MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift om likeverdig Sondre Kosmo Paulsen behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. PS 17/11 Årsregnskap og årsmelding 2010 Kåre Kjennerud PS 18/11 Tertialrapport budsjettjusteringer Kåre Kjennerud PS 19/11 Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering 2011 Eilev Bekjorden PS 20/11 Regelverk ubundet investeringsfond større Kåre Kjennerud investeringer - eiendomssalg Blefjell PS 21/11 Moen Næringspark A/S fritak fra styreverv Oddvar Garaas PS 22/11 Vurdering av lærlingeordningen Oddvar Garaas PS 23/11 Påskjønnelser til kommunalt ansatte. NB! Unntatt off. Off.l 5 utsatt innsyn. Legges direkte fram i møtet. Thomas Fosen

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv A10 Saksmappe 2011/382 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw Lokale retningslinjer for forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 formannskapet /11 Rådmannens anbefaling: Forslag til lokale retningslinjer for praktisering av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune vedtas med følgende endringer: Andre tertialrapport i 4 byttes ut med første terialrapport. Setningen blir da: Etterjustering foretas etter behandling av første tertialrapportering (august) og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. Andre tertialrapport i 8 byttes ut med første terialrapport. Setningen blir da: Flesberg kommune vil etterjustere tilskuddet dersom det er betydelig merforbruk / mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader i de kommunale barnehagene etter behandling av første tertialrapportering og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. Vedlegg: Lokale retningslinjer for praktisering av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til Ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune. Saksopplysninger: 29.oktober 2010 ble forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtatt. Forskriften trådde i kraft 1. januar Fra samme dato ble hoveddelen av de statlige tilskuddene til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Fylkesmannen i Buskerud hadde en samling for barnehagemyndigheten i kommunene i Buskerud i desember 2010 med informasjon om den nye forskriften. Kunnskapsdepartementet har opprettet en side på nettet med ofte stilte spørsmål og svar knyttet til rammefinansiering. Her har de blant annet skrevet at: Kommunene pålegges å trappe opp andelen de private barnehagene skal motta i forhold til hva kommunale barnehager får, og de kan dermed ikke prioritere egne barnehager fremfor private. Vedtak om tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Flesberg i 2011 er foretatt og i samsvar med forskriften. En har i dette arbeidet brukt en konsulent til utarbeidelse av en modell og til selve beregningen. Flesberg kommune har hatt flere møter med eiere av de private barnehagene i Flesberg ang. ny forskrift og utarbeidelse av lokale retningslinjer. Utkastet til retningslinjer for Kongsberg

3 kommune ble innhentet og forslaget i Flesberg har tatt utgangspunkt i disse. Forslag til retningslinjer utarbeidet i fellesskap med eiere av private barnehager er sendt organisasjonene til orientering. De private barnehagene får tilskudd ut fra gjennomsnittelige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i kommunale barnehager. Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet til driftskostnader. Det skal settes en sats for barn over 3 år og en sats for barn under 3 år. Kommunen skal dokumentere beregningen. Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddsatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar underrette de ikkekommunale barnehagene om tilskuddsatsene. Flesberg kommune har ikke kommunal familiebarnehage og skal derfor benytte nasjonale satser for de private familiebarnehagene. I tillegg til tilskudd til driftskostnader skal kommunen gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass. Tilskuddet skal etterjusteres dersom kommunen gir bevilgningsendringer til ordinær drift i kommunale barnehager i løpet av året og/eller dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddsatsene (budsjettet). Vurdering: Hver kommune skal utarbeide lokale retningslinjer. Rådmannen vil nedenfor beskrive noen av de vurderingene som ligger til grunn for det endelige utkastet til lokale retningslinjer i Flesberg kommune. 3. Kommunen skal beregne nytt tilskudd ved store aktivitetsendringer. Flesberg kommune beregner nytt tilskudd blant annet ved økning eller reduksjon på 18 plasser eller mer i ordinær barnehage og 8 plasser i familiebarnehage. Rådmannen har vurdert at en bør presisere hva som menes med store aktivitetsendringer slik at dette ikke blir et tolkningsspørsmål. 4. omhandler tilskudd til driftskostnader. I tillegg til forskriften som sier at tilskuddsatsen skal beregnes ut fra årsmelding pr åååå (antall barn og oppholdstid) har rådmannen vurdert også å ta med de barna med bekreftet plass fra 1. januar.(dvs de som har takket skriftlig ja til plass). Erfaringer tilsier at foresatte som søker barnehageplass fra årsskiftet ikke ønsker å begynne i desember måned. De får tildelt plass fra 1. januar og ikke 15. desember. Det er viktig at også disse barna er med i beregningen da de har barnehageplass det året tilskuddet tildeles for. Årsmelding er ut fra SSB s telledato åååå og tar som sagt ikke høyde for å ta med barn som begynner 1 januar. I noen kommuner har en valgt å ha flere telledatoer og derved utbetale/kreve tilbakebetaling dersom det kommer flere eller færre barn i løpet av året. T.o.m 2010 var det øremerkede midler til barnehage hvor en fikk økt eller redusert statstilskudd. Dette var knyttet opp mot endringer på 2 eller flere barn i ordinær barnehage og 1 eller flere barn i familiebarnehage. Dersom det var tilfelle skulle det sendes endringsmeldinger. Etter rådmannens vurdering er det viktig å ta hensyn til at barnehagen nå er rammefinansiert dvs at staten ikke utbetaler tilskudd dersom det skjer endringer i løpet av et år. Kommunen får ikke tilført noen ekstramidler pga endringer i drift og ut fra dette vurderer rådmannen at det er naturlig med kun en telledato. Det er også et ønske å forenkle det administrative arbeidet knyttet til dette. I utkastet til retningslinjer står det at etterjustering av tilskudd foretas etter behandling av andre tertialrapportering. (Her har saksbehandler skrevet feil da det skulle stått første tertialrapportering. Dette gjelder også i 8). Det er viktig for private eiere at ev ekstra utbetaling ikke kommer for sent på året slik at de kan benytte midlene til drift inneværende år. 5. gjelder tilskudd til kapitalkostnader. Rådmannen har vurdert at en bruker nasjonale satser for alle ikke-kommunale barnehager i Flesberg når det gjelder tilskudd til kapitalkostnader. Dersom en skulle utarbeide egne satser ut fra gjennomsnittelige kapitalkostnader i egne Side 3 av 20

4 tilsvarende kommunale barnehager ville dette kreve mye arbeid og stort krav til dokumentasjon. 9.En kan sette vilkår for barnehagedriftet knyttet til kommunalt tilskudd. Et av vilkårene kunne vært krav om tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i kommunens egne barnehager. Etter rådmannens vurdering tas dette ikke med nå da en avventer departementets arbeid med denne saken. Det er mulig at det i 2014 kommer som et statlig krav når kommunen etter planen gir tilskudd til ikke-kommunale barnehager basert på 100% av kommunale kostnader. En har heller valgt å ta med noen punkter for å styrke samarbeid og forståelsen mellom kommunal og ikke-kommunal barnehage. De lokale retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med private barnehageeiere. Forskriften er vedtatt med virkningsdato Det betyr at en ikke har erfart bruken og virkningen av denne gjennom et helt år. Etter rådmannens vurdering må en skaffe seg erfaringer med bruk og konsekvenser av de lokale retningslinjene og eventuelt ta disse opp til ny gjennomgang dersom det er behov for det. Side 4 av 20

5 FLESBERG KOMMUNE Årsregnskap og årsmelding 2010 Lampeland Arkiv 210 Saksmappe 2011/317 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Regnskapsmessig mindreforbruk 2010 på kroner disponeres slik: a. Merforbruk investeringer 2008 dekkes inn med kroner b. Avsetning til premieavvik i 2011 med kroner c. Avsetning til disposisjonsfond med kroner 3. Årsrapport for året 2010 tas til orientering. Vedlegg: Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS. Årsregnskap Årsmelding Kontrollutvalgets uttalelse. Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2010 for Flesberg kommune ble i følge Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Rådmannens to dokumenter, årsregnskap 2010 og årsmelding 2010 ble overlevert Buskerud Kommunerevisjon IKS 31. mars 2011 (i henhold til kravet om overlevering innen utgangen av mars måned). Med referanse til Regnskapsforskriften 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1. juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS er vedlagt. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 Uttalelse om årsregnskapet tillagt følgende rolle: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.

6 Kontrollutvalget behandler Flesberg kommunes regnskap 2010 i møte 19. mai Driftsregnskapet Netto driftsresultat er driften inkludert finanstransaksjoner, og ble i 2010 positivt med ,- kroner eller 3 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk handlefrihet. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3 % av driftsinntektene. Avvik fra budsjett Flesberg kommune er som Robek-kommune; underlagt Fylkesmannens betingede kontroll. Økonomistyring og budsjettoppfølging er et viktig virkemiddel for å oppnå økonomisk handlefrihet. Rådmannen la stor vekt på økonomistyring og økonomirapportering også i Ved rapportering pr. 2. tertial ble det varslet at driften i etatene ville få merforbruk på inntil 2 millioner kroner, og at dette ville bli finansiert ved andre økte inntekter i kommunens regnskap. Merforbruket i etatene ble på 3,6 millioner kroner samtidig som at andre inntekter og reduserte utgifter har et positivt avvik på 5,2 millioner kroner. Dette gjør at vi kan legge fram et regnskap med totalt 1,6 millioner kroner i regnskapsmessig mindreforbruk i Resultatet er etter gjennomført inndekning av resterende akkumulert underskudd på kroner, og avsetning til disposisjonsfond med kroner, jfr. budsjett Dette vil også si at kommunene nå er ute av Robek-registeret. Resultatet kan sammenfattes slik (avvik mellom budsjett og regnskap): Merforbruk i etatene Skatteinntekter/rammetilskudd inkl ekstraordinært skjønn Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringer Andre statlige overføringer Netto finansutgifter -inntekter Salg av konsesjonskraft Premieavvik / amortisering Bruk / avsetning fond Overføring investeringsregnskap + avskrivninger Resultat kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner Etatenes drift har samlet sett merforbruk på 3,6 millioner kroner, og det varierer mye fra etat til etat. De største avvikene er i etatene Teknikk, plan og ressurs med merforbruk på 3,1 millioner kroner, og Helse og omsorg med 0,6 millioner kroner. Viser for øvrig til etatenes kommentarer i rådmannens årsrapport. Grunnen til at vi likevel har et regnskapsmessig overskudd er bl.a. positiv skatteinngang og ekstraordinært rammetilskudd, økte inntekter på salg av konsesjonskraft, lavere renteutgifter enn forutsatt og inntektsført 0,9 millioner kroner i premieavvik. Premieavvik er kun en regnskapsteknisk føring som påvirker resultatet, men ikke likviditeten. I 2011 er premieavviket varslet negativt med ca kroner. Det foreslås at midlene bevilges av overskuddet i Selvkostområdene: Etterkalkyle på selvkostområdene viser at dekningsgraden er over 100 % på områdene vann, avløp, renovasjon og slam. Overskuddet på disse områdene er avsatt til bundne driftsfond, og utgjør til sammen nærmere 1,1 millioner kroner. Dekningsgraden er under 100 % på områdene Feiing, kart- og oppmåling, byggesak og plansaker. Her er det hentet inn igjen 0,2 millioner kroner fra tidligere avsetninger til bundne fond. Bruk og avsetning til bundne fond innen selvkostområdene påvirker resultatet til etaten teknikk, plan og ressurs. Side 6 av 20

7 Investeringsregnskapet for 2010 er avsluttet i balanse. Det er totalt investert for 4,8 millioner kroner i Av dette gjelder 2,6 millioner kroner overdragelse av utbyggingsavtale mellom Lampeland Utvikling DA og Flesberg kommune på utbygging av vann- og avløpsnett i Furulia boligfelt. Resten av investeringene er mindre prosjekter og er i stor grad finansiert ved låneopptak. Prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2010 er overført til 2011 med til sammen 4,4 millioner kroner, finansiert ved låneopptak. Detaljert oversikt i rådmannens årsrapport. I 2008 var det et merforbruk i investeringsregnskapet på kroner som ikke er inndekket. Det foreslås at merforbruket dekkes inn av driftsoverskuddet i Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 10 millioner kroner ved utgangen av Av dette er 9 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Disponible fond utgjør kroner i disposisjonsfond, og kroner i ubundne investeringsfond. Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 67,2 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 2,9 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak på 1 million kroner til investeringer, og innbetalt 3,9 millioner kroner i avdrag i år. Arbeidskapitalen er økt med 4,2 millioner kroner. Den likvide situasjonen er i balanse. Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold. Vurdering: Det vises i sin helhet til årsmelding Side 7 av 20

8 FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport budsjettjusteringer Lampeland Arkiv 153 Saksmappe 2011/393 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Rapporten for 1 tertial 2011 tas til etterretning. 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Vedlegg: Salg av konsesjonskraft inntektene økes med Renteutgiftene reduseres med Rammen til Oppvekst- og kulturetaten økes med Rammen til Helse- og omsorgsetaten økes med Rammen til Teknikk, plan og ressurs økes med Rådmannen bes innarbeide helårs virkning av ovennevnte i budsjett 2012, økonomiplan Tertialrapport Saksopplysninger: Driftsregnskap: Skatteinngang 2011 er anslått til 52,3 millioner kroner. Dette er 4 millioner kroner lavere enn faktisk skatteinngang for Dette følger av kommuneopplegget for 2011 hvor en høyere andel av inntektene til kommunen skal komme fra rammetilskudd, og en mindre andel fra skatteinntekter. Dette reguleres ved at kommunens skattøre reduseres med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til Denne reduksjonen er beregnet til 6,92 % for Flesberg. Skatteinngangen pr. 30. april er 0,7 millioner kroner høyere (økning på 4 %) enn på samme tidspunkt i fjor, selv med redusert skattøre. Dette er en særdeles positiv utvikling for Flesberg. Vi må likevel huske at skatteinngangen pr. i dag bygger på foreløpige fordelingstall mellom stat og kommune, og kan endre seg ved avregningen som skjer i juni og oktober. Inntekter fra kraftsalg anslås nå høyere enn antatt ved framleggelse av budsjett for Økningen anslås til ca kroner i Dette har sammenheng med økt kraftpris ved salg, og lavere anskaffelseskost enn antatt. Det er i budsjettet 2011 tatt høyde for rentebelastning på 3,5 % på lån med flytende rente. Renten holder seg lavere enn antatt, og det beregnes at budsjetterte renteutgifter kan reduseres med kroner. Pr. 1. tertial har etatene samlet negativt avvik i driftsregnskapet på kroner.

9 Avvik kan framkomme ved at inn- eller utbetalinger skjer på tidspunkt som ikke er fanget opp i periodiseringen av budsjettet, eller ved reelt mer- eller mindreforbruk. Det vises for øvrig til etatenes kommentarer til avvikene i rapporten. Kommentarene viser også at det er til dels store utfordringer i etatene. Med bakgrunn i etatenes utfordringer vil rådmannen foreslå følgende endringer i etatenes driftsrammer: Oppvekst- og kulturetaten: Gis en generell økning på kr ,- i netto ramme til delvis dekning av merutgifter p.g.a. endring av brukerbehov, og til styrket veiledningsressurs for inntak av lærlinger. Helse- og omsorgsetaten: Gis en generell økning på kr ,- i netto ramme til reduksjon av vedtatte innsparingskrav, og til styrket veiledningsressurs for inntak av lærlinger. Rådmannen bes disponere ressursene slik at etaten kan drives forsvarlig med tilstrekkelig grad av ledelse. Teknikk, plan og ressurs: Gis en generell økning på kr ,- til delvis dekning av merutgifter til brannvern og økt bemanning i stillingen som skogbrukssjef. Rådmannen bes innarbeidet helårs virkning av ovennevnte i budsjett 2012, økonomiplan Investeringsregnskap: Kommunen har total investeringsramme på 20 millioner kroner i Dette fordeler seg med 4,4 millioner som er overført fra 2010, og 15,6 millioner kroner i opprinnelig budsjett Investeringene finansieres ved bruk av låneopptak på 16,5 millioner kroner, og bruk av egne midler på 3,5 millioner kroner. Pr er det brukt 1,4 millioner kroner i investeringsregnskapet. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene fra side 28 i rapporten. Fravær: Totalt sykefravær de 4 første månedene i år har økt fra 5,41 % til 7,47 % sammenliknet med de samme månedene i Den største økningen er innen Helse- og omsorgsetaten som har økt fra 4,63 % til 12,94 % i samme periode. Vurdering: Det vises i sin helhet til rapporten. Side 9 av 20

10 FLESBERG KOMMUNE Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering 2011 Lampeland Arkiv 080 Saksmappe 2007/183 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Vedlegg: 1. Folkevalgtes arbeidsvilkår (m/endringer i k.sak 22 i møte ) Saksopplysninger: Ifølge folkevalgtes arbeidsvilkår skal satsene for faste godtgjøringer og møtegodtgjøringer tas opp til vurdering etter 2 år av valgperioden. Hele reglementet tas opp til vurdering ved utgangen av hver kommunevalgperiode. Reglementet ble sist endret i kommunestyrets møte , sak 22. Det ble da vedtatt at satsene i reglementet skulle videreføres som vedtatt Før 2007 var ordførerens godtgjørelse knyttet til rådmannens lønnstrinn og faste godtgjøringer og møtegodtgjøringer var fastsatt i % av ordførerens godtgjørelse. Ordføreren ønsker at revidering av folkevalgtes arbeidsvilkår blir behandlet i kommunestyrets junimøte. Vurdering: Rådmannen har ingen kommentarer til eventuelle endringer av reglementet. Saken legges fram uten anbefaling.

11 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 242 Saksmappe 2011/166 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Regelverk ubundet investeringsfond større investeringer - eiendomssalg Blefjell MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 formannskapet /11 Rådmannens anbefaling: Forslag til regelverk for Ubundet investeringsfond større investeringer, vedtas. Behandling i formannskapet : Uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede ble lagt fram direkte i møtet. Repr. Eilev Bekjorden, FrP la fram følgende utsettelsesforslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen der formannskapet ber rådmannen legge fram forslag til investeringsregler for fondet, før saken fremmes på nytt. Formannskapet vedtok enstemmig repr. Bekjordens utsettelsesforslag. Vedtak i formannskapet : Saken sendes tilbake til administrasjonen der formannskapet ber rådmannen legge fram forslag til investeringsregler for fondet, før saken fremmes på nytt. Vedlegg til møte : Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune versjon 24. november 2010 Vedlegg: Forslag til regelverk ubundet investeringsfond større investeringer. Saksopplysninger: Det heleide kommunale selskapet Blefjell 2010 AS har solgt eiendommer på Blefjell, og med dèt oppfylt de to hovedmålsettingene for selskapet: 1) Forvalte de verdiene kommunen var i besittelse av i form av eiendommer (med bl.a. 130 festetomter), og 2) Sikre fremdrift i utviklingsarbeidet på Blefjell, ref. k.sak 65/02. Selskapet oppfylte del 2 av hovedmålsettingene ved at man satte inn betydelige ressurser i utarbeidelsen av både en utviklingsplan og en kommunedelplan for Blefjell. Begge disse var nødvendige for at kommunen senere har kunnet behandle reguleringsplaner på Blefjell. For å fremskaffe tilstrekkelige ressurser til dette store planarbeidet ble selskapets eiendommer i første fase satt i pant for å fremskaffe finansiering til dette viktige utviklingsarbeidet. Når det gjelder del 1 av hovedmålsettingen, så innebar første fase av arbeidet bl.a. en grundig gjennomgang av festekontrakter med sikte på å optimalisere avkastning. Underveis gjorde endringer i tomtefestelovgivningen det nødvendig å foreta strategiske valg m.h.t. hva

12 man ville med disse eiendommene. Konklusjonen ble til slutt, ut fra ny tomtefestelovgivning, at eiendommene burde selges. Kommunestyret vedtok i k.sak 27/10, Økonomiplan , budsjettrammer 2010, pkt. 10: Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Inntektene skal bindes i et nytt fond. Regelverket for Fondet skal utarbeides i løpet av Det forutsettes at kun avkastningen av fondet skal stilles til disposisjon. Dette for å styrke kommunens økonomiske situasjon for gjennomføring av fremtidige store investeringer. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens. Størrelsen på beløpet etter salget av eiendommene er i dag på snaut 12 mill. kroner. Det er naturlig at neste generalforsamling i Blefjell 2010 AS gjør noen vurderinger av selskapets videre eksistens før dette behandles av Flesberg kommune som eier. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at det fremlagte forslag til regelverk for et ubundet investeringsfond vedtas. Forslag til regelverk bygger i sin helhet på kommunestyrets vedtak m.h.t. etablering av eget fond, avkastning, større fremtidige investeringer m.v. Side 12 av 20

13 FLESBERG KOMMUNE Moen Næringspark A/S fritak fra styreverv Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2007/1327 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Arne Sørensen gis fritak fra vervet som styremedlem i Moen Næringspark AS. 2. Som nytt styremedlem for resten av perioden velges: Vedlegg: Saksopplysninger: Flesberg kommunestyre valgte i møte Thomas Fosen, Arne Sørensen og Brynjulf Hansen som styremedlemmer og Anne-Liz Lande som varamedlem til styret for Moen Næringspark A/S for Arne Sørensen søker om fritak fra styrevervet på grunn av sin arbeidssituasjon. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Flesberg kommune eier 100 % av aksjene i Moen Næringspark A/S. Kommunelovens 80a har bestemmelser om at begge kjønn skal velges til styret hvor kommunen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet. Vurdering: Rådmannen anbefaler at Sørensens søknad om fritak innvilges.

14 FLESBERG KOMMUNE Vurdering av lærlingeordningen Lampeland Arkiv 417 Saksmappe 2011/17 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Svein Foss MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 Rådmannens anbefaling: 1. En ramme på inntil 3 lærlinger for Flesberg kommune innenfor kommunefagene, opprettholdes (slik som tidligere vedtatt). 2. Primært er det søkere fra egen kommune som skal tilgodeses (bare i tilfeller der rammen på 3 lærlinger i egen kommune ikke oppnås, kan det vurderes lærlinger fra andre kommuner). 3. Dersom behovet i enkelte år skulle vise seg å være større enn 3 lærlingeplasser, kan det vurderes å ta inn flere lærlinger dersom den aktuelle etat har tilstrekkelige ressurser til å ta i mot. 4. Den etat som tar i mot lærlinger, tilføres ressurser for veiledning og oppfølging, tilsvarende kr pr. år pr. lærling. 5. De totale kostnader knyttet til lærlinger (lønns- og veiledningskostnader), tas inn i budsjettet for angjeldende etat for den perioden Flesberg kommune har ansvaret for lærlingen (fortrinnsvis 2 år). 6. Flesberg kommune kan bistå næringslivet med deler av en fagopplæring innenfor de tradisjonelle håndverksfagene, dersom vi er kvalifisert for dette. Vedlegg: Saksopplysninger: I denne saken blir spørsmålet om Flesberg kommune skal ta inn flere lærlinger enn i dag. På bakgrunn av tidligere kommunestyrevedtak, har Flesberg i dag 3 lærlingeplasser. Slik som de fleste kommuner i Buskerud, er også Flesberg medlem av Kommunenes opplæringskontor. Dette kontoret (som eies av Fylkeskommunen og kommunene) samordner og følger opp lærlinger innenfor kommunefagene slik som; barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, IKT-arbeider osv. De mer tradisjonelle håndverksfagene som tømrer, bilmekaniker, elektriker og kokk, ligger innunder Fagopplæringskontoret som administreres av Buskerud Fylkeskommune. En gjennomsnittelig kostnad for en lærlingeplass er ca. kr I dette ligger en forutsetning om at det kan tas ut 50% verdiskaping for hver lærlingeplas, dvs. at en lærling kan gå inn i ordinære vakter i forbindelse med sykdom med mer inntil ½ stilling. Dersom ikke slik verdiskapning tas ut, vil lærlingeplassen bli tilsvarende dyrere for kommunen. Utgifter til lærlingeordningen ligger i utgangspunktet ikke inne i budsjettet, men må budsjetteres for

15 hvert år på den enkelte etat. Pr. i dag er det ikke noen ordning hvor etatene tilgodeses med ekstra ressurser for veiledning og oppfølging av lærlinger. Vurdering: Rådmannen mener det er av stor betydning at Flesberg har en lærlingeordning som tilgodeser ungdom (fortrinnsvis fra egen kommune) som ønsker en fagutdanning. Vår kommune ligger ikke dårlig an mht til antall lærlingeplasser i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Fram til nå har det vært tilstrekkelig med 3 lærlingplasser i forhold til de søknader vi har fått. Spørsmålet blir om vi skal gå ut over rammen på 3 lærlingeplasser, dersom etterspørselen blir større. En annen problemstilling er hvordan kommunen skal forholde seg til evt. søker til håndverksfagene. Rådmannen er her av den mening av iom at Flesberg kommune ikke har nødvendig kompetanse i forhold til slike fag, er det uaktuelt at Flesberg står som hovedansvarlig. Her må det også nevnes at vår kommune ikke ville blitt godkjent som lærerbedrift innenfor denne ordningen. Imidlertid kan det være aktuelt å bistå næringslivet med deler av et fagbrev, dersom vi kan bli godkjent for dette. Side 15 av 20

16 FLESBERG KOMMUNE Oppvekst- og kulturetaten Lokale retningslinjer for praktisering av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til Ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune. Vedtatt av Flesberg kommunestyre xx.xx.xxxx sak nr. 11/xxxx 1 Formål og virkeområde - Bestemmelsen sikrer likeverdighet ved tildeling av offentlige tilskudd mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Flesberg kommune. Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften: 1. Flesberg private barnehage 2. Bergstugu familiebarnehage 3. Ramvik familiebarnehage 4. Huslende familiebarnehage Justering av listen foretas administrativt jf nye godkjenninger og evt nedleggelser. Når det skjer endringer i det etablerte ikke-kommunale barnehagetilbudet i Flesberg kommune som krever ny godkjenning, vil kommunen foreta en skjønnsmessig vurdering i henhold til statlig forskrift. Ikke-kommunale barnehagers inntekter vil fra omfatte kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. I tillegg til det kommunale driftstilskuddet som reguleres av barnehageloven 14, kan ikkekommunale barnehager søke kommunen om: - tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage - tilskudd til minoritetsspråklige barn - tiltak som følge av bosetting av flyktninger 2 Kommunens ansvar Bestemmelsen beskriver kommunens ansvar Kommunen skal ivareta kravet til likeverdig behandling overfor godkjente ikke-kommunale barnehager. Flesberg kommune ivaretar bestemmelsen gjennom: - vedtak om utbetaling av tilskudd - dokumentasjon på at tildeling er i samsvar med forskriften - dokumentasjon som vedlegges vedtaket 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift - Bestemmelsen regulerer hvilke kostnader det kommunale tilskuddet skal dekke innenfor drift, kapital og administrasjon Kommunen skal sikre at de rette kostnader regnes med og trekkes fra. Dette gjøres gjennom en beregningsmodell hvor alle kostnader synliggjøres. Side 16 av 20

17 Modellen skal vise budsjetterte kostnader til drift av de kommunale barnehagene. Hva dette utgjør i kostnader pr plass og time slik forskriften beskriver. Modellen skal vise beregning av det kommunale tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene jf samme forskrift. Modellen skal kunne benyttes som dokumentasjon. Ved beregning av kostnader til de kommunale barnehagene, skal Flesberg kommune sørge for at; kostnader med tilknytning til nedleggelse eller opprettelse av kommunal barnehage der driften er mindre enn gjeldende år, trekkes ut. forrige års lønnsoppgjør kommer med som helårsvirkning. Prognoserer for årets lønnsoppgjør tas med Kommunen skal beregne nytt tilskudd ved store aktivitetsendringer. Flesberg kommune definerer store aktivitetsendringer som: o en økning eller reduksjon i antall barn som samlet sett opptar 18 plasser eller mer i ordinær barnehage o en økning eller reduksjon i antall barn som samlet sett opptar 8 plasser i familiebarnehage o midlertidig stengning i mer enn en måned, av hele barnehagen eller minst 18 plasser i ordinær barnhage og 8 plasser i familiebarnehage o endring som følge av ny godkjenning Den enkelte ikke-kommunal barnehage skal sørge for at det antall plasser/barn som det er utbetalt kommunalt tilskudd til, opprettholdes. Dvs. Slutter et barn, skal plassen etterfylles straks dersom en har søkere som trenger barnehageplass. Flesberg kommune foretar jevnlig kontroll av aktive plasser i den enkelte barnehage jfr gjeldende årsmelding. Kommunen skal sørge for ny utbetaling eller krav om tilbakebetaling ved store aktivitetsendringer. 4 Tilskudd til driftskostnader - Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til driftskostnader Flesberg kommune fastsetter tilskuddsats til ordinære ikke-kommunale barnehager innen 1. februar, jf. forskriften. Tilskuddsatsen beregnes ut fra følgende kriterier: - pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. 4% administrasjonskostnader - beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av årsmelding pr åååå samt barn med bekreftet plass fra åååå påfølgende år. (omfatter ikke barn som begynner i februar og senere i året) - forholdstallet ved fordeling av kostnader mellom små og store barn: 1,8 Flesberg kommune beregner antall oppholdstimer per år ved hjelp av SSB nøkkel: Oppholdstid 0-8 timer per uke = 6 timer 9-16 timer per uke = 13 timer timer per uke = 21 timer timer per uke = 29 timer timer per uke = 37 timer 41 timer eller mer = 45 timer Side 17 av 20

18 Ved beregning av antall oppholdstimer per år tas det utgangspunkt i at barnehagene er åpne i 48 uker (11mnd) i året. Antall oppholdstimer per år fremkommer ved å multiplisere antall barn i hver oppholdskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. Tilskudd utbetales forskuddsvis innen 5.januar, 5.april, 5.juli, 5.oktober. Etterjustering foretas etter behandling av andre tertialrapportering (august) og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. Dokumentasjon av hvordan utmålingen er foretatt vedlegges, og skal inneholde: - regneark hvor det fremkommer alle budsjetterte kostnader til ordinær drift av kommunal barnehage - beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk ved rapporteringstidspunktet 5 Tilskudd til kapitalkostnader - Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til kapitalkostnader Flesberg kommune vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader inntil annet blir bestemt. Barnehager som har behov for å søke om økt kapitaltilskudd, må søke særskilt om dette. Søknad om økt kapitaltilskudd avgjøres av politisk nivå. Innvilges søknaden vil vilkår måtte påregnes. 6 Reduksjon av kommunalt tilskudd - Bestemmelsen kan redusere det kommunale tilskuddet Flesberg kommune kan avkorte tilskuddet dersom de vilkår som er nevnt i merknaden til forskriften er tilstede. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor beregninger gjøres i forbindelse med levering av årsregnskap. Det kan være nødvendig å innhente informasjon fra barnehagen. 7 Opplysningsplikt - Bestemmelsen angir opplysningsplikter for eier av ikkekommunale barnehager og kommunen Flesberg kommune skal gi opplysninger innen til eiere av ikke-kommunale barnehager dersom antall rapporteringer neste kalenderår skal endres. Følgende rapporteringer foretas pr år: - årsmelding per barn med bekreftet plass fra åååå (dvs hvor foresatte skriftlig har takket ja til plass) - store aktivitetsendringer jfr 3 - månedlige endringer som vedrører kontantstøtteregisteret (innen utgang av hver måned) Kommunen som barnehagemyndighet skal: - Kontrollere opplysninger som er gitt via rapporteringene. - Føre tilsyn om opplysningene i årsmeldingen er i overensstemmelse med de faktiske forhold og godkjenningen - Rapportere hver måned til Nav for barn i kontantstøttealder. Dette forutsetter at alle søknader om barnehageplass(også til private barnehager) leveres elektronisk på Side 18 av 20

19 kommunens nettside. Det forutsettes også at barnehagen orienterer kommunen om bekreftet plass og oppsigelse av plass der eier foretar opptaket selv. 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddsatsene Vedtak om utmåling av tilskuddssatser fattes for ett år av gangen. Dersom kommunen endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunal barnehage fattes samme året vedtak om etterjustering av tilskuddet, foruten ved oppgjør av årsregnskapet. Flesberg kommune vil etterjustere tilskuddet dersom det er betydelig merforbruk / mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader i de kommunale barnehagene etter behandling av andre tertialrapportering og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. For at de ikke-kommunale barnehagene skal kunne tilpasse sine budsjetter i forhold til forventet tilskudd, skal endringer som vil få betydning for tilskuddssatsene varsles så tidlig som mulig. 9 Vilkår for kommunalt tilskudd Bestemmelsen fastsetter kommunens rett til å sette vilkår for barnehagedrift for kommunalt tilskudd Flesberg kommune velger på det nåværende tidspunkt ikke å sette betingede krav for barnehagedriften i den enkelte ikke-kommunale barnehage utover det forskriften tilsier. Imidlertid vil kommunen gi tydelige signaler om et ønsket samarbeid når det gjelder barnehagetilbud til beste for kommunens innbyggere. For å styrke samarbeidet og forståelsen mellom alle barnehagene i kommunen samt med barnehagemyndigheten, og for å kunne dele relevant informasjon/kunnskap, ønsker kommunen å gi sterke signaler til barnehagene i Flesberg om å samarbeide og delta: i felles prosjekter/møter i felles kompetanseheving i annet det er naturlig å samarbeide om Dersom arrangementene har en økonomisk konsekvens for barnehagene, skal kommunale og ikke-kommunale barnehager stilles likt i finansieringen av dette (eks egenandeler). For å sikre barn med lovfestet rett en barnehageplass, ønsker Flesberg kommune at de ikkekommunale barnehagene tar inn i sine vedtekter at barn med lovfestet rett ( 12A i barnehageloven) gis en prioritet ved hovedopptaket. 10 Tilbakebetaling Bestemmelsen fastsetter eiers plikt til tilbakebetaling av tilskudd den urettmessig har mottatt. Flesberg kommune vil vurdere krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd i henhold til forskriftens merknader, og ved en konkret rimelighetsvurdering i det enkelte tilfelle. 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner Bestemmelsen fastsetter kommunens rett til refusjon fra andre kommuner Flesberg kommunen har følgende rutiner: Side 19 av 20

20 - kommunen sender krav til kommuner som har barn med barnehageplass i ikkekommunal barnehage i Flesberg kommune det skal benyttes nasjonale satser - kommunen refunderer krav fra andre kommuner for barn fra egen kommune som benytter barnehageplass i ikke-kommunal barnehage i annen kommune det skal benyttes nasjonale satser - barnehagen sender oversikt til Flesberg kommune over barn med barnehageplass fra andre kommuner så snart foresatte har bekreftet plass. 12 Klage til fylkesmannen Bestemmelsen gir eier av ikke-kommunal barnehage rett til å påklage vedtak om tildeling av tilskudd. Flesberg kommune følger gjeldende rutiner på dette. 13 Endringer i forskriften Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å øke minimumsforpliktelsen til kommunen. Sentrale bestemmelser innarbeides i beregningsmodellen fra gjeldende tidspunkt. Endres minimumsforpliktelsen midt i et kalenderår, kan gjennomsnittssats benyttes. 14 Ikraftsettelse Forskriften trer i kraft 1. januar De lokale retningslinjene vedtas med virkning fra 1. august Endringer som er av prinsippiell karakter, avgjøres av kommunestyret. Mindre endringer/justeringer og tilpassninger til sentrale pålegg endres administrativt. Administrative endringer legges som melding til kommunestyret. Side 20 av 20

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapssalen Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Pia Lene Margareta Øberg

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

Orientering om økonomiplan / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Orientering om økonomiplan / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 10.11.2011 kl. 17:00 Etter spørretimen: Orientering om økonomiplan 2013-2015 / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 07.03.2011 Sak: 15/11 Saksprotokoll Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER BEHANDLING:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 03.11.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/11 Klage - motorferdsel utmark snødekt mark 2011-2012 Jon Olav Berget PS

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 23.10.2014 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 23.10.2014 kl. 13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 23.10.2014 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser noen at de

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 08.05.2014 kl. 13:00 KL. 13.00: Orienteringer/drøftinger: Endret 02.05.2014 Orientering om status fra utbygging av Svene

Detaljer

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 28.11.2013 kl. 13:00 28.11.2013: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 01.12.2014 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av

Detaljer

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2010/1200-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Saksbehandler: Berit Stornes Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Ny forskrift om likeverdig behandling 2011

Ny forskrift om likeverdig behandling 2011 Ny forskrift om likeverdig behandling 2011 Dypdykk i aktuelle tema Praktisk tilnærming Telletidspunkt Barn per 15.12 iht årsmeldingen - pliktig Antall barn, barnas alder og oppholdstid Rapportering i BASIL

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: kl. 17:00 - Frammøte Orienteringer Spørretime Orienteringer fra ordføreren Saksliste

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 13.01.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 19.00 SAKLISTE: Godkjenning

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.01.2011 005/11 LRY Kommunestyret 10.02.2011 003/11 LRY Saksansv.: Liv Hilde Rybråten Arkiv:K1-233, K2- A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 HØRING AV NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BHG. I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/5941-2 Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomite oppvekst og utdanning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer