Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Olje- og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen leder Rigmor Holten sekretær Side1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/20 Orienteringssaker Olje- og energiutvalget /2659 PS 12/21 Teistholmen Industripark - muligheter for endret bruk av området? 2012/2411 Side2

3 Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Eigunn Stav Sætre Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Olje- og energiutvalg 12/ Orienteringssaker Olje- og energiutvalget Saken legges frem for Olje- og energiutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Olje- og energiutvalget tar sakene til orientering. Saksopplysninger 1. Kvernberget vekst Øivind Hoem orienterer om status og fremdrift for arbeidet fremover. 2. Riggprosjektet veien videre. Administrasjonen orienterer. 3. Farled Dalasundet status og veien. Administrasjonen orienterer. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side3

4 Arkiv: C00 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg Olje- og energiutvalg 12/ Formannskapet Teistholmen Industripark - muligheter for endret bruk av området Vedlegg 1 Kart Teistholmen Industripark pr nov R212 Gjeldende reguleringsbestemmelse Saken legges frem for Næringsutvalget og Olje- og energiutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannen ber Næringsutvalget/Olje- og energiutvalget legge saken frem for Formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Plan- og bygningssjefen bes om å sette i gang prosessen med å omregulere Teistholmen Industripark fra gjeldende reguleringsplan R212, datert Reguleringsbestemmelsen R212 revideres fra fiskeribasefunksjon til blandet industriformål, med følgende definerte områder: - Marin sone (for å ivareta forpliktelser rundt kaianlegg) - Allmenn industri 3. Det omregulerte arealet lyses ut for salg i henhold til gjeldende regler for salg av kommunal grunn. 4. I påvente av omreguleringen, åpnes de kommunale arealene for leie; med opsjon for kjøp, fram til Kultur- og næringsenheten, Byingeniøren og Plan og bygningsenheten utarbeider i fellesskap retningslinjer for salg av arealet. Side4

5 Saksopplysninger Teistholmen Industripark er et industriareal beliggende i bydel Goma. Etter en lengre periode med nedbygging av fiskerinæringa i Kristiansund, ble det på tidlig 90-tall gjort flere bevilgningsvedtak hvor kommunen ønsket en fornyet satsning og utvikling av Kristiansund som fiskerihavn. Vel 5 mill. kroner ble brukt til erverv av et større område på Bentneset/Teistholmen. Ca 6,9 mill ble i tillegg bevilget for å planlegge, prosjektere og bygge området til en komplett fiskerihavn med mottak, behandling og viderebefordring av fangst, samt tilhørende service rettet mot fiskeflåte og fiskeindustri. Samtidig gikk det en prosess rundt utarbeidelse av strategisk næringsplan for perioden Endelig vedtak av denne kom i Her ble fiskerinæringa sammen med reiseliv og petroleumsvirksomhet utpekt som satsningsområder. Marin næring i Kristiansund og på Nordmøre (kilde: Verdiskapning og samspill i marine næringer på Nordmøre, mars 2010) Fakta: fiskefartøyer og marine bedrifter på Nordmøre - Samlet sysselsetting på mer enn 1400 årsverk - Omsetning i overkant av 5,4 mrd NOK i 2008 Man ser svake markedskoblinger mellom de ulike bedriftene innenfor de ulike verdikjedene, unntaket er havbruksselskaper som har klare markedskoblinger mot lokale leverandører. Fiskeri/ fiskeindustri Ifølge tall for 2008 hadde regionen 17 bedrifter, tilsvarende 240 årsverk og en omsetning på 860 MNOK. Det har vært små endringer i eierskap de siste fem årene, og en svak utvikling mhp. samlet omsetning og sysselsetting. Havbruk/Biomarin/tang og tare Leverandørbedriftene har vist god vekst og utvikling. Havbruk er den største bedriftskategorien, med 18 bedrifter, 340 årsverk, og MNOK i omsetning (2008). Her finner vi yngel/settefisk, matfisk og ett slakteri. (Lerøy Hydrotech la ned lakseslakteriet på Teistholmen februar 2012). Biomarin inneholder fem bedrifter som foredler Omega3. Disse leverer internasjonalt, og har lite koblinger lokalt, bortsett fra koblingen mot lakseslakteriet. Vi har også to bedrifter innen tang/tare. Til sammen dreier dette seg da om sju bedrifter, med 490 MNOK i omsetning og 82 årsverk (2008). Marine leverandørbedrifter Ifølge tall fra 2008 hadde vi 26 bedrifter, 470 årsverk og en omsetning på MNOK. Disse er sterke og selvstendige leverandører med leveranser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Flere har også leveranser til andre sektorer (maritim/petroleumsektoren). Side5

6 Generelle framtidsutsikter i marine næringer: Det er identifisert en potensiell sysselsettingsvekst på nesten 40 % de neste fem årene, der utviklingen for fiskeflåten og fiskeindustrien er den minst optimistiske. Havbruk/biomarin og leverandørindustrien ser store muligheter for økt vekst. Havbruksnæringene har gode vekstpotensialer på Nordmøre, dersom det utvikles gode lokale løsninger på arealer, og innen HMS-utfordringer. Utfordringer for lokale bedrifter blir å beholde beslutningsmyndigheten og styrke markedsleddet. Logistikk-knutepunktet Bentneset /Teistholmen Industripark kan videreutvikles til et viktig nav for videre utvikling. Flere aktører innen havbruk/biomarin industri er interessert i å satse på Teistholmen Industripark som en framtidig klynge for marin kompetanse. Helt konkret har det vært forespørsler fra både eksisterende og nye aktører. Det tidligere Fiskeriutvalgt i Kristiansund arbeidet konsentrert og målrettet for aktivitet på Teistholmen på 2000-tallet med definerte målsetninger og konkrete tiltak rettet mot marin sektor. Det ble blant annet arbeidet godt for at GC Rieber skulle kunne utvide konsentratfabrikken. Det gjaldt da omdisponeringen av arealet bak tilskuddskaia, den såkalte Fiskerikaia på området, som var en del av vurderingsgrunnlaget for det statlige tilskuddet. Nedleggelsen av slakteriet hos Lerøy Hydrotech førte til konsekvenser for andre aktører på Teistholmen Industripark; Hydral baserte seg på råstofftilgang og Kristiansund Fryseterminal fikk reduksjon i volumet. Vartdal Plastindustri hadde planer om å bygge fabrikk for leveranser av plastkasser til slakteriet. Dette blir ikke realisert. Rådmannens vurdering Tidligere vedtak og regulering av Teistholmen Industripark til marin industri var basert på at byen hadde muligheter til å utvikle seg til et fiskerirelatert tyngdepunkt i vesentlig større grad enn hva tilfellet er blitt. Etter 20 år med sterkt fokus på marin satsning, er det å erkjenne at denne satsningen ikke har blitt en suksess så langt og Teistholmen industripark står halvtom. Aktiviteten på Teistholmen Industripark er ved et skille, de tradisjonelle fiskeriaktivitetene er på vei bort. Men parallelt med dette, foregår det en utvikling innen biomarin ingrediensindustri som fort kan gi god utvikling på det det marine miljøet i industriparken. Bølgen Næringshage har nettopp avsluttet et Sats-prosjekt med marint fokus og opplever at den marine bransjen er på offensiven og har forretningsideer som er klare for å iverksettes. Et dedikert område for marin industri/kompetanse vil kunne ha stor innvirkning på suksessraten for innovative marine prosjekter. Næringslivet for øvrig i Kristiansund etterspør areal og det er mange aktører som flagger interesse for etablering på Teistholmen Industripark og søknader om kjøp av areal har kommet fra flere ulike bransjer. Arealknappheten i kommunen er forøvrig av en slik karakter at en åpning for omregulering har kortsiktig gevinst, iallfall for de mest plasskrevende aktørene. Denne etterspørselen gjør likevel at Rådmannen nå må se om det er behov for endret bruk av området Teistholmen Industripark og hva en slik endring eventuelt skal bestå av. Side6

7 Formalia rundt salg av kommunale tomter på Teistholmen Industripark Det er Næringsutvalget som beslutter salg av tomter under Teistholmen industripark (via Delegasjonsreglementet i Kristiansund kommune). Flere av gårds- og bruksnumrene på Teistholmen har klausuler og tinglyste heftelser. Administrasjonen er i gang med å skaffe alle disse til veie for å avdekke hva som er mulig/umulig i en evt. omregulering. Dette er prosesser hvor juridisk kompetanse er nødvendig og påkrevd. Begrensninger og muligheter med dagens regulering Vi vet det er begrensninger vedr. tilskudd til kai. Fakta innhentes for å kvalitetssikre hvilke forpliktelser og hvor store disse er. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Fortsatt opprettholdelse av området for marin bransje, vil muligens kunne påvirke transportvalg i retning av sjø i motsetning til transport over vei, derav mer miljøvennlig. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 41 10. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00)

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00) BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: Rådhuset, Formannskapssalen Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer