INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN Møte 4/12, kl 12:15 14:00 i Kollegierommet 1.etg, NHH Innkalling er sendt til: Kjetil Bjorvatn Daniel Johanson Bjarne Espedal Øystein Foros Marita Kristiansen Lise Haavi LEDER MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL FV FV FV FV FV STUD Caroline Kleiven MEDL STUD Bergen,

2 SAKSLISTE Vedtakssaker: Godkjenning av møteprotokoll og saksliste PBU 23/12 24/12 Kursevalueringer våren /12 Budsjettbehov PBU /12 Kvalitetssikring av utdanning, konkretisering PBU /12 Indikatorer bachelorprogrammet 28/12 Risikoanalyse bachelornivå gjennomstrømming u/off 23, 1.ledd /12 Møtedatoer PBU høsten /12 Eventuelt PBU Referatsaker: 10/12 Dekanen orienterer 4/12 11/12 Semesterbrev fra dekanen våren /12 Kursoppmeldinger høsten /12 Karakterstatistikk bachelorkurs våren

3 Kursevalueringer våren 2012 Saksbehandler: Lene Baldersheim Arkivreferanse: 2010/662 / Utvalg Møtedato Utvalgsnr Programutvalget for /12 bachelorutdanningen Bakgrunn: Som et ledd i høyskolens kvalitetssikringssystem evalueres kursene i bachelorstudiet hvert semester. Evalueringene består av studentevalueringer av det enkelte kurs og forelesers kursrapport, samt instituttenes årsrapporter. Sakspapirene deles ut i møtet. Det gjøres oppmerksom på at disse vil bli samlet inn igjen etterpå og makulert. Det er mulig å se sakspapirene i forkant av møtet; ta kontakt med utvalgssekretær dersom dette er ønskelig. Forslag til vedtak: PBU tar saken til etterretning, og ber dekanen følge opp utvalgets vurderinger overfor instituttene. Utvalget ber også dekanen skrive en oppsummering av funnene og gjøre denne tilgjengelig for studenter og ansatte som bestemt i tidligere vedtak.

4 Budsjettbehov PBU 2013 Saksbehandler: Lene Baldersheim Arkivreferanse: 2012/741 / Utvalg Møtedato Utvalgsnr Programutvalget for /12 bachelorutdanningen Bakgrunn: PBU er blitt bedt om å komme med budsjettinnspill for 2013 innen 1.oktober. Da utvalget har sitt møte etter fristen er fristen utsatt til 3. oktober. I år som i fjor foreslås det å søke om midler i to kategorier. Kategori I Midler til kvalitetsheving og nyskapning i Bachelorstudiet Dette er midler PBU skal bruke for å oppnå målene til bachelorstudiene, satt av Styret, slik det fremkommer av NHHs strategidokumenter, Rapport og Planer og enkeltvedtak. Kategori II Midler til gruppeundervisning og lignende Disse midlene blir videreformidlet til instituttene til finansieringen av gruppeundervisningen og alternativ undervisning i de obligatoriske kursene i bachelorstudiene. Saksutredning: Kategori I Midler til kvalitetsheving og nyskapning i Bachelorstudiet Hittil i 2012 har disse midlene blitt brukt til ulike tiltak i tråd med intensjonen, eksempelsvis er det innvilget til sammen kr til ulike tiltak i spesifikke kurs basert på søknader fra instituttene. I tillegg er det innvilget kr til innkjøp av podcastings-utstyr i Aud Max. Videre i høst vil PBU støtte case-dagen, pedagogisk dag og bachelorbrunsj for alle forelesere. Utvalget ble opprinnelig tildelt kr og har dermed overskredet sin tildeling. Dette har vært mulig på grunn av overføring av underforbruk fra kr anses imidlertid å være tilstrekkelig, og det foreslås at utvalget ber om videreføring av dette beløpet. Kategori II Midler til gruppeundervisning og lignende Instituttene har meldt inn sine behov for midler til gruppeundervisning og lignende til PBU. Institutter som ikke har meldt endringer får fjorårets tildelinger lagt til grunn. En oversikt over innmeldte behov er vedlagt. I tillegg til gruppeaktiviteter i obligatoriske kurs får også kurs med over 135 oppmeldte studenter støtte til gruppeundervisningen. Angående særskilt søknad fra RRR: Det er beregnet at man retter 2 oppgaver per time på de individuelle innleveringsoppgavene. RRR ber PBU å vurdere å øke denne satsen for RET010 og RET011, til 0,75 time per oppgave (1,33 oppgave per time). Begrunnelsen for søknaden er blant annet at oppgavene i rettslære krever mer av kursassistentene i form av tilbakemeldinger, enn oppgaver i for eksempel et

5 BED-kurs. Instituttet har leid inn stipendiater fra UiB for å gjøre denne jobben; mellomlegget mellom midlene de får fra PBU til studentassistenter til lønnen de betaler til stipendiatene tar instituttet fra eget lønnsbudsjett. Forslaget innebærer en økning på ca kr for disse to kursene. Se vedlagt brev fra RRR for mer informasjon. Basert på innmeldte behov, foreslås det å melde inn et behov på kr til midler i kategori II. Dersom PBU velger å imøtekomme søknaden fra RRR innebærer dette ca kr i tillegg. Se vedlagt oversikt for detaljer og fordeling per institutt. På bakgrunn av informasjonen over foreslås det følgende budsjettinnspill for utvalget i 2013: Kategori I Kategori II Til sammen Forslag til vedtak: PBU vedtar budsjettinnspillet som foreslått. Videre vedtak utformes på møtet. Vedlegg: - Brev til instituttene om aktivitetsnivå datert Svar fra FSK - Svar fra RRR - Svar fra SOL - Oversikt over midler i kategori II for 2013

6 side 1 av 1 NOTAT Vår dato Vår referanse /657 Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Lene Baldersheim Til Kristin Reichel Teigland Trude Gudmundset Paal Fennell Tove Skaar Maren Dale-Raknes Kopi til Katarina Kaarbøe Tor Fredriksen Kjetil Bjorvatn Frode Sættem Jorun Gunnerud Sunniva Whittaker Anne Hald Øystein Thøgersen AKTIVITETSNIVÅ I OBLIGATORISKE BACHELORKURS 2013 PBU inviterer herved instituttene å komme med innspill til planlagte endringer i gruppeundervisningsaktiviteter i oblgatoriske bachelorkurs i Fristen for innlevering er 14. september. Denne fristen kan bli endret på bakgrunn av Økonomiavdelingen sin frist for budsjettinnspill. Størstedelen av PBUs budsjett fordeles på instituttene til gruppeundervisning for de obligatoriske bachelorkursene. For at vi skal kunne sette opp et realistisk budsjett for neste år er vi avhengige av at instituttene melder inn endringer i aktivitetsnivået i forhold til i fjor. Det vil si gruppe- og lab øvelser, orakeltjenester og innleveringer. Tildelingen skjer på bakgrunn av faste satser basert på aktivitetsnivået dere rapporterer inn. Dere finner tildelingene for 2012 vedlagt til sammenligning. Dersom ingen innspill er kommet innen fristen vil PBU legge fjorårets fordeling til grunn. Innspillene legges i ephorte under sak 2012/657. Ta gjerne kontakt med undertegnede på e-post eller telefon dersom dere har spørsmål. Vennlig hilsen Lene Baldersheim Saksbehandler PBU

7 side 1 av 1 NOTAT Vår dato Vår referanse /657 Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Tove Skaar Til Lene Baldersheim AKTIVITETSNIVÅ I OBLIGATORISKE BACHELORKURS FSK Jeg viser til notat av Når det gjelder honorar til kollokvieledere forventes nivået for alle språkene minus norsk å bli som i Når det gjelder norsk planlegger FSK p.t. å øke antall kollokvietimer i Da belastningen på engelskseksjonen våren 2012 var svært stor, ble noe av tildelingen til kollokvier brukt til honorar for retting i engelsk. Budsjettert honorar til kun kollokvieledere vår og høst 2013 vil ligge på kr Høsten 2012 har instituttet fått tilsagn om en økning i støtten på kr til dekning av honorar for retting av obligatoriske innleveringer i ENG010 og ENG011. Engelskseksjonen er i en spesiell situasjon da ett medlem av seksjonen er gått av med pensjon og en annen pensjonerer seg fra september i år. Ett medlem skal ha forskningstermin høsten Fom høsten 2013 er det sannsynlig at engelskseksjonen vil måtte avgi ressurser til instituttleder-vervet. Seksjonen vil dermed deler av 2013 ha kun 50% av normale ressurser tilgjengelig. Dette fører til at mye retting må settes ut. Engelskseksjonens behov for ekstramidler til retting i 2013 vil ligge på samme nivå som i 2012: kr ,-. Vi har da tatt utgangspunkt i at antall studenter i 2013 vil ligge på samme nivå som i Det er en viss usikkerhet knyttet dette. FSKs behov i 2013 vil således være: Kollokvier Retting i engelsk Til sammen

8 side 1 av 1 NOTAT Vår dato Vår referanse /657 Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Maren Dale-Raknes Til Lene Baldersheim Kopi til AKTIVITETSNIVÅ I OBLIGATORISKE BACHELORKURS - FRA IRRR Viser til notat datert Det er ingen planlagt endring i aktivitetsnivået for de obligatoriske bachelorkursene ved IRRR i forhold til nivået i I mottatt oversikt over dagens fordeling er det ikke tatt hensyn til at IRRR har fått innvilget ekstra midler i kurset BED011 i Total bevilgning til dette kurset er i dag satt til kr (Dette fremkommer i epost mottatt fra Lene Baldersheim ). I 2013 vil det planlagte aktivitetsnivået forbli som i Aktivitetene i BED011 høst 2012 og høst 2013: Gruppeøvinger: 7 uker * 8 ganger pr. uke * 2 timer pr. gang = 224 timer Orakel: 15 timer = 22,5 timer Innleveringer: 2 obligatoriske * 1,5 oppgaver pr. time * 440 studenter = 1320 timer Når det gjelder valgfrie bachelorkurs vil aktiviteten i kursene RET010 og RET011 øke i 2012 i forhold til tidligere år. Dette skyldes flere forhold. For det førte har instituttledelsen oppfordret kursansvarlig til å innføre to obligatoriske innleveringsoppgaver i hvert av kursene, noe som er innført med virkning fra høsten Tidligere var det kun frivillige oppgaver i disse kursene. Dette fører til at det totalt sett bli flere oppgaver å rette. Et annet problem som er meldt inn fra faglærer er at budsjettet på 0,5 arbeidstimer pr. oppgave ikke er et realistisk tidsforbruk for innleveringsoppgaver innen dette fagområdet. Studentene skriver omfattende besvarelser og en stor del av læringseffekten består av å få utfyllende tilbakemeldinger på det skriftlige arbeidet. Som et minimum bør medgått tid pr. oppgave heves til 0,75 timer for disse to fagene. I tillegg til dette vil studentassistenter delta i undervisningen i forbindelse med gjennomgang av innleveringsoppgaver. Estimert økt timebruk i forbindelse med at studentassistenter skal gjennomgå oppgaver er i 2013 beregnet til 15 timer pr. kurs pr. semester, totalt 60 timer. Innen dette fagfeltet kan ikke NHH bruke egne studenter som studentassistenter. NHH utdanner ikke jurister og for å dekke behovet for studentassistenter er det stipendiater fra UiB som inntil videre er ansatt for å gjøre denne jobben. Stipendiater blir ansatt med stillingskode Universitetslektor og det er mer kostbart for instituttet å lønne disse enn ordinære studentassistenter som blir rekruttert blant NHHs bachelor- og masterstudenter.

9 side 1 av 1 NOTAT Vår dato Vår referanse /657 Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Anne Hald Til Lene Baldersheim Kopi til AKTIVITETSNIVÅ I OBLIGATORISKE BACHELORKURS INSTITUTT FOR STRATEGI OG LEDELSE Iflg. tilbakemeldinger fra kursansvarlige for obligatoriske bachelorkurs ved Institutt for strategi og ledelse er det pr. i dag ikke planlagt endringer i forhold til 2012 når det gjelder gruppeundervisning i Med vennlig hilsen Paal Fennell Kontorsjef Anne M. Hald førstekonsulent

10 Midler til gruppeundervisning med mer i obligatoriske bachelorkurs Forslag til tildeling for 2013 Estimert aktivitet Vår12/Høst12 Gr.øving og lab.øving Orakel Innlevering Totalt timer Timepris Faktor 2,0 1, inkl. forbered 231 gang timer Timer Timer er pr pr tot inkl timer inkl Obl Friv Obl Friv Tot t uker uke gang timer forb tot. forb gr gr ind ind innl Tildeling 2013 FOR H13 Forkurs matte , V13 BED BED , V13 BED V13 INT H13 MET V13 MET sum FOR obl SAM V13 SAM H13 SAM H13 SAM V13 SAM sum SAM obl SOL H13 SOL V13 SOL H13 SOL , V13 SOL H13 MET sum SOL obl RRR H13 BED , H13 BED V13 BED sum RRR obl Sum Obligatorisk kurs bachelor Valgfrie kurs (med mer enn 135 studenter) Antall studenter H+V13 RET H+V13 RET H13 VOA FSK Kollokvieledere ENG SUM Totalt FOR SAM SOL RRR FSK

11 Kvalitetssikring av utdanning, konkretisering PBU Saksbehandler: Lene Baldersheim Arkivreferanse: 2011/728 / 302 Utvalg Møtedato Utvalgsnr Programutvalget for /12 bachelorutdanningen Bakgrunn: KS utdanning rammeverk for kvalitetssikring av utdanningene ved NHH ble vedtatt av Styret 24. april PBU sendte sine innspill til rammeverket i mars, etter en intern høringsrunde blant utvalgets medlemmer. Dekanen ved bachelorutdanningen har våren 2012 jobbet med å konkretisere de generelle føringene i rammeverket. Konkretiseringen er tilpasset bachelorprogrammet, og avklarer PBUs ansvar i kvalitetssikringssystemet til høyskolen. Vedlagt følger dekanens innspill til konkretisering av KS utdanning på bachelornivå. Forslag til vedtak: PBU vedtar konkretiseringene av KS utdanning på bachelornivå som presentert i forslaget. Vedlegg: - KS utdanning Bachelor

12 KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Bachelor Dette dokumentet omhandler de delene av NHHs kvalitetssikringssystem som gjelder bachelorutdanningen. Dokumentet er underordnet de generelle hovedlinjene i høyskolens kvalitetssikringssystem og må sees i sammenheng med dette.

13 1. Organisering - KS Utdanning - PBU Programutvalget for bachelorprogrammet (PBU) har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen av utdanningen og skal påse at den til enhver tid er faglig, pedagogisk og ressursmessig best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. Dekanen for bachelorutdanningen er leder av PBU og oppnevnes av Styret. Programutvalget har syv representanter dekan, fire fra fagstaben og to studenter. Dekanen og representanter fra fagstaben skal sammen dekke den faglige bredden som er fastsatt i studieplanen for utdanningen. Rektor oppnevner representanter fra fagstaben og oppnevner studentrepresentanter etter forslag fra NHHS. Utvalget har et sekretariat, dette ligger hos Studieadministrasjonen. Programutvalget har egne nettsider hvor man finner informasjon om mandat og medlemmer. I tillegg legges her ut offentlige sakspapirer og protokoller: nhh/organisasjon/råd-og-utvalg/programutvalg/programutvalget-for-bachelorutdanningen- (pbu).aspx Hovedansvarsområder for PBU er: Utforming av målsettinger for studiet og overordnede læringsmål Godkjenning og koordinering av kurstilbudet Oppfølging av kursevalueringer og instituttenes årlige undervisningsrapport Jevnlige dialogmøter med rektoratet og instituttene Implementering av kvalifikasjonsrammeverket Gjennomføring og oppfølging av programevalueringer Årlig rapportering om mål, oppnådde resultater og kvalitetsarbeidet i utdanningen gjennom bidrag til Rapport og planer 2. Kvalitetsaspekter i KS Utdanning Ved NHH struktureres de ulike prosessene og aktivitetene innenfor følgende hovedområder: Styringskvalitet Inntakskvalitet Program- og undervisningskvalitet Resultatkvalitet Relevanskvalitet Rammekvalitet 2.1. Styringskvalitet Styringskvalitet er institusjonens evne til å styre og administrere kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningen. PBUs ansvar: PBU er ansvarlig for å initiere, bestille, godkjenne og kvalitetssikre kurs innenfor det enkelte program. Programutvalgets arbeid ledes av dekanen. Ansvaret for å initiere kurs 2

14 deler utvalget med instituttene. Utvalget sin rolle er å se helheten i studiet, harmonisere studiebelastningen på tvers av kurs og sikre at bredden blir ivaretatt ved å opprettholde et visst antall valgfrie kurs. PBU skriver sine vurderinger om undervisningen i Rapport og planer. Det avholdes semestervise dialogmøter mellom dekan og det enkelte institutts ledelse. Temaer for disse møtene er instituttets kursportefølje, kursevalueringer, karakterfordeling, pedagogiske tiltak, støtte til instituttene fra PBU og utfordringer som instituttene ser fremover. Dekan for bachelorutdanningen har jevnlige fellesmøter med foreleserne i bachelorstudiet Inntakskvalitet Inntakskvalitet dreier seg om studentenes forutsetninger og kunnskaper før oppstart av studiet, antall søkere, kjønnsfordeling, geografisk fordeling m.m. PBUs ansvar: Opptaket blir koordinert av Samordna opptak og majoriteten av søknadene blir behandlet etter nasjonale regler. For noen søkergrupper ligger imidlertid avgjørelsen om tilbud hos institusjonen selv, og ved NHH blir disse gruppene behandlet av høyskolens opptaksnemnd. PBU oppnevner opptaksnemnden til den femårige siviløkonomutdanningen. Grupper som behandles i opptaksnemnd er bla søkere som har bedt om særskilt vurdering, søkere med Rudolf Steinerskolen uten karakterer, og realkompetansesøkere. Det er en marginal andel av høyskolens søkere som blir behandlet i nemnd. PBU setter antall tilbud som skal gis i hovedopptaket. Utvalget gir fullmakt til dekanen å bestemme antall i et eventuelt suppleringsopptak. Evalueringer PBU behandler årlig rapport om rekruttering til bachelorstudiet. I rapporten gjøres det rede for tiltak som er gjennomført inneværende år, og strategi for kommende år presenteres. Rekrutteringsprosessen blir evaluert etter behov. Denne evalueringen undersøker bla årsakene til at søkerne valgte NHH og hva de la vekt på i sitt valg. Rapporten blir presentert for PBU Program- og undervisningskvalitet Programkvalitet omfatter blant annet kvalitet i studieplaner og i organiseringen av læringsarbeidet, innhold og mål for studiet, undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer. Undervisningskvalitet omfatter kvalitet på selve læringsarbeidet, det vitenskapelige personalets faglige og pedagogiske formidlingskvalitet osv. PBUs ansvar: PBU godkjenner hvert semester kursbeskrivelsene og undervisningstilbud for påfølgende semester. PBU har ansvar, sammen med kursansvarlig og instituttene, for pedagogisk utviklingsarbeid. Utvalget vil da særlig se dette i sammenheng med høyskolens strategi og resultater fra programevalueringer. PBU har for eksempel de siste årene vært en pådriver for en styrking av muntlige kommunikasjonsferdigheter blant bachelorstudentene. Kursansvarlig rapporterer om gjennomføringen av undervisningen til instituttet. Studentevalueringene og forelesernes kursrapporter blir behandlet av PBU. Instituttenes årsrapport går direkte til dekanen, og brukes som grunnlag for dialogmøtene med instituttene. 3

15 Utvalget etterspør valgfrie økonomisk-administrative kurs (VOA-kurs) undervist på engelsk, slik at tilbudet til studenter på utvekslingsopphold ved NHH blir best mulig. PBU vedtok i 2009 at det hvert semester skal tilbys syv VOA-kurs på engelsk, og at kursene skal fordeles på instituttene. PBU er ansvarlig for at studentene får tilbakemeldinger om resultater fra evalueringer om undervisningen. Dekanen skriver hvert semester en oppsummering av kursevalueringene som blir distribuert til alle bachelorstudenter og forelesere på bachelornivå. Evalueringer Studieprogrammene blir jevnlig vurdert gjennom helhetlige programevalueringer. Forrige programevaluering forelå i Alle kurs på bachelornivå blir evaluert av studentene. Kursene blir evaluert hvert undervisningssemester. I tillegg arrangerer NHHS midtveisevalueringer midt i semesteret med tilbakemelding til foreleser Resultatkvalitet Resultatkvalitet omhandler eksamensresultater, gjennomføringstid og studentenes læringsutbytte i forhold til studieplanens mål. Evalueringer PBU overvåker viktige aspekter tilknyttet resultatkvalitet: karakterfordeling, strykprosent, antall forespørsler om begrunnelse på eksamensresultat, antall klager på eksamensresultat, studentproduktivitet, gjentak av eksamen og gjennomføringstid. 3. Intern rapportering 3.1. Ressurser til kvalitetsutvikling av utdanningen For å kunne følge opp ansvaret Styret har delegert PBU, får utvalget hvert år tildelt et budsjett. I 2012 ble midlene fordelt i følgende kategorier: Kategori I Kategori II Tildeling av midler til kvalitetsheving og nyskapning i Bachelorstudiet Tildeling av midler til gruppeundervisning og lignende Størsteparten av midlene PBU disponerer blir viderefordelt instituttene til finansieringen av gruppeundervisning og alternativ undervisning i de obligatoriske kursene i bachelorstudiet (kategori II). Siden 2008 er disse midlene fordelt etter faste satser, etter innmeldt aktivitet fra instituttene. Ulike aktiviteter (f. eks orakeltjeneste og oppgaveinnleveringer) utløser et visst antall timer som dekkes med en fast timesats. Den andre delen av midlene har PBU til å oppnå Styrets og programutvalgets mål for bachelorstudiet. Disse midlene blir benyttet som insentivmidler til kvalitetsfremmende tiltak i forbindelse med utvikling av nye kurs, endring i undervisnings- og vurderingsformer, særskilte behov osv. 4

16 Indikatorer bachelorprogrammet Saksbehandler: Lene Baldersheim Arkivreferanse: 2012/813 / Utvalg Møtedato Utvalgsnr Programutvalget for /12 bachelorutdanningen Saksutredning: Hvert år innsamles en rekke data om bachelorstudiet, både til bruk internt og for videre rapportering til Kunnskapsdepartementet og andre offentlige instanser. En del av dataene er høyskolen pålagt å rapportere på, mens andre velger vi selv. Dekanen for bachelorutdanningen har i vår gjennomgått kvalitetssikringssystemet på bachelornivå (se egen sak). På bakgrunn av denne gjennomgangen, samt at KD fra og med 2012 kommer med endrede krav til målstruktur for rapportering, er det ønskelig med en gjennomgang av hvilke indikatorer som skal være PBUs primære styringsverktøy fremover. Hvilke indikatorer kan synliggjøre i hvilken grad vi når de målsetningene som er satt for bachelorprogrammet? Har vi de dataene vi trenger for å avdekke svakheter og problemområdet ved studiet? Hvilke parametre er overflødige? Det bør være et mål å komme frem til nye indikatorer i løpet av høsten, slik at nye parametre presenteres i Rapport og planer 2012/2013. For å starte dette arbeidet inviterer dekanen til diskusjon rundt saken i møtet. Bakgrunn: Indikatorene bør knyttes opp mot høyskolens strategi. For området utdanning er NHHs strategi som følger (det er kun delmålene for bachelorprogrammet som er tatt med): 1 Utdanning Hovedmål NHH skal ha et bredt utdanningstilbud på alle nivåer fra grunnivå til doktorgradsnivå innenfor økonomisk-administrative fagområder. Studieprogrammene skal være på høyde med tilsvarende tilbud ved de beste internasjonale studiestedene og skal tiltrekke seg fremragende studenter nasjonalt og internasjonalt. NHH skal ha et attraktivt lærings- og studentmiljø. Studieprogrammene skal være selvstendige enheter og gi et godt grunnlag for både arbeidsmarked og videre studier. Samtidig skal bachelor- og masterprogrammene sammen utgjøre et fullverdig og helhetlig løp. Undervisningen skal være forskningsbasert, holde et høyt faglig og pedagogisk nivå og legge til rette for gode læringsprosesser. Varierte undervisnings- og vurderingsformer skal bidra til å gi studentene allsidige kunnskaper og ferdigheter og være tilpasset kursenes og programmenes

17 egenart. Undervisningen skal ha en etisk og samfunnsansvarlig forankring og gi kandidatene relevante kunnskaper, solid kompetanse og gode holdninger. NHH skal tilstrebe jevn kjønnsbalanse i alle studieprogrammer. NHHs kandidater skal være attraktive i et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked, og for videre studier ved internasjonalt anerkjente studiesteder. NHH skal tilby erfaringsbaserte etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet på masternivå. Tilbudene skal være attraktive for kandidater med ulik utdanningsbakgrunn. Bachelorprogrammet Bachelorprogrammet skal være det beste studium på bachelornivå i økonomisk-administrative fag i Norge, tilpasset en opptaksramme på 430 til 450 studenter. Delmål Bachelorprogrammet skal være et klart førstevalg innenfor økonomisk-administrative fag og tiltrekke seg de beste studentene i Norge Bachelorprogrammet skal være et norsk studium med undervisningskvalitet på høyde med de beste internasjonale studiestedene. Bachelorprogrammet skal ha bred søkning og en studentmasse som reflekterer befolkningssammensetningen Bachelorprogrammet skal drives som et enhetlig, bredt studieprogram innenfor økonomisk-administrative fag Bachelorprogrammet skal gi studentene faglig bredde og progresjon og holde et høyt analytisk nivå Bachelorprogrammet skal gi studentene gode kommunikasjonsferdigheter til å opptre profesjonelt på en internasjonal arena Bachelorprogrammet skal inspirere til og danne et godt grunnlag for videre studier på master- og doktorgradsnivå både nasjonalt og internasjonalt Hele NHHs strategi kan leses på Forslag til vedtak: Vedtak utarbeides i møtet. Vedlegg: - Rapport og planer styringsparametre bachelor og master

18 Rapport og planer styringsparametre Fastsettelse av kvantitative og kvalitative styringsparametre Ved utvelgelse av styringsparametrene, bør følgende legges til grunn: Hvilken styringsinformasjon har ledelsen, styret, dekaner etc. behov for? KDs krav til rapportering (se nedenfor) Equis-reakkrediteringen NOKUTs krav til rapportering om studiekvalitet Rapport og planer er en felles rapport som skal dekke både KDs krav til rapportering og NOKUTs overordnede krav til kvalitetsrapport Oppfølging av NHHs strategi Rapport og planer benyttes til oppfølging av høyskolens strategi, og må derfor ta utgangspunkt i målene som er nedfelt i NHHs nåværende strategi for perioden Risikoanalysene Ny målstruktur fra KD 2012, dvs. KDs krav til neste års Rapport og planer (de deler som omfatter bachelor og master) Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Kvantitativ styringsparameter: Kvalitativ styringsparameter: Gjennomføring på normert tid Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Kvalitativ styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. Kvalitative styringsparametre: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Fleksibel utdanning 1

19 Fra Rapport og planer : UTDANNING (de deler av kapittelet som omfatter bachelor og master) a) Kvantitative styringsparametre Opptak 1) Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Bachelor 2) Antall søkere Bachelor 3) Antall førstevalgsøkere Bachelor 4) Opptakskrav: Poengsum i Førstegangsvitnemålskvoten/Ordinærkvote Bachelor 5) Opptakskrav: MØA eksterne søkere (A=5, B=4 osv.) Master 6) Gjennomsnittskarakter ved opptak til MØA eksterne søkere (A=5, B=4 osv) Master 7) Møtt til studiestart Bachelor/Master 8) Møtt til studiestart kvinneandel (%) Bachelor/Master 9) Intern overgang bachelor-master (MØA) Master 10) Intern overgang bachelor - MRR Master 11) Antall eksterne studenter som er tatt opp på MØA (nordiskspråklige) Master 12) Antall eksterne studenter som er tatt opp på MRR Master 13) Antall internasjonale studenter som er tatt opp på MØA (INB, ENE, MBM) Master Registrerte studenter 14) Registrerte studenter (uten innveksling) Bachelor 15) Registrerte studenter (inkl. innveksling) Master 16) Registrerte studenter kvinneandel (%) Bachelor/Master Studiepoeng og gjennomføring 17) Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan (%) Bachelor/Master 18) Gjennomføring på normert tid (%) Bachelor 19) Gjennomføring på normert tid (av de som startet på studiet to år tidl.) (%) Master 20) Gjennomføring på normert tid (av de som startet på studiet to år tidligere, Master korrigert for frafall) (%) 21) Avlagt min. 180 sp (%) Bachelor 22) Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år Bachelor (Beregningsgrunnlag: Gj.sn. studenter vår/høst) 23) Nye studiepoeng totalt Bachelor/Master Minoritetsbakgrunn 24) Født i Norge av norskfødte foreldre (%) Bachelor 25) Født i Norge av ikke-nordiske foreldre (%) Bachelor 26) Ikke født i Norge (%) Bachelor Kursevaluering 27) Studentenes evaluering av kurskvalitet (gj.sn. total fornøydhet alle kurs) (skala 1-5) 28) Studentenes evaluering av forelesers formidling av kunnskap (skala 1-5) 29) Opplevd relevans av kursene (skala 1-5) Bachelor Master Master Vurderingsformer 30) Andel kurs med alternative vurderingsformer Obligatoriske kurs (%) Bachelor 31) Andel kurs med alternative vurderingsformer Valgfrie kurs (%) Bachelor 32) Andel kurs med alternative vurderingsformer totalt MØA (%) Master 33) Andel kurs med eksamen og oppgave (%) Master 34) Andel kurs med kun oppgave (%) Master 35) Øvrige (%) Master 2

20 Uteksaminerte kandidater 36) Antall uteksaminerte kandidater Bachelor/Master Arbeidsmarked for nyutdannede siviløkonomer 37) Andel som betrakter seg som hovedsakelig arbeidsledig (%) Master 38) Andel som fikk jobb før de var ferdig med studiene (%) Master 39) Antall stillinger søkt (gj.sn.) Master 40) Andel med fast ansettelse (%) Master 41) Andel ansatt i privat sektor (%) Master 42) Brutto grunnlønn pr. år i norske kroner (gj.sn.) Master Studietilbud i samarbeid med andre norske institusjoner 43) Antall studietilbud i samarbeid med andre norske institusjoner fellesgrader Bachelor b) Kvalitative styringsparametre: Fagportefølje og faglig profil Kvalitetssikringssystem for utdanning Oppfølging av NOKUTs evalueringer Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne Læringsmiljø Studentvelferd og fri stasjon Utdanningsledelse Språk- og kulturkunnskapsfag Statsautorisert translatøreksamen Etikk og miljø Kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbytte Pedagogikk Tilgjengelig og fleksibel utdanning 3

Vedtakssaker. 9/15 15/00096-2 Godkjenning av møteprotokoll og saksliste PBU 2. 11/15 15/00550-1 Kursevaluering H14 4

Vedtakssaker. 9/15 15/00096-2 Godkjenning av møteprotokoll og saksliste PBU 2. 11/15 15/00550-1 Kursevaluering H14 4 MØTEINNKALLING - Unntatt offentlighet Offl 14 Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 20.04.2015 kl. 10:15 Sted: Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretæren.

Detaljer

Kjetil Bjorvatn, Einar Breivik, Trine Dahl, Per Manne, Tommy Stamland, Kaja Toset, Andreas Sandal Haugsbø, Hanna Skoog

Kjetil Bjorvatn, Einar Breivik, Trine Dahl, Per Manne, Tommy Stamland, Kaja Toset, Andreas Sandal Haugsbø, Hanna Skoog MØTEPROTOKOLL Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 20.04.2015 kl. 10:15 Sted: Arkivsak: 15/00085 Tilstede: Kjetil Bjorvatn, Einar Breivik, Trine Dahl, Per Manne, Tommy Stamland, Kaja Toset, Andreas

Detaljer

Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse

Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse Vedtatt Instituttstyremøte 22.10.2012 (Sak SAM-S 48/12). 1. Innledning NHH har innført et system for utarbeiding av belastningsregnskap for undervisning og veiledning.

Detaljer

KS Utdanning Konkretisering Etter- og videreutdanning

KS Utdanning Konkretisering Etter- og videreutdanning KS Utdanning Konkretisering Etter- og videreutdanning Godkjent av PEU 230512 Revidert på fullmakt 310512, Tone Reistad, NHHE 1 1. Formål Formålet med NHHs kvalitetssystem for utdanningen er å sikre at

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH INTERNASJONALISERING

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH INTERNASJONALISERING KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH INTERNASJONALISERING Godkjent 30.05.12 av John Andersen, leder for Internasjonalt kontor Formål Formålet med NHHs kvalitetssystem for

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige BIO1000 2009 Sluttevaluering av kursansvarlige Generelt Kurset ble i det store og hele gjennomført uten problemer i år. Totalt har vi hatt ca. 240 studenter som har fulgt kurset, og auditorium 3 har stort

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget. 2/15 15/00014-1 Opphavsrett til undervisningsmateriell 3

Vedtakssaker. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget. 2/15 15/00014-1 Opphavsrett til undervisningsmateriell 3 MØTEINNKALLING Pedagogikkutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:15 Sted: 9. etg. Arkivsak: 14/00043 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side 1/15 15/00016-1 Vedtakssaker Godkjenning

Detaljer

Vedtakssaker. 18/15 15/00096-3 Godkjenning av møteprotokoll og saksliste PBU 2

Vedtakssaker. 18/15 15/00096-3 Godkjenning av møteprotokoll og saksliste PBU 2 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side Vedtakssaker 18/15

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER HøgskoleniSør-Trøndelag Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER Indikatorer inntakskvalitet Indikator 1-7: tallene er på programnivå Indikator Program for bygg og miljø

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier. US-SAK NR: 35/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): FAYE BENEDICT ARKIVSAK NR: 2013/868 Gjennomføring og studiekvalitet

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Per Manne, Lars Berge, Einar Breivik (T.o.m. sak 30/16), Marita Kristiansen(T.o.m. sak 29/16), Nikolai Belsvik, Ingelin Uthaug

Per Manne, Lars Berge, Einar Breivik (T.o.m. sak 30/16), Marita Kristiansen(T.o.m. sak 29/16), Nikolai Belsvik, Ingelin Uthaug MØTEPROTOKOLL Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 18.04.2016 kl. 12:15 Sted: Møterom 9. etg Arkivsak: 15/00085 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Per Manne, Lars Berge, Einar Breivik (T.o.m.

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen

Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen Norges idrettshøgskole Adm. direktør 9. desember 2010 STY-SAK 69/10: Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen Seksjon for Coaching og Psykologi har fremmet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer