UNIVERSITETET I TROMSØ L fl;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ L fl;"

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ L fl; DET JURIDISKE FAKULTET JF Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13. desember 2010 Arkivref.: 2010/6367 KANOO1/ Sak JF 38-10: Utfyllende bestemmelser for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Det juridiske fakultet - timeregnskapet Bakgrunn Universitetsstyret godkjente i møte 16. juni 2009 i sak nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, se vedlegg 2. De nye retningslinjene gjelder fra 1. august 2009 og ble vedtatt i forbindelse med sammenslåingen av Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø. Universitetets retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er veiledende. Ledelserived det enkelte fakultet er pålagt å tilpasse disse til egne oppgaver, behov og ressurser. Utfyllende bestemmelser som utarbeides med hjemmel i disse retningslinjene må oversendes universitetsdirektøren for endelig godkjenning. Det juridiske fakultet har i mange år hatt utfyllende bestemmelser for fordeling av arbeidstid, et timeregnskap for normering av pliktarbeidsdelen for de vitenskapelige ansatte ved fakultetet. Dette brukes i forbindelse med planlegging av undervisningsaktiviteter og administrasjon. Dagens timeregnskapsordning ble vedtatt av fakultetsstyret i møte 15. desember 2008, med nye normeringssatser gjeldende fra 1. januar 2009, se vedlegg 3. Da universitetsstyret vedtok de nye retningslinjene 16. juni 2009, hadde fakultetets normering av pliktarbeidsdelen bare vært gjeldende i noen måneder. Fakultets ledelse besluttet derfor å utsette innføringen av universitetets nye retningslinjer. Ledelsen ønsker nå at timeregnskapet tilpasses de nye retningslinjene og gjøres gjeldende fra De nye retningslinjene for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved universitetet i Tromsø. De nye retningslinjene vil medføre noen endringer for regulering av arbeidstida for de vitenskapelige ansatte. Tidligere ble arbeidstida til vitenskapelig ansatte delt i to hovedbolker: forskning som utgjorde 50 % av arbeidstida, og undervisning og administrasjon som utgjorde 50 % - administrasjonsdelen på inntil 10% reduserte undervisningsforpliktelsene. De nye retningslinjene deler arbeidet til vitenskapelige ansatte i følgende tre kategorier, pkt.1.3: "Forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid: Omfatter planlegging, ti/rettelegging, gjennomføring og dokumentasjon av egen forskning, annen faglig egenutvikling og forsknings formidling. Undervisningsdelen: Omfatter undervisning, for- og etterarbeid, oppfølging, veiledning, eksamens- og sensorarbeid som følger med undervisningen, annen kunnskapsformidling og deltakelse i komiteer/råd/utvalg. Admjnjstrasjonsdelen: Faglig administrasjon: fami,jøets undervisnings- og forskningspianlegging, faglig NO-9037 Tromsø. httpl/uit.no Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ Liii I bedømmelsesarbeid til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Tromsø og deltakelse i faglige utvalg. Annen administrasjon: Deltakelse i styrer og råd samt ikke-faglige utvalg på alle nivå' I de nye retningslinjene er hovedprinsippet at arbeidstimer til administrasjon skal trekkes fra, før arbeidstimer til undervisning og forskning fordeles. Et normalt arbeidsår består av 1695 arbeidstimer, og det settes av arbeidstimer tilsvarende 5 % til administrative oppgaver, dvs 85 arbeidstimer pr år. Enkelte administrative arbeidsoppgaver kan tidsnormeres særskilt, men samlet tid til administrasjon bør ikke overstige 200 timer pr. år. Dersom administrasjonsdelen øker, så vil både undervisnings- og forskningsdelen bli redusert. For professor og førsteamanuensis gir dette følgende utgangspunkt for arbeidsfordeling pr år: 5 % administrasjon (85 timer), 47,5 % undervisning (805 timer) og 47,5 % forskning (805 timer). For universitetsiektor gir dette 5 % administrasjon (85 timer), undervisning 80 % (1288 arbeidstimer) og forskning 20 % (322 arbeidstimer). For postdoktor gir dette 5 % administrasjon (85 timer), undervisning 20 % (322 timer) og 80 % forskning (1288). For stipendiater er det egne reglementer. Stipendiatenes pliktarbeid er regulert i universitetsstyresak Si 2/97: Felles retningslinjer for stipendiatenes pliktarbeid. Normal tilsettingsperiode er 4 år med 25 % pliktarbeid pr. år. For stipendiater må det også fastsettes en administrativ pott, men dette bør behandles i Forskningsutvalget før Fakultetsstyret tar stilling til størrelsen på den administrative potten for stipendiater. Inntil videre foreslås det derfor å benytte dagens sats for stipendiater (75 timer pr. år, som kun trekkes fra undervisningsdelen). De nye retningslinjene tidsnormerer i liten grad de arbeidsoppgavene som pålegges vitenskapelige ansatte. For likebehandling og for å kunne utnytte ressursene på en best mulig måte, er det nødvendig at fakuttetet tidsnormerer arbeidsoppgavene knyttet til undervisning og administrasjon. Fakultetsledelsens forslag til utfyllende bestemmelser for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - forslag til nytt timeregnskap. De nye sentrale retningslinjene medfører noen endringer i vårt timeregnskap. Fakultetsiedelsen har utarbeidet et nytt forslag til normering av undervisning og administrasjon for ansatte i vitenskapelige stillinger, se vedlegg 1. I det nye forslaget til normering av undervisning og administrasjon, prøver vi å fokusere på våre behov, og dersom dette medfører endringer og avvik fra UiTs nye retningslinjer, så vil det bli spesielt kommentert. Vi vil i liten grad berøre de poster som ikke foreslås endret i det nye forslaget. Forskningsdelen vil ikke være den del av timeregnskapet, og vil ikke bli kommentert nærmere. Undervisningsrelaterte oppgaver Eksamen og sensur I de sentrale retningslinjene er ikke eksamens- og sensuroppgaver nærmere normert. Vi mener at dagens normering godt gjenspeiler medgått tid til å utføre de ulike arbeidsoppgavene. Fakultetsledelsen foreslår at dagens normering videre føres. Undervisning For normering av undervisningsoppgaver vil UiTs retningslinjer medføre små endringer fra dagens system. Forelesninger/ seminarundervisning gis en vekting på 3-4 timer. I fakultetets timeregnskap gis det en vekting på 4 timer for forelesning og 3 for seminarundervisning. Det forelås at dagens normering av forelesning og seminar videre føres. I de nye retningslinjene er den administrative potten halwert, noe som vil medføre redusert studentkontakt, se brev av 30. september 2010 fra lektorene Solberg og Ludvigsen. Det foreslås opprettet en ny pott knyttet til undervisning: Studentkontakti forbindelse med undervisning. Denne potten knyttes både til forelesning og seminar. Dette vil ha betydning for de som underviser mye,

3 UNIVERSITETET I TROMSØ hit særlig for lektorene. Det kan også diskuteres om en slik pott skal knyttes til antall studiepoeng, for eksempel 1 time pr. studiepoeng. Det foreslås en pott på5 timer pr. seminarrekke, maks 10 timer pr. kurs. Veiledning For veiledning av oppgaver på masterstudiet avviker fakultetets normering fra de sentrale retningslinjene, I dag gis det en normering på 15 timer for veiledning av liten masteroppgave (30 sp), mens de sentrale retningslinjer gir en normering på timer. For veiledning stor masteroppgave (60 sp) gis det en normering på 30 timer pr. oppgave, mens de sentrale retningslinjer gir en normering på timer pr oppgave. Studieutvalget har behandlet de sentrale retningslinjer og anbefaler at dagens normering videreføres. Fakultetsledelsen er enig i at dagens veiledningsnormer videreføres. Selv om vi skulle ønske å øke veiledningsnormen for masteroppgavene, så vil ikke fakultetet ha nok ressurser til en slik økning. Fakultetsiedelsen anbefaler at dagens normering for veiledning av masteroppgaver videre føres. For veiledning avdoktorgradsoppgaver godskrives 320 timer pr. oppgave for 4 år. I de sentrale retningslinjene er normeringen for 4 år pr. oppgave. De juridiske fakultetene har alle en veiledningsnorm som fraviker UiTs sentrale retningslinjer. Det juridiske fakultetet, UiO gir 280 timer og Det juridiske fakultet ved UiB gir 320 timer pr. oppgave. Forskningsutvalget har behandlet de sentrale retningslinjene og er skeptisk til å redusere veiledningstiden så mye som de nye retningslinjene ved UiT tilsier, både av hensyn til kvalitet, jfr. NFRs vurdering, og at det er uheldig sammenlignet med de andre juridiske doktorgradsutdanningene. Forskningsutvalget anbefaler at normeringen settes til 280 timer pr. doktorgradsoppgave, det samme som UiO. Selv om vi må ha fokus på ressursbruken, så er phd.studentene så viktige for fakultetet, bla. i rekrutteringsøyemed, at ekstra ressurser på dette området er nødvendig. Mange av våre phd.studenter har eksterne veiledere, og vi mener at omfanget av vår veiledning bør være på omtrent samme nivå som de andre juridiske fakultetene. Både NOKUTs reakkreditering av phd-studiet og NFRs evaluering av rettsvitenskapelig forskning understreker viktigheten av å ha fokus på phd-utdanningen. Det er viktig for oss at vår doktorgradsutdanning har god kvalitet. Vi har allerede en årlig tilbakemelding på veiledningssituasjonen, og vi foreslår at det innføres et system for rapportering av veiledningstidsbruken. Forskningsutvalget bør vurdere dette nærmere. Fakultetsledelsen er enig med Forskningsutvalget om at det er vanskelig å redusere veiledningsnormen i hht de nye retningslinjene. Fakultetsledelsen støtter Forskningsutvalget og anbefaler at veiledning av doktorgradsopp gaver godskrives med 280 timer pr. oppgave. Administrasjon I hht de nye retningslinjene utgjør generell administrasjon og veiledning 85 arbeidstimer pr. år, og en økning i administrasjonspotten vil automatisk føre til redusert undervisnings- og forskningstid. For prodekan for undervisning og forskning ønsker fakultetsledelsen en endring fra dagens system. I dag gir prodekan-vervet et fritak på 480 timer pr år, dvs, at de har 25 % undervisningsplikt. I vervene inngår både prodekan-vervet og leder for programstyrene for master- og phd-utdanningene. Fakultetsledelsen mener at vervene er så tidskrevende at prodekan-vervet bør være normert til 75 % stilling. Det vil redusere undervisningsplikten til 12,5 %. Fakultetsledelsen ønsker at møtetid for medlemmer i Fakultetsstyret, Studieutvalget og Forskningsutvalget normeres med medgått møtetid x 2, det samme som i dag. For stipendiater vil størrelsen på den administrative potten fastsettes senere.

4 UNIVERSITETET I TROMSØ LJiT Oppsummering I det nye forslaget til normering av undervisning og administrasjon har vi tatt utgangspunkt i dagens timeregnskap. Mange av arbeidsoppgavene vil ha samme normering som tidligere, spesielt gjelder dette eksamen og sensur. For noen av arbeidsoppgavene foreslår vi å endre normeringen pga endrete forhold. Det har vært viktig for oss å få et system som gjenspeiler faktisk medgått tid til utførelse av de ulike arbeidsoppgavene, slik at systemet oppfattes som rettferdig. Vi har i tillegg så langt det har vært mulig tilpasset normeringen de nye retningslinjene for Universitetet i Tromsø. For veiledning av master- og doktorgradsoppgaver mener vi at det er nødvendig å fravike de sentrale retningslinjene. Fakultetet er i en spesiell ressurssituasjon, i tillegg til at vi er avhengig av de andre juridiske fakultetene for å skaffe veiledere til stipendiater. Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til nye normeringssatser som vist i vedlegg Fakultetsstyret godkjenner at de nye normeringssatsene gjelder fra 1. januar TrQmsø, / AL HegjBrækhus dekan ) Kirsti Anderssen fa kultetsd i rektør Vedlegg 1: Normeringssatser ved Det juridiske fakultet fra 1. januar Vedlegg 2: Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Vedlegg 3: Brev av 30. september 2010 fra Geir Ludvigsen og Kristin Solberg vedr. nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Vedlegg 4: Normeringssatser ved Det juridiske fakultet 1. januar 2009.

5 I Normeringssatser ved Det juridiske fakultet fra 1. januar 2011 Vedtatt av Fakultetsstyret i møte 13. desember 2010 (JF 38-10) Undervisning, veiledning m.v.: Undervisning: Forelesning Seminarundervisning Studentkontakt ithi undervisning Avdelingsleder i.-5. avdeling, eksamenslederansvar Fagansvarlig Jusshjelpa Veiledning: Veiledning PhD-student Veilederlkontaktperson ifm praksis Veiledning Masteroppgave (30 sp) Veiledning Masteroppgave (60 sp) Doktorgradsopplæring: Senior med læreransvar Oppgaveretting: Retting av øvingsoppgaver Oppgavegjennomgang (seminar) Eksamen, sensur: Semesteroppgave Hjemmeeksamen Skoleeksamen, skriftlig Skoleeksamen, muntlig Sensormøter (alle eksamener) Praksisrapport Sensur Masteroppgave (30 sp) Sensur Masteroppgave (60 sp) Sensur/bedømmelse av doktoravhandling Tillegg som førsteopponent Tillegg som andreopponent Utarbeiding av prøver/oppgaver, alle avd. Utarbeiding av sensorveiledning, alle avd. Eksamensleder avdeling Nestleder i oppgaveutvalget for 5. avd. Klage-/konte, utsatt prøve: Semesteroppgave / hjemmeeksamen Skoleeksamen, skriftlig Skoleeksamen, muntlig (JUR- 1004) Masteroppgaver Skriving av begrunnelse 4 timer pr undervisningstime 3 timer pr undervisningstime 5 timer pr seminarrekke, max 10 t pr kurs 100 timer pr år 120 timer pr år Inntil 280 timer pr student Veiledning ut over 4 år må det søkes spesielt om. 3 timer pr student 15 timer pr avhandling 30 timer pr avhandling 3 timer pr time 2 timer pr svar 2 undervisningstimer å 3 timer 3 timer pr besvarelse 4 timer pr besvarelse 1,5 timer pr besvarelse 2 timer pr kandidat 2 timer 3 timer pr rapport 12 timer 18 timer 50 timer 30 timer 20 timer Medgått tid, inntil 20 timer Medgått tid, inntil 20 timer 50 timer pr år 20 timer pr år 4 timer pr besvarelse 2 timer pr besvarelse 2 timer pr kandidat Uttelling som for ordinær sensur 2 timer pr kandidat two000 Side

6 Tillegg ved sensur av få besvarelser, f. eks. når sensor må steppe inn på kort varsel i konterunden, uten å ha vært med på ordinær sensur i besvarelse: tredobbel uttelling 2 besvarelser: dobbel uttelling 3 besvarelser: uttelling for én ekstra besv. Administrasjon og verv: Generell administrasjon: Topp- og mellomstillinger 85 timer pr år Lektorstillinger 85 timer pr år Stipendiatstillinger 75 timer pr år (uendret) Postdoc 85 timer pr år Verv: Prodekan forskning timer pr år Prodekan undervisning timer pr år Møtetid for medlemmer i Fakultetsstyret, Medgått niotetid x 2 Studieutvalget og Forskningsutvalget Leder Forskergrupper 40 timer pr år Det gis et tillegg på inntil 37,5 timer i forbindelse med planlegging og gjennomføring av seminar. Timer for seminar kan også fordeles til medlemmer i forskergruppa ved behov. Ved planlegging av større seminar kan satsen økes. Likestillingsombud 12 timer pr år two000 Side

7 Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Fastsatt av 'Universitetsstyreti saks Fastsatt dato: Endret: Arkivref.: j Universitetets retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er veiledende. Ledelsen ved det enkelte fakultet må tilpasse disse til egne oppgaver, behov og tilgjengelige ressurser. Utfyllende bestemmelser som utarbeides med hjemmel i disse retningslinjene må oversendes universitetsdirektøren for endelig godkjenning. i Faglige stillinger ved fakultetene 1.1 Stillingskategorier Professor, dosent og førsteamanuensis (samt amanuensis) Førstelektor Universitets lektor Høgskolelærer/øvingslærer 1.2 Arbeidsåret, arbeidstid, ferier og arbeidssted Arbeidsåret tilsvarer arbeidsåret for arbeidstakere i staten, med 37,5 timer netto per uke, med ferier og feriegodtgjorelse etter ferielovens bestemmelser slik de praktiseres for statstjenestemenn. Ferie i undervisningsåret må avtales med grunnenheten og kan ikke legges slik at undervisningen blir berørt. Normalt skal det utføres 1695 arbeidstimer i et år. Ansatte som fyller 60 år i løpet av kalenderåret har I ukes ekstra ferie fra og med dette året, og et normalt arbeidsår vil da utgjøre 1657 arbeidstimer. Videre gis ansatte tjenestefri med lønn i 8 dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år, og et normalt arbeidsår vil da utgjøre 1597 arbeidstimer. Alle ansatte ved Universitet i Tromsø skal være til stede på arbeidsplassen i arbeidstiden, med mindre faglige grunner tilsier at arbeidet legges til andre steder. I slike tilfeller skal dette gjøres etter samtykke med ledelsen ved grunnenheten og i samsvar med gjeldende regler for fravær. 1.3 Definisjoner av arbeidsoppgaver Arbeidet til ansatte i faglige stillinger deles i følgende kategorier: Forskning og faglig og kunstnerisk Omfatter planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og dokumentasjon av egen forskning, annen faglig

8 utviklingsarbeid Undervisnings- og samlingsdelen Administrasjonsdelen egenutvikling og forskningsformidling. Omfatter undervisning, for- og etterarbeid, oppfølging, veiledning, eksamens- og sensorarbeid som følger med undervisningen, annen kunnskapsformidling og deltakelse i komiteer/rådlutvaig. Samlingsarbeid gjelder stillinger ved Tromsø Museum (pkt. 2), og arbeidet omfatter et ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeho ide vitenskapelige samlinger. Faglig administrasjon: fagmiljøets undervisnings- og forskningsplanlegging, faglig bedømmelsesarbeid til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Tromsø og deltakelse i faglige utvalg. Annen administrasjon: Deltakelse i styrer og råd samt ikke-faglige utvalg på alle nivåer. Formidling er en naturlig del av både FoU og undervisning, og fordelingen av arbeidstid til formidling mellom kategoriene må gjøres ut fra skjønn. 1.4 Fordeling av arbeidsoppgaver innenfor normal arbeidstid Generelt Det skal være fleksible ordninger og fordeling på individuelt grunnlag, og hvor alle stillingskategorier benyttes (jfr sak SG 59-08, DL ). Dette innebærer variasjon av tidsbruken: mellom ulike stillingskategorier mellom ulike perioder ved individuell fastsettelse av andelen undervisning og forskning Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglige ansatte i alle stillingskategorier. For den enkelte kan arbeidsoppgavene være fordelt slik at man i én tidsperiode avtaler økt innsats innen undervisning eller administrasjon mot tilsvarende økt forskningsinnsats i en annen periode. Avtaler mellom enheten og den enkelte ansatte skal være skriftlig i form av arbeidsplaner. Det er arbeidsgivers ansvar å føre kontroll med og dokumentere ansattes arbeidstid. Instituttleder har ansvar for å utforme de individuelle tidsavgrensede avtalene og følge opp den enkelte ansatte. Permisjon fra del av stilling skal gis med samme relative andel i de ulike kategoriene hvis ikke annet er vedtatt. Forskningstermin etter gjeldende regler inngår ikke i normalfordelingen av arbeidsoppgavene Fordeling av tid i ulike stillin2skateorier

9 a) For stillingskategoriene professor, dosent og førsteamanuensis skal følgende norm legges til grunn: Som hovedprinsipp skal hver enkelt ansatt innen disse stillingskategorier bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. b) For stillingskategorien førstelektor skal følgende norm legges til grunn: Som hovedprinsipp skal hver enkelt ansatt innen denne stillingskategorien bruke inntil 30 % av tida til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Faglige ansatte i denne stillingskategorien gis mulighet til utvidelse inntil førsteamanuensisnivå på grunnlag av prosjektsøknad og tidligere produksjon. Målet er at førstelektorer på sikt skal normeres likt med førsteamanuensis. c) For stillingskategorien universitetslektor skal følgende norm legges til grunn: Som hovedprinsipp skal hver enkelt ansatt innen denne stillingskategorien bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. d) For stillingskategorien høgskolelærer/øvingslærer skal følgende norm legges til grunn: Som hovedprinsipp skal hver enkelt ansatt innen denne stillingskategorien bruke 10 % av tida til faglig oppdatering FoU-delen Den enkelte faglig ansatte har både rett og plikt til å drive FoU-arbeid i sin arbeidstid. Dersom det er klart at den ansatte ikke oppfyller/kan oppfylle sine FoU-forpliktelser, kan ledelsen ved enheten pålegge at en større del av arbeidstiden brukes til andre oppgaver. Dette kan først gjøres etter at arbeidsgiver i samarbeid med den ansatte har kartlagt årsaken til at FoU-arbeidet ikke er oppfylt, og aktivt gått inn for å legge til rette for FoU-innsats Undervisningsdelen Ved tidsnormering av undervisningen skal det tas hensyn til samlet gjennomsnittlig arbeidstid inkludert nødvendig for- og etterarbeid. Med forarbeid menes f.eks. innarbeiding av nytt stoff, tilrettelegging av undervisningen, istandsetting til laboratorieøvelser samt utvikling av nye kursopplegg og nye undervisningsformer. Med etterarbeid menes f.eks. evaluering av undervisning, retting av oppgaver, retting av journaler, eksamen og studentoppfølging. Arbeidet tidsberegnes med utgangspunkt i følgende kategorier: (1) Forelesninger/undervisning i store og små grupper som krever for og etterarbeid Forelesning på alle nivå vektes med 3-4 timer per undervisningstime.

10 (2) Undervisning som krever begrenset forberedelse/etterarbeid Denne type arbeid skal vektes med i - 2 arbeidstimer per undervisningstime avhengig av undervisningens form og kompleksitet. (3) Annet Enhetene kan sette av tidsressurser for utarbeidelse av nye emner, fagopplegg og annet arbeid. Oppgavene kan vanskelig tidsnormeres og tildeling av ressurser må derfor settes etter skjønn. (4) Veiledning Avhengig av kompleksitet og om oppgaven er teoretisk eller eksperimentell, kan veiledningen godskrives som følger (veiledende norm): 10 studiepoengsoppgaver godskrives totalt mellom 2 og 8 arbeidstimer per oppgave 20 studiepoengsoppgaver godskrives totalt mellom 10 og 20 arbeidstimer per oppgave. 30 studiepoengsoppgaver godskrives totalt mellom 20 og 40 arbeidstimer per oppgave. 60 studiepoengsoppgaver godskrives totalt mellom 50 og 80 arbeidstimer per oppgave. Doktorgradsoppgaver godskrives totalt mellom 180 og 240 arbeidstimer. (5) Eksamensarbeid Oppgaveretting og eksamensarbeid utenfor egen undervisning kan tidsnormeres særskilt. Eventuelle lokale utfyllende bestemmelser må utformes innenfor rammen av disse felles bestemmelsene, og godkjennes av universitetsdirektøren for implementering Administrasjonsdelen Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglige ansatte i alle stillingskategorier. Enkelte administrative arbeidsoppgaver kan tidsnormeres særskilt, og større arbeidsoppgaver bør vurderes tidsnormert samlet. Samlet tid til administrasjon bør normalt ikke overstige 200 timer per år. 1.5 Særlige oppgaver Enkelte særlige oppgaver kan gi fritak fra ordinære arbeidsoppgaver. Alternativt kan oppgaven honoreres som ekstra arbeid, og det forutsettes da at oppgaven ikke er gitt annet økonomisk vederlag. Eventuelt fritak fra ordinære arbeidsoppgaver skal belastes tidsmessig likt mellom de ulike kategoriene med mindre annet er bestemt i retningslinjene Lokale verv Alle studieprogrammer skal etter vedtak i styret være underlagt en faglig programledelse. Fakultetene fastsetter etter innstilling fra instituttene hvilken ordning for faglig programledelse som skal gjelde for de enkelte programmer. Fakultetene må etter innstilling fra instituttene vurdere hvilken tidsressurs som kan tildeles den faglige programledelsen. Slike utfyllende bestemmelser må godkjennes av universitetsdirektøren.

11 øvrige funksjoner ved fakultetene skal utføres innenfor den rammen som er avtalt til administrasjon. Fakultetene bestemmer selv hvilke funksjoner som er innenfor denne avgrensningen. Ansatte som pålegges særlige oppgaver, f.eks. store serviceforpliktelser, utreder spesielle saker av interesse for enheten, utvikler nye studietilbud, utvikler/utprøver nye undervisningsmetoder eller materiell m.v., kan godskrives individuelt for dette. Oppgaver som det gis særskilt honorar for, skal ikke godskrives Sentrale verv Ordinært medlem av universitetsstyret godskrives undervisningsdelen med et antall arbeidstimer per år som svarer til 20 % av hel stilling. For ordinært medlem av universitetsstyret, som er ansatt i stipendiat- eller postdoktorstilling med undervisning eller atmet arbeid som tilsvarer 25 % av stillingen, fastsettes følgende to alternative godskrivingsordninger: % av stillingen benyttes til undervisning/annet arbeid, stillingsandelen til forskning/forskerutdanning utgjør 60 %. Stipendiat-/postdoktorperioden forlenges med 2,4 måneder per år styrevervet er utført. 2. Undervisningsdelenlannet arbeid godskrives med et antall arbeidstimer per år som svarer til 20 % av hel stilling Verv i nasjonale/internasjonale organer Hvis vervet har interesse for Universitetet i Tromsø kan det godskrives individuelt etter avtale med leder for enheten. Oppdrag som det gis særskilt honorar for skal ikke godskrives i arbeidsplanen. 1.6 Tillitsvalgtarbeid Tillitsvalgtarbeid utføres i samsvar med Hovedavtalen i staten og lokal særavtale om frikjøp for tillitsvalgte. 1.7 Arbeidspianer Instituttieder har ansvar for å utforme individuelle tidsavgrensede avtaler, og følge opp den enkelte ansatte. Arbeidspianene må inneholde: (1) fast tid avsatt til administrasjon og (2) en hovedkomponent for "Undervisning" og (3) en for "FoU". De to sistnevnte komponentene vil fra semester til semester ha noe avvik fra de normerte andelene for de enkelte stillingskategoriene. Undervisningskomponenten vil være delt inn i maksimalt 5 enkeitdeler i henhold til retningslinjene for tidsnormering av undervisning, jfpkt ovenfor. Man bør normalt ikke tillate at arbeidsplaner legges på et detaljnivå hvor det angis ressurser under f. eks. 20 timer. Arbeidsplanene skal gi uttrykk for enhetens arbeidsoppgaver, behov og tilgjengelige ressurser, og utformes slik at de blir redskaper for å planlegge og følge opp den faglige virksomheten ved enheten. Planene må utformes slik at de på en enkel måte kan brukes som grunnlag for f.eks. budsjett, årsmelding og øvrige styringsredskap.

12 2 Stillinger ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2.1 Professor For professor gjelder normalt følgende arbeidstidsfordeling: 50 % til forskningsdelen 50 % til undervisning, formidling, samlingsarbeid og administrasjon. Nærmere bestemmelser om fordeling fastsettes eventuelt i betenkning for hver enkelt stilling. For øvrig gjelder pkt. i så langt dette er relevant for stillingen. 2.2 Forsteamanuensis (og amanuensis) Fordelingen av arbeidsoppgaver skal over tid være omlag 50 % til forskning, 20 % til samlingsarbeid, 20 % til formidling og 10 % til administrasjon. For øvrig gjelder pkt. i så langt dette er relevant for stillingen. 3 Åremålsansatt instituttieder Fakultetene fastsetter i hvor stor grad instituttlederstillingene skal være tillagt forsknings- og undervisningsoppgaver. Pkt. I gjelder så langt det er relevant for stillingen. 4 Forsker For forsker skal hoveddelen av arbeidet bestå av forskning, forskningsformidling og forskningsadministrasjon. Forsker kan videre veilede mastergrads- og doktorgradsstudenter. For øvrig gjelder pkt. i så langt dette er relevant for stillingen. 5 Bistilling (professor II, forsteamanuensis II m.v.) Arbeidsomfang for ansatte i bistilling tilsvarer ca. 20 % av ordinær hovedstilling. Bistillingsinnehaveren står i denne tiden til universitetets disposisjon, og kan pålegges oppgaver innen undervisning, veiledning, forskning og administrasjon. Arbeidets innhold og fordeling fastsettes etter avtale med fakultetet. Undervisning, veiledning, eksamensarbeid og administrasjon arbeidstidsnormeres i samsvar med retningslinjer gitt i pkt. 1. Det settes opp arbeidsplaner i samsvar med pkt Kombinerte stillinger Det vises til eventuelle særskilte avtaler om arbeidsplikter og fordeling av disse. Det settes opp arbeidsplaner i samsvar med pkt. i.

13 7 Stipendiat Det vises til egne reglementer for stipendiater. Det settes opp arbeidsplaner i samsvar med pkt Vitenskapelig assistent Det vises til egne reglementer for vitenskapelig assistent. Det settes opp arbeidspianer i samsvar med pkt. i. 9 Relevante avtaler og regelverk Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 gjelder fullt ut også for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

14 3 Juridisk fakultet Her Nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Undertegnede fast ansatte lektorer ved det juridiske fakultet vil med dette gi uttrykk for bekymring for konsekvensene ved gjennomføring av de nye retningslinjene for fordeling av arbeidstid vedtatt av Universitetsstyret 16. juni (Sak 44-09) I de nye retningslinjene avsettes som norm 5% av tidsressursene i alle stillingskategorier til administrative oppgaver. (Pkt ). Dette vil medføre en reduksjon fra 100 timer til 42 timer i semesteret for lektorene og en reduksjon fra 75 timer til 42 timer for topp- og mellomstillinger. En så vidt vesentlig reduksjon i tidsressursene til administrative oppgaver vil etter vår oppfatning få store konsekvenser for driften av fakultetet. Ved innføringen av fakultetets nåværende regler for arbeidstid ble detaljert spesifisering av alle typer oppgaver fjernet nettopp fordi oppgavene var ment å bli ivaretatt innenfor rammene av den generelle administrasjonsressursen. Når denne nå reduseres vesentlig faller premissene for denne endring bort og en vil måtte påregne vesentlig mindre velvillighet fra de ansatte til å ta på seg oppdrag av type eksterne styreverv (U-vett, fredsstudiet, samisk senter) eller andre tverrfakultære oppgaver. Det samme vil gjelde løpende fakultære oppgaver som utredning av nytt alternativt pensum (som i dag i praksis ofte gjøres i samarbeid mellom avdelingsansvarlig og en aktuell faglærer), deltakelse på pedagogisk forum eller andre fora der viktige spørsmål knyttet til undervisning og driften av fakultetet drøftes. Enda viktigere er det imidlertid at en slik reduksjon i den generelle administrasjonspotten vil redusere den tid hver enkelt ansatt har til studentkontakt. Nærhet til studentene har tradisjonelt vært et av våre fortrinn som et relativt lite fakultet. Tradisjonelt har vi hatt en ordning med treffetider for de faglig ansatte og som avdelingsledere har vi oppfordret studentene til å ta kontakt med lærerne når de møter på faglige problemer. Som universitetslektorer har vi mye kontakt med studentene også utenfor den ordinære undervisningssituasjonen. Dette oppleves som viktig og verdifullt. Etter de nye reglene vil denne type studentkontakt måtte reduseres til et minimum. Etter vår oppfatning vil dette representere en utvikling i feil retning. Samlet dialogtid mellom studenter og lærere bør økes, ikke reduseres. Undertegnede har begge verv som avdelingsledere og eksamensledere på henholdsvis i. og 2. avdeling. Vi opplever at disse vervene i dag er for lavt normert i forhold til timetall. Selv om en stor del av arbeidet kan konsentreres til først og sist i semesteret er det mye løpende arbeid og stadig vekk helt nødvendige avbrytelser i andre gjøremål. I noen grad har den generelle administrasjonspotten for universitetsiektorer fungert som en buffer i forhold til dette. Dvs. vi har brukt av den generelle administrasjonspotten for å kunne utføre et forsvarlig arbeid som avdelingsledere og eksamensledere. Dersom denne generelle administrasjonspotten reduseres så vidt mye som det framkommer i de nye retningslinjene, vil tidsrammene bli for knappe til at det er mulig å gjøre et forsvarlig arbeid. Etter vårt syn er avdelingslederrollen hos oss i realiteten en faglig programledelse som bør fastsettes særskilt ihht. pkt i de nye

15 retningslinjene. Siden vi ikke har noen ordning med fagansvarlige lærere, har avdelingslederne et faglig ansvar langt ut over sine egne fagområder. Dette krever ekstra innsats (og tid) både gjennom at en må sette seg inn i stoff som ligger utenfor egne fagområder og gjennom at det ofte blir behov for drøftelse med andre faglærere. Dette gjelder særlig ved utvalg av og revisjon av pensum og i forbindelse med eksamen. Dersom det ikke er mulig å øke den generelle administrasjonsressursen ber vi om at det finnes alternative løsninger, for eksempel gjennom at ulike løpende oppgaver normeres særskilt, jfr. retningslinjenes pkt , 2. setning. Vi anbefaler at det avsettes et visst antall timer pr. ansatt til dialog med studentene utenfor den ordinære undervisningssituasjonen. Timetallet til slik dialogtidltreffetid kan gjerne sette i forhold til den ansattes undervisningsprosent. Vi anbefaler videre at avdelingsledelse og eksamensansvar fastsettes særskilt ihht. retningslinjenes pkt og at denne posten oppjusteres i forhold til dagens sats Tromsø den 30. september 2010 dvlgsen/ Kristin Solberg 7

16 \J CL) / Normeringssatser ved Det juridiske fakultet fra 1. januar 2009 Vedtatt av Fakultetsstyret i møte 15. desember 2008 (JF 83-08, DL ) Undervisning, veiledning m.v.: Undervisning: Forelesning Seminarundervisning (øgså Pedagogisk forum) 4 timer pr undervisningstime 3 timer pr undervisningstime Veiledning: Veiledning PhD-student Veileder/kontaktperson ifm praksis Veiledning Masteroppgave (30 sp) Veiledning Masteroppgave (60 sp) Doktorgradsopplæring: Deltakelse, senior med læreransvar Oppgaveretting: Retting av øvingsoppgaver Oppgavegjennomgang Inntil 320 timer pr student Veiledning ut over 4 år må det søkes spesielt om. 3 timer pr student 15 timer pr avhandling 30 timer pr avhandling 3 timer pr time FU-leder avgjør hvor mange lærere det er behov for. 2 timer pr svar 2 undervisningstimer ä 4 timer Eksamen, sensur og lignende: Semesteroppgave Hjemmeeksamen Skoleeksamen, skriftlig Skoleeksamen, muntlig SensormØter (alle eksamener) Praksisrapport Sensur Masteroppgave (30 sp) Sensur Masteroppgave (60 sp) Sensur/bedømmelse av doktoravhandling Tillegg som førsteopponent Tillegg som andreopponent Utarbeiding av prøver/oppgaver, alle avd. Utarbeiding av sensorveiledning, alle avd. Klage-/konte, utsatt prøve: Semesteroppgave / hjemmeeksamen Skoleeksamen, skriftlig Skoleeksamen, muntlig (JUR- 1004) Masteroppgaver Skriving av begrunnelse 3 timer pr besvarelse 4 timer pr besvarelse 1,5 timer pr besvarelse 2 timer pr kandidat 2 timer Alle sensormøter bør avholdes som telefonmøter 3 timer pr rapport 12 timer 18 timer 50 timer 30 timer 20 timer Medgått tid, inntil 20 timer Medgått tid, inntil 20 timer 4 timer pr besvarelse 2 timer pr besvarelse 2 timer pr kandidat Uttelling som for ordinær sensur 2 timer pr kandidat two000 Side

17 Tillegg ved sensur av få besvarelser, f.eks. 1 besvarelse: tredobbel uttelling når sensor må steppe inn på kort varsel i konterunden, 2 besvarelser: dobbel uttelling uten å ha vært med på ordinær sensur 3 besvarelser: uttelling for én ekstra besv. Administrative verv: Dekan 424 timer pr semester Prodekan forskning 240 timer pr semester Prodekan undervisning 240 timer pr semester Møtetid for medlemmer i Fakultetsstyret, Medgått møtetid x 2 Studieutvalget og Forskningsutvalget Avdelingsleder i.-5. avdeling, 50 timer pr semester eksamenslederansvar Eksamensleder avdeling 25 timer pr semester Nestleder i oppgaveutvalget 10 timer pr semester Fagansvarlig Jusshjelpa 60 timer pr semester Nordisk Prosedyrekonkurranse: Fagansvar 10 timer Forberedelse m.v. 10 timer Deltakelse i konkurransen 10 timer Leder Forskergrupper 20 timer pr semester? Behandles i FU. Det gis et tillegg på inntil 37,5 timer i forbindelse med planlegging og gjennomføring av seminar. Timer for seminar kan også fordeles til medlemmer i forskergruppa ved behov. Ved planlegging av større seminar kan satsen Økes. Likestillingsombud 6 timer pr semester Innstillingsutvalg alle stillinger, leder og Faktisk medgått tid medlem Diverse: Bedømmelse av søkere til stillinger: Stipendiatstilling 1-2 søkere 10 timer 3-4 søkere 15 timer 5-6 søkere 20 timer 7-8 søkere 25 timer 9-10 søkere 30 timer søkere 35 timer søkere 40 timer Førsteamanuensisstillin 1-2 søkere 25 timer 3-4 søkere 35 timer 5-6 søkere 45 timer 7-8 søkere 55 timer 9-10 søkere 60 timer two000 Side

18 11-12 søkere 65 timer søkere 70 timer Professorat 1-2 søkere 45 timer 3-4 søkere 60 timer 5-6 søkere 75 timer 7-8 søkere 90 timer 9-10 søkere 100 timer søkere 110 timer søkere 120 timer Generell administrasjon og veiledning: Topp- og mellomstillinger Lektorstillinger Stipendiatstillinger I tillegg kan det gis 5 timer til den som skriver bedømmelsen. 75 timer pr semester 100 timer pr semester 37,5 timer pr semester two000 Side

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det kunstfaglige fakultet angitt i kursiv skrift

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 25/14 Fastsatt dato: 8.5.2014 Erstatter: Retningslinjer fastsatt i sak

Detaljer

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET Fastsatt av: Fakultetsstyret for HSL-fakultetet Dato: 18.3.2013 Ansvarlig enhet: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Merk at kommentarer som kommer inn etter oppgitt frist for tilbakemelding, ikke vil bli tatt til etterretning.

Merk at kommentarer som kommer inn etter oppgitt frist for tilbakemelding, ikke vil bli tatt til etterretning. UNDERVISNINGSREGNSKAPET VED IF Undervisningsregnskapet brukes for å ivareta forskningstid for den enkelte, for å oppnå en rettferdig fordeling mellom de ansatte og for å dimensjonere undervisningen i fagene.

Detaljer

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag Dette dokumentet vil være gjeldende for utarbeidelse av arbeidsplaner i forbindelse med budsjettering for instituttene ved Fakultet for kunstfag. Prinsippene

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

SAK VIKAR- OG REISESTIPEND DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref.

SAK VIKAR- OG REISESTIPEND DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref. DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK 16-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 14.06.2013 Arkivref.: 2012/5932 VIKAR- OG REISESTIPEND 2013-2014 I møte 08.03.2013 behandlet fakultetsstyret søknad om tildeling av FoU-termin

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 31/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 17. juni 2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/01 1.4 Oppnevning av Studieutvalg 2013-2015, samt oppnevning av

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisningsog forskerstillinger ved Det kunstfaglige fakultet

Utfyllende bestemmelser for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisningsog forskerstillinger ved Det kunstfaglige fakultet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF 13-11 Til: Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 1.9.2011 Arkivref.: 2011/4371 Utfyllende bestemmelser for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisningsog

Detaljer

Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse

Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse Vedtatt Instituttstyremøte 22.10.2012 (Sak SAM-S 48/12). 1. Innledning NHH har innført et system for utarbeiding av belastningsregnskap for undervisning og veiledning.

Detaljer

Pliktarbeid: muligheter eller tidssluk. Lena A. Ulfseth 1

Pliktarbeid: muligheter eller tidssluk. Lena A. Ulfseth 1 Pliktarbeid: muligheter eller tidssluk Lena A. Ulfseth 1 Hva var problemet hos oss (Ahs)? lite forutsigbart og preget av tilfeldigheter tidsbruk / regning av timer- hva er reelt variert hva som gjøres

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/ Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S 03-10 i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/6820-11 1. Formål 1.1 Universitetet i

Detaljer

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET Fastsatt av: Fakultetsstyret for HSL-fakultetet Dato: 18.3.2013 Ansvarlig enhet: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester.

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Overview 2015 TIKs kapasitet og ressursbehov Kort om timeregnskapsføring Grunnlaget for timeregnslapssystemet er kravet om at en grunnenhet ved

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved Det humanistiske fakultet

Retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved Det humanistiske fakultet V-sak 4 Vedlegg 1 Forslag til reviderte retningslinjer Retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved Det humanistiske fakultet Vedtatt av fakultetsrådet 08.02.95, revidert av fakultetsstyret

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

I tillegg til sakene som var ført opp i innkalling, kom sak FS Møteplan for høsten Arbeidstimenormering. Vedtak (5 mot 4 stemmer):

I tillegg til sakene som var ført opp i innkalling, kom sak FS Møteplan for høsten Arbeidstimenormering. Vedtak (5 mot 4 stemmer): Møte: Fakultetsstyret MØTEREFERAT Møtedato: Onsdag 18.juni 2008 klokka 1315-1600 Sted: Rådsrommet (A 3021) Til stede: Forfall: Rolf Gaasland (dekan), Marie-Theres Federhofer, Ingebjørg Hage, Endre Mørck,

Detaljer

Studieutvalget - Møtereferat

Studieutvalget - Møtereferat Studieutvalget - Møtereferat Møtedato: 16.11.2011 kl. 12.15-14.30 Møteleder/referent: Kristin Solberg / Kjersti Dahle Til stede: Kristin Solberg, Ingvild Jakobsen, Irene Dahl (vara), Stine Hagavei, Vegard

Detaljer

Undervisningsressurser på Filosofi og Exphil 2016-2025

Undervisningsressurser på Filosofi og Exphil 2016-2025 Undervisningsressurser på Filosofi og Exphil 2016-2025 12.04.2016/ACL Beregning av behov for undervisningsressurser Kilder for dette er i all hovedsak arbeidspliktregnskapet og de kostnadsberegningene

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R BE 5 Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: 19.09.2013 IJNIVERSITET SAK JF 52/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 28.10.2013 Vedtagelse av betenkning - postdoktor i

Detaljer

Oppsummert er dekanatets forslag, som ble sendt ut på høring, som følger:

Oppsummert er dekanatets forslag, som ble sendt ut på høring, som følger: Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Normer for arbeidstid, undervisning og annet pålagt arbeid Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Arkivsaksnummer: 2012/3560

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Vedtatt av Fakultetsstyret 27.8.2001 Revidert av Fakultetsstyret 19.11.2002 Revidert av dekanus i D-sak 011/06 31.01.2006

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av FoU-termin

Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S 03-10, revidert i sak S 22-14 Gjelder fra: 1. januar 2015 Arkivreferanse: 2009/6820-52 1. Formål 1.1 Universitetet i Tromsø

Detaljer

UNDERVISNINGSREGNSKAP SATSER VED PSYKOLOGISK INSTITUTT

UNDERVISNINGSREGNSKAP SATSER VED PSYKOLOGISK INSTITUTT UNDERVISNINGSREGNSKAP SATSER VED PSYKOLOGISK INSTITUTT Timesats, Kommentar PSI per des. 2014 Undervisning i Forelesning 100+ 5 OBS! PSY2600 Forelesning 4,5 Blandede forelesning og seminar Seminar 3,5 Oppjustert

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET

INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET Studiestyresak: 02/12 Saksnr.: 2010/3834 Møte: 8. februar 2012 INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET Masterstudiet ved har normert studietid, som er 4 semester for heltidsstudenter.

Detaljer

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsledelsen Dato: 12. desember 2014 Sak: V-sak 6 i møte 19. desember 2014 RETNINGSLINJER FOR PLIKTARBEID FOR STIPENDIATER Stipendiater i fireårig stilling ved har et pliktarbeidsår

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 111/15 Reviderte retningslinjer for arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger Saksnr: 15/07176-1 Saksansvarlig: Halfdan

Detaljer

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 11/14 SAK M 11/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Følgende er de formelle retningslinjene for pliktarbeid på SUM:

Følgende er de formelle retningslinjene for pliktarbeid på SUM: HÅNDBOK FOR DOKTORGRADSSTUDENTER VED SENTER FOR UVIKLING OG MILJØ Sist oppdatert 2.februar 2015 Ved oppstart som doktorgradstipendiat på SUM Som doktorgradsstipendiat på SUM har du stor fleksibilitet og

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Dato: 22.08.17 Deres ref.: Vår ref.: Dekanvedtak - JF - Endringer i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken på bakgrunn av innstilling

Detaljer

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 14-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 20.4.2012 Arkivref.: 2012/1901 Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner I strategiplanen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap 1. Sammensetning og mandat Nasjonalt fagråd oppnevnte 9. Mars 2006 en komité som skal vurdere forskjellige sider av betydning

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Dato: 21.06.2016 Saksbehandler:RandiSaunes Dekanvedtak: Fastsettelse av honorarsats og godskriving for hjemmeeksamen 3000 ord Det vises til dekanvedtak av 15.12.2015

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag

Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag U i T N 0 R G E s ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/3834 1W0000 Dato:20.02.2014 SakJF 12-14 SAK JF 12-14 Til: Fakulteisstyret Møtedato: 3. mars 2014 JF 12-14 Årspian 2014 for Det

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA MØTE 29. OKTOBER 2010 Vedtak: Referatet godkjennes

FS BFE /384 REFERAT FRA MØTE 29. OKTOBER 2010 Vedtak: Referatet godkjennes FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato: 9. desember 2010 Arkivref.: 2010/384

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 20/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 03. juni 2013 Arkivref.: 2013/2491 IBA004/ Forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum -

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Hoel Lie Kristine Korsnes

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Hoel Lie Kristine Korsnes MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08. mars 2013 Arkivref.

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08. mars 2013 Arkivref. DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 07 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08. mars 2013 Arkivref.: 2012/5932 TILDELING AV FOU-TERMIN 2013-2014 Det vises til vedlagte saksframlegg

Detaljer

Strategiplan 2014 2020 Rettssikkerhet og kompetanse

Strategiplan 2014 2020 Rettssikkerhet og kompetanse Fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte Det juridiske fakultet Pedagogisk forum 15 oktober 2015 Strategiplan 2014 2020 Rettssikkerhet og kompetanse Satsingsområder Fakultetet skal være internasjonalt

Detaljer

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. mars 2015 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 6-4 første avsnitt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet, H4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 31.05.2012 Deres ref.: Vår ref.: Godtgjørelse/fradrag for sensur av essays, (mid) term-paper, draft, assignment og oral debate/presantation for

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 42/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Anders

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer http://www.hioa.no/studier/lov-og-regelverk/retningslinjer-for-oppnevning-og-bruk-avsensorer Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer Fastsatt av studieutvalget 13. juni 2013 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 12.01.2012 Deres ref.: Vår ref.: 2008/1679 Forslag om endringer i godtgjørelse for stillingsbedømmelser Ved revisjon av Reglement

Detaljer

Revisjon av studieprogrammene i psykologi i 2017 prosessbeskrivelse.

Revisjon av studieprogrammene i psykologi i 2017 prosessbeskrivelse. Revisjon av studieprogrammene i psykologi i 2017 prosessbeskrivelse. 1. Bakgrunn a) Ekstern evaluering av instituttets studieprogrammer Alle studieprogrammene i psykologi ved PSI/UiO ble gjenstand for

Detaljer

Det historisk-filosofiske fakultet

Det historisk-filosofiske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Møtereferat Til stede:. Kathrine Skretting, Kari Melby, Margrethe Aune,Vegard Austmo, Magnar Breivik, Lars Sigfred

Detaljer

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett NOTAT Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett Det foreslås at det fom høsten 2017 innføres prosedyrekonkurranse som et obligatorisk element på JUS2111. Alle studentene

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger

Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger 2. februar 2010 Høgskolen i Bergen Professor Monica W. Nortvedt Satsning på og organisering av FoU virksomheten Strategisk plan -25% førstekompetanse

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 40/16 28.04.2016 Dato: 17.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/10007 Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Del I: Generelle

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen:

NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen: NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo - innretting av og program for evalueringen: Foruten å vurdere helheten i kvalitetssikringssystemet vil komiteen

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Arkivref: 2014/307 KGA000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET Sak JF 5/14

Arkivref: 2014/307 KGA000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET Sak JF 5/14 U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/307 KGA000 ARKTISKE Dato: 3.2.2014 UNIVERSITET Sak JF 5/14 SAK JF 5)14 Til: Fakultetsstryet Møtedato: 24.2.2014 Betenkning stipendiat i rettsvitenskap

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 12 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 1. juni 2017

Detaljer

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND UNIVERSITETET I BERGEN Arkivkode: Fakultetsstyresak: 34 Saksnr.: 2017/7213 Møte: 15. juni 2017 FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013. Forskerutdanningen

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer