Møteinnkalling. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Side 1"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Austkil i Hegra, Stjørdal kommune Dato: Tidspunkt : 10:00-14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra medlem eller nasjonalparkforvalter. Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgs - saksnr ST 29/14 ST 30/14 ST 31/14 Innhold Lukket Ar kiv - saksnr Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - Delegerte vedtak motorferdsel Referat sak RS 1/14 Skarvan og Roltdalen og Sylan - kopi av brev - bekymring forurensing Kongsgruva RS 2/14 Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalpark - Tydal kommune - uttak av farmrev 2014 ST 32/14 ST 33/14 ST 34/14 ST 35/14 ST 36/14 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Søknad om transport av beltegravemaskin til bruk for forbygning i Drøya - Baro Lilleevjen Nasjonalparkstyret Skarvan og Roltdalen og Sylan - Retningslinjer knyttet til motorferdsel i utmark - evaluering 2014 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - Bestillingsdialogen med SNO 2015 Skarvan og Roltdalen og Sylan - Møteplan og busjett for nasjonalparkstyre og utvalg 2015 Eventuelt 2014/ / / / / / /7975 Side 3

4 NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN-ROLTDALEN OG SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marit Sophie Berger Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan 30/ Delegerte vedtak motorferdsel ARKIVKODE: 2014/6334 DATO: Sylan landskapsvernområde tillatelse til bruk av helikopter til transport inn til Djupholma i Tydal kommune Knut Olav Johansen Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog Sylan,Knut Olav Johansentillatelsetil helikoptertransportav utstyr,proviantog møblerfra Rundhaugeni Sverigeog fram til hyttaveddjupholmai SylanLandskapsvernomr åde. 1. Tillatelsengjelderfor inntil to tureri perioden9.sept 30.nov Det forutsettesat traseenlangskraftlinja fra Svenskegrensenog inn til hytta benyttes. 3. Transportenmåskje slik at skaderunngåsog medhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Det anbefalesat dettaskontaktmedsaantisijte før flyvningen. Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Sylanlandskapsvernområde, 3 punkt5.3.e), hvor detheterat forvaltningsmyndighetenettersøknadkangi tillatelse til bruk av beltekjøretøypå vinterføreeller luftfartøy for transportav varerog utstyrtil hytter,buerog setre. For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Sylanlandskapsvernområde og ikke i forhold til motorferdsels-lovenog forskrift gitt i medholdav denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. ARKIVKODE: 2014/6670 DATO: SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPAR K TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SJØFLY SIRI EIDISSEN. Påbakgrunnav vurderingeneoverog praksistidligereår gir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalen og Sylan,Siri Eidissentillatelsetil entur/returflyvning medsjøfly til StoreKvernfjellvatn for transport av materialerog utstyrtil hytta. 1. Tillatelsengjelderfor entur i september Transportenmåskjeslik at skaderunngåsog medhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Det anbefalesat dettaskontaktmedsaantisijte før flyvningen. Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Sylanlandskapsvernområde, 3 punkt6.3b, hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil :«transportav vedog utstyrtil hytter,setre og buer,.. Transportskalskjemedbeltekjøretøy påsnødektmark.lufttransportkanunntaksvis godkjennesav forvaltningsmyndigheten.» Side 4

5 For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Sylanlandskapsvernområdeog ikke i forholdtil motorferdsels-lovenog forskrift gitt i medholdav denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. ARKIVKODE: 2013/8313 DATO: UNNTATT OFF.: OFFL. 13, FVL 13 SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER ODDVAR HÅRSTAD Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog SylanOddvar Hårstadtillatelsetil bruk av snøscootertil sin hyttevedstorekvernfjellvatn i Skarvanog Roltdalen nasjonalparki Selbukommune,pådissevilkår: 1. Tillatelsengjelderfor inntil 8 turerpr. sesongi vintersesongene2014/15for transportav materialer,utstyr,proviantm.m,samtfor transportav OddvarHårstad. 2. Tillatelsengjelderviderefor transportav vannfra StoreKvernfjellvatn,dersomdeter nødvendig at detteutføresav OddvarHårstad. 3. Det forutsettesat traseenbeskreveti søknaden(hallsteinåsen -Vekta-hyttevedstore Kvernfjellvatn)benyttesvedtransportene.Ved vanntransportskalkortesteog mest hensiktsmessigetrasèbenyttes 4. Hver enkelttur skalføresi kjørebokfør denstarter(jfr. vedlegg).kjørebokenskalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden1. juni Sistekjøredagom vårener 2. mai. 6. Kjøringenmåskjemedhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Transporti henholdtil dennetillatelsen(unntattpunkt2) kanogsåutføresav SigmundHårstad. Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark, 3 punkt 6.3b,hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil transportav vedog utstyrtil hytter, setreog buerpåsnødektmark.videreer tillatelsengitt i medholdav forskriftens 3 punkt6.3.h,hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil bruk av beltekjøretøypåsnødektmarkfor transportav funksjonshemmedesomskaltil egenhytteeller seter.tillatelsenog kjørebokskal medbringesundertransportenfor fremvisningtil oppsyneller politi nårdettekreves. Transportav storemengdervedeller materialer kangjøresvedå kjøreflere tureri løpetav endag.en slik kjøredagfor vedeller materialerregnesdasomenkjøretur.det måfremgåav kjørebokenat detteer enslik kjøredag. For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalparkog ikke i forhold til motorferdselslovenog forskrift gitt i medholdav denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. ARKIVKODE: 2014/ DATO: SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER GLYNN ERIK SKJØDT Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog SylanGlynn Erik Skjødttillatelsetil bruk av snøscooterfra Gudåtil GudåsetravedØstreSonvatni Skarvanog Roltdalen nasjonalparki Meråkerkommune,pådissevilkår: 1. Tillatelsengjelderfor inntil 5 turerpr. sesongi vintersesongene2014/15for transportav materialer,utstyr,proviantm.m. 2. Det forutsettesat traseenbeskreveti søknadenbenyttesvedtransportene. 3. Hver enkelttur skalføresi kjørebokfør denstarter(jfr. vedlegg).kjørebokenskalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden1. juni Sistekjøredagom vårener 2. mai. 5. Tillatelsener personligog kanikke overdrastil andre. 6. Kjøringenmåskjemedhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Side 5

6 Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark, 3 punkt 6.3b,hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil transportav vedog utstyrtil hytter, setreog buerpåsnødektmark.tillatelsenog kjørebokskalmedbringesundertransportenfor fremvisningtil oppsyneller politi nårdettekreves. Transportav storemengdervedeller materialerkangjøresvedå kjøreflere tureri løpetav endag.en slik kjøredagfor vedeller materialerregnesdasomenkjøretur.det måfremgåav kjørebokenat detteer enslik kjøredag. For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalparkog ikke i forhold til motorferdselslovenog forskrift gitt i medholdav denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. ARKIVKODE: 2014/ DATO: SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER HARRY KRISTOFFERSEN Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog SylanHarry Kristoffersentillatelsetil ervervsmessigbruk av snøscooterinnenforskarvanog Roltdalennasjonalparki Meråkerog Stjørdalkommuner,pådissevilkår: 1. Tillatelsengjelderfor vintersesongen2014/ Leiekjøringi henholdtil verneforskriftens 3, punkt6.2cog d kangjøresutenspesielltillatelse. 3. Leiekjøringi henholdtil verneforskriftens 3, punkt6.3b,g, h og l kankungjøresnår oppdragsgiverhar gyldig tillatelse,gitt av Nasjonalparkstyretfor Skarvanog Roltdalenog Sylane. 4. Sistekjøredagsettestil 2. mai Tillatelsener personligog kanikke overdras. 6. Kjøretillatelsen(e)skalmedbringespå turenog fremvisespå forelangendevedkontroll. 7. Hver enkelttur skalføresi kjørebokfør denstarter(jfr. vedlegg).kjørebokenskalreturnerestil nasjonalparkstyretinnenden1. juni Kjøringenmåskjemedhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark.En gjør oppmerksompåat oppdragsgiverei tillegg måsøketillatelsenårdeter påkrevdjf verneforskriftens 3 b, g, h og l. Dettegjelderblantannetkjøring av vedog utstyrtil hytter,kjøring i forbindelsemed vintermerkingav løyper,og kjøring av funksjonshemmede. Transportav storemengdervedeller materialerkangjøresvedå kjøreflere tureri løpetav endag.en slik kjøredagfor vedeller materialerregnesdasomenkjøretur.det måfremgåav kjørebokenat detteer enslik kjøredag. For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalparkog ikke i forhold til motorferdselslovenog forskrift gitt i medholdav denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. ARKIVKODE: 2014/ DATO: SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER STEINAR GRØTTE Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog SylanSteinar Grøttetillatelsetil bruk av snøscooterfra Synnåsentil Ballvollen i Skarvanog Roltdalennasjonalparki Selbukommune,pådissevilkår: 1. Tillatelsengjelderfor inntil 5 tureri vintersesongene2014/15for transportav materialer,utstyr, proviantm.m. 2. Det forutsettesat traseenbeskreveti søknadenbenyttesvedtransportene. Side 6

7 3. Hver enkelttur skalføresi kjørebokfør denstarter(jfr. vedlegg).kjørebokenskalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden1. juni Sistekjøredagom vårener 2. mai. 5. Tillatelsener personlig og kanikke overdrastil andre. 6. Kjøringenmåskjemedhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Kjøringenkanogsåutføresav PederGrøtteog SteinarGrøtte(sønnerav SteinarGrøtte) Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vern av Skarvanog Roltdalennasjonalpark, 3 punkt 6.3b,hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil transportav vedog utstyrtil hytter, setreog buerpåsnødektmark.tillatelsenog kjørebokskalmedbringesundertransportenfor fremvisningtil oppsyneller politi nårdettekreves. Transportav storemengdervedeller materialerkangjøresvedå kjøreflere tureri løpetav endag.en slik kjøredagfor vedeller materialerregnesdasomenkjøretur.det måfremgåav kjørebokenat detteer enslik kjøredag. For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalparkog ikke i forhold til motorferdselslovenog forskrift gitt i medhold av denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. ARKIVKODE: 2014/ DATO: SYLAN LANDSKAPSVERNOM RÅDE TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER KNUT OLAV JOHANSEN Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyretfor Skarvanog Roltdalenog SylanKnut Olav Johansentillatelsetil bruk av snøscooterfra derkraftlinja krysserriksgrensenog langsdennefram til hyttai Djupholmai Sylanlandskapsvernområde i Tydal kommune,pådissevilkår: 1. Tillatelsengjelderfor inntil 5 tureri vintersesongene2014/15for transportav materialer,utstyr, proviantm.m. 2. Det forutsettesat traseenbeskreveti søknadenbenyttesvedtransportene. 3. Hver enkelttur skalføresi kjørebokfør denstarter(jfr. vedlegg).kjørebokenskalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden1. juni Sistekjøredagom vårener 2. mai. 5. Tillatelsener personligog kanikke overdrastil andre. 6. Kjøringenmåskjemedhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Sylanlandskapsvernområde, 3 punkt5.3e, hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil bruk av beltekjøretøypåvinterføreeller luftfartøy for transportav varerog utstyrtil hytter,buerog setre.tillatelsenog kjørebokskalmedbringes undertransportenfor fremvisningtil oppsyneller politi nårdettekreves. Transportav storemengdervedeller materialerkangjøresvedå kjøreflere tureri løpetav endag.en slik kjøredagfor vedeller materialer regnesdasomenkjøretur.det måfremgåav kjørebokenat detteer enslik kjøredag. ARKIVKODE: 2014/8030 DATO SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPAR K TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER 2014/15 KAARE ERLANDSEN Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog SylanKaare Erlandsentillatelsetil bruk av snøscootertil NordreEvjevolleni Skarvanog Roltdalennasjonalparki Selbukommune,pådissevilkår: Side 7

8 7. Tillatelsengjelderfor inntil 3 tureri vintersesongene2014/15for transportav materialer,utstyr, proviantm.m. 8. Det forutsettesat traseenhersjøen NordreEvjevollenbenyttesvedtransportene. 9. Hver enkelttur skalføresi kjørebokfør denstarter(jfr. vedlegg).kjørebokenskalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden1. juni Sistekjøredagom vårener 2. mai. 11. Tillatelsener personligog kanikke overdrastil andre. 12. Kjøringenmåskjemedhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark, 3 punkt 6.3b,hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil transportav vedog utstyrtil hytter, setreog buerpåsnødektmark.tillatelsenog kjørebokskal medbringesundertransportenfor fremvisningtil oppsyneller politi nårdettekreves. Transportav storemengdervedeller materialerkangjøresvedå kjøreflere tureri løpetav endag.en slik kjøredagfor vedeller materialerregnesdasomenkjøretur.det måfremgåav kjørebokenat detteer enslik kjøredag. For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalparkog ikke i forhold til motorferdselslovenog forskrift gitt i medholdav denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. ARKIVKODE: 2014/7342 DATO SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPAR K TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER 2014/15 OLAV KYLLO, JOHN TORE KYLLO OG TROND OLE KYLLO Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog SylanOlav Kyllo, John ToreKyllo og TrondOle Kyllo tillatelsetil bruk av snøscootertil Stormoeni Skarvanog Roltdalen nasjonalparki Selbukommune,pådissevilkår: 1. Tillatelsengjelderfor inntil 6 tureri vintersesongene2014/15for transportav materialer,utstyr, proviantm.m. 2. Det forutsettesat traseenbeskreveti søknadenbenyttesvedtransportene(synnåsentil Stormoen). 3. Hver enkelttur skal føresi kjørebok før denstarter(jfr. vedlegg).kjørebokenskalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden1. juni Sistekjøredagom vårener 2. mai. 5. Tillatelsener personligog kanikke overdrastil andre. 6. Kjøringenmåskjemedhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark, 3 punkt 6.3b,hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil transportav vedog utstyrtil hytter, setreog buerpåsnødekt mark.tillatelsenog kjørebokskalmedbringesundertransportenfor fremvisningtil oppsyneller politi nårdettekreves. Transportav storemengdervedeller materialerkangjøresvedå kjøreflere tureri løpetav endag.en slik kjøredagfor vedeller materialerregnesdasomenkjøretur.det måfremgåav kjørebokenat detteer enslik kjøredag. For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalparkog ikke i forhold til motorferdselslovenog forskrift gitt i medholdav denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. ARKIVKODE: 2014/7260 OG 7261 DATO , U.OFF, OFFL TAUSHETSPLIKT SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER 2014/15 JAN WARMDAL OG JAN OLAV WARMDAL Side 8

9 Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog SylanJan Warmdalog JanOlav Warmdaltillatelsetil bruk av snøscootertil SøndreEvjevolleni Skarvanog Roltdalennasjonalparki Selbukommune,pådissevilkår: 1. Tillatelsengjelderfor inntil 12 tureri vintersesongene2014/15for transportav materialer,utstyr, proviantm.m. 2. Ved minst7 av turenemåjanwarmdalværemedsomtransportøreller passasjer,mens maksimalt5 turerkanværeordinærtransportav materialer,utstyr,proviantmm utført av enten JanWarmdaleller JanOlav Warmdal. 3. Det forutsettesat traseenbeskreveti søknadenbenyttesvedtransportene(rønsberg Hersjøen RoltdalenalternativtFlora Roltdalen) 4. Hver enkelttur skalføresi kjørebokfør denstarter(jfr. vedlegg).kjørebokenskalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden1. juni 2015.Det mågåfram av kjørebokahvilke turerjan Warmdaler med. 5. Sistekjøredagom vårener 2. mai. 6. Tillatelsener personligog kanikke overdrastil andre. 7. Kjøringenmåskjemedhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark, 3 punkt 6.3b,hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil transportav vedog utstyrtil hytter, setreog buerpåsnødektmark.videreer tillatelsengitt i medholdav forskriftens 3 punkt6.3.h,hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil bruk av beltekjøretøypåsnødektmarkfor transportav funksjonshemmedesomskaltil egenhytteeller seter.tillatelsenog kjørebokskal medbringesundertransportenfor fremvisningtil oppsyneller politi nårdettekreves. Transportav storemengdervedeller materialerkangjøresvedå kjøreflere tureri løpetav endag.en slik kjøredagfor vedeller materialerregnesdasomenkjøretur.det måfremgåav kjørebokenat detteer enslik kjøredag. For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalparkog ikke i forhold til motorferdselslovenog forskrift gitt i medholdav denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. Dettevedtaketkani medholdav forvaltningslovenpåklagestil Klima- og Miljødepartementet.En eventuellklagestilestil Klima- og Miljødepartementet,mensendesNasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog Sylanv/nasjonalparkforvalteren,Fylkesmanneni Sør-Trøndelag,postboks4710Sluppen, 7468Trondheiminnentre ukerfra mottakelsenav dettebrevet. ARKIVKODE: 2014/7223 DATO SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER 2014/15 PER JOSTEIN BJERKEN Påbakgrunnav vurderingeneovergir Nasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog SylanPerJostein Bjerkentillatelsetil bruk av snøscootertil SøndreEvjevolleni Skarvanog Roltdalennasjonalparki Selbukommune,pådissevilkår: 1. Tillatelsengjelderfor inntil 3 tureri vintersesongene2014/15for transportav materialer,utstyr, proviantm.m. 2. Det forutsettesat traseenbeskreveti søknadenbenyttesvedtransportene(bjørkhaugi Floraover Bangsetliatil SøndreEvjevolleni Roltdalen). 3. Hver enkelttur skalføresi kjørebokfør denstarter(jfr. vedlegg).kjørebokenskalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden1. juni Sistekjøredagom vårener 2. mai. 5. Tillatelsener personligog kanikke overdrastil andre. 6. Kjøringenmåskje medhensyntil naturmiljø,reindrift og friluftsliv. Dennetillatelsener gitt i medholdav forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark, 3 punkt 6.3b,hvor detheterat forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil transportav vedog utstyr til hytter, Side 9

10 setreog buerpåsnødektmark.tillatelsenog kjørebokskalmedbringesundertransportenfor fremvisningtil oppsyneller politi nårdettekreves. Transportav storemengdervedeller materialerkangjøresvedå kjøreflere tureri løpetav endag.en slik kjøredagfor vedeller materialerregnesdasomenkjøretur.det måfremgåav kjørebokenat detteer enslik kjøredag. For ordensskyld vil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompåat dennetillatelsenbaregjelderi forhold til forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalparkog ikke i forhold til motorferdselslovenog forskrift gitt i medholdav denne.grunneierstillatelsemåogsåinnhentesderdetteer påkrevd. Dettevedtaketkani medholdav forvaltningslovenpåklagestil Klima- og Miljødepartementet.En eventuellklagestilestil Klima- og Miljødepartementet,mensendesNasjonalparkstyret for Skarvanog Roltdalenog Sylanv/nasjonalparkforvalteren, Fylkesmanneni Sør-Trøndelag,postboks4710Sluppen, 7468Trondheiminnentre uker fra mottakelsenav dettebrevet. Side 10

11 ST 31/14 Referat sak RS 1/14 Skarvan og Roltdalen og Sylan - kopi av brev - bekymring forurensing Kongsgruva RS 2/14 Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalpark - Tydal kommune - uttak av farmrev 2014 Side 11

12 NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN-ROLTDALEN OG SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marit Sophie Berger Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan 32/ Skarvan og Roltdalen nasjonalpark søknad om transport av beltegravemaskin til bruk for forby gning i Drøya Baro Lilleevjen Forvalters innstilling Nasjonalparkstyretfor Skarvanog RoltdalenavslårBaro Lillevjenssøknadomå transportere enbeltegåendegravemaskinfra DrøytjønnalangsLiavegenog inn til DrøyavedDrøyvollen,og søknadomå utføregravarbeideri forbindelsemedforbygningi Drøyai Roltdalen. Nasjonalparkstyretgir dispensasjontil fjerning av trær somligger på tversav elva,og somkan påvirkevannetsretning.storetrær kappesog trekkesinn til elvebreddenog henleggesder. Mindre trær (under20 cmbrysthøydediameter) kantasut til vedtil bruk på setra. Vedtaketomavslagpå transportav gravemaskiner fatteti medholdav forskriftenomvernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark 3 punkt6.1.vedtaketomavslagpå gravinger fatteti medholdav sammeforskrifts 3 punkt1.1. Vedtaketomå tillate fjerning av trær i elveleieter gitt i medholdav naturmangfoldlovens 48. Dettevedtaketkani medholdav forvaltningslovenpåklagestil Klima- og miljødepartementet. En eventuellklagestilestil Klima- og miljødepartementet,mensendesnasjonalparkstyretfor Skarvanog Roltdalenog Sylanv/nasjonalparkforvalteren,Fylkesmanneni Sør-Trøndelag, postboks4710sluppen,7468trondheiminnentre ukerfra mottakelsenav dettebrevet. Saksopply sninger Søker: BaroLilleevjen,Granlia,7580Selbu Vedlegg: Søknadfra Baro Li lleevjenav Rapportfra befaring Side 12

13 Andre dokumenteri saken:e-postmedvurderingfra NVE Søknadener vurdert i forhold til: - Forskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark - Forvaltningsplanfor Skarvanog Roltdalennasjonalpark - Naturmangfoldloven Det søkesom å transporter engravemaskin(ca. 16 tonn)fra nasjonalparkensgrenseved DrøytjønnalangsLiavegen- inn til Drøyvollen (ca. 3,5km). Formåletmedtransportener å kunnebrukegravemaskinentil å renskeoppi elveleiettil Drøya og leggeoppsteinlangs breddenfor å hindreat vannflommerinn pådrøyvollen.søkeropplyserfølgende:«i desenere årenehardetvedflere anledningerværtstoreflommeri Drøya, noesomharført til flere rasog endringerav elveløpet.det harogsåfør hendtat storenedbørsmengder harforårsaketflom i elva,og i 1936ble detbygd endemningav tømmerog steinfor å hindreat elvaskulleødelegge vollen og husa.denneharfungertutmerkethelt til for 3 år sidendaenstorflom raserte demningenog fylte elveløpetmedsteinog grus.resultatetnåer at elvagårinn påsetervollen og vannstandenharståtthelt oppundergulveti seterhusa.det enestesomkanhindrevidere ødeleggelser å kunnefå renskeoppelveløpetslik at vatnetfølgersitt opprinneligeleie.» Det ble gjennomførtenbefaring saksbehandler,runegarbergfra Selbukommune og Unni Killi fra Fjellstyretvar medpåbefaringen.søkerdeltok ikke. I tillegg var ogsåkari Kvesethog Berit Broenfra SNO,og IngerAnneRyenfra Miljødirektoratetmedpåturen.Det er lagetenegenrapportfra befaringen,sevedlegg.nve ble ogsåinvitert med-, menhaddeikke anledningtil å delta. Konklusjonenfra befaringenvar: Drøya harstorfart og kandramedsegmye massernårvannføringener stor.delvis haddedetlagt segoppennaturligforbygningpådetaktuellestedet.vanskeligå si om detteharskjeddvedregnflommeni august2011,eller om detteskjervednormalvårflom medisgang Det var ikke sporav at vannhaddeståttinnovervollen. Avstand(ca200m)og terreng mellomelveløpog voll tilsier at dettenormaltikke vil værenoeproblem. Et aktuelttiltak for å hindreat elvatar feil retninger åryddeelveløpetfor trærsom ligger uti elvaog sperrer,eller somer påtur til å velveuti elva. Vanskeligå vurdereom flytting avmasserfra elveløpetog opppåelvebreddenvil gi ønsketeffekt,sidenelvafort kandramedsegmasseneigjen. Inngrepi form av transportav gravemaskinoverlangstrekningi nasjonalparken,og gravingi elveløpetmåvurderesoppmot dengevinstentiltaket vil ha. Foreløpigkonklusjon: Ryddeelveløpetfor trærmv. somkanendreelvasløp. Innhentevurderingfra NVE om hvilke tiltak somkanværehensiktsmessige, eller om elvafortsattskalfå levesitt liv Transportav gravemaskinvil settespori terrengetpgaav bæresvakmarkog det vil trolig værebehovfor ryddingav noevegetasjon. Etterbefaringenble Joar Skaugei NVE kontaktetigjen for å gi envurderingav hvilke tiltak som vil værehensiktsmessige. Hangapåbakgrunnav befaringsrapporten, kart og ortofotofølgene vurdering: «Bildeneviserat vassdrageter masseførende. Det vil daoppståbådemasseavlagring og erosjon. I detteområdeter detlite verdierutovernaturverdier,og vassdragetbørkunnefå utvikle seg dynamiskutenstorinngripen. Det vil normaltværesværtliten sannsynlighetfor at bebyggelsen veddrøyvollen vil bli rammet. Side 13

14 NVE vil tilrå at trærog nedfallskogsomligger i elvaog delvisdemmeroppeller styrer vannstrømmenfjernesfor å reduserefarenfor at elvatar segnye løp. Detteer tiltak somlett kan utføresmanueltmedmotorsag.trærkanogsåleggespålangsbreddenog forhøye dennesamt styre vannstrømmeni ønsketretning. Det frarådessterktå fjernekantskogdadenneer medpå å sikreat vannetholdersegi løpetvedisgang.» Hanopplystevidereat vassdragslovens 12gir hjemmeltil å gjenopprettevassdrag. Vurdering: Etterforskrift om vernav Skarvanog Roltdalennasjonalpark 3 punkt1.1 er områdetvernet mot inngrepavenhverart,herundergraving,utfylling og henleggelseav masser.i verneforskriftener detikke hjemmelfor dispensasjonfra vernettil detomsøkte formåleteller motortransporti forbindelsemeddet.sakenmåderforbehandlesetter 48 (dispensasjonfra vernevedtak)i Naturmangfoldloven.Sitatførsteavsnitt:«Forvaltningsmyndighetenkangjøre unntakfra et vernevedtakdersomdetikke stridermot vernevedtaketsformål og ikke kan påvirkeverneverdienenevneverdig,eller dersomsikkerhetshensyn eller hensynettil vesentlige samfunnsinteresser gjør detnødvendig. Utdragav formåletmedvernet: «Formåletmednasjonalparkener å ta varepået i detvesentligeurørtfjell- og skogområde typiskfor regionen.det biologiskemangfoldetmedøkosystemer,arterog bestanderskalsikres. Det er ogsået formål å verneom kulturminnerog sammenhengermellomdisse,særligde kulturminnenesomer knyttet til kvernsteinsdrifta.» Transportav engravemaskinpåbæresvakmarker risikabeltmedtankepåkjøresporog skadepå markoverflataog vegetasjonlangstraseen.videreer gravingi et naturligelveløpunder utvikling hellerikke helt i trådmedverneformåletog verdiene.en eventuelltillatelsei dette tilfellet måderforbegrunnesut fra sikkerhetentil bygningenepådrøyvollen.med bakgrunni detvi såvedbefaringenog uttalelsenefra NVE, anservi detsomlite sannsynligat bebyggelsen pådrøyvollen vil væreutsattfor flom fra Drøya. Fjerningav trærsomhindrervannstrømmeni hovedløpetkanværeet aktuelttiltak somdetkangis tillatelsetil i medhold av Naturmangfoldlovens 48, fordi dettei liten gradvil skadeverneverdiene. Vurderingetternaturmangfoldlovensprinsipperfor beslutningstakingi Kunnskapsgrunnlaget Motorferdselkangi forstyrrelserpådyrelivet, samtmedføreskadepåvegetasjonog markdekke. Motorferdselog denstøydetmedførerkanogsåværeforstyrrendepåfriluftslivet. Tillatelsetil transportog bruk av gravemaskinmåderforværebegrunnetutfra et prekærtbehov.drøyvollen ligger ca200mfra elvebreddenog risikoenfor flomskadepåbebyggelsenvurderessomliten. Konsekvenseneav gravingi et elveleieundersterkpåvirkningav naturkreftenekanvære vanskeligå forutse.dettesammenmedat enønskerennaturligutvikling av elveleiet,gjør at en er sværtrestriktiv meddennetypentiltak. Det eringenkonkreteregistreringerav verdifulle naturtypereller rødlistedearterpåvollen eller i nærområdet. 9. Føre-var prinsippet Kunnskapsgrunnlaget ansessomgodtnok til å behandlesaken.føre-var prinsippetkommer derforikke til anvendelse. 10. Økosystemtilnærmi ng og samletbelastning Side 14

15 For å reduserebelastningenav motorferdseler ensværtrestriktiv medå tillate motorisertferdsel påbarmark,og daspesieltmaskinerav dennestørrelse.det er tidligerekun gitt tillatelsetil kjøring medbeltegåendegravemaskinpåfrossetog snødektmark,derbyggetiltaker utløstpå bakgrunnav naturskade.etterdetenharforståtter dethersnakkom kjøring påbarmark.et forebyggendetiltak somikke krevermotorferdselog somvurdereså hamindrekonsekvenser for verneverdieneer å fjernetrestammersomligger påtversoverelvaog somkanendreelvas retning.trestammenekandakappesog leggesopppåelvebredden,og skalikke tasut av nasjonalparken. 11. Kostnadenevedmiljøforringelseskalbæresav tiltakshaver Dersomgravemaskintransporteresinn kandetgi skadersomkanværeaktuelleå kreveå rette opp. 12. Miljøforsvarlige teknikkerog driftsmetoder Det opplysesat transportenog gravingenskalforegårskånsomt,menrisikoenfor skadepå naturmiljøetvurderesallikevel somfor storetil at tiltaket er tilrådelig. De store,grovetrærnesomligger overelvaer viktig substratfor sopp,kjuker og insekter,og bør forbli i nasjonalparken.ved å kappetrærneog trekkedeminn til elvebredden,vil trærnes økologiskefunksjoni nedbrytningsfasenopprettholdes.mindretrær(under20 cm i brysthøydediameter)kantasut og brukestil ved,dadeter destoregrovetrærnesomer viktigst i økologisksammenheng. Konklusjon Det er ikke aktueltå gi tillatelsetil transportav beltegåendegravemaskinpåbarmarksom omsøkt.det er hellerikke aktueltå gi tillatelsetil å gravei og lagesteinforbygninglangs elveleieti Drøya. Det kangis tillatelsetil å fjerneenkelttrærsomligger påtversoverelvaog somkanendreelvasløp. Dettevil gi vannetmerfri passasjenedelveløpet.det søkesikke konkretom fjerning av træri elveleiet,mendersomdetble gitt tillatelsetil graving,ville fjerning av trærneogsåværtennaturligdel av arbeidet.slik settkanfjerning av træranseså somendel av søknaden.ved kappingav trærneog fl ytting av deminn til elvebredden,anses ikke tiltaket å innvirke påformåletmedverneteller påvirkeverneverdienenevneverdig. Side 15

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Enger - kommunestyresalen Dato: 25.11. Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494,

Detaljer

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Terje Kleven (red.), Inger-Lise Saglie og Aud Tennøy Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Rapport II fra Motorferdsel og samfunn" (MoSa) Revisjon av motorferdselsloven - verdier,

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014.

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014. MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 Tillegg til tilråding av 02.09.2014. September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrådde 02. september

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl. 11 45 Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt 0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt NOTAT, Fylkesmannen i Oppland, mai 2015 Grunnlag for konsekvensutredning av et framtidig vern for landbruk og reiseliv 1. Innledning Under verneplanarbeidet

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer