Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til Tidspunkt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt:"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kjell Terje Fevåg leder sekretær

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 09/30 Møtedatoer 1 halvår /185 PS 09/31 Oversikt over status i forhold til Fiskeriutvalgets handlingsplan for /185 PS 09/32 Status budsjett - regnskap fiskeriutvalget /185 PS 09/33 Kartlegging om marin næring på Nordmøre 2009/185 PS 09/34 Marint utvalg for Nordmøre 2009/185 PS 09/35 Deltagelse på Nor- Fishing /185

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Fiskeriutvalget 09/ Møtedatoer 1 halvår 2010 Rådmannens innstilling Fiskeriutvalget godkjenner møtedatoer for første halvår Saksopplysninger Følgende datoer er satt opp som møtedato for Fiskeriutvalget; Mandag 8. Februar, kl Mandag 22.Mars, kl Mandag 3. Mai,kl Mandag 14. Juni, kl Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

4 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Fiskeriutvalget 09/ Oversikt over status i forhold til Fiskeriutvalgets handlingsplan for Rådmannens innstilling Fiskeriutvalget tar oversikten over status i forhold til Fiskeriutvalgets handlingsplan til orientering. Saksopplysninger Tiltak 1: Sikre god dialog med fiskeribasens aktører Samle fiskeribasens aktører til et fellesmøte høst og vår med følgende formål; - Knytte aktørene på fiskeribasen sammen og etablere godt samarbeid mellom Fiskeriutvalget og næringen med fokus på utvikling av baseområdet - Jobbe aktivt for å etablere samarbeid mellom fiskeribaseaktørene med tanke på både drift og fremtidige prosjekter - Få dialog om/innspill til relevante aktører for nyetablering på baseområdet - Jobbe aktivt med etablering av nye relevante aktører - Økt profilering av aktørene på baseområdet og den verdiskapningen Fiskeribasen representerer. - Ha fokus på hele Nordmøre når tiltak for videreutvikling av basen skal gjennomføres og knytte sentrale fiskeri og havbruksaktører tettere til Kristiansund og baseområdet Fiskeriutvalget har hatt fortløpende dialog med flere av Fiskeribasens aktører gjennom året. Konkret tiltak om samarbeid mellom basens aktører realiseres vår Grunnlaget for tiltak legges gjennom kartleggingen som gjennomføres med utgangspunkt i Fiskeriplanens handlingsplan tiltak 4. Fiskeriutvalget vil sammen med Møreforsking Molde som har prosjektlederansvaret for kartleggingen, samle fiskeribasens aktører for å presentere funn som er gjort i kartleggingsprosessen. Dette danner bakgrunnen for prosess der fiskeribasens aktører sammen med Møreforskning er tenkt å bidra aktivt med innspil til fremtidig utvikling av baseområdet. Tiltak 2;Biomarin satsning Jobbe administrativt og politisk med å få etablert et nasjonalt senter for biomarin ingrediensindustri i Kristiansund. Bidra aktivt i Arenaprosjekt Omegaland og trekke aktivitet til næringsklyngen med GC Rieber Oils, Hydral og Fortuna Oils i spissen. Stiftelsen rubin, høyskolesenteret i Kristiansund, Møre og Romsdal fylke samt Innovasjon Norge kan være sentrale samarbeidsparter.

5 Konkrete tiltak vil bli iverksatt vår Gjennom kartleggingen av Marin sektor på Nordmøre er det kommet signaler på at både Vri programmet samt at Forskningsrådets regionale forskningsfond (som etableres høsten 2010) er interessert i samarbeid innen dette området. Muligheten for etablering av eget utviklingsprosjekt innen biomarin ingrediensindustri utredes i løpet av våren Tiltak 3; Merkevarebygging av Klippfisk og Kristiansund som ledende Sjømat by. - Bygge opp om etablerte tiltak for å fremme klippfisken som merkevare, dvs. Nordmøre fiskeriforum, Midtnorsk fiskerikonferanse, kåring av årets beste klippfisk osv. Gjøres fortløpende - Trykke opp nye opplag av klippfiskbrosjyren. Nye opplag ble trykket sommeren Utrede samarbeid med Verdiskapningsprogrammet Bud- Kristiansund om produksjon av trykksaker gjennom fornyelse av eksisterende klippfisk brosjyre. Utredning ble gjennomført våren 2009 og vedtak om tilskudd på kr til utforming av felles broskjyre ble fattet i møte Bidra til å visualisere klippfiskproduksjon på klippfiskmuset ved 1. Å gi økonomisk støtte til formidlingsfilm som viser fasene i produksjon fra fangst til fat2. Utrede muligheten for demonstrasjon av klippfisktilvirkning på klippfiskmuseet i samarbeid med Nordmøre Museum. Fiskeriutvalget bevilget kr til realisering av film. Mulighetene for demonstrasjon av klippfisktilvirkning på klippfiskmuseet utredes vår Forankre klippfiskhistorien i skoleverket ved å benytte utferdiget guidemanus om Klippfisk samt planlagte vandreutstilling for klippfisk initiert av Verdiskapningsprogrammet Bud- Kristiansund. Arbeid med dette tiltaket starter Tiltak 4,Prosjektoppgaver for Trainee og fiskerikandidat 2009, oppfølging 2010 Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Averøy kommune. Arbeidsområder; - Utarbeide oversikt over fiskeflåten og verdiskapningen den representerer for Kristiansund og de øvrige Nordmørskommunene, ringvirkningsanalyse av fiskerinæringen. Arbeidet ferdigstilles innen 1. mars Utrede mulighetene for å etablere et interkommunalt fiskeriutvalg for Nordmøre. Innstilling med forlag til organisering oversendes Orkidé 14. desember for videre behandling - Bidra til å etablere kapitalbase for marin klynge i samarbeid med Sparebank 1 Nordvest. Nordmøre Fiskebåt AS ble realisert sensommeren Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

6 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Fiskeriutvalget 09/ Status budsjett - regnskap fiskeriutvalget 2009 Rådmannens innstilling Fiskeriutvalget tar oversikt over status til orientering Saksopplysninger I henhold til prosjektregnskap for Fiskeriutvalget ( prosjektnummer 11151) er følgende regnskapsført pr ; Budsjettramme for Fiskeriutvalget 2009: ,- Sum utgifter pr ,- Følgende tiltak/utlegg er ikke effektuert; Møtegodtgjørelse utvalg ,- Tilskudd klippfiskfilm (PS 09/10) ,- Tilskudd Klippfisk brosjyre (PS 09/14) ,- Tilskudd ABK- felles brosjyre (PS09/24) ,- Tilskudd kartlegging Marin Nordmøre ( PS 09/25) ,- Rest budsjett ,- Vurdering Fiskeriutvalget har gjort flere investeringer med tanke på formidling av byens klippfiskhistorie. Til våren blir det viktig å følge opp med å få på plass en formidlingsavtale om klippfisk med Normøre Museum

7 Med gjennomføring av kartleggingen av marin sektor på Nordmøre er det lagt et solid grunnlag for gjennomføring av flere av fiskeriutvalgets tiltak i handlingsplanen for Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

8 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Fiskeriutvalget 09/ Kartlegging om marin næring på Nordmøre Rådmannens innstilling Fiskeriutvalget tar status i prosjektet kartlegging av marin næring på Nordmøre til orientering. Saksopplysninger Det vises til tidligere saksfremlegg PS 09/20 med orientering om organisering av prosjektet. I prosjekt og styringsgruppemøte for prosjektet fremgikk følgende 1. Administrative forhold Prosjektet er fullfinansiert etter at Norges Råfisklag og Fiskeriutvalget i Kristiansund kommune har skutt inn kr hver. Regionsjef i Råfisklaget Jan Erik Strøm vil tre inn i styringsgruppen. 2. Status informasjonsinnsamling Spørreskjemaet er prøvd ut og justert slik at fiskeri har et litt forenklet skjema, mens andre bruker samme skjema. Bedriftskategoriseringen er fulgt slik som det ble bestemt på forrige møte, og for hver bedriftskategori er det laget prioriteringslister for å velge ut de viktigste aktørene. Sammen med data fra offisielle register og kvalifiserte estimat fra Kontali skulle dette gi et godt bilde av næringens totale omfang (omsetning og sysselsetting) i regionen. Målet blir å drive inn så mange svar som mulig innen (når Trainee Thomas Williams slutter). Jan Erik Øksenvåg leser inn svarskjema i databasen fortløpende, og starter samtidig arbeidet med å lese inn registerdata og etter hvert estimat for manglende data. 3. Resultatpresentasjon på Nordmørskonferansen

9 Foreløpig tittel for et 30 min innlegg er Fakta hvilken verdiskaping gir marin næring på Nordmøre - grunnlag for ringvirkningsanalyse 4. Videreføring av arbeidet i prosjektet Flere tema ble diskutert: Profilering av Nordmøre på NorFishing 2010 (50-årsjubileum) Fiskeriutvalget i Kristiansund ønsker å utvikle en stand sammen med lokale aktører gjerne med Nordmørsprofil, og funn fra kartleggingsprosjektet bør utnyttes. Det er aktuelt å samarbeide med PR-byrå, og både Kontali og Møreforsking er villige til å være diskusjonspartnere i planleggingen. Hvis bidrag fra disse krever utredning eller analysearbeid så må det utformes som betalte oppdrag. Næringsutvikling på Bentnesset Her har Kristiansund kommune gjort grunnlagsinvesteringer i størrelsesorden 70 mill som til nå er for dårlig utnyttet. Flere næringsutviklingstiltak og aktuelle FoU-oppgaver ble nevnt (ingrediensindustri, logistikk-knutepunkt, fryseterminal, mm). VRI kan utnyttes i prosjekt med bedrifts- og instituttdeltakelse. Turistfiske For kystfiskerne kan turistfiske være den ekstraaktiviteten som kan skjøte på knappe kvoter og gi driftsgrunnlag. Opplevelsesbasert reiseliv og reiselivsbasert næringsutvikling er viktige stikkord. Emnet bør tas med som et avsnitt i rapporten (men er ikke med på spørreskjemaet). Marin Nordmøre fase 2 Dette blir viktig punkt på siste møte i styringsgruppa. Opprinnelig var ideen å gå videre med ringvirkningsanalyse og utvikling av tiltak som kan styrke samhandling i den marine klyngen. Arild foreslo en vinkling ut fra logistikk og analyse (som våre fagmiljø kan bidra på), med utgangspunkt i at vi har noen lokale lokomotiv i forhold til verdikjedene vi tar utgangspunkt i. Skrettings forproduksjon på Averøy er i tet nasjonalt. Bentneset kan være en lokal hub for landing av fisk, fryseterminal og oljekompetanse. 5. Plan for det videre arbeid Det blir fortsatt full fokus på datainnsamling et par uker, men så starter analysefasen. Oddmund Oterhals og Jan Erik Øksenvåg skal planlegge presentasjon av faktadelen, som skal gi grunnlag for resultatdrøfting. Dette blir hovedtema på neste (siste?) møte med styringsgruppa i januar. Neste felles møte for prosjekt- og styringsgruppen ble berammet til mandag 11. januar kl , hos Møreforsking i Molde. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

10 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Fiskeriutvalget 09/ Marint utvalg for Nordmøre Rådmannens innstilling Fiskeriutvalget tar innstilling til Orkidé om etablering av et interkommunalt marint utvalg for Nordmøre til orientering og avventer resultatet av behandlingen. Saksopplysninger Forslag oversendt for behandling i Orkidé til etablering av et interkommunalt marint utvalg for Nordmøre Utarbeidet av: Jan Erik Strøm (gruppeleder) Thomas Williams Bernt-Olav Simonsen, Jarle Haga Svein Håvard Stølen Regiondirektør, Norges Råfisklag Trainee, Averøy/Kristiansund kommune Næringskonsulent, Kristiansund kommune Enhetsleder Aure kommune Ordfører, Averøy kommune Leder, Smøla Fiskarlag Innledning Kristiansund Fiskeriutvalg begynte i mai 2009 å utrede muligheter for et marint utvalg for Nordmøre. Konklusjonen etter to møter med representanter fra næringen og kommunene på Ytre-Nordmøre var at alle ønsker å etablere et marint utvalg for Nordmøre som er organisert under ORKidé systemet. En arbeidsgruppe ble etablert for å lage en innstilling som blir presentert her. Et marint utvalg på Nordmøre vil kunne styrke Nordmøres posisjon både ovenfor Møre og Romsdal fylke og ikke minst i forhold til sentrale myndigheter. På langsikt vil utvalget bidra til økt sysselsetting og verdiskaping for marin sektor og sikre resursgrunnlaget for

11 næringen. På kort sikt skal utvalget samle kommunene om en felles tilrettelegging for utviklingen av marine sektor. Etablering av det marine utvalget skal i første omgang organiseres som et treårsprosjekt. Nordmøre Fiskebåt AS skal ha sekretariats funksjon i samarbeid med Nordmøre Næringsråd. Utvalget skal fokusere på to oppgaver i prosjektperioden. Den første er en marin plan for Nordmøre, som består av en strategisk langsiktig plan og en handlingsplan som rulleres oftere (f. eks. hvert annet år). Den andre er en ringvirkningsanalyse for marin sektor på Nordmøre. Det er en viderefølging av et allerede eksisterende prosjekt for å kartlegge marin sektor på Nordmøre. Bakgrunn Kristiansund kommune har siden 1999 hatt et eget politisk oppnevnt fiskeriutvalg. I 2006 ble vedtatt en fiskeriplan fram mot med tilhørende tiltaksdel vedtatt. Tiltaksdelen ble rullert hvert år, og i 2009 ble det vedtatt å utrede mulighetene for etablering av et interkommunalt marint utvalg for Nordmøre. Flere aktører i regionen hadde allerede hevdet at et interkommunalt marint utvalg vil kunne styrke Nordmøres posisjon som sjømatregion, både overfor Møre og Romsdal fylke og ikke minst i forhold til sentrale myndigheter. Ved behandling av den nye tiltaksdelen til fiskeriplanen hadde Averøy formannskap bedt om at det innarbeides et punkt om positiv dialog, samhandling og samarbeid med nabokommunene om utvikling av marin sektor på Nordmøre, herunder etablere et interkommunalt marint utvalg. Kom Vekst hadde også i samme anledning påpekt at det bør tas initiativ til å se nærmere på behovet for å utarbeide en felles marin plan for Nordmøre evt. de kommunene som kan være tjent med en slik plan. Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla kommune samt aktører fra næringen deltok i to samhandlingsmøter for å diskutere og komme med innspill om en eventuell etablering av et interkommunalt marint utvalg for Nordmøre. I tillegg gjennomførte deltakerne en SWOT analyse av marin sektor på Nordmøre. Tilbakemeldinger var alminnelig positiv til å etablere et marint utvalg som er forankret i næringen, og er organisert i ORKidé systemet. Grunnen til dette kan bli oppsummert i de følgende punkter: Tilbakemelding fra både næringen og kommunene på Ytre-Nordmøre viser at det er både nok vilje og tro på at Nordmøre kan få til et velfungerende samarbeide mellom kommunene for marin sektor. De store avgjørelser i havbruks sektor er blitt tatt utenfor Nordmøre i hovedadministrasjoner andre steder. Å stå samlet med en felles strategi vil gi større politisk påvirkningskraft, noe som kan være avgjørende for utviklingen av marin sektor på Nordmøre. Et marint utvalg for Nordmøre vil kunne styrke Nordmøres posisjon som region for marin relaterte virksomhet både ovenfor Møre og Romsdal fylke og ikke minst i forhold til sentrale myndigheter. Forventning at prosjektet Kartlegging av marin sektor på Nordmøre skal føre til flere potensielle samarbeidstiltak for Nordmøre.

12 Samhandlingsmøtene besluttet å etablere en arbeidsgruppe for å lage en plan for etablering av et utvalg basert på møtenes innspill og SWOT analysens resultater.denne planen er beskrevet her. Målsetting Effektmål hva skal utvalget bidra til i fremtiden? Nordmøre er en pådriver for utvikling av marin sektor. Økte regionale næringsfortrinn for marin sektor. Økt sysselsetting innen marin sektor. Sikker kvotetilgang for fiskerinæring. Økt konsesjonsgrunnlag for havbruksnæring på Nordmøre. Økt verdi og bedre utnyttelse av marin sektorens ressursgrunnlag. Økt ilandført fangst på Nordmøre. Større biomarin industri på Nordmøre. Objektmål Hva skal utvalget oppnå? Utarbeidelse av en Marin plan for Nordmøre. En strategisk plan som setter langsiktige mål, f.eks. i et 10 års perspektiv. En handlingsplan som setter mer kortsiktige mål, og rulleres hvert andre år. Være en politisk forbindelse mellom næringen og sentrale myndigheter. Bidra til å løse konflikter mellom kommunene. Marine kartleggingsprosjekt som grunnlag for utvalgets arbeid Kristiansund kommune har i samarbeid med Averøy kommune igangsatt et VRI prosjekt for å kartlegge marin næring på Nordmøre. Prosjektet skal gjennomføres i regi av en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylke, VRI-programmet i Møre og Romsdal, Møreforsking Molde, Møreforsking Marin og Kontali Analyse. En omfattende kartlegging av marin sektor på Nordmøre er tidligere ikke utført. Ringvirkningsanalysen av olje- og gassvirksomheten i Kristiansund regionen har blitt et viktig dokument i utviklingsarbeid. Denne analysen tenkes å være første fase som i hovedsak kartlegger status og utvikling, men som også forsøker å identifisere utviklingsmuligheter. I en senere fase tenkes det å gjennomføre en ringvirkningsanalyse for marin sektor som vil forhåpentligvis få tilsvarende betydning i arbeid med videre utvikling av marin sektor. Resultatene fra denne første fasen vil være et viktig grunnlag for utvalgets arbeid, og for videreutforming av denne skissen når det publiseres i februar. I den neste fasen som er planlagte, er det viktig å tenke allerede nå om hvilken rolle det marine utvalget skal ha. Hvis det marine utvalget stilte seg som oppdragsgiver, vil det være i god posisjon til å sikre at analysen tilfredsstiller marin sektors behov for informasjon i utviklingsarbeidet fremover. Forventninger Forankring til næringen skal være en viktig premiss for alle saker som behandles gjennom utvalget mens beslutningene vil være ORKidé sitt ansvar. Selve utvalget skal være et politisk utvalg som rapporterer sine anbefalinger direkte til kollegiet i ORKidé.

13 Etablering av et marint utvalg vil i seg selv være en pådriver for mer samarbeid og tilrettelegging for en positiv utvikling for marin sektor på Nordmøre. Utvalgets funksjon vil i hovedsak være for å legge opp de overordende retningslinjer for utvikling av marin sektor som kommunene på Nordmøre skal forholde seg til. Utvalget vil spille en aktiv rolle i den planlagde ringvirkningsanalysen for marin sektor på Nordmøre Organisering Arbeidsgruppen foreslår at etablering av et marint utvalg for Nordmøre starter som et treårs prøveprosjekt, med en påfølgende evaluering. Nordmøre Fiskebåt AS er foreslått som for sekretariat pga selskapets relevante kompetanse og erfaring. Nordmøre Næringsråd som sekretær til ORKidé vil også være orientert og har en viss rolle i sekretariatsfunksjon. Forslag til organisering: Sekretær funksjon Resursgrupper Næringen FoU osv Marin relatert saker som skal vedtas gjennom ORKidé systemet vil først behandles i det marine utvalget før det videresendes for eventuell vedtak i arbeidsutvalget. De to hovedsakene som utvalget skal behandle i den første treårspeioden er en marin plan for Nordmøre og en ringvirkningsanalyse av marin sektor på Nordmøre. Sekretariatets arbeid vil være avgjørende i å sikre effektive samkjøring av den marine planen og ringvirkningsanalysen. Finansiering Arbeidsgruppen holder på med utredning av aktuelle tilskuddsordninger for etablering av et marint utvalg for Nordmøre som et treårsprosjekt. Det har allerede vært dialog med fylket som er positiv til de fornevnte tiltakene og vil nå se nærmere på hvordan en eventuell søknad vil tilfredsstille fylkeskriterier. Et alternativ er å basere finansiering på

14 et budsjett der etablering av det utvalget og den marine planen er det samme prosjektet, og ringvirkningsanalysen defineres som et annet prosjekt. Arbeidsgruppen foreslår et budsjett av NOK ,- per år for å dekke utvalgets driftskostnad mht møteutgifter og reise. Kostnadene for gjennomføring av de to fornevnte prosjektene kommer i tillegg og er foreløpig ukjent. En mer konkret finansieringsplan følger etter videre innspill fra ORKidé, fylke og arbeidsgruppen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

15 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Fiskeriutvalget 09/ Deltagelse på Nor- Fishing 2010 Rådmannens innstilling Fiskeriutvalget deltar på Møre og Romsdal fylkes sin fellesstand under Nor-Fishing Deltagelsen på messa samt arrangering av Nordmørskvelden legges inn i Fiskeriutvalgets budsjett for Saksopplysninger Fikseriutvalget har i år som tidligere år blitt invitert til å delta på fellestand med Møre og Romsdal fylke. Etter messen i 2008 ble det gjort en grundig evaluering og det ble stilt spørsmål om hva man skal/bør profilere ved slik messedeltagelse. Resultatene av kartleggingen av marin sektor på Nordmøre vil være sluttført i februar og dette vil danne et grunnlag på hva vi skal/bør profilere under messen. Kanskje skal vi i større grad legge til rette for at utvalgte bedrifter står på vår stand? I løpet av våren 2010 vil det også arbeides med utvikling av Fiskeribasen. Nor-Fishing 2010 kan være en nyttig møteplass for fremtidig salg av næringsareal på baseområdet. Vurdering Fiskeriutvalget bør være representert på fiskerinæringens viktigste møteplass. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer