Forsidefoto: Stock Exchng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Stock Exchng"

Transkript

1

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse Overordnede planer og rapportering Antall innvandrere Kostnader Kommunens språkopplæringstilbud Resultater på norskprøver Sysselsetting Særskilt språkopplæring til barn og unge Brukernes tilfredshet med tilbudet Vurderinger og anbefalinger Vedlegg Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

4 Sandnes kommune sin «Handlingsplan for bedre integrering av flyktninger og innvandrere» ble vedtatt av bystyret i år Siden den gang har situasjonen endret seg betraktelig, først og fremst ved at arbeidsinnvandringen har økt. Fra 2004 har innvandringen endret seg fra først og fremst å omhandle asylsøkere med svake kvalifikasjoner til å omhandle godt kvalifiserte arbeidere fra Øst-Europa. Det er derfor et betydelig behov for at kommunen utarbeider en ny plan som tar opp i seg aktuelle politiske og faglige vurderinger på området. Det er også kommunens intensjon å ha et planutkast ferdig innen utgangen av I Kommuneplanen tar kommunen bl.a. til orde for å øke yrkesandelen blant innvandrerkvinner, blant annet ved å utvikle små stillinger/engasjement som har som mål å skape «veiledere» på innvandrerkvinnenes egne premisser (utvikles som en del av kvalifiseringsprogrammet. Eksempelvis kostholdsveiledere, svømmeinstruktører rettet mot egne kulturgrupper, språk- og samtalegrupper (samfunnsfag)). I 2011 utgjorde innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, 14,7 prosent av befolkningen i Sandnes. Dette er klart over landsgjennomsnittet på 12,2 prosent. Innvandrerne utgjør en betydelig befolkningsgruppe, også i en stor kommune som Sandnes. Hvilke særskilte tilbud og tiltak kommunen skal ha overfor denne gruppen, vil derfor være en viktig diskusjon. Når kan innvandrerne gå inn i det ordinære tilbudet som også omfatter alle andre innbyggere i byen? Blant innvandrerne totalt sett finner vi flest fra Polen, Litauen og Vietnam. Blant flyktningene er det flest fra Eritrea, Afghanistan og Russland. I språkopplæringen er det språktilbudene knyttet til vietnamesisk, polsk og arabisk som har flest deltakere. I 2011 har kommunen følgende kostnadsbilde: - Statstilskudd flyktninger: 51,0 mill kr. - Netto driftsutgifter Sandnes læringssenter: 12,6 mill kr. - Netto driftsutgifter Senter for flerspr. barn.: 19,9 mill kr. - Netto driftsutgifter Flyktningeenheten: 19,8 mill kr. Dette er regnskapstall som inneholder mange ulike elementer og som dermed ikke kan settes opp mot hverandre eller summeres. Men tallene gir en god pekepinn på omfanget av det innsatsområdet som denne rapporten omhandler. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

5 I tillegg vil kommunen ha betydelige indirekte kostnader som ikke er inkludert i disse hovedtallene. Utgifter til innleie av boliger til flyktninger i regi av NAV og booppfølgingstjenester i regi av Mestringsenheten, er eksempler på betydelige utgifter for kommunen som ikke fremgår av tabellen. Ansvaret for kommunens språkopplæringstilbud til innvandrere er organisatorisk fordelt mellom Sandnes læringssenter og Flyktningenheten. Læringssenteret er organisatorisk plassert under avdeling Oppvekst. Flyktningenheten er organisatorisk plassert under avdeling Levekår. Denne organiseringen er av ny dato, og omtales positivt av de involverte. Det er nok derfor nyttig å la ordningen fungere over tid, før det blir foretatt noen oppsummering. Men det er ikke vanskelig å se for seg at organiseringen kan ha betydning for de resultatene som oppnås. Det nasjonale introduksjonsregisteret (NIR) gir kommunen en viss oversikt over hvilke innvandrere som bosetter seg her, og hvem som har rett og/eller plikt til norskopplæring. Registeret gjør det mulig for kommunen å følge med på hvem som eventuelt ikke tar kontakt med voksenopplæringen (eksempelvis utenlandske ektefeller). Registeret omhandler imidlertid ikke arbeidsinnvandrere fra EU-området, og deres eventuelle barn, men det er svært sjelden at disse foreldrene lar være å sende barna sine til skole. De fleste nyankomne innvandrerfamiliene har barn i de yngste aldersgruppene. Hvilke rettigheter den enkelte innvandrer har til språkopplæring, er fastsatt i opplæringsloven og introduksjonsloven. Mens noen får tilbud om gratis opplæring, må andre betale for det samme tilbudet. Ved Sandnes læringssenter tilbys norsk- og samfunnsfagopplæring til følgende innvandrergrupper over 16 år: Arbeids- og familieinnvandrere fra land utenfor EU (plikt og må betale) Flyktninger (både rett og plikt) Asylsøkere i mottak (rett, men ingen plikt) EU-borgere (verken rett eller plikt og må betale) Barn og unge under 16 år har rett og plikt til opplæring når oppholdet i Norge varer mer enn tre måneder. Minoritetsspråklige elever har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den ordinære undervisningen i skolen. Slik vi vurderer det, har Sandnes kommune tilfredsstillende oversikt over innvandrere i kommunen med rett til eller behov for språkopplæringstilbud. Situasjonen for såkalte Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

6 «papirløse» asylsøkere (asylsøkere som har fått endelig avslag på søknaden og som ikke har forlatt landet) omfattes ikke av denne rapporten. Når man skal vurdere om kommunen dekker innvandrernes behov for språkopplæring, er det nødvendig å ta utgangspunkt i det lovverket som formulerer dette grunnlaget. Innvandrernes rettigheter til språkopplæring er beskrevet i opplæringsloven og introduksjonsloven. I tillegg er innholdet i tilbudet utformet i en egen læreplan. Så langt vi registrerer i denne gjennomgangen, får innvandrerne i Sandnes sine rettigheter til språkopplæring ivaretatt. Av dette følger også at innvandrergruppen etter vår vurdering får dekket sitt behov på området. Vi har ikke grunnlag for å hevde at innvandrernes behov ikke blir ivaretatt gjennom deres lovmessige rettigheter til språkopplæring. Etter kommunens vedtak i 2009 om å redusere omfanget av morsmålsopplæring, har antallet elever som får dette tilbudet blitt betydelig redusert. Selv om kravet for å få morsmålopplæring er strammet inn, ligger Sandnes kommune fortsatt markant over andre kommuner. Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har personale til å undervise i 31 ulike språk. Imidlertid øker antallet språk hvor kommunen ikke kan gi et undervisningstilbud. For kommunen blir det dermed stadig mer krevende å gi innvandrere et godt språkopplæringstilbud. Sandnes kommune har gjort vedtak om å ta imot 300 flyktninger i perioden 2008 til For å kunne håndtere dette får kommunen tilskudd fra staten, samtidig som kommunen forplikter seg til å tilby den enkelte flyktning et toårig introduksjonsprogram, med tilhørende introduksjonsstønad. Deltakelsen og gjennomføringsgraden i introduksjonsprogrammet i Sandnes er meget høy. Samtidig har andelen som er blitt utplassert på en arbeidsplass i løpet av programmet, såkalt «språkpraksis», vært lav. Det er vår vurdering at det vil være svært gunstig å øke denne andelen, både fordi det har positive effekter på språkopplæringen, og fordi det vil styrke den samfunnsmessige integreringen. Sysselsettingsnivået blant innvandrerne vil være avhengig av mange ulike faktorer: Hvor lenge innvandrerne har bodd i Norge, andelen flyktninger kontra arbeidsinnvandrere, hvorvidt kommunen har et fordelaktig arbeidsmarked og boligpriser. Selv Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

7 om Statistisk sentralbyrå ikke har fremhevet boligprisene i Stavanger og Sandnes som en årsaksfaktor i sine rapporter, kan det likevel tenkes at vi finner en tilsvarende sammenheng her at de som bosetter seg i Sandnes gjerne er de som har jobb og råd. Sysselsettingsnivået blant innvandrerne i Sandnes er høyt 68 prosent mot 73 prosent i hele befolkningen. I disse tallene finner vi imidlertid mange som har kommet til Norge nettopp fordi de har fått seg jobb. I tillegg befinner de fleste innvandrerne seg i yrkesaktiv alder. Dette indikerer at sysselsettingsgraden bør være høy. Andelen sysselsatte blant tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet er imidlertid noe lavere. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at prosentandelen i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram har variert fra 70 prosent i 2008 til 32 prosent i Det er vanskelig å gi eksakte forklaringer på slike variasjoner. Én mulig forklaring kan være knyttet til sammensetningen av gruppen i de ulike årene, én annen mulig forklaring kan være situasjonen i arbeidsmarkedet generelt. Uansett vil det kunne være av verdi for Sandnes kommune å gå dypere inn i disse tallene, for å finne ut mer om hvilke tiltak som har best effekt på innvandrernes sysselsettingsnivå. Det totale inntrykket er likevel at sysselsettingsnivået i innvandrergruppen som helhet er høyt i Sandnes. Dette peker i retning av at språkopplæringstilbudet til kommunen har en gunstig effekt på den enkeltes deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Sandnes læringssenter har gjennomført noen enkle brukerundersøkelser. Som en del av denne rapporten har vi intervjuet noen deltakere ved introduksjonsprogrammet og noen elever ved grunnskoleopplæringen. De aller fleste gir uttrykk for stor tilfredshet med tilbudet. Blant deltakerne ved introduksjonsprogrammet var det imidlertid flere som etterlyste større fleksibilitet med hensyn til den oppsatte timeplanen, samt ønske om færre pauser av lengre varighet i løpet av skoledagen. Også for denne gruppa kan det være nyttig å få på plass en brukerdialog. En god brukerdialog kan være av avgjørende betydning i kommunens valg av tiltak for å styrke den samfunnsmessige integreringen. Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Sandnes kommune. I denne planen kan det være aktuelt å fastsette resultatkrav knyttet til sysselsetting ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. Vi anbefaler kommunen å se nærmere på hva som kan gjøres for å øke andelen som får delta i språkpraksis, blant deltakerne på introduksjonsprogrammet. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

8 Vi anbefaler kommunen å vurdere en styrking av brukerdialogen, for å sikre at de ulike tilbudene får best mulig effekt. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

9 Rådmannens utttalse : Rådmannen er tilfreds med at revisjonen konstaterer at innvandrere i Sandnes får ivaretatt sine rettigheter til språkopplæring og at behovet dekkes, slik at lovmessige rettigheter er ivaretatt. I arbeidet med forvaltningsrevisjonen er det sett nærmere på språkopplæringen for innvandere som kommunen gir som tjenester fra resultatenhetene Sandnes Læringssenter, Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) og Flyktningenheten. Metodisk er det både sett på utviklingen over flere år og resultatoppnåelse for Sandnes, men det er også foretatt sammenligninger med Stavanger og KOSTRA-tall. Etter rådmannens vurdering bidrar dette at analysen er nyttig i det oppfølgende arbeidet. Samtidig er rådmannen klar over at både KOSTRA-tall og andre sammenligninger må brukes med forsiktighet mht. at grunnlagsdata som er rapportert kan være forskjellige og organiseringen av tjenester varierer. I definisjonen gitt i punkt klargjøres forskjellen mellom de ulike gruppene som får språkopplæring. Forskjellene mellom gruppene er vesentlige. Arbeidsinnvandrere har et annet utgangspunkt for sin bosetting i Sandnes enn det flyktninger normalt har. Variasjonen mellom gruppene avhenger av konfliktsituasjonen internasjonalt og elevene ved Læringssenteret og FBU vil reflektere disse svingningene. Dette innbærer også at forkunnskapen til det enkelte elevkullene kan variere mye og påvirker dermed også omfanget av behovene i Introduksjonsprogrammet mht. grunnskoleopplæring vs. norsk og introtiltak. Sammen med Oslo-området har Rogaland hatt den høyeste arbeidsinnvandringen de siste årene. Byggebransjen, underleverandørindustrien til oljenæringen, hotell/restaurant og ulike handel og servicevirksomheter har en betydelig vekst og behov for arbeidskraft. Dette har både økt behovet for norskopplæring (betalingspliktig) ved Læringssenteret, men har også medført en betydelig økning i antall elever som er i FBUs målgrupper. Regelverket hjemler at elevene skal gå på nærmeste skole og språkopplæringen skal foregå på nærskolen. Flere foresatte, spesielt arbeidsinnvandrere, velger nærskolen framfor innføringsklassene. Videre har endringer i regelverket ført til krav om økt innsats i to-språklig fagopplæring, og mindre innsats mot morsmålsopplæring. For Sandnes har dette medført en vesentlig omlegging av tjenestetilbudet som FBU gir barnehager og skolene. Revisjonen gir i det fremlagte høringsutkastet av forvaltningsrevisjonen tre anbefalinger til kommunen. Rådmannen vil til disse avgi følgende uttalelse: Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

10 Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Sandnes kommune. I denne planen kan det være aktuelt å fastsette resultatkrav knyttet til sysselsetting ett år etter avsluttet introduksjonsprogram; Vi anbefaler kommunen å se nærmere på hva som kan gjøres for å øke andelen som får delta i språkpraksis, blant deltakerne i introduksjonsprogrammet; Rådmannen er enig i at kommunen bør få frem en samlet plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet, men den må også inkludere boligsiden. De ulike fagenhetene samarbeider i dag om å få til et mest mulig sammenhengende tjenestetilbud. Arbeidet med å utarbeide en helhetlig strategiplan for opplæringstilbudet for de flerspråklige er allerede i gang. Samtidig er bolig en utfordring. Etter endt leieperiode via innleide boliger i regi av NAV, skal for eksempel flyktninger over på sin egen boligkarriere. Svært høye boligpriser kombinert med liten andel relevante (ift. pris) utleieboliger gjør at situasjonen er vanskelig. For de som avslutter Introduksjonsprogrammet for å gå over i videregående skole eller annen utdanning, eller deltidsstilling blir alternativet gjerne kommunal utleiebolig (inntil 3-årig avtale). Den økonomiske situasjonen lar seg ikke forene med for eksempel kjøp av egen bolig. Samfunnsdelen av Kommuneplan for Sandnes fremholder strategier og konkrete tiltak knyttet til integreringsarbeidet. I den første 4-årsperioden av planen er det prioritert følgende to tiltak: Samarbeid med næringslivet om målrettede arbeidsmesser og årlig fagseminar om mangfold i arbeidslivet Utvikle små stillinger/engasjement som har som mål å skape veiledere på innvandrerkvinnenes egne premisser (utvikles som en del av kvalifiseringsprogrammet) Praksisplasser for språkopplæring er en helt sentral del av integreringsarbeidet, både mht. språkopplæring og for videre muligheter til arbeid. Årlig målrettet arbeidsmesse i et samarbeid mellom næringslivet og kommunen er fremholdt som et konkret tiltak i kommuneplanen. Hensikten er å dele kunnskap, gjensidig orientere hverandre om muligheter for arbeid og å etablere nettverk for å øke antallet arbeidsplasser. Rådmannen er opptatt av at kommunens plan for integreringsarbeidet tar opp i seg disse ulike sidene for å gi planen nødvendig helhet og for at den skal bli et reelt verktøy i det oppfølgende arbeidet. Kommunen er i dialog med IMDI og vurderer pt. hvor vidt det skal inngås en avtale om Includioprogrammet for 6 år eller ikke. Når vurderingene er gjort, vil det bli fremmet egen sak om dette. Avhengig av utfallet så vil det ha betydning for innretning av kommunens eget planarbeid med integrering. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

11 Vi anbefaler kommunen å vurdere en styrking av brukerdialogen, for å sikre at de ulike tilbudene får best mulig effekt; Revisjonen har gjennomført intervju med seks elever og lagt frem oppsummering. Etter rådmannens syn er dette en viktig del for lærings- og forbedringsarbeidet. Det er etablert samarbeidsutvalg ved Sandnes Læringssenter fra og med 2011, der elever, ansatte og politikere er representert. Sandnes Læringssenter er videre i gang med å utarbeide en modell for styrking av brukerdialogen. Planen skal settes i verk fra og med skoleåret , og det er naturlig at samarbeidsutvalget ved Læringssenteret involveres i arbeidet med oppfølgingen av rapporten på dette punktet. FBUs brukere er barnehagene og skolene, og brukerdialogen her i varetas gjennom de etablerte samarbeidsfora og gjennom kommunens øvrige styringsdialog (resultatvurdering, økonomiplan). Dialog med foresatte og barn/elever i FBUs målgrupper er barnehagens/hjemskolens ansvar å følge opp. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

12 Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

13 Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på hvilket språkopplæringstilbud kommunen har til ulike innvandrergrupper, og i hvilken grad tilbudet bidrar til å integrere innvandrerne i samfunnet. I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling av at følgende problemstillinger skal besvares: Hvilke overordnede planer har kommunen for integrering av flyktninger og innvandrere, og hvordan legger disse føringer på det arbeidet som gjøres i kommunen? Hvilket opplæringstilbud har Sandnes kommune til de ulike innvandrergruppene? Et særskilt fokus vil bli rettet mot: o Gruppene som er dekket av introduksjonsloven o Arbeidsinnvandrere og eventuelle ektefeller o Ungdom som kommer til kommunen sent i utdanningsløpet (under 16 år) Hva vet kommunen om disse gruppenes behov for norskopplæring, og i hvilken grad blir behovet kartlagt? Dekker kommunens tilbud de ulike gruppenes behov for norskopplæring? o Er det betydelige forskjeller i behovsdekning mellom de ulike gruppene? Hvilken effekt har opplæringstilbudet/norskopplæring på innvandrernes deltagelse i arbeidslivet og samfunnsmessig integrering? Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes til å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f. eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: LOV nr 35: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). LOV nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). LOV : Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven). Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

14 Handlingsplan for bedre integrering av flyktninger og innvandrere, vedtatt av kommunestyret i Sandnes i år Metodisk er det benyttet intervju, dokumentgransking samt sammenligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Arbeidsinnvandrere er gitt oppholdstillatelse på bakgrunn av lønnet arbeid. De er således i utgangspunktet selvhjulpne. Asylsøker er en person som på egenhånd og uanmeldt kommer til Norge og ber oppholdstillatelse her, på bakgrunn av et behov for beskyttelse mot forfølgelse eller krigshandlinger i hjemlandet. Asylsøkere som får søknaden innvilget, kalles flyktninger. Flyktninger er personer som er innvilget varig oppholdstillatelse på bakgrunn av situasjonen i hjemlandet, enten det dreier seg om forfølgelse eller krigshandlinger. Familiegjenforente. For å få oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening, stilles det krav om at den personen man søker familiegjenforening med, må ha bosettingstillatelse i Norge og en bruttoinntekt tilsvarende kr pr år (per ). «Herboende» må med andre ord være i stand til å forsørge familiemedlemmet som ønsker å flytte til Norge. Såfremt annet ikke er sagt, vil bruken av begrepet «innvandrer» i denne rapporten dekke alle disse gruppene. I dag er det omlag personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv ( ) eller som er født i Norge med innvandrerforeldre ( ). Til sammen utgjør disse gruppene 12,2 prosent av befolkningen (Kilde: Statistisk sentralbyrå). I perioden har i alt personer med statsborgerskap fra et land utenom Norden innvandret til Norge og fått opphold her. Oppholdstillatelsene fordeler seg slik: 26 prosent har fått oppholdstillatelse på grunnlag av flukt 26 prosent på grunnlag av arbeid 23 prosent er blitt familiegjenforent 2 med en person som allerede var i Norge 16 prosent har fått opphold på grunnlag av familieetablering 1 Underholdskravets størrelse er satt til lønnstrinn åtte i statens lønnsregulativ. 2 Det vil være tale om familiegjenforening når innvandreren blir gjenforent med familiemedlemmer innvandreren hadde før vedkommende kom til Norge. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

15 11 prosent har fått opphold for å ta utdanning (ikke varig opphold) Av innvandrerne er det flest fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak, og 34 prosent av innvandrerne har norsk statsborgerskap. EU-utvidelsen i 2004 medførte at borgere fra Polen, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Kypros og Malta fikk utvidet adgang til å ta arbeid i Norge. Endringen har ført til en markant økning i innvandringen fra flere av disse landene. Fra 2004 har innvandringen endret seg fra i hovedsak å omfatte asylsøkere med svake kvalifikasjoner til å omfatte godt kvalifiserte arbeidere fra Øst-Europa. Mens det for åtte år siden var polske statsborgere i Norge med skattekort, var tallet sjudoblet i fjor (Kilde: Statistisk sentralbyrå og NTB). Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

16 Sandnes kommune sin «Handlingsplan for bedre integrering av flyktninger og innvandrere», som ble vedtatt av kommunestyret i år 2000, skisserer følgende hovedmål: «Sandnes kommune vil skape like muligheter og forutsetninger til samfunnsdeltakelse for alle». Som følge av flere endringer siden den gang er planen for lengst utdatert. En ny handlingsplan er derfor under planlegging, og kommunen regner med å ha et planutkast ferdig innen utgangen av Et sentralt moment i planen vil være å få til et bedre samarbeid mellom de ulike enhetene innenfor dette feltet, det være seg Flyktningeenheten, Sandnes læringssenter, Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) og NAV, foruten Dale asylmottak og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). I Statistisk sentralbyrå sine statistikker er innvandrere definert som «personer som er født i utlandet, har to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge». I tillegg til denne gruppen, har Folkehelseinstituttet med en gruppe til i sine statistikker. Dette er barn som er født i Norge og som har foreldre som faller inn under innvandrerdefinisjonen som nevnt ovenfor. Asylsøkere og personer på korttidsopphold er ikke tatt med. Figur 1 Utviklingen i antallet innvandrere i Sandnes. (Kilde Statistisk sentralbyrå 2011) Kommentar: Økningen i antallet innvandrere har tiltatt etter årtusenskiftet. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

17 Figur 2 Prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Norge per (Kilde: Folkehelseinstituttet 2011) Hele landet Sandnes Stavanger Kommentar: I Sandnes har innvandrerbefolkningen økt fra åtte prosent i 2005 til 14,7 prosent i En økning på 84 prosent. Stavanger har en høyere andel innvandrere med 17,7 prosent i Stavanger kommune har hatt en økning på 63 prosent siden Tabell 1 - Antall innvandrere i Sandnes etter landbakgrunn pr (Kilde: Statistisk sentralbyrå). Menn Kvinner I alt Polen Litauen Vietnam Tyskland Russland Storbritannia Irak Bosnia-Hercegovina Danmark Thailand Kosovo Filippinene Sverige Iran Island Pakistan Sri Lanka Tyrkia Afghanistan USA Romania Kina Kun land med 100 eller flere personer i Sandnes, er tatt med. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

18 Kommentar: Polakkene utgjør den største gruppen. Mennene er i flertall for de fleste nasjonalitetene, men det er også flere nasjonaliteter hvor kvinnene utgjør flertallet. Figur 3 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Rogaland 2011 (Kilde: Folkehelseinstituttet. Søylene viser andel i prosent 2011). Landet Rogaland Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Kommentar: I 2011 lå Rogaland over landsgjennomsnittet på 12,2 prosent (I Rogaland 12,5 prosent). Stavanger kommune har høyest andel med 17,7 prosent, tett fulgt av Sandnes med 14,7 prosent. Deretter følger Hjelmeland med 13,9 prosent og Sola med 13,8 prosent. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

19 Figur 4 - Innvandrere i Sandnes etter landbakgrunn (Kilde: Statistisk sentralbyrå 2011) Europa unntatt Tyrkia Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika Sør- og Mellom- Amerika Oseania Kommentar: Den største økningen har funnet sted blant innvandrere fra Europa. Deretter kommer Asia med Tyrkia. Tabell 2 Statstilskudd flyktninger (Kilde: Sandnes kommune) Budsjett (endelig) Regnskap Avvik Kommentar: Statstilskuddet har økt med 53 prosent fra 2007 til Sandnes kommune har fått mer i tilskudd enn hva de har budsjettert med hvert år. Tabell 3 Regnskapet viser følgende resultatutvikling for Sandnes læringsenter (Tall i kroner. Kilde: Sandnes kommune) Utgifter Inntekter Netto driftsutgifter Kommentar: Sandnes læringssenter sine utgifter gikk ned fra 2009 til 2010, som følge av vedtatt kutt i nettorammen. Fra 2010 til 2011 ble rammen ytterligere redusert som følge av at Introduksjonsprogrammet ble flyttet over til Flyktningeenheten. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

20 Tabell 4 Inntektsutvikling for Sandnes læringssenter ( Kilde: Sandnes kommune) REFUSJON/TILSKUDD FRA STATEN SUM INNTEKTER Kommentar: Tilskuddet fra staten har økt med 88 prosent i perioden 2006 til Samtidig har inntektene økt med 98 prosent. Med betydelig økt arbeidsinnvandring de siste årene har andelen som må betale for norskopplæringen økt. Figur 4 Resultatutvikling for Sandnes læringssenter (regnskapstall. Kilde: Sandnes kommune) Utgifter Inntekter Netto driftsutgifter Kommentar: Med økte inntekter og reduserte utgifter, har netto driftsutgifter gått ned. Dette skyldes i stor grad overføring av introduksjonsprogrammet fra Sandnes læringssenter til Flyktningeenheten i Tabell 5 Regnskapet viser følgende resultatutvikling for Senter for flerspråklige barn og unge, FBU (Tall i kroner. Kilde: Sandnes kommune) Utgifter Inntekter Netto driftsutgifter Kommentar: Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) sine utgifter har hatt en markant økning (60 prosent). Samtidig har inntektene sunket med 15 prosent. Netto driftsutgifter har i perioden økt med hele 109 prosent. Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

21 FBU ble etablert som en egen resultatenhet fra Samtidig flyttet enheten inn i egne, leide lokaler. Merutgifter til lønn av resultatenhetens leder, husleie, strøm, vedlikehold ble innarbeidet med kr 1.65 mill med helårsvirkning fra På samme tidspunkt økte antallet elever med 138 og netto utgiften på kr mill kroner ble innarbeidet fra Veksten i elevantallet har fortsatt. Videre fikk FBU overført fra Oppvekst skole felles, ansvaret for og budsjettmidlene til å fordele midlert til to-språklig opplæring for flerspråklige i private skoler fra 2011, noe som medførte en budsjettøkning på ca. 2,6 mill. kr. Figur 5 Resultatutvikling for Senter for flerspråklige barn og unge, FBU (regnskapstall. Kilde: Sandnes kommune) Utgifter Inntekter Netto driftsutgifter Kommentar: Mens utgiftene har økt, er inntektene tilnærmet uendret. Dermed har netto driftsutgifter blitt høyere. Tabell 6 Regnskapet viser følgende resultatutvikling for Flyktningenheten (Tall i kroner. Kilde: Sandnes kommune) Utgifter Inntekter Netto driftsutgifter Kommentar: I 2011 ble det toårige introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger lagt inn under Flyktningenheten. Tidligere hadde dette programmet ligget under Sandnes læringssenter. Dette forklarer den kraftige utgiftsøkningen fra 2010 til Språkopplæring for innvandrere Sandnes kommune

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger

Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger De siste årene frem til 28 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere, og andelen for hele befolkningen sank fra 4 prosent i 25 til 3 prosent i 28. Blant innvandrerne

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Kontrollutvalget Formannskapssalen 23.09.2013 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 026/13

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger kommune UDI/ IMDI. Rådmann Innvandrertjenesten Politiske system Leira Asylmottak 45 ansatte (32 årsv) 132 +28 stykkpr.pl. Flyktningtjenesten 9 ansatte (7,7 årsv) 297 flyktninger Levanger voksenopplæring

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige Margot Aarsland og Kjartan Stokke Introduksjonsloven Rett til introduksjonsprogram Rett til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap Opplæring i Norsk

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER Til bruk i arbeidet med innvandring og tilflytting fra utlandet. Seminar 6. + 7. oktober 216, Scandic Mayergården Hotell, Mo i Rana. Statstikken er sammensatt

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Publikasjonen bygger i stor grad på tilsvarende

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det?

Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det? Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det? NKRF Fagkonferanse 2011 Tor Arne Stubbe Revisjon Midt-Norge IKS Forsøk på struktur 1. Kommunen 2.

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet Tilknytning til utdanningsog arbeidsmarkedet Effektiviseringsnettverk introduksjonsordningen. November 2015 Anette Walstad Enes, awe@ssb.no Introduksjonsprogrammet

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 11. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

60 % Arbeid mål og arena for integrering. sysselsatt etter år i Norge

60 % Arbeid mål og arena for integrering. sysselsatt etter år i Norge Arbeid mål og arena for integrering % sysselsatt etter i Norge Å gå ut i jobb, og bli integrert på arbeidsplassen, er et sentralt mål n flyktninger bosettes i norske kommuner. Yrkesdeltakelsen for flyktninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skien

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skien Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 9. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet Tilknytning til utdanningsog arbeidsmarkedet Effektiviseringsnettverk introduksjonsordningen. November 2015 Anette Walstad Enes, awe@ssb.no Introduksjonsprogrammet

Detaljer

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli, 11 oktober 2016

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli, 11 oktober 2016 Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet Hanne C. Kavli, 11 oktober 2016 Disposisjon Hvem er innvandrerne i Norge) Hvor mye utdanning har de med seg? Hva slags tilbud

Detaljer

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering Integrering av flyktninger i Ås kommune Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/01338-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Sak om integrering

Detaljer

Blir korttidsinnvandrerne i Norge?

Blir korttidsinnvandrerne i Norge? Økonomiske analyser 2/2011 Christoffer Berge Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Dette gjelder særlig i korttidsinnvandringen, det vil si lønnstakere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skedsmo

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skedsmo Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 6. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere 22.02.2017//Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Noe er likt mye er ulikt

Noe er likt mye er ulikt og menn i innvandrerbefolkningen Noe er likt mye er ulikt Halvparten av innvandrerne i Norge er kvinner, men de kommer hit av andre grunner enn menn. For det meste får de opphold gjennom familiegjenforening.

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Fafo Østforum 30.11.2017 Lars Østby Avdeling for personstatistikk Bakgrunn Ti år siden sist på tide med en ny undersøkelse av de brede levekår blant innvandrere!

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Stavanger 16. november 2016 Bekjempe fattigdom Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Vårres unga - vårres framtid Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014, Bodø 15.-16. september. Seminar 16. september NAV utvidet ledermøte Dulo Dizdarevic 1 Regiondirektør,

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bergen

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bergen Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 13. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

1. Innledning. Innledning. Innvandring og innvandrere 2000

1. Innledning. Innledning. Innvandring og innvandrere 2000 1. Denne publikasjonen handler om noen viktige aspekter ved innvandrernes liv i Norge. Når det fokuseres på innvandrere og deres levekår, er det ofte negative forhold som blir stående i sentrum. Det er

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars Gode grep og statlige virkemidler NAV Ledighetsprosent innvandrer Ledighetsprosent norskfødte 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NAV, 17.03.2016 Side 2 Fakta

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija Befolkning Innvandring og innvandrere 2010 Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija 2. Befolkning Etter EU-utvidelsen i 2004 har vi sett store endringer i innvandringsstrømmene til Norge. Inn vandringen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Boligsosial konferanse

Boligsosial konferanse Boligsosial konferanse 12.03.2013 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer