Slik har vi det i Hol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik har vi det i Hol"

Transkript

1 Slik har vi det i Hol Informasjon basert på årsmelding 2014

2 Ordlek Her er det minst 29 navn fra Hol. Ring rundt navnene og se hvor mange du finner. Svarene finner du på s.17. Navnene er forlengs, baklengs, på skrå, oppover og nedover. V E D A L E N H O V E T N I L L E I N O T R G E T N U I A U O L F I G N O S K R E D M H O L E T B E R N N N I P S A N A S T U A E A O E S G N V S N K Ø K L E T V A E A A E E P I R A L Ø D T D V Ø N E K Y U D K L E N E J G I U M N B R Y F A R S G M T S U R D U U R U S T A O S E T K E K T V O M N E L A D N D U S 2

3 Årsmeldingen for 2014 finnes i sin helhet på hol.kommune.no Viktige begivenheter Hol kommunes kultur- og idrettsstipend tildelt artist Daniel Kvammen. Hol kommunes kulturpris tildelt Knut og Pål Markegård, ledere for KFUK/KFUM speiderne på Geilo. Kurt Gaustad fikk idrettsprisen for sitt mangeårige frivillighetsarbeid i Hol kommune. Elevene i 3.og 4.klasse ved Hovet skole vant gå-til-skole-aksjonen i Hol kommune. Lien barnehage ble overført til Geilo barnehage. Sammenslåing av Geilo barneskole og Hol ungdomsskole. Utvidelse av Hegnavegen med fortau og tilhørende vann- og avløpsinfrastruktur ble i hovedsak ferdigstilt. Vann- og avløpsanlegg for Nye Havsdalsvegen ble påbegynt. Vann- og avløpsanlegg for Lien ble tilnærmet ferdigstilt. Siste fase av Gatebruksplan Geilo sentrum (stasjonsområde og Geilovegen øst) begynte. Utbygging av Høgehaug bo- og behandlingssenter og infrastruktur i Høgehaugfeltet begynte. Ulykken ved Trøo-undergangen bekrefter at Hol kommune er i stand til å håndtere større ulykker og krisesituasjoner på en betryggende og forsvarlig måte. Hol kommune ble kåret til Norges 5.beste «facebook-kommune». Daniel Kvammen Knut og Pål Markegård 3

4 Rådmannens resultatvurdering Hol kommune har svake driftsresultat i 2013 og Netto driftsresultat i perioden var i gjennomsnitt på 0,6 %. Driftsresultatet for 2014 var - 4,3 %. Et tegn på sunn kommuneøkonomi er at netto driftsresultat over en lengre periode ligger på mer enn 3 % av driftsinntektene. Høyt aktivitetsnivå med et samlet investeringsvolum i anleggsmidler på 540 mill. kr i femårsperioden har ført til økt lånegjeld og økte kapitalutgifter i form av lånerente og låneavdrag. Kapitalutgiftene påvirker driftsresultatet og bidrar således til lavere økonomisk handlefrihet. Reduserte energiinntekter fra kraftrettighetene og egenproduksjon sammen med stagnasjon i skatteinngangen reduserer handlingsrommet ytterligere. Kommunens driftsutgifter var på 507,1 mill. kr og driftsinntektene på 479,2 mill. kr. i Hol er inne i en snuoperasjon og utviklingen fra 2013 til 2014 viser en høyere inntektsvekst enn utgiftsvekst. Samtidig flater utgiftsveksten noe ut. Det regnskapsmessige resultatet er balansert i null. I 2014 ble det bokført investeringsutgifter med 119,6 mill. kr. Av store prosjekter kan nevnes: Høgehaug bo- og behandlingssenter med 57,0 mill. kr. Vann og kloakk med 25,3 mill. kr. Knutepunkt Geilo stasjon med 11,2 mill. kr. Hegnavegen utvidelse/fortau med 6,2 mill. kr. For å tilpasse kommunens drift og investeringer til reduserte økonomiske rammer i økonomiplanperioden ( ) er det arbeidet etter 7 målsettinger med følgende resultat i 2014: 1. Kostnadseffektivisering: Sammenslåing av Geilo barneskole og Hol ungdomsskole til Geilo barne- og ungdomsskole. Flytting av Lien barnehage til Geilo nye barnehage. Felles ledelse av Hovet skole og Holet skule samt vedtak om å slå sammen skolene i Første driftsår med en felles eiendomsavdeling som en del av teknisk etat. Reduksjon av 18 stillinger i hele kommuneorganisasjonen. 2. Øke inntektsgrunnlaget: Innhenting av 5 mill.kr. fra egenkapitalen i Ørteren kraftverk KF. Vedtak om innføring av eiendomsskatt fra Dempe investeringsaktiviteten: Investeringene er gjennomført i tråd med vedtak. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert resultat på 1,9 mill. kr. 4. Opprettholde tjenestekvaliteten på dagens nivå (2013- nivå ): Brukerundersøkelser viser fornøyde brukere. Arbeidet med forbedring av tjenestebeskrivelser begynte. Målet er å kommunisere klarere hva brukerne og innbyggerne kan forvente av kommunen som tjenesteyter med tilpasning til nye økonomiske rammebetingelser. 4

5 5. Rekruttere medarbeidere med riktig og god kompetanse: Rekrutteringsarbeidet i 2014 har i hovedsak vært fokusert på å tilpasse kompetansen som totalt sett finnes i hele kommuneorganisasjonen ut fra et nedbemanningsperspektiv. 6. Styrke egenkapitalen: Målet er ikke nådd. Fondsbeholdningen er redusert med 22,8 mill. kr. fra 2013 til 2014 og er på 89,1 mill. kr. ved utgangen av Redusere lånegjelden: Målet er ikke nådd. Det er en målsetting at netto lånegjeld skal være mindre enn 50 % av brutto driftsutgifter. Netto lånegjeld var i 2014, 273,7 mill. kr., og utgjorde 57,1 % av brutto driftsinntekter. Etiske refleksjoner er gjennomført på arbeidsplassene. Dyktige medarbeidere fokuserer på brukerne og innbyggerne i tjenesteytingen. Den tragiske ulykken ved Trøoundergangen viser at kommuneorganisasjonen også er i stand til å takle større ulykker og kriser. Året 2014 har vært et utfordrende år både for politikere og medarbeidere. Omstilling til en ny økonomisk hverdag begynte. Resultatene av arbeidet vil for fullt vise seg i kommende økonomiplanperiode. Ordfører Tony A. Kjøl og rådmann Lars Ole Skogen Ny trapp til Geilo Stasjon Prosjekt VA Høgehaug 5

6 Geiteryggen Turisthytte Samfunnsperspektivet Politisk virksomhet Kommunestyrene blir overført på Radio Hallingdal og sakspapirer og møteprotokoller blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Strategikonferanse ble gjennomført. Deltakere på konferansen var kommunestyret, medlemmene i utvalgene og lederteam. Ordføreren gjennomførte i 2014 månedlige frokostmøter. Møtene er åpne for alle, men målgruppen er næringslivet og det er hovedsakelig representanter herfra som deltar. BEFOLKNINGSUTVIKLING var det 4471 innbyggere i Hol kommune. Dette er en økning på 19 personer fra året før. Hol kommune har i 2014 videreført sitt arbeid med boplikt. Det er sendt ut 23 skriftlige henvendelser. Fem tilfeller har resultert i videre saksbehandling. Det ble ikke gitt noen pålegg om å søke konsesjon i Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Kommuneplan, samfunnsdelen, inneholder visjoner, hovedmål og strategier for kommunen fram til Strategikonferansen 6

7 I 2014 ble det bosatt 5 flyktninger. De siste fem årene er det bosatt 35 flyktninger i Hol kommune. Kommunen fikk anmodning av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette ytterligere 10 personer på grunn av den økende tilstrømmingen med flyktninger til asylmottak i Norge. Kommunen valgte å holde seg til gjeldende kommunestyrevedtak. Servicekontoret har sendt 110 brev hvor ordføreren ønsker nyinnflyttede velkommen til Hol kommune. ARBEIDSPLASSER Det kommunale næringsfondet tilføres årlig midler fra kraftfondet. Det ble gitt tilskudd til nyetableringer og utviklingsprosjekter på til sammen 3 mill. kroner. Tannlegekontoret «Munnviken» var en av nyetableringene som fikk tilskudd i 2014 Hol kommune startet i 2014 arbeidet med en handlingsplan for næringsutvikling. Kommunestyret behandlet i mars prinsippsaken arealpolitikk for «varme og kalde senger». Vedtaket åpner for nye muligheter for reiselivsbedriftene til å utnytte arealet sitt på en måte som både tilpasser seg markedet på en bedre måte og gir muligheter for økt lønnsomhet. Partnerskapsavtalen mellom Hol kommune og Visit Geilo sikrer en god og langsiktig utvikling av Hol kommune som reisemål. I tråd med kommunedelplan for Geilo startet Hol kommune arbeid med kommunal detaljreguleringsplan for næringsområde på Vøllo, Geilo. Formålet er å planlegge et næringsareal for industri i Geiloområdet. Reiselivssenteret på Geilo er etablert med sentrale aktører innen reiseliv og naturforvaltning, blant annet Visit Geilo AS, som i 2014 overtok driften av turistinformasjonen. Hallingdal Etablerersenter er et tilbud til den som trenger rådgivning i forbindelse med å starte og drive egen virksomhet. De siste årene er det en stor andel nyetablerere i Hol kommune som har fått rådgivning fra senteret. ATTRAKTIVT Å BO I HOL Opptelling fra 2013 av private og kommunale boligtomter viste at det er ubebygde ledige tomter i alle grender. I Dagali viser reguleringsplan for Dagali vest ti nye tomter sør for butikken. I Skurdalen, ved Sveinunggard, er det tilrettelagt for tre nye boligtomter. I Holet er Grønlie boligfelt snart fullt. Vestreim Fjellstugu Reiselivet har stor økonomisk betydning for kommunen. Hotellene på Geilo hadde en økning i belegget fra 51,65 % i 2013 til 54,91 % i Dette viser at Hol styrker sin posisjon som reiselivskommune. Boligfelt i Dagali 7

8 Reguleringsplan «Utvidelse av Grønlie boligfelt» fra 2012 gir mulighet for utvidelse vestover fra eksisterende boligfelt med 15 nye boligtomter. Kommunestyret vedtok å utsette utarbeidelse av et kommunalt boligfelt på Geilo. HYTTEKOMMUNE Pr. januar 2015 var det 5728 hytter i Hol kommune. Det bygges flest nye hytter på Geilo, Haugastøl - Ustaoset og i Sudndalen - Myrland. Det ble gitt 121 igangsettingstillatelser på nye hytter i 2007, som var toppåret, og 45 i Område Hytter Stølsbuer Totalt Dagali Seterdalen Haugastøl-Ustaoset Holet-Hovet Skurdalen Sudndalen-Myrland Geilo Andre områder Totalt Antall hytter og stølsbuer fordelt på soner hentet fra gjeldende kommuneplans arealdel. Haugastøl stasjon og hotellet som brant ned i Foto: Arne E. Grøvo Haugastøl i dag. Foto: Bjørn Furuseth Hol kommune gjennomførte i 2014 dialogmøte med hytteeiere. Hol kommune, Regionrådet Hallingdal, Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen ga til sammen kr til skilting og merking av sommerstier på Holsåsen og Geilo. Espen Bille-Larsen, Hol kommune og Trond Andresen, Kikut Nord velforening Arbeidet med skilting i og ut fra sentrum og stasjonsområdet for å lede tilreisende og fastboende i korridorer ut mot løypenettet har startet. Oppsett av skilt på Holsåsen 8

9 Det er ni løypeområder i Hol kommune der hver enkelt er ansvarlig for egen løypeproduksjon. Kommunen har det økonomiske og administrative ansvaret for Geilo løypeområde. Geilo løypeområde v/ Hol kommune har inngått avtale med ny entreprenør for løypepreparering i vintersesongene 2014/15 t.o.m. 2017/18. Løypeområdet har i 2014 mottatt avtalefestede og frivillige bidrag på til sammen ca. kr. 1,3 millioner. Skolene leide i arealer i sentrum under Grunnlovskonserten Nasjonalparkmagasinet kom ut i et opplag på rett før påske. Nasjonalparkdagene ble arrangert første uka i august. Skarveskolen for alle elever på 6.trinn med tema nasjonalpark, flora og fauna, stølsdrift, jakt, fangst og jernbane ble gjennomført for femte året på rad. Løypemaskin, Ustaoset TRIVSEL FOR ALLE PÅ GEILO Arbeid med Geilo sentrum for å legge til rette med fortau, gågate med tilhørende gatemøblering, gatebelysning, bedre trafikkavvikling og infrastruktur fortsetter. Geilo sentrum har etter gjennomføring av gatebruksplanen blitt et viktig fyrtårn for sentrumsnær næringsvirksomhet og en viktig attraksjon. I sentrum er det god variasjon av servicetilbud. For å tilrettelegge for aktivitet i Geilo sentrum, leier Hol kommune ut torgareal, amfi, bygg B og plass på parkeringen ved Geilojordet til varehandel og arrangement. NASJONALPARKKOMMUNE OG NASJONALPARKLANDSBY Hol kommune fikk et tilskudd på kr fra miljødirektoratet for å videreutvikle Geilo nasjonalparklandsby. Skarveskole Gurostølen 10. trinn gjennomførte fjellsikringskurset med overnatting på Geiterygghytta. Kommunens prosjektleder var også med for å informere om nasjonalparklandsbyprosjektet og vertskapsrollen. Samarbeidet med Statens naturoppsyn, kulturminnevernet, frivillige lag og andre bidragsytere er avgjørende for gode undervisningsopplegg. Visit Geilo og sentraladministrasjonen/ kommunehuset i Hol kommune ble begge miljøfyrtårnsertifisert i desember

10 OPPVEKST OG LÆRINGSMILJØ Lek i skolegården på Geilo Tabellen under viser elevtallsutvikling for årene framover i Hol kommune. Elevtallsutviklingen tyder på størst nedgang i Holet, Hovet og på Geilo Skole 2016 Dagali/ Skurdalen Holet/ Hovet Geilo B.U. barnetrinn Geilo B.U. Ungd.trinn / TOTALT Biblioteket tilbyr nå utlån av e-bøker. E-bok-løsningen, ebib.no, er levert av Buskerud fylkesbibliotek. Med ebib.no kan det tilbys lån av ny litteratur rett på datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Det ble ferdigbehandlet 16 spillemiddelsøknader der staten innvilget ,- i støtte til anlegg i Hol. Geilo skytterlag sitt prosjekt «Rehabilitering innendørsbane» ble tildelt det statlige tilskuddet. Det er igangsatt arbeid med kommunedelplan for kultur. Hol kommune har de siste årene organisert kunstutstilling på Geilojordet. For 2014 ble det brukt fotografier fra Hol bygdearkiv i utstillingen. Kommunen samarbeider med Geilojordets venner om drift av anlegget. Ved Fekjo kulturminnepark samarbeider Hol kommune med Norsk billedhuggerforening om en årlig skulpturutstilling i tillegg til de faste kunstinstallasjonene av Gunnveig Nerol og Terje Isungset. Lien barnehage stengte høsten Barn og personell ble overført til Geilo barnehage. KULTUR Hol kommunes rike mangfold av frivillige lag og organisasjoner er tildelt tilskudd og en rekke produksjoner er støttet i form av prosjektledelse og utstyr. Totalt er ca. kr. 1,5 mill. fordelt. Arrangement og produksjoner gjennom 2014 viser en svært mangfoldig kulturkommune. I alt ble det gjennomført 88 sceneproduksjone. Hund, kunstner Arne Durban Kommunen har aktivitetstilbud for barn og unge. Det er fokusert på å lage arrangement der ungdom selv har ide og ansvar for gjennomføring. Det ble blant annet gjennomført LAN (local area network) med 50 deltagere og konsert med Priceless. I kulturvernavdelingen har det vært stor aktivitet i Det har blant annet blitt levert foto og historisk stoff til flere bøker, tidsskrifter, aviser og TV-program. 10

11 Glimt fra ulike kulturelle arrangementer

12 Ved velferdssentrene er det gjennomført aktivitetsprogram der brukere selv organiserer en rekke tilbud. I tillegg gjennomføres det aktivitetstilbud gjennom ordningene «Den kulturelle spaserstokken» og «Den kulturelle pilleesken». I ordningen «Eldre hjelper eldre» bidrar senteret blant annet med bil og bistand til nødvendig skyss og andre gjøremål. Seniordans HELSE OG VELFERD I 2012 gikk Hallingdalkommunene og Vestre Viken HF i gang med prosjektet «Hallingdal lokalmedisinske tjenester». Det har engasjert over 100 fagfolk fra alle kommuner og Vestre Viken HF. Da prosjektet ble avsluttet i 2014, ble det i alle kommuner gjort vedtak om å opprette flere regionale stillinger. Folkehelsegruppa i Hol er en tverretatlig sammensatt gruppe som ivaretar kommunens ansvar for folkehelsearbeidet. Hovedsakelig dreier det seg om å fremme befolkningens helse og utjevne sosiale forskjeller, ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og foreslå tiltak for å møte kommunens helseutfordringer. LANDBRUK Landbruket er en viktig ressurs for sysselsetting og bosetting i Hol. I 2014 var det fire søknader på bygdeutviklingsmidler: en til nytt fjøs for 25 melkekyr, en til innvendig ombygging av melkefjøs og to til å bygge nye stølsfjøs for geit. Disse har til sammen en investering på 10,7 mill.kr. Ku på Strønde Årlig produksjonstilskudd/avløsertilskudd til landbruket i kommunen, er i dag på ca. 20 mill. kr. I august var det 82 søkere på ordningen. Regionalt miljøprogram utløser ca. 1,5 mill. kr. I 2014 ble det godkjent tre planer for nydyrking på til sammen 54 dekar, i Kvisla og på Langesenn. Hol kommune er ingen stor skogbrukskommune. Aktiviteten har økt i forhold til 2013, vesentlig på grunn av høyere priser. Balansekvantumet er på m3, og avvirkninga i 2014 var 9540 m3. Hogd ca. 600 da og tilplanta ca. 300 da med planter, bare gran. AREALFORVALTNING Kommunal planstrategi ble vedtatt av kommunestyret i Det er en plan for hvilke overordnete planer det skal arbeides med og i hvilken rekkefølge disse skal behandles. I 2014 ble det arbeidet med følgende planer: Kommuneplanens arealdel , vedtatt i kommunestyret Plan for kultur, planprogram vedtatt i kommuneplanutvalget, under behandling. Handlingsplan for næringsutvikling, under behandling. Detaljreguleringsplan for industriområde på I3, Vøllo, 1.gangs behandlet UPU Områderegulering Ustaoset sentrum, vedtatt i kommunestyret Områderegulering Vestlia, igangsatt arbeid. 12

13 Kommunen legger vekt på at utbyggere bør være med på å sikre fellesgodefinansiering av stier og løyper. Det er underskrevet ca. 60 avtaler, slik at nye tomte-/hytteeiere skal bidra til anlegg og vedlikehold. Løypene blir mye brukt - her fra Rukenkrysset, Ustaoset Innenfor kommunedelplan for Geilo ble det vedtatt to planer for hyttefelt. INFRASTRUKTUR Høsten 2014 ble det arrangert gå-til-skoleaksjon. Målet var å redusere foreldrekjøring til skolene, og sikre at barn får mosjon og bedre helse. Alle barneskolene i kommunen deltok, og vinnerne av kampanjen ble 3. og 4. klasse ved Hovet skole. Vinnere «Gå til skoleaksjonen 2014» Hovet skole Alle skolene i kommunen har egne planer for trafikkopplæring. Trafikksikre skoleveier og barn som har kunnskap om hvordan de skal ferdes i trafikken, er viktig når målet er å få flest mulig barn og unge til å gå eller sykle til skolen. Det har vært arbeidet med flere kommunale vann og avløp-prosjekter i 2014, bl.a. i Dagali, Nye Havsdalsvegen, Lien, Høgehaugfeltet og oppdatering Hol vannverk. Hegnavegen ble utvidet med fortau og tilhørende vann- og avløpsinfrastruktur. KLIMA OG ENERGI Det er utarbeidet en regional klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres. Det samlede klimautslippet innenfor kommunens grenser er høyt over landsgjennomsnittet. Grunnen er hovedsakelig veitrafikken med gjennomgangstrafikk og trafikk til turistanleggene. Dagtoget ved Ustaoset Kommunedelplan for klima og energi i Hol ble vedtatt i I henhold til kommunestyrets budsjettvedtak for 2014 ble ordningen med pristak på strøm for fastboende og næringsdrivende i Hol kommune avskaffet. TRYGT LOKALSAMFUNN Hol brannvesen fikk levert en stigebil. Kommunestyret i Hol kommune vedtok en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette er et viktig verktøy for å planlegge og gjennomføre tiltak for å øke sikkerheten til alle som oppholder seg i kommunen. Evalueringen av sprengningsulykken ved Trøo på Geilo bekrefter at Hol kommune er i stand til å håndtere større krisesituasjoner på en betryggende og forsvarlig måte. 13

14 Tjenesteperspektivet Trivselsundersøkelsen er gjennomført på Hovet, Holet og Skurdalen skole fra trinn. Den viser at 91 % av elevene som har svart på undersøkelsen, trives godt eller veldig godt på skolen. De resterende 9 % trives litt eller ikke i det hele tatt. 19 % svarer at de blir plaget hver uke eller hver dag. Dette er en økning fra forrige undersøkelse. Det er satt i gang et arbeid for å bedre miljøet ved skolene, og ved Holet skule er PPtjenesten inne i arbeidet. Geilo barne- og ungdomsskole arrangerte i november et fakkeltog mot mobbing. MOT-arbeidet på Geilo barne- og ungdomsskole er også et viktig bidrag i å oppnå bedre læringsmiljø. Å motvirke uønsket atferd/mobbing er også et tema i barnehagen. Dette gjøres blant annet ved å sette fokus på vennskap og ved å lære barn konfliktløsing. Fakkeltoget mot mobbing samlet mange Prosjektet «Vennskap gir kunnskap kunnskap gir vennskap» videreføres. Det flerkulturelle perspektivet inngår som en naturlig del av prosjektet. «Felles løft for tidlig innsats» er et prosjekt hvor barns språklige og sosiale utvikling er fokus. I 2014 ble det utarbeidet en plan for overgangen fra barnehage til skole. Foreldre skal være aktivt med i samarbeidet som skal sikre at en trygg overgangsfase gir et godt grunnlag for det videre opplæringsløpet. 14

15 Hol kulturskole hadde 151 elever i Kulturskolen markerte både Grunnlovsjubileet og Prøysenåret. Samarbeidet med Geilo barne- og ungdomsskole om «Korps i skolen» for 3. klassinger ble videreført. «Den kulturelle skolesekken» får tilbud om teaterforestillinger, konserter, litteraturformidling og utstillinger fra Buskerud Fylkeskommune. I tillegg har kommunen en strategiplan for lokale tema, som gjennomføres i skolene. «Den kulturelle barnehagesekken» har en plan for musikktilbud for de aller yngste i barnehagen og for teater for de eldste. Ungdommens kulturmønstring ble gjennomført for 11.gang i egen regi med 115 deltagere. Kommunen ble nominert til Årets UKM kommune for Hjemmetjenesten har flyttet inn i nye lokaler hvor personalet er samlet. Det er fortsatt svært mange brukere av hjemmesykepleien. Mange brukere med store behov ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Miljøterapitjenesten er en avdeling som gir hjemmebaserte tjenester og dagtilbud til personer med behov for tilrettelegging/ praktisk bistand og opplæring. Begge bo- og behandlingssentrene har vært preget av stor aktivitet og høyt belegg. På grunn av stort press på hjemmetjenestene, har det til tider har vært vanskelig å skrive ut pasienter fra institusjonene. Psykisk helse er organisert med en avdeling som i hovedsak tar seg av voksne, mens helsestasjonen har spisskompetanse på psykiske helseproblemer hos barn og unge. Avdelingen yter også dagsentertjenester og legger til rette for aktivitet for mellom 20 og 30 brukere på Huset Steensheim. Dette er et svært viktig forebyggende tiltak som i tillegg til å fremme god helse, reduserer belastningen på helsevesenet. Avdelingen har også satset mye på kurs i mestring av belastning og depresjonsmestring og har gode resultater av dette. Steinsliping på Huset Legetjenesten har hatt høy aktivitet i året som har gått. Fysio og ergoterapitjenesten er en sentral bidragsyter til at helse og omsorgstjenestene i Hol kan framstå som helhetlige og gode. Pasientene som kommer tilbake til kommunene etter sykehusopphold, har mer komplekse og krevende behov enn tidligere. Arbeidsledigheten vært lav sammenlignet med resten av landet. Det har vært en økning i antall brukere som har blitt innvilget økonomisk sosialhjelp, men kommunen har likevel langt lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn andre sammenlignbare kommuner. Bygging Høgehaug behandlingssenter 15

16 Det er en økning i antall brukere som har behov for og som har fått tilbud om støttekontakt. Byggesaksavdelingen mottok 631 byggesøknader, som er en økning på 10,1% fra Kommunen behandlet søknadene godt innenfor lovpålagte frister. Det er utført 22 tilsyn på byggeplasser og det ble gitt 10 pålegg om retting. Fylkesmannen i Buskerud behandlet 11 klager fra Hol kommune. Av klagesakene fikk Hol kommune medhold i 10 av sakene. 1 sak ble omgjort. Byggesaksavdelingen gjennomførte våren 2014 en «åpen dag» på servicetorget. Her kunne aktuelle søkere på mindre byggetiltak få hjelp av saksbehandler til utfylling av søknader. I 2014 ble det arbeidet med 27 reguleringsplaner. Det ble ferdigbehandlet en områdeplan og fem detaljreguleringsplaner. Det ble vedtatt fem mindre endringer av planer. I 2014 ble det søkt om 35 delinger av eiendom. Mange av fradelingssøknadene er dispensasjoner og trenger politisk behandling. Det er gjennomført generelt vedlikehold av kommunal park og grønt i Det gjelder spesielt årlig sommervedlikehold av Ustedalsfjorden Rundt, samt utvidet drift og vedlikehold av det nyoppussede Geilo sentrum. Opprenskning av grøntområde Håkonsettjødn i Hovet er også gjennomført. Eiendomsmelding for Hol kommune 2014 ble behandlet. Arbeid med salg av bygningsobjekter fortsatte i Hol brannvesen har hatt 111 utrykninger. Det ble gjennomført branntilsyn på 36 særskilte brannobjekter, 1144 feiing, tilsyn og inspeksjon av bolighus og 1572 feiing, tilsyn og inspeksjon av fritidsboliger. Hytte under bygging i Sudndalen Hol kommune har i 2014 overtatt en del nytt VA-ledningsnett i forbindelse med eksisterende og gjeldende «Hovedplan vannforsyning» og «Hovedplan avløp og vannmiljø». I tillegg er det inngått flere nye utbyggingsavtaler med private aktører for kommunal overtakelse ved ferdigstilling av VA-anleggene. VA Lien Teknisk sekretariat har behandlet 219 søknader om fritak fra kommunale avgifter og gebyrer, 22 tilbyggsaker som krever økning av VA-gebyrer, 150 tilkoblingssaker og 11 tilkoblingsaker hvor tilkoblingen ikke er meldt Hol kommune. 16

17 Medarbeiderperspektivet Det ble tildelt kr ,- i stipendmidler, og utbetalt kr ,- i forbindelse med ulike videre- og etterutdanningstiltak i Hol kommune hadde totalt to lærlinger i 2014, begge innenfor helsefagarbeider. I tillegg til nedbemanning i etatene vedtok kommunestyret at det skulle vurderes en reduksjon av antall stillinger i sentraladministrasjonen. Reduksjonen er: Kultur- og oppvekstetaten: 11,7 stillinger Helse- og sosialetaten: 1,3 stillinger Teknisk etat: 2 stillinger i permisjon er ikke erstattet i 2014 Sentraladministrasjonen: 5 stillinger Svar på ordleken på s. 4 Disse navnene kan du finne: Holsfjorden Vedalen, Hovet, Urevassbotn, Einset, Lien, Leino, Hol, Eggen, Strandavatnet, Odnak, Foss, Dagali, Myrland, Holet, Ruken, Veidal, Feten, Ossjøen, Økle, Kikut, Skurdalen, Geilo, Bry, Ruud, Ustaoset, Sudndalen, Fløto, Eima, Rust. 17

18 Økonomiperspektivet Regnskaps- og årsmeldingsdokumenter finnes på hol.kommune.no Etter flere år med høyt investeringsnivå (540 mil. kr siste 5 år), stagnasjon/reduksjon i skatteinntekter og reduserte inntekter fra kraftrettighetene og egenproduksjonen av kraft, er det tegn som tyder på at Hol er i ferd med å endre kursen til det bedre. Fra 2013 til 2014 er det en høyere inntektsvekst enn utgiftsvekst. Netto driftsresultat viser hvor mye kommunen kan disponere til investeringer og avsetninger etter at løpende driftsutgifter og netto renter og avdrag på lån er betalt. Pila for Hol kommune peker i riktig retning, og resultatet er bedret fra -8,3 prosent i 2013 til -4,3 prosent i I snitt siste 5 år er resultatet 0,6 %. Inntektene fra energisektoren har stor betydning for Hol kommune. Strømprisene har vært lave de siste par årene. Hol kommune sine kraftrettigheter forvaltes av Ustekveikja Energi AS. Over halvparten av investeringsvolumet er lånefinansiert, en fjerdedel er finansiert med fremmedkapital (tilskudd, refusjoner momskompensasjon) og en femtedel er dekket av egenkapital. I 2014 ble det tatt opp nye lån med 67,6 mill. kr. Kommunens lånegjeld økte således med 25,3 mill. kr. og ble bokført med 436,8 mill. kr. i Kapitalutgiftene (renter og avdrag på lån) beløp seg totalt til 51,3 mill. kr i 2014 Nettolånegjeld fordelte seg med kr pr. innbygger. Dette var om lag kr over landsgjennomsnittet. Fondsbeholdningen ble redusert med 115,0 mill. kr. fra 2010 til 2014, og var på 89,2 mill. kr ved utgangen av

19 8,5 5,0 4,4 3,7 2,8 2,1 2,0 2,7 2,3 2,1 2,5 1,1 2,0 1,5 1,2 1-0,5-1, Netto driftsresultat i pst av driftsinntektene -4,3 Hol Gj.snitt Hallingdal Gj.snitt Buskerud Gj.snitt alle kommuner 8,5-8,3 5,0 4,4 3,7 2,8 2,1 2,0 2,7 2,3 2,1 Hol kommune 2,5 1,1 2,0 1,5 1,2 1 Lånegjeld Kapitalutgifter -0,5-1, , , Mill. kr. -4,3 350, Netto driftsresultat i pst av driftsinntektene Hol Gj.snitt Hallingdal Gj.snitt Buskerud Gj.snitt alle kommuner 8,5 5,0 4,4 3,7 2,8 2,1 2,0 2,7 2,3 2,1 2,5 1,1 2,0 1,5 1,2 1-0,5-1, ,3-8,3 Mill. kr Mill. kr 268, ,3 191, , , Hol kommune Lånegjeld Kapitalutgifter 268, Mill. kr. 350, , , , , , , , , , Inntekter og utgifter , , Inntekter og utgifter Inntekter ,9 460,2 506,1 480,9 488,8 Utgifter 447,7 448,4 495,1 516,6 521, Hol kommune Lånegjeld Kapitalutgifter 411, , Mill. kr. 350, , , , , , , , Mill. kr Inntekter og utgifter Geilo Sentrum før og nå, gml foto er Arne E.Grøvo, det nye er Bjørn Furuseth 19

20 Informasjon til alle husstander Returadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol Fjellsikringskurs Kontaktinformasjon Hol kommune Tlf: faks Servicetorget: Kyrkjevegen 19 Kommunehuset: Ålmannvegen 8 Hallingdal Trykk AS - Fotgrafer: Bjørn Furuseth, Ingjerd Almås Anfinset, Petter Braaten, Bente Mastrup, Svein Gauteplass, Magnus Aasrum, Arnfinn Mørk, Hol kommune

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Informasjon basert på årsmelding 2015 Quiz Dette er blomster vi finner i Hol kommune. Kan du navnene? Svar på side 17. 2 Årsmeldingen for 2015 finnes i sin helhet på hol.kommune.no

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 28/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 28/15 den 27.05.2015 Årsmelding 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 28/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS RESULTATVURDERING... 1 NOEN VIKTIGE HENDELSER 2014:... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 4 TJENESTEPERSPEKTIVET...

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Informasjon basert på årsmelding 2013 Vet du dette om Hol Kommune? 1. Hvor mange innbyggere er det i Hol kommune? a: ca 4500 b: ca 6000 c: ca 5000 2. Hvor mange flyktninger bosatte

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 RÅDMANNENS RESULTATVURDERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET...

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 RÅDMANNENS RESULTATVURDERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... Årsmelding 2013 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS RESULTATVURDERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... 26 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET... 34 ØKONOMIPERSPEKTIVET...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Petter Rukke (Ap), Solveig Håtveit Markegård (Krf), Hanne Haatuft (H) 18/13 13/00492-1 Styreverv/representatasjonsverv -Etablering av "valgnemnd" 3

Petter Rukke (Ap), Solveig Håtveit Markegård (Krf), Hanne Haatuft (H) 18/13 13/00492-1 Styreverv/representatasjonsverv -Etablering av valgnemnd 3 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 25.04.2013 kl. 17:00 18.25 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild Kjøl (H),

Detaljer

bærekraftig reisemålsutvikling

bærekraftig reisemålsutvikling BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2011 1 VET DU DETTE OM HOL KOMMUNE? 1. Hvor mange innbyggere er det i Hol kommune? a. ca 4.500 b. ca 10.000 c. ca 2.300 2. Hvilken aldersgruppe

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

ERIK KAUPANG ORDFØRER HOL KOMMUNE, BUSKERUD

ERIK KAUPANG ORDFØRER HOL KOMMUNE, BUSKERUD ADMINISTRASJON POLITIKK ROLLER SETT FRA POLITISK SIDE OMBUD/ARBEIDSGIVER, DELEGASJON/SAMSPILL ERIK KAUPANG ORDFØRER HOL KOMMUNE, BUSKERUD HOL KOMMUNE: 1889 kvadratkilometer, 4.400 innbyggere Fjellkommune,

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00-11.30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Petter Rukke (Ap) for Sissel Hovland. Formannskapssekretær Steinar Hammerbøen

Petter Rukke (Ap) for Sissel Hovland. Formannskapssekretær Steinar Hammerbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 08.04.2013 kl. 13:00-14.55. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony

Detaljer

Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling

Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling Kristiansand 29.09.2010 Erik Plathe, Asplan Viak AS 1 Hytte- og reisemålsutvikling var ikke hovedtema

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Hol kommune 2009 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2009 2 av Hol kommunes 6 OL-deltakere INNLEDNING I 2009 er det vedtatt og igangsatt store prosjekter. Renovering av Hol ungdomsskole

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling. Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/00207-196 Arkivkode. Overordna plan Saksbehandler Knut Baklid Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 26.06.2014 8/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 51/14 Kommuneplanens

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE...

Detaljer

Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016. i samarbeid med Geilo Velforbund. Velkommen til møtet!

Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016. i samarbeid med Geilo Velforbund. Velkommen til møtet! Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016 i samarbeid med Geilo Velforbund Velkommen til møtet! Hyttemøtet, 27. februar 2016 Program Velkommen v/ordfører Petter Rukke Kommunal

Detaljer

Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 m/årsbudsjett 2016

Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 m/årsbudsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 m/årsbudsjett 2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret 16.12.2015 Utlagt til alminnelig ettersyn 15.11.2015-15.12.2015 Hol kommune Saksutskrift

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Sak 31-2015 Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2016-2019. Forvalters innstilling

Sak 31-2015 Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2016-2019. Forvalters innstilling MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 17.12.15. Dato: 17. desember 2015 Tid: kl. 08:00 12:00 Sted: Park hotell Vossevangen, Voss Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder). Kjell

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET...

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... 24 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET... 32 ØKONOMIPERSPEKTIVET... 38

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune Intensjonsavtale mellom Rauma og Vestnes kommuner Om å skape en ny felles kommune Versjon Anledning Redaktør 07.03 Avsluttende forhandlingsmøte Aak Rauma TR/OV/BRR 2 Del I Overordna perspektiver Visjon

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VEGNAVN I HOL KOMMUNE

VEGNAVN I HOL KOMMUNE VEGNAVN I HOL KOMMUNE KODE VEGNAVN OMRÅDE BESKRIVELSE 1135 AASREMVEGEN Skurdalsåsen Fra Geilotjødnvegen ved avkjøringen til Geilo fjellandsby og sørover til hyttefeltet vest for Kikut fjellstue. 1027 ÅREBAKKVEGEN

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 12. mars 2013, 16.30 19.30 Sted: Kvarøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Leder for plan- og byggesaksavdelingen Liv Juchelka Teknisk sjef Jan Olav Trillhus. Ordfører og rådmann møtte i sak 32/13.

Leder for plan- og byggesaksavdelingen Liv Juchelka Teknisk sjef Jan Olav Trillhus. Ordfører og rådmann møtte i sak 32/13. MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og utvikling Dato: 12.06.2013 kl. 8:30 10.20 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00191 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Inger-Brit

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Moglegheiter og konfliktar i ein reiselivskommune. Kommunen som planmyndigheit. Gro Lundby Ordførar i Øystre Slidre kommune

Moglegheiter og konfliktar i ein reiselivskommune. Kommunen som planmyndigheit. Gro Lundby Ordførar i Øystre Slidre kommune Moglegheiter og konfliktar i ein reiselivskommune Kommunen som planmyndigheit Gro Lundby Ordførar i Øystre Slidre kommune Agenda Arealpolitikk i ein større samanheng Kva vi har gjort i Øystre Slidre Utfordringane

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 15.05.2014 7/14 2 Kommunestyret 28.05.2014 29/14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 15.05.2014 7/14 2 Kommunestyret 28.05.2014 29/14 Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01866-1 Arkivkode. 047 Saksbehandler Annette Karterud Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 15.05.2014 7/14 2 Kommunestyret 28.05.2014 29/14 Retningslinjer for "Fritidsbebyggelse

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Kommunestyret Dato: 29.01.2014 kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Aktiv hverdag med velferdsteknologi på hytta?

Aktiv hverdag med velferdsteknologi på hytta? Aktiv hverdag med velferdsteknologi på hytta? Ved Bjørn Mathiesen, leder av Vestre Slidre Hytteforening og Erlend Eggen, TurApp Valdres et forlokkende sanserike! Vestre Slidre en attraktiv hyttekommune

Detaljer

Verktøy og finansieringssystemer ved hytte- og reisemålsutvikling

Verktøy og finansieringssystemer ved hytte- og reisemålsutvikling Verktøy og finansieringssystemer ved hytte- og reisemålsutvikling Utbyggingsavtaler. Erfaringskonferanse 4. desember 2007 Innovativ fjellturisme www.fjellturisme.no Bakteppe - fra eiendomsutvikling til

Detaljer