Akademikernes policynotat om helse Vedtatt i Akademikernes styre 11. september 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akademikernes policynotat om helse Vedtatt i Akademikernes styre 11. september 2009"

Transkript

1 Akademikernes policynotat om helse Vedtatt i Akademikernes styre 11. september 2009 Den offentlige helsetjenesten angår oss alle og er en av de viktigste bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet. Alle land det er naturlig å sammenligne seg med gjør endringer ingen har funnet det perfekte system. For å få til nødvendige endringer, må vi ha: Profesjonell kunnskap (fag, ferdigheter, verdier og etikk) Organisasjonskunnskap (system, prosess, variasjon, arbeidslivspsykologi, erfaringsbasert læring) Brukerkunnskap (erfaringer, tillit, kommunikasjon) Økonomi- og finansieringssystemer Akademikerne ønsker å bidra til utviklingen av en bedre folkehelse og helsetjeneste for alle. Gjennom bredden i våre medlemsforeninger kan vi bidra med tverrfaglig kunnskap. 1. God folkehelse God helse er viktig for den enkelte, og er landets viktigste samfunnsgode. Den norske folkehelsen er god. Vi har høy forventet levealder, lav spedbarnsdødelighet og en befolkning med god selvopplevd helse. Samtidig er det en utfordring at vi ser tegn til økende sosial ulikhet i helse, noe som særlig skyldes at de med høyere utdanning har en mer helsefremmende livsstil enn de med lavere utdanning. Det er et paradoks at den offentlige oppmerksomheten i stor grad retter seg mot spesialisert medisin og behandling. Forebygging, både innenfor psykisk helse og somatikk, får vesentlig mindre plass i debatten. Det skjer til tross for at god forebygging, med beskjeden ressursinnsats, sparer den enkelte for lidelse og samfunnet for stadig økende kostnader. Ressursinnsatsen må i større grad rettes mot å forebygge sykdom og dårlig helse Strukturelle og sektorovergripende tiltak på samfunnsnivå må være det primære i det forebyggende og helsefremmende arbeidet Forskning på effekten av forebyggende og helsefremmende tiltak må styrkes

2 Risikofaktorer Inaktivitet, fedme, rus og tobakk er vår tids store folkehelseproblemer. Verdens helseorganisasjon, WHO, betegner fysisk inaktivitet som en global epidemi med store negative konsekvenser for folks helse. I tillegg er røyking den enkeltfaktoren som har størst negativ betydning for helsen. Samfunnet har etter hvert solid kunnskap om hvilke faktorer som gir dårlig psykisk helse. Konflikter, overgrep, rus, mobbing og neglisjering er alle forhold som setter barn i faresonen. Samfunnet må i større grad satse på tiltak som kan beskytte barn mot en oppvekst som disponerer for skader senere i livet. Tilhørighet og nettverk er like viktig for helsen som riktig kosthold og mosjon. Risikofaktorene for dårlig helse og sykdom kan motvirkes gjennom målrettet forebyggende og helsefremmende arbeid i og utenfor helsetjenesten. Ulike former for influensaepidemier og flere tilfeller av EHEC hos barn viser hvor stor dyrehelsens betydning er for god folkehelse. På globalt nivå omtales dette under begrepet One Health. Frem mot år 2020 vil verdens behov for animalsk protein øke med inntil 50 %. Resultatet av dette er kraftig økt produksjonstrykk i landbruket med påfølgende økt risiko for nye pandemier som også rammer mennesker. Bortimot 70 % av nye smittestoffer som har rammet menneskeheten siden 1990 stammer fra dyr (kugalskap, fugleinfluensa, MRSA, TWAR osv.) Sentralt i folkehelsearbeidet er å sikre barn en trygg og aktiv oppvekst med sunne levevaner. I barne- og ungdomsårene legges grunnlaget for livsstil og helsevaner i voksen alder. Belastninger som oppstår mellom individet og det sosiale miljøet tidlig i livet, er en sentral risikofaktor som kan føre til dårlig psykisk helse. Én times gymnastikk i skolen hver dag, sykkelstier og trygge skoleveier er viktige tiltak for en mer aktiv barndom. Bruk av tobakk og snus gir helseskade. For å forebygge nyrekruttering av ungdom som røykere og snusbrukere, må Norge videreføre en restriktiv tobakkspolitikk. Skoler, arbeidsplasser og restauranter må være røykfrie. Alle arbeidsplasser må motivere til røykeslutt. For å motvirke økende rusmiddelmisbruk og helseskader bør Norge videreføre en restriktiv rusmiddelpolitikk. Arbeidsplassen som forebyggingsarena for skadelig rusmiddelbruk bør utnyttes bedre enn i dag. Arbeidet må forankres i bedriftene, for eksempel i AKAN-utvalg, og støttes av bedriftshelsetjenesten. Det er viktig med gode, tverrfaglige miljøer som gis mulighet til å ivareta befolkningens behov for trygg mat og beskyttelse mot nye smittestoffer

3 Et helsefremmende arbeidsliv Arbeidslivet er i stigende grad arena for personlige og sosiale relasjoner, arenaer som tidligere var forbeholdt hjemmet og familien. Tendensen går mot et stadig mer selektivt arbeidsliv med en økende andel uføre som følge. Barn og voksne som opplever å falle utenfor fellesskapet, risikerer et mer belastende liv og har færre muligheter for å bidra i samfunnet. Arbeidslivets psykososiale miljø trenger større oppmerksomhet og bedre virkemidler for utvikling. Arbeidsplassen er en egnet arena for forebyggende arbeid. Arbeidsplassen bør tilrettelegges for å fremme helse og trivsel, samt en aktiv livsfasepolitikk. Fysisk aktivitet er også viktig som et ledd i arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær og hindre uønsket avgang fra arbeidslivet. Akademikerne vil arbeide for et helsefremmende arbeidsliv som reduserer sykefravær og legger til rette for at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og kan brukes i aktivt arbeid Arbeidslivet må legges til rette slik at det lar seg kombinere med familieliv Begrepet om et inkluderende arbeidsliv må gis et tydelig og konkret innhold Bedriftshelsetjenesten bør få et større ansvar i det forebyggende arbeidet på arbeidsplassen, herunder arbeidet med sykefravær og kartlegging av sykdomsfremkallende arbeidsmiljøforhold. 2. Bedre helsetjeneste En velfungerende offentlig helsetjeneste er nødvendig for å ivareta målene om at alle som har behov for det skal sikres nødvendige helse- og omsorgstjenester uavhengig av inntekt, bosted, etnisk bakgrunn og kjønn. Det må være rom for private bedrifter og ideelle organisasjoner både som et supplement og et korrektiv til den offentlige helsetjenesten. Konkurranse fra private er et viktig virkemiddel i arbeidet for å gjøre offentlig sektor mer effektiv og brukervennlig. Bidra til bedre samhandling i helsetjenesten Mange pasienter opplever svikt i overgangene mellom ulike tjenester. I NOU 2005:11 (Wisløff-utvalget) dokumenteres at svikt i samhandlingen foregår både på systemnivå og individnivå. Det er et dilemma at reformene og debatten i helsepolitikken i stor grad rettes mot forbedringer innad i spesialisthelsetjenesten og innad i primærhelsetjenesten, og i mindre grad mot dimensjonering, samhandlingen og pasientflyt mellom tjenestenivåene. Tydeligere ansvarsdeling i en sammenhengende behandlingskjede er det viktigste tiltaket for å bedre samhandlingen i helsetjenesten Fastlegeordningen må styrkes og utvikles Psykisk helse er en integrert del av all helse, ikke kun et spesialområde

4 En styrket kommunehelsetjeneste Det er bred enighet i Norge om at helse- og omsorgstjenester skal gis på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Mangelfulle ressurser tidlig i behandlingskjeden kan ikke kompenseres ved godt utbygde tjenester senere i kjeden (sykehus). Det er et mål at befolkningen gis trygghet for hvilke helsetjenestetilbud de kan få, uavhengig av kommunetilhørighet. Mange av landets 430 kommuner er i dag for små til alene å gi et tilfredsstillende helsetilbud i form av legevakt, sykehjem, kortidsplasser, rehabilitering, mestringssentra m.m. Helsetjenesten til eldre, kronikere, personer med psykiske lidelser og rusavhengige må styrkes gjennom satsing på helse- og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Et viktig element i å styrke kommunehelsetjenesten er å styrke behandlingstilbudet av milde og moderate psykiske lidelser. Svært mange mennesker med slike behov unnlater å oppsøke hjelp. Resultatet er at mange fortsetter å fungere dårlig på jobben, eller blir sykmeldt. Psykologisk lavterskeltilbud må etableres som en integrert del av kommunehelsetjenesten i nært samarbeid med fastlegen. Akademikerne mener den pågående debatten om samhandlingsreform er for ensidig fokusert på somatiske lidelser, og bør vie større oppmerksomhet til forebygging av psykiske lidelser. Kommunehelsetjenesten må organiseres i større enheter med tilstrekkelige befolkningsgrunnlag for å kunne gi et bredt og omfattende helsetilbud Tjenestebehovet for store pasientgrupper med sammensatte og langvarige behov bør i større grad ivaretas av kommunehelsetjenesten Psykologisk lavterskeltilbud må etableres som en integrert del av kommunehelsetjenesten i nært samarbeid med fastlegen Utvikling av spesialisthelsetjenesten Svikt i samhandling skjer også innad i tjenestenivåene. Det er behov for å forbedre pasientflyten i sykehusene. Spesialisthelsetjenesten må vektlegge arbeid med å etablere et sammenhengende og kvalitativt godt spesialisthelsetjenestetilbud langs hele behandlingsforløpet. Gode IKT-verktøy er sentrale for å forbedre samhandlingen. Større sykehus må opprette ressursbaser eller serviceenheter som understøtter de kliniske avdelingene i arbeidet med å forbedre pasientflyten Faglig funderte og lokalt tilpassede behandlingskjeder er gode verktøy for å forbedre behandlingsresultatet, fremme pasientsikkerhet og bedre pasienttilfredsheten Et fullverdig nasjonalt helsenett må etableres snarest

5 Reell prioritering av utsatte grupper Mange pasienter opplever at den ene hånden i helsevesenet ikke vet hva den andre gjør. Pasientgrupper med kompliserte pasientforløp, som mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser, pasienter med kroniske sykdommer, eldre med flere og sammensatte lidelser og pasienter med behov for habilitering/rehabilitering er spesielt avhengig av et sammenhengende utrednings- og behandlingstilbud i primærhelsetjenesten i tett samarbeid med ulike enheter og behandlingsnivåer. Tilbakeføring av pasienter fra spesialisthelsetjenesten, og oppfølging av pasienter med store og sammensatte behov for kommunale pleie- og omsorgstjenester later til å være spesielt vanskelig. Dette fører til at disse gruppene får mangelfulle tjenester, til tross for at de er politisk høyt prioriterte. Eldre, kronikere, rusavhengige, personer med psykiske lidelser og andre grupper med sammensatte lidelser, må få et reelt styrket behandlingstilbud 3. Kompetanse Helsetjenesten utvikles gjennom kunnskap. Det gir nye muligheter og forbedret velferd og helse i befolkningen. Akademikerne vil arbeide for en offentlig helsetjeneste preget av kvalitet, rettssikkerhet, effektivitet og målrettethet. Den eneste måten å få til dette på er gjennom systematisk satsing på kunnskap og kompetanse, og gjennom å legge forholdene til rette for at de som har kunnskap og kompetanse, gis ansvar og myndighet slik at det blir mulig å gjøre en god jobb. Forståelse av helsetjeneste Flere studier både fra forskning og offentlige utredninger har synliggjort et effektiviseringspotensial i offentlig sektor generelt og helsesektoren spesielt. Akademikerne støtter behovet for å effektivisere helsetjenesten for å få mere helse ut av hver krone. For å øke produktiviteten i sykehus har man både i Norge og i andre land det er naturlig å sammenligne seg med, tatt i bruk modeller fra industrien. Dette har vist seg å være mindre heldig ved at oppmerksomheten flyttes bort fra den diagnostiske prosess og behandling, og fordi fagfolk fremmedgjøres. Helsetjenester må derfor i større grad organiseres slik at dette møtet skal bære preg av kvalitet, og gi rom for individuell behandling.

6 Helsetjenester er ikke industribedrifter, men kompetansevirksomhet, og de må organiseres, utvikles og ledes deretter Kvalitet i møtet med pasienter forutsetter tilstrekkelig tid og egnede rom til pasientsamtalen Ledelse må få økt oppmerksomhet. Akademikerne ønsker å utvikle ledelsesmodeller for kompetansevirksomheter Kompetanse og forskning Helsetjenesten skal møte en helsefaglig virkelighet som endres stadig raskere, og en befolkning som etterspør moderne tjenester. Dette innebærer at kompetansen forvitrer raskere og raskere. Betydningen av etterutdanning og det å dra nytte av internasjonale erfaringer vil øke. En moderne helsetjeneste krever samspill mellom ulike fagområder og ulike helsepersonellgrupper med kompetanse som utfyller hverandre. Svært mange fagområder er sentrale innen forskningsområdet medisin og helse. Basalforskningen må styrkes, og ikke minst er det viktig i større grad å legge til rette for at helsepersonell som leger og psykologer deltar i denne forskningen. Vi ser en rekke nye områder hvor mange norske miljøer gjør det godt og hvor det er kort vei fra grunnleggende forskning til næringsvirksomhet. I klinisk forskning er dette annerledes, og her er det nå et stort behov for helsepersonell. Skal helsetjenesten ha kompetanse til å møte fremtidens utfordringer, må det satses på forskning ved universitetene og i primær- og spesialisthelsetjenesten. Skal helsetjenesten stå rustet til å møte fremtidens problemer må fagfolks kompetanse fornyes og videreutvikles Betydningen av ferdigheter i samspill vil øke mellom helsepersonell, pasienter og pårørende Satsing på medisinsk forskning og helsetjenesteforskning er en forutsetning for fremtidens kvalitet på diagnostikk og behandling.

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Unios helsepolitiske plattform

Unios helsepolitiske plattform Unios helsepolitiske plattform 1 INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester 6 Utjevning av sosiale helseforskjeller 8 Helsefremmende og forebyggende arbeid 10 Samhandling

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 380 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Meld. St. 19 (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Innhold

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3710 3750, 5572 og 5631 Innhold Del I Innledende

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2006 2007 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer