONTOR - OMDISPONERING AV MIDLER FSK-25/08 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER ALKOHOLLOVEN FSK-26/08 NY

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014 Sakliste PBU-40/14 SKOLEKAPASITET I SKI BY - PROSJEKT PBU-41/14 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE - PROSJEKT PBU-42/14 DETALJREGULERING KJEPPESTADVEIEN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Side Offentlig møteprotokoll Kommunestyret 11.05.2016 Sakliste KST-63/16 KOMMUNEREFORMEN FELLES PLATTFORM FOR NY KOMMUNE I FOLLO KST-64/16 FOLKEAVSTEMNING 12. JUNI 2016 KST-65/16 LOKALISERING AV NY VIDEREGÅENDE

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.12.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:40 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 48/06 til 56/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN.

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN. Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget 28.01.2015 Sakliste KPU-1/15 OMRÅDEREGULERING FOR SKI SENTRUM - OFFENTIG ETTERSYN KPU-2/15 KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST - OFFENTLIG ETTERSYN KPU-3/15 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 13.10.2015 kl. 18:30 20:25 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Janne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011 Sakliste PBU-22/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBORGVEIEN 2, 4 OG 6 2. GANGS BEHANDLING PBU-23/11 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG KURS/KONFERANSESENTER

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 10.00 11.50

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 10.00 11.50 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 10.00 11.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 12.05.2015 kl. 18:30 20:30 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Janne

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Fortun MEDL FRP/H/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Fortun MEDL FRP/H/KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: 3. etasje, Herredshuset Dato: 15.06.2010 Tid: 09:00-11:15 Til stede: 9 representanter Sak 56/10 ble behandlet etter sak

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen MEDL KÅKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen MEDL KÅKRF Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Karl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007 Møteprotokoll Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007 KST-52/08 1. TERTIALMELDING 2008 Sakliste KST-53/08 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV ØKONOMIPLAN 2009-2012

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-12:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 03.05.2016 kl. 18:00 22:25 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: André Kvakkestad (Frp), Roar Thun (Ap),

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn:

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst Dato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Parti: SV Ap V Navn: Per Atle Bayner Finn Sture Hultgren Renathe

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 229/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 94/12 Kommunestyret 08.10.2012 KOMMUNEDELPLAN FOR KLØFTA - AVKLARING AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.10.2010 Tid: 12.00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Omsorgsutvalget Funksjon Navn Forfall Møtt for leder i Sverre Kulstad utvalg/kommite nestleder i Konrad Egil Kummernes

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.01.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.01.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 17.01.2012 001/12 Godkjenning av møteprotokoll 15.12.2011 002/12 Valg av sekretær for kontrollutvalget 2012 og 2013 003/12 Godkjenning av lovpålagte samarbeidsavtaler

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 26.01.2016 kl. 18:00 21:35 Sted: Rådhuset - Møterom 2 i 1. etg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: André Kvakkestad, Roar Thun,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 08.12.10 143/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 08.12.10 143/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 201001100 : O: : 81-80 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 08.12.10

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 04.03.2014 kl. 18:30 19:40 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

Nesodden kommune. SAKEN GJELDER Områdeplan Bomansvik fremmes til vedtak på nytt grunnet mangler ved vedtak i kommunestyret KST 080/14 19.06.2014.

Nesodden kommune. SAKEN GJELDER Områdeplan Bomansvik fremmes til vedtak på nytt grunnet mangler ved vedtak i kommunestyret KST 080/14 19.06.2014. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 28.08.2014 Vår ref: 10/2500-272 - 14/20637 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Gisle Rebnord Totland Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 11.09.2014 104/14 Teknikk-,

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 14.06.2016 kl. 18:30 20:50 Sted: Formannskapsalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Karl M. Johnsen (PP), Bente

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum rådhus 20.01.2011 Møtetidspunkt: 19:00 21:00 Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP Utvalg: Plan- og økonomiutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 14:40 16:30 MØTEPROTOKOLL Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008. Sakliste Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008 Sakliste SAM-30/08 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN, SKI KOMMUNE SAM-31/08 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2008-18, REVIDERING

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Enebakk Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.05.2014 Tid: 18.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010 Sakliste SAM-51/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 09:00 14.10 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: Mandag 07.03.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-19:00 Saksliste Saksnr Tittel 011/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2005 Tid : fra 19.00 til 21.50

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2005 Tid : fra 19.00 til 21.50 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2005 Tid : fra 19.00 til 21.50 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Solsida Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall fra og med sak 15/08

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1. Innledning For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer