Kvinner som våger! Teknologi fra forskning til kommersialisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinner som våger! Teknologi fra forskning til kommersialisering"

Transkript

1 Kvinner som våger! Teknologi fra forskning til kommersialisering 1. Innovasjon er det viktig? 2. Kvinner og innovasjon 3. Kommersialiseringsprosessen 4. Åpen innovasjon 5. Finansiering Halden 11.mars 2010 Professor Nils-Otto Ørjasæter

2 Innovasjon er det viktig?

3 . hvorfor være innovative? Stadig kortere produktlevetider og nye tjenestetilbud Konkurransen er åpnere og hardere Innovative bedrifter (TBL s FoU og innovasjonsrapport, PriceWaterhouseCooper m.fl.): viser langt sterkere verdiutvikling høyere vekst i omsetning eksporterer mer av sine produkter og tjenester egenutviklede produkter er svært lønnsomme og spesielt når det er tatt ut patenter Bruker mindre ressurser på å få frem gode forretningsidéer

4 Bedrifters levealder er sterkt synkende En studie av de største Nordamerikanske selskapene som er inkludert i Standard og Poor 500 viser at gjennomsnittlige levealder er raskt synkende fra rundt 50 til 60 år i 1920 årene til rundt 15 år i 2000 (Foster og Kaplan, 2001 Bare 160 av 1008 selskaper i McKinseys Corporate Performance database overlevde fra 1962 til 2004 En nederlandsk undersøkelse en viser gjennomsnittlig levealder på 12,5 år for selskaper i Japan og Europa (Burns 2001).

5 Norsk Data Nedlagt 1992 Dominated the mainframe, but missed by years the emergence of minicomputers. Had a major crisis in the early 1990s Created the minicomputer, but missed out the desktop Tandberg Data konkurs Nettavisen Focused on copiers and copying, almost missed the printer business. Had a major crises

6 Statisk og dynamisk effektivitet Pengestrøm Initiering og vekst Utforming og tidlig utvikling Vekst Moden fase Stabilisering Optimalisering Efektivisering Spesialisering Rutiner Utfasing Statisk effektiv Dynamisk effektiv Eksperimentering Læring Usikkerhet Nedbygging og avvikling Professor Nils-Otto Ørjasæter Time

7 Exploration & Exploitation: James G. March 1991 optimalisering implementering effektivitet Exploitation produktivitet utvelgelse utførelse eksperimentering læring Exploration fleksibilitet variasjon oppfinnelse

8 Bedriftsetableringer i Norge nyetableringer pr år i Norge 80% av nyetableringer i Norge er levebrødsforetak og småskalaproduksjon 0,2-0,4 % av etableringene er høyteknologi og kompetanseintensive virksomheter

9 Typer av innovasjoner Utvikling/forbedre av bedriftens ulike produksjonsprosesser Utvikling/forbedre av bedriftens tjenester, produkter og teknologi Utvikling/forbedre av bedriftens markeder Utvikling/forbedre av bedriftens distribusjonskanaler Strukturelle innovasjoner, i.e.: - Outsourcing - Organisasjonsendringer - Oppkjøp & fusjoner Kommersialisering av forretningsideer/forretningskonsept (Entreprenørielle ideer) som er: - forstyrrende for eksisterende praksis i linja - radikal i forhold til eksisterende virksomhet i linja - i randsonen av dagens core business... morgendagens core

10 Graden av unikhet er viktig De radikale innovasjonene representerer mindre enn 2% av innovasjonsinnsatsen og skaper mer enn 90% av verdiene (Innovatorium 2005, AC Nilsen )

11 Telenor Traditional, strategy-based business development is unable to deliver sufficient growth for the future Expected growth level Growth Gap New products in pipeline Traditional M&A Market expansion New Businesses / Ventures Radical innovation Intrapreneurship Today 5 year objective Licensing Spin-outs Trade sale

12 Radical innovations have the power to change customer expectations, alter industry economics and redefine the basis for competitive advantage (Gary Hamel)

13 Kvinner og innovasjon

14 Hvor er kvinnene?

15 Kvinner i de innovative næringene

16 Kvinner i de innovative næringene forts.

17 Kvinner er underrepresentert i de kunnskapsintensive og innovative næringene

18 . men spiller det noen rolle da? Ja, i forhold til muligheten til å sette fotavtrykk på innovasjoner Ja, i forhold til å være aktive drivere i kunnskapsøkonomien Ja, i forhold til å påvirke morgendagens næringsliv

19 Kvinner verdsetter i mye større grad enn menn emosjonell og personlig støtte fra nettverket sitt FraDorothy Moore og Holly Buttners bok Woman Entrepreneurs

20 Kommersialiseringsprosessen

21 T I L R E T T E L E G G I N G I D É G E N E R E R I N G I N K B A S J O N U T V I K L I N G O G V E K S T Synliggjøring av muligheter Deal flow Nye innovasjoner og bedrifter Suksess

22 Modell for Innovasjonsprosessen Trinn 1: Tilrettelegging Bedriftens evne til å skape et fundament for innovasjon. Trinn 2: Idégenerering Bedriftens evne til å identifisere og generere forretningsideer/- konsepter. Trinn 3: Inkubasjon Bedriftens evne til å evaluere, bearbeide og utvikle den enkelte forretningsidéen/-konseptet. Produkt løp Spesifikasjoner Mulighetsstudier Verifisering Lab.test Design Pilotering og testing 0 -serie I Tilrettelegging II Idégenerering Forretningsideer og -konsepter III Inkubasjon Forankring i ledelsen Innovasjonskultur Idegenereringsprosessen Merkantilt løp Rettighetsavklaring Merkantile analyser Forretningsmodell Forretningsutvikling Evaluering Forretningsplan Avtale med pilotkunde Finansiering av det videre kommersialiseringsløp Test markedsføring og lansering Divergent tenkning Konvergent tenkning Trinn 4: Oppbygging Ledelsens evne til å skape en positiv pengestrøm i den nye Virksomheten. Trinn 5: Industrialisering Ledelsens evne til å skape vekst i den nye virksomheten. Porteføljeutvikling Produktutvikling Produkttilpasninger Produksjon & logistikk Kommersialisering IV Oppbygging V Industrialisering Forretningsutvikling Alliansebygging Finansiering Oppskalering Konseptutvikling Internasjonalisering Divergent tenkning

23 Forretningsidé 1. RETTNINGSGIVENDE Ramme for virksomheten - som også gjelder i morgen; - Hva som skal gjøres - Hvem vi retter oss mot - Hvordan vi gjør dette 2. FLEKSIBILITETSFREMMENDE - Underleverandør i dag Totalleverandør i morgen - Leieproduksjon i dag Egne produkter i morgen - Produksjonsbedrift i dag Handelsbedrift i morgen - Forskningsbedrift i dag Applikasjonsutvikling i morgen 3. MOTIVASJONSFREMMENDE - Visjon - Ambisjon

24 Expanding the Innovation Horizon Gary Hamel, Leading The Revolution, 2002 How Broad? Industry Business B2B and supply chain integration Re-engineering business processes Inventing new industry structures Creating entirely new business concepts Thinking in terms of business concepts rather than products significantly extends the potential scope for innovation Product/ process Refining product & processes Reconfiguring Products & processes Incremental Radical How radical?

25 Utvidelse av forretningsideen Thinking in terms of business concepts rather than products significantly extends the potential scope for innovation Gary Hamel, Nye bruksområder. Løfte innovasjonshøyden Fra idé til konsept Utvidelse av produktporteføljen. Forretnings ide Nye forretningsmodeller. Bygge ut produktet med nye tjenester. Endring av posisjon i verdikjeden. Utvidelse av distribusjonskanaler.

26 Løfting av forretningen Kan jeg endre posisjon i verdikjeden? fra å være produktleverandør til å bli en system leverandør fra å levere direkte til brukerne til å levere gjennom samarbeidspartnere, f.eks. gjennom distributører eller agenter Kan jeg utvide forretningsmodellen? fra å operere markedet selv til også å håndtere markedet gjennom franchise, lisenser eller liknende fra timesalg til abonnement salg Kan jeg utvide tjenestetilbudet/produkttilbudet? fra å selge produkter til også å tilby tjenester fra å tilby bare egne tjenester/produkter til også å tilby andres tjenester/produkter etter avtale Fra ett produktselskap til oppbygging av en portefølje av tjenester og produkter Kan jeg styrke og løfte forretningen ved å bygge opp gode allianser? fra å gjøre alt selv til å samarbeide med andre, i.e. i utvikling av tjenestetilbudet eller produktene, i produksjon av produktene eller tjenestetilbudet, i distribusjon av produktene, i oppbygging av tjenestetilbudet eller produktporteføljen, i distribusjon av tjenestene eller produktene. Kan jeg gjøre tjenestetilbudet/produktene mer unike? fra more of the same til noe andre ikke tilbyr/leverer

27 Push and Pull Technology opportunities Market needs Schedule 27

28 Strategi og mål Bevegelige mål Delmål Hovedmål Tid Strategi Det strategiske mulighetsrommet

29 .Innovasjonsprosessen er en ikke lineær iterativ prosess hvor mål og retning flytter seg kontinuerlig Emergent strategy Unrealized strategy Realized Strategy Mintzberg, H The Rise and Fall of Strategic Planning. New York: Free Press Gifford Pinchot.

30 Forretningsplan Bakgrunn Trender Forretningside og hovedmål Visjon Beskrivelse av forretningsideen Value proposition Forretningsmodellen Hovedmål Produkter og tjenester Beskrivelse, spesifikasjon Unikhet Intellektuell eiendom (IPR) Marked Verdikjede Segmenter & start segment Brukerkrav & pris villighet Markedspotensialet Konkurransesituasjon Konkurrerende produkter Konkurrenter Produksjon Organisasjon eierne gründerteamet allianser Strategier Beachhead og roadmap kommunikasjonsstrategi partnerstrategi Budsjetter Produktkalkyle Investeringsbehov Cashflow Lønnsomhetanalyse Kapitalbehov og finansiering Risikoanalyse og kritiske suksessfaktorer Aksjonsplan = Syretest

31 Åpen innovasjon

32 Åpen Innovasjon Kulturen bør være preget av åpenhet og nysgjerrighet External ideas IPR Omgivelsene I Preparation II Generating ideas Strømmen av kompetanse, ideer, ressurser og IPR bør flyte; mellom enheter internt innefra og ut utenfra og inn Spin-offs IPR IPR Business ideas & concepts III Incubation New business within the company IV Build-up & Structuring V Industrialization Licensing Ideas Competence Infrastruktur Trade sale Joint Ventures Out-sourcing Nasjonale, regionale & lokale myndigheter

33 Development of advanced subsea Vehicle

34 Finansiering

35 Offentlige finansieringskilder Stipend Inkubator Programmet Forny Programmet Forny Verifisering Konsept forsterkning I Forskning II Idegenerering Forretningsideer og -konsepter Forretningsidé og forretningsmodell III Inkubasjon Etablering av aksjeselskap Selskapsetablering SkatteFUNN IFU/OFU IV Oppbygging Såkapital & Venture Brukerstyrte Programmer V Industrialisering

36 Innovasjon Norge Innovation Norway promotes nationwide industrial development profitable to both the business economy and Norways national economy, and helps release the potential of different districts and regions by contributing towards innovation, internationalisation and promotion. Risk loans Research & Development contracts (grants) Entrepreneur and incubator scholarships Total bud.2009 is ~4500 MNOK whereas ~330 MNOK to IRD and ~ 150 scholarships

37 Selskapet for Industrivekst 25 - Inkubatorer 12 - NCE (Norwegian Center of Expertise 58 - Næringshager; 1 MNOK/year Siva 1/ Kunnskapsparker; 7-1 MNOK/year 9 - Forskningsparker 10 - Investeringsselskap (Venture Capital)

38 Norges Forskningsråd Commercialization of R&D results (Forny) FORNY is designed to increase wealth creation in Norway by commercializing research based business ideas with considerable market potential. User-driven innovation projects (BIP) User-driven innovation projects promote major value creation for the participating companies as well as for society at large. Projects are initiated by industrial players, and have their basis in the companies own strategies and needs. Program for User-driven Research-based Innovations(BIA) BIA is open to all branches of industry and thematic areas. BIA provides partial financing for ambitious R&D projects in areas that are not eligible for funding under Research Council programs with a thematic or industry-specific focus. Total bud.2009 is ~6000 MNOK whereas ~140 MNOK to Forny and ~2000 MNOK to BIP/BIA

39 Private finansieringskilder Selskapet selv Selskapets så- og venture kapital Selskapsinkubasjon I Til rettelegging II Idégenerering Forretningsideer og -konsepter Teknologisk Merkantilt løp løp III Inkubasjon Det private system Entreprenørens egeninnsats Venner og familie Angel kapital Kommersialisering Venture og industri kapital Inntekter fra driften IV Oppbygging V Industrialisering Børs

40 Fra Wikipedia

41 Veien til suksess er lang og humpete men den er utrolig spennende

CLIMIT dagene Onsdag 5. oktober 2011. Fra FoU til suksess eller fiasko

CLIMIT dagene Onsdag 5. oktober 2011. Fra FoU til suksess eller fiasko CLIMIT dagene Onsdag 5. oktober 2011 Fra FoU til suksess eller fiasko 1. Litt om Innovasjon 2. Hvorfor innovasjon 3. Veien til suksess 4. Veien til suksess tar tid 5. Veien til suksess tar tid og inneholder

Detaljer

Intraprenørskap: Organisering og finansiering

Intraprenørskap: Organisering og finansiering Intraprenørskap: Organisering og finansiering Forfatter: Nils-Otto Ørjasæter Innhold 1. Introduksjon...2 2. Innovasjonsperspektivet...2 3. Modell for intraprenørskap...5 4. Organisering og finansiering...8

Detaljer

Intraprenørskap: Organisering og finansiering

Intraprenørskap: Organisering og finansiering Intraprenørskap: Organisering og finansiering Forfatter: Nils-Otto Ørjasæter Innhold 1. Introduksjon... 2 2. Innovasjonsperspektivet... 2 3. Modell for intraprenørskap... 5 4. Organisering og finansiering...

Detaljer

SELSKAPET SOM ET KNIPPE PRODUKTSYKLUSER: ORGANISERING AV FORFATTERPRESENTASJONER SAMMENDRAG. Atle Midttun og Nils-Otto Ørjasæter FINAL 29-11-06

SELSKAPET SOM ET KNIPPE PRODUKTSYKLUSER: ORGANISERING AV FORFATTERPRESENTASJONER SAMMENDRAG. Atle Midttun og Nils-Otto Ørjasæter FINAL 29-11-06 FINAL 29-11-06 SELSKAPET SOM ET KNIPPE PRODUKTSYKLUSER: ORGANISERING AV INTRAPRENØRSKAP I DET INNOVATIVE FORETAK Atle Midttun og Nils-Otto Ørjasæter FORFATTERPRESENTASJONER Atle Midttun er professor i

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser NOTAT 2010:103 Tittel: Forfatter: Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Tore Viana-Rønningen, Dag Dvergsten AS Forskningsparken, februar 2012

Tore Viana-Rønningen, Dag Dvergsten AS Forskningsparken, februar 2012 Hva ser en investor etter i en god pitch? Tore Viana-Rønningen, Dag Dvergsten AS Forskningsparken, februar 2012 Innhold 1. Bakgrunn på Dag Dvergsten AS og foredragsholder 2. Hva ser en investor etter i

Detaljer

Hvorfor en klynge på Sørlandet? Tromsø Arktisk Forum 03.02.2015

Hvorfor en klynge på Sørlandet? Tromsø Arktisk Forum 03.02.2015 Hvorfor en klynge på Sørlandet? Tromsø Arktisk Forum 03.02.2015 Cluster Background The term business cluster, also known as an industry cluster, competitive cluster, or Porterian cluster introduced and

Detaljer

Kommersialiseringsstrategier for digitale produkter

Kommersialiseringsstrategier for digitale produkter Kommersialiseringsstrategier for digitale produkter Marius Navjord Nicolaysen NTNUs Entreprenørskole Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Roger Sørheim, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Entreprenørskap og innovasjon

Entreprenørskap og innovasjon Entreprenørskap og innovasjon ENT4000i og ENT4000 GS + SE 13.01.2012 Tor Borgar Hansen Innhold Relevante begreper og definisjoner: Entreprenørskap og entreprenører Litt om omfanget i Norge Litt om rammebetingelser

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Utvikling av nye, forskningsbaserte foretak

Utvikling av nye, forskningsbaserte foretak Utvikling av nye, forskningsbaserte foretak Casestudier i marin bioteknologi og mobile kommersielle tjenester RAPPORT 23/2007 Olav R Spilling og Helge Godø NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

Sammendrag i Strategisk Ledelse Skrevet av Kim Joar Bekkelund, mail@kimjoar.net

Sammendrag i Strategisk Ledelse Skrevet av Kim Joar Bekkelund, mail@kimjoar.net Sammendrag i Strategisk Ledelse Skrevet av Kim Joar Bekkelund, mail@kimjoar.net Introduction to and overview of Strategic Management de Wit and Meyer (chapter 1)!... 3 Mason and Mitroff (1981, R1.2) Complexity:

Detaljer

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd Området for industri og energi Norske innovasjonspolitiske virkemidler En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2002 Industri og energi Rapport utarbeidet av STEP-gruppen

Detaljer

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte Innovasjon Norges finansielle virkemidler 28. mai 2015 www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte 28.05.15 «Finansielle tjenester og erfaringer» www.innovasjonnorge.no Drømmeløftet 3 Fra særstilling

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Norske næringsklynger under finanskrisen

Norske næringsklynger under finanskrisen RAPPORT 38/2010 Norske næringsklynger under finanskrisen En studie av klyngeorganisasjonene som arenaer og aktører Asgeir Skålholt, Olav R. Spilling og Taran Thune NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder?

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? En casestudie gjort på Eiendomsmegler 1 Oslo AS Næringseiendom av Joacim Bråthen kandidatnummer 34 How to maximize firm growth when going in new areas of

Detaljer

Strategier og utfordringer ved etablering i Russland

Strategier og utfordringer ved etablering i Russland BE307E Entreprenørskap og Innovasjonsledelse Strategier og utfordringer ved etablering i Russland En casestudie av tre norske bedrifter som går internasjonalt og etablerer seg i Nord Vest Russland Av Anastasia

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer