MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift om likeverdig Sondre Kosmo Paulsen behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. PS 17/11 Årsregnskap og årsmelding 2010 Kåre Kjennerud PS 18/11 Tertialrapport budsjettjusteringer Kåre Kjennerud PS 19/11 Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering 2011 Eilev Bekjorden PS 20/11 Regelverk ubundet investeringsfond større Kåre Kjennerud investeringer - eiendomssalg Blefjell PS 21/11 Moen Næringspark A/S fritak fra styreverv Oddvar Garaas PS 22/11 Vurdering av lærlingeordningen Oddvar Garaas PS 23/11 Påskjønnelser til kommunalt ansatte. NB! Unntatt off. Off.l 5 utsatt innsyn. Legges direkte fram i møtet. Thomas Fosen

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv A10 Saksmappe 2011/382 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw Lokale retningslinjer for forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 formannskapet /11 Rådmannens anbefaling: Forslag til lokale retningslinjer for praktisering av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune vedtas med følgende endringer: Andre tertialrapport i 4 byttes ut med første terialrapport. Setningen blir da: Etterjustering foretas etter behandling av første tertialrapportering (august) og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. Andre tertialrapport i 8 byttes ut med første terialrapport. Setningen blir da: Flesberg kommune vil etterjustere tilskuddet dersom det er betydelig merforbruk / mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader i de kommunale barnehagene etter behandling av første tertialrapportering og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. Vedlegg: Lokale retningslinjer for praktisering av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til Ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune. Saksopplysninger: 29.oktober 2010 ble forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtatt. Forskriften trådde i kraft 1. januar Fra samme dato ble hoveddelen av de statlige tilskuddene til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Fylkesmannen i Buskerud hadde en samling for barnehagemyndigheten i kommunene i Buskerud i desember 2010 med informasjon om den nye forskriften. Kunnskapsdepartementet har opprettet en side på nettet med ofte stilte spørsmål og svar knyttet til rammefinansiering. Her har de blant annet skrevet at: Kommunene pålegges å trappe opp andelen de private barnehagene skal motta i forhold til hva kommunale barnehager får, og de kan dermed ikke prioritere egne barnehager fremfor private. Vedtak om tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Flesberg i 2011 er foretatt og i samsvar med forskriften. En har i dette arbeidet brukt en konsulent til utarbeidelse av en modell og til selve beregningen. Flesberg kommune har hatt flere møter med eiere av de private barnehagene i Flesberg ang. ny forskrift og utarbeidelse av lokale retningslinjer. Utkastet til retningslinjer for Kongsberg

3 kommune ble innhentet og forslaget i Flesberg har tatt utgangspunkt i disse. Forslag til retningslinjer utarbeidet i fellesskap med eiere av private barnehager er sendt organisasjonene til orientering. De private barnehagene får tilskudd ut fra gjennomsnittelige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i kommunale barnehager. Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet til driftskostnader. Det skal settes en sats for barn over 3 år og en sats for barn under 3 år. Kommunen skal dokumentere beregningen. Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddsatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar underrette de ikkekommunale barnehagene om tilskuddsatsene. Flesberg kommune har ikke kommunal familiebarnehage og skal derfor benytte nasjonale satser for de private familiebarnehagene. I tillegg til tilskudd til driftskostnader skal kommunen gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass. Tilskuddet skal etterjusteres dersom kommunen gir bevilgningsendringer til ordinær drift i kommunale barnehager i løpet av året og/eller dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddsatsene (budsjettet). Vurdering: Hver kommune skal utarbeide lokale retningslinjer. Rådmannen vil nedenfor beskrive noen av de vurderingene som ligger til grunn for det endelige utkastet til lokale retningslinjer i Flesberg kommune. 3. Kommunen skal beregne nytt tilskudd ved store aktivitetsendringer. Flesberg kommune beregner nytt tilskudd blant annet ved økning eller reduksjon på 18 plasser eller mer i ordinær barnehage og 8 plasser i familiebarnehage. Rådmannen har vurdert at en bør presisere hva som menes med store aktivitetsendringer slik at dette ikke blir et tolkningsspørsmål. 4. omhandler tilskudd til driftskostnader. I tillegg til forskriften som sier at tilskuddsatsen skal beregnes ut fra årsmelding pr åååå (antall barn og oppholdstid) har rådmannen vurdert også å ta med de barna med bekreftet plass fra 1. januar.(dvs de som har takket skriftlig ja til plass). Erfaringer tilsier at foresatte som søker barnehageplass fra årsskiftet ikke ønsker å begynne i desember måned. De får tildelt plass fra 1. januar og ikke 15. desember. Det er viktig at også disse barna er med i beregningen da de har barnehageplass det året tilskuddet tildeles for. Årsmelding er ut fra SSB s telledato åååå og tar som sagt ikke høyde for å ta med barn som begynner 1 januar. I noen kommuner har en valgt å ha flere telledatoer og derved utbetale/kreve tilbakebetaling dersom det kommer flere eller færre barn i løpet av året. T.o.m 2010 var det øremerkede midler til barnehage hvor en fikk økt eller redusert statstilskudd. Dette var knyttet opp mot endringer på 2 eller flere barn i ordinær barnehage og 1 eller flere barn i familiebarnehage. Dersom det var tilfelle skulle det sendes endringsmeldinger. Etter rådmannens vurdering er det viktig å ta hensyn til at barnehagen nå er rammefinansiert dvs at staten ikke utbetaler tilskudd dersom det skjer endringer i løpet av et år. Kommunen får ikke tilført noen ekstramidler pga endringer i drift og ut fra dette vurderer rådmannen at det er naturlig med kun en telledato. Det er også et ønske å forenkle det administrative arbeidet knyttet til dette. I utkastet til retningslinjer står det at etterjustering av tilskudd foretas etter behandling av andre tertialrapportering. (Her har saksbehandler skrevet feil da det skulle stått første tertialrapportering. Dette gjelder også i 8). Det er viktig for private eiere at ev ekstra utbetaling ikke kommer for sent på året slik at de kan benytte midlene til drift inneværende år. 5. gjelder tilskudd til kapitalkostnader. Rådmannen har vurdert at en bruker nasjonale satser for alle ikke-kommunale barnehager i Flesberg når det gjelder tilskudd til kapitalkostnader. Dersom en skulle utarbeide egne satser ut fra gjennomsnittelige kapitalkostnader i egne Side 3 av 20

4 tilsvarende kommunale barnehager ville dette kreve mye arbeid og stort krav til dokumentasjon. 9.En kan sette vilkår for barnehagedriftet knyttet til kommunalt tilskudd. Et av vilkårene kunne vært krav om tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i kommunens egne barnehager. Etter rådmannens vurdering tas dette ikke med nå da en avventer departementets arbeid med denne saken. Det er mulig at det i 2014 kommer som et statlig krav når kommunen etter planen gir tilskudd til ikke-kommunale barnehager basert på 100% av kommunale kostnader. En har heller valgt å ta med noen punkter for å styrke samarbeid og forståelsen mellom kommunal og ikke-kommunal barnehage. De lokale retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med private barnehageeiere. Forskriften er vedtatt med virkningsdato Det betyr at en ikke har erfart bruken og virkningen av denne gjennom et helt år. Etter rådmannens vurdering må en skaffe seg erfaringer med bruk og konsekvenser av de lokale retningslinjene og eventuelt ta disse opp til ny gjennomgang dersom det er behov for det. Side 4 av 20

5 FLESBERG KOMMUNE Årsregnskap og årsmelding 2010 Lampeland Arkiv 210 Saksmappe 2011/317 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Regnskapsmessig mindreforbruk 2010 på kroner disponeres slik: a. Merforbruk investeringer 2008 dekkes inn med kroner b. Avsetning til premieavvik i 2011 med kroner c. Avsetning til disposisjonsfond med kroner 3. Årsrapport for året 2010 tas til orientering. Vedlegg: Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS. Årsregnskap Årsmelding Kontrollutvalgets uttalelse. Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2010 for Flesberg kommune ble i følge Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Rådmannens to dokumenter, årsregnskap 2010 og årsmelding 2010 ble overlevert Buskerud Kommunerevisjon IKS 31. mars 2011 (i henhold til kravet om overlevering innen utgangen av mars måned). Med referanse til Regnskapsforskriften 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1. juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS er vedlagt. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 Uttalelse om årsregnskapet tillagt følgende rolle: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.

6 Kontrollutvalget behandler Flesberg kommunes regnskap 2010 i møte 19. mai Driftsregnskapet Netto driftsresultat er driften inkludert finanstransaksjoner, og ble i 2010 positivt med ,- kroner eller 3 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk handlefrihet. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3 % av driftsinntektene. Avvik fra budsjett Flesberg kommune er som Robek-kommune; underlagt Fylkesmannens betingede kontroll. Økonomistyring og budsjettoppfølging er et viktig virkemiddel for å oppnå økonomisk handlefrihet. Rådmannen la stor vekt på økonomistyring og økonomirapportering også i Ved rapportering pr. 2. tertial ble det varslet at driften i etatene ville få merforbruk på inntil 2 millioner kroner, og at dette ville bli finansiert ved andre økte inntekter i kommunens regnskap. Merforbruket i etatene ble på 3,6 millioner kroner samtidig som at andre inntekter og reduserte utgifter har et positivt avvik på 5,2 millioner kroner. Dette gjør at vi kan legge fram et regnskap med totalt 1,6 millioner kroner i regnskapsmessig mindreforbruk i Resultatet er etter gjennomført inndekning av resterende akkumulert underskudd på kroner, og avsetning til disposisjonsfond med kroner, jfr. budsjett Dette vil også si at kommunene nå er ute av Robek-registeret. Resultatet kan sammenfattes slik (avvik mellom budsjett og regnskap): Merforbruk i etatene Skatteinntekter/rammetilskudd inkl ekstraordinært skjønn Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringer Andre statlige overføringer Netto finansutgifter -inntekter Salg av konsesjonskraft Premieavvik / amortisering Bruk / avsetning fond Overføring investeringsregnskap + avskrivninger Resultat kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner Etatenes drift har samlet sett merforbruk på 3,6 millioner kroner, og det varierer mye fra etat til etat. De største avvikene er i etatene Teknikk, plan og ressurs med merforbruk på 3,1 millioner kroner, og Helse og omsorg med 0,6 millioner kroner. Viser for øvrig til etatenes kommentarer i rådmannens årsrapport. Grunnen til at vi likevel har et regnskapsmessig overskudd er bl.a. positiv skatteinngang og ekstraordinært rammetilskudd, økte inntekter på salg av konsesjonskraft, lavere renteutgifter enn forutsatt og inntektsført 0,9 millioner kroner i premieavvik. Premieavvik er kun en regnskapsteknisk føring som påvirker resultatet, men ikke likviditeten. I 2011 er premieavviket varslet negativt med ca kroner. Det foreslås at midlene bevilges av overskuddet i Selvkostområdene: Etterkalkyle på selvkostområdene viser at dekningsgraden er over 100 % på områdene vann, avløp, renovasjon og slam. Overskuddet på disse områdene er avsatt til bundne driftsfond, og utgjør til sammen nærmere 1,1 millioner kroner. Dekningsgraden er under 100 % på områdene Feiing, kart- og oppmåling, byggesak og plansaker. Her er det hentet inn igjen 0,2 millioner kroner fra tidligere avsetninger til bundne fond. Bruk og avsetning til bundne fond innen selvkostområdene påvirker resultatet til etaten teknikk, plan og ressurs. Side 6 av 20

7 Investeringsregnskapet for 2010 er avsluttet i balanse. Det er totalt investert for 4,8 millioner kroner i Av dette gjelder 2,6 millioner kroner overdragelse av utbyggingsavtale mellom Lampeland Utvikling DA og Flesberg kommune på utbygging av vann- og avløpsnett i Furulia boligfelt. Resten av investeringene er mindre prosjekter og er i stor grad finansiert ved låneopptak. Prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2010 er overført til 2011 med til sammen 4,4 millioner kroner, finansiert ved låneopptak. Detaljert oversikt i rådmannens årsrapport. I 2008 var det et merforbruk i investeringsregnskapet på kroner som ikke er inndekket. Det foreslås at merforbruket dekkes inn av driftsoverskuddet i Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 10 millioner kroner ved utgangen av Av dette er 9 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Disponible fond utgjør kroner i disposisjonsfond, og kroner i ubundne investeringsfond. Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 67,2 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 2,9 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak på 1 million kroner til investeringer, og innbetalt 3,9 millioner kroner i avdrag i år. Arbeidskapitalen er økt med 4,2 millioner kroner. Den likvide situasjonen er i balanse. Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold. Vurdering: Det vises i sin helhet til årsmelding Side 7 av 20

8 FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport budsjettjusteringer Lampeland Arkiv 153 Saksmappe 2011/393 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Rapporten for 1 tertial 2011 tas til etterretning. 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Vedlegg: Salg av konsesjonskraft inntektene økes med Renteutgiftene reduseres med Rammen til Oppvekst- og kulturetaten økes med Rammen til Helse- og omsorgsetaten økes med Rammen til Teknikk, plan og ressurs økes med Rådmannen bes innarbeide helårs virkning av ovennevnte i budsjett 2012, økonomiplan Tertialrapport Saksopplysninger: Driftsregnskap: Skatteinngang 2011 er anslått til 52,3 millioner kroner. Dette er 4 millioner kroner lavere enn faktisk skatteinngang for Dette følger av kommuneopplegget for 2011 hvor en høyere andel av inntektene til kommunen skal komme fra rammetilskudd, og en mindre andel fra skatteinntekter. Dette reguleres ved at kommunens skattøre reduseres med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til Denne reduksjonen er beregnet til 6,92 % for Flesberg. Skatteinngangen pr. 30. april er 0,7 millioner kroner høyere (økning på 4 %) enn på samme tidspunkt i fjor, selv med redusert skattøre. Dette er en særdeles positiv utvikling for Flesberg. Vi må likevel huske at skatteinngangen pr. i dag bygger på foreløpige fordelingstall mellom stat og kommune, og kan endre seg ved avregningen som skjer i juni og oktober. Inntekter fra kraftsalg anslås nå høyere enn antatt ved framleggelse av budsjett for Økningen anslås til ca kroner i Dette har sammenheng med økt kraftpris ved salg, og lavere anskaffelseskost enn antatt. Det er i budsjettet 2011 tatt høyde for rentebelastning på 3,5 % på lån med flytende rente. Renten holder seg lavere enn antatt, og det beregnes at budsjetterte renteutgifter kan reduseres med kroner. Pr. 1. tertial har etatene samlet negativt avvik i driftsregnskapet på kroner.

9 Avvik kan framkomme ved at inn- eller utbetalinger skjer på tidspunkt som ikke er fanget opp i periodiseringen av budsjettet, eller ved reelt mer- eller mindreforbruk. Det vises for øvrig til etatenes kommentarer til avvikene i rapporten. Kommentarene viser også at det er til dels store utfordringer i etatene. Med bakgrunn i etatenes utfordringer vil rådmannen foreslå følgende endringer i etatenes driftsrammer: Oppvekst- og kulturetaten: Gis en generell økning på kr ,- i netto ramme til delvis dekning av merutgifter p.g.a. endring av brukerbehov, og til styrket veiledningsressurs for inntak av lærlinger. Helse- og omsorgsetaten: Gis en generell økning på kr ,- i netto ramme til reduksjon av vedtatte innsparingskrav, og til styrket veiledningsressurs for inntak av lærlinger. Rådmannen bes disponere ressursene slik at etaten kan drives forsvarlig med tilstrekkelig grad av ledelse. Teknikk, plan og ressurs: Gis en generell økning på kr ,- til delvis dekning av merutgifter til brannvern og økt bemanning i stillingen som skogbrukssjef. Rådmannen bes innarbeidet helårs virkning av ovennevnte i budsjett 2012, økonomiplan Investeringsregnskap: Kommunen har total investeringsramme på 20 millioner kroner i Dette fordeler seg med 4,4 millioner som er overført fra 2010, og 15,6 millioner kroner i opprinnelig budsjett Investeringene finansieres ved bruk av låneopptak på 16,5 millioner kroner, og bruk av egne midler på 3,5 millioner kroner. Pr er det brukt 1,4 millioner kroner i investeringsregnskapet. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene fra side 28 i rapporten. Fravær: Totalt sykefravær de 4 første månedene i år har økt fra 5,41 % til 7,47 % sammenliknet med de samme månedene i Den største økningen er innen Helse- og omsorgsetaten som har økt fra 4,63 % til 12,94 % i samme periode. Vurdering: Det vises i sin helhet til rapporten. Side 9 av 20

10 FLESBERG KOMMUNE Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering 2011 Lampeland Arkiv 080 Saksmappe 2007/183 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Vedlegg: 1. Folkevalgtes arbeidsvilkår (m/endringer i k.sak 22 i møte ) Saksopplysninger: Ifølge folkevalgtes arbeidsvilkår skal satsene for faste godtgjøringer og møtegodtgjøringer tas opp til vurdering etter 2 år av valgperioden. Hele reglementet tas opp til vurdering ved utgangen av hver kommunevalgperiode. Reglementet ble sist endret i kommunestyrets møte , sak 22. Det ble da vedtatt at satsene i reglementet skulle videreføres som vedtatt Før 2007 var ordførerens godtgjørelse knyttet til rådmannens lønnstrinn og faste godtgjøringer og møtegodtgjøringer var fastsatt i % av ordførerens godtgjørelse. Ordføreren ønsker at revidering av folkevalgtes arbeidsvilkår blir behandlet i kommunestyrets junimøte. Vurdering: Rådmannen har ingen kommentarer til eventuelle endringer av reglementet. Saken legges fram uten anbefaling.

11 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 242 Saksmappe 2011/166 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Regelverk ubundet investeringsfond større investeringer - eiendomssalg Blefjell MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 formannskapet /11 Rådmannens anbefaling: Forslag til regelverk for Ubundet investeringsfond større investeringer, vedtas. Behandling i formannskapet : Uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede ble lagt fram direkte i møtet. Repr. Eilev Bekjorden, FrP la fram følgende utsettelsesforslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen der formannskapet ber rådmannen legge fram forslag til investeringsregler for fondet, før saken fremmes på nytt. Formannskapet vedtok enstemmig repr. Bekjordens utsettelsesforslag. Vedtak i formannskapet : Saken sendes tilbake til administrasjonen der formannskapet ber rådmannen legge fram forslag til investeringsregler for fondet, før saken fremmes på nytt. Vedlegg til møte : Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune versjon 24. november 2010 Vedlegg: Forslag til regelverk ubundet investeringsfond større investeringer. Saksopplysninger: Det heleide kommunale selskapet Blefjell 2010 AS har solgt eiendommer på Blefjell, og med dèt oppfylt de to hovedmålsettingene for selskapet: 1) Forvalte de verdiene kommunen var i besittelse av i form av eiendommer (med bl.a. 130 festetomter), og 2) Sikre fremdrift i utviklingsarbeidet på Blefjell, ref. k.sak 65/02. Selskapet oppfylte del 2 av hovedmålsettingene ved at man satte inn betydelige ressurser i utarbeidelsen av både en utviklingsplan og en kommunedelplan for Blefjell. Begge disse var nødvendige for at kommunen senere har kunnet behandle reguleringsplaner på Blefjell. For å fremskaffe tilstrekkelige ressurser til dette store planarbeidet ble selskapets eiendommer i første fase satt i pant for å fremskaffe finansiering til dette viktige utviklingsarbeidet. Når det gjelder del 1 av hovedmålsettingen, så innebar første fase av arbeidet bl.a. en grundig gjennomgang av festekontrakter med sikte på å optimalisere avkastning. Underveis gjorde endringer i tomtefestelovgivningen det nødvendig å foreta strategiske valg m.h.t. hva

12 man ville med disse eiendommene. Konklusjonen ble til slutt, ut fra ny tomtefestelovgivning, at eiendommene burde selges. Kommunestyret vedtok i k.sak 27/10, Økonomiplan , budsjettrammer 2010, pkt. 10: Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Inntektene skal bindes i et nytt fond. Regelverket for Fondet skal utarbeides i løpet av Det forutsettes at kun avkastningen av fondet skal stilles til disposisjon. Dette for å styrke kommunens økonomiske situasjon for gjennomføring av fremtidige store investeringer. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens. Størrelsen på beløpet etter salget av eiendommene er i dag på snaut 12 mill. kroner. Det er naturlig at neste generalforsamling i Blefjell 2010 AS gjør noen vurderinger av selskapets videre eksistens før dette behandles av Flesberg kommune som eier. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at det fremlagte forslag til regelverk for et ubundet investeringsfond vedtas. Forslag til regelverk bygger i sin helhet på kommunestyrets vedtak m.h.t. etablering av eget fond, avkastning, større fremtidige investeringer m.v. Side 12 av 20

13 FLESBERG KOMMUNE Moen Næringspark A/S fritak fra styreverv Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2007/1327 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Arne Sørensen gis fritak fra vervet som styremedlem i Moen Næringspark AS. 2. Som nytt styremedlem for resten av perioden velges: Vedlegg: Saksopplysninger: Flesberg kommunestyre valgte i møte Thomas Fosen, Arne Sørensen og Brynjulf Hansen som styremedlemmer og Anne-Liz Lande som varamedlem til styret for Moen Næringspark A/S for Arne Sørensen søker om fritak fra styrevervet på grunn av sin arbeidssituasjon. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Flesberg kommune eier 100 % av aksjene i Moen Næringspark A/S. Kommunelovens 80a har bestemmelser om at begge kjønn skal velges til styret hvor kommunen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet. Vurdering: Rådmannen anbefaler at Sørensens søknad om fritak innvilges.

14 FLESBERG KOMMUNE Vurdering av lærlingeordningen Lampeland Arkiv 417 Saksmappe 2011/17 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Svein Foss MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 Rådmannens anbefaling: 1. En ramme på inntil 3 lærlinger for Flesberg kommune innenfor kommunefagene, opprettholdes (slik som tidligere vedtatt). 2. Primært er det søkere fra egen kommune som skal tilgodeses (bare i tilfeller der rammen på 3 lærlinger i egen kommune ikke oppnås, kan det vurderes lærlinger fra andre kommuner). 3. Dersom behovet i enkelte år skulle vise seg å være større enn 3 lærlingeplasser, kan det vurderes å ta inn flere lærlinger dersom den aktuelle etat har tilstrekkelige ressurser til å ta i mot. 4. Den etat som tar i mot lærlinger, tilføres ressurser for veiledning og oppfølging, tilsvarende kr pr. år pr. lærling. 5. De totale kostnader knyttet til lærlinger (lønns- og veiledningskostnader), tas inn i budsjettet for angjeldende etat for den perioden Flesberg kommune har ansvaret for lærlingen (fortrinnsvis 2 år). 6. Flesberg kommune kan bistå næringslivet med deler av en fagopplæring innenfor de tradisjonelle håndverksfagene, dersom vi er kvalifisert for dette. Vedlegg: Saksopplysninger: I denne saken blir spørsmålet om Flesberg kommune skal ta inn flere lærlinger enn i dag. På bakgrunn av tidligere kommunestyrevedtak, har Flesberg i dag 3 lærlingeplasser. Slik som de fleste kommuner i Buskerud, er også Flesberg medlem av Kommunenes opplæringskontor. Dette kontoret (som eies av Fylkeskommunen og kommunene) samordner og følger opp lærlinger innenfor kommunefagene slik som; barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, IKT-arbeider osv. De mer tradisjonelle håndverksfagene som tømrer, bilmekaniker, elektriker og kokk, ligger innunder Fagopplæringskontoret som administreres av Buskerud Fylkeskommune. En gjennomsnittelig kostnad for en lærlingeplass er ca. kr I dette ligger en forutsetning om at det kan tas ut 50% verdiskaping for hver lærlingeplas, dvs. at en lærling kan gå inn i ordinære vakter i forbindelse med sykdom med mer inntil ½ stilling. Dersom ikke slik verdiskapning tas ut, vil lærlingeplassen bli tilsvarende dyrere for kommunen. Utgifter til lærlingeordningen ligger i utgangspunktet ikke inne i budsjettet, men må budsjetteres for

15 hvert år på den enkelte etat. Pr. i dag er det ikke noen ordning hvor etatene tilgodeses med ekstra ressurser for veiledning og oppfølging av lærlinger. Vurdering: Rådmannen mener det er av stor betydning at Flesberg har en lærlingeordning som tilgodeser ungdom (fortrinnsvis fra egen kommune) som ønsker en fagutdanning. Vår kommune ligger ikke dårlig an mht til antall lærlingeplasser i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Fram til nå har det vært tilstrekkelig med 3 lærlingplasser i forhold til de søknader vi har fått. Spørsmålet blir om vi skal gå ut over rammen på 3 lærlingeplasser, dersom etterspørselen blir større. En annen problemstilling er hvordan kommunen skal forholde seg til evt. søker til håndverksfagene. Rådmannen er her av den mening av iom at Flesberg kommune ikke har nødvendig kompetanse i forhold til slike fag, er det uaktuelt at Flesberg står som hovedansvarlig. Her må det også nevnes at vår kommune ikke ville blitt godkjent som lærerbedrift innenfor denne ordningen. Imidlertid kan det være aktuelt å bistå næringslivet med deler av et fagbrev, dersom vi kan bli godkjent for dette. Side 15 av 20

16 FLESBERG KOMMUNE Oppvekst- og kulturetaten Lokale retningslinjer for praktisering av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til Ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune. Vedtatt av Flesberg kommunestyre xx.xx.xxxx sak nr. 11/xxxx 1 Formål og virkeområde - Bestemmelsen sikrer likeverdighet ved tildeling av offentlige tilskudd mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune. Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften: 1. Flesberg private barnehage 2. Bergstugu familiebarnehage 3. Ramvik familiebarnehage 4. Huslende familiebarnehage Justering av listen foretas administrativt jf nye godkjenninger og evt nedleggelser. Når det skjer endringer i det etablerte ikke-kommunale barnehagetilbudet i Flesberg kommune som krever ny godkjenning, vil kommunen foreta en skjønnsmessig vurdering i henhold til statlig forskrift. Ikke-kommunale barnehagers inntekter vil fra omfatte kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. I tillegg til det kommunale driftstilskuddet som reguleres av barnehageloven 14, kan ikkekommunale barnehager søke kommunen om: - tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage - tilskudd til minoritetsspråklige barn - tiltak som følge av bosetting av flyktninger 2 Kommunens ansvar Bestemmelsen beskriver kommunens ansvar Kommunen skal ivareta kravet til likeverdig behandling overfor godkjente ikke-kommunale barnehager. Flesberg kommune ivaretar bestemmelsen gjennom: - vedtak om utbetaling av tilskudd - dokumentasjon på at tildeling er i samsvar med forskriften - dokumentasjon som vedlegges vedtaket 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift - Bestemmelsen regulerer hvilke kostnader det kommunale tilskuddet skal dekke innenfor drift, kapital og administrasjon Kommunen skal sikre at de rette kostnader regnes med og trekkes fra. Dette gjøres gjennom en beregningsmodell hvor alle kostnader synliggjøres. Side 16 av 20

17 Modellen skal vise budsjetterte kostnader til drift av de kommunale barnehagene. Hva dette utgjør i kostnader pr plass og time slik forskriften beskriver. Modellen skal vise beregning av det kommunale tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene jf samme forskrift. Modellen skal kunne benyttes som dokumentasjon. Ved beregning av kostnader til de kommunale barnehagene, skal Flesberg kommune sørge for at; kostnader med tilknytning til nedleggelse eller opprettelse av kommunal barnehage der driften er mindre enn gjeldende år, trekkes ut. forrige års lønnsoppgjør kommer med som helårsvirkning. Prognoserer for årets lønnsoppgjør tas med Kommunen skal beregne nytt tilskudd ved store aktivitetsendringer. Flesberg kommune definerer store aktivitetsendringer som: o en økning eller reduksjon i antall barn som samlet sett opptar 18 plasser eller mer i ordinær barnehage o en økning eller reduksjon i antall barn som samlet sett opptar 8 plasser i familiebarnehage o midlertidig stengning i mer enn en måned, av hele barnehagen eller minst 18 plasser i ordinær barnhage og 8 plasser i familiebarnehage o endring som følge av ny godkjenning Den enkelte ikke-kommunal barnehage skal sørge for at det antall plasser/barn som det er utbetalt kommunalt tilskudd til, opprettholdes. Dvs. Slutter et barn, skal plassen etterfylles straks dersom en har søkere som trenger barnehageplass. Flesberg kommune foretar jevnlig kontroll av aktive plasser i den enkelte barnehage jfr gjeldende årsmelding. Kommunen skal sørge for ny utbetaling eller krav om tilbakebetaling ved store aktivitetsendringer. 4 Tilskudd til driftskostnader - Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til driftskostnader Flesberg kommune fastsetter tilskuddsats til ordinære ikke-kommunale barnehager innen 1. februar, jf. forskriften. Tilskuddsatsen beregnes ut fra følgende kriterier: - pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. 4% administrasjonskostnader - beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av årsmelding pr åååå samt barn med bekreftet plass fra åååå påfølgende år. (omfatter ikke barn som begynner i februar og senere i året) - forholdstallet ved fordeling av kostnader mellom små og store barn: 1,8 Flesberg kommune beregner antall oppholdstimer per år ved hjelp av SSB nøkkel: Oppholdstid 0-8 timer per uke = 6 timer 9-16 timer per uke = 13 timer timer per uke = 21 timer timer per uke = 29 timer timer per uke = 37 timer 41 timer eller mer = 45 timer Side 17 av 20

18 Ved beregning av antall oppholdstimer per år tas det utgangspunkt i at barnehagene er åpne i 48 uker (11mnd) i året. Antall oppholdstimer per år fremkommer ved å multiplisere antall barn i hver oppholdskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. Tilskudd utbetales forskuddsvis innen 5.januar, 5.april, 5.juli, 5.oktober. Etterjustering foretas etter behandling av andre tertialrapportering (august) og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. Dokumentasjon av hvordan utmålingen er foretatt vedlegges, og skal inneholde: - regneark hvor det fremkommer alle budsjetterte kostnader til ordinær drift av kommunal barnehage - beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk ved rapporteringstidspunktet 5 Tilskudd til kapitalkostnader - Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til kapitalkostnader Flesberg kommune vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader inntil annet blir bestemt. Barnehager som har behov for å søke om økt kapitaltilskudd, må søke særskilt om dette. Søknad om økt kapitaltilskudd avgjøres av politisk nivå. Innvilges søknaden vil vilkår måtte påregnes. 6 Reduksjon av kommunalt tilskudd - Bestemmelsen kan redusere det kommunale tilskuddet Flesberg kommune kan avkorte tilskuddet dersom de vilkår som er nevnt i merknaden til forskriften er tilstede. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor beregninger gjøres i forbindelse med levering av årsregnskap. Det kan være nødvendig å innhente informasjon fra barnehagen. 7 Opplysningsplikt - Bestemmelsen angir opplysningsplikter for eier av ikkekommunale barnehager og kommunen Flesberg kommune skal gi opplysninger innen til eiere av ikke-kommunale barnehager dersom antall rapporteringer neste kalenderår skal endres. Følgende rapporteringer foretas pr år: - årsmelding per barn med bekreftet plass fra åååå (dvs hvor foresatte skriftlig har takket ja til plass) - store aktivitetsendringer jfr 3 - månedlige endringer som vedrører kontantstøtteregisteret (innen utgang av hver måned) Kommunen som barnehagemyndighet skal: - Kontrollere opplysninger som er gitt via rapporteringene. - Føre tilsyn om opplysningene i årsmeldingen er i overensstemmelse med de faktiske forhold og godkjenningen - Rapportere hver måned til Nav for barn i kontantstøttealder. Dette forutsetter at alle søknader om barnehageplass(også til private barnehager) leveres elektronisk på Side 18 av 20

19 kommunens nettside. Det forutsettes også at barnehagen orienterer kommunen om bekreftet plass og oppsigelse av plass der eier foretar opptaket selv. 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddsatsene Vedtak om utmåling av tilskuddssatser fattes for ett år av gangen. Dersom kommunen endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunal barnehage fattes samme året vedtak om etterjustering av tilskuddet, foruten ved oppgjør av årsregnskapet. Flesberg kommune vil etterjustere tilskuddet dersom det er betydelig merforbruk / mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader i de kommunale barnehagene etter behandling av andre tertialrapportering og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. For at de ikke-kommunale barnehagene skal kunne tilpasse sine budsjetter i forhold til forventet tilskudd, skal endringer som vil få betydning for tilskuddssatsene varsles så tidlig som mulig. 9 Vilkår for kommunalt tilskudd Bestemmelsen fastsetter kommunens rett til å sette vilkår for barnehagedrift for kommunalt tilskudd Flesberg kommune velger på det nåværende tidspunkt ikke å sette betingede krav for barnehagedriften i den enkelte ikke-kommunale barnehage utover det forskriften tilsier. Imidlertid vil kommunen gi tydelige signaler om et ønsket samarbeid når det gjelder barnehagetilbud til beste for kommunens innbyggere. For å styrke samarbeidet og forståelsen mellom alle barnehagene i kommunen samt med barnehagemyndigheten, og for å kunne dele relevant informasjon/kunnskap, ønsker kommunen å gi sterke signaler til barnehagene i Flesberg om å samarbeide og delta: i felles prosjekter/møter i felles kompetanseheving i annet det er naturlig å samarbeide om Dersom arrangementene har en økonomisk konsekvens for barnehagene, skal kommunale og ikke-kommunale barnehager stilles likt i finansieringen av dette (eks egenandeler). For å sikre barn med lovfestet rett en barnehageplass, ønsker Flesberg kommune at de ikkekommunale barnehagene tar inn i sine vedtekter at barn med lovfestet rett ( 12A i barnehageloven) gis en prioritet ved hovedopptaket. 10 Tilbakebetaling Bestemmelsen fastsetter eiers plikt til tilbakebetaling av tilskudd den urettmessig har mottatt. Flesberg kommune vil vurdere krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd i henhold til forskriftens merknader, og ved en konkret rimelighetsvurdering i det enkelte tilfelle. 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner Bestemmelsen fastsetter kommunens rett til refusjon fra andre kommuner Flesberg kommunen har følgende rutiner: Side 19 av 20

20 - kommunen sender krav til kommuner som har barn med barnehageplass i ikkekommunal barnehage i Flesberg kommune det skal benyttes nasjonale satser - kommunen refunderer krav fra andre kommuner for barn fra egen kommune som benytter barnehageplass i ikke-kommunal barnehage i annen kommune det skal benyttes nasjonale satser - barnehagen sender oversikt til Flesberg kommune over barn med barnehageplass fra andre kommuner så snart foresatte har bekreftet plass. 12 Klage til fylkesmannen Bestemmelsen gir eier av ikke-kommunal barnehage rett til å påklage vedtak om tildeling av tilskudd. Flesberg kommune følger gjeldende rutiner på dette. 13 Endringer i forskriften Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å øke minimumsforpliktelsen til kommunen. Sentrale bestemmelser innarbeides i beregningsmodellen fra gjeldende tidspunkt. Endres minimumsforpliktelsen midt i et kalenderår, kan gjennomsnittssats benyttes. 14 Ikraftsettelse Forskriften trer i kraft 1. januar De lokale retningslinjene vedtas med virkning fra 1. august Endringer som er av prinsippiell karakter, avgjøres av kommunestyret. Mindre endringer/justeringer og tilpassninger til sentrale pålegg endres administrativt. Administrative endringer legges som melding til kommunestyret. Side 20 av 20

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: utførte EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kontrollutvalget Formannskapssalen 8. april 2010 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Saksnr Innhold Å/L PS 009/10 PS 010/10 Avgjøres

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer