MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010"

Transkript

1 MAT OG MAKT en artikkelsamling ut gitt i anledning verdens matvaredag 2010

2 forord Innhold 16. oktober er den årlige markeringen av Verdens matvaredag. Vi har valgt å gi dette heftet tittelen Mat og makt. For Norges Vel som jobber med næringsutvikling og styrking av produsentorganisasjoners markedsmakt er dette et naturlig tema å fokusere på. Markeringen av Verdens matvaredag er viktigere enn noen gang. Effektene av de samlede globale krisene er enorme for verdens fattige men de påvirker også oss. FNs landbruksorganisasjon har beregnet at verdens matvareproduksjon må økes dramatisk hvis vi skal kunne fø jordens stadig voksende befolkning. Krisene rammer målgruppen for Norges Vels internasjonale virksomhet hardt. Vi mener at utvikling av et mer produktivt, markedsrettet og bærekraftig jordbruk som løfter de mange små og mellomstore produsentene vil være et svært viktig bidrag. Ikke bare for å fø befolkningen og gi småprodusentene økte inntekter, men også for å ta vare på verdens land- og skogressurser på en bærekraftig og klimavennlig måte. Mat fra overskudd til knapphet? 4 Jordran eller utviklingsmulighet? 6 Land grabbing i Etiopia 8 Retten til fullgod mat 10 Samarbeid gir bedre klima 14 Mat og makt i Tanzania 17 Kvinner og likestilling i sør 20 Hvem har framtida i sine hender? 22 Vi har forsøkt å belyse ulike relevante problemstillinger knyttet til temaet mat og makt ved hjelp av bidrag fra Norges Vels medlemsorganisasjoner, internasjonale samarbeidspartnere og sentrale stemmer fra norske kunnskapsmiljøer. Heftet du holder i hånden er gitt ut med informasjonsmidler fra Norad. Vår ambisjon er at temaene som belyses vil bidra til kritisk refleksjon og engasjement blant våre medlemmer og i den norske offentligheten for øvrig. God lesning! Postboks 115, 2026 Skjetten Tlf.: e-post: Ansvarlig redaktør: Lars Mork Gundersen Redaktør: Silvia Maria Suh I redaksjonen: Øyvind Ørbeck Sørheim og Stein Bjørnbekk Forsidebilde: Norges Vel Design og layout: Cox Oslo Trykk: TS Trykk 2 3

3 Mat fra overskudd til knapphet? Forsyningskrisen vinteren 2008 og tørken i Russland sommeren 2010, aktualiserer igjen spørsmål om jordbruket er i stand til å fø oss alle i framtiden. Etter at vi har hatt fallende pristrender på jordbruksvarer i flere generasjoner, kan utviklingen nå snu. Kilder: Norad FN Global campaign for education - *) ACWW Associated Country Women of the World Tekst og foto: Christian Anton Smedshaug, seniorrådgiver Norges Bondelag I de 140 årene mellom 1865 og 2005 så verden grovt sett prisvekst kun i krigstid det vil si første og andre verdenskrig og ved stort produksjonsfall som i starten på 1970-tallet. Matprisene har derfor falt med om lag 1 prosent i året i nesten halvannet århundre. Sjokket var derfor stort da prisene plutselig steg sterkt i årene For første gang på nesten halvannet hundre år steg matprisene til tross for økende produksjon, og ga oss en advarsel om at ressurstilgangen ikke er ubegrenset og at prisfallet på de fleste råvarer som preget forrige århundre kan være forbigående. Økende kjøpekraft i verden, der Kina er blitt storimportør av soya og India balanserer hårfint på grensen til kornimport og sterk befolkningsvekst i Midt-Østen, gjør at det er langt flere som konkurrerer om ressursene på verdensmarkedet enn før. Befolkningsvekst krever økt produksjon Den totale befolkningsmengden på jorda er anslått til å øke til 9 milliarder mennesker rundt 2050, og kan nå 10 milliarder noen tiår senere. India alene vil trolig ha 1,7 milliarder innbyggere i 2050, 300 millioner fler enn Kina på samme tidspunkt, og nesten like mange som i hele verden like etter den andre verdenskrig. Verdens totale kornproduksjon må øke med om lag 50 prosent fra dagens nivå fram mot 2050 og kjøtt og melkeproduksjonen dobles innen samme tid om vi skal være sikre på at det skal være mat til alle av tilstrekkelig kvalitet. Den største utfordringen finnes i landene sør for Sahara, hvor om lag en tredjedel av befolkningen i dag regnes som underernært. FN mener at Afrika vil få en fordobling av befolkningen i løpet av dette århundret, og det innebærer et behov for minst tre ganger så mye mat som det produseres i dag. FNs landbruksorganisasjon har beregnet at om lag 85 milliarder dollar må investeres årlig i jordbruket i Sør for at vi skal greie å fø verden i Av dette anslås halvparten å måtte komme som bistand. Klimaforskere hever anslagene til mellom 100 og 400 milliarder dollar årlig, for både Nord og Sør. Foreløpig har G8 landene sagt at de vil bidra med 20 milliarder dollar over tre år altså 7 milliarder dollar årlig i form av bistand. Til sammenlikning har Det internasjonale pengefondet beregnet at om lag milliarder dollar er brukt hittil for å demme opp for finanskrisen. Fremtidsrettet politikk Skal vi greie å øke matproduksjonen tilstrekkelig til tross for klimaendringer og knapphet på fossil energi og vann, må hvert land også få fleksibilitet til å velge en nasjonal landbrukspolitikk som er tilpasset de sterkt varierende naturgitte forutsetninger for jordbruket verden rundt. Kun gjennom dette kan vi utnytte det globale potensial for økt produksjon. I lys av dette bør et første skritt være at WTO-mandatet fra 2001 revideres slik at utviklingen knyttet til klimaendringer, global matsikkerhet, svinnende fossil energi og økonomisk krise blir hensyntatt. Flertallet av verdens nesten en milliard sultende er tilknyttet jordbruket. Mye av dagens krise i global matsikkerhet skyldes svikt i nasjonal og internasjonal landbrukspolitikk. I disse dager ser vi at det er betydelige problemer grunnet store inntektsfall i et av verdens mest effektive og industrialiserte landbruk EU. Samtidig sliter småbønder i Sør, og mange greier ikke å brødfø sine familier. Vi trenger en framtidsrettet politikk som setter produksjon og produsent i fokus i Nord, men særlig i Sør. Kanskje kan vi øke totalt åkerareal fra dagens millioner ha opp mot millioner ha. Likevel må brorparten av den økte produksjonen komme på dagens areal. Det er ingen umulig utfordring, men vi må starte i dag. Om energiknapphet og matmangel på verdensmarkedet blir langvarig, vil de menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene bli enorme. Vi har res sursene til å unngå dette med framtidsrettet politikk. Christian Anton Smedshaug har skrevet boken «Kan jordbruket fø verden?», Universitetsforlaget Den utkom på engelsk i mai i år med tittel «Feeding the world in the 21 century», Anthem Press, London. I mange land i Sør, som her i Uganda, er det store muligheter for å øke produksjonen for å møte det 21. år - hundrets utfordringer. 4 5

4 Utenlandske investeringer i landbruk i Afrika JORDrAN ELLER UTVIKLINGS MULIGHET? Det har de siste årene vært en boom i utenlandske aktørers langtidsleie av jord i Afrika. Mens det ofte er europeiske selskaper som overtar jord for produksjon av bioenergi, er den nye trenden innen matproduksjon i Afrika dominert av arabiske og asiatiske land. Tekst og foto: Tor A. Benjaminsen, professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap Libya er for eksempel sterkt inne i Mali og har overtatt kontrollen over hektar for risproduksjon beregnet på et hjemlig marked. Selskaper fra Saudi- Arabia har overtatt kontrollen over enorme områder i Etiopia og Sudan for å produsere mat for hjemlandet eller for det internasjonale markedet. Det mest kjente eksempelet på denne trenden er det sørkoreanske konsernet Daewoo som skulle ta over kontrollen over halvparten av jordbruksarealene i Madagaskar. Dette var medvirkende til opptøyene som i begynnelsen av 2009 styrtet presidenten. I Tanzania har det svenske firmaet SEKAB satset på produksjon av biodrivstoff for det europeiske markedet basert på dyrking av sukkerrør fra over hektar i store monokulturplantasjer. Jorda leies for 99 år av sentrale myndigheter for 3-4 kroner per hektar i året. I et testprosjekt leide selskapet hektar som tidligere har vært en statlig ranch. I flere tiår har imidlertid noen tusen mennesker dyrket ris, kassava og sesam på dette området, samtidig som deler av det blir brukt som beiteland av masaier. Det var planer om at alle disse menneskene skulle bortvises, og at skogen skulle fjernes for å gjøre plass til sukkerrør. I tillegg ville prosjektet ha store negative økologiske konsekvenser ved høyt forbruk av vann, sprøyting med plantevernmidler og tap av biologisk mangfold i skogområder samt mangrover og korallrev langs kysten. SEKAB håpet å tjene omkring en milliard dollar i året etter at alle investeringer i Tanzania var på plass. I 2009 måtte imidlertid SEKAB avslutte denne satsningen i Tanzania, fordi investorene fikk kalde føtter og trakk seg etter en omfattende offentlig debatt i Sverige. Kritikerne av SEKABs planer har blant annet påpekt at småbrukere vil fordrives fra sine jorder, at det totale karbonregnskapet sannsynligvis ikke blir positivt, fordi skog skal ryddes før sukkerrør plantes, og at det aldri ble foretatt en skikkelig og uhildet miljøkonsekvensutredning. På slutten av 2009 solgte forøvrig SEKAB sitt datterselskap i Tanzania for den symbolske sum av 400 SEK til selskapet EcoDevelopment som eies av flere sentrale personer involvert i SEKABs satsning i Tanzania. Dette betyr at planene om bioenergiplantasjer i landet enda ikke er lagt på is. Svaret på kritikken mot SEKAB har vært at dette er en ideologisk basert kritikk mot kapitalinvesteringer i Afrika, og at slik kritikk holder folk nede på «steinaldernivå». Investering av kapital er nødvendig for å få fart på økonomien og få utvikling i Afrika, sies det. Og skal man lage omelett, må man nødvendigvis knuse noen egg. Men det finnes også et alternativ til å overta full kontroll over store områder. Man kan i stedet la småbønder fortsette å kontrollere jorda for så å kjøpe avlingen direkte fra dem. Noen selskaper følger denne modellen. Forskning viser at tilgang til markeder er et fellestrekk for de suksesshistoriene som finnes om jordbruksutvikling i Afrika. For at bøndene skal kunne nyte godt av denne utviklingen må de kontrollere produksjonsmidlene. Jord er i denne sammenheng det viktigste produksjonsmiddelet. For at resultatet av de utenlandske investeringene ikke skal resultere i jordran «land grabbing», må både nasjonalstaten og investorene respektere småbøndenes etiske og historiske rettigheter til jord, selv om det formelt sett vanligvis er staten som eier jorda. Slik lovgivning er en gjenlevning fra kolonialismen og den var som kjent basert på om fattende jord r a n. Det finnes dessverre mange eksempler på at småbønders rettigheter ikke respekteres av afrikanske myndigheter og utenlandske investorer. Da fører investeringene til det vi kan kalle jordran. Det finnes altså et alternativ. Dette består i å anerkjenne lokale jordrettigheter og å la bøndene selv få produsere for et marked. Det vil de gjøre om prisene er gode nok. I dag er det en økende tendens til at utenlandsk kapital overtar kontrollen over store jordområder i Afrika og ekskluderer lokalbefolkningen. I Bagamoyodistriktet i Tanzania fikk det svenske firmaet SEKAB leid hektar av staten for å dyrke sukkerrør som skulle gjøres om til bioenergi til forbruk i Europa. Flere tusen mennesker skulle bortvises fra området. 6 7

5 produksjon og dyrking av roser for eksport har hatt et visst omfang, men utleie av land i statlig regi, for produksjon av råvarer til biodrivstoff eller dyrking av mat for forbrukere i rikere land, er av ny dato. Etiopiske myndigheter begrunner sin nye jordutleiepolitikk med at de vil tjene penger på bedriftsskattelegging og etablering av nye jobber. På sikt tror også etiopiske myndigheter at de skal tjene på leaseavgiftene, selv om det er vanskelig å se hvordan det er økonomisk mulig når avgiften er én dollar i året for en hektar jord, i motsetning til for eksempel i land som Indonesia eller Malaysia hvor det vil koste 350 dollar per år for tilsvarende jord (jf Bloomberg News). Regjeringene i afrikanske land blir kritisert for å prioritere kortsiktig økonomisk gevinst (ofte rett i egne lommer), fremfor å utvikle langsiktig matsikkerhet for de brede lag av befolkningen. Fra den etiopiske regjering blir kritikken mot deres utviklingspolitikk møtt med sedvanlig retorikk om landets uavhengighet og retten til selv å bestemme over egen utvikling. Få bistandspartnere tør å kritiserer den etiopiske regjeringens politikk direkte, siden det kan medføre utkastelse under det nye restriktive lovverket som er ratifisert over de siste årene. Selv vestlige bilaterale partnerregjeringer er forsiktig med kritikk av landets utviklingsstrategi på dette punkt. Årsakene til det er mange. Det handler blant annet om strategisk støtte fra USA som er avhengig av Etiopia i krigen mot militante islamistgrupper i regionen. I tillegg er landets statsminister en usedvanlig kunnskapsrik mester i politisk spill, som får operere uimotsagt. Norges holdning til regimet har tidligere vært kritisk, men etter utkastelsen av norske diplomater for et par år siden har kritikken stilnet og Norge fokuseland grabbing i etiopia Hvordan skape best og mest effektiv jordbruksutvikling i Etiopia og andre afrikanske land? Afrika trenger store investeringer i sitt landbruk for å mekanisere og omlegge til storskalaproduksjon. Men når det er etiopisk politikk å leie ut verdifullt jordbruksland til utenlandske aktører for eksport av matproduksjonen, samtidig som regjeringen ber om hjelp til å fø landets befolkning, bør det reise noen spørsmål om dette er rett strategi. Tekst: Kjetil Tronvoll, PhD, Senior partner, International Law and Policy Institute (ILPI) «Alle investerer i industriproduksjon i Kina; alle investerer i serviceindustrien i India. Alle trenger å investere i Afrika pga matproduksjon,» uttalte nylig en indisk investor i Etiopia til Bloomberg News. I takt med den globalt økende prisen på matråvarer, har investeringsvilligheten fra utenlandske aktører økt i Afrika. Et tilleggsinsentiv er den særdeles lave leasingkostnaden, i realiteten mer eller mindre kostnadsfritt. I tillegg er lønnskostnader på ca 1 dollar dagen langt under den internasjonale «minstelønna». Dette har medført at i løpet av siste fireårsperiode ( ) i Ghana, Madagaskar, Mali og Etiopia er til sammen kvadratkilometer jordbruksland leaset av utenlandske selskaper. Etiopia alene planlegger å lease ut kvadratkilometer over de neste tre årene; et areal som tilsvarer 4 prosent av sitt totale dyrkningspotensiale! Dette i et land med over 80 millioner innbyggere, hvor ca 13 millioner er avhengig av matbistand og millioner av mennesker er på randen av sult hvert år. Avviser kritikk Etiopia og andre afrikanske land trenger uten tvil en reform av jordbruksproduksjonen og store summer av utenlandsk kapital for å utvikle et mekanisert og økonomisk rasjonelt storskala jordbruk. Det argumenteres med at «den grønne revolusjon» som for tjue år siden revolusjonerte jordbruket i Asia, ikke nådde frem til Afrika. Det blir påstått, for eksempel, at Etiopia med sine massive arealer med pløyejordbruk bare har ca traktorer til disposisjon; mens det meste av pløyingen fortsatt blir utført med treplog og okse på samme vis som på Kristufødsels tid. Kommersiell investering i jordbruk startet for få år siden. Bomulls- rer nå mer på tradisjonell bistand og støtte til kommersiell for retningsutvikling, og ønsker helst å unngå å problematisere landets utviklings- og menneskerettighetsproblematikk. Staten har all makt Etiopias grunnlov fastslår at alt land tilhører staten, og individuell eiendomsrett er ikke sikret med lov; et prinsipp mange afrikanske land følger. Etiopias autoritære, marxistisk-originerte regjering tar ikke nevneverdige hensyn til småbøndenes eller nomadefolkenes arealbehov og bruksformer når land beslaglegges på vegne av sentralt bestemte «utviklingsstrategier». Det er ikke tilfelle at store arealer ligger brakk i Etiopia, som regjeringen argumenterer. Etiopia har en befolkning på over 80 millioner. Der det er mulig dyrker mennesker mat eller beiter dyr. Storstilet utleie av land forutsetter statlig konfiskering av jordbruksland som allerede er i bruk. Dette er bare mulig i et land der statens makt er uinnskrenket og uimotsagt. Gjennom en totalitær statlig struktur, kontrollerer sentralregjeringen de fleste sektorer i samfunnet. Bondelag, utviklingsagenter og andre statlig kontrollerte organer bruker sin makt til å marginalisere og kneble all opposisjon til regjeringens utviklingspolitikk. Opposisjonen får bare lov til å operere i hovedstaden og i enkelte urbane sentre. På landsbygda, der de fleste etiopiere lever, blir opposisjonspolitikere fengslet og partikontorer stengt. Diplomater ferdes sjelden utenfor hovedstaden og regimets brutalitet blir i stor grad oversett av det internasjonale sam funnet. Det finnes derfor få, om noen, interne kontrollmekanismer/ institusjoner i Etiopia som kan kritisere og ansvarliggjøre myndighetenes maktbruk og politikk på dette området. Uten rettigheter Situasjonen i Etiopia er spesielt utfordrende siden jordbrukslandet konfiskert ligger i de såkalte «perifere» regi onene. I særlig grad er delstaten Gambella påvirket, hvor indiske kommersielle interesser tar over store jordeiendommer for eksport av jordbruksvarer tilbake til det indiske markedet. Når man vet at delstatsregjeringene i disse perifere stater har svært dårlig kompetanse og kunnskap om generell forvaltning og utviklingsmodeller, samtidig som det er liten demokratisk ansvarliggjøring, kan man stille spørsmålstegn ved om myndighetene virkelig representerer og forvalter folkets vilje med denne politikken. I de perifere delstatene har man et tilleggsmoment som også ofte blir oversett, nemlig livsgrunnlaget for de nomadiske befolkningsgruppene som lever i disse regionene. Det viser seg at nomadiske og pastorale rettigheter til jord ofte neglisjeres, både pga kulturforskjell hvor de styrende eliter i hovedstaden i stor grad kommer fra den bofaste høylandsbefolkningen som ser med forakt på nomade folkenes «laverestående» kultur. Samtidig er nomade befolk nings gruppene i Etiopia uglesett nettopp på grunn av deres mobilitet og arroganse vis-a-vis statsgrenser, som også ut fordres daglig av fiendtlige nabostater eller opprørs grupperinger. Sentralregjeringen i Etiopia, som i andre afrikanske land, ønsker å bosette de nomadiske befolkningsgruppene, for med det å sosialisere dem inn i en statskultur som ikke utfordrer eller utvanner deres territorielle, politiske og kulturelle enhet. Det er derfor opportunt for sentralregjeringen å lease ut pastoralt jordbruksland, da dette også medfører at nomadebefolkningens livsgrunnlag ødelegges. Den etiopiske statens politikk medfører at mange fattigfolk på landsbygda fratvinges den jorden de dyrker for egen overlevelse, i mange tilfeller også uten noen økonomisk kompensasjon. Bøndene får heller ikke lov til å selge jorda, siden privat eierskap til jord ikke er tillatt. Inntektene fra jordleieavtalene går rett til sentralregjeringen, og tilfaller ikke lokalsamfunn som blir frarøvet jorda de har dyrket i generasjoner. Det er også sannsynlig at jordløse bønder ender som underbetalt arbeidskraft for utenlandske selskaper som leier jorda. Andre inntektsmuligheter finnes knapt i fattige lokalsamfunn i Etiopia. Det er god grunn til å stille spørsmål ved disse landarbeidernes kår og rettigheter. Barnearbeid er utbredt og anstendige arbeidsforhold er absolutt ikke en selvfølge i Etiopia. Ei heller i land som India og Saudi-Arabia som nå etablerer seg som oppsittere på den etiopiske landbygda. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om det som skjer på den etiopiske landsbygda skaper utvikling. I stedet for forbedrede levekår kan resultatet bli fortsatt fattigdom i en befolkning av landarbeidere, uten medbestemmelse og tilgang til jordbrukslandet som er bærebjelken i økonomien. I verste fall kan utleie av jord til utenlandske aktører ramme mat sikkerheten i etiopiske lokalsamfunn og ytter ligere underminere en av de mest grunnleggende menneske rettighetene retten til mat. Utviklingsmessige dilemmaer Ser vi på den etiopiske landsbygda konturene av en ny verdensorden; en økonomisk arbeidsdeling der litt rikere land baserer det nyvunne forbruket i sine middelklasser på ressurser fra verdens fattigste land mange av dem med autoritære regimer der menneskerettigheter og demokratiske beslutninger har dårlige kår? Og hva slags nye konflikter kan dette være med på å skape i fremtiden; når nye klasser av landløse vil kreve sin del av «utviklingen» eller ta jorda tilbake? Utleie av tiltrengt jordbruksland strider trolig mot intensjonene for både norsk og internasjonalt utviklingssamarbeid med Etiopia. Samtidig er den lite forenlig med målsettingene om matsikkerhet og menneskerettigheter. Både statlige bilaterale aktører og internasjonale ikkestatlige organisasjoner må være seg bevisst den utviklingspolitikk som brer om seg i Afrika på dette feltet. Det er i møtet med en politikk som knesetter en verdensorden det er moralsk vanskelig å forsvare, som utbytter fattigfolk og som krenker grunnleggende rettigheter at man må si fra. Alternativet er å bli den autoritære statens medløper. 8 9

6 Alle mennesker har rett til mat. Dette står nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948, og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra Likevel er nær 1 milliard av verdens befolkning sultrammede. I følge FNs spesialrapportør på retten til mat Olivier De Schutter, er det nødvendig å For mer informasjon, se FNs spesialrapportør på retten til mat FNs organisasjon for mat og landbruk endre måten man snakker om verdens sultne. I stedet for å snakke om de sultne må man se på hvem de sultne er, sa De Schutter da han gjestet et seminar i regi av Utviklings fondet og International Project on the Right to Food in Development (IPRFD) i september. Av verdens rundt 1 milliard sultne er hele 50 prosent småprodusenter innenfor jordbruk. Sultrammede bosatt på landet utgjør 20 prosent og er en økende gruppe. Pastoralt landbruk (nomadisk kveghold), fiskere og folk som livnærer seg av skogen utgjør 10 prosent, mens sultrammede bosatt i byer utgjør 20 prosent og er en økende gruppe. Alle mennesker har rett til mat. Dette står nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948, og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra Retten til fullgod mat Da statsledere og deres representanter var samlet på Verdenstoppmøtet om mat i Roma i 1996, ble en viktig milepæl nådd. Det ble gjentatt at tilgang til fullgod mat er en menneskerett, samtidig som det ble erkjent at denne rettigheten var vagt utformet og trengte nærmere klargjøring. Tekst: Silvia Maria Suh, kommunikasjonsrådgiver Norges Vel Foto: Ellen Cecilie Andresen og Norges Vel Da denne milepælen ble nådd var det mye takket være en gruppe norske fagfolk som lenge hadde drevet forskning og internasjonal lobbyvirksomhet på om rådet mat som en menneskerett. Dette arbeidet startet allerede på slutten av 70-tallet med den kalde krigen som bakteppe. Daværende utenriksminister Knut Frydenlund ville se nærmere på betydningen av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som hadde trådt i kraft i 1976, for å se på hvordan Norge kunne styrke og fremme disse rettighetene i utviklingsland, forteller Wenche Barth Eide ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo og sentral i prosjektgruppen International Project on the Right to Food in Development. Jurist og menneskerettighetsekspert Asbjørn Eide ble engasjert for å skrive en utredning om temaet, og henvendte seg snart til fagfolk innen andre områder; arbeid, utdanning samt mat og ernæring der Barth Eide og andre ble trukket inn. Arbeidet ble først møtt med liten forståelse fra myndig heter i mange land, inkludert utviklingsland. Det norske miljøet jobbet nært med andre internasjonale miljøer som oppstod på feltet, spesielt FIAN FoodFirst Information and Action Network, og gradvis flere forskere, NGOgrupper og pådrivere i utviklingsland. Honnør til Norge Gradvis ble det vist mer interesse, spesielt fra 10 11

7 (F.v.) Jurist og menneskerettighets ekspert Asbjørn Eide ved Senter for menneske rettigheter ved UiO, FNs spesialrapportør på retten til mat Olivier De Schutter, førsteamanuensis ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO Wenche Barth Eide, og professor i samfunnsernæring ved HiAk Arne Oshaug. Eide, Barth Eide og Oshaug gjorde tidlig pionerarbeid på om rådet mat og menneskerettigheter og er ledende i prosjektgruppen International Project on the Right to Food in Development. I september arrangerte de seminar om verdens matsikkerhet sammen med Utviklingsfondet der FNs spesialrapportør var blant foredragsholderne. Fullgod matforsyning/tilgang innebærer blant annet: Nok og riktig mat for enhver til å tilfredsstille ernæringsmessige behov (kvantitativt og kvalitativt) fri for helsetruende elementer (trygg mat) kulturelt akseptabel/i forbrukernes interesse Bærekraftig matforsyning og mattilgang økonomisk tilgjengelig (å ha råd til) miljømessig bærekraftig og fysisk tilgjengelig for alle 90-årene da den kalde krigen var over, forteller Barth Eide. Spesielt viktig var det første Verdenstoppmøtet om mat holdt i Roma i I forkant av toppmøtet foregikk det et nært samarbeid mellom det norske fagmiljøet og Utenriksdepartementet. Målet var at den norske delegasjonen til toppmøtet skulle få inn en referanse til retten til mat som menneske - rettighet i sluttdokumentet, noe de fikk gjennom i form av en viktig anmodning fra møtet om behovet for en klar gjøring av innholdet av denne rettigheten. Ansvaret for koordinering av det videre internasjonale arbeidet med dette ble lagt til FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO. Hele bevegelsen som frem til da hadde jobbet med mat som en menneskerett ble nå aktivisert som medspillere i dette. Vi hadde jo allerede mye å vise til, sier Barth Eide. En endelig tolkning av retten til mat kom fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i 1999 (General Comment No 12 on the right to food). Vilje til endring På det oppfølgende toppmøtet om mat i 2002 kom nok et gjennombrudd ved at man så et behov for å utvikle mer praktiske retningslinjer for hvordan retten til mat skal gjennomføres. Arbeidet ble gjennom ført av interes serte medlemsstater med FAO som sekretariat, og retningslinjene lå klare i Retningslinjene er ikke bindene, men de kan hjelpe landene til hvordan artikkelen om retten til mat i konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter skal forstås og implementeres. For utviklingsland er det ikke snakk om å gjøre noe over natten, men det er viktig at viljen til planlagt gradvis endring er til stede, sier Barth Eide. Dette ble også bekreftet på det siste og tredje toppmøtet om matsikkerhet i Roma i Fullgod mat For Barth Eide handler menneskerettigheter om et veivalg man må ta og deretter gjøre noe ut av. Dersom et land tiltrår en menneskerettighetskonvensjon er dette landet en konvensjonspartner og må la innholdet reflekteres i nasjonal lovgiving, samt jevnlig rapportere til FN om den videre gjennomføring. Det innebærer at staten skal respektere at mat er en rettighet for alle, beskytte mot en tredjepart, for eksempel land grabbing, og tilrettelegge for stabil tilgang til mat, forklarer hun. Tall for matproduksjon for det enkelte land kan være viktig, men det har ingen betydning så lenge folk ikke har tilgang til maten. Rett til mat handler om å ha tilgang til fullgod mat for å kunne ha et riktig kosthold, at den er av slik kvalitet at man ikke blir syk av den, og at den er kulturelt akseptabel. Det betyr for eksempel også at det er en rettighet at en muslim i fengsel i Norge får spise halalmat, sier Barth Eide. NGO-sektor må støttes Selv om retten til mat som en menneskerett har kommet et godt stykke på vei i form av bindende konvensjoner, som også inkluderer FNs Barnekonvensjon, er selve rettighetssituasjonen i mange av landene som har tiltrådt dem ganske dårlig. Matpriskrise og klimaendringer har ført til at verden for aller første gang teller nær 1 milliard sultrammede. Særlig småbønders situasjon er i en særlig risiko, påpeker Barth Eide. Hun mener NGO-sektoren i disse landene er uhyre viktig. Dette gjelder særlig i land der det er motvilje blant myndigheter til å allokere midler som sørger for retten til fullgod mat og legge til rette for en infrastruktur. NGO-sektoren, herunder bondeorganisasjoner, må støttes slik at det blant annet sørges for at folk har nok kunnskap om sine rettigheter og kan kreve dem, mener Barth Eide

8 Samarbeid gir bedre klima FNs landbruksorganisasjon (FAO) har beregnet at verdens matvareproduksjon må mer enn fordobles innen 2050 hvis vi skal kunne fø jordens befolkning. Tekst: Øyvind Ørbeck Sørheim, utenlandssjef og Stein Bjørnbekk, markeds- og kommunikasjonssjef, Norges Vel Foto: Norges Vel Kilder: Norad FN Global campaign for education - *) ACWW Associated Country Women of the World Samtidig ligger det en latent konflikt mellom dette målet og en reduksjon av klimagassutslippene. Årsaken er at om lag 17 prosent av dagens utslipp av klimagasser skyldes avskoging og ytterligere 10 prosent kommer fra jordbruket. I Afrika skyldes avskogingen primært at skogen som ryddes gjøres om til jordbruksarealer. Det er ikke vanskelig å forstå bakgrunnen. I løpet av de siste 10-årene har byene i Afrika vokst med formidable 5 prosent per år og utsiktene tyder på at befolkningsveksten og urbaniseringen vil øke ytterligere frem mot Afrika har i dag 52 byer med mer enn 1 million mennesker, og regionale byer med under innbyggere øker raskt. Verdens utfordring er med andre ord å øke produksjonen på en bærekraftig måte uten å ut vide produksjonsare alene. Produksjonen av landbruksprodukter fra mer industrielt jordbruk forurenser mye sammenlignet med afrikanske småbønder. Utvikling av et mer produktivt og bærekraftig jordbruk som løfter de mange små og mellomstor enhetene vil derfor være et viktig bidrag. Ikke bare for å fø befolkningen, men også for å ta vare på verdens land og skogressurser og dermed klimaet. Småprodusenter er den viktigste ressursen I dag utgjør fattige småprodusenter over halvparten av befolkningen i utviklingsland. En bedre og mer effektiv organisering av småprodusentene og deres småskala landbruk vil være av avgjørende betydning for den globale matforsyningen spesielt i Afrika hvor både utfordringene og potensialet for økt matvareproduksjon er størst. Den største utfordringen for fattige småprodusenter i Afrika er ikke at de er små, men at de i for sterk grad er overlatt til seg selv. De er nærmest frakoblet nødvendige kunnskaps- og informasjonssystemer, og dette setter dem i en svært sårbar situasjon og gjør dem langt mindre produktive enn potensialet tilsier. Denne situasjonen bidrar til å opprettholde og forsterke den ekstreme fattigdommen på landsbygda. Bønder i Afrika har i løpet av de siste 25 årene mistet 25 prosent av kjøpekraften og inntektsnivået er i dag under 200 dollar per person per år. Afrika står ved et viktig veivalg. Bærekraftig jordbruk basert på naturlige innsatsfaktorer og produksjonsmetoder som ivaretar jordens fruktbarhet må prioriteres. I dag har 46 prosent av arealene i Afrika nedsatt produksjon 26 prosent er klassifisert som meget eller ekstremt degradert. Dette skyldes for intensivt beitebruk og lite bærekraftige jordbruksteknikker med lite tilbakeføring av organisk materiale. Gjenetablering av jordens kvaliteter er et premiss for å minske sårbarheten og øke produksjonen. Dette vil hindre ytterligere erosjon og fungere som deponi av CO2. Det er flere måter å bidra til dette: Tilførsel av biokull til jordsmonnet er en enkel og effektiv måte å lagre CO2 på. Kullets porøsitet gjør at biokull har meget gode jordforbedrende egenskaper i mange typer jordsmonn. Næringsstoffer, mikrober og fukt stabiliseres og beholdes dermed i jorden. Integrasjon av organisk materiale og gjenbruk av næringsstoffer fra dyrehold og sanitærsystemer vil også kunne være verdifulle områder for innovasjon og norsk engasjement. For at småprodusentene skal øke produksjonen og inntektene, og samtidig stå bedre rustet til å håndtere de mange risikoene som blant annet de globale krisene bringer med seg, må en rekke produksjonsmessige og organisatoriske problemstillinger løses. Disse vil i første rekke handle om å øke bøndenes tilgang på: gode innsatsfaktorer lagerkapasitet oppdatert markedsinformasjon og effektive veiledningstjenester tilpasset småbønder formelle markeder kreditt og ikke minst moderne former for samvirkeorganisering som kan samle og effektivisere disse behovene Vond arv Mange småbønder i Afrika forbinder fortsatt samvirke med noe negativt. Statlig styring og kontroll av denne organisasjonsformen har en lang og bedrøvelig historie i denne delen av verden. Historien går langt tilbake til kolonitiden og kolonimaktenes behov for blant annet å kontrollere både småprodusenter og asiatiske mellommenn. De nye selvstendige statene arvet disse systemene og videreutviklet dem som et politisk instrument i de nye statenes tjeneste. Det ble opprettet egne departementer for samvirkeutvikling som sysselsatte et stadig voksende og korrupt byråkrati, finansiert med store mengder bistandspenger. Ledelsen for kooperativene var gjerne ukvalifiserte og korrupte offentlige tjenestemenn, og medlemskapene var ofte påtvungne og obligatoriske for småprodusentene. Konsekvensene ble at de som burde vært eierne, nemlig medlemmene, i liten grad hadde styring over eller følte eierskap til virksomheten. I tillegg hadde man urealistiske forventninger til hva et samvirke kunne utrette av sosiale og økonomiske oppgaver. Organisa sjonene ble pålagt ulønnsomme utviklingsoppgaver som de verken hadde kapasitet eller økonomi til å gjennomføre. Landenes landbruks- og prispolitikk gjorde det i tillegg vanskelig å bygge opp et sterkt finansielt grunnlag for driften, uavhengig av økonomisk bistand utenfra. De var ikke økonomiske bærekraftige uten offentlige over føringer og internasjonale bistandspenger. Fellesløsninger, markedsmakt og inntektsøkning Småbønder har i dag svært små sjanser til å øke sin produksjon og oppnå tilfredsstillende priser når de opererer alene i tradisjonelle markeder. Organisering av småprodusenter bør derfor først og fremst handle om å styrke produsentenes markedsposisjon og få til en bedre integrering i produkt- og verdikjedene. En slik organisering må skje over flere trinn, og kan innebære en større eller mindre grad av formell organisering. Det viktige er at det gir produsentene muligheten til å komme i inngrep med markedet, og ta større kontroll over egen produksjon og omsetning. For småprodusentene handler det i første rekke om Den største utfordringen for fattige småprodusenter i Afrika er ikke at de er små, men at de i for sterk grad er overlatt til seg selv. Dette setter dem i en svært sårbar situasjon og gjør dem langt mindre produktive enn potensialet tilsier

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

Sulten på rettferdighet 2013

Sulten på rettferdighet 2013 Sulten på rettferdighet 2013 Demning i India gir flom i Nepal (bildet) Side 6-7 Ny lov i India skal bedre matsikkerheten Side 8-9 Kriser og retten til mat Side 10 Verdens matdag blir markert med stort

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning 26 Eksempler på resultater av norsk bistand Tiltak mot avskoging og skogforringelse utgjør 38 prosent av den norske bistanden til naturressursforvaltning.

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK INNHOLD 3 5 10 15 23 28 33 En landbrukspolitikk for framtida Øyvind Aukrust Kraftfôr og ressursbruk Ole Jacob Christensen Hvor billig er kvalitetsmat?

Detaljer

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt.

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt. 4 nr mai 2008 Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 FOTO: KEN OPPRANN Maoistenes støttespillere feirer den overraskende valgseieren

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet?

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? 2009 RESULTATRAPPORT Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet? Norsk og internasjonal bistand gir et lite,

Detaljer

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill.

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill. bistandsaktuelt 8 nr oktober 2009 SØR-SUDAN FOTO: ESPEN RØST Tomm Kristiansen om livet med presidenten Side 8-9 www.bistandsaktuelt.no Årets bistandsbudsjett er en bragd, mener miljø- og utviklingsminister

Detaljer

Tekst: Eivind Breidlid, Anniken Storbakk og Øyvind Nystad Handberg Foto: Julie Lillesæter/ Sør i fokus Design og layout: Katrine Fredriksen 2013 Sammendrag...4 Introduksjon...5 Jordrettigheter og lovverk

Detaljer

Mars 2012 www.bistandsaktuelt.no. Til salgs! Tema: Jakten på jord

Mars 2012 www.bistandsaktuelt.no. Til salgs! Tema: Jakten på jord Mars 2012 www.bistandsaktuelt.no Til salgs! Tema: Jakten på jord 2 Tema 2.2012Bistandsaktuelt «Jordran,roper noen.andre håperpå arbeidsplasser, kapitalinntekter ogmiljøgevinster» Ran eller revolusjon?

Detaljer

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6 Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Omslag: Séan Brewer Sats: AIT Trondheim AS Trykk og innbinding: AiT AS e-dit, Oslo. Utgivers forord

Detaljer

1 Vi selger vår framtid

1 Vi selger vår framtid 13 1 Vi selger vår framtid Fra tid til annen går jeg tilbake og leser om tidligere sivilisasjoner som forfalt og brøt sammen, for å prøve å forstå hvorfor det gikk som det gikk. I de fleste tilfeller er

Detaljer

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter bistands-10ånovemberaktuelt 8/9 nr 2008 SØR-SUDAN Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter En av Norges største bistandsmottakere, Sør- Sudan, tjener milliarder på olje. Etter tre år er statsregnskapene

Detaljer

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2008 1 tema: krisetider Utgitt av Slett U-landsgjelda(slug) slug, c/o Operasjon Dagsverk Postboks 8964 Youngstorget 0028 Oslo Leder Om SLUG slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER Innhold s.3: Innledning s.4 Kapittel 1: Gjeld s.10 Kapittel 2: Menneskerettigheter og utvikling s.16 Kapittel 3: Retten til helse s.22 Kapittel 4: Retten til

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids Utgitt av NORAD sept. 99 PLAN NORGE: Mye revir i norsk bistand Vi har invitert til dialog, men har foreløpig møtt liten interesse. Vår erfaring med norske hjelpeorganisasjoner så langt er at det dessverre

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Nettverket Women and the UN 1 Kvinner og FN Rapport fra rundebordskonferanse på Stortinget Høringssal N-202. Dato: torsdag 9. mars 2006. Mål Mål

Detaljer