Slik har vi det i Hol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik har vi det i Hol"

Transkript

1 Slik har vi det i Hol Informasjon basert på årsmelding 2014

2 Ordlek Her er det minst 29 navn fra Hol. Ring rundt navnene og se hvor mange du finner. Svarene finner du på s.17. Navnene er forlengs, baklengs, på skrå, oppover og nedover. V E D A L E N H O V E T N I L L E I N O T R G E T N U I A U O L F I G N O S K R E D M H O L E T B E R N N N I P S A N A S T U A E A O E S G N V S N K Ø K L E T V A E A A E E P I R A L Ø D T D V Ø N E K Y U D K L E N E J G I U M N B R Y F A R S G M T S U R D U U R U S T A O S E T K E K T V O M N E L A D N D U S 2

3 Årsmeldingen for 2014 finnes i sin helhet på hol.kommune.no Viktige begivenheter Hol kommunes kultur- og idrettsstipend tildelt artist Daniel Kvammen. Hol kommunes kulturpris tildelt Knut og Pål Markegård, ledere for KFUK/KFUM speiderne på Geilo. Kurt Gaustad fikk idrettsprisen for sitt mangeårige frivillighetsarbeid i Hol kommune. Elevene i 3.og 4.klasse ved Hovet skole vant gå-til-skole-aksjonen i Hol kommune. Lien barnehage ble overført til Geilo barnehage. Sammenslåing av Geilo barneskole og Hol ungdomsskole. Utvidelse av Hegnavegen med fortau og tilhørende vann- og avløpsinfrastruktur ble i hovedsak ferdigstilt. Vann- og avløpsanlegg for Nye Havsdalsvegen ble påbegynt. Vann- og avløpsanlegg for Lien ble tilnærmet ferdigstilt. Siste fase av Gatebruksplan Geilo sentrum (stasjonsområde og Geilovegen øst) begynte. Utbygging av Høgehaug bo- og behandlingssenter og infrastruktur i Høgehaugfeltet begynte. Ulykken ved Trøo-undergangen bekrefter at Hol kommune er i stand til å håndtere større ulykker og krisesituasjoner på en betryggende og forsvarlig måte. Hol kommune ble kåret til Norges 5.beste «facebook-kommune». Daniel Kvammen Knut og Pål Markegård 3

4 Rådmannens resultatvurdering Hol kommune har svake driftsresultat i 2013 og Netto driftsresultat i perioden var i gjennomsnitt på 0,6 %. Driftsresultatet for 2014 var - 4,3 %. Et tegn på sunn kommuneøkonomi er at netto driftsresultat over en lengre periode ligger på mer enn 3 % av driftsinntektene. Høyt aktivitetsnivå med et samlet investeringsvolum i anleggsmidler på 540 mill. kr i femårsperioden har ført til økt lånegjeld og økte kapitalutgifter i form av lånerente og låneavdrag. Kapitalutgiftene påvirker driftsresultatet og bidrar således til lavere økonomisk handlefrihet. Reduserte energiinntekter fra kraftrettighetene og egenproduksjon sammen med stagnasjon i skatteinngangen reduserer handlingsrommet ytterligere. Kommunens driftsutgifter var på 507,1 mill. kr og driftsinntektene på 479,2 mill. kr. i Hol er inne i en snuoperasjon og utviklingen fra 2013 til 2014 viser en høyere inntektsvekst enn utgiftsvekst. Samtidig flater utgiftsveksten noe ut. Det regnskapsmessige resultatet er balansert i null. I 2014 ble det bokført investeringsutgifter med 119,6 mill. kr. Av store prosjekter kan nevnes: Høgehaug bo- og behandlingssenter med 57,0 mill. kr. Vann og kloakk med 25,3 mill. kr. Knutepunkt Geilo stasjon med 11,2 mill. kr. Hegnavegen utvidelse/fortau med 6,2 mill. kr. For å tilpasse kommunens drift og investeringer til reduserte økonomiske rammer i økonomiplanperioden ( ) er det arbeidet etter 7 målsettinger med følgende resultat i 2014: 1. Kostnadseffektivisering: Sammenslåing av Geilo barneskole og Hol ungdomsskole til Geilo barne- og ungdomsskole. Flytting av Lien barnehage til Geilo nye barnehage. Felles ledelse av Hovet skole og Holet skule samt vedtak om å slå sammen skolene i Første driftsår med en felles eiendomsavdeling som en del av teknisk etat. Reduksjon av 18 stillinger i hele kommuneorganisasjonen. 2. Øke inntektsgrunnlaget: Innhenting av 5 mill.kr. fra egenkapitalen i Ørteren kraftverk KF. Vedtak om innføring av eiendomsskatt fra Dempe investeringsaktiviteten: Investeringene er gjennomført i tråd med vedtak. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert resultat på 1,9 mill. kr. 4. Opprettholde tjenestekvaliteten på dagens nivå (2013- nivå ): Brukerundersøkelser viser fornøyde brukere. Arbeidet med forbedring av tjenestebeskrivelser begynte. Målet er å kommunisere klarere hva brukerne og innbyggerne kan forvente av kommunen som tjenesteyter med tilpasning til nye økonomiske rammebetingelser. 4

5 5. Rekruttere medarbeidere med riktig og god kompetanse: Rekrutteringsarbeidet i 2014 har i hovedsak vært fokusert på å tilpasse kompetansen som totalt sett finnes i hele kommuneorganisasjonen ut fra et nedbemanningsperspektiv. 6. Styrke egenkapitalen: Målet er ikke nådd. Fondsbeholdningen er redusert med 22,8 mill. kr. fra 2013 til 2014 og er på 89,1 mill. kr. ved utgangen av Redusere lånegjelden: Målet er ikke nådd. Det er en målsetting at netto lånegjeld skal være mindre enn 50 % av brutto driftsutgifter. Netto lånegjeld var i 2014, 273,7 mill. kr., og utgjorde 57,1 % av brutto driftsinntekter. Etiske refleksjoner er gjennomført på arbeidsplassene. Dyktige medarbeidere fokuserer på brukerne og innbyggerne i tjenesteytingen. Den tragiske ulykken ved Trøoundergangen viser at kommuneorganisasjonen også er i stand til å takle større ulykker og kriser. Året 2014 har vært et utfordrende år både for politikere og medarbeidere. Omstilling til en ny økonomisk hverdag begynte. Resultatene av arbeidet vil for fullt vise seg i kommende økonomiplanperiode. Ordfører Tony A. Kjøl og rådmann Lars Ole Skogen Ny trapp til Geilo Stasjon Prosjekt VA Høgehaug 5

6 Geiteryggen Turisthytte Samfunnsperspektivet Politisk virksomhet Kommunestyrene blir overført på Radio Hallingdal og sakspapirer og møteprotokoller blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Strategikonferanse ble gjennomført. Deltakere på konferansen var kommunestyret, medlemmene i utvalgene og lederteam. Ordføreren gjennomførte i 2014 månedlige frokostmøter. Møtene er åpne for alle, men målgruppen er næringslivet og det er hovedsakelig representanter herfra som deltar. BEFOLKNINGSUTVIKLING var det 4471 innbyggere i Hol kommune. Dette er en økning på 19 personer fra året før. Hol kommune har i 2014 videreført sitt arbeid med boplikt. Det er sendt ut 23 skriftlige henvendelser. Fem tilfeller har resultert i videre saksbehandling. Det ble ikke gitt noen pålegg om å søke konsesjon i Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Kommuneplan, samfunnsdelen, inneholder visjoner, hovedmål og strategier for kommunen fram til Strategikonferansen 6

7 I 2014 ble det bosatt 5 flyktninger. De siste fem årene er det bosatt 35 flyktninger i Hol kommune. Kommunen fikk anmodning av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette ytterligere 10 personer på grunn av den økende tilstrømmingen med flyktninger til asylmottak i Norge. Kommunen valgte å holde seg til gjeldende kommunestyrevedtak. Servicekontoret har sendt 110 brev hvor ordføreren ønsker nyinnflyttede velkommen til Hol kommune. ARBEIDSPLASSER Det kommunale næringsfondet tilføres årlig midler fra kraftfondet. Det ble gitt tilskudd til nyetableringer og utviklingsprosjekter på til sammen 3 mill. kroner. Tannlegekontoret «Munnviken» var en av nyetableringene som fikk tilskudd i 2014 Hol kommune startet i 2014 arbeidet med en handlingsplan for næringsutvikling. Kommunestyret behandlet i mars prinsippsaken arealpolitikk for «varme og kalde senger». Vedtaket åpner for nye muligheter for reiselivsbedriftene til å utnytte arealet sitt på en måte som både tilpasser seg markedet på en bedre måte og gir muligheter for økt lønnsomhet. Partnerskapsavtalen mellom Hol kommune og Visit Geilo sikrer en god og langsiktig utvikling av Hol kommune som reisemål. I tråd med kommunedelplan for Geilo startet Hol kommune arbeid med kommunal detaljreguleringsplan for næringsområde på Vøllo, Geilo. Formålet er å planlegge et næringsareal for industri i Geiloområdet. Reiselivssenteret på Geilo er etablert med sentrale aktører innen reiseliv og naturforvaltning, blant annet Visit Geilo AS, som i 2014 overtok driften av turistinformasjonen. Hallingdal Etablerersenter er et tilbud til den som trenger rådgivning i forbindelse med å starte og drive egen virksomhet. De siste årene er det en stor andel nyetablerere i Hol kommune som har fått rådgivning fra senteret. ATTRAKTIVT Å BO I HOL Opptelling fra 2013 av private og kommunale boligtomter viste at det er ubebygde ledige tomter i alle grender. I Dagali viser reguleringsplan for Dagali vest ti nye tomter sør for butikken. I Skurdalen, ved Sveinunggard, er det tilrettelagt for tre nye boligtomter. I Holet er Grønlie boligfelt snart fullt. Vestreim Fjellstugu Reiselivet har stor økonomisk betydning for kommunen. Hotellene på Geilo hadde en økning i belegget fra 51,65 % i 2013 til 54,91 % i Dette viser at Hol styrker sin posisjon som reiselivskommune. Boligfelt i Dagali 7

8 Reguleringsplan «Utvidelse av Grønlie boligfelt» fra 2012 gir mulighet for utvidelse vestover fra eksisterende boligfelt med 15 nye boligtomter. Kommunestyret vedtok å utsette utarbeidelse av et kommunalt boligfelt på Geilo. HYTTEKOMMUNE Pr. januar 2015 var det 5728 hytter i Hol kommune. Det bygges flest nye hytter på Geilo, Haugastøl - Ustaoset og i Sudndalen - Myrland. Det ble gitt 121 igangsettingstillatelser på nye hytter i 2007, som var toppåret, og 45 i Område Hytter Stølsbuer Totalt Dagali Seterdalen Haugastøl-Ustaoset Holet-Hovet Skurdalen Sudndalen-Myrland Geilo Andre områder Totalt Antall hytter og stølsbuer fordelt på soner hentet fra gjeldende kommuneplans arealdel. Haugastøl stasjon og hotellet som brant ned i Foto: Arne E. Grøvo Haugastøl i dag. Foto: Bjørn Furuseth Hol kommune gjennomførte i 2014 dialogmøte med hytteeiere. Hol kommune, Regionrådet Hallingdal, Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen ga til sammen kr til skilting og merking av sommerstier på Holsåsen og Geilo. Espen Bille-Larsen, Hol kommune og Trond Andresen, Kikut Nord velforening Arbeidet med skilting i og ut fra sentrum og stasjonsområdet for å lede tilreisende og fastboende i korridorer ut mot løypenettet har startet. Oppsett av skilt på Holsåsen 8

9 Det er ni løypeområder i Hol kommune der hver enkelt er ansvarlig for egen løypeproduksjon. Kommunen har det økonomiske og administrative ansvaret for Geilo løypeområde. Geilo løypeområde v/ Hol kommune har inngått avtale med ny entreprenør for løypepreparering i vintersesongene 2014/15 t.o.m. 2017/18. Løypeområdet har i 2014 mottatt avtalefestede og frivillige bidrag på til sammen ca. kr. 1,3 millioner. Skolene leide i arealer i sentrum under Grunnlovskonserten Nasjonalparkmagasinet kom ut i et opplag på rett før påske. Nasjonalparkdagene ble arrangert første uka i august. Skarveskolen for alle elever på 6.trinn med tema nasjonalpark, flora og fauna, stølsdrift, jakt, fangst og jernbane ble gjennomført for femte året på rad. Løypemaskin, Ustaoset TRIVSEL FOR ALLE PÅ GEILO Arbeid med Geilo sentrum for å legge til rette med fortau, gågate med tilhørende gatemøblering, gatebelysning, bedre trafikkavvikling og infrastruktur fortsetter. Geilo sentrum har etter gjennomføring av gatebruksplanen blitt et viktig fyrtårn for sentrumsnær næringsvirksomhet og en viktig attraksjon. I sentrum er det god variasjon av servicetilbud. For å tilrettelegge for aktivitet i Geilo sentrum, leier Hol kommune ut torgareal, amfi, bygg B og plass på parkeringen ved Geilojordet til varehandel og arrangement. NASJONALPARKKOMMUNE OG NASJONALPARKLANDSBY Hol kommune fikk et tilskudd på kr fra miljødirektoratet for å videreutvikle Geilo nasjonalparklandsby. Skarveskole Gurostølen 10. trinn gjennomførte fjellsikringskurset med overnatting på Geiterygghytta. Kommunens prosjektleder var også med for å informere om nasjonalparklandsbyprosjektet og vertskapsrollen. Samarbeidet med Statens naturoppsyn, kulturminnevernet, frivillige lag og andre bidragsytere er avgjørende for gode undervisningsopplegg. Visit Geilo og sentraladministrasjonen/ kommunehuset i Hol kommune ble begge miljøfyrtårnsertifisert i desember

10 OPPVEKST OG LÆRINGSMILJØ Lek i skolegården på Geilo Tabellen under viser elevtallsutvikling for årene framover i Hol kommune. Elevtallsutviklingen tyder på størst nedgang i Holet, Hovet og på Geilo Skole 2016 Dagali/ Skurdalen Holet/ Hovet Geilo B.U. barnetrinn Geilo B.U. Ungd.trinn / TOTALT Biblioteket tilbyr nå utlån av e-bøker. E-bok-løsningen, ebib.no, er levert av Buskerud fylkesbibliotek. Med ebib.no kan det tilbys lån av ny litteratur rett på datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Det ble ferdigbehandlet 16 spillemiddelsøknader der staten innvilget ,- i støtte til anlegg i Hol. Geilo skytterlag sitt prosjekt «Rehabilitering innendørsbane» ble tildelt det statlige tilskuddet. Det er igangsatt arbeid med kommunedelplan for kultur. Hol kommune har de siste årene organisert kunstutstilling på Geilojordet. For 2014 ble det brukt fotografier fra Hol bygdearkiv i utstillingen. Kommunen samarbeider med Geilojordets venner om drift av anlegget. Ved Fekjo kulturminnepark samarbeider Hol kommune med Norsk billedhuggerforening om en årlig skulpturutstilling i tillegg til de faste kunstinstallasjonene av Gunnveig Nerol og Terje Isungset. Lien barnehage stengte høsten Barn og personell ble overført til Geilo barnehage. KULTUR Hol kommunes rike mangfold av frivillige lag og organisasjoner er tildelt tilskudd og en rekke produksjoner er støttet i form av prosjektledelse og utstyr. Totalt er ca. kr. 1,5 mill. fordelt. Arrangement og produksjoner gjennom 2014 viser en svært mangfoldig kulturkommune. I alt ble det gjennomført 88 sceneproduksjone. Hund, kunstner Arne Durban Kommunen har aktivitetstilbud for barn og unge. Det er fokusert på å lage arrangement der ungdom selv har ide og ansvar for gjennomføring. Det ble blant annet gjennomført LAN (local area network) med 50 deltagere og konsert med Priceless. I kulturvernavdelingen har det vært stor aktivitet i Det har blant annet blitt levert foto og historisk stoff til flere bøker, tidsskrifter, aviser og TV-program. 10

11 Glimt fra ulike kulturelle arrangementer

12 Ved velferdssentrene er det gjennomført aktivitetsprogram der brukere selv organiserer en rekke tilbud. I tillegg gjennomføres det aktivitetstilbud gjennom ordningene «Den kulturelle spaserstokken» og «Den kulturelle pilleesken». I ordningen «Eldre hjelper eldre» bidrar senteret blant annet med bil og bistand til nødvendig skyss og andre gjøremål. Seniordans HELSE OG VELFERD I 2012 gikk Hallingdalkommunene og Vestre Viken HF i gang med prosjektet «Hallingdal lokalmedisinske tjenester». Det har engasjert over 100 fagfolk fra alle kommuner og Vestre Viken HF. Da prosjektet ble avsluttet i 2014, ble det i alle kommuner gjort vedtak om å opprette flere regionale stillinger. Folkehelsegruppa i Hol er en tverretatlig sammensatt gruppe som ivaretar kommunens ansvar for folkehelsearbeidet. Hovedsakelig dreier det seg om å fremme befolkningens helse og utjevne sosiale forskjeller, ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og foreslå tiltak for å møte kommunens helseutfordringer. LANDBRUK Landbruket er en viktig ressurs for sysselsetting og bosetting i Hol. I 2014 var det fire søknader på bygdeutviklingsmidler: en til nytt fjøs for 25 melkekyr, en til innvendig ombygging av melkefjøs og to til å bygge nye stølsfjøs for geit. Disse har til sammen en investering på 10,7 mill.kr. Ku på Strønde Årlig produksjonstilskudd/avløsertilskudd til landbruket i kommunen, er i dag på ca. 20 mill. kr. I august var det 82 søkere på ordningen. Regionalt miljøprogram utløser ca. 1,5 mill. kr. I 2014 ble det godkjent tre planer for nydyrking på til sammen 54 dekar, i Kvisla og på Langesenn. Hol kommune er ingen stor skogbrukskommune. Aktiviteten har økt i forhold til 2013, vesentlig på grunn av høyere priser. Balansekvantumet er på m3, og avvirkninga i 2014 var 9540 m3. Hogd ca. 600 da og tilplanta ca. 300 da med planter, bare gran. AREALFORVALTNING Kommunal planstrategi ble vedtatt av kommunestyret i Det er en plan for hvilke overordnete planer det skal arbeides med og i hvilken rekkefølge disse skal behandles. I 2014 ble det arbeidet med følgende planer: Kommuneplanens arealdel , vedtatt i kommunestyret Plan for kultur, planprogram vedtatt i kommuneplanutvalget, under behandling. Handlingsplan for næringsutvikling, under behandling. Detaljreguleringsplan for industriområde på I3, Vøllo, 1.gangs behandlet UPU Områderegulering Ustaoset sentrum, vedtatt i kommunestyret Områderegulering Vestlia, igangsatt arbeid. 12

13 Kommunen legger vekt på at utbyggere bør være med på å sikre fellesgodefinansiering av stier og løyper. Det er underskrevet ca. 60 avtaler, slik at nye tomte-/hytteeiere skal bidra til anlegg og vedlikehold. Løypene blir mye brukt - her fra Rukenkrysset, Ustaoset Innenfor kommunedelplan for Geilo ble det vedtatt to planer for hyttefelt. INFRASTRUKTUR Høsten 2014 ble det arrangert gå-til-skoleaksjon. Målet var å redusere foreldrekjøring til skolene, og sikre at barn får mosjon og bedre helse. Alle barneskolene i kommunen deltok, og vinnerne av kampanjen ble 3. og 4. klasse ved Hovet skole. Vinnere «Gå til skoleaksjonen 2014» Hovet skole Alle skolene i kommunen har egne planer for trafikkopplæring. Trafikksikre skoleveier og barn som har kunnskap om hvordan de skal ferdes i trafikken, er viktig når målet er å få flest mulig barn og unge til å gå eller sykle til skolen. Det har vært arbeidet med flere kommunale vann og avløp-prosjekter i 2014, bl.a. i Dagali, Nye Havsdalsvegen, Lien, Høgehaugfeltet og oppdatering Hol vannverk. Hegnavegen ble utvidet med fortau og tilhørende vann- og avløpsinfrastruktur. KLIMA OG ENERGI Det er utarbeidet en regional klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres. Det samlede klimautslippet innenfor kommunens grenser er høyt over landsgjennomsnittet. Grunnen er hovedsakelig veitrafikken med gjennomgangstrafikk og trafikk til turistanleggene. Dagtoget ved Ustaoset Kommunedelplan for klima og energi i Hol ble vedtatt i I henhold til kommunestyrets budsjettvedtak for 2014 ble ordningen med pristak på strøm for fastboende og næringsdrivende i Hol kommune avskaffet. TRYGT LOKALSAMFUNN Hol brannvesen fikk levert en stigebil. Kommunestyret i Hol kommune vedtok en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette er et viktig verktøy for å planlegge og gjennomføre tiltak for å øke sikkerheten til alle som oppholder seg i kommunen. Evalueringen av sprengningsulykken ved Trøo på Geilo bekrefter at Hol kommune er i stand til å håndtere større krisesituasjoner på en betryggende og forsvarlig måte. 13

14 Tjenesteperspektivet Trivselsundersøkelsen er gjennomført på Hovet, Holet og Skurdalen skole fra trinn. Den viser at 91 % av elevene som har svart på undersøkelsen, trives godt eller veldig godt på skolen. De resterende 9 % trives litt eller ikke i det hele tatt. 19 % svarer at de blir plaget hver uke eller hver dag. Dette er en økning fra forrige undersøkelse. Det er satt i gang et arbeid for å bedre miljøet ved skolene, og ved Holet skule er PPtjenesten inne i arbeidet. Geilo barne- og ungdomsskole arrangerte i november et fakkeltog mot mobbing. MOT-arbeidet på Geilo barne- og ungdomsskole er også et viktig bidrag i å oppnå bedre læringsmiljø. Å motvirke uønsket atferd/mobbing er også et tema i barnehagen. Dette gjøres blant annet ved å sette fokus på vennskap og ved å lære barn konfliktløsing. Fakkeltoget mot mobbing samlet mange Prosjektet «Vennskap gir kunnskap kunnskap gir vennskap» videreføres. Det flerkulturelle perspektivet inngår som en naturlig del av prosjektet. «Felles løft for tidlig innsats» er et prosjekt hvor barns språklige og sosiale utvikling er fokus. I 2014 ble det utarbeidet en plan for overgangen fra barnehage til skole. Foreldre skal være aktivt med i samarbeidet som skal sikre at en trygg overgangsfase gir et godt grunnlag for det videre opplæringsløpet. 14

15 Hol kulturskole hadde 151 elever i Kulturskolen markerte både Grunnlovsjubileet og Prøysenåret. Samarbeidet med Geilo barne- og ungdomsskole om «Korps i skolen» for 3. klassinger ble videreført. «Den kulturelle skolesekken» får tilbud om teaterforestillinger, konserter, litteraturformidling og utstillinger fra Buskerud Fylkeskommune. I tillegg har kommunen en strategiplan for lokale tema, som gjennomføres i skolene. «Den kulturelle barnehagesekken» har en plan for musikktilbud for de aller yngste i barnehagen og for teater for de eldste. Ungdommens kulturmønstring ble gjennomført for 11.gang i egen regi med 115 deltagere. Kommunen ble nominert til Årets UKM kommune for Hjemmetjenesten har flyttet inn i nye lokaler hvor personalet er samlet. Det er fortsatt svært mange brukere av hjemmesykepleien. Mange brukere med store behov ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Miljøterapitjenesten er en avdeling som gir hjemmebaserte tjenester og dagtilbud til personer med behov for tilrettelegging/ praktisk bistand og opplæring. Begge bo- og behandlingssentrene har vært preget av stor aktivitet og høyt belegg. På grunn av stort press på hjemmetjenestene, har det til tider har vært vanskelig å skrive ut pasienter fra institusjonene. Psykisk helse er organisert med en avdeling som i hovedsak tar seg av voksne, mens helsestasjonen har spisskompetanse på psykiske helseproblemer hos barn og unge. Avdelingen yter også dagsentertjenester og legger til rette for aktivitet for mellom 20 og 30 brukere på Huset Steensheim. Dette er et svært viktig forebyggende tiltak som i tillegg til å fremme god helse, reduserer belastningen på helsevesenet. Avdelingen har også satset mye på kurs i mestring av belastning og depresjonsmestring og har gode resultater av dette. Steinsliping på Huset Legetjenesten har hatt høy aktivitet i året som har gått. Fysio og ergoterapitjenesten er en sentral bidragsyter til at helse og omsorgstjenestene i Hol kan framstå som helhetlige og gode. Pasientene som kommer tilbake til kommunene etter sykehusopphold, har mer komplekse og krevende behov enn tidligere. Arbeidsledigheten vært lav sammenlignet med resten av landet. Det har vært en økning i antall brukere som har blitt innvilget økonomisk sosialhjelp, men kommunen har likevel langt lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn andre sammenlignbare kommuner. Bygging Høgehaug behandlingssenter 15

16 Det er en økning i antall brukere som har behov for og som har fått tilbud om støttekontakt. Byggesaksavdelingen mottok 631 byggesøknader, som er en økning på 10,1% fra Kommunen behandlet søknadene godt innenfor lovpålagte frister. Det er utført 22 tilsyn på byggeplasser og det ble gitt 10 pålegg om retting. Fylkesmannen i Buskerud behandlet 11 klager fra Hol kommune. Av klagesakene fikk Hol kommune medhold i 10 av sakene. 1 sak ble omgjort. Byggesaksavdelingen gjennomførte våren 2014 en «åpen dag» på servicetorget. Her kunne aktuelle søkere på mindre byggetiltak få hjelp av saksbehandler til utfylling av søknader. I 2014 ble det arbeidet med 27 reguleringsplaner. Det ble ferdigbehandlet en områdeplan og fem detaljreguleringsplaner. Det ble vedtatt fem mindre endringer av planer. I 2014 ble det søkt om 35 delinger av eiendom. Mange av fradelingssøknadene er dispensasjoner og trenger politisk behandling. Det er gjennomført generelt vedlikehold av kommunal park og grønt i Det gjelder spesielt årlig sommervedlikehold av Ustedalsfjorden Rundt, samt utvidet drift og vedlikehold av det nyoppussede Geilo sentrum. Opprenskning av grøntområde Håkonsettjødn i Hovet er også gjennomført. Eiendomsmelding for Hol kommune 2014 ble behandlet. Arbeid med salg av bygningsobjekter fortsatte i Hol brannvesen har hatt 111 utrykninger. Det ble gjennomført branntilsyn på 36 særskilte brannobjekter, 1144 feiing, tilsyn og inspeksjon av bolighus og 1572 feiing, tilsyn og inspeksjon av fritidsboliger. Hytte under bygging i Sudndalen Hol kommune har i 2014 overtatt en del nytt VA-ledningsnett i forbindelse med eksisterende og gjeldende «Hovedplan vannforsyning» og «Hovedplan avløp og vannmiljø». I tillegg er det inngått flere nye utbyggingsavtaler med private aktører for kommunal overtakelse ved ferdigstilling av VA-anleggene. VA Lien Teknisk sekretariat har behandlet 219 søknader om fritak fra kommunale avgifter og gebyrer, 22 tilbyggsaker som krever økning av VA-gebyrer, 150 tilkoblingssaker og 11 tilkoblingsaker hvor tilkoblingen ikke er meldt Hol kommune. 16

17 Medarbeiderperspektivet Det ble tildelt kr ,- i stipendmidler, og utbetalt kr ,- i forbindelse med ulike videre- og etterutdanningstiltak i Hol kommune hadde totalt to lærlinger i 2014, begge innenfor helsefagarbeider. I tillegg til nedbemanning i etatene vedtok kommunestyret at det skulle vurderes en reduksjon av antall stillinger i sentraladministrasjonen. Reduksjonen er: Kultur- og oppvekstetaten: 11,7 stillinger Helse- og sosialetaten: 1,3 stillinger Teknisk etat: 2 stillinger i permisjon er ikke erstattet i 2014 Sentraladministrasjonen: 5 stillinger Svar på ordleken på s. 4 Disse navnene kan du finne: Holsfjorden Vedalen, Hovet, Urevassbotn, Einset, Lien, Leino, Hol, Eggen, Strandavatnet, Odnak, Foss, Dagali, Myrland, Holet, Ruken, Veidal, Feten, Ossjøen, Økle, Kikut, Skurdalen, Geilo, Bry, Ruud, Ustaoset, Sudndalen, Fløto, Eima, Rust. 17

18 Økonomiperspektivet Regnskaps- og årsmeldingsdokumenter finnes på hol.kommune.no Etter flere år med høyt investeringsnivå (540 mil. kr siste 5 år), stagnasjon/reduksjon i skatteinntekter og reduserte inntekter fra kraftrettighetene og egenproduksjonen av kraft, er det tegn som tyder på at Hol er i ferd med å endre kursen til det bedre. Fra 2013 til 2014 er det en høyere inntektsvekst enn utgiftsvekst. Netto driftsresultat viser hvor mye kommunen kan disponere til investeringer og avsetninger etter at løpende driftsutgifter og netto renter og avdrag på lån er betalt. Pila for Hol kommune peker i riktig retning, og resultatet er bedret fra -8,3 prosent i 2013 til -4,3 prosent i I snitt siste 5 år er resultatet 0,6 %. Inntektene fra energisektoren har stor betydning for Hol kommune. Strømprisene har vært lave de siste par årene. Hol kommune sine kraftrettigheter forvaltes av Ustekveikja Energi AS. Over halvparten av investeringsvolumet er lånefinansiert, en fjerdedel er finansiert med fremmedkapital (tilskudd, refusjoner momskompensasjon) og en femtedel er dekket av egenkapital. I 2014 ble det tatt opp nye lån med 67,6 mill. kr. Kommunens lånegjeld økte således med 25,3 mill. kr. og ble bokført med 436,8 mill. kr. i Kapitalutgiftene (renter og avdrag på lån) beløp seg totalt til 51,3 mill. kr i 2014 Nettolånegjeld fordelte seg med kr pr. innbygger. Dette var om lag kr over landsgjennomsnittet. Fondsbeholdningen ble redusert med 115,0 mill. kr. fra 2010 til 2014, og var på 89,2 mill. kr ved utgangen av

19 8,5 5,0 4,4 3,7 2,8 2,1 2,0 2,7 2,3 2,1 2,5 1,1 2,0 1,5 1,2 1-0,5-1, Netto driftsresultat i pst av driftsinntektene -4,3 Hol Gj.snitt Hallingdal Gj.snitt Buskerud Gj.snitt alle kommuner 8,5-8,3 5,0 4,4 3,7 2,8 2,1 2,0 2,7 2,3 2,1 Hol kommune 2,5 1,1 2,0 1,5 1,2 1 Lånegjeld Kapitalutgifter -0,5-1, , , Mill. kr. -4,3 350, Netto driftsresultat i pst av driftsinntektene Hol Gj.snitt Hallingdal Gj.snitt Buskerud Gj.snitt alle kommuner 8,5 5,0 4,4 3,7 2,8 2,1 2,0 2,7 2,3 2,1 2,5 1,1 2,0 1,5 1,2 1-0,5-1, ,3-8,3 Mill. kr Mill. kr 268, ,3 191, , , Hol kommune Lånegjeld Kapitalutgifter 268, Mill. kr. 350, , , , , , , , , , Inntekter og utgifter , , Inntekter og utgifter Inntekter ,9 460,2 506,1 480,9 488,8 Utgifter 447,7 448,4 495,1 516,6 521, Hol kommune Lånegjeld Kapitalutgifter 411, , Mill. kr. 350, , , , , , , , Mill. kr Inntekter og utgifter Geilo Sentrum før og nå, gml foto er Arne E.Grøvo, det nye er Bjørn Furuseth 19

20 Informasjon til alle husstander Returadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol Fjellsikringskurs Kontaktinformasjon Hol kommune Tlf: faks Servicetorget: Kyrkjevegen 19 Kommunehuset: Ålmannvegen 8 Hallingdal Trykk AS - Fotgrafer: Bjørn Furuseth, Ingjerd Almås Anfinset, Petter Braaten, Bente Mastrup, Svein Gauteplass, Magnus Aasrum, Arnfinn Mørk, Hol kommune

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET...

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... 24 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET... 32 ØKONOMIPERSPEKTIVET... 38

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2010 1 Åpning av gangbrua ved Øyo, Otilia Ryo-Bergstad klipper snora sammen med ordfører Erik Kaupang Innledning Gjennomføringsgrad av nye og

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Hol kommune 2009 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2009 2 av Hol kommunes 6 OL-deltakere INNLEDNING I 2009 er det vedtatt og igangsatt store prosjekter. Renovering av Hol ungdomsskole

Detaljer

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol Hol kommune 2008 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2008 RÅDMANNENS INNLEDNING En oppsummering av 2008 viser at det er mye positivt som skjer i Hol kommune, men det er også noen

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Tromsø kommune Årsmelding 2002

Tromsø kommune Årsmelding 2002 Tromsø kommune Årsmelding 22 Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyse 4 Hovedoversikt drift 8 Tema Kort nytt 1 Miljøstatus 12 Kulturbyen for barn og unge 14 Landbruk i 1-års perspektiv 16 Rammeområdene

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Mål oppnådd i Mål: Full barnehagedekning: Resultat: Alle som ønsket det fikk tilbud om plass ved hovedopptaket Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere: Mål: 3 prosent.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 Handlingsplan for næringsutvikling 2015, vedtatt 29.4.2015. Side 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 4

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer