INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN Møte 4/12, kl 12:15 14:00 i Kollegierommet 1.etg, NHH Innkalling er sendt til: Kjetil Bjorvatn Daniel Johanson Bjarne Espedal Øystein Foros Marita Kristiansen Lise Haavi LEDER MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL FV FV FV FV FV STUD Caroline Kleiven MEDL STUD Bergen,

2 SAKSLISTE Vedtakssaker: Godkjenning av møteprotokoll og saksliste PBU 23/12 24/12 Kursevalueringer våren /12 Budsjettbehov PBU /12 Kvalitetssikring av utdanning, konkretisering PBU /12 Indikatorer bachelorprogrammet 28/12 Risikoanalyse bachelornivå gjennomstrømming u/off 23, 1.ledd /12 Møtedatoer PBU høsten /12 Eventuelt PBU Referatsaker: 10/12 Dekanen orienterer 4/12 11/12 Semesterbrev fra dekanen våren /12 Kursoppmeldinger høsten /12 Karakterstatistikk bachelorkurs våren

3 Kursevalueringer våren 2012 Saksbehandler: Lene Baldersheim Arkivreferanse: 2010/662 / Utvalg Møtedato Utvalgsnr Programutvalget for /12 bachelorutdanningen Bakgrunn: Som et ledd i høyskolens kvalitetssikringssystem evalueres kursene i bachelorstudiet hvert semester. Evalueringene består av studentevalueringer av det enkelte kurs og forelesers kursrapport, samt instituttenes årsrapporter. Sakspapirene deles ut i møtet. Det gjøres oppmerksom på at disse vil bli samlet inn igjen etterpå og makulert. Det er mulig å se sakspapirene i forkant av møtet; ta kontakt med utvalgssekretær dersom dette er ønskelig. Forslag til vedtak: PBU tar saken til etterretning, og ber dekanen følge opp utvalgets vurderinger overfor instituttene. Utvalget ber også dekanen skrive en oppsummering av funnene og gjøre denne tilgjengelig for studenter og ansatte som bestemt i tidligere vedtak.

4 Budsjettbehov PBU 2013 Saksbehandler: Lene Baldersheim Arkivreferanse: 2012/741 / Utvalg Møtedato Utvalgsnr Programutvalget for /12 bachelorutdanningen Bakgrunn: PBU er blitt bedt om å komme med budsjettinnspill for 2013 innen 1.oktober. Da utvalget har sitt møte etter fristen er fristen utsatt til 3. oktober. I år som i fjor foreslås det å søke om midler i to kategorier. Kategori I Midler til kvalitetsheving og nyskapning i Bachelorstudiet Dette er midler PBU skal bruke for å oppnå målene til bachelorstudiene, satt av Styret, slik det fremkommer av NHHs strategidokumenter, Rapport og Planer og enkeltvedtak. Kategori II Midler til gruppeundervisning og lignende Disse midlene blir videreformidlet til instituttene til finansieringen av gruppeundervisningen og alternativ undervisning i de obligatoriske kursene i bachelorstudiene. Saksutredning: Kategori I Midler til kvalitetsheving og nyskapning i Bachelorstudiet Hittil i 2012 har disse midlene blitt brukt til ulike tiltak i tråd med intensjonen, eksempelsvis er det innvilget til sammen kr til ulike tiltak i spesifikke kurs basert på søknader fra instituttene. I tillegg er det innvilget kr til innkjøp av podcastings-utstyr i Aud Max. Videre i høst vil PBU støtte case-dagen, pedagogisk dag og bachelorbrunsj for alle forelesere. Utvalget ble opprinnelig tildelt kr og har dermed overskredet sin tildeling. Dette har vært mulig på grunn av overføring av underforbruk fra kr anses imidlertid å være tilstrekkelig, og det foreslås at utvalget ber om videreføring av dette beløpet. Kategori II Midler til gruppeundervisning og lignende Instituttene har meldt inn sine behov for midler til gruppeundervisning og lignende til PBU. Institutter som ikke har meldt endringer får fjorårets tildelinger lagt til grunn. En oversikt over innmeldte behov er vedlagt. I tillegg til gruppeaktiviteter i obligatoriske kurs får også kurs med over 135 oppmeldte studenter støtte til gruppeundervisningen. Angående særskilt søknad fra RRR: Det er beregnet at man retter 2 oppgaver per time på de individuelle innleveringsoppgavene. RRR ber PBU å vurdere å øke denne satsen for RET010 og RET011, til 0,75 time per oppgave (1,33 oppgave per time). Begrunnelsen for søknaden er blant annet at oppgavene i rettslære krever mer av kursassistentene i form av tilbakemeldinger, enn oppgaver i for eksempel et

5 BED-kurs. Instituttet har leid inn stipendiater fra UiB for å gjøre denne jobben; mellomlegget mellom midlene de får fra PBU til studentassistenter til lønnen de betaler til stipendiatene tar instituttet fra eget lønnsbudsjett. Forslaget innebærer en økning på ca kr for disse to kursene. Se vedlagt brev fra RRR for mer informasjon. Basert på innmeldte behov, foreslås det å melde inn et behov på kr til midler i kategori II. Dersom PBU velger å imøtekomme søknaden fra RRR innebærer dette ca kr i tillegg. Se vedlagt oversikt for detaljer og fordeling per institutt. På bakgrunn av informasjonen over foreslås det følgende budsjettinnspill for utvalget i 2013: Kategori I Kategori II Til sammen Forslag til vedtak: PBU vedtar budsjettinnspillet som foreslått. Videre vedtak utformes på møtet. Vedlegg: - Brev til instituttene om aktivitetsnivå datert Svar fra FSK - Svar fra RRR - Svar fra SOL - Oversikt over midler i kategori II for 2013

6 side 1 av 1 NOTAT Vår dato Vår referanse /657 Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Lene Baldersheim Til Kristin Reichel Teigland Trude Gudmundset Paal Fennell Tove Skaar Maren Dale-Raknes Kopi til Katarina Kaarbøe Tor Fredriksen Kjetil Bjorvatn Frode Sættem Jorun Gunnerud Sunniva Whittaker Anne Hald Øystein Thøgersen AKTIVITETSNIVÅ I OBLIGATORISKE BACHELORKURS 2013 PBU inviterer herved instituttene å komme med innspill til planlagte endringer i gruppeundervisningsaktiviteter i oblgatoriske bachelorkurs i Fristen for innlevering er 14. september. Denne fristen kan bli endret på bakgrunn av Økonomiavdelingen sin frist for budsjettinnspill. Størstedelen av PBUs budsjett fordeles på instituttene til gruppeundervisning for de obligatoriske bachelorkursene. For at vi skal kunne sette opp et realistisk budsjett for neste år er vi avhengige av at instituttene melder inn endringer i aktivitetsnivået i forhold til i fjor. Det vil si gruppe- og lab øvelser, orakeltjenester og innleveringer. Tildelingen skjer på bakgrunn av faste satser basert på aktivitetsnivået dere rapporterer inn. Dere finner tildelingene for 2012 vedlagt til sammenligning. Dersom ingen innspill er kommet innen fristen vil PBU legge fjorårets fordeling til grunn. Innspillene legges i ephorte under sak 2012/657. Ta gjerne kontakt med undertegnede på e-post eller telefon dersom dere har spørsmål. Vennlig hilsen Lene Baldersheim Saksbehandler PBU

7 side 1 av 1 NOTAT Vår dato Vår referanse /657 Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Tove Skaar Til Lene Baldersheim AKTIVITETSNIVÅ I OBLIGATORISKE BACHELORKURS FSK Jeg viser til notat av Når det gjelder honorar til kollokvieledere forventes nivået for alle språkene minus norsk å bli som i Når det gjelder norsk planlegger FSK p.t. å øke antall kollokvietimer i Da belastningen på engelskseksjonen våren 2012 var svært stor, ble noe av tildelingen til kollokvier brukt til honorar for retting i engelsk. Budsjettert honorar til kun kollokvieledere vår og høst 2013 vil ligge på kr Høsten 2012 har instituttet fått tilsagn om en økning i støtten på kr til dekning av honorar for retting av obligatoriske innleveringer i ENG010 og ENG011. Engelskseksjonen er i en spesiell situasjon da ett medlem av seksjonen er gått av med pensjon og en annen pensjonerer seg fra september i år. Ett medlem skal ha forskningstermin høsten Fom høsten 2013 er det sannsynlig at engelskseksjonen vil måtte avgi ressurser til instituttleder-vervet. Seksjonen vil dermed deler av 2013 ha kun 50% av normale ressurser tilgjengelig. Dette fører til at mye retting må settes ut. Engelskseksjonens behov for ekstramidler til retting i 2013 vil ligge på samme nivå som i 2012: kr ,-. Vi har da tatt utgangspunkt i at antall studenter i 2013 vil ligge på samme nivå som i Det er en viss usikkerhet knyttet dette. FSKs behov i 2013 vil således være: Kollokvier Retting i engelsk Til sammen

8 side 1 av 1 NOTAT Vår dato Vår referanse /657 Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Maren Dale-Raknes Til Lene Baldersheim Kopi til AKTIVITETSNIVÅ I OBLIGATORISKE BACHELORKURS - FRA IRRR Viser til notat datert Det er ingen planlagt endring i aktivitetsnivået for de obligatoriske bachelorkursene ved IRRR i forhold til nivået i I mottatt oversikt over dagens fordeling er det ikke tatt hensyn til at IRRR har fått innvilget ekstra midler i kurset BED011 i Total bevilgning til dette kurset er i dag satt til kr (Dette fremkommer i epost mottatt fra Lene Baldersheim ). I 2013 vil det planlagte aktivitetsnivået forbli som i Aktivitetene i BED011 høst 2012 og høst 2013: Gruppeøvinger: 7 uker * 8 ganger pr. uke * 2 timer pr. gang = 224 timer Orakel: 15 timer = 22,5 timer Innleveringer: 2 obligatoriske * 1,5 oppgaver pr. time * 440 studenter = 1320 timer Når det gjelder valgfrie bachelorkurs vil aktiviteten i kursene RET010 og RET011 øke i 2012 i forhold til tidligere år. Dette skyldes flere forhold. For det førte har instituttledelsen oppfordret kursansvarlig til å innføre to obligatoriske innleveringsoppgaver i hvert av kursene, noe som er innført med virkning fra høsten Tidligere var det kun frivillige oppgaver i disse kursene. Dette fører til at det totalt sett bli flere oppgaver å rette. Et annet problem som er meldt inn fra faglærer er at budsjettet på 0,5 arbeidstimer pr. oppgave ikke er et realistisk tidsforbruk for innleveringsoppgaver innen dette fagområdet. Studentene skriver omfattende besvarelser og en stor del av læringseffekten består av å få utfyllende tilbakemeldinger på det skriftlige arbeidet. Som et minimum bør medgått tid pr. oppgave heves til 0,75 timer for disse to fagene. I tillegg til dette vil studentassistenter delta i undervisningen i forbindelse med gjennomgang av innleveringsoppgaver. Estimert økt timebruk i forbindelse med at studentassistenter skal gjennomgå oppgaver er i 2013 beregnet til 15 timer pr. kurs pr. semester, totalt 60 timer. Innen dette fagfeltet kan ikke NHH bruke egne studenter som studentassistenter. NHH utdanner ikke jurister og for å dekke behovet for studentassistenter er det stipendiater fra UiB som inntil videre er ansatt for å gjøre denne jobben. Stipendiater blir ansatt med stillingskode Universitetslektor og det er mer kostbart for instituttet å lønne disse enn ordinære studentassistenter som blir rekruttert blant NHHs bachelor- og masterstudenter.

9 side 1 av 1 NOTAT Vår dato Vår referanse /657 Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Anne Hald Til Lene Baldersheim Kopi til AKTIVITETSNIVÅ I OBLIGATORISKE BACHELORKURS INSTITUTT FOR STRATEGI OG LEDELSE Iflg. tilbakemeldinger fra kursansvarlige for obligatoriske bachelorkurs ved Institutt for strategi og ledelse er det pr. i dag ikke planlagt endringer i forhold til 2012 når det gjelder gruppeundervisning i Med vennlig hilsen Paal Fennell Kontorsjef Anne M. Hald førstekonsulent

10 Midler til gruppeundervisning med mer i obligatoriske bachelorkurs Forslag til tildeling for 2013 Estimert aktivitet Vår12/Høst12 Gr.øving og lab.øving Orakel Innlevering Totalt timer Timepris Faktor 2,0 1, inkl. forbered 231 gang timer Timer Timer er pr pr tot inkl timer inkl Obl Friv Obl Friv Tot t uker uke gang timer forb tot. forb gr gr ind ind innl Tildeling 2013 FOR H13 Forkurs matte , V13 BED BED , V13 BED V13 INT H13 MET V13 MET sum FOR obl SAM V13 SAM H13 SAM H13 SAM V13 SAM sum SAM obl SOL H13 SOL V13 SOL H13 SOL , V13 SOL H13 MET sum SOL obl RRR H13 BED , H13 BED V13 BED sum RRR obl Sum Obligatorisk kurs bachelor Valgfrie kurs (med mer enn 135 studenter) Antall studenter H+V13 RET H+V13 RET H13 VOA FSK Kollokvieledere ENG SUM Totalt FOR SAM SOL RRR FSK

11 Kvalitetssikring av utdanning, konkretisering PBU Saksbehandler: Lene Baldersheim Arkivreferanse: 2011/728 / 302 Utvalg Møtedato Utvalgsnr Programutvalget for /12 bachelorutdanningen Bakgrunn: KS utdanning rammeverk for kvalitetssikring av utdanningene ved NHH ble vedtatt av Styret 24. april PBU sendte sine innspill til rammeverket i mars, etter en intern høringsrunde blant utvalgets medlemmer. Dekanen ved bachelorutdanningen har våren 2012 jobbet med å konkretisere de generelle føringene i rammeverket. Konkretiseringen er tilpasset bachelorprogrammet, og avklarer PBUs ansvar i kvalitetssikringssystemet til høyskolen. Vedlagt følger dekanens innspill til konkretisering av KS utdanning på bachelornivå. Forslag til vedtak: PBU vedtar konkretiseringene av KS utdanning på bachelornivå som presentert i forslaget. Vedlegg: - KS utdanning Bachelor

12 KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Bachelor Dette dokumentet omhandler de delene av NHHs kvalitetssikringssystem som gjelder bachelorutdanningen. Dokumentet er underordnet de generelle hovedlinjene i høyskolens kvalitetssikringssystem og må sees i sammenheng med dette.

13 1. Organisering - KS Utdanning - PBU Programutvalget for bachelorprogrammet (PBU) har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen av utdanningen og skal påse at den til enhver tid er faglig, pedagogisk og ressursmessig best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. Dekanen for bachelorutdanningen er leder av PBU og oppnevnes av Styret. Programutvalget har syv representanter dekan, fire fra fagstaben og to studenter. Dekanen og representanter fra fagstaben skal sammen dekke den faglige bredden som er fastsatt i studieplanen for utdanningen. Rektor oppnevner representanter fra fagstaben og oppnevner studentrepresentanter etter forslag fra NHHS. Utvalget har et sekretariat, dette ligger hos Studieadministrasjonen. Programutvalget har egne nettsider hvor man finner informasjon om mandat og medlemmer. I tillegg legges her ut offentlige sakspapirer og protokoller: nhh/organisasjon/råd-og-utvalg/programutvalg/programutvalget-for-bachelorutdanningen- (pbu).aspx Hovedansvarsområder for PBU er: Utforming av målsettinger for studiet og overordnede læringsmål Godkjenning og koordinering av kurstilbudet Oppfølging av kursevalueringer og instituttenes årlige undervisningsrapport Jevnlige dialogmøter med rektoratet og instituttene Implementering av kvalifikasjonsrammeverket Gjennomføring og oppfølging av programevalueringer Årlig rapportering om mål, oppnådde resultater og kvalitetsarbeidet i utdanningen gjennom bidrag til Rapport og planer 2. Kvalitetsaspekter i KS Utdanning Ved NHH struktureres de ulike prosessene og aktivitetene innenfor følgende hovedområder: Styringskvalitet Inntakskvalitet Program- og undervisningskvalitet Resultatkvalitet Relevanskvalitet Rammekvalitet 2.1. Styringskvalitet Styringskvalitet er institusjonens evne til å styre og administrere kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningen. PBUs ansvar: PBU er ansvarlig for å initiere, bestille, godkjenne og kvalitetssikre kurs innenfor det enkelte program. Programutvalgets arbeid ledes av dekanen. Ansvaret for å initiere kurs 2

14 deler utvalget med instituttene. Utvalget sin rolle er å se helheten i studiet, harmonisere studiebelastningen på tvers av kurs og sikre at bredden blir ivaretatt ved å opprettholde et visst antall valgfrie kurs. PBU skriver sine vurderinger om undervisningen i Rapport og planer. Det avholdes semestervise dialogmøter mellom dekan og det enkelte institutts ledelse. Temaer for disse møtene er instituttets kursportefølje, kursevalueringer, karakterfordeling, pedagogiske tiltak, støtte til instituttene fra PBU og utfordringer som instituttene ser fremover. Dekan for bachelorutdanningen har jevnlige fellesmøter med foreleserne i bachelorstudiet Inntakskvalitet Inntakskvalitet dreier seg om studentenes forutsetninger og kunnskaper før oppstart av studiet, antall søkere, kjønnsfordeling, geografisk fordeling m.m. PBUs ansvar: Opptaket blir koordinert av Samordna opptak og majoriteten av søknadene blir behandlet etter nasjonale regler. For noen søkergrupper ligger imidlertid avgjørelsen om tilbud hos institusjonen selv, og ved NHH blir disse gruppene behandlet av høyskolens opptaksnemnd. PBU oppnevner opptaksnemnden til den femårige siviløkonomutdanningen. Grupper som behandles i opptaksnemnd er bla søkere som har bedt om særskilt vurdering, søkere med Rudolf Steinerskolen uten karakterer, og realkompetansesøkere. Det er en marginal andel av høyskolens søkere som blir behandlet i nemnd. PBU setter antall tilbud som skal gis i hovedopptaket. Utvalget gir fullmakt til dekanen å bestemme antall i et eventuelt suppleringsopptak. Evalueringer PBU behandler årlig rapport om rekruttering til bachelorstudiet. I rapporten gjøres det rede for tiltak som er gjennomført inneværende år, og strategi for kommende år presenteres. Rekrutteringsprosessen blir evaluert etter behov. Denne evalueringen undersøker bla årsakene til at søkerne valgte NHH og hva de la vekt på i sitt valg. Rapporten blir presentert for PBU Program- og undervisningskvalitet Programkvalitet omfatter blant annet kvalitet i studieplaner og i organiseringen av læringsarbeidet, innhold og mål for studiet, undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer. Undervisningskvalitet omfatter kvalitet på selve læringsarbeidet, det vitenskapelige personalets faglige og pedagogiske formidlingskvalitet osv. PBUs ansvar: PBU godkjenner hvert semester kursbeskrivelsene og undervisningstilbud for påfølgende semester. PBU har ansvar, sammen med kursansvarlig og instituttene, for pedagogisk utviklingsarbeid. Utvalget vil da særlig se dette i sammenheng med høyskolens strategi og resultater fra programevalueringer. PBU har for eksempel de siste årene vært en pådriver for en styrking av muntlige kommunikasjonsferdigheter blant bachelorstudentene. Kursansvarlig rapporterer om gjennomføringen av undervisningen til instituttet. Studentevalueringene og forelesernes kursrapporter blir behandlet av PBU. Instituttenes årsrapport går direkte til dekanen, og brukes som grunnlag for dialogmøtene med instituttene. 3

15 Utvalget etterspør valgfrie økonomisk-administrative kurs (VOA-kurs) undervist på engelsk, slik at tilbudet til studenter på utvekslingsopphold ved NHH blir best mulig. PBU vedtok i 2009 at det hvert semester skal tilbys syv VOA-kurs på engelsk, og at kursene skal fordeles på instituttene. PBU er ansvarlig for at studentene får tilbakemeldinger om resultater fra evalueringer om undervisningen. Dekanen skriver hvert semester en oppsummering av kursevalueringene som blir distribuert til alle bachelorstudenter og forelesere på bachelornivå. Evalueringer Studieprogrammene blir jevnlig vurdert gjennom helhetlige programevalueringer. Forrige programevaluering forelå i Alle kurs på bachelornivå blir evaluert av studentene. Kursene blir evaluert hvert undervisningssemester. I tillegg arrangerer NHHS midtveisevalueringer midt i semesteret med tilbakemelding til foreleser Resultatkvalitet Resultatkvalitet omhandler eksamensresultater, gjennomføringstid og studentenes læringsutbytte i forhold til studieplanens mål. Evalueringer PBU overvåker viktige aspekter tilknyttet resultatkvalitet: karakterfordeling, strykprosent, antall forespørsler om begrunnelse på eksamensresultat, antall klager på eksamensresultat, studentproduktivitet, gjentak av eksamen og gjennomføringstid. 3. Intern rapportering 3.1. Ressurser til kvalitetsutvikling av utdanningen For å kunne følge opp ansvaret Styret har delegert PBU, får utvalget hvert år tildelt et budsjett. I 2012 ble midlene fordelt i følgende kategorier: Kategori I Kategori II Tildeling av midler til kvalitetsheving og nyskapning i Bachelorstudiet Tildeling av midler til gruppeundervisning og lignende Størsteparten av midlene PBU disponerer blir viderefordelt instituttene til finansieringen av gruppeundervisning og alternativ undervisning i de obligatoriske kursene i bachelorstudiet (kategori II). Siden 2008 er disse midlene fordelt etter faste satser, etter innmeldt aktivitet fra instituttene. Ulike aktiviteter (f. eks orakeltjeneste og oppgaveinnleveringer) utløser et visst antall timer som dekkes med en fast timesats. Den andre delen av midlene har PBU til å oppnå Styrets og programutvalgets mål for bachelorstudiet. Disse midlene blir benyttet som insentivmidler til kvalitetsfremmende tiltak i forbindelse med utvikling av nye kurs, endring i undervisnings- og vurderingsformer, særskilte behov osv. 4

16 Indikatorer bachelorprogrammet Saksbehandler: Lene Baldersheim Arkivreferanse: 2012/813 / Utvalg Møtedato Utvalgsnr Programutvalget for /12 bachelorutdanningen Saksutredning: Hvert år innsamles en rekke data om bachelorstudiet, både til bruk internt og for videre rapportering til Kunnskapsdepartementet og andre offentlige instanser. En del av dataene er høyskolen pålagt å rapportere på, mens andre velger vi selv. Dekanen for bachelorutdanningen har i vår gjennomgått kvalitetssikringssystemet på bachelornivå (se egen sak). På bakgrunn av denne gjennomgangen, samt at KD fra og med 2012 kommer med endrede krav til målstruktur for rapportering, er det ønskelig med en gjennomgang av hvilke indikatorer som skal være PBUs primære styringsverktøy fremover. Hvilke indikatorer kan synliggjøre i hvilken grad vi når de målsetningene som er satt for bachelorprogrammet? Har vi de dataene vi trenger for å avdekke svakheter og problemområdet ved studiet? Hvilke parametre er overflødige? Det bør være et mål å komme frem til nye indikatorer i løpet av høsten, slik at nye parametre presenteres i Rapport og planer 2012/2013. For å starte dette arbeidet inviterer dekanen til diskusjon rundt saken i møtet. Bakgrunn: Indikatorene bør knyttes opp mot høyskolens strategi. For området utdanning er NHHs strategi som følger (det er kun delmålene for bachelorprogrammet som er tatt med): 1 Utdanning Hovedmål NHH skal ha et bredt utdanningstilbud på alle nivåer fra grunnivå til doktorgradsnivå innenfor økonomisk-administrative fagområder. Studieprogrammene skal være på høyde med tilsvarende tilbud ved de beste internasjonale studiestedene og skal tiltrekke seg fremragende studenter nasjonalt og internasjonalt. NHH skal ha et attraktivt lærings- og studentmiljø. Studieprogrammene skal være selvstendige enheter og gi et godt grunnlag for både arbeidsmarked og videre studier. Samtidig skal bachelor- og masterprogrammene sammen utgjøre et fullverdig og helhetlig løp. Undervisningen skal være forskningsbasert, holde et høyt faglig og pedagogisk nivå og legge til rette for gode læringsprosesser. Varierte undervisnings- og vurderingsformer skal bidra til å gi studentene allsidige kunnskaper og ferdigheter og være tilpasset kursenes og programmenes

17 egenart. Undervisningen skal ha en etisk og samfunnsansvarlig forankring og gi kandidatene relevante kunnskaper, solid kompetanse og gode holdninger. NHH skal tilstrebe jevn kjønnsbalanse i alle studieprogrammer. NHHs kandidater skal være attraktive i et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked, og for videre studier ved internasjonalt anerkjente studiesteder. NHH skal tilby erfaringsbaserte etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet på masternivå. Tilbudene skal være attraktive for kandidater med ulik utdanningsbakgrunn. Bachelorprogrammet Bachelorprogrammet skal være det beste studium på bachelornivå i økonomisk-administrative fag i Norge, tilpasset en opptaksramme på 430 til 450 studenter. Delmål Bachelorprogrammet skal være et klart førstevalg innenfor økonomisk-administrative fag og tiltrekke seg de beste studentene i Norge Bachelorprogrammet skal være et norsk studium med undervisningskvalitet på høyde med de beste internasjonale studiestedene. Bachelorprogrammet skal ha bred søkning og en studentmasse som reflekterer befolkningssammensetningen Bachelorprogrammet skal drives som et enhetlig, bredt studieprogram innenfor økonomisk-administrative fag Bachelorprogrammet skal gi studentene faglig bredde og progresjon og holde et høyt analytisk nivå Bachelorprogrammet skal gi studentene gode kommunikasjonsferdigheter til å opptre profesjonelt på en internasjonal arena Bachelorprogrammet skal inspirere til og danne et godt grunnlag for videre studier på master- og doktorgradsnivå både nasjonalt og internasjonalt Hele NHHs strategi kan leses på Forslag til vedtak: Vedtak utarbeides i møtet. Vedlegg: - Rapport og planer styringsparametre bachelor og master

18 Rapport og planer styringsparametre Fastsettelse av kvantitative og kvalitative styringsparametre Ved utvelgelse av styringsparametrene, bør følgende legges til grunn: Hvilken styringsinformasjon har ledelsen, styret, dekaner etc. behov for? KDs krav til rapportering (se nedenfor) Equis-reakkrediteringen NOKUTs krav til rapportering om studiekvalitet Rapport og planer er en felles rapport som skal dekke både KDs krav til rapportering og NOKUTs overordnede krav til kvalitetsrapport Oppfølging av NHHs strategi Rapport og planer benyttes til oppfølging av høyskolens strategi, og må derfor ta utgangspunkt i målene som er nedfelt i NHHs nåværende strategi for perioden Risikoanalysene Ny målstruktur fra KD 2012, dvs. KDs krav til neste års Rapport og planer (de deler som omfatter bachelor og master) Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Kvantitativ styringsparameter: Kvalitativ styringsparameter: Gjennomføring på normert tid Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Kvalitativ styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. Kvalitative styringsparametre: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Fleksibel utdanning 1

19 Fra Rapport og planer : UTDANNING (de deler av kapittelet som omfatter bachelor og master) a) Kvantitative styringsparametre Opptak 1) Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Bachelor 2) Antall søkere Bachelor 3) Antall førstevalgsøkere Bachelor 4) Opptakskrav: Poengsum i Førstegangsvitnemålskvoten/Ordinærkvote Bachelor 5) Opptakskrav: MØA eksterne søkere (A=5, B=4 osv.) Master 6) Gjennomsnittskarakter ved opptak til MØA eksterne søkere (A=5, B=4 osv) Master 7) Møtt til studiestart Bachelor/Master 8) Møtt til studiestart kvinneandel (%) Bachelor/Master 9) Intern overgang bachelor-master (MØA) Master 10) Intern overgang bachelor - MRR Master 11) Antall eksterne studenter som er tatt opp på MØA (nordiskspråklige) Master 12) Antall eksterne studenter som er tatt opp på MRR Master 13) Antall internasjonale studenter som er tatt opp på MØA (INB, ENE, MBM) Master Registrerte studenter 14) Registrerte studenter (uten innveksling) Bachelor 15) Registrerte studenter (inkl. innveksling) Master 16) Registrerte studenter kvinneandel (%) Bachelor/Master Studiepoeng og gjennomføring 17) Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan (%) Bachelor/Master 18) Gjennomføring på normert tid (%) Bachelor 19) Gjennomføring på normert tid (av de som startet på studiet to år tidl.) (%) Master 20) Gjennomføring på normert tid (av de som startet på studiet to år tidligere, Master korrigert for frafall) (%) 21) Avlagt min. 180 sp (%) Bachelor 22) Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år Bachelor (Beregningsgrunnlag: Gj.sn. studenter vår/høst) 23) Nye studiepoeng totalt Bachelor/Master Minoritetsbakgrunn 24) Født i Norge av norskfødte foreldre (%) Bachelor 25) Født i Norge av ikke-nordiske foreldre (%) Bachelor 26) Ikke født i Norge (%) Bachelor Kursevaluering 27) Studentenes evaluering av kurskvalitet (gj.sn. total fornøydhet alle kurs) (skala 1-5) 28) Studentenes evaluering av forelesers formidling av kunnskap (skala 1-5) 29) Opplevd relevans av kursene (skala 1-5) Bachelor Master Master Vurderingsformer 30) Andel kurs med alternative vurderingsformer Obligatoriske kurs (%) Bachelor 31) Andel kurs med alternative vurderingsformer Valgfrie kurs (%) Bachelor 32) Andel kurs med alternative vurderingsformer totalt MØA (%) Master 33) Andel kurs med eksamen og oppgave (%) Master 34) Andel kurs med kun oppgave (%) Master 35) Øvrige (%) Master 2

20 Uteksaminerte kandidater 36) Antall uteksaminerte kandidater Bachelor/Master Arbeidsmarked for nyutdannede siviløkonomer 37) Andel som betrakter seg som hovedsakelig arbeidsledig (%) Master 38) Andel som fikk jobb før de var ferdig med studiene (%) Master 39) Antall stillinger søkt (gj.sn.) Master 40) Andel med fast ansettelse (%) Master 41) Andel ansatt i privat sektor (%) Master 42) Brutto grunnlønn pr. år i norske kroner (gj.sn.) Master Studietilbud i samarbeid med andre norske institusjoner 43) Antall studietilbud i samarbeid med andre norske institusjoner fellesgrader Bachelor b) Kvalitative styringsparametre: Fagportefølje og faglig profil Kvalitetssikringssystem for utdanning Oppfølging av NOKUTs evalueringer Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne Læringsmiljø Studentvelferd og fri stasjon Utdanningsledelse Språk- og kulturkunnskapsfag Statsautorisert translatøreksamen Etikk og miljø Kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbytte Pedagogikk Tilgjengelig og fleksibel utdanning 3

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037 Til studieutvalgets medlemmer Dato: 03.12.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 Innhold Side 1. Innledning. 3 2. Sammendrag. 4 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 4. 1.studieår. 12 4.1 Opptak av nye studenter til studieåret 2004/2005 12 4.2 Motiv for

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer