Møteinnkalling. Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Berit Tønnesen leder Marianne Hestvik sekretær

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 Godkjenning av møteprotokoll fra møte i oljeutvalget /615 PS 11/2 Orienteringssaker /616 PS 11/3 Oljeplanen og satsingsområder for /289

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Marianne Hestvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oljeutvalget 11/ Godkjenning av møteprotokoll fra møte i oljeutvalget Vedlegg: protokoll fra møte i oljeutvalget Saken legges frem for oljeutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte i oljeutvalget godkjennes. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

4 Møteprotokoll Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Tønnesen Leder AP Harald Martin Stokke Nestleder AP Maritta Boxaspen Ohrstrand Medlem SP Bjarne Storfold Elde Medlem AP Anton Monge Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hedda Evjen Nielsen Medlem AP Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Ordfører Per Kristian Øyen og prosjektleder Bengt Endreseth fra Møre og Romsdal fylke var til stede på møtet Fra administrasjonen møtte: Navn Karl Kjetil Skuseth Marianne Hestvik Stilling Kommunalsjef Næringskonsulent/sekretær

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/31 Godkjenning av protokoll fra møte i Oljeutvalget /615 PS 10/32 Orienteringssaker /616 PS 10/31 Godkjenning av protokoll fra møte i Oljeutvalget /615 Behandling i Oljeutvalget I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Oljeutvalget følgende enstemmige vedtak: Oljeutvalget godkjenner protokoll fra møte PS 10/32 Orienteringssaker /616 Behandling i Oljeutvalget Prosjektleder Bengt Endreseth orienterte fra fylket om uttalelser vedrørende Ironmanprosjektet og kraftsituasjonen i Møre og Romsdal. Bengt Endreseth bes lage et utkast til felles brev fra fylket, Aure og Kristiansund kommuner hvor det bes om møte med Olje- og energidepartementet og Næringsdepartementet for å fremme Ironmanprosjektet på Tjeldbergodden. Per Kristian Øyen avklarer forslaget med ordfører i Aure. Oljeutvalget inviteres til orienteringssak om beredskap i neste møte Orienteringer v/leder: Desemberkonferansen Møte med bransjegruppen KomVekst om strategi og handlingsplan vedr. behovene til næringslivet. Utsettes til neste møte : Evaluering av Oljeutvalgets arbeid i Orientering om arealbehov i tiden fremover ved Alf Dahl, Vestbase AS. Blomsterpåskjønnelse til administrasjonen for arbeidet utført i I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Oljeutvalget følgende enstemmige vedtak: Oljeutvalget tar informasjonen til orientering.

6 Oljeutvalget, Berit Tønnesen leder Marianne Hestvik næringskonsulent/sekretær

7 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Marianne Hestvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oljeutvalget 11/ Orienteringssaker Saken legges frem for oljeutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Oljeutvalget tar informasjonen til orientering. Saksopplysninger Orienteringssaker: Orientering om beredskap Fellesmøte mellom OU og bransjegruppen KomVekst i tilknytning til oljeutvalgets møte 24. februar Møte med andre aktører i tiden fremover. Oljens dag, fremtidig organisering. Nordmørskonferansen 27. januar. Orientering ved leder om andre aktuelle saker. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

8 Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2009/289-4 Saksbehandler: Marianne Hestvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oljeutvalget 11/ Oljeplanen og satsingsområder for 2011 Vedlegg: Oljeplanens handlingsplan i skjemaform Rådmannens innstilling Saken legges frem for oljeutvalget uten innstilling. Saksopplysninger Oljeplanens handlingsprogram med beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak i 2009 og 2010 er tidligere sendt ut til oljeutvalgets medlemmer. I oljeutvalgets desembermøte 2010 var det enighet om at oljeutvalgets medlemmer skulle komme med innspill til hvilke aktiviteter utvalget ønsker å prioritere i Innspill kunne sendes oljeutvalgets sekretariat eller tas opp i forbindelse med utvalgets behandling av saken i første møte i Sekretariatet har ikke fått noen innspill siden møtet og rådmannen forutsetter derfor at utvalget selv setter opp og prioriterer hvilke innsatsområder som skal ha størst fokus i året som kommer. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

9 Oljeplanens mål: Kristiansund skal være operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet Målbilde 2011 Målbilde nye petroleumsrettede arbeidsplasser Forsyningsbase for Victoriafeltet. Subsea- senter for nye felter med egne baser Bredde i lokal tilstedeværelse av subsearelaterte service-selskaper Flere petroleumsrettede tilbud på høyskole, teknisk fagskole og videregående skole Målbilde nye felt i drift 4 nye drivverdige funn 3 nye oljeselskap etablert i Kristiansund Driftsbase for Victoriafeltet Subsea- senter for Norskehavet og BarentshavetAllsidig gassbasert industri og kraftproduksjon i regionen Økt tilflytting God sosial og teknisk infrastruktur Eksisterende driftsmiljø i KSU er utvidet Gro - drift og forsyning lagt til KSU Konsolidering av eksisterende driftsmiljø STRATEGI NR. 1 Kristiansund skal være det sentrale knutepunkt for drift, forsyning og logistikk for petroleumsaktiviteten i Norskehavet Prosjektbeskrivelse/målsetting: Grunnlaget for vår knutepunktfunksjon er nærheten til sokkelen og at nødvendig infrastruktur er på plass i Kristiansund. Det skal gjennomføres tiltak som legger tilrette for en samlet nødvendig infrastruktursatsing og tilgjengelig næringsareal, som møter gitte krav til den standard, og de behov som petroleumsnæringen trenger. Aktører/ansvarlige: Oljeutvalget i samarbeid med fylket og andre samarbeidende aktører. Tiltak 1 Bidra til økt letevirksomhet i Norskehavet. - Være aktiv part i høringsrunder - Kontakte aktuelle aktører i sentrale oljeselskaper samt i politisk miljø for å kartlegge potensialet for Norskehavet - Bidra til at det petroleumsrelaterte potensialet for funn belyses. - Være en pådriver for å få etablert ny infrastruktur i Norskehavet - Være en pådriver for samarbeid og god dialog mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen - Ha engasjement i kraftproblematikken i fylket/midt Norge

10 Tiltak 2 Sørge for å ha oversikt over viktig og relevant infrastruktur, avdekke flaskehalser og arbeide for at disse fjernes - Dialogmøter skal initieres med aktører innen områder som fly- og helikoptertrafikk, drosjenæring, nåværende og fremtidige aktører innen hotellnæring, havnetrafikk og andre når situasjonen krever det. STRATEGI NR. 2 Kristiansund skal være subseasenteret nord for Bergen. Kristiansund Go`på bunn Prosjektbeskrivelse/målsetting: Kristiansund har utviklet et subsea- miljø i regionen som gir et variert tilbud til oljenæringen. Vårt mål er å komplettere dette miljøet, gjennom å jobbe aktivt for å få en etablering av subsea aktører i Kristiansund som ikke er i regionen i dag. Aktører/ansvarlige: Oljeutvalget i samarbeid med Fylket og næringen Tiltak - Kartlegge subsea virksomheten i Kristiansund, forprosjekt ferdig v-09 - Kontakt med aktuelle aktører - Mobilisering av etablerte operatører/oljeselskap og subsea- bedrifter i regionen STRATEGI NR. 3 Kristiansund skal ha flere driftsorganisasjoner og flere kompetansetunge ingeniør- og driftsmiljø Prosjektbeskrivelse/målsetning: Viktige selskap som Statoil-Hydro, Shell, Aker Kværner, FMC og Norsea/ Vestbase er tungt representert i Kristiansund. For å forsterke dette miljøet vil Kristiansund kommune, gjennom Oljeutvalget, arbeide for at flere aktører skal velge å etablere seg i Kristiansund. Oljeselskapet TOTAL har funnet gassfeltet Victoria på Haltenbanken som er det største u- utbygde gassfunn på norsk sokkel. De har valgt Kristiansund som lokalitet for base og helikoptertransport for sine første avgrensningsbrønner. Videre arbeid skal sørge for at Kristiansund også blir foretrukket som lokaliseringssted i forsynings og driftsfasen.

11 Tiltak 1 Følge opp og utvikle arbeidet slik at Kristiansund blir foretrukket som lokasjon for drift og videre forsyning av Victoria. - Lobbyvirksomhet rettet mot stortingskomiteen og departementet. Bruk av etablerte relasjoner. - SWOT analyse knyttet til lokaliseringen av Victoria. - Besøke Olje og energidepartementet og Oljedirektoratet - Besøke oljeselskap, boremiljøer og samarbeidende næringsaktører. - Ha en dialog mot de andre selskapene i lisensen - Kristiansund kommune og fylket samarbeider om henvendelse til aktørene Tiltak 2. Arbeide for at Kristiansund skal være drifts og forsyningssenter for Gro Tiltak 3. Alle Shell s aktiviteter i Norskehavet skal driftes fra Kristiansund Aktører/ansvarlige: Oljeutvalget i samarbeid med Fylket og andre STRATEGI NR. 4 Kristiansund skal ha et bredt leverandør- og servicemiljø med større andel lokale bedrifter Prosjektbeskrivelse/målsetning: Kristiansund kommune skal bidra til å øke og komplettere leverandør- og servicemiljøet lokalt. Tiltak 1 Følge opp resultatene fra Ringvirkningsanalysen Kommunen skal benytte svarskjema fra ringvirkningsanalysen fra 2008 til å skaffe oversikt over hvilke typer leverandører og servicebedrifter som mangler, spesielt innen havbunnsteknologi. - Benytte denne kunnskapen til å komme i kontakt med aktuelle bedrifter med tanke på etablering i Kristiansund. - Nettverksbygging og muligheter for nye samarbeidskonstellasjoner, avklare muligheter for støtte (for eksempel Sintef virksomhetsutvikling). - Mobilisere og motivere lokale bedrifter til å utnytte eget potensiale ved ekspansjon alene eller i samarbeid med andre.

12 Tiltak 2 Påvirkningsarbeid Bevisstgjøre oljeselskap og større leverandørbedrifter om betydningen av lokal tilstedeværelse i Kristiansund. Disse kan bruke sin innflytelse til lokal etablering av sine underleverandører Aktører/ansvarlige: Oljeutvalget i samarbeid med Fylket og andre STRATEGI NR. 5 Kristiansund som midt Norges oljeby skal være anerkjent, både i Norge og i relevante internasjonale miljø Prosjektbeskrivelse/målsetning: Det er et behov for å ha presentasjoner og materiell til bruk i arbeidet med å presentere og profilere Oljebyen Kristiansund. En presentasjon i levende bilder kan være generell, der den sier litt om byens geografiske beliggenhet, arealutnyttelse, næringer, servicetilbud og kulturliv mm. Dette bør være en kort presentasjon, og man tenker seg at denne kan benyttes av ordfører, Oljeutvalg, Fiskeriutvalg og andre som skal si noe generelt om byen. En kortfattet brosjyre som gjentar budskapet i filmen skal utarbeides. Videre vil Oljeutvalget ha en link fra kommunens hjemmeside, en Petroside som innehar informasjon om petroleumsaktiviteten i regionen mm. Tiltak 1: Utarbeide markedsføringsplan og markedsføringsmateriell - Avdekke hva som finnes av profileringsmateriell i dag. - Prosjektrette arbeidet med en markedsføringsplan. - Opprette olje og gassrelatert nettside i Kristiansund kommunes nettsider. - Opplyse bystyrerepresentantene om olje og gassrelatert aktivitet ved å gjennomførebesøksrunde til sentrale anlegg. - Etablere ordning hvor oljeutvalgets leder jevnlig orienterer bystyret om status og utfordringer i næringen. - Aktiv bruk av media Aktører/ansvarlige: Oljeutvalget i samarbeid med Fylket og andre

13 STRATEGI NR. 6 Kristiansund skal legge til rette for økt tilflytting Prosjektbeskrivelse/målsetning: For at nøkkelpersonell som rekrutteres til bedriftene i regionen skal bli værende er det viktig å etablere et system for oppfølging og tilrettelegging for hele familien. God informasjon, oppfølging og veiledning vil være av stor betydning. Oljearbeidere bosatt andre steder og som reiser ut fra Kvernberget vil kunne spare seg reisedager i året om de bosetter seg i vår region. Det må etableres et prosjekt for å synliggjøre regionens gode kvaliteter. Tiltak 1 Medvirke til at personer med nøkkelkompetanse trives og blir værende i byen. - Etablere tilflytter kontor i Kristiansund Tiltak 2 Påvirke oljependlere til å bosette seg i regionen - Gjennomføre et prosjekt med kartlegging av hva som må til for å gjøre bosetting i regionen attraktivt for oljependlere. - Kartlegge regionens gode kvaliteter for å markedsføre det gode liv - Utarbeide en markedsføringsplan velkomstmappe med informasjon om byen og omland, som plasseres strategisk der pendlere oppholder seg Aktører/ansvarlige: Samarbeid mellom Fylket, OU og andre STRATEGI NR. 7 Kristiansund skal ha kompetanseutvikling og utdanning innen Petroleumsnæringen Prosjektbeskrivelse/målsetning: Det er behov for å utvikle et samlet studietilbud som er innrettet mot den regionale arbeidsstyrkens kompetansemessige nivå, og tilpasset petroleumsnæringens behov. Utarbeide tiltaksplan for å møte regionens utdanningsbehov - grunnskole, videregående skole, fagutdanning og høgskoleutdanning.

14 Tiltak 1 Utvikle et samlet studietilbud - Ha dialog med petroleumsnæringen om kompetansebehov som må dekkes, for å gjennomføre de langtidskontraktene som er inngått. - Ha jevnlig kontakt med utdanningsinstitusjonene. - Be Høyskolesenteret om å utvikle en strategi for å etablere flere tilbud ved høyskolen i Kristiansund. - Bruke fylkespolitikere til å fremme våre interesser i forhold til fylke og stat. Ansvarlige/aktører: Oljeutvalget/Fylket STRATEGI NR. 8 Kristiansundsregionen skal ha avsatt tilstrekkelig næringsareal for petroleumsindustrien Prosjektbeskrivelse/målsetning: Behov for store industriarealer kan oppstå på kort tid. Kommunen må hele tiden sørge for å være i forkant av utviklingen og sette av tilstrekkelig areal i kommuneplanens arealdel for å kunne være på tilbudssiden når behovet melder seg. Tiltak 1 Sørge for at brukbart, tilgjengelig areal settes av i arealplanleggingen for kommunen Tiltak 2 Samarbeid med nærliggende kommuner om arealutnyttelse til industrielt formål Aktører/ansvarlige: Samarbeid mellom Fylket, OU og andre STRATEGI NR. 9 Kristiansund skal være knutepunkt for beredskapen på oljeinstallasjonene i Norskehavet Prosjektbeskrivelse/målsetning: Kristiansund skal være et velfungerende knutepunkt for beredskapen i Norskehavet.

15 Tiltak 1 Kartlegge ansvarsforhold og kommandolinjer - Invitere fylkesmannens beredskapsansvarlige og politimesteren - Invitere beredskapsansvarlige for oljeinstallasjoner i Norskehavet Tiltak 2 Styrke vitale funksjoner - Bidra til at det gjennomføres nødvendige tiltak for å forbedre den samlede beredskap. Sykehus, flyplass, heliport, oljevernberedskap, osv Aktører/ansvarlige: Oljeutvalget med samarbeidende aktører STRATEGI NR. 10 Kristiansund skal utnytte den kompetansen som tilflyter byen og distriktet i lys av oljenæringen til knoppskytinger og etablering av nye næringer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Per Kristian Øyen Marianne Hestvik

Møteinnkalling. Per Kristian Øyen Marianne Hestvik Møteinnkalling Utvalg: Olje - og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.01.2012 Tid spunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 52. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl 10.00 13.45 (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/10 TID: 14.09.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer