MASSETAK FIKSE KONSEKVENSUTGREIING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASSETAK FIKSE KONSEKVENSUTGREIING"

Transkript

1 MASSETAK FIKSE KONSEKVENSUTGREIING Sivilingeniør Arild Karlsen Sandvik, 5584 BJOA 8.februar

2 INNHALD 1. INNLEIING GRUNNLAGET FOR KONSEKVENSUTGREIINGA 2. TILHØVET TIL ANDRE PLANAR 2.1 Kommuneplanen 2.2 Reguleringsplan 3. ROS-ANALYSE 3.1 Årsakar og sannsyn 3.2 Systematisering forslag til mottiltak 4. TRAFIKKTILHØVE 4.1 Trafikkmengder 4.2 Vegsystem 5. MILJØKVALITETAR 5.1 Temakart for Rogaland 5.2 Arealbruk 5.3 Næringsutvikling 6. KONSEKVENSAR 6.1 Landskap 6.2 Støy, støv, avrenning 6.3 Biologisk mangfald 7. ETTERBRUK AVSLUTTINGSPLAN 7.1 Utviklingsperspektiv 7.2 Framtidig arealbruk 8. ANDRE TILTAK 8.1 Fysiske tiltak 8.2 Driftstiltak 9. AVSLUTTING 2

3 1. INNLEIING GRUNNLAGET FOR KONSEKVENSUTGREIINGA Konsekvensutgreiinga er gjort etter at privat forslag til detaljregulering er sendt kommunen til behandling. Bakgrunnen for dette går fram av kommunen sin e-post dagsett : Kort oppsummering: Planframlegget utløyser krav om konsekvensutgreiing og utarbeiding av planprogram. På grunn av ein feil som oppstod i kommuneplanprosessen og som har forplanta seg til oppstart av planarbeidet er det no gjort ein avtale med tiltakshavar om utarbeiding av konsekvensutgreiing som skal følgje reguleringsplanen ved utlegging til offentleg ettersyn. I følgje lovverket skal det og lagast eit planprogram som skal sendast ut på høyring samtidig som varsel om oppstart. På bakgrunn av det som kjem fram i utgreiinga vert det ikkje sendt planprogram på høyring i denne saka. Grunnlaget for planarbeidet og oppskrifta på korleis konsekvensutgreiinga skal vera; kva tema som skal belysast, tidsplan og involvering, vert fastsett utifrå erfaring som er gjort med tilsvarande saker i området. 2. TILHØVET TIL ANDRE PLANAR 2.1 Kommuneplanen Massetaket er vist i godkjent kommuneplan som eit areal på ca. 15 daa på Fig. 1: Utsnitt av gjeldande kommuneplan for Vindafjord 3

4 eigedomane gnr. 276, bnr. 7 og bnr. 10. Innspel om massetak i dette området kom frå eigar av gnr. 276, bnr. 7.. I planen er det gitt følgjande føresegner og retningsliner for råstoffutvinning: 1.10 Byggjeområde - råstoffutvinning I tillegg til pkt. 1 gjeld: I område for nye og for utviding av eksisterande masseuttaksområde er det krav om godkjent reguleringsplan før utbygging. Kommunen kan krevja ei eiga konsekvensutgreiing før godkjenning av nye uttak. Retningslinjer for område for råstoffutvinning: Ved all råstoffutvinning skal det frå starten av setjast av midlar til tilbakeføring og tilsåing av utnytta område, som seinast skal skje eit år etter at drifta er avslutta. Masseuttak skal planleggjast slik at det blir minst mogleg innsyn i brotet. Slik området for masseuttak er vist i kommuneplanen er det for lite for kommersiell drift over tid. Det er også plassert slik i terrenget og landskapsrommet at det blir svært godt synleg frå omgjevnadane og frå vegfarande på E134, j.fr. retningslinene ovanfor. Tiltakshavar har derfor forstått kommuneplanen som ei prinsipiell godkjenning av massetak i dette området, på denne sida av E134, og at nærare plassering, avgrensing og utforming må avklarast i reguleringsplanen. 2.2 Reguleringsplan Det er ikkje gjeldande reguleringsplan i området frå før. I det framlagde planforslaget er massetaket flytta opp til kote 220, bak den høgda der massetaket er vist i kommuneplanen. I staden for sprenga vekk høgda, blir ho nytta til å få betre skjerming og minst mogeleg innsyn i brotet. På flata bak høgda ligg tilhøva til rette for å etablera eit skjerma verksområde. Det vil bli bygd opp ein 6 m høg voll som skjermar verksområdet mot sørvest. Knuseverk, ferdig masse og opplasting vil gå føre seg bak denne vollen. Frå verksområdet kan ein sprenga seg inn fjellmassivet på ein stuff som er stor nok til rasjonell drift. Utsprengt masse kan takast direkte frå stuff til knuseverk som vil bli flytta etter kvart som stuffen blir flytta. Etter kvart som ein å sprenger seg inn i fjellmassivet vil ein få eit bergrom som er lukka på tre sider. I forhold til omgjevnadane er dette heilt klart den mest omsynsfulle måten å driva eit steinbrot på. Det vil faktisk vera slik at verknadane for omgjevnadane blir mindre til meir ein tar ut av brotet. Sprenginga blir gjort frå pallar slik at det er mogleg å bora samstundes med utlasting og knusing. Dette gir rasjonell drift. 4

5 3. ROS-ANALYSE 3.1 Årsaker og sannsyn Definisjonar: Risiko er eit resultat av sannsyn for (frekvensen) og konsekvensane av uønska hendingar. Sårbarheit er eit uttrykk for eit system si evne til å fungera og oppnå sine mål når det blir utsett for påkjenningar Sannsyn blir rangert etter forventa frekvens Omgrep Frekvens Lite sannsynleg (LiS) Mindre enn ei gong kvart 50. år Mindre sannsynleg (MiS) Mellom ei gong kvart 10. og ei gong kvart 50. år Sannsynleg (S) Mellom ei gong kvart år og ei gong kvart 10.år Svært sannsynleg (SS) Meir enn ei gong kvart år Konsekvens er mogeleg verknad av ei hending etter at hendinga har inntreffe. Vurdering av konsekvens er å sjå på tiltak for å gjera verknaden av skaden så liten som mogeleg, og må ikkje forvekslast med førebyggjande tiltak for å unngå at hendinga inntreff. Konsekvensane blir klassifisert som følgjer for menneske (me), for miljø (mi) og økonomiske verdiar/drift/produksjon (øk/p) Omgrep Menneske (ME) Miljø (MI) Øk. verdiar/pro-duksjon (ØK/P) Ufarleg (U) Ingen Ingen miljøskadar Skader < kroner personskader Ei viss fare Få og små Mindre miljøskadar Skader < kroner (EVF) personskader Kritisk (K) Få, men alvorlege Omfattande skader Skader < 1 mill. kroner personskader på miljøet Farleg (F) Døde Alvorlege skader på miljøet Skader > 1 mill. kroner 3.2 Systematisering forslag til mottiltak Sannsyn og konsekvensar blir sett inn i ei matrise som då viser risiko Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Ufarleg Ei viss fare Kritisk Farleg 5

6 UØNSKA HENDING: A. Trafikkulykke frå og med kryss E 134 til og med lasteplass B. Trafikkulykke på verksområdet C. Menneske eller dyr fell ned over kanten på steinbrottet D. Ukontrollert utslepp av diesel eller hydraulikkolje E. Miste kontroll over borerigg på stuff F. Personskade i knuseverket G. Brann i anleggsmaskin eller knuseverk H. Utrasing av massar på stuff - Uryddig trafikkbilete, blanding av trafikk og aktivitetar - Menneskeleg svikt - Støy/støv/andre aktivitetar svekker konsentrasjonen - Manglande sikring - Mørke/dårleg sikt - Materialsvikt - Menneskeleg svikt - Feil bruk - Dårleg vedlikehald MiS LiS S ME : EVF ME : EVF ØK/P : U ME : U MI: EVF - Menneskeleg svikt - Maskinsvikt - Dårleg reinsk av stuff og kanten på brotet MiS ME : EVF - Menneskeleg svikt MiS ME : K - Manglande opplæring - Maskinsvikt - Forstyrrande arbeidsmiljø - Uforsiktig bruk av LiS ME : EVF eld - Lekkasjar i brennbare væsker - Feil i elektrisk anlegg - Gnister som følgje av store påkjenningar - Mangelfull reinsk MiS ME : EVF Vegkryss bygd med god nok standard. Godt vedlikehald Skilje mellom ulike trafikktypar og maskinar MOGELEG ÅRSAK SANNSYN KONSEKVENS RISIKO MOT- TILTAK - Mangelfull MiS ME : EVF kanalisering av kryss - Stor fart på E Glatt vegbane på E Menneskeleg svikt - Møteulykke på internvegen Sikringsgjerde Vedlikehald Oppsamling Opplæring Grundig reinsk av stuff Opplæring, verneutstyr, vernerundar Vedlikehald Grundig reinsk av 6

7 stuff I. Ukontrollert steinflukt under sprenging - Feil lading - Mangelfull tildekking av salva - Manglande oversikt over fjellet i salva MiS ME : EVF Erfaren skytebas J. Lynnedslag under lading av salve - Manglande sjekk av vêrmelding LiS ME : F ØK/P : K Rutinar for sikker sprenging K. Brann i sprengstofflage r (Lite sannsynleg at det er aktuelt med sprengstofflage r) L. Brann i annan bygning M. Innbrot i sprengstofflage r (Lite sannsynleg at det er aktuelt med sprengstofflage r) N. Svikt i vassforsyninga 7 - Uforsiktig omgang med open eld - Feil i elektrisk anlegg - Dårleg sikring - Uforsiktig omgang med open eld - Feil i elektrisk anlegg - Dårleg sikring - Dårleg sikring - Menneskeleg svikt (t.d. gløymt å låsa) - Freistande innhald i lager - Straumbrot - Frost - For liten kapasitet, vasskjelda tømt O. Straumbrot - Manglande levering frå energiselskap - Leidningsbrot i eige anlegg - Svikt i transformator P. Skogbrann i nærområdet - Uforsiktig bruk av open eld - Lynnedslag LiS LiS Liks S S Liks ME : EVF ØK/P : K ME : EVF ME : U ME : U MI : EVF ME : U ME : U MI : EVF ØK/P : U Rutinar. Lite lagerhald Systematisk brannvern God sikring. Lite lager Vedlikehald Vedlikehald Rutinar for bruk av open eld Q. Flaum - Store Mi ME : U Vedlikehald.

8 nedbørmengder - Snøsmelting - Tette avløp MI : EVF Kapasitet på drenssystem Følgjande tiltak vil kunna bidra til å redusera skadeverknad av personskader : Bruk av personleg verneutstyr Opplæring og øving av dei tilsette Lett tilgang til førstehjelpsutstyr Kommunikasjon mellom dei tilsette og til hjelpeapparatet Følgjande tiltak vil kunna bidra til å redusera skade på miljø og økonomiske verdiar: Opplæring og øving av dei tilsette Tilgjengeleg utstyr, t.d. for brannsløkking Analysen stadfestar at mange av aktivitetane i eit knuseverk er forbunden med ein viss risiko. Det er mykje å oppnå ved systematisk vedlikehald og gode rutinar for drifta. Det er likevel ikkje til å koma bort frå at denne type verksemd alltid vil ha arbeidsoppgåver og situasjonar forbunden med ein viss fare. Ei erkjenning av dette er første føresetnaden for å redusera risikoen frå dag til dag. 4. TRAFIKKTILHØVE 4.1 Trafikkmengder E134 hadde i 2010 ein årsdøgntrafikk på ÅDT = i tellepunktet på fylkes-/kommunegrensa. Andelen tunge kjøretøy var på 481 elle 14 %. Det er lite fotgjengartrafikk i området og nokre få som bruker sykkel mellom Ølen og Etne utan at del ligg føre tal for desse. All masse som blir tatt ut i massetaket må transporterast ut på bil. Om ein legg til grunn ein årleg produksjon på tonn, får vi ein trafikk på lass kvar arbeidsdag. 4.2 Vegsystem Den innsendte reguleringsplanen viser eit T-kryss med reguleringsgrense i senterlinja for E 134. Det er lagt opp til at all breiddeutviding skal være innanfor reguleringsplanen. Dette er nødvendig for at nødvendige areal skal vera til rådvelde for tiltakshavar utan ekspropriasjon. Det er regulert plass for eit fullkanalisert kryss med venstresvingefelt frå sør, akselerasjonsfelt mot sør og høgresvingefelt frå nord. På den måten vil nordgåande kjørefelt ikkje blir endra og det vil ikkje vera nødvendig med grunn på austsida av vegen. Krysset er plassert ut frå to hovudomsyn: 8

9 o Tilstrekkeleg langt mot sør til at det ikkje blir siktproblem i forhold til høybrekket i nord o Tilstrekkeleg langt mot sør til at vegen opp til pukkverket blir lang nok til å gi akseptable stigningsforhold. Et tredje omsyn har vore å legga krysset mellom dei to teigane med fulldyrka jord på nordsida av vegen. Krysset er utforma som T-kryss fordi det er dette det er behov for. Det er lagt til grunn at Statens vegvesen vil gjera ei samla vurdering av kva slags kryss som er mest teneleg i området når ein ser på behova på begge sider av vegen. For tiltakshavar vil eit 4-arma kryssvera like teneleg som eit T-kryss. Det er lagt opp til sanering av avkjørsler til bustadane på nordsida av E 134. Trasé for framtidig E134 ikkje er fastlagt. Vi er likevel kjent med at framtidig E 134 skal ha midtdelar, noko som inneber at kryss på ny E134 skal væra planskilte. Når veglina ikkje er endeleg fastlagt og finansiering ikkje er vedtatt, kan det være grunn til å tru at ny veg på denne strekninga ligger 5 10 år frem i tid. Det vil derfor væra behov for å sjå på løysingar som kan fungere i tida frem til full utbygging av E 134 i området. Tiltakshavar har følgd opp alle innspel frå Statens vegvesen og er open for å finne den best mulige kryssløsninga, herunder forskyve krysset tilpasset aktivitet på andre sida av vegen. Det må likevel leggast vekt på dei spesielle omsyna som er lagt til grunn for plasseringa av krysset i reguleringsplanen. Skal steinbrotet skjermast mot innsyn slik det er føresett i kommuneplanen, må det trekkast bort frå E134. Dette føreset lengd på tilkomstvegen på grunn av stigningstilhøva. På den andre sida vil ein unødig lang tilkomstveg vera ein ekstra kostnad. Med den uvissa som er knytt til traséval og tid for bygging av ny E134 bør ein søke ei løysing som kan fungere godt på dagens tofeltsveg; ut frå dagens trafikkmengder og ut frå dei trafikkmengdene som ny aktivitet i området kan generere. Ei slik mellombels løysing vil også kunne bety ei standardheving og ikkje være til hinder for ei framtidig løysing i samsvar med vedtekne krav til ny stamveg. Kommuneplanen for Vindafjord viser eit område for massetak på vestsida av E134. Saman med eksisterande busetnad tilseier dette ein aktivitet som nå og i framtida må ha tilkomst frå E134. I det planframlegget som nå ligg føre, er det foreslått ei samordning av dei ulike avkjørslebehova på denne sida av vegen med ei trafikkteknisk fullgod kryssløysing for tofeltsveg. Uavklarte spørsmål knytt til framtidig E134 ikkje må føre til utsett godkjenning av innsendt reguleringsplan. 9

10 5. MILJØKVALITETAR 5.1 Temakart forrogaland Det aktuelle området er kontrollert mot ovanfor nemnde registreringar. Funna går fram av etterfølgjande Regionale friluftsområde (FINK) Området aust for E 134 i Vindafjord er vist som regionalt frilluftsområde. Dette er eit stort område der dei sentrae elementa er Olalia og tilligande areal og vegen frå Opheim og inn til Olalia. Både avstand, høgdeforhold og utforming/skjerming av steinbrotet tilseier at det ikkje ligg interessekonfliktar i dette naboskapet. 10

11 5.1.2 Landbruk Det er registrert to areal med fulldyrka jord. Desse er ikkje i konflikt med steinbrotet, og bare i svært liten grad av tilkomstvegen som ligg mellom og i utkanten av jordbruksareala. 11

12 5.1.3 Skogbruk Den største delen av arealet, dvs alt som ikkje er fulldyrka jord eller myr, er vist som skog med høg bonitet. Skogen på framsida av høgda mellom E 134 og steinbrotet er tenkt tatt vare på som skjerming. Dette er blandingsskog av varierand kvalitet. Resten av skogsområdet er så bratt og lite tilgjendgeleg at den økonomiske veridien må seiast å vera svært tvilsom. 12

13 5.1.4 Samfunn og tryggleik - skred Verken steinbrotet, verksområdet eller tilkomstvegen ligger i rasutsett område. Det gjer imidlertid dei nærliggjande bustadane. Det er lagt opp til at bratthenget bak bustadane skal stå igjen som skjerming av steinbrotet. Det same gjeld skogen rundt brotet. Det er derfor ingen grunn til å tru at steinbrotet vil ha negativ innverknad på skredfaren i området, snarare tvert imot. 13

14 5.1.5 Samfunn og tryggleik Leidningar el FKB Det går ikkje overføringsliner for straum gjennom planområdet. Desse går på austsida av E 134, og er så langt frå steinbrotet at det ikkje blir sett på som eit problem. 14

15 5.2 Arealbruk Fikse er eit område der busettinga er knytt til noverande og tidlegare landbruksdrift. Tidlegare hadde Statens vegvesen veggarasje på austsida av E134. Denne eigedomen tilhøyrer nå Mesta og det synest å vera liten aktivitet. Busetnaden ligg stort sett langs E134 med direkte tilkomst frå denne vegen. Her som hovudvegen går i eit dalføre er utemiljøet påverka av vegtrafikken, både visuelt og når det gjeld støy. Det er likevel ikkje grunn til å tru at dette representerer eit stort miljøproblem. På andre sida av fylkes-/kommunegrensa ligg ein skytebane som blir driven i samarbeid mellom skyttarlaga i Ølen og Etne. Her er etter måten stor aktivitet og anlegget blir stadig bygd ut. 5.3 Næringsutvikling Noverande og framtidig næringsaktivitet. Næringsaktiviteten i området er knytt til landbruk. I dalføret ned mot Ølen er det fleire bruk som driv med mjølkekyr, gris, storfe utanom mjølkekyr og sau. Oppe idalen på flaten er det eitt bruk som driv med sau. Verken i kommuneplan eller andre overordna planar på Vindafjordsida av kommunegrensa er det vist område for framtidig næringsområde med unnatak av massetaket som vist i kartet på side 3. På Etnesida er det planar om eit næringsområde på austsida av E Behov for stein Det har vore ei omfattande byggeverksemd på indre Haugalandet i dei seinara åra. Det er grunn til å tru at dette vil halda fram. I tillegg er det planar om ei stor utbygging av stamvegen mellom Lauareid i Etne og Hodnafjell på grensa mellom Vindafjord og Tysvær. Elles har det over lang tid vore store leveransar av naturgrus og pukk frå dei store morenene i Etne. Her har konfliktane med verneinteressene spissa seg til slik at det er behov for tilgang på alternativt råstoff. Knusing av fjell vil vera eit nærliggjande, og kanskje det einaste aktuelle alternativet til naturgrus Ressursgrunnlaget Eit massetak bør lokaliserast ut frå ei rekke kriteria: Kvalitet på bergarten i forhold til det marknaden etterspør Tilgjengelege mengder som gir grunnlag for langsiktig drift 15

16 Lokalisering i område der miljøpåverknaden er til ulempe for færrast mogeleg Kort transport til marknaden Transport i unnabakke for minst mogeleg energibruk og utslepp God transportveg Heile fjellpartiet mellom Ølen og Etne, frå Dreganeset til Keisarholla, består av gneisbergartar. Det er i dag ingen kommersielle uttak i området. Ut frå dei prøvane som er analyserte frå det aktuelle området, kan ein slå fast at bergarten kan brukast til dei fleste aktuelle føremåla. Det er bare prøver frå overflata som er analyserte. Det er grunn til å tru at djupareliggande fjell har betre kvalitet. Figur 7: Geologisk kart over Vindafjord. (NGU) Ressursgrunnlaget er ubegrensa i kvantitet. Drifta kan derfor leggast opp med eit langsiktig perspektiv: God skjerming for innsyn Uttak av så store mengder at det kan forsvara miljøinvesteringar av ulike slag God skjerming av støy og støv frå verksemda Steinbrotet må sikrast slik at ikkje uvedkomande blir utsett for ulykker 16

17 6. KONSEKVENSAR 6.1 Landskap Anlegget er slik plassert og utforma i landskapet at det vil bli lite synleg for vegfarande på E134 og andre i nærmiljøet. Det er utarbeidd nokre terrengmodellar som viser korleis anlegget vil bli sjåande ut. Ut frå ei konkret vurdering, og ikkje minst om ein tar omsyn til dei store voluma som terrengmodellane viser tatt ut, er det grunnlag for å seia at steinbrotet ikkje har store negative landskapsmessige konsekvensar. Figur 8: Steinbrotet sett mot vest, frå E 134 ved kommunegrensa Figur 9: Steinbrotet sett mot nordvest, frå E134 rett sør for avkjøringa til bustadane 17

18 Figur 10: Steinbrotet sett på skrå ovanfrå mot nordvest Figur 11: Steinbrotet sett på skrå ovanfrå, mot sørvest 18

19 6.2 Støy, støv, avrenning Støy Den vesentlegaste støykjelda vil vera sjølve knuseverket. Dette både fordi verket i seg sjølv skaper støy, men og fordi verket vil ha høgast samanhengande driftstid av støykjeldene. Over tid vil knuseverket bli plassert med betre skjerming. Det er innhenta støymålingar frå tilsvarande knuseverk som det som det kan vera aktuelt å nytta på Fikse. Vedlagt følgjer ei eiga støyvurdering basert på same type knuseutstyr som det som er tenkt nytta på Fikse Støv Knusing av fjell frigjer støvpartiklar, avhengig av bergart, knusemetode og grad av nedknusing. Knusing til små fraksjonar gir meir støv enn knusing til pukk. Med gjevne geologiske og tekniske føresetnadar er det vanskeleg å gjera noko med produsert mengd støv. Utfordringa er å få kontroll over så mykje støv som mogleg rett etter at det er produsert og før det kjem på avvegar. Støv frå boremaskin: Oppsamling etter kvart. Støv frå opplasting og transport til knuseverk: Bare aktuelt i tørt ver. Gir ikkje så store mengder at det er aktuelt med vassdemping. Støv frå knuseverk: Produserer ein god del støv i tørt ver. Kan få kontroll med støvet ved å bruka vatn. Støv frå transportbelte: I tørt ver får ein støvflukt både frå sjølve transportbeltet, men særleg frå massen frå han forlet transportbeltet og til han ligg i ro i lageret. Kan til ein viss grad hindrast ved å bygga inne transportbeltet og skjerma massen i fritt fall, men oftast må det i tillegg brukast vatn for å binda støvet. Støv frå ferdigvarelager og området elles: Knust masse inneheld finstoff som blir tatt av vinden og ført på avvegar. Er ikkje praktisk/økonomisk mogeleg å unngå fullt ut. Bruk av vatn til støvdemping i knuseverket vil ha verknad til ferdigvarelageret. Med den skjerminga som verksområdet vil få, vil vindproblemet bli mindre enn om verket låg opent til. Det er heilt klart at støv vil bli ført ut av steinbrot og verksområde og legga seg på vegetasjon og bygningar i området, og meir jo nærare støvkjelda ein er. Støvet vil i eit visst mon setta farge på vegetasjonen, og frukt og bær kan få eit belegg som ikkje elles ville vore der. Størst mengd støv på avvegar vil ein truleg få om vinteren med tørre periodar med frost som hindrar bruk av vatn til støvdemping. Slike periodar er til vanleg få og korte i vår del av landet. Eit nedbørrikt klima gir god avvasking av støv som 19

20 har falle til ro, og dette reduserer problemet. Det er elles slik at støvet ikkje inneheld farlege stoff av noko slag slik at støvet er eit estetisk problem og ikkje eit helseproblem Avrenning Nedbør vil vaska overflata i steinbrotet og ta med seg finstoff frå ferdigvarelageret. Slik steinbrotet og verksområdet er utforma er det lett å ha kontroll med all avrenning. Dette må samlast opp i eit sandfang for å unngå å få ført finstoff ut i vassdrag utanfor området og for å ha i 2.-linesikring mot ureing dersom uhellet skulle vera ute. 6.3 Biologisk mangfald Naturmangfaldlova inneheld prinsipp som skal gå fram av avgjerder som gjeld naturmangfald. Utgreiinga av denne reguleringsplanen er gjennomført i samsvar med desse prinsippa: o o o o o o o 8 (kunnskapsgrunnlaget), m.a. at kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimeleg forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfaldet: Det er innhenta opplysningar frå kjente, aktuelle og tilgjengelege kjelder utan at det er funn noko som tyder på spesielle interessekonfliktar 9 (føre-var-prinsippet): Anlegget og drifta er lagt opp slik at ein skal førebyggja eventuelle interessekonfliktar, t.d. med drift i eit lukka bergrom, skjerming av støy og støv, samling av avrenning, fullgodt vegsystem 10 (økosystemtilnærming og samla belasting): God avstand til aktuelle grenseverdiar 11 (kostnadane ved miljøforringing skal bærast av tiltakshavar): 12 (miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar): Kjent og utprøvd teknologi, profesjonalitet og vektlegging av førebyggande arbeid. 13 (kvalitetsnormer for naturmangfald): God avstand til aktuelle grenseverdiar 14 (vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser og samiske interesser): Ingen konfliktar med kultuminne, berekraftig lokalisering i forhold til transport, små konfliktar i forhold til jord- og skogbruk, god ressursøkonomi å erstatta naturgrus med knust fjell, etappevis utbygging av vegsystemet frå opprusting av eksisterande E134 til tilpasssing til ny E134 med midtdelar 20

21 7. ETTERBRUK AVSLUTTINGSPLAN 7.1 Utviklingsperspektiv. Massetaket på Fikse vil, med dei omsøkte areala og etter den driftsplanen som ligg føre, ha ei levetid på år, avhengig av marknad og etterspurnad. Om nødvendig kan årleg produksjon aukast. Levetida kan lengast mykje ved å sprenga seg ned under det planlagde nivået på kote 220. Dette vil alltid vera eit alternativ til vidare utviding i areal. Dersom drifta blir avslutta når arealgrensene er nådde, vil ein ha til rådvelde eit areal på i storleik m², inne i eit bergrom som er godt skjerma på alle 4 sidene. Infrastruktur, byggegrunn og lokalisering i forhold til lokale sentra gjer området veleigna for ulike utbyggingsføremål. Like aktuelt kan det vera å halda fram med masseuttak i ein utvida arealramme. Etter kvart som massetaket blir utvida, vil eksterne miljøverknadar av støy og støv bli tilsvarande mindre på grunn av den skjermverknaden som bergrommet gir. Følgjande etterbruksalternativ vil kunna vera aktuelle: Vidare drift av massetak Etter kvart som massetaket blir større i omfang, vil tilhøva for framhald i drifta bli stadig betre fordi skjerminga mot omgjevnadane blir betre. Om det ikkje blir tatt ut masse her, må det gjerast ein annan stad, der tilhøva ligg mindre godt til rette og der skjerminga mot omgjevnadane ikkje er tilsvarande gode Utbyggingsføremål, næringsverksemd Avslutta massetak stiller til rådvelde eit utbyggingsområde som er stort nok til å vera interessant, men aleine ikkje stort nok til å representera eit næringsmessig tyngdepunkt mellom to lokalsentra. Her vil mykje vera avhengig av kva som elles skjer i området som i dag er grenseland mellom to kommunar Jordbruksføremål Mange stader er det aktuelt å føra arealet tilbake til jordbruksføremål etter at massane er tatt ut. Dette kan sjølvsagt også vera aktuelt i dette området. Arealet vil truleg ha større verdi til andre landbruksføremål enn tradisjonell grasproduksjon på grunn av lokalisering, landskapsrom og infrastruktur. 7.2 Framtidig arealbruk Det ligg truleg 4 5 kommuneplanperiodar fram i tid før ein må ta endeleg standpunkt til arealbruk når den omsøkte drifta er avslutta. Den endelege arealbruken kan ein derfor trygt overlata til framtidige kommunetyre å ta endeleg avgjerd om. I dag må vi sikra oss at vi ikkje legg hindringar i vegen for ein god arealbruk, og at vi sikrar området etter kvart som bergverksdrifta går framover: 21

22 1. Det blir sett av eit indeksregulert beløp pr tonn produsert masse, til rådvelde for å sikra og utvikla området etter kvart. 2. Framtidig bergvegg skal etablerast og gjerast ferdig etter kvart som ein del av ordinær drift. 3. Alle jordmassane i området skal takast vare på og brukast til å forma landskapet rundt steinbrotet. 8. ANDRE TILTAK 8.1 Fysiske tiltak Det er i plan og føresegner lagt opp til at alle aktuelle tiltak skal løysast etter kvart som massetaket blir utbygd med heimel i reguleringplanen. Det er gjort følgjande unnatak: Støy må målast og verkemiddel tilpassast den aktuelle situasjonen Tilkomstvegen må byggast ut over noko tid etter kvart som transportmengden auker 8.2 Driftstiltak Driftsplanen er lagt fram for og vil bli godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Det er elles lagt opp til at reguleringsføresegnene skal gi viktige premiss for drifta, slik som støykrav, driftstid, tid for sprenging og tid for uttransport av massar. 9. AVSLUTNING Det er i plandokument, plankart, planføresegner og herverande konsekvensutgreiing lagt opp til å gjera verknadane av eit massetak på Fikse så føreseielege som råd er. Det vil alltid vera negative konsekvensar av eit steinbrot. Det ligg i saka sin natur at dette er ein type verksemd som ikkje kan drivast utan at drifta blir lagt merke til. På same tid er tilgang på massar ein nødvendig føresetnad for vidare utvikling av samfunnet. Det er derfor nødvendig å finna ei plassering og driftsform som har færraast mogleg negative konsekvensar. Vi meiner å ha lagt fram ein plan som tilfredsstillar dette kravet. 22

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MASSETAK PÅ FIKSE VEST, DEL AV GNR. 276, BNR. 1, 7 OG 10

MASSETAK PÅ FIKSE VEST, DEL AV GNR. 276, BNR. 1, 7 OG 10 DETALJREGULERINGSPLAN FOR MASSETAK PÅ FIKSE VEST, DEL AV GNR. 276, BNR. 1, 7 OG 10 Sivilingeniør Arild Karlsen Sandvik, 5584 BJOA 11.november 2011 Revidert 18.02.12, VK/BKW 1 Innhald Side 1. PLANFØRESETNADAR

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 19.06.2012 069/12 INJ Avgjerd av: Saksansv.: Ingrid Johannessen Arkiv: K2-L12, Gnr.Bnr-276/2,4 Objekt:

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 16.10.2012 097/12 INJ Kommunestyret 30.10.2012 070/12 INJ Avgjerd av: Saksansv.: Ingrid Johannessen

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

5.5 - Tredje spørsmål HMS og drift av bruddet - Mellom etappe 1 og 2 vil vi gå opp til kote 80 og drive mot aust og skyte ned pallhøgder som beskrevet i vedlagt kart. Vi vil då beholde tilstrekkelig med

Detaljer

Driftsplan for Øvernes Skiferbrot

Driftsplan for Øvernes Skiferbrot Driftsplan for Øvernes Skiferbrot Etne kommune 17. november 2014 Tittel: Driftsplan for Øvernes Skiferbrot Etne kommune Dato: 17.11.2014 Utarbeidd av: Omega Areal AS v/aka, TWP Innhald 0. Innhald 1. Bakgrunn

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR STEINBROT/MASSETAK PÅ ÅSE I INDREFJORDEN. Vik Kommune

PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR STEINBROT/MASSETAK PÅ ÅSE I INDREFJORDEN. Vik Kommune PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR STEINBROT/MASSETAK PÅ ÅSE I INDREFJORDEN Vik Kommune S 2 S 1 Planomtale Dokumentinformasjon Oppdragsgiver : Halset Entreprenørservice AS Oppdragsnavn : Privat reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Stokkjølen steinbrudd

PLANBESKRIVELSE Stokkjølen steinbrudd 20.10.2014 PLANBESKRIVELSE Stokkjølen steinbrudd Austad & Bjerknes AS Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Beskrivelse av planområdet... 4 3. Beskrivelse av planforslaget.... 6 4. Konsekvenser av planforslaget...

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Fagkyndig er Sivilingeniør Edvin Helle AS på vegne av: Sissel Gjesdal Sægrov. Sivilingeniør

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR Masseuttak/næringsområde på Nor Revidert: 13.06.2006 1. Generelt 1.1. Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensene på plankartet. Arealet er

Detaljer

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565 P r o s j e k t: 2 3 52 FØRESEGNER Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. K V E R N U R I Jondal kommune PlanID: 1227 2014002 Kommune - arkivsaknr: 14/565 Forslagstillar: Hardangerskifer AS FØRESEGNER

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 068/17 Teknisk-og samfunnsutval Detaljreguleringsplan for masseuttak i Hjelmelandsdalen - Offentleg ettersyn

Saksnr. Utval Møtedato 068/17 Teknisk-og samfunnsutval Detaljreguleringsplan for masseuttak i Hjelmelandsdalen - Offentleg ettersyn Eid kommune FA - L13, HIST - Arkiv: 15/1210, PLANID - 2015004 JournalpostID: 17/12300 Saksbehandlar: Marte Lindberg Vedtaksdato: 14.09.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 068/17 Teknisk-og samfunnsutval

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/623-15/766 K2 - L12 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 05.02.2015 Reguleringsplan(detaljregulering)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/148 Løpenr.: 11811/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/148 Løpenr.: 11811/2014 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/148 : Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/6 Teknisk utval 21.01.2015 15/6 Ulstein kommunestyre 05.02.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

MERKNADSVURDERING ETTER OPPSTARTSVARSEL

MERKNADSVURDERING ETTER OPPSTARTSVARSEL Nordplan side 1 av 5 Vedlegg til detaljregulering for Lund masseuttak MERKNADSVURDERING ETTER OPPSTARTSVARSEL I dette notatet vert det gjeve eit samandrag av innkomne innspel til kunngjering av planarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/148 Løpenr.: 8799/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/127 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/148 Løpenr.: 8799/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/127 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/148 Løpenr.: 8799/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/127 Teknisk utval 08.10.2014 Saka gjeld: DETALJREGULERING KVALNESET MASSUTTAK

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer

Skredfare omsynssoner - Kommuneplan

Skredfare omsynssoner - Kommuneplan Skredfare omsynssoner - Kommuneplan Skredsamarbeid i Hordaland, samling 6 desember 2010 Fylkeskommunen si rolle Rettleiing- og samordningsrolle i høve kommunale og regionale planar. Fylkeskommunen som

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009 ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko Oktober 2009 Rev. desember 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Masseuttak på Østenstad

Masseuttak på Østenstad Masseuttak på Østenstad Del av gbnr. 52/2, Jølster kommune. Denne driftsplane bygger på tidlegare utarbeid driftsplan av Kjartan Myklebust. Driftsplan: Masseuttak ligg på gbnr. 52/2, Jølster kommune. Eigar:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen

Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen Forbikøyringsfelt og kjettingplassar Oppsummering av innspel Føreord Etter avtale med Jølster kommune varsla Statens vegvesen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK VED OSLANDSVATNET - PLAN 250

REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK VED OSLANDSVATNET - PLAN 250 TIME KOMMUNE Arkiv: PLNR-250, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 2004000860-22 Løpenr.: 2004014529 Saksbeh.: Hilde Tjemsland REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK VED OSLANDSVATNET - PLAN 250 Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 020/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 003/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 054/003 Arkivsaknr: 2013000201

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, Dato: 15. oktober 2014 Varsel om oppstart av privat detaljregulering for: Del av gnr 36, bnr 30, 90 og 12, 89 Næringsområde Lunderdalshaugane, Torsnes, Jondal kommune. Orientering

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4.

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4. Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL 12-14 - FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, 12-12 og 12-4. Utviklingsavdelinga - September 2012 INNHALD: 1. Dagens situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

Øystre Slidre kommune Saksframlegg

Øystre Slidre kommune Saksframlegg Øystre Slidre kommune Saksframlegg Saksbehandlar: Knut Frode Framstad Arkivsaksnr: 16/969 Arkiv: 201410 Behandla av: Møtedato Saksnr: Formannskapet 27.10.2016 095/16 Revisjon av arealdelen til kommuneplanen.

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-37 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 31/15 Formannskapet 19.05.2015 Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg

Detaljer

DRIFTSPLAN Masseuttak Torvmo

DRIFTSPLAN Masseuttak Torvmo DRIFTSPLAN Masseuttak Torvmo Prosjekt E16, Varpe bru - Smedalsosen Lærdal kommune Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: Juni 2015 0. Innleiing Denne driftsplanen for masseuttak ved Torvmo er utarbeidd

Detaljer

Driftsplan. massetak /steinbrot. Fundli gnr 154 bnr.9 _;.

Driftsplan. massetak /steinbrot. Fundli gnr 154 bnr.9 _;. Driftsplan massetak /steinbrot Fundli gnr 154 bnr.9 _;. JI ^,, ^:, - - Driftsplan massetak / steinbrot Fundli gnr 154 bnr.9 Omfang s. i Drift s. 2 Driftstid s. 3 Radoninnhald s. 3 Istandhalding under drift

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2.

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2. UTBYGGINGSAVTALE Mellom Hemsedal Infrastruktur AS, (heretter kalla utbyggar) org nr. (under stifting) og Hemsedal kommune, (heretter kalla kommunen) org nr. 964 952 701 er det inngått følgjande avtale

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland Vedlegg til tredje gangs handsaming - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...-

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Kvålsneset - Dorganeset. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer