HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 RÅDMANNENS RESULTATVURDERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 RÅDMANNENS RESULTATVURDERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET..."

Transkript

1 Årsmelding 2013

2

3 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS RESULTATVURDERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET MEDARBEIDERPERSPEKTIVET ØKONOMIPERSPEKTIVET... 40

4 RÅDMANNENS RESULTATVURDERING Netto driftsresultat i Hol kommune for perioden var på 5,5 %. Driftsresultatet for 2013 var -8,2 %. Et tegn på en sunn kommuneøkonomi er at netto driftsresultat over en lengere periode ligger på mer enn 3 % av driftsinntektene. Resultatet for 2013 gjenspeiler et svært høyt aktivitetsnivå på investeringssiden og et høyt utgiftsnivå på tjenesteytingen (jf. KOSTRA-tall). Konsekvensene er en høy lånegjeld og et høyt forbruk av egenkapital (fond). I tillegg ble energiinntektene for 2013 betraktelig lavere enn forventet. Prognosene viser at denne trenden vil vedvare i årene framover. Med endret økonomisk handlingsrom blir utfordringen framover å gjennomføre de strategier som er vedtatt i gjeldende handlingsprogram (strategidokument): Kostnadseffektivisering Økt inntektsgrunnlag Dempe investeringsaktiviteten Opprettholde tjenestekvaliteten på dagens nivå Rekruttere medarbeidere med riktig og god kompetanse Styrke egenkapitalen Redusere lånegjeld Strategiene må konkretiseres med tiltak som muliggjør en tilpasning til de endrede økonomiske rammebetingelsene. Det må vedtas klare mål for strukturendring og en effektiv organisering av tjenesteytingen. Regnskapsåret 2013 ble avsluttet med et netto driftsunderskudd på 40,7 mill. kr, dvs.5,3 mill. kr mer enn budsjettert. Merforbruket ble finansiert av egenkapitalen (fond) slik at det endelige regnskapsresultatet ble 0 kr. Regnskapsresultatet har en slik sammensetning: netto mindreforbruk sektorene mindreinntekter energiomsetning mindreinntekt skatt og rammetilskudd (frie inntekter) mindreforbruk renteinntekter, renter og avdrag på lån 9,1 mill. kr -15,3 mill. kr -1,4 mill. kr 7,6 mill. kr Sektorresultatet på 9,1 mill. kr fordeler seg slik: sentraladministrasjonen 1) kultur- og oppvekstetaten helse- og sosialetaten teknisk etat 13,0 mill. kr 3,4 mill. kr -5,2 mill. kr -2,1 mill. kr 1) Redusert avsetning til disposisjonsfondet med 6,6 mill. kr for å dekke det reelle regnskapsunderskuddet og inntektsføring av pensjon (premieavvik og premiefond) med 3,8 mill. kr forklarer 10,4 mill. kr av mindreforbruket. De øvrige 2,6 mill. kr knytter seg til friluftsliv, reklame/profilering, personellforsikringer, bruk av bundne fond og redusert overføring til investeringsregnskapet vedrørende finansiering av avdrag på startlån. 1

5 I 2013 ble det bokført investeringsutgifter med 117,2 mill. kr. Av store prosjekter kan nevnes: gatebruksplan Geilo med 39,6 mill. kr tilrettelagte boliger/omsorgsboliger med 19,3 mill. kr vann og kloakk med 14,7 mill. kr barnehage på Geilo med 12,6 mill. kr bil- og maskinpark (brannvesen) med 9,4 mill. kr Øyovegen-Langehaugvegen med 6,5 mill. kr utomhusarbeid/rehabilitering skole med 5,5 mill. kr Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert resultat på 1,8 mill. kr. Fondskapitalen er på 116,2 mill. kr og lånegjelden er på 431,5 mill. kr, hvorav 19,8 mill. kr gjelder Kleivi Næringspark og 0,2 mill. kr. Felleskjøkkenet. Hol kommune har medarbeidere som, med utgangspunkt i verdiplakaten, setter brukerne i fokus. Det er utarbeidet en metodikk, trafikklysmetodikken, som brukes i gjennomføringen av etiske diskusjoner på alle arbeidsplasser. Slike diskusjoner gjennomføres minst en gang i året. Statistikk viser at det er flere kvinner (76 %) enn menn (24 %) tilsatt i Hol kommune. På ledernivå (lederteam og mellomledergruppa) er fordelingen 59 % kvinner og 41 % menn. Dyktige medarbeidere er suksessfaktoren for å kunne tilby gode tjenester. Resultatet av dette blir fornøyde brukere. Det er god grunn til å takke medarbeiderne for innsatsen i

6 VIKTIGE BEGIVENHETER Eksempler på begivenheter som har skjedd i Hol kommune i 2013: Offisiell åpning av Geilo nye sentrum; «gågate» og amfi» 4. oktober. Hellbillies underholdt i det nye amfiet. Hol kommunes kultur- og idrettsstipend for 2013 ble tildelt Mette Paalgard og Andrè Fjørtoft Bjørnstad for glassblåsing og hundekjøring. Hol kommunes kulturpris for 2013 ble tildelt Arne Skogheim, lokalhistoriker og tidligere ordfører. Ungdommens kulturmønstring ble gjennomført med rekordoppslutning. 14 omsorgsboliger tilpasset eldre og demente, samt 7 boliger for barn og unge på Kringlemyr ble ferdigstilt i januar og offisielt åpnet i 24. april. Den eldste delen av Høgehaug ble revet for å gi plass til et nybygg som skal stå ferdig i Uteområdet ved bibliotek og skoleområdet på Geilo ble renovert. Geilo barnehage på Lund gård ble tatt i bruk 5. august.. Filmproduksjon av «Bli med sangen» i samarbeid med skolene. Opptakene ble gjort i amfiet på Geilo. Tiltaket er et vennskaps-/ anti mobbing prosjekt. Bygdeboka «Hol Amerika. Forteljinga om utvandringa frå Hol i Hallingdal » ble lansert. Øyovegen trinn II ble ferdigstilt med ferdigbefaring i oktober. Hol brannvesen kjøpte inn to kombinerte brann- og redningsbiler og en vanntankbil. To private bedrifter ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Forslag til ny kommuneplan arealdelen ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Reguleringsplanen for skole- og idrettsområdet på Geilo ble ferdig. 3

7 RESULTATOPPNÅELSE TERTIALRAPPORTER Gjennomført som planlagt Avvik Blir iverksatt i 2013 Drift Revisjon av Kommunedelplan for trafikksikkerhet Utredning kalde/varme senger Revisjon av ROS-analyse /Beredskapsplan/kriseledelse Kommuneplan, arealdel Bolyst-prosjekt «Hallingdal 2020» Boplikt: Ny sammenstilling Matrikkel + Folkeregister for Geilo Utarbeide klima- og energiplan for Hol Varmeplan for Geilo Holsreguleringen- ny/revisjonssak Miljøsertifiseringer av bedrifter. Boligutredning Reg.plan for skole-idrettsområdet på Geilo ferdigstilles Områderegulering Ustaoset sentrum ferdigstilles Områdereg. Vestlia turistområde Utarbeide næringsplan (jfr. Planstrategi) Gjennomføre partnerskapsavtalen mellom Hol kommune og Visit Geilo Prosjekt stier og løyper Gjennomføre medarbeiderundersøkelse Gjennomføre brukerundersøkelser Lønnspolitisk plan revideres Vurdering av eiendomsskatt for hus og hytter som grunnlag for såkalt "fellesgodefinansiering" Forebyggende tiltak mot mobbing Felles løft for tidlig innsats Organisering av PP-tjenesten og logopedtjenesten Utarbeide kommunedelplan for kultur Vedtatt innsparingsmål fra 2011 med inntil 10 % reduksjon av bemanningen i barnehagene og 10 % reduksjon i rammetimetallet i skolene, gjennomføres i løpet av Vurdering av skolestruktur og barnehagestruktur i samband mes strategikonferansen Sak vedr. tilstandsrapport vedr. skolen, se nov.møte k.styret Revidering av kommunestyresak 46/10: Utviklingsbehovene i idretts- og skoleområdet på Geilo. Nytt ventilasjonsanlegg for behandlingsbasseng Geilotun, Geilo. Utarbeide en strategi for forebyggende arbeid i kommunen. Gjennomføre prosjekt Fritid for alle i Hol Sikre en effektiv meldingsutveksling mellom PLO, legetjeneste og spesialisthelsetjenesten Bedre kompetanse innen psykisk helse både i PLO tjenesten Utarbeide tjenestebeskrivelse for i PLO tjenesten Rullere plan for psykisk helse Legge til rette for at mest mulig av rehabilitering kan gjennomføres i pasientens eget hjem. Rullere plan for Legetjeneste Innføre nødnett og nytt legevaktsnummer Starte planlegging av Familiens hus på Geilotun. Vurdering av gebyrregulativet for reguleringsplaner som ikke er i samsvar med kommuneplanenes arealdel med tanke på selvkost Ferdigstilling av «Hovedplan for kommunale veger». Ferdigstilling av «Vedlikeholdsplan for kommunale veger». Oppruste og asfaltere eksisterende kommunale veger jf vedlikeholdsfond kommunale veger. Årlig sommervedlikehold av Ustedalsfjorden Rundt. Vedlikehold av grøntområde Håkonsettjødn, Hovet Knutepunktutvikling Geilo stasjon. Vurdering og gjennomføring av salg av kommunal bygningsmasse jf K-sak 102/12 (Public360, 12/03870). Vurdering og fremleggelse nye forslag til omsetning av eiendom i perioden Oppdatering og revidering av Hovedplan Vannforsyning. Oppdatering og revidering av Hovedplan Avløp og vannmiljø. Ferdigstillelse av VA-norm for Hol kommune. Oppretting av eiendomsavdeling 1. tertial 2. tertial 3. tertial 4

8 Investering P020- Omsorgsbolig Hol stasjon P021- Omsorgsboliger med tilhørende infrastruktur og utomhusareal (Kringlemyr 8). P023- Utvidelse av Grønlie boligfelt, Hol P024/025/048- Utomhusplan skoleomr. Geilo P028- Trafikksikkerhetstiltak Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. P046- Lund Gård barnehage P072- Øyovegen trinn II inkludert VA (Øyo-fabrikk til og med Langhaugvegen). P114- Gatebruksplan Geilo sentrum Fase I P115- Gatebruksplan Geilo sentrum fase II P116/117- Gatebruksplan Geilo sentrum fase III P186- Utvidelse Hegnavegen m/fortau P198- Høgehaug bo- og behandlingssenter P073- Fremskaffelse av forbedret varsling/fjernstyring vannverk og renseanlegg i østre dalføre. P123- Avløpsledning Gullsteinvegen-Hjamlevegen. P172/185- VA-nett Geilo sentrum P183/184- VA Lien P187- Utvidelse av Hol Vannverk P188- Ny Pumpestasjon badeplass Hol. P197- Hovedledning kloakk Geilo Øst Parsell 2. P113- Fremskaffelse av nye kombinerte brann- og redningsbiler for Hol brannvesen. P113- Anskaffelse og fremskaffelse av ny tankbil for Hol brannvesen tertial 2. tertial 3. tertial Kommentarer til tiltakene er med under de enkelte perspektiv. 5

9 SAMFUNNSPERSPEKTIVET Samfunnsperspektivet bygger på en forståelse av kommunen som en sentral aktør i forhold til å utvikle kommunen i den retning innbyggerne ønsker. Det skal legges til grunn for forvaltning, tjenesteproduksjon, strategisk planlegging og næringsutvikling. POLITISK VIRKSOMHET Kommunestyret har hatt følgende sammensetning i 2013; 12 kvinner, 9 menn Tony Arild Kjøl Ordfører Høyre Ingjerd Almås Anfinset Varaordfører Høyre Hanne B. Lindbak Haatuft Høyre Jon - Andreas Kolderup Høyre Even Grue Rygg Høyre Rigmor Grue Rygg Høyre Ann - Kristin Solberg Høyre Inger - Brit Vindegg Høyre Mari Fjørtoft Bjørnstad Arbeiderpartiet Harald Havikhagen Arbeiderpartiet Sissel Hovland Arbeiderpartiet Erik Kaupang Arbeiderpartiet Anbjørg Næsse Arbeiderpartiet Trine Raknes Arbeiderpartiet Petter Rukke Arbeiderpartiet Jan Arne Øen Arbeiderpartiet Sigrid Simensen Ilsøy Senterpartiet Hallvard Lilleslett Senterpartiet Solveig Håtveit Markegård Kristelig folkeparti Line T Sperrevik Persson Fremskrittspartiet Mathias Eide Sataøen Venstre Kommunestyrene blir overført på Radio Hallingdal og sakspapirer og møteprotokoller blir lagt ut på kommunens internettsider Hol kommune har innført papirløse møter. Fra og med mai 2013 blir innkalling og sakspapirer sendt elektronisk ved at alle dokumenter (med unntak av dokument unntatt offentlighet) er tilgjengelig på Ipad. Alle faste representanter og 1. og 2. vara til utvalg har fått utdelt Ipad der en særskilt applikasjon er installert. Biblioteket vil ikke lenger ha sakspapirer, men gi tilgang til sakspapirene elektronisk via publikums-pc er. Kommunestyret og de ulike utvalgene har behandlet en rekke saker. Tabellen under viser utvikling i antall saker fra

10 Saker i utvalg Kommunestyret Formannskap Kommuneplanutvalget Utvalg for plan og utvikling Hovedutvalg helse og sosial* 15 Hovedutvalg kultur og oppvekst* 15 Utvalg for kultur og levekår Partssammensatt utvalg *Hovedutvalg helse og sosial og Hovedutvalg kultur og oppvekst ble slått sammen til Utvalg for kultur og levekår i Tabellen viser at det er stor forskjell i saksmengden mellom de ulike utvalgene. Antall saker har minket i kommunestyret og i de fleste utvalgene. Det høye antallet saker i kommunestyret i 2011 kan forklares ved at det var kommunestyrevalg og påfølgende valg til nemder og utvalg. I utvalg for plan og utvikling har godt arbeid over flere år gjort at kommunen er ajour. I tillegg er det mindre press i byggeaktiviteten. Antall saker i formannskapet var høy i 2012 fordi salgs- og skjenkebevillingene (ca. 60) må fornyes hvert 4. år. Det blir i Hol kommune gjort året etter kommunevalget. Tabellen under bekrefter at antall delegerte saker økte i Delegerte saker fordelt på utvalg Formannskap Utvalg for plan og utvikling Utvalg for kultur og levekår 20 9 Partssammensatt utvalg Samlet antall delegerte vedtak Det ble gjennomført strategikonferanse 9. og 11. april Deltakere på konferansen var kommunestyret, medlemmene i utvalgene og lederteam. Rådmannen la fram årsmelding for Tema for 9.april var skole og barnehage. Det ble vist til de overordnede styringsdokumentene og målene for skolene og barnehagene i Hol. Hovedfokuset var kvalitet i barnehage og skole. Det ble vist til resultater og hvilke ressurser man har. I tillegg ble barnehage- og skolestrukturen berørt skole på Geilo var ett av områdene som det skulle jobbes videre med. Fra helse- og sosialetaten ble det orientert om status, utfordringer og prioriteringer. Det ble informert om folkehelse i Hol, og det ble informert fra Hallingdal lokalmedisinske tjenester. Det er grendeutvalg i alle bygdene. Grendeutvalgene er opprettet av kommunestyret og skal engasjere seg i saker i egen bygd. Grendeutvalgene er bindeleddet mellom bygdefolk og politisk nivå. Det ble i 2013 utbetalt kr ,- til hvert av de åtte grendeutvalgene i Hol kommune. I tillegg fikk Holet og Moen grendeutvalg innvilget tilskudd på kr til tiltaket «Bedre badestrand». Vedtektene krever ingen årsmelding. Midlene blir brukt til diverse trivselstiltak i bygdene. Ungdomsrådet i Hol består av valgte medlemmer fra Hol ungdomsskole, videregående skole, kulturskole/fritidsklubb, NTG og idrettslagene i kommunen. Ungdomsrådet i Hol har 7

11 begynt et samarbeid med de unge politikerne i kommunestyret. Høsten 2013 lagde Hol ungdomsråd manus til skuespillet «Skummelt oppdrag». Skuespillet viser hva ungdomsrådene arbeider med. I tillegg til det lokale ungdomsrådet har også Hol kommune hatt ansvar for oppfølging av Hallingdal ungdomsråd. Arbeidet i rådet har hatt et tett samarbeid med Regionrådet for Hallingdal og satsingsfelt som er forankret der. Hol kommune har en egen eierskapsmelding med plan for eierskap i selskap der kommunen er eier eller medeier. Gjennom meldingen blir kommunen mer bevisst sin rolle fordi det blir en tydeligere eierstrategi. I 2013 skulle det vurderes å endre eierstrategien i Hallingdal Kraftnett AS fra politisk til økonomisk motivert, tilby andre kommuner og fylkeskommuner medeierskap i Hardangerviddatunnelene AS og arbeide for å sikre alle aksjene i Geilo informasjonssenter AS. Ordføreren arrangerte i 2013 månedlige frokostmøter. Møtene er åpne for alle, men det er hovedsakelig representanter fra næringslivet som har møtt. Møtene har vært godt besøkt. OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Kommuneplan, samfunnsdelen, inneholder visjoner, hovedmål og strategier for kommunen fram til Den har 14 visjoner for kommunens arbeid. De 14 visjonene er videre i årsmeldingen uthevet i blått. Det skal være en positiv befolkningsutvikling i Hol kommune Den hadde Hol 4452 innbyggere. Dette er en økning på fire personer fra året før (4448). Det var i 2013 en positiv nettoinnflytting, men et negativt fødselsoverskudd. I 2013 var det en svak befolkningsvekst i Norge. Nettoinnvandringen fra utlandet står hovedsakelig for folkeveksten. Hol kommune deltar i Regionrådets bolystprosjekt «Hallingdal 2020». Hallingdal 2020 er et rekrutterings- og bolystprosjekt med mål om å styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. Prosjektet jobber spisset mot de tre målgruppene HytteHalling, Ung Halling og Kvinne 28. Hol kommune har siden 2010 gitt et tilskudd til unge boligsøkende under 35 år på kr ,- ved førstegangsetablering i egen leilighet / bolig i kommunen. Denne ordningen ble vedtatt både for å gjøre det lettere for ungdom å etablere seg, men også for å trekke ungdom til kommunen. 43 søkere mottok tilskudd i Til sammen har 113 mottatt tilskudd i løpet av fire år. To av disse har valgt å betale tilskuddet tilbake for å flytte. I desember 2013 vedtok imidlertid kommunestyret å avvikle tilskuddsordningen. Kr. 1,5 mill. ble bevilget og tildelt de 17 søknadene som var mottatt pr. 12. desember Hver søker fikk kr ,-. Hol kommune har i 2013 videreført sitt aktive arbeid med oppfølging av boplikten. Opplysninger fra folkeregisteret og matrikkelen ble samkjørt. Det har ikke medført nye bopliktsaker med videre pålegg. Det er sendt ut 11 brev med forespørsel om redegjørelse. I de 8

12 fleste tilfellene viser det seg at det er arv som er årsak til at boligen ikke er bebodd. Formannskapet har i 2013 behandlet fire søknader om konsesjon samt to klager på pålegg om konsesjon. To saker er oversendt Fylkesmannen. I april falt det dom for eiendommen Hegnavegen 45 i Lagmannsretten. Eier av eiendommen hadde stevnet staten angående boplikten. Stevner vant ikke frem med sin sak. Dommen var enstemmig. Saken ble anket til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg besluttet å ikke fremme anken. I perioden er det vedtak om å bosette 3-5 flyktninger årlig. I 2013 ble det bosatt 5 flyktninger. Kommunen har fått flere forespørsler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette flere enn det er vedtak på, men på grunn av vanskelig arbeidsmarked har kommunen valgt å holde seg til vedtaket. De siste fem årene er det bosatt 30 flyktninger. Sju av disse har kommet på familiegjenforening. Flyktningene har kommet fra Eritrea, Etiopia, Somalia, Myanmar, Thailand og Afghanistan. Det er sesongarbeidere hvert år i Hol kommune. Mange av disse veksler mellom vinter- og sommerrelatert arbeid og blir gjerne værende i kommunen over flere år. Det ble ikke gjennomført dialogmøte mellom sesongarbeidere og Hol kommune i Hol kommune skal ha varierte, attraktive og trygge arbeidsplasser Hol kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune og kan gi bistand i forbindelse med etablering, bedriftsutvikling, prosjekter med mer. Hol kommunes egen støtteordning for bedriftsetablering og næringsutvikling er det kommunale næringsfondet. Næringsfondet er et viktig virkemiddel og støtteordning for lokal bedriftsetablering og næringsutvikling. Næringsfondet tilføres årlig midler fra kraftfondet slik at det pr. 1/1 hvert år tilføres fondet inntil 3 mill. kroner. Det ble i 2013 gitt tilskudd til nyetableringer og utviklingsprosjekter på til sammen 3 mill. kroner. I 2013 kom det inn 43 søknader, og det ble innvilget 26 tilskudd, blant annet til Åkerstølen, Dagali Utvikling, Hallingstuene, samt flere nyetablerere. Samlet sett ble det gitt betydelig tilskudd til utviklingstiltak i landbruket. Reiselivet har stor økonomisk betydning for både Geilo og hele Hol kommune. Reiselivet utgjør ca. 700 faste arbeidsplasser. I 2013 hadde Hol totalt hotellovernattinger. Det er en tilbakegang på 3,4 % fra Antall gjestedøgn på camping/hyttegrend/leiligheter i 2013 var Tallet holder seg stort sett stabilt og opprettholder Hol sin posisjon som en betydelig reiselivskommune. I et mer nyansert bilde ser man imidlertid at Hol stagnerer i forhold til konkurrerende destinasjoner, som øker sine markedsandeler. Reiselivet påvirkes av konjunktursvingninger og trender. Nye krav til markedstilpasning gjør at overnattingsbedriftene er avhengige av å kunne omstille produktet sitt for å møte stadig tøffere konkurranse. Dette krever store investeringer, men driftssituasjonen hos de fleste hotellene gjør det spesielt utfordrende å frigjøre kapital til investeringer i egen bedrift. De arealmessige utfordringene, kombinert med at fritidsboliger i stadig større grad etableres nært hotellene har ført til at Hol kommune i løpet av 2013 har gjennomført en analyse om forholdet 9

13 mellom «varme og kalde senger». Saken om nye arealpolitiske prinsipper som følger rapporten har flere krevende utfordringer, men gir også mulighet til å tenke nytt. Hol kommune som reisemål har en stor utfordring i å møte konkurransen fra øvrige destinasjoner i inn- og utland, og behovet for å tenke nytt og stå samlet er viktig. Hol kommune har støttet reiselivet direkte gjennom flere samarbeidsprosjekter. Revidert partnerskapsavtale mellom Hol kommune og Visit Geilo ble vedtatt i Målsetningen er å sikre en god og langsiktig utvikling av Hol kommune som reisemål. Partnerskapsstyret følger det pågående partnerskapet og påser gjennom faste møter at partnerskapsarbeidet er i henhold til avtalens visjoner. Det nye Geilo sentrum fremstår som en viktig attraksjon for reiselivsbedrifter og andre aktører i Geilo-området. Når det gjelder handelsnæringen har det etablert seg flere nye forretninger i 2013 og noen eksisterende forretninger har utvidet virksomheten. Samferdsel og arbeidsgiveravgift er utfordringer knyttet til næringslivet. Reiselivsnæringen peker på det man kaller en urettferdig politikk knyttet til arbeidsgiveravgift, der noen av konkurrentene i andre regioner er tilgodesett med en lavere prosentandel og dermed gis et betydelig konkurransefortrinn. Kleivi Næringspark er et område med store og små bedrifter på grensen mellom Ål og Hol. Det er de senere årene investert mye i ny infrastruktur, og det er åpnet for nye næringsareal. Gjennom sitt eierskap i næringsparken har Hol kommune bidratt vesentlig til disse investeringene. Hol kommune samarbeider med Ål kommune om å støtte Kleivi i sitt utviklingsarbeid. Det er satt i gang arbeid med å utarbeide reguleringsplan for industriområde på Vøllo. Reiselivssenteret på Geilo er etablert med sentrale aktører innen reiseliv og naturforvaltning, som bl.a. Hol kommune gjennom turistinformasjonen og nasjonalparklandsbykontoret, restauranten EKTE, Statens naturoppsyn, nasjonalparkforvalter for Hallingskarvet, Visit Geilo AS. I 2013 kjøpte Hol kommune aksjene fra Hol sparebank og er nå eneeier av bygget. Dette kan gi nye muligheter for utvikling av senteret. Geilo informasjonssenter AS drives fortsatt som et AS. Hallingdal Etablerersenter er et tilbud til den som trenger rådgivning i forbindelse med å starte og drive egen virksomhet. Etablerersenteret drives av kommunene i Hallingdal i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Kontoret er lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol, men senteret driver også utadrettet virksomhet for etablerere. I 2013 var det 25 etablerere fra Hol kommune som fikk rådgivning fra senteret. Ni av disse gjennomførte etablererkurs. Høsten 2012 ble det etablert et høgskoletilbud i Hol. Geilo bibliotek er dermed blitt et studiesenter. Studentene er tatt opp som studenter ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (HISF). Av ni påmeldte studenter har åtte gjennomført studiet i raskere tempo enn studieplan tilsa. Høsten 2013 fulgte dermed kun en student det faglige opplegget med studieslutt etter første halvår Kommunestyrets finansiering av høyskoletilbudet utløper etter første halvår 10

14 2014. Avtalen med HISF utgår samtidig. Det er dermed ikke tatt inn nye studenter i opplegget. Evaluering og rapport fra satsningen utarbeides og legges frem for kommunestyret i Bibliotekene i dalen samarbeider fortsatt med Fylkesbiblioteket om Livslang læring og ønsker å utvikle alle bibliotekene til arenaer for deltidsstuderende i Hallingdal. Det skal være attraktivt å bo i Hol kommune Hol kommune foretok i 2013 en opptelling av private og kommunale boligtomter i alle grender i kommunen. Det er et mål at det skal være tilgjengelige byggeklare tomter i alle grendene i kommunen. Opptellingen viste at det er ubebygde ledige tomter i alle grender. Hvor attraktive tomtene er, kan være vesentlig for om de er aktuelle for utbygging. Et eksempel på dette er de tre tomtene i Geilolie boligfelt der tre nye eneboliger er etablert. Tomtene ble raskt omsatt og igangsatt bygd etter at de i flere år hadde blitt hold igjen av grunneier. I Skurdalen, ved Sveinunggard, er det tilrettelagt for tre nye boligtomter. Det er gjennomført grunnerverv og prosjektering. I 2012 vedtok kommunestyret at eventuelt nye boligtomter i Skurdalen skal vurderes i samme området. Tiltaket ble ikke prioritert ved årets behandling av budsjett, handlings- og økonomiplan I Holet er Grønlie boligfelt snart fullt. Reguleringsplan «Utvidelse av Grønlie boligfelt» fra 2012 gir mulighet for utvidelse vestover fra eksisterende boligfelt med 15 nye boligtomter. Forprosjektering og kostnadsevaluering/kvalitetssikring ble gjennomført i Grunnerverv for tiltaket er påstartet, men har blitt forsinket pga. enkelte grunneierutfordringer. Tiltak for opparbeidelse av nye tomter i Grønlie boligfelt ble ikke prioritert ved årets behandling av budsjett, handlings- og økonomiplan , men arbeidet med grunnerverv utvidelse Grønlie boligfelt fortsetter i I forbindelse med vedtatt planstrategi vedtok kommunestyret å utsette utarbeidelse av et kommunalt boligfelt på Geilo. Det ble prioritert å regulere en gang-sykkelvei og industriområde på Vøllo før det startes på et kommunalt boligfelt. På Haugastøl har kommunestyret vedtatt at tomter i det kommunale boligfeltet skal gis bort gratis til unge under 35 år dersom de bosetter seg der og under forutsetning av at de bekoster teknisk infrastruktur selv. Det er ingen aktuelle søknader. Tabellen viser byggeaktiviteten for ene og to- mannsboliger i kommunen de siste 12 årene. Område Dagali Haugastøl-Ustaoset Holet-Hovet Skurdalen Sudndalen-Myrland Geilo Utenfor utsnitt Totalt Antall igangsettingstillatelser på nye eneboliger og to- mannsboliger gitt i de ulike sonene i perioden

15 Det bygges få ene- og tomannsboliger i Hol kommune. Det har vært lav byggeaktivitet etter toppårene 2006 til Det tok seg noe opp i 2013 med bygging av seks enheter. Hol skal være en av landets beste hyttekommuner Hol kommune er en av landets største hyttekommuner. Det er imidlertid en utfordring å finne et nøyaktig antall hytter i kommunen. Dette er både fordi definisjonen på ei hytte er uklar (f.eks.stølsbuer) og pga. ufullstendige data i matrikkelen. Tallene er så nøyaktige som en kommer. Tallene viser hvor mange registrerte bygninger med koden fritidshytte en har i matrikkeldatabasen. En ny fritidshytte blir opprettet i matrikkeldatabasen når det foreligger en gitt byggetillatelse. I følge matrikkelen var det pr januar 2014 i Hol kommune 5618 hytter. Hytter er her definert som hytter/fritidshus (5242) og stølsbuer (376), da de fleste stølsbuer i dag brukes som hytter/fritidshus. Område Hytter Stølsbuer Totalt Dagali Seterdalen Haugastøl-Ustaoset Holet-Hovet Skurdalen Sudndalen-Myrland Geilo Andre områder Totalt Tab 1. Antall hytter og stølsbuer fordelt på soner hentet fra gjeldende kommuneplans arealdel. Tabell 2 viser hvordan hyttebyggingen har utviklet seg i de ulike sonene de siste årene. En ser at hyttebyggingen hadde en topp , for så å gå jevnt ned igjen mot I 2013 har dette tatt seg noe opp. Område Dagali Seterdalen Haugastøl-Ustaoset Holet-Hovet Skurdalen Sudndalen-Myrland Geilo Utenfor utsnitt Totalt Tab 2. Antall igangsettingstillatelser på nye hytter gitt i de ulike sonene i perioden Hol kommune gjennomførte i 2013 et åpent møte med hytteeiere i kommunen. Det ble lagt til en lørdag i vinterferien og var besøkt av 60 deltagere. På møtet ble det blant annet 12

16 informert om stier og løyper, avfallshåndtering, gatebruksplan og Hardangerviddatunnelen. Hyttevelforeningene i Havsdalen og Myrland presenterte sitt arbeid. Hol kommune har fortsatt arbeidet med å gi hyttene i kommunen adresse. I 2013 ble det vedtatt14 nye veinavn i kommunen. Pr dags dato har om lag 90 % av bygningene i Hol kommune offisiell adresse Hol kommune har hatt et to-årig prosjekt knyttet til stier og løyper i kommunen. Statusrapport ble ferdigstilt i slutten av 2013, og vil bli behandlet videre. Prosjektet er avsluttet, og gått inn i kommunens daglige arbeid. Det er ni løypeområder i Hol kommune der hver enkelt er ansvarlig for egen løypeproduksjon i henhold til kommunens sti- og løypeplan. I vintersesongen 2013/14 vil det totalt i hele Hol kommune bli kjørt ca. 500 kilometer med skiløyper. Løypeområdene er forholdsvis ulike i organisasjon, arbeidsmetoder og finansiering. Kommunen har overtatt det administrative og økonomiske ansvaret for løypenettet på Geilo. I 2013 ble skilting av løypenettet på Ustaoset ferdigstilt. Hol kommune betaler tilskudd tilsvarende ca. 50 % av produksjonskostnaden i de enkelte løypeområdene. I 2013 brukte Hol kommune netto ca. kr. 4,9 millioner på arbeidet med stier og løyper i kommunen, blant annet til grunneierkompensasjon og tilskudd til løypeområdene. Det ble utbetalt grunneierkompensasjon på ca. kr. 1,1 millioner for preparering av løypenettet. Løypeområdene fikk i 2013 et tilskudd fra kommunen på ca. kr. 1,1 mill. Løypeproduksjonen på Geilo kostet ca. kr. 2,6 millioner og det ble for 2013 satt et inntektsmål på 1,3 millioner. Det ble innbetalt ca. kr. 1, 3 millioner som inkluderte ca. kr fra Geilo idrettslag. Nye tiltak for medfinansiering er bl.a. næringsavtaler (AS) og SMS ordningen. Det er innbetalt ca. kr ,- fra utbyggerne på Kikut i forbindelse med utbyggeravtaler. Det er et mål i ny kommuneplan som er under arbeid å få til flerpartsavtaler. Det er avtaler mellom grunneier og kommunen om økonomisk bidrag til løypeproduksjon. I 2013 ble det arbeidet med slike avtaler. Områderegulering for Ustaoset sentrum ble vedtatt. En ny reguleringsplan for Ustaoset gir muligheter for en bærekraftig utvikling i området. Den sikrer og Skarverennstrasèn. Turistsjefstillingen ble i 2013 overført til Visit Geilo. Hol kommune betaler et økonomisk tilskudd til Visit Geilo for å opprettholde turistsjef i Hol og for å sikre et godt samarbeid. I 2013 ble det inngått samarbeid mellom Hol kommune, Buskerud Fylkeskommune (BFK) og Gjensidigestiftelsen for skilting og merking av sommerstier. Prosjektet løper fra 2013 til Frivillige lag og organisasjoner kan søke om midler til innkjøp av skilt, hvor ¾ dekkes av BFK/Gjensidigestiftelsen og ¼ av kommunen. Organisasjonene bidrar selv med dugnadskrefter og kommunen har det koordinerende ansvaret for bl.a. å sikre gyldige grunneieravtaler, drifts- og vedlikeholdsavtaler og at arbeidet utføres i tråd med gjeldende kommunedelplan for stier og løyper. I 2013 søkte tre organisasjoner om midler for totalt kr ,-. Alle søknadene ble innvilget, og arbeidet utføres sommeren 2014 på Holsåsen, Ustaoset og i Dagali. 13

17 Geilo skal være et sted der både fastboende og turister trives Geilo er både et lokalsamfunn med historiske og kulturelle røtter og et nasjonalt og internasjonalt reisemål for turister. Lokalsamfunnet lever med og av reiselivsvirksomhet. Etter en del år med ekspansiv turistutvikling har Hol kommune fokus på fastboende ved å legge til rette for boligutbygging, følge opp boliger som blir brukt som fritidsboliger og gjennomføre gatebruksplanen på Geilo. Gatebruksplan Geilo sentrum blir gjennomført i flere faser. Geilo sentrum skal legges til rette med fortau, gågate med tilhørende gatemøblering, gatebelysning, bedre trafikkavvikling og infrastruktur, samt funksjonelle og tilgjengelige parkeringsanlegg lokalisert i nærområdet. Fase 3 «Omlegging av Vesleslåttvegen og bygging av amfiet» ble ferdig i Gjenstående arbeid som trapp vest for Reiselivssenteret, gressarmering og tilsåing av amfiet blir gjort våren Arbeidet med gatemøblering startet i 2013, og leveranse av gatemøblering forventes i I løpet av 2013 har Hol kommune fått opparbeidet erfaringer ved bruk, forvalting, drift og vedlikehold av Geilo nye sentrum. Nødvendige tilpasninger vil bli gjort i 2014, som arbeid med trafikal holdning/adferd, trafikal avvikling, implementering av skiltplan og parkeringsutfordringer. Egne retningslinjer for bruk av kommunens grunn i Geilo sentrum «Kommunens torgplass og gategrunn» ble utarbeidet i Regler og avgifter ble gjeldende fra 1. januar Ustedalsfjorden rundt er fulgt opp blant annet med kulturminneregistreringer for å få lagt om trase. Det er i 2013 gjennomført opprusting av Ustedalsfjorden rundt på delstrekningen fra Fekjo og østover mot badeplassen. I tillegg er det byttet ut stikkrenner i området ved Elgvika på nordsiden av fjorden. Vedlikeholdsarbeidet er ikke ferdigstilt Hol kommune skal være en stolt nasjonalparkkommune og Geilo en tydelig nasjonalparklandsby der naturog kulturverdiene bidrar til trivsel, næringsutvikling og godt omdømme Geilo har status som nasjonalparklandsby og Hol som nasjonalparkkommune. Det ble i april tilsatt ny prosjektleder i en 100 % stilling for å ta seg av oppgavene knyttet til prosjektet. Norges nasjonalparklandsbyer har blitt koordinert gjennom en felles prosjektleder i 80 % stilling, lokalisert i Lom. Målet er å utvikle nasjonalparklandsbyene i en felles retning, men med lokale variasjoner. Kompetanse hos barn og unge er et av satsingsområdene i prosjektet. Skarveskolen for alle elever på 6.trinn med tema nasjonalpark, flora og fauna, stølsdrift, jakt og fangst, og jernbane ble gjennomført for fjerde året på rad. På 9. trinn har en for tredje gang gjennomført «Prosjekt rekrutt» i samarbeid med fjellstyret, Statens Naturoppsyn (SNO) og kommunen. Målet er at alle barn og unge i Hol skal ha deltatt i ulike undervisningsopplegg gjennom skolegangen. 14

18 Fokus er gode opplevelser og kunnskap om Hol som Nasjonalparkkommune. Dette er medvirkende til at en når målsettingen i kommuneplanens samfunnsdel om å styrke tilhørighet og identitet. Det ble arrangert fem vertskapskurs i To «E veit litt meir»-kurs som omhandler lokal kunnskap, historie, steder, dialekt og spesielt nasjonalparkene og hva som skjer i Hol nasjonalparkkommune. Det ble også arrangert tre «E veit stort sett alt»-kurs, som gikk spesifikt på temaene turer og aktivitetstilbud, lokale mattradisjoner og bygdene i Hol. Hensikten med kursene er at deltakerne skal få bedre kunnskap om og kjennskap til kommunen og dermed kunne være godt vertskap for besøkende. Hol kommune fikk et tilskudd på nesten kr ,- fra det nasjonale programmet «naturarven som verdiskaper», for å utvikle Geilo som nasjonalparklandsby. Midlene har blitt brukt til å arrangere vertskapskurs, fotokonkurranse, nasjonalparkdager og nasjonalparkmesterskap i rakfisk. Det er blitt gjennomført ulike informasjons- og profileringstiltak som videreutviklingen av 3D-modellen av Hallingskarvet. Det er også blitt utviklet en sentrumsnær natursti for barn, «Revesporet», med dyrefigurer og brosjyre med kart og spørsmål knyttet til dyrene. Nasjonalparkmagasinet nr. 3 ble utgitt av Hol kommune med et opplag på eksemplarer. Magasinet ble distribuert som vedlegg i Hallingdølen samt via turistkontoret og turistbedrifter i kommunen. Hol kommune fikk to nye miljøfyrtårn i Birkelund camping og Princess på Geilo ble sertifisert. I tillegg ble Bardøla høyfjellshotell, Dr. Holms hotell og Highland Lodge resertifisert. En rekke kommunale virksomheter startet i 2013 opp arbeidet med å bli miljøfyrtårnsertifisert. Både private og kommunale virksomheter trenger tett oppfølging og rådgivning for å oppnå sertifisering. Hol kommune er også medlem i et nettverk for alle nasjonalparkkommunene i landet. Nå er 33 kommuner medlemmer i nettverket. Ordføreren i Hol er styremedlem. Dette nettverket arbeider med en nasjonal kommunikasjons- og merkevarestrategi for å gjøre nasjonalparkene kjent. Arbeidet gjøres sammen med Miljødirektoratet. Hol kommune skal ha et stimulerende og utviklende oppvekst- og læringsmiljø Tabellen under viser elevtallsutvikling for årene framover i Hol kommune. Tallene er fra november Elevtallsutviklingen tyder på størst nedgang i Holet, Hovet og på Geilo. Skole Dagali/Sk Geilo Holet Hovet H.u.s TOTALT

19 Geilo «nye» barnehage ved Lund gård ble ferdigstilt i 2013 og barnehagen ble formelt tatt i bruk den 5. august Offisiell åpning av Geilo «nye» barnehage ble gjennomført den 11. oktober Nedgangen i barnetall påvirker også barnehagen. Det var i slutten av 2013 ingen barn på venteliste. Høsten 2013 har det vært noe ledig kapasitet ved alle barnehagene. I 2013 ble det utført betydelige utbedringer av uteområdet for bibliotek- og skoleområde på Geilo. Det er etablert nye trafikkløsninger samt løsninger for handtering av overvann. I tillegg er området i større grad tilpasset bruken av området i form av nye aktivitetsflater. Området har og fått oppgradert utebelysning. I løpet av 2013 er arbeidsrom og møtearealer ved Geilo skole pusset opp. Oppussingen har ført til bedre arbeidsforhold for de ansatte. I tillegg er det skiftet ut vinduer med en forventet effekt på energibruk. Det er utført mindre utbedringsarbeider ved Bygdehall, Geilohallen og ved Geilo samfunnshus. Feil og mangler etter oppussingsarbeid ved svømmebasseng på Geilo samfunnshus har blitt utbedret av ansvarlig entreprenør. Trafikksikkerhetstiltak/utbedringer ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter som asfaltering, belysning, opparbeidelse av fartsreduserende tiltak og skilting FV 40 ble gjennomført i Etter dialog med Statens vegvesen vil fartsreduserende tiltak og skilting FV 40 bli endret i 2014 i regi av Statens vegvesen. Nærmiljøanlegg i Hol er ferdig i reguleringsplanen for Nerol-jordet, men er ikke realisert på grunn av manglende avklaringer med grunneier. I tillegg er realisering av anlegget avhengig av spillemiddeltildeling, og at kommunen bevilger egne midler til kjøp av areal og til selve anlegget. Nærmiljøanlegg skal være en aktivitetsarena for barn og unge. Hol kommune skal utnytte det rike mangfoldet av naturgitte og menneskeskapte kulturuttrykk og kulturminner i kommunen Arrangement og produksjoner gjennom 2013 viser en svært mangfoldig kulturkommune. Det er gitt tilskudd til 17. mai komiteer, grendeutvalg, kulturbygg utenfor kommunalt eie, idrettsanlegg, barn og unge, lekeplasser, til diverse organisasjoner og som prosjekttilskudd. Totalt er ca. kr. 1,5 mill. fordelt. Hol kommunes rike mangfold av frivillige lag og organisasjoner er tildelt tilskudd og en rekke produksjoner er støttet i form av prosjektledelse og utstyr. HVA SKAL VI MÅLE Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (kr/lag) Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd (kr/lag) FORRIGE MÅLING HOL MÅL 2013 RESULTAT HOL

20 Det er en tydelig oppgang i antall produksjoner som viser at strategien med å stille til rådighet kompetanse innen kulturproduksjoner og avviklingsutstyr gir effekt. For 2013 har Hol kommune bidratt til eller gjennomført 44 arrangementer hvor de fleste har en varighet over flere dager. Nær 9000 publikummere har opplevd arrangementene. I tillegg har Hol kommune gjennomført «Julekonsert ved Skarvet», Julegrantenning, Filmproduksjon av «Bli med sangen» i samarbeid med skolene, samt forelesninger i forbindelse med utgivelse av Utvandrerhistorien for å nevne noen. Hol kommune har og bidratt med innhold og kompetanse i forbindelse med Skarveskolen og andre opplegg i barnehager og skoler der kultur og kulturarv har vært tema. Gode utlånstall for bibliotek og besøk ved Geilo kino er resultatet av oppgraderte lokaler. Begge tjenester er videreutviklet i Ved Geilo kino har man eksempelvis satt opp TV overføringer fra Operabygget i Oslo. For biblioteket har det mest utfordrende vært integrering av et nytt nasjonalt biblioteksystem. Også ved Geilo samfunnshus er det arbeidet med utvikling av bygget. Det er stor etterspørsel etter lokaler og utstyr. Et vesentlig utviklingsfelt er etablering av informasjonsskjermer. Dette feltet skal videreutvikles i Det er kjøpt inn nytt billetteringssystem og inngått avtaler om kinoreklame. Begge tiltak vil først komme i full drift i 2014 HVA SKAL VI MÅLE FORRIGE RESULTAT MÅL 2013 MÅLING HOL HOL 2013 Besøk pr kinoforestilling 42,5 >25,0 24,7 Antall bibliotekbesøk pr innbygger pr år 4,5 6,0 5,1 Antall bibliotekutlån pr innbygger pr år 6,3 8,0 5,4 I alt ble det behandlet 23 spillemiddelsøknader der staten innvilget i overkant av 1 million kroner i støtte til anlegg i Hol for Geilo ride- og kjøreklubb sitt prosjekt «Ny ridehall» ble tildelt det største statlige tilskuddet. Antall anlegg som fremmes i spillemiddelordningen i Hol er stor og over tid har det ført til en svært god anleggstilstand. Antallet viser også at lag og organisasjoner i Hol er aktive og innehar en sterk økonomi. For 2013 ble det kun innvilget kommunal støtte til ballbinge i Skurdalen. Også i 2013 har Hol kommune vektlagt betydningen av et velfungerende idrettsråd og derfor avsatt ressurser til oppfølging av rådet. Det er igangsatt arbeid med kulturplan for Hol kommune. På grunn av ulike forhold blir denne planen forsinket og ny fremdriftsplan for kulturplan blir utarbeidet. Hol kommune har utarbeidet evalueringsrapport for utviklingsbehovene i skole- og idrettsområdet på Geilo. I rapporten beskrives og prioriteres areal- og driftsmessige behov. Hol kommune har de siste årene organisert kunstutstilling på Geilojordet. Her er fokuset lokale kunstnere eller kunstnere med lokale motiv. For 2013 ble det brukt fotografier fra Hol bygdearkiv i utstillingen. Det er inngått en ny samarbeidsavtale med Geilojordets venner. I 2013 ble det etablert en utomhusplan, men det ble ikke gjennomført noen tiltak. I tillegg ble det laget en ny brosjyre for området som vil bli utgitt i Ved Fekjo kulturminnepark gjennomfører Hol kommune i samarbeid med Norsk billedhuggerforening årlige skulpturutstillinger i tillegg til de faste kunstinstallasjonene av Gunnveig Nerol og Terje Isungset. Sommeren 2013 var følgende kunstnere representert: 17

21 Kjersti Wexelsen Goksøyr, Øystein Bernhard Mobråten, Tove Traavik, Skule Waksvik og Nils Aasland. I 2013 har kommunens aktivitetstilbud mot barn og unge vært organisert som prosjekter med utgangspunkt i Geilo samfunnshus Det har blitt gjennomført tidsavgrensede aktiviteter med tilholdssted som er tilpasset aktivitetens behov. Utviklingen de siste årene har gått fra et aktivitetstilbud bestående av fritidsklubber til konkrete aktiviteter som mestringsarenaer. Utviklingsprosessen har tatt noe lenger tid enn forventet på grunn av ulike utfordringer med prosjektstyringen. Fritidsklubbavdelingene i Hovet og i Hol har blitt driftet som tidligere. Innenfor kulturvern er det arbeidet med utgivelse av bygdebok, utvandrerhistorie, samt en rekke mindre utgivelser der særskilt fotomateriell fra bygdearkivet er nyttet. I løpet av året har digitalisert material fra fotoarkivet blitt tilgjengelig for publikum over internett. Det er også jobbet mye med ny organisering av privatarkivet. I tillegg har kulturfeltet vært preget av sterke statlige føringer på ytterligere konsolidering av museene i Hallingdal. Det er politisk vedtatt at Velferdssentrene i Hol skal være brukerstyrt. Innhold og daglig drift ledes av et valgt styre der en politisk representant er leder. Ved velferdssentrene er det gjennomført aktivitetsprogram der brukere selv organiserer en rekke tilbud. I tillegg gjennomføres det aktivitetstilbud gjennom de kommunale ordningene som «den kulturelle spaserstokk» og «den kulturelle pilleeske». Velferdssentrene er spesielt godt benyttet av aldersgruppen 70+. Det har vist seg vanskelig å rekruttere brukere fra yngre aldersgrupper. I 2013 registrerte velferdssentrene 4451 besøkende hvorav 2126 brukere fikk servert middag. Ordningen «Eldre hjelper eldre» samt at senteret disponerer egen bil har bidratt til å hjelpe mange eldre med nødvendig skyss eller andre gjøremål. Det er igangsatt et utviklingsarbeid for å rekruttere nye brukere. Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse og velferd Samhandlingsreformen har satt fokus på samhandling, bedre ressursutnyttelse, forebygging og folkehelse. Målet om økt samhandling er langt på vei innfridd ved at antall avtaler og formelle møtepunkter med Vestre Viken har økt. For å bedre samhandlingen ytterligere er det satt i gang et arbeid som skal beskrive et «Helhetlig pasientforløp». Det er en plan som beskriver forløpet fra en bruker får behov for helsehjelp og til brukeren er tilbake i en avklart og stabil situasjon med nødvendig oppfølging. Når det gjelder samhandling med Vestre Viken, er det innenfor feltet rus og psykiatri at Hol kommune har de største utfordringer. Hol kommune var godt forberedt på de endringene som kom med reformen, og har i de to årene som har gått siden innføringen, utviklet helsetjenestene i tråd med intensjonene i reformen. Hol er fortsatt en av kommunene i fylket som legger inn færrest pasienter på sykehus, og alle utskrivningsklare pasienter får et godt kommunalt tilbud etter endt sykehusinnleggelse. Antall innleggelser er lavere i 2013 enn tidligere år, se figur. 18

22 Årsaken til de gode tallene er godt utbygd kommunalt helsetjeneste og godt samarbeid mellom fastleger og kommunen. Selv om reformen ikke har ført til de helt store omveltningene til nå, er Hol forberedt på at det kan komme endringer. Det forventes fortsatt flere og dårligere pasienter til kommunen fordi flere pasienter får behandling på sykehus, samtidig som liggetiden går ned. For å møte samhandlingsreformen lokalt i dalen, ble «prosjekt Hallingdal lokalmedisinske tjenester» etablert for noen år siden. Dette har nå kommet så langt at det er inngått avtale om et langsiktig og forpliktende samarbeid om samdrift av 10 interkommunale sengeplasser og 10 sengeplasser i spesialisthelsetjenesten Ål. Dette er vedtatt i alle seks kommuner i Hallingdal, og planen er å starte bygging av disse plassene i Parallelt med utarbeidelse av endelig samarbeidsavtale mellom kommunene, har det vært arbeidet med avtaler om leie av lokal og samdrift av det lokalmedisinske senteret mellom Ål kommune og VVHF. Dette arbeidet blir sannsynligvis sluttført på nyåret. I 2013 ble pleie- og omsorgsplanen rullert. Den bygger i stor grad på den forrige planen, men er justert i forhold til nytt lovverk, til ny organisering i deler av etaten og til nye bygg på Geilo. Planen fokuserer på samhandling mellom avdelinger og etater og på at innbyggerne skal få hjelp i forhold til sine behov uavhengig av bosted. Planen sier også noen om uavklarte framtidig problemstillinger. Man vet for eksempel at antall eldre vil øke i årene framover, se figur, men ikke hva dette innebærer for helse og omsorgstjenesten. Framskrivning av folketallet i Hol, basert på data hentet fra Statistikkbanken mai

23 Det ble gjennomført flere byggearbeider ved helseinstitusjonene i kommunen i Utomhusplan for helseinstitusjonene ved Kringlemyr 8 og 10, Geilo ble gjennomført og arbeidet med ombygging av omsorgsbolig ved Stasjonsvegen 78 i Hol ble ferdigstilt. Bygging av Høgehaug bo- og behandlingssenter ble startet opp med prosjektering av tiltaket, og den gamle fløyen ble revet høsten/forvinteren Folkehelseprofil utarbeides av Folkehelseinstituttet for alle landets kommuner. Dette er i samsvar med Folkehelseloven. Profilen inneholder mer enn 30 forskjellige indikatorer innenfor feltene befolkningen, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Indikatorer kan følges fra år til år. Brukerundersøkelse folkehelse er erstattet med denne folkehelseprofilen. Oppsummering av Hol kommune sin folkehelseprofil de siste tre årene: 1. Antall innbyggere i Hol er relativt stabil, men det er registrert en liten økning i befolkning i Hol kommune har en større andel eldre enn landsgjennomsnittet 2. Med hensyn til høyere utdanning og inntektsforskjeller så er Hol kommune på landsgjennomsnittet, mens det er betydelig færre unge arbeidsledige og unge uføre enn på lands- og fylkesgjennomsnittet. 3. Selv om 10. klasseelevene som gruppe trives på skolen, så har indeksen for mobbing variert de siste årene. For 2013 foreligger ennå ikke resultatene fra elevundersøkelsen som folkehelseprofilen tar utgangspunkt i. 4. Sammenlignet med landsgjennomsnittet så ligger Hol kommune jevnt over når det kommer til helse og sykdom på landsgjennomsnittet. Profilen viser og at Hol kommune er godt stilt på indikatoren om psykisk lidelse. Hol kommune skal gjennom langsiktig planlegging ha et aktivt landbruk og en god forvaltning av utmarksressursene i alle bygder Landbruket er en viktig ressurs for sysselsetning og bosetting i Hol. I tillegg skaper næringen grunnlag for produksjon av fellesgoder knyttet til kulturlandskap, miljø og levende bygder. Virkemiddelbruken innenfor landbruket i kommunen er i stor grad å formidle videre statlige tilskudd til aktive gårdbrukere. Det var i 2013 tre søknader på bygdeutviklingsmidler (BU) Det var en for å utvide med sau, en for å oppgradere kufjøset og en for et nytt moderne fjøs til 40 kyr. Bruk av miljømidler innenfor skog- og jordbruk følger vedtatt tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Målsettingen er å opprettholde og videreutvikle kulturlandskapet. Årlig produksjonstilskudd/avløsertilskudd til landbruket i kommunen, er i dag på ca. kr. 20 mill. Det ble innført nytt digitalt saksbehandlingssystem på regionalt miljøprogram (RMP). Det medførte mye ekstra arbeid. Ordningen utløser ca. kr. 1,5 mill. Prosessen med å innføre 20

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Petter Rukke (Ap), Solveig Håtveit Markegård (Krf), Hanne Haatuft (H) 18/13 13/00492-1 Styreverv/representatasjonsverv -Etablering av "valgnemnd" 3

Petter Rukke (Ap), Solveig Håtveit Markegård (Krf), Hanne Haatuft (H) 18/13 13/00492-1 Styreverv/representatasjonsverv -Etablering av valgnemnd 3 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 25.04.2013 kl. 17:00 18.25 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild Kjøl (H),

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Kommunestyret Dato: 29.01.2014 kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild

Detaljer

Erik Kaupang (Ap), Petter Rukke (Ap), Jan Arne Øen (Ap), Harald Havikhagen (Ap) Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen

Erik Kaupang (Ap), Petter Rukke (Ap), Jan Arne Øen (Ap), Harald Havikhagen (Ap) Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 28.11.2013 kl. 17:00 18.20. Sted: hus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild Kjøl (H), Sissel

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00-11.30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Informasjon basert på årsmelding 2013 Vet du dette om Hol Kommune? 1. Hvor mange innbyggere er det i Hol kommune? a: ca 4500 b: ca 6000 c: ca 5000 2. Hvor mange flyktninger bosatte

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Petter Rukke (Ap) for Sissel Hovland. Formannskapssekretær Steinar Hammerbøen

Petter Rukke (Ap) for Sissel Hovland. Formannskapssekretær Steinar Hammerbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 08.04.2013 kl. 13:00-14.55. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony

Detaljer

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET...

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... 24 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET... 32 ØKONOMIPERSPEKTIVET... 38

Detaljer

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE...

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 28/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 28/15 den 27.05.2015 Årsmelding 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 28/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS RESULTATVURDERING... 1 NOEN VIKTIGE HENDELSER 2014:... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 4 TJENESTEPERSPEKTIVET...

Detaljer

Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas Kolderup (H), Even Grue Rygg (H), Mathias Eide Sataøen (H) Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen

Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas Kolderup (H), Even Grue Rygg (H), Mathias Eide Sataøen (H) Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Kommunestyret Dato: 07.03.2013 kl. 17:00 18.40 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

ERIK KAUPANG ORDFØRER HOL KOMMUNE, BUSKERUD

ERIK KAUPANG ORDFØRER HOL KOMMUNE, BUSKERUD ADMINISTRASJON POLITIKK ROLLER SETT FRA POLITISK SIDE OMBUD/ARBEIDSGIVER, DELEGASJON/SAMSPILL ERIK KAUPANG ORDFØRER HOL KOMMUNE, BUSKERUD HOL KOMMUNE: 1889 kvadratkilometer, 4.400 innbyggere Fjellkommune,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Presentasjon 10. november 2010

Økonomiplan Budsjett Presentasjon 10. november 2010 Økonomiplan 2011 2014 Budsjett 2011 Presentasjon 10. november 2010 1 Utgangspunkt Utgifter overstiger inntekter over tid Finansiering av aktivitetsnivå med fondsmidler og momskompensasjon Reservene er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for kommunestyret 19.06.2017 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport 2017 2. Budsjettdokument

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Informasjon basert på årsmelding 2014 Ordlek Her er det minst 29 navn fra Hol. Ring rundt navnene og se hvor mange du finner. Svarene finner du på s.17. Navnene er forlengs, baklengs,

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

9/13 13/01150-7 Prosjekttilskudd 1. halvår 2013 2. 10/13 13/01568-1 Valg av nytt medlem til trivselsutvalget ved Høgehaug 5

9/13 13/01150-7 Prosjekttilskudd 1. halvår 2013 2. 10/13 13/01568-1 Valg av nytt medlem til trivselsutvalget ved Høgehaug 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og levekår Dato: 11.04.2013 kl. 15:30 17.00 Sted: Bardøla høyfjellshotell Arkivsak: 12/00192 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Line

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut For 1 år siden I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut Det var etter at. AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk betyr for NAK 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende Nr 2 kommune i Norge, regnet

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Handlingsregler i budsjettprosessen

Handlingsregler i budsjettprosessen Handlingsregler i budsjettprosessen Dialogmøte Fylkesmannen 20.02.2013 Jan Magne Langseth Seniorrådgiver Ringebu kommune Bakgrunn 2008 et vendepunkt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,0

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 06.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 31/16 Til saknr.: 41/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. 3/17 15/ Møteinnkalling Formannskapet /17 17/ Brannsamarbeid i Hallingdal 6

Møteprotokoll. Formannskapet. 3/17 15/ Møteinnkalling Formannskapet /17 17/ Brannsamarbeid i Hallingdal 6 Hol kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 09.02.2017 kl. 10:00 11:40 Sted: Hol kommunehus, møterom 4 Arkivsak: 15/03639 Møteleder: Møtende medlemmer: Petter Rukke (Ap), Sigrid Simensen Ilsøy (Sp),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan i Levanger

Budsjett og økonomiplan i Levanger Budsjett og økonomiplan i Levanger 1 Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 2 Økonomiplanen

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

bærekraftig reisemålsutvikling

bærekraftig reisemålsutvikling BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer