Aktuelt. Et vakkert eventyr? Seksjon Primær. Nr. 2 juni 2002 Årg. 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelt. Et vakkert eventyr? Seksjon Primær. Nr. 2 juni 2002 Årg. 8"

Transkript

1 Et vakkert eventyr? -Ikke alle vil være villige til å gi årets lønnsoppgjøret den karakteristikken det vanligvis har blitt til del. Når jeg sier "ikke alle", så tenker jeg spesielt på arbeidsgiversiden. Dette ble for mange et veldig dyrt oppgjør, men på den annen side ble det ikke den streikevåren mange hadde fryktet. Dette sier LAs forhandlingssjef Nikolai Astrup Westlie i sin kommentar til lønnsoppgjøret. Aktuelt Idet dette nummeret av LA-Aktuelt ble sendt til trykking var det klart for mekling mellom LA og NML. Når dette leses er det klart hvorvidt man unngikk konflikt på det eneste av LAs områder som (så langt) har gått til mekling. LA har i skrivende stund gjennomført 10 oppgjør med en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 4,94%. -Dette er vi fornøyd med sier Westlie. Se side 3. Medlemsblad for Landbrukets Arbeidsgiverforening Ansvarlig: Trond W. Nygren Redaksjon: Petter Nilsen Nr. 2 juni 2002 Årg. 8 Seksjon Primær Før tariffrevisjonen startet, ba LA om innspill fra medlemmene med tanke på hvilke krav LA burde stille ved tariffrevisjonen. Innenfor Seksjon Primær, som er den mest uensartede gruppen, valgte vi å sende ut et eget spørreskjema. Vi mottok mange nyttige innspill, og har valgt å gi en oppsummering av undersøkelsen i dette nummeret av LA-Aktuelt. Undersøkelsen gir et interessant bilde av medlemsmassen innenfor Seksjon Primær samtidig som den forhåpentligvis forklarer hvorfor ikke alle ønsker har blitt tatt til følge. Innhold Arbeidsinnvandring og 12 Lønnsoppgjøret Spørreundersøkelse, Seksjon Primær Avløsere og sysselsettingsloven Bruk av internett og E-post.. 11 Ny likestilingslov Inkluderende Arbeidsliv, tips til små arbeidsgivere Arbeidsledige mest utbrent.. 16 Div, notiser

2 Utenlandsk arbeidskraft Når regjeringen nå varsler at den vil gå inn for oppmykning av reglene rundt arbeidsinnvandring, også av ufaglært arbeidskraft, er det et gledelig innspill. Regjeringen har tidligere gjort det lettere for faglærte arbeidstakere utenfor EØS-området å få arbeid i Norge. Innenfor primærnæringene er det imidlertid ikke nødvendigvis behovet for faglært arbeidskraft som er mest presserende, men like mye behovet for ufaglært arbeidskraft. Ovenfor myndighetene har derfor LA ved flere anledninger påpekt at den såkalte spesialistbestemmelsen må mykes opp ytterligere, slik at også ufaglærte arbeidstakere utenfor EØS-området kan gis fast arbeidstillatelse. LA er opptatt av å dekke arbeidskraftbehovet. Vi har derfor ikke problemer med å være enig med regjeringen når det fra Erna Solberg heter at regjeringen ikke legger opp til en ordning for å skaffe billig arbeidskraft. Skal man argumentere for økt arbeidsinnvandring, er det helt nødvendig at argumentet knyttes til behov ikke et ønske om billig arbeidskraft. Videre er det viktig å kunne vise til at landbruket tilbyr ordende lønns- og arbeidsvilkår. I disse dager ankommer et stort antall utenlandske sesongarbeidstakere Norge for å ta arbeid i landbruket. For tildeling av slik arbeidskraft stiller UDI krav til arbeidsgiver om at man skal følge gjeldende lønns- og arbeidsvilkår. LA legger til grunn at det er Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene mellom LA og Fellesforbundet som skal følges når arbeidsgivere forplikter seg til å følge gjeldende lønns- og arbeidsvilkår. LA får hvert år spørsmål, både fra arbeidsgivere, a- etat, arbeidskontorene m.v. om hva som er gjeldende lønn i forhold til tariffavtale. LA besvarer spørsmålet med henvisning til tariffavtalens laveste sats, dvs. lønn for "ferie og tilfeldig hjelp (inntil 12 uker)". Fram til 1. april i år var denne satsen kr 76,00 pr time. Etter årets lønnsforhandlinger er den hevet til kr 79,65 pr time. For ordens skyld nevnes at tariffavtalens neste sats, dvs. "fast ansatt nybegynner" er kr 94,- pr time. LA er kjent med at enkelte arbeidsgivere, under henvisning til at arbeidstaker har fri bolig, har benyttet (langt) lavere lønn enn hva som er nevnt ovenfor. LA mener dette er omgåelse av tariffavtalen og oppfordrer i stedet til at man benytter ordinær lønn og inngår husleieavtale på vanlige vilkår. LA er opptatt av at næringen på landsbasis har like bestemmelser og like konkurransevilkår. Følgelig er det viktig at ikke enkelte arbeidsgivere føler seg fristet til å inngå arbeidsavtaler som kan svekke landbrukets anseelse. Slike eksempler vil i så fall raskt kunne bli trukket inn i debatten og gjøre det vanskeligere å få gjennomslag for å ansette utenlandske arbeidstakere på fast ordning. PN 2 LA-Aktuelt Nr. 2/2002

3 EXIT LØNNSOPPGJØRET 2002 Av Nikolai Astrup Westlie, forhandlingssjef i LA Vårens vakreste eventyr?? Ikke alle vil være villige til å gi årets lønnsoppgjøret den karakteristikken det vanligvis har blitt til del. Når jeg sier "ikke alle", så tenker jeg spesielt på arbeidsgiversiden. Dette ble for mange et veldig dyrt oppgjør, men på den annen side ble det ikke den streikevåren mange hadde fryktet. Med en årslønnsvekst for de fleste i privat sektor på godt over 5 % så er det vel kanskje heller ikke så rart at partene har klart å bli enige. Hva gjelder offentlig sektor fortoner oppgjøret seg enda mer glamorøst (6% og mer), i alle fall sett med enkelte gruppers øyne. Jeg nøyer meg med å nevne at brannmenn fikk opp til kr ,- i tillegg. Nå, like før alle er ferdige, kan det være betimelig å spørre seg om hva som egentlig skjedde? Arbeidsgiverne..med NHO i spissen var krystallklare før årets batalje gikk av stabelen. Kort oppsummert hadde de følgende mål: Lokale forhandlinger om lønn og andre arbeidsvilkår Lønnskostnadsveksten må bringes på linje med våre handelspartnere Pensjon skal ikke være en del av et tariffoppgjør, dette er et lokalt anliggende Lederlønninger må tilpasses bedriftens øvrige nivå Man gjorde det altså tydelig at det ikke lenger skulle danses etter LO sin pipe, men etter mitt skjønn så pågår dansen fortsatt. Av de ovennevnte uttrykte mål for årets oppgjør, er det kun ambisjonen om ikke å tariffeste tjenestepensjon som ble nådd. Enkelte avtaler fikk imidlertid gjennomslag for en tariffestet pensjon, men langt de fleste nøyde seg med en protokolltilførsel om at det skal jobbes videre med saken. Det er som vi nå vet gitt betraktelige tillegg rund baut, og det meste er gitt sentralt. Hva gjelder kostnadsvekst i forhold til våre handelspartnere, så er forskjellen i lønnskostnad pr time etter dette oppgjøret øket ytterligere i vår disfavør. Arbeidstakerne..og da hovedsakelig LO, hadde før oppgjøret følgende hovedkrav: Næringer utsatt for internasjonal konkurranse setter rammene for inntektsutviklingen Pensjonsordninger betalt av arbeidsgiver regulert i tariffavtale Generell forbedring av kjøpekraften Garantiordninger og særskilte tillegg til lavtlønnede Likelønnsprofil på lokale og sentralt avtalte tillegg Målrettet innsats for langtidsutdannede LO medlemmer Det er ikke lenger noen hemmelighet at det mest av dette fikk gjennomslag. Det de ikke har maktet var å verne konkurranseutsatt sektor, samt at pensjonskravet ikke fikk gjennomslag på den måten de opprinnelig ønsket. Økonomiske betraktninger I forkant av årets oppgjør fikk vi følgende prognoser på årlønnsvekst: Statsbudsjettet: 4,25% Statistisk sentralbyrå: 4,30% Norges Bank: 5,00% Også her må vi konstantere at enkelte grupper i LO som sa minimum 5% fikk rett. Med en beregnet prisvekst på litt i overkant av 1,1% så er det ikke vanskelig å regne ut at kjøpekraften for de fleste kan bli betraktelig forbedret. Spørsmålet nå er hvorvidt Norges Bank setter opp renta. Dersom dette skjer vil mange av oss, dvs. de som har sånn passe med gjeld, temmelig fort oppleve at vinningen gikk opp i spinningen. Ytterligere en betraktning det kan være verdt å dvele litt ved er den situasjonen industrien har havnet i pga, en for tiden, ekstremt sterk kronekurs. I ytterste konsekvens vil arbeidsplasser stå i fare, og da kan man jo spørre seg hvor bra oppgjøret egentlig var. LA-Aktuelt Nr. 2/2002 3

4 Vinnerne Etter mitt skjønn er det ikke sikkert at arbeidstagersiden er vinnerne, i alle fall ikke på lang sikt. Det vil tiden vise. Skal jeg trekke frem noen fra arbeidsgiversiden som kan kalle seg vinnere, så blir valget ikke veldig vanskelig. Arbeidsgiverne i kommunal sektor (KS) uttalte høyt og tydelig at de i år ville parkere sitt gamle lønnssystem. De ville begrave lønnstabeller og lønnstrinn og legge hele oppgjøret lokalt, dvs. til den enkelte kommune. Mange applauderte dette, men selvsagt ikke LO. KS fikk gjennomført planen sin, og bør gratuleres for dette. Gratulasjoner er vel da også på sin plass til en av deres motparter, nemlig Akademikerne. Disse ønsket i likhet med KS at ting skulle skje lokalt. Hva med LA? LA hadde som målsetting at vi skulle ha en utvikling på linje med privat sektor for øvrig. I skrivende stund er 10 oppgjør i havn med en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 4,94%. Dette er vi fornøyd med. Vi har dessuten fått gjennomslag for et videre arbeid med en del viktig prinsipielle endringer, samt foretatt en del harmoniseringer. Det siste ikke minst med tanke på et mer strukturert avtaleverk, og på sikt færre avtaler. Kun et oppgjør skal til mekling (NML), og sett i lys av hva vi hittil har fått til, så har vi forhåpninger om at vi også der unngår konflikt. Det jeg ikke er like fornøyd med, og som for så vidt har vært bildet i hele den private sektor, er at vi ikke har fått større gjennomslag for å få til mer av lønnsdannelsen lokalt. Til tross for positive signaler fra mange av arbeidstakergruppene, så er det liten vilje når det kommer til krita. Da ønsker de fleste å få mest mulig der og da, altså sentralt. Dette betyr i praksis at vi fjerner oss fra minstelønnsprinsippet og beveger oss over til en normallønnsstruktur. Det hjelper ikke å kalle en avtale minstelønnsavtale dersom man ikke tilstreber dem brukt som det verktøy de er ment å være. Kritikken må vel ramme begge parter, og både lokalt og sentralt. Det må for fremtiden tas ansvar på begge sider av bordet, slik at det skapes et godt klima for at man lokalt kan fastsette det som er riktig for den enkelte bedrift og det enkelte individ. Til tross for at vi ikke nådde helt frem ved dette oppgjøret, tror jeg allikevel at vi har startet en bevegelse i riktig retning. Avslutningsvis vil jeg takke alle de forhandlingsutvalg som har vært i sving, og alle våre motparter, for gode forhandlinger. GOD SOMMER! 4 LA-Aktuelt Nr. 2/2002

5 Seksjon Primær: Oppsummering av spørreundersøkelse før tariffrevisjonen Av Petter Nilsen Før årets tariffrevisjon, sendte LA brev til medlemsvirksomhetene og ba om forslag/synspunkter på krav LA burde fremme ved forhandlingene. Innenfor Seksjon Primær, som har den mest uensartede medlemsmassen, valgte forhandlingsutvalget/ sekretariatet å sende ut et spørreskjema. Vi mottok mange interessante tilbakemeldinger og takker alle som returnerte skjemaet. Nedenfor er gjengitt et sammendrag av undersøkelsen, som på ingen måte gjør krav på å være noen vitenskapelig undersøkelse. Den gir imidlertid et bilde av LAs medlemsmasse innenfor Seksjon Primær, og hvordan ulike medlemmer og medlemskategorier vurderer sin hverdag. Innkomne svar LA har 485 medlemmer innenfor seksjon Primær, fordelt på 255 direktemedlemmer, 140 avløserlag/ -ringer og 90 gartnerier. På spørreundersøkelsen mottok vi 155 svar, en svarprosent på 32%, fordelt med 29% på direktemedlemmene, 32% på avløserlagene og 42% på gartneriene. Antall ansatte Blant direktemedlemmene var det 56% som opplyste at de hadde ansatte på heltid. Tilsvarende tall for avløserlagene var 87%, og for gartneriene 83%. I tillegg var det mange som opplyste å ha ansatte på deltid og/eller i sesongarbeid. Blant direktemedlemmene som oppgir å ha ansatt på heltid, har de aller fleste én ansatt. Høyeste antall heltidsansatte var fire. For deltidsansatte var det også vanlig med kun én arbeidstaker. Høyeste antall deltidsansatt var 10. For sesongansatte derimot er variasjonene langt større. De fleste som benytter sesongarbeidskraft har 1-4 ansatte. Høyeste oppgitte tall var imidlertid hele 60 ansatte sesongarbeidere. De aller fleste avløserlagene/ -ringene har arbeidstakere både på heltid og deltid. I tillegg benyttet om lag halvparten av de som svarte sesongarbeidskraft. Avløserlagene som svarte på undersøkelsen hadde i gjennomsnitt 10 ansatte på heltid, 150 på deltid, og i underkant av 50 sesongansatte. Variasjonene er imidlertid store. Høyeste antall heltidsansatte ble oppgitt å være 38. Høyeste tall for antall deltidsansatte var over 800, og for sesongansatte ca av de 36 gartneriene hadde arbeidstakere ansatt på heltid. I gjennomsnitt hadde gartneriene 9 ansatte på heltid, 2,5 på deltid, og 2,5 ansatte sesongarbeidere. LA-Aktuelt Nr. 2/2002 5

6 Høyeste antall heltidsansatte var 51, mens tilsvarende tall for deltid og sesong var 21 og 13. Gjelder overenskomsten? Dersom en overenskomst er gjort gjeldene ved en virksomhet, er partene bundet av alle overenskomstens bestemmelser, herunder bestemmelsene om blant annet Avtalefestet Pensjon (AFP). Spørsmålet om virksomheten har AFP skulle med andre ord gitt samme svar som spørsmålet om virksomheten var bundet av overenskomsten. Dette var imidlertid ikke tilfellet, noe som indikerer at man ofte ikke skiller mellom "at overenskomsten er gjort gjeldende" og "at man følger overenskomstens (lønns)bestemmelser". Korrigerte tall i undersøkelsen viser imidlertid ar om lag 15% av direktemedlemmene, 48% av avløserlagene og 28% av gartneriene formelt er bundet av overenskomsten. Disse tallene stemmer bra med LAs statistiske tall for området som helhet. Lønn utover overenskomstens satser Uavhengig av om virksomheten er bundet av overenskomsten eller ikke, er det tydelig at de aller fleste av LAs medlemmer innenfor Seksjon Primær følger overenskomstens bestemmelser. Hos de som ikke er bundet av tariffavtalen svarte 64% av direktemedlemmene, 78% av avløserlagene og 77% av gartneriene at de følger overenskomsten. Dette betyr imidlertid ikke at man for alle ansatte følger overenskomstens lønnstabell fullt ut. Overenskomsten gir rom for å gi tillegg utover overenskomstens satser. 45% av direktemedlemmene, 67% av avløserlagene og 83% av gartneriene svarte at de benytter seg av denne muligheten. Det framgår dessuten at det i avløserlag som benytter individuelle tillegg i gjennomsnitt er hver femte arbeidstaker som faktisk har slikt tillegg, mens det i de 45% av gartneriene som bruker individuelle tillegg faktisk er hver annen arbeidstaker som i gjennomsnitt har slikt tillegg. Rekrutteringsproblemer ansatte som slutter På spørsmål om virksomheten opplever store problemer, alternativt små/ingen problemer i forhold til rekruttering av henholdsvis ufaglært og faglært arbeidskraft svarte 27% av direktemedlemmene, 22% av gartneriene og 41% av avløserlagene at de har store problemer med rekruttering av ufaglært arbeidskraft. De fleste opplever større problemer med rekruttering av faglært arbeidskraft. Tallene her var 37% for direktemedlemmene, 42% for gartneriene og 83% for avløserlagene. Problemene oppleves langt mindre hva angår arbeidstakere som slutter. For avløserlagene opplyser riktig nok 20% at de opplever det som et problem at de mister ufaglært arbeidskraft og 28% svarer videre at det er problemer med å beholde faglært arbeidskraft. En klar majoritet både blant direktemedlemmer, avløserlag og gartnerier sier imidlertid at de opplever små/ingen problemer forbundet med å beholde kvalifisert arbeidskraft. Av de tre medlemskategoriene er det gartneriene som opplever det minst problematisk å beholde arbeidskraften. 70% av dem svarer at de har små/ingen problemer forbundet med ufaglært arbeidskraft som slutter. Videre er det 61% som svarer at de heller ikke har problemer med å holde på faglært arbeidskraft. Årsaker til rekrutteringsproblemer problemer med å beholde arbeidskraft For både avløserlagene og for gartneriene er det omtrent like store grupper som mener at rekrutteringsproblemene skyldes lav lønn og, som mener det er andre årsaker til problemet. Hos direktemedlemmene angir 20% at rekrutteringsproblemene i det vesentligste skyldes lav lønn. Majoriteten av de som har svart på spørsmålet, det vil si 41%, mener det er andre grunner enn lav lønn som er årsak til rekrutteringsproblemer i jordbruket. På spørsmål om man kunne angi andre grunner til rekrutteringsproblemene enn lønn, ble blant annet følgende årsaker nevnt (alle tre gruppene): Arbeidstiden, herunder helgearbeid og delt-dag oppleves som lite gunstig og vanskelig å kombinere med familie. Arbeidstaker får for dårlig kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Landbruket har "lav status" og sliter med negative holdninger i samfunnet. Ungdom ønsker ikke kroppsarbeid. Framtiden for landbruket er usikker. Næringen har problemer med å kunne sysselsette gjennom hele året. I tillegg ble ulike lokale konkurranseforhold trukket fram for eksempel at man taper i konkurranse med lokal industri. Fra direktemedlemmer og avløserlag ble det dessuten bemerket at yrket som røkter/avløser er et ensomt yrke, at yrket er lite kjent, og at mange avløsere opplever det problematisk å arbeide for mange forskjellige gårdbrukere, som i tillegg ofte er uskolerte i rollen som arbeidsledere. Årets lønnstillegg På spørsmål om størrelse på årets tillegg svarte en klar majoritet at 6 LA-Aktuelt Nr. 2/2002

7 årets lønnstillegg burde være på nivå som i samfunnet for øvrig, altså uten noen form for ytterligere lavtlønnstillegg eller lignende. Det var imidlertid en betydelig større andel blant avløserlagene, enn blant direktemedlemmene og gartneriene, som mente det var behov for et ekstra lavtlønnstillegg. Blant både gartneriene og direktemedlemmene mente rundt 70% at årets tillegg burde gis som et likt tillegg til alle. Av de øvrige 30 prosentene var det noen fler som mente at det burde gis mest på de øverste trinnene, enn som av henyn til rekrutteringen, mente det burde gis mest på de laveste ansiennitetstrinnene. Avløserlagene skilte seg også her noe ut ved at det var 46% som mente at årets lønnstillegg burde gis som et likt tillegg på alle ansiennitetstrinn, mens det var nesten like mange (41%) som mente at det burde gis mest på de øverste lønnstrinnene. Direktemedlemmene og avløserlagene ble bedt om å vurdere "helgetillegget" og "tillegget for delt-dag". Hos begge grupper var det rundt 50% som mente at helgetillegget ikke burde økes dersom dette gikk på bekostning av generelt tillegg. Bare 15% av direktemedlemmene mente at helgetillegget burde økes uansett. Blant avløserlagene var det en større andel (41%) som mente at helgetillegget burde økes uansett. En stor majoritet blant begge grupper ønsket ikke økning av tillegget for delt dag dersom dette gikk ut over generelt tillegg. Overenskomstens lønnsstiger I "Jordbruks- og gartnerioverenskomsten" har de ulike yrkesgruppene (jordbruksarbeidere, røktere, avløsere og gartnere) lønnsstige med ulik lengde. Bakgrunnen for dette kan muligens være utslag av "tilfeldighetenes spill" og historiske betingelser, og er ikke like lett å forklare i dag. I arbeidet med å "harmonisere" overenskomsten har partene lagt til grunn at man på sikt vil jobbe for lønnsstiger av lik lengde. Av denne grunn ble det i spørreundersøkelsen stilt spørsmål om hvordan man stilte seg til en forlengelse, eventuelt forkortelse av dagens lønnsstige. Det er vanskelig å konkludere på bakgrunn av de innkomne svarene. En stor majoritet av avløserlagene ønsket en lenger lønnsstige. Mange av disse mente at det burde innføres et nytt lønnstrinn etter for eksempel 12 eller 16 års ansiennitet, og at dette kunne skje ved i stedet å fjerne dagens "8-års sats". Mange mente imidlertid at et nytt trinn etter 12 eller 16 års ansiennitet burde innføres uten å fjerne dagens "8-års sats". Flere innsendere begrunnet sine ønsker om en lengre lønnsstige med at en kort lønnsstige vil føre til mer lokal lønnsfastsettelse, hvilket de mente var uønsket. Innenfor gartneriene var antallet besvarelser av dette spørsmålet så få, at en konklusjon fort kan bli meningsløs, men en majoritet synes å gå inn for en noe lenger stige. Svarene kan dessuten antakeligvis tolkes slik at de fleste innsenderne syntes å kunne godta at det ble gitt noe høyere lønnstillegg innenfor gartneriene enn i avløserlagene for å oppnå en harmonisering av de to stigene. LAs krav Spørreundersøkelsen ble sendt ut i februar. På dette tidspunktet var det forventet at pensjon ville bli et hett tema under årets tariffrevisjon. For å kunne avdekke kostnader ved innføring av et pensjonssystem, ble det i spørreskjemaet spurt om hvor mange virksomheter som allerede hadde pensjonsordning (utover AFP). Kun ett avløserlag og fire gartnerier svarte at de hadde innført pensjonsordning. På spørsmål om medlemmene hadde spesielle saker hvor de ønsket at LA skulle fremme krav for å endre overenskomsten, kom det synspunkter, først og fremst fra avløserlagene, men også noen fra gartneriene. Enkelte av forslagene var, som det framgår av nedenforstående opplistning, til dels motstridende og følgelig vanskelig å omforme til egne "LA-krav". Av synspunkter som framkom kan nevnes: Ønske om økt fleksibilitet med hensyn til arbeidstidsordninger, og arbeidstidsordninger som i større grad ivaretar hensyn til sesongmessige svingninger. Hos direktemedlemmene var det enkelte som ønsket fjerning av "traktortillegget", mens andre ønsket dette beholdt. Avløserlagene var nokså samstemt i sitt ønske om å fjerne ordningen med kjøregodtgjørelse til/fra arbeid for avløseren. De fleste av avløserlagene som ytret seg om avlønningssystemet tok til ordet for at overenskomsten kun skulle benytte timelønn og ikke månedslønn. Synspunktene spriket derimot atskillig mer når det gjaldt avløserlagenes syn på tillegget for helgearbeid og delt-dag. Enkelte tok til orde for at slike tillegg burde fjernes og i stedet legges på satsene, mens andre ønsket at tilleggene burde heves til dels kraftig. Se kommentar, neste side. LA-Aktuelt Nr. 2/2002 7

8 Kommentar til spørreundersøkelsen - Seksjon Primær I avløserlagene er det en voldsom spredning i forholdet mellom ulike typer ansettelser. Noen få lag har en javn fordeling mellom heltids-, deltids,- og sesongansatte, men et gjennomsnittsavløserlag i vår undersøkelse har 9 ansatte på heltid, 150 på deltid og 47 ansatte sesongarbeidstakere. Her finnes antakeligvis også svaret på en del ulike ønsker og prioriteringer lagene imellom. I ett av svarene var tilfellet at avløserlaget hadde nesten 40 ganger så mange deltidsavløsere som heltidsavløere. Forutsatt at de fleste deltidsansatte arbeider i helger og høytider, er det nokså naturlig at man, for rekruttering av slik arbeidskraft, ser det som mer nødvendig å øke helgetillegget m.v. enn å øke de generelle lønnssatsene. I gartneriene og hos direktemedlemmene er de ulike kategorier ansatte betydelig mer jevnt fordelt. Imidlertid er det også her forskjeller som i stor grad forklarer ulike prioriteringer. Spesielt gjelder dette om det tas hensyn til virksomhetens behov for å rekruttere/beholde faglært arbeidskraft på heltid, sammenlignet med de som i større grad kan klare seg med mer tilfeldig hjelp/sesongarbeidskraft. Fordi mange av medlemmenes prioriteringer kan være motstridende er det vanskelig for forhandlingsutvalget å gjøre valg som tilgodeser alle grupper. På ett område syntes imidlertid innsenderne å være nokså samstemte, nemlig i ønsket om en mer fleksibel arbeidstidsordning. Enkelte forslag til endringer på dette punktet gikk langt utover hva arbeidsmiljøloven vil tillate, men LAs forhandlingsutvalg fremmet flere krav med tanke på økt fleksibilitet. Lett å få gjennomslag hos arbeidstakergruppene for slike krav er det imidlertid ikke. Uansett åpner Arbeidsmiljøloven, 47, for at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes for inntil ett helt år av gangen. Dersom arbeidsgiver benytter seg av denne sammen med de mulighetene overenskomsten gir for forskyvning av arbeidstiden vil det antakeligvis langt på vei tilfredsstille de fleste arbeidsgiveres behov for fleksibilitet. Som nevnt viste undersøkelsen at det, på den enkelte virksomhet ofte er uklart hvorvidt overenskomsten er gjort gjeldende eller ikke. Det er imidlertid et faktum at de aller fleste virksomhetene har valgt å følge overenskomstens bestemmelser. Overenskomsten gir imidlertid anledning til å gi individuelle lønnstillegg på grunnlag av kvalifikasjoner, dyktighet, ansvar m.v, og et betydelig antall ansatte gis slike tillegg. Sett i relasjon til at mange virksomheter opplyser at de har problemer med rekruttering og til en viss grad at de mister kvalifiserte arbeidstakere grunnet lav lønn - er det trolig at flere virksomheter bør se på nødvendigheten av i større grad å gi personlige tillegg etter kvalifikasjoner, dyktighet og ansvar. Tilsvarende bør man se på muligheten og nødvendigheten av å inngå lokale avtaler på områder hvor overenskomsten åpner for dette. Ett slikt område kan være overenskomstens bestemmelse om kjøregodtgjørelse til avløser, som de fleste avløserlag har ønsket fjernet i sin nåværende form. Under forhandlingene fremmet LA krav ovenfor Fellesforbundet om at overenskomsten skal ha time- og ikke månedslønn som utgangspunkt. Dette har vært et ønske fra nær sagt samtlige avløserlag. Årsakene kan være flere, men ser vi igjen på fordelingen mellom heltids- og deltidsavløsere (som likevel får timelønn) er det ikke vanskelig å forstå ett av disse argumentene. Fellesforbundet vil imidlertid tviholde på prinsippet om månedslønn, men de er heller ikke kjent med at det i dag begås tariffbrudd slik avløserlagene i dag praktiserer avlønningssystemet. Følgelig mener LA at partene må kunne leve videre med den praksis som i dag eksisterer. Tallmaterialet i undersøkelsen er for tynt til at det kan trekkes entydige konklusjoner. Selv om LAs lønnsstatistikk ikke er nevnt i denne sammenhengen gir også disse tilbakemeldingene fra medlemmene viktig informasjon med tanke på gjennomføring av en tariffrevisjon. Vi takker følgelig alle som har returnert skjema vedrørende LAs lønnsstatistikk og skjemaet i undersøkelsen som her er omtalt. PN 8 LA-Aktuelt Nr. 2/2002

9 Avløserlag og sysselsetingsloven - Krav til bankgaranti for virksomheter som skal drive utleie av arbeidskraft I LA Aktuelt nr ble det kort redegjort for endringer i sysselsettingsloven som gir virksomheter utenfor offentlig sektor anledning til å drive arbeidsformidling og utleie av arbeidskraft. Lovendringen innebar en generell adgang for virksomheter i privat sektor til å drive arbeidsutleie, forutsatt at virksomheten stilte en bankgaranti på kr ,-. Avløserlag var tidligere, ut fra sitt formål, ved forskrift unntatt fra forbudet mot arbeidsutleie. Avløserlags spesielle stilling og formål ble overhodet ikke omtalt i forarbeidene til endringsloven. Det var derfor uklart om dette skyldes en forglemmelse fra departementets side, eller om det var et bevisst valg. LA har gjennom brev og telefonhenvendelser bedt departementet avklare spørsmålet. Departementet har ikke tatt stilling til sakens realiteter, men opplyst at det er nedsatt et utvalg som skal gjennomgå sysselsettingsloven med sikte på en lovrevisjon. LA legger til grunn at a-etat i påvente av utvalgsarbeidet ikke opprettholder eller fremsetter krav om bankgaranti for avløserlag. LA har påpekt urimeligheten i at rammevilkårene for avløserlagenes virksomhet endres uten en grundig gjennomgang og begrunnelse. Dette gjelder uten forbehold der lagenes virksomhet fortsatt avgrenses til de områder som naturlig kan defineres som avløserlagenes kjerneområder. Annerledes stiller det seg dersom enkelte lag ønsker å utvide sin virksomhet ved å tilby arbeidsutleie innenfor nye fagområder STO Få tapte arbeidsdager grunnet konflikt Bare 600 arbeidsdager gikk, ifølge SSB, tapt i arbeidskonflikter i Til sammenligning gikk det ved forrige mellomoppgjør i 1999, tapt arbeidsdager. Ved forrige hovedoppgjør i 2000 gikk hele arbeidsdager tapt på grunn av arbeidskonflikt. Streikevilje og organisasjonsvilje For øvrig har Opinion, på vegne av LO, nylig foretatt en undersøkelse som viser at 82% i befolkningen er helt eller delvis enige i at streikeretten er et viktig og nødvendig kampmiddel for mer rettferdig fordeling. Blant ungdom under 30 år det, ifølge LO, enda flere som er enige i påstanden. Organisasjonsviljen i befolkningen derimot er ikke på topp. Ifølge forskningsstiftelsen FAFO er andelen fagorganiserte arbeidstakere helt ned på 53% - og oppslutningen om fagforeningene er stadig synkende. PN LA-Aktuelt Nr. 2/2002 9

10 Uenighet om forslag til nye overtidsregler Arbeids- og Administrasjonsdepartementet har i vinter sendt ut på høring et forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid. Departementet går i sitt forslag blant annet inn for å fjerne bestemmelsen om at man ikke kan arbeide mer enn 10 timer overtid en enkelt uke og 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker. Videre foreslås å fjerne den årlige maksimumgrensen på 200 overtidstimer pr. år. Departementet foreslår dessuten at det mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne avtales en frivillig overtid inntil 400 timer pr år, uten at partene må søke Arbeidstilsynet om tillatelse, slik det er i dag. LA gir i høringssvaret positiv tilbakemelding på endringsforslaget, men viser samtidig til det pågående arbeidet med en helhetlig revisjon av arbeidsmiljøloven. LA hadde sett det som hensiktsmessig at de framsatte forslag til endring av blant annet overtidsbestemmelsene hadde blitt fremmet i forbindelse med kommende lovrevisjon. Mens arbeidsgiverorganisasjonene synes å være samstemte i sine kommentarer til departementets endringsforslag sier LO at de ikke kan akseptere forslagene til oppmykning av arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser. LO mener at overtidsbestemmelsene i dagens arbeidsmiljølov er tilstrekkelig fleksible og frykter at den enkelte arbeidstaker kan bli utsatt for press til å akseptere overtidsarbeid, dersom det åpnes for mer frivillig overtidsarbeid. LO er derimot enig i at det er kunstig å vurdere endringer i overtidsreglene isolert sett, og ber departementet trekke tilbake det utsendte høringsbrevet. Revisjon av arbeidsmiljøloven Det var regjeringen Stoltenberg som i sin tid oppnevnte "Arbeidslivslovsutvalget" som skulle vurdere behov for endringer av dagens arbeidsmiljølov. Nåværende regjering har gitt endelig mandat med vekt på følgende hovedelementer: 1. En lov som best mulig ivaretar både virksomhetenes, arbeidstakernes og samfunnets behov. 2. Som bidrar til et inkluderende arbeidsliv 3. Godt og forutsigbart regelverk ved omstillinger 4. Modernisering/forenkling av lovgivningen for arbeidslivet Endringer av regelverket rundt arbeidstid er ett blant mange temaer som utvalget skal se på. Frist for utvalgets arbeid er 1. desember Det er altså under henvisning til dette utvalgets arbeid at organisasjonene mener at det er unaturlig på nåværende tidspunkt å endre dagens bestemmelser vedrørende overtid. PN 10 LA-Aktuelt Nr. 2/2002

Aktuelt. LA har blitt IA-bedrift. Nr. 3 oktober 2003 Årg. 9. Innhold

Aktuelt. LA har blitt IA-bedrift. Nr. 3 oktober 2003 Årg. 9. Innhold Nr. 3 oktober 2003 Årg. 9 Aktuelt LA har blitt IA-bedrift Kristin Vindsetmo fra Trygdeetatens arbeidslivssenter signerer IA-avtale med LA, represesntert ved Hjørdis Berg, Petter Nilsen og Trond W. Nygren.

Detaljer

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons-

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons- Aktuelt Felles nordisk slag for golf side 13 Medlemsblad for Landbrukets Arbeidsgiverforening Ansvarlig: Trond W. Nygren Redaktør: Petter Nilsen Nr. 3 desember 2005 Årg. 11 Stein Aasgaard: - LA skal være

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Aktuelt. LAs nye direktør, Nikolai Astrup Westlie: - LA må være på hugget. Arbeidsrett: Nr. 2 desember 2009 Årg. 15

Aktuelt. LAs nye direktør, Nikolai Astrup Westlie: - LA må være på hugget. Arbeidsrett: Nr. 2 desember 2009 Årg. 15 Aktuelt Aktiv LA-høst LAs nye direktør, Nikolai Astrup Westlie: - LA må være på hugget Arbeidsrett: Nytt i Arbeidsretten Juridiske LA-seire Allmenngjøring av Jordbruks- og gartnerioverenskomsten vedtatt

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Aktuelt. LAs seksjonskonferanse. Nr. 2 desember 2007 Årg. 13. Tine Midt-Norge: Sekstimersprosjekt pågår! Arbeidsrettslige forhold

Aktuelt. LAs seksjonskonferanse. Nr. 2 desember 2007 Årg. 13. Tine Midt-Norge: Sekstimersprosjekt pågår! Arbeidsrettslige forhold Aktuelt LAs seksjonskonferanse Portrett: Bedriftsrådgiver Anne Marie Tannæs Tine Midt-Norge: Sekstimersprosjekt pågår! Arbeidsrettslige forhold Hvordan takle personalsaker? Leder 2 LAs seksjonskonferanse

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Faste grep om helsa i hektiske kontor

Faste grep om helsa i hektiske kontor Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK

Detaljer

Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet

Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet Ketil Bråthen og Leif E. Moland Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet Inger Marie Hagen Ketil Bråthen og Leif E. Moland Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Generelt til forslagene:

Generelt til forslagene: Innhold Generelt til forslagene:... 2 Midlertidig ansettelse... 5 Kollektiv søksmålsrett... 8 Ny forskrift om unntak fra likebehandlings-prinsippet ved tariffavtale... 9 Endringer i arbeidstidreglene...

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon LOs kommentarer til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Oppdatert januar 2015 Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Lene Gezelius «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Lene Gezelius Å tjene to herrer vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Fafo-rapport 318 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer