Advokatfirmaet ANDERSEN & SNERTHAMMER AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatfirmaet ANDERSEN & SNERTHAMMER AS"

Transkript

1 ANDERSEN & SNERTHAMMER AS lo Medlemmer av Den Norske Advokatforening Sirdal kommune Tonstadvegen TONSTAD Deres ref: ps 14/44 Flekkefjord, 3. juni 2014 Advokat Per Ø. Andersen Advokat Ingvald Snerthammer Advokat Kjetil H. Andersen Ansv. advokat Per Øyvin Andersen Vår ref: /63409/ KLAGE VEDTAK FRA UTVALG FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ I SAK PS 14/44 AV 6 MAI Ovennevnte utvalg fattet i nevnte sak vedtak i møte den 6. mai d.å. som følger; «Vedtak I medhold av plan- og bygningslovens godkjennes endring av reguleringsplan for gnr 9, bnr. 9, 11 og 22, ID som følger: Tilbakeføre veitrase til senter av parkeringsplass P8 med parkering på begge sider av veitraseen. Etablere møteplasser i hver ende av parkeringsplassen P8. Endring av reguleringsbestemmelsene Vilkår for endringen: I. Endring av vegtrase og etablering av møteplasser godkjennes som vist på fig. 2 i søknad datert (Bakgrunn, pkt 1) Reguleringsbestemmelsene 6.03 må angi antall parkeringsplasser på hvert parkeringsområde samt hvilke eiendommer som disponerer parkeringsplassene. I bestemmelsene må det tas inn rekkefølgekrav om at det antall parkeringsplasser som må flyttes/erstattes som følge av omlegging av vegtrase over P8 må være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for atkomstvegen. I bestemmelsene må det tas inn rekkefølgekrav om at nødvendig drenering for å unngå utgraving/isdannelse fra større vannmengder som renner fra atkomstvegen på bnr. 22 inn på P8 må være gjennomført før det gis ferdigattest for atkomstvegen. I bestemmelsene må det tas inn rekkefølgekrav om at nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre at skiløpere ikke renner fra SpFri3 (reg.plan Andestjønn) inn på atkomstvegen gjennom P8 må være gjennomført før det gis ferdigattest for atkomstvegen. Adresse Telefon Telefaks Org.nummer Epost Lundscn senter, 2. etg MVA poagandersen- Postboks 1 snerthammer.no 4401 Flekkefjord

2 Det må tas inn rekkefølgekrav i bestemmelsene om at møteplassene over P8 må skiltes før det gis ferdigattest for atkomstvegen, slik at de ikke blir brukt som parkeringsplasser.» Undertegnede representerer Jofrid Sinnes som eier gnr 9 bnr 11 i Sirdal vedr. denne saken. Jeg mottok vedtaket pr epost fra kommunen den 15. mai d.å. Vedtaket er også meddelt Jofrid Sinnes gjennom kommunens brev av 12. mai. D.å. På vegne av Jofrdi Sinnes, påklages vedtaket. tillegg til de merknader som meddelt fra Jofrid Sinnes og hennes sønn Torger Åge Sinnes under kommunens saksforberedelse, anføres dessuten følgende særskilt; 1. Bakgrunnen for reguleringsendringen. Kommunen legger i sin saksfremstilling til grunn at reguleringsendringens formål er som følger; «Det er nå søkt om endring av traseen for kjørevegen, for at denne skal samsvare med trase hvor bnr. 22 iht Jordskifte har sin vegrett,...» se pkt 7 i saksfremstillingen, 3. avsnitt, 2. setning. Det er i forbindelse med behandlingen uriktig lagt til grunn at denne forutsetning er oppfylt ved det endringsvedtak som nå er fattet. For å belyse dette nærmere, må vi først se på hva Lista jordskifterett har bestemt om den aktuelle veg over bnr Nærmere om Lista «ordskifterettens dom/vedtak. Vegspørsmålet ble behandlet av Lista jordskifterett i sak SINNES, gnr 9. Jordskifterettens avgjørelse er rettskraftig. Jeg skal kort gjengi hva som er bestemt om vegens utstrekning. Jordskifteretten avgjorde første tvistespørsmålene ved dom hvor det er bestemt følgende om vegen; I 2. Vei- og atkomstretten omfatter et veiareal mellom parkeringslommene med en bredde på inntil 3 meter kjøreareal med påkopling til egen eiendom ved angitt kartpunkt A. Det kart som det her vises til, limes inn som følger; Side 2

3 2 9/22/7 ( 9/22/6 ) T' / / / k -, < \ 9/116 / / / / / \/. 9/ /14 LISTA JORDSKIFTERETT lo iskifiekart ovt1 SINNES, GNR. 9 i Sldoi kommune Q/C1A 20 Målestpkk 1:1000 Kurdwatsyst., B,kgron.sbri: Scatem K,Irtverk (tinate!..; CV-1,000) Side 3

4 Pkt. A som det er vist til i domsslutningens pkt 2, fremkommer av kartet. Jordskifteretten fastsatte deretter særskilt vedtak om vegen hvor vegen er nærmere beskrevet i kap. 1 i vedtaket. Jeg hitsiterer fra dette følgende; Felles atkomst Felles atkomst over eksisterende parkeringsplass. Bestemmelsene gjelder kun for den del av området som er felles veiareal. Bestemmelsene gjelder således ikke for det som gnr. 9/11 eier som sitt eget parkeringsareal. 1.1 Veiarealet: Veien følger eksisterende tilkomst gjennom parkeringsplassen, kartmålt til ca. 60 m lengde. Kjørebanebredden er på 3 m. For utføring av brøyting tillates det at kjørebanebredden utvides til 4 m. Den veg som er etablert over Jofrid Sinnes sin eiendom, er altså en veg på 60 meters lengde som går fra pkt A i jordskifterettens kart og som har en bredde på 3 meter hvor det dessuten er anledning til å bruke 1 meter i tillegg i forbindelse med brøyting. Vegen går over parkeringsplassen og ikke over det som bnr 11 eier som eget parkeringsareal. Det er heller ikke avsatt noe areal til møteplasser. 1.2 Ve en over nr 9 bnr 11 i hht endret re ulerin s lan. Vegtraseen er angitt under pkt 1 i saksfremstillingen. Som man vil se har vegen en lengde på reguleringskartet som ikke samsvarer med den veg som jordskifteretten har beskrevet, sml. ovenfor under pkt Når det gjelder bredden på vegen i hht reguleringsplanens bestemmelser, er denne beskrevet i reguleringsvedtektene som følger; 6.02 Adkomstveiertil fritidsbebyggelser privatvei og merketvel 1-4. Vel I og Vei 4 skalha veibreddepå 5,0-5,5metermens Vei 2 skal ha veibreddepå3,5 4,0 meter.i tilleggkommer arealtil tylling,skjtenngog grøtt,vist i plankartetsqm Annenveigrunn,grøntereal. Møteplasserkanetableresderdetteer nødvendig.velenekanbrøytesvinterstidog skalha standardsom helårsvel. Vegen er i vedtektene beskrevet som veg 1, jfr reguleringskartet og vedtektenes pkt hovedavsnitt. Vegen skal ha en vegbredde som altså er 2,0 2,5 bredere enn den veg som er beskrevet av jordskifteretten I tillegg må det være plass til snø på siden av selve vegen når det skal brøytes. Det areal som her går med utgjør nok en god del mer enn de 0,5 meter som jordskifteretten har lagt til grunn i sitt vedtak. Side 4

5 1.3 0 summerin. Det ligger til grunn for endringsvedtaket at vegen i over Jofrid Sinnes sin eiendom i hht endringsvedtaket, skal samsvare med den veg som er beskrevet av Lista jordskifterett. Dette er ikke tilfellet. Reguleringsplanens veg er vesentlig lengre og den er bortimot dobbelt så bred. Hvis vedtaket opprettholdes, vil konsekvensen være at tiltakshaverne må søke om å få privatrettslig avtale med Jofrid Sinnes om en utvidelse av vegen, eller så må spørsmålet løses på annen måte, f. eks. ved ekspropriasjon. Hvis vedtaket mot formodning opprettholdes, må det også innarbeides i rekkefølgebestemmelsene at rettsforholdet til eier av gnr 9 bnr 11 må avklares før den veg som reguleringsplanen beskriver, kan benyttes. 2. Sirdal kommunens saksbehandling. Det anføres å foreligge flere saksbehandlingsfeil Man lende fremle in av relevant brev. Undertegnede sendte brev til Sirdal kommune på vegne av Jofrid Sinnes hvor jeg fremsatt flere merknader til den søknad som var til behandling, se vedlagte kopi. Som man vil se tar jeg her opp flere av de spørsmål som er berørt i denne klagen. Jeg kan ikke se at dette brev er medtatt som dokument i saken. Jeg vet ikke grunnen til dette, men siden brevet er utelatt, er det heller ikke knyttet merknader i saksfremstillingen til flere av de forhold som omtales i brevet. Det anføres at dette er en saksbehandlingsfeil som kan ha betydning for det vedtak som er fattet Kommunens likt til å avklare sakens faktiske sider. Når det gjelder vurderingen av de trafikkmessige spørsmål særlig i forhold til myke trafikanter, som endringsforslaget reiser, har kommunen valgt å legge til grunn for sin vurdering den rapport som er utarbeidet av selskapet Cowi AS. I mitt brev til Sirdal kommune av f.å., anførte jeg følgende om dette spørsmål; «Det mest sentrale er at det i kommunens arbeid med gjeldende reguleringsplan, ble foretatt en grundig vurdering av de trafikale forhold på Reebakken. Dette var årsaken til at vegen ble foreslått regulert slik som den er i dag, med tilhørende fender m.v. for å sikre myke Side 5

6 Advokatfirmaet trafikanter og andre som måtte befinne seg i området. Jeg viser til vedtektenes pkt Jeg oppfatter det endringsforslag som nå behandles, slik at om forslaget blir godtatt, så skal ikke myke trafikanter på Reebakken beskyttes mot vegen ved at det kreves oppført fendre. Det er lite betryggende at kommunen basert på en rapport fra Cowi, som er konsulent for Knut Sinnes og Tor Sigve Vik, nå ser annerledes på hva som er forsvarlige trafikkforhold området. Hvis kommunen ønsker en ny vurdering av de trafikksikkerhetsmessige konsekvenser av en reguleringsendring, bør det innhentes en slik vurdering fra en uavhengig konsulent og da slik at det er klargjort i detalj hvilke endringer som skal vurderes, både i forhold til vegbredde, møteplasser, iforholdet til landbruksavkjørselen i området og mht hvor stort «restareal» som er tilgjengelig for myke trafikanter etter at det er medgått areal til parkering, til vegbane m.v. Vurderingen må også ta hensyn til situasjonen vinterstid med store snømengder.» Det skal i tillegg bemerkes at jeg ikke kan se at Cowi AS i sin vurdering har lagt til grunn reguleringsvedtektenes bestemmelser om vegbredde og plass til snø i forbindelse med brøyting, når det er vurdert hvilket areal som blir til disposisjon for myke trafikanter mellom bilradene. Når det på det meste er opp til 10 meter, innebærer dette at også dere det er størst avstand, så er det for lite restareal for myke trafikanter. Med en vegbredde på opp mot 5,5 meter og med areal til snø på begge sider, blir det selv der det er maksimal avstand, for lite areal igjen for å sikre myke trafikanter. Og på de områder hvor det er en del mindre enn 10 meter mellom bilradene, blir det så godt som ingen plass igjen Behandlin av saken som mindre vesentli re lerin sendrin. Det anføres videre at saken uriktig er behandlet som mindre vesentlig reguleringsendring. Også her viser jeg til hva jeg anførte om dette spørsmål i mitt brev av f.å.; 1. Vedr. Pbl andre ledd. Søknaden er fremmet som anmodning om mindre endring av gjeldende reguleringsplan ovennevnte bestemmelse. i hht Sett hen til at endringen kan få betydning for mange som har parkering i området samt at den åpenbart har innvirkning på _fremtidig trafikksikkerhet i området, er jeg av den oppfatning at denne søknad ikke kan behandles etter denne bestemmelse. Jeg er enig i det som er anført fra Haver Advokatfirma Ans v/ advokat Elisabeth Nygård i brev av d.å. til Sirdal kommune. Avgjørelsen er skjønnsmessig, men det følger som påpekt av adv. Nygård, at det bare er endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter, som kan behandles etter denne bestemmelse. Det er en snever adgang til å anvende bestemmelsen. Jeg viser også til at Asplan Viak i sin uttalelse i pkt. 2 på side 3, påpeker at det er opp til kommunene å vurdere den enkelte sak. Det vektlegges også at Fylkesmannen ikke har hatt merknader til dette spørsmål, noe som nok ikke bør vektlegges siden Fylkesmannen er svært Side 6

7 Advokatfirmaet firsiktig med å uttale seg om spørsmål som i ettertid kan bli gjort gjenstand før klagebehandfing. Søknaden om endringen berører mange parter og at den reiser også vesentlig spørsmål som trafikksikkerheten i området og bnr 11 sin jordbruksavkjøring fra samme sted. Av disse grunner kan søknaden ikke behandles etter unntaksbestemmelsen i PBL 12-14, annet ledd. 3. Annet. I vedtaket er det i pkt. 1-5, innarbeidet vilkår for at endringsvedtaket skal iverksettes. Som nevnt under pkt 1.3. ovenfor, må det også, forutsatt at endringsvedtaket opprettholdes, fremgå av vilkår at det også må skje en avklaring av vegbredde, møteplasser, veglengde m.v. i forhold til eier av gnr 9 bnr 11 Jofrid Sinnes, før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for atkomstvegen. I pkt 3 må det også fremgå at det må foreligge en privatrettslig avklaring i forhold til samtlige av de som må flytte sine parkeringsplasser i hht det endringsvedtak som foreligger oa i forhold til grunneier, som jo eier grunnen og har anledning til å benytte denne til parkering. Kommunen kan selvsagt ikke bli gitt brukstillatelse/ferdigattest for atkomstvegen, før disse spørsmål er avklart. iu hlsen '-Per øin dersen Vedlegg. Kopi til Jofrid Sinnes Side 7

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksnr Utvalg Type Dato 040/14 Plan- og miljøstyret PS 20.10.2014 Detaljplan for Onsakervika - Merknadsbehandling

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOM^ Dok.nr. 2 2 m. 2010. Arkivnr.T'(3 TOM- Saksh. /^' U2> Eksp, U.off.

HORDALAND FYLKESKOM^ Dok.nr. 2 2 m. 2010. Arkivnr.T'(3 TOM- Saksh. /^' U2> Eksp, U.off. Fylkesmannen i Hordaland Saksbehandler, innvalgstelefon Marte Helland, 55 57 22 78 19 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen HORDALAND FYLKESKOM^ Saknr. Dok.nr. 2 2 m. 2010 jeres dato 23.11.20é9 Arkivnr.T'(3

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 09.05.2014 i Borgarting lagmannsrett, 13-022154ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Harald G. Nyhus Mette D. Trovik Helga Bjørnestad

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak -t(q Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Elin Lånkan Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: ell@fmnt.no Deres ref.:vår dato: 14.03.2011 Vår ref.: 2010/5642Arkivnr: 423.1 Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer Vår dato: 03.11.2014 Vår referanse: 2014/4272 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 18.06.2014 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266644 Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-18815/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.06.2013 Saksframlegg Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer