Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø"

Transkript

1 Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/ /488 Stein Erik Watne 9/6/L Særutskrift: Reguleringsplan for del av gnr. 9, bnr. 3, 5, 6 m.fl., veg til Ålsmyra / Stølstjødn, 1. gangs behandling. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø behandlet i møte , sak 10/92, forslag til ovennevnte reguleringsplan og vedtok å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Kart og bestemmelser vil bli rettet i hht utvalgets vedtak. I medhold av Plan- og bygningslovens vil forslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn med uttalelsefrist i Servicetorget på rådhuset, Sirdal kommune, og på kommunens nettside Frist for offentlig ettersyn blir annonsert i avisene Sirdølen, Agder og Stavanger Aftenblad. Eventuelle merknader til forslaget sendes skriftlig til Sirdal kommune,, 4440 Tonstad, innen den gitte fristen. Det gis ikke noe direkte svar på merknader som kommer i høringsperioden. Uttalelsene blir innarbeidet og kommentert i saksframstillingen til planutvalget og kommunestyret. Ta gjerne kontakt med May Britt Ousdal dersom du har spørsmål vedrørende planen. Når endelig vedtak foreligger vil alle berørte parter få tilsendt utskrift av møtebok med informasjon om klageadgang. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket, oppgi vedtaket det blir klaga over, den eller de endringer som er ønskelige, og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så seint at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid blir du også bedt om å oppgi når denne meldingen kom fram. Dersom noen med klageadgang vil bestride gyldigheten av vedtaket, herunder fremme krav om erstatning, er det et vilkår for å reise sak for domstolene at vedkommende har benyttet sin adgang til å påklage vedtaket og at klagen er avgjort av høyeste klageinstans som står åpen. Det vises til forvaltningsloven 27 b. Med hilsen Stein Erik Watne Byggesaksbehandler Kate Tjomlid Enhet for arealforvaltning

2 Sirdal kommune Reguleringsplan for del av gnr. 9, bnr. 3, 5, 6 m.fl., veg til Ålsmyra / Stølstjødn, 1. gangs behandling. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 6556/ /488 Stein Erik Watne UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 10/92 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø PLANIDENT: Bakgrunn: Plankontoret Halvard Homme AS fremmer på vegne av Jarleif Sinnes som grunneier, forslag til reguleringsplan for vei til Ålsheia / Stølstjødn. Planforslaget bygger på et planarbeid som ble startet i 2007 etter initiativ fra ledelsen ved Ålsheia Skisenter AS. Som følge av konkursen i skisenteret, ble ikke planen endelig fremført til politisk behandling. Gjeldene planforslag er en del av denne planen, og omhandler i det vesentlige atkomst og parkering fra Sinnes sentrum og inn mot Tjødnestøl. Planens avgrensing, møtes i nord av reguleringsplan for Tjødnestøl og i sør mot vedtatt plan for Sinnes sentrum. Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeid , med frist for merknader til Hjemmelsbakgrunn: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) av nr. 71, jf Gjeldene kommunedelplan for Sinnes - Tjørhom, Forhold til overordna plan / andre planer: Reguleringsplan for Tjødnestøl, del av gnr. 9, bnr. l og 5 på Sinnes ble godkjent i kommunestyret den 4. sept. 2003, med plan ID Deler av reguleringsplan for Sinnes sentrum ble vedtatt i Sirdal kommunestyre den 24. juni Sirdal kommune vedtok den 9. mars 2006 reguleringsplan for Sinnes sentrum, trafikal del. Plan ID Ved rullering av kommuneplanen er det fra grunneier (Laila Helleberg) gitt innspill for områdene merket nr. 116 med næring- hotell og paviljong, nr. 117 med næring utleieleiligheter, nr. 118 byggeområde - fritidsboliger og nr. 119 byggeområde fritidsboliger.

3 Atkomsten til området er foreslått via Ålsmyra og tunnel til Soleitoppen. I forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel for området, Sinnes Tjødnestøl, ble det for område nr. 134 lagt inn i planen et byggeområde for fritidsboliger fortetting innenfor område. Med hensyn til vegen inn til Tjødnestøl ble det bemerket at denne er veldig smal og det krever store inngrep dersom dette skal utbedres. Det bør ikke tillates bilveg inn til området. Det bør samarbeides om felles veg til Ålsmyra og parkering der. Det må minimum utarbeides felles flatereguleringsplan for området. Det bør være samarbeid om vann, avløp, atkomstveger, løypenett og andre fellestiltak. Deretter kan hver grunneier ha egen reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Etter endelig behandling i kommunestyret den ble følgende vedtatt: Vurdering: Som for område 133. Når det gjelder bilveg inn i området så er det en klar forutsetning for å tillate utbygging at det ikke skal legges bilveg inn i området. Det må vises felles parkeringsplass utenfor byggeområdet. Konklusjon: Område 134: Området beholdes som det var lagt inn ved 1. gangsbehandingen Vurdering: Innledning: Den sentrale utfordringen dette planforslaget reiser, er å finne løsninger for ferdselsmønsteret i et område hvor det er mange ulike interesser og hensyn som skal avstemmes mot hverandre. Planforslaget inneholder atkomstvei, turløype, parkering og tunellinnslag. Det er pr. i dag ferdsel til og fra fritidsboliger nord for planområdet, og i kommuneplansammenheng legges det opp til fremtidig muligheter for økning av trafikkbelastningen. Samtidig ligger planområdet sentralt i forhold til Ålsheia alpinanlegg, og den ferdselen som er en naturlig konsekvens av denne virksomheten. Planområdet er også en ferdselskorridor for ski- og turløype. Sentralt for dette planforslaget blir da å vurdere trafikkbelastning og trafikk sikkerhet. Planområdet: Planforslaget viser et avgrenset planområde som er tatt ut av en større plansammenheng. Dette er i seg selv ikke problematisk, men det krever at planomtalen er tydelig på å beskrive hensikt og formål med planforslaget. I saksforberedelsen har dette vært påpekt fra kommunens sin side, og det har vært understreket at planforslaget må avgrenses mot tilstøtende planer i området, slik at planforslaget ikke gir uregulerte områder som derved kan være til hinder for sammenhengende trafikkløsninger. Atkomstvei: Av planomtalen fremgår det at en viktig hensikt med planen, er å avlaste parkering og trafikk fra Sinnes sentrum ved å gjøre atkomst og parkering tilgjengelig lenger inne mot Stølstjødn. Det er også planlagt tunnelinnslag som kan åpne for økt trafikkbelastning i tilstøtende planområder. Når det også tas hensyn til at ferdselskorridoren er nærmeste nabo med alpinanlegget, tilsier dette at det kan bli en betydelig trafikkbelastning i kombinasjon av gående og kjørende. Det er derfor helt avgjørende å finne trafikksikre løsninger. Av planforslaget skal kjøreatkomsten legges bort fra eksisterende atkomst og legges mot øst. Det har vært ført samtaler mellom regulant og Sirdal kommune. Fra kommunens side har man vært klare på at formålet med vei og parkering må beskrives bedre og at

4 trafikksikkerheten med hensyn til gående må ivaretas bedre. Kommunen mener at for å kunne ivareta denne sikkerheten, bør gangvegen være fysisk skilt fra kjørevegen. Regulanten har foreslått at eksisterende vei kan benyttes som gangatkomst, og at denne forlenges slik at det etableres en egen gangatkomst frem til Sv2. Denne traseen kan brukes som skiløype om vinteren. På denne måten får man et fysisk skille mellom gående og kjørende. Dette er etter vår oppfatning et helt avgjørende krav til planforslaget, når det er så mange ulike ferdselsmønster som skal møtes i samme område. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må planforslaget vise gangatkomst fra Sinnes sentrum til Ålsmyra og skiløype fra Sinnes sentrum til plangrense mot Tjødnestølplanen. ROS-analyse må inneholde vurdering av trafikkforholdene og trafikksikkerheten. I tillegg må reguleringsformålene gis en mer omfattende og bedre beskrivelse i planomtalen, slik at det gjøres rede for bruk av veien og parkeringsarealene. Likeledes må formålet med tunellinnslaget beskrives nærmere i planomtalen. Når det gjelder vei Sv2, fra nord for parkeringsplasser og inn mot Stølstjødn, så er dette en gammel vei som er benyttet i forbindelse med landbruksdrift og det er i jordskifte fastsatt hvem som har bruksrett. Det må legges til grunn at denne veiretten videreføres upåvirket av reguleringsplanen. I henhold til kommuneplanen synes det imidlertid som en klar forutsetning at det ikke skal legges til rette for kjøring til fritidsbebyggelsen inn til området nord for parkering, merket område Spg. Veigrunnen nord for parkeringsarealet må merkes som sommerveg, og det må oppføres en bom som er låst og som hindrer tilfeldig kjøring nord for parkeringsområdet og inn mot Stølstjødn. Dette må fremgå av plankart og reguleringsbestemmelser. I tillegg må formålet med veien nord for parkeringsplassen, gis en klar beskrivelse i planomtalen og bestemmelser. Forutsatt vedtakelse av reguleringsplanen, så skal veien godkjennes etter plan- og bygningsloven før tiltak kan iverksettes. For å få en fornuftig behandling av denne prosessen, sammen med behandlingen av reguleringsplanen, må regulerte adkomstveg prosjekteres og vegkroppen må innlemmes i reguleringsplanen. Vegkroppen skal ivareta følgende: breddeutvidelser, vegsikringsområder, vannveger, skjærings- og fyllingsutslag. Det må utarbeides en vegplan M1:1000, med normalprofil M1:50, lengdeprofil M1:200, 1:1000 og tverrprofil M1:200. Tverrprofil for minimum pr 10. M. Prosjektering må følge planen. Parkeringsarealet: Det er avsatt betydelige parkeringsarealer, og planbeskrivelsen må klart gjøre rede for formålet etablering av et så betydelig antall parkeringsplasser og hva disse skal betjene. Det må også beskrives hvordan planlagt parkering ved Ålsmyra avlaster andre parkeringsplasser. Forholdet til naturmangfoldloven og inngrepsfri sone mot vassdrag: I henhold til lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 2009, 7 skal prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvring av offentlig myndighet. Ved behandling skal det vurderes om naturmangfoldet berøres og om det er risiko for skade som følge av tiltaket. En påvirkning av økosystemet skal vurderes ut fra den samlede beslutning som økosystemet er eller vil bli utsatt for, jfr. 10. Videre sier loven i 12 at det for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal tas utgangspunkt i slike driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende

5 og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste samfunnsmessige resultater. Planforslaget bygger på videreføring av vei, som er vedtatt i reguleringsplan for Sinnes Sentrum, og følger en etablert sti / kjøreatkomst inn langs et vassdrag som renner i dalføret. Bl. a. tjener traseen veirett for flere grunneiere, og i planomtalen er det vist til jordskifteavgjørelse som sikrer veirett for flere grunneiere. Det er også fra tidligere gitt tillatelses til etablering av vann- og avløpstrase i denne veitraseen. Det vises til vedtak fra Sirdal kommune i delegert sak nr. 08/254. I henhold til vedtakets pkt. 11, skal omliggende areal tilsås og tilbakeføres til opprinnelig terreng etter endt arbeid., og store deler av utført anleggsarbeid ved sprengning, kan ikke tilbakeføres. Vi vurderer det dit hen at planforslaget ikke kommer i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldsloven. I forhold til kommuneplanens krav om en inngrepsfri sone på 50 meters avstand til vann og vassdrag, vil også dette måtte ta utgangspunkt i at det allerede er en eksisterende vei langs den traseen som kommer i konflikt med avstandskravet. I forbindelse med å anlegge vann- og avløp, så ble det foretatt en del sprengningsarbeid. V-A traseen følger gammel veitrasse, og det er således ikke behov for ytterligere tiltak i forbindelse med veitraseen nord Ålsmyra. Forslag til vedtak: Reguleringsplan for ny veg til Ålsmyra/Tjødnestøl, Solheim, del av gnr. 9, bnr. 3, 5, 6 m.fl. legges ut til offentlig ettersyn i hht. PBL 12-11, jfr med følgende endringer: 1. Planområdet må i nord grense inn til vedtatt reguleringsplan for Tjødnestøl, del av gnr. 9, bnr. l og 5, med plan ID , og i sør mot reguleringsplan for Sinnes sentrum, med plan ID , slik at også gangveitraseen møter gjeldene plan for Sinnes sentrum. 2. Plankartet må vise en gangatkomst som er fysisk skilt fra kjørevegen, fra planområdets sørlige avgrensing og frem til Sv2. Gangveien må i tillegg reguleres som tur-/skiløype. 3. Det inntas i reguleringsbestemmelsene som et rekkefølgekrav at gangvei må være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til kjørevei og parkeringsplasser. 4. Veigrunnen nord for parkeringsarealet må merkes som sommerveg, og det må oppføres en bom som hindrer tilfeldig kjøring nord for parkeringsområdet og inn mot Stølstjødn. Dette må fremgå av plankart og reguleringsbestemmelser. I tillegg må formålet med veien nord for parkeringsplassen, gis en klar beskrivelse i planomtalen og bestemmelser. 5. Planomtalen må klart beskrive formålene med vei, parkeringsplasser og tunnelinnslag, slik at hensynene bak planen klart fremkommer. Det må også beskrives hvordan planlagt parkering ved Ålsmyra avlaster andre parkeringsplasser 6. Regulerte adkomstveg og parkeringsareal må planlegges og vegkroppen må innlemmes i reguleringsplanen. Vegkroppen skal ivareta følgende: breddeutvidelser, vegsikringsområder, vannveger, skjærings- og fyllingsutslag. Det må utarbeides en vegplan M1:1000, med normalprofil M1:50, lengdeprofil M1:200, 1:1000 og tverrprofil M1:200. Tverrprofil for minimum pr 10. M.

6 7. Før planen legges ut til offentlig ettersyn, må planen oppdateres og oversendes Sirdal kommune i digitalt SOSI format 4,1, og det må vedlegges utskrift av SOSI kontroll. Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø PS 10/92 Behandling Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Reguleringsplan for ny veg til Ålsmyra/Tjødnestøl, Solheim, del av gnr. 9, bnr. 3, 5, 6 m.fl. legges ut til offentlig ettersyn i hht. PBL 12-11, jfr med følgende endringer: 1. Planområdet må i nord grense inn til vedtatt reguleringsplan for Tjødnestøl, del av gnr. 9, bnr. l og 5, med plan ID , og i sør mot reguleringsplan for Sinnes sentrum, med plan ID , slik at også gangveitraseen møter gjeldene plan for Sinnes sentrum. 2. Plankartet må vise en gangatkomst som er fysisk skilt fra kjørevegen, fra planområdets sørlige avgrensing og frem til Sv2. Gangveien må i tillegg reguleres som tur-/skiløype. 3. Det inntas i reguleringsbestemmelsene som et rekkefølgekrav at gangvei må være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til kjørevei og parkeringsplasser. 4. Veigrunnen nord for parkeringsarealet må merkes som sommerveg, og det må oppføres en bom som hindrer tilfeldig kjøring nord for parkeringsområdet og inn mot Stølstjødn. Dette må fremgå av plankart og reguleringsbestemmelser. I tillegg må formålet med veien nord for parkeringsplassen, gis en klar beskrivelse i planomtalen og bestemmelser. 5. Planomtalen må klart beskrive formålene med vei, parkeringsplasser og tunnelinnslag, slik at hensynene bak planen klart fremkommer. Det må også beskrives hvordan planlagt parkering ved Ålsmyra avlaster andre parkeringsplasser 6. Regulerte adkomstveg og parkeringsareal må planlegges og vegkroppen må innlemmes i reguleringsplanen. Vegkroppen skal ivareta følgende: breddeutvidelser, vegsikringsområder, vannveger, skjærings- og fyllingsutslag. Det må utarbeides en vegplan M1:1000, med normalprofil M1:50, lengdeprofil M1:200, 1:1000 og tverrprofil M1:200. Tverrprofil for minimum pr 10. M.

7 7. Før planen legges ut til offentlig ettersyn, må planen oppdateres og oversendes Sirdal kommune i digitalt SOSI format 4,1, og det må vedlegges utskrift av SOSI kontroll. Jørgen Tjørhom Enhetsleder for arealforvaltning Stein Erik Watne Saksbehandler byggesak Parter i saken: Agder Energi Serviceboks KRISTIANSAND S Arild Vik 4443 TJØRHOM Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Jarleif Sinnes Sinnes 4443 TJØRHOM John Sinnes Jonsokv. 9D 4046 HAFRSFJORD Kjell-Inge Karlsen, Tverrbraut STAVANGER att. Skiforeningen i Stavanger Knut Sinnes Sinnes 4443 TJØRHOM Laila Helleberg 4443 TJØRHOM NVE Region Sør Pb TØNSBERG Plankontoret Halvard Homme AS Postboks VALLE Sirdal Utvikling AS, v/ Ole Johan Tjørhom 4443 TJØRHOM Slettekvæven Hyttelag v/ Gunnar Brattaas Raunebakken 5 a 4028 STAVANGER Statens vegvesen Region sør Serviceboks ARENDAL Telenor Bedrift AS Serviceboks KRISTIANSAND S Tone Levang 4443 TJØRHOM Tor Sigve Vik Sinnes 4443 TJØRHOM Vest-Agder Fylkeskommune Serviceboks KRISTIANSAND S

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksnr Utvalg Type Dato 040/14 Plan- og miljøstyret PS 20.10.2014 Detaljplan for Onsakervika - Merknadsbehandling

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL.

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 &88 Arkivsaksnr.: 10/571 Saksbehandler: Karen Bersaas Sæther Saksnummer Utvalg Møtedato 6/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012 SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer