Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse"

Transkript

1 Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse Vedtatt Instituttstyremøte (Sak SAM-S 48/12). 1. Innledning NHH har innført et system for utarbeiding av belastningsregnskap for undervisning og veiledning. Institutt for samfunnsøkonomi har i samsvar med dette innført et belastningsregnskap som omfatter: Undervisning Veiledning Sensur Administrasjon Interne og eksterne utvalg og verv oppnevnt av NHH Beregning av belastningstimer baseres på bakgrunn av forslag om vekter fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). TBU tar utgangspunkt i at et arbeidsår består av 1733 timer. Det er tradisjon på NHH for en fordelingsnøkkel: , undervisning, forskning, administrasjon, dvs. en fordeling på henholdsvis ca. 700, 700, 300 timer. Belastningsregnskapet er et styringsredskap for planlegging av aktiviteter og fordeling av belastning på den enkelte. Regnskapet vil først og fremst bli benyttet i forbindelse med undervisningsplanleggingen og fordeling av sensur, men også til en viss grad ved fordeling av administrative oppgaver. Det tas i beregningen hensyn til tjenestefri, slik at dette ikke virker negativt inn ved fordelingen. 2. Undervisning Instituttets administrasjon har ansvar for å utarbeide og oppdatere belastningsregnskapet for de faglig ansatte ved slutten av hvert semester i god tid før undervisningsplanen for instituttet skal utarbeides. Nedenfor redegjøres det for hvordan beregningen av belastningspoeng gjennomføres. 2.1 Obligatoriske bachelorkurs Obligatoriske kurs på bachelorstudiet gir 270 belastningstimer. Det legges til grunn 45 undervisningstimer og en omregningsfaktor på 6. Omregningsfaktoren er høyere enn ved andre kurs på grunn av at obligatoriske bachelorkurs har svært mange studenter. Dersom kurset dubleres, gis det ekstra uttelling tilsvarende 2/3 av 270 belastningstimer, dvs. en samlet uttelling på 270*1,67 = 450 belastningstimer. 1

2 Koordinering av IØA010 Introduksjon til økonomisk-administrativ metode gir 45 belastningstimer. Kurset utgjør 3,75 studiepoeng som tilsvarer 22,5 undervisningstimer. Det gis en uttelling med faktor 2 for koordinering av kurset. 2.2 Valgfrie bachelorkurs Valgfrie bachelorkurs innenfor normalstørrelse gir 180 belastningspoeng. Kursene utgjør 45 undervisningstimer og tillegges en omregningsfaktor på 4. Normalstørrelse avgrenses til 40 studenter møtt til eksamen. Dersom antall studenter på kurset overstiger 40, godskrives det 1 time per overskytende person. Maksimalt antall belastningspoeng avgrenses imidlertid til 270. Eksempel: Valgfritt bachelorkurs med 60 studenter: (60-40)*1 = 200 belastningspoeng. 2.3 Masterkurs Masterkurs innenfor normalstørrelse gir 180 belastningspoeng. Kursene utgjør 45 undervisningstimer og tillegges en omregningsfaktor på 4. Normalstørrelse avgrenses til 40 studenter møtt til eksamen. Dersom antall studenter på kurset overstiger 40, godskrives det 1 time per overskytende person. Maksimalt antall belastningspoeng avgrenses imidlertid til CEMS-kurs CEMS-kurs innenfor normalstørrelse gis 192 belastningspoeng. Kursene utgjør normalt 36 undervisningstimer, men PMU har vedtatt å tildele CEMS-kurs 48 undervisningstimer. Det tillegges en omregningsfaktor på 4. Normalstørrelse avgrenses til 40 studenter møtt til eksamen. Dersom antall studenter på kurset overstiger 40, godskrives det 1 time per overskytende person. Maksimalt antall belastningspoeng avgrenses imidlertid til PhD-kurs Obligatoriske PhD-kurs på 7,5 studiepoeng tildeles 180 belastningspoeng. Det legges til grunn 45 undervisningstimer og en omregningsfaktor på 4. Valgfrie PhD-kurs tildeles belastningspoeng etter kursets omfang (antall studiepoeng) og forelesers undervisningsandel. Det gis en omregningsfaktor på Utvikling av nye kurs og førstegangsundervisning Utvikling av nye kurs gis et tillegg på 50 % av normal belastning, dvs. antall undervisningstimer tillagt omregningsfaktor. Det tas ikke hensyn til kursstørrelse (antall studenter) ved beregningen av tillegget. Tillegget gis i det semesteret kurset går for første gang. Eksempel: Nytt valgfritt bachelorkurs: 180 * 1,5 =

3 Ansatte som gir et kurs for første gang tildeles et tillegg på 25 % av normal belastning, dvs. antall undervisningstimer tillagt omregningsfaktor. Det tas ikke hensyn til kursstørrelse ved beregningen av tillegget. Tillegget gis i det semesteret den ansatte gir kurset for første gang. Hvis to personer gir kurset sammen og kun en av dem er ny i kurset er det kun denne personen som får tillegget på sin del av kurset. Eksempel: Ansatt gir masterkurs for første gang: 180 *1,25 = Belastning for avlyste kurs Det godskrives 15 % av normal belastning for kurs som blir avlyst etter første forelesning i semesteret. 3. Veiledning Veiledning av masteroppgaver gir 35 belastningspoeng ved individuelt arbeid og 50 belastningspoeng når studenter skriver sammen. Belastningspoengene godskrives veileder når masteroppgaven er innlevert og godkjent ved sensur. Veiledning av doktorgradsavhandling tildeles 280 belastningspoeng. Det legges til grunn 80 timer veiledning per år over 3 år, samt 40 timer når avhandlingen er godkjent og kandidaten har oppnådd sin PhD-grad. Belastningen beregnes fra tidspunktet doktorgradsstudenten tas opp i NHHs PhDprogram. Dersom studenten har flere interne veiledere, vil hovedveileder normalt tildeles 80 % av belastningspoengene, mens biveileder vil gis resterende 20 %. Dersom faktisk omfang av veiledning ikke samsvarer med denne fordelingen, vil man kunne avvike fra dette etter nærmere avtale. 4. Sensur Utarbeidelse av eksamensoppgaver gir 20 timer. Dette gis for alle kurs. Sensur av skriftlige eksamener tildeles følgende belastning: 3-5 timers eksamen: 0,75 time per besvarelse. Hjemmeeksamen: 1 time per besvarelse. Sensur av semesteroppgaver og innleveringsoppgaver som er tellende for karakter gis en uttelling på 0,75 time per besvarelse. Eksempel: Kurs med 80 besvarelser på en 4 timers eksamen: 80*0,75 = 60 timer. 3

4 Sensur av innleveringsoppgaver som ikke er tellende for karakter, men som må være bestått for å oppnå kursgodkjennelse og kunne gå opp til eksamen, gis en uttelling på 0,5 time per besvarelse. Muntlig sensur gir en uttelling på 0,5 timer per person eller gruppe som eksamineres. Klagebehandling av skriftlig eksamen gir samme uttelling som ordinær sensur. Klagebehandling av avhandlinger gir følgende belastning: Masteroppgave individuell: 7,5 timer Masteroppgave flere: 10 timer Stipendiater får dobbel timesats av det fast ansatte tildeles jf. ovenfor. Eksempel: Belasting for stipendiat ved retting av 50 innleveringsoppgaver påkrevd for kursgodkjenning, men ikke tellende for karakter: 50*(0,5*2) = 50 timer. 5. Administrasjon 5.1 Faste poster Rektor, prorektor, instituttstyrer og dekan gis 1000 belastningstimer per år. Dette tilsvarer samlet belastning knyttet til undervisning og administrasjon ( timer). Det gis kun tillegg dersom man påtar seg undervisning eller blir tildelt oppgaver som normalt ikke inngår i oppgavene knyttet til de aktuelle verv. Varastyrer gis 400 belastningstimer per år. Undervisningsansvarlig gis 250 belastningstimer per år. Medlemmer av Instituttstyre gis 50 belastningspoeng per år. Styrer og varastyrer tildeles ikke belastningspoeng for dette. Profilkoordinatorer og PhD-koordinator får 90 belastningstimer per år. Medlemmer av programutvalget for bachelor (PBU), master (PMU), og doktorgrad (PDU) får 48 timer per år. Hovedverneombudet får 100 belastningstimer per år. Ansvarlig for instituttets seminarserie gis 60 belastningstimer per år. Mentor for kvinnelige førsteamanuenser og postdoktorer får 5 timer per semester. 4

5 Vurdering av fritakssøknader gir en uttelling på ¼ time per søknad. Interne bedømmelser gir følgende belastning: Grunnsats på 10 timer. Professor/førsteamanuensis: 15 timer per søker. Assistent professor/postdoktor: 10 timer per søker. Stipendiat: 5 timer per søker. Maksimalt antall timer er uansett 160 uavhengig av antall søkere. Ansatte som er i permisjon eller har tjenestefri tildeles ikke belastningstimer for administrative oppgaver med mindre de faktisk utfører sine oppgaver under permisjonstiden. 5.2 Diverse utvalg og verv Det gis kun uttelling for interne og eksterne utvalg og verv der man er oppnevnt av formelle organer ved NHH inklusiv instituttstyret og instituttets arbeidsutvalg. Det gis ikke uttelling for andre verv som ansatte frivillig påtar seg, slik som f.eks. fagforeningsrepresentant, velferdsansvarlig, osv. Belastningen beregnes som følger: For leder av utvalg multipliseres antall møtetimer med en omregningsfaktor på 4. For et medlem av utvalg multipliseres antall møtetimer med en omregningsfaktor på 2. 5

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer