Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91339538. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Trollheimen Møtested: Radisson Blue Royal Garden Hotell, Trondheim Dato: Tid spunkt : 19: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgs - saksnr ST 13/2015 ST 14/2015 ST 15/2015 ST 16/2015 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Orienteringssaker Norsk Tindeklubb - Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter til Tindeklubbens hytte i Giklingdalen - Innerdalen landskapsvernområde, Sunndal kommune Eventuelt 2012/2324 Side 3

4 ST 13/2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste ST 14/2015 Orienteringssaker Side 4

5 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Trollheimen 15/ Norsk Tindeklubb - Søknad om dispensasjon fo r bruk av helikopter til Tindeklubbens hytte i Giklingdalen - Innerdalen landskapsvernområde, Sunndal kommune Søker: NorskTindeklubbvedJanIvarBøe Sakenvurderesiht.: 1. Forskriftfor Innerdalenlandskapsvernområdeav Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august Naturmangfoldloven Forvalters tilrådning NorskTindeklubbvedJanIvarBøegisdispensasjonfor motorferdsel transportav ved,gass,proviant og materialerfor vedlikeholdav Tindeklubbenshytte ved Storvatneti Giklingdalen Innerdalen landskapsvernområde. Dispensasjoner gitt med hjemmeli Naturmangfoldloven 48. Vilkår: - Tillatelsengjelderfor inntill 4 hiv med helikoptertil Tindeklubbhyttai Giklingdalen. - Flygingenskalpå utførespå hverdagi løpet av sommeren2015, og foregåslikat det tas hensyntil naturmiljø,vilt ogmennesker. - Det skalføreslogg,somsendesverneområdestyretetter endt transport. SNOTrollheimenog Lensmanneni Sunndalskalvarslesto dagerfør flygingenfinner sted. Søknadener vurdert i forhold til naturmangfoldloven 8 12,og det er vektlagtat helikopter vurdereså værebestemiljøforsvarligetransportmiddeldersomdet skalåpnesfor motorisert ferdsel. Side 5

6 Forholdettil annet lovverk Kjøretillatelsenbegrenserikkegrunneiersrett til å nektemotorferdselpå egeneiendom.innehaveren av dennedispensasjonenmå selvinnhentelandingstillatelsefra grunneier,og påseat transporten følgerandrelover og forskrifter. Klagemulighet Vedtaketkanpåklagesaven part eller annenmedrettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 28. Fristfor klageer tre uker fra vedtaketer mottatt. Klagenstilestil Miljødirektoratet,men sendes Verneområdestyretfor Trollheimen. Søknaden Det visestil søknadav fra NorskTindeklubbved JanIvar Bøe. Det søkesom tillatelsetil å nytte helikopterfor å transportereved,gass,proviantog materialertil vedlikeholdav Norsk Tindeklubbshytte i Giklingdalen. Transportener planlagtutført med helikopteri uke22 eller 23. Transportstrekningener fra Nerdalentil NTKhytte vedstorvatneti Giklingdalen. Naturmangfoldloven og verneforskrift Formåletmed vern av Innerdalenlandskapsvernområder å bevareet vakkertlandskapsompå grunn av topografi,vassdragog vegetasjonhar betydeligrekreativog naturvitenskapeligverdi. I den forbindelseer stillhet, ro og fraværav motordur en viktig kvalitet for bådedyr og mennesker.det er en overordnetnasjonalmålsettingå holdeomfangetav motorisert ferdseli utmark på et minimum, bådei og utenfor verneområdene herunderogsålavtflygingog landingmed helikopter. Det er et genereltforbud mot motorferdseli verneforskriftenfor Innerdalenlandskapsvernområdekap. IV punkt 11. Unntatt er nødvendigtransport til seterbrukene,driften av de to turisthyttene,politi- og ambulansetjeneste,oppsynetmed landskapsvernområdet og vannkraftanleggetvedlangvatnet. Transportentil NorskTindeklubbshytte i Giklingdalenomfattesikkeav de spesifiserteunntakstilfellene somdet kangisdispensasjonfor, og må derfor behandlesetter Naturmangfoldloven 48. Miljøverndepartementethar i medholdav Naturmangfoldloven(NML) 62 delegert forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyret for Trollheimenfor dispensasjoneretter verneforskriftenog NML 48. Verneområdestyretfor Trollheimenhar delegertmyndighettil å behandlemotorferdselsakerav ikke prinsipiellkaraktertil AU. Alle dispensasjonerskalvurderesetter NML Vurdering av saken Søkerhar et transportbehovknyttet til ved,gass,proviantog materialertil vedlikeholdav Norsk Tindeklubbshytte i Giklingdalen. NorskTindeklubbplanleggertransportbehovetover flere år om gangenog anslårat det vil værebehovfor transporttil hytta i Giklingdalenannenhvert år. Sisteløyve var gitt i Det er ikkehjemmeli verneforskriftenfor Innerdalenlandskapsvernområdefor å gi dispensasjon,og søknadenmå derfor vurderesetter NML 48. Side 6

7 I forvaltningsplanenfor Trollheimener det føringerfor hvasomkanåpnesfor av motorisert transport og når tillatt motorisert ferdselkanskje.det er tidsbegrensingerknyttet høytiderog helg,for å unngå unødigforstyrrelsei tider da det ferdesflest menneskeri områdetog stillhet og ro er verdsattmer. 8 «Kunnskapsgrunnlaget» Lavtflygingog landingmed helikopterer generelttil lite skadefor naturmiljøetdersomomfangeter lavt, og foregåri en tid av året da det er til minst muligforstyrrelseav dyrelivet.foregårtransporten på slik tid av døgnetog i en tid på året da det ferdeslite folk i områdetvil heller ikkeulempenfor andre brukereavområdetværesærligstor. Motorferdselenmedføreringenvarigeinngrepog farenfor presedenser liten. Kunnskapsgrunnlaget vurdereså væretilstrekkeligog det er derfor ikkenødvendigå benytte 9 «Føre-var-prinsippet». 10«Økosystemtilnærmingog samlabelastning» Densamlabelastningenpå verneverdieneer ikkestor, da den vesentligemiljøforstyrrelsenher er støy,medforbigåendeeffekt. Transportener begrensettil å være1-2 hiv hvert andreår. 11«Kostnadenvedmiljøforringelsenskalbæresav tiltakshaver» Dette prinsippeter ikkerelevantda miljøet ikkepåføresskadesommå rettes opp. 12«Miljøforsvarligeteknikker og driftsmetoder» Det har tidligerevært tradisjonfor å benytte helikoptervedbehovfor motorisert transportav varerog tyngreutstyr til Giklingdalen,et områdesomer lite egnetfor annenmotorisert transport, derfor regneshelikoptersombestemiljøforsvarligemetode. 48 Dispensasjonfra vernevedtak Daverneforskriftenfor Innerdalenlandskapsvernområdeikkehar hjemmelfor å kunnegi dispensasjon for omsøkttransportav varerog tyngreutstyr til Tindeklubbhytta,må en eventuelldispensasjongis med hjemmeli NML 48.Dispensasjonsadgangen vedbruk av 48 skalværesnever,og skalnormalt barebrukesvedbagatellmessigeinngrepeller forbigåendeforstyrrelser,somer av stor betydningfor søker.det kanbaregisdispensasjonfor tiltak somikke vil påvirkeverneverdienenevneverdigog som ikkeer i strid mot vernevedtaketsformål. Det er av stor verdi for søkerå få transportert ved,gass,proviantog materialertil vedlikeholdav Norsk Tindeklubbshytte i Giklingdalen.Omtransportenutførespå med helikopterpå hverdagi en tid da forstyrrelsenfor rovfugler liten, synesden ikkeå påvirkeverneverdienenevneverdig,og heller ikke værei strid med vernevedtaketsformål. Vilkårenefor å gi dispensasjonmed hjemmeli NML 48 er tilstede, og det synesriktig å kunneåpnefor omsøkttransportmed helikopter. Side 7

8 ST 16/2015 Eventuelt Side 8

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Verneområdestyret for Trollheimen. Utvalg: Møtested: Skifer hotell, Oppdal Dato: 24.02.2014 Tid spunkt : 10:30

Møteinnkalling. Verneområdestyret for Trollheimen. Utvalg: Møtested: Skifer hotell, Oppdal Dato: 24.02.2014 Tid spunkt : 10:30 Møteinnkalling Verneområdestyret for Trollheimen Utvalg: Møtested: Skifer hotell, Oppdal Dato: 24.02.2014 Tid spunkt : 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.91339538. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 09:00-10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 400 35630. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Austkil i Hegra, Stjørdal kommune Dato: 21.11.2014 Tidspunkt : 10:00-14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/796-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 08.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Jan Petter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 07.06.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.90930802. Side 1 Side 2 Saksliste

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr. 34-2012 Godkjenning

Detaljer

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Tana Rådhus, Rådhussalen Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7/15-13/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store Ste 2. etg, Halti Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Tor Reidar Boland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret Aurland Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Olav Olstad Leder Liv Solveig Alfstad

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer