REFERAT STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE. Utvalg: FELLESNEMNDA - SAS Møtested: Scandic Holmenkollen Park Møtedato: april.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE. Utvalg: FELLESNEMNDA - SAS Møtested: Scandic Holmenkollen Park Møtedato: 27. 28. april."

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: FELLESNEMNDA - SAS Møtested: Scandic Holmenkollen Park Møtedato: april.2015 Referat fra mandag 27. april: REFERAT Velkommen v/bjørn Ole Gleditsch Bjørn Ole ønsket velkommen til samlingen. Han gav en kort orientering vedr. samlingen. Kl er det møte i partssammensatt utvalg og fellesnemnda. Tema er bidrag til og organisering av administrativ støtte til arbeidet. 1. Arbeidsrettslige forhold ved kommunesammenslåinger v/advokat Tor Allstrin. Fokus på lederorganisering og ansatte med fokus «Hva skjer med meg». KS har bidratt til FOU og jus FOU- innen temaet. Nye Sandefjord blir et rettssubjekt. Kjøreregler i Aml. kap. 16 vedr virksomhetsoverdragelse gjelder. Øvrige relevant regelverk ble berørt. Særlig fokus om leder- og nøkkelstillinger (rådmann, økonomisjef, kommunalsjef m.v). Allstrin vil ettersende skjemaer som kan benyttes som maler/innspill til kartleggingsarbeidet. Anbefaling - legg arbeid i valg av kriterier for lederutvelgelse. Se Post Norge dommen. Har du gitt tilbud om stilling men vedkommende sier nei så er garantiforpliktelsen oppfylt. Dersom man gir garantier bør de være gjennomtenkte. Bjørn Ole ønsket å ta temaet opp igjen noe senere, slik at videre dialog om problemstillinger og vurderinger kan diskuteres. Bjørn Ole foreslo å invitere KS til et møte i Fellesnemnd/partssammensatt utvalg. 2. Informasjon om jernbaneutviklingen i Vestfold og stasjon på Torp Øst v/morten Klokkersveen, Jernbaneverket. Prosjektet er underlagt ass.jernbane direktør. Klokkersveen leder av utvikling strekning Tønsberg Larvik og Porsgrunn, Skien. Utviklingen Oslo sentrum skal utvikles videre i Østfold, Vestfold og Dovrebanen. Vestfoldbanen som redundans dersom Sørlandsbanen stenger. Midler til IC (intercity)prioriteres der mest behov. Utredning kobling grenlandsbanen sørlandsbanen ferdig vår Valg løsning i Fra 2024 ½ times avganger fra Tønsberg, 2026 ½ times avganger fra Sandefjord. Planlagte stasjonsområder presentert for Sandefjord og Stokke. Løsninger vil bli fremmet ifht konseptutvalgutredningen for IC-banen. Målsetting for stasjonsprosjektene: Knutepunkt ikke bare et sted å reise fra men også reise til. Ligger ikke i mandat å lage parkeringshus. Overgang mellom transportløsninger foretas sammen med fylkeskommunen.

2 NB! Mulighet for Vestfjordkryssing avhenger av grunnforhold og pris. Utbyggingsstrategi ihht NTP. Det som planlegges må kunne gjennomføres. Avklaring av grunnforhold er derfor viktig. Nærmere om Stokke: ulempe at endelig linje ikke er avklart. Nærmere om Torp: endret forutsetning. Stasjonsplassering på Torp skal vurderes på nytt. Lokal plassering eller shuttling til/fra skal vurderes. Kost/nytte vurdering skal foretas. Trase valg forutsatt i 2017, kan ikke love noe i 2016 Nærmere om Sandefjord: God plassering i dag. Ulempe for tog som ikke skal stoppe å opprettholde hastighet. Det ble reist spm til trase Stokke hva er årsaken til forslag løsning jfr trase til høyre på bildet jfr presentasjon. Svar: Vanskelig å flytte lenger øst da ble s sving og vanskelig å opprettholde høy hastighet. Spm vet vi noe om knutepunktutvikling Sandefjord stasjon. Svar avhenger av dobbeltspor trase og ferdigstillelse av trase. Kommentar fra salen: Det bør fremmes et prosjekt som legger til rette for stasjon i Stokke og Torp uavhengig om det ikke bygges nå. Viktig med utvikling av jernbane i vår nye kommune. 3. Informasjon om status vedrørende næringsutvikling på Torp Øst v/lars Joakim Tveit. og Steinar Lien - Innspill og dialog om temaet. Steinar litt om forutsetninger for næringsutvikling. Tilgjengelig areal 2300da. Terminal behov ca 400 da. Jernbane dobbelt spor ca 50 m bredde. Planområdet er nok større. Behov for ny stamvei/riksvei 4 felts? Inn i området og viktig for utvikling av Torp Øst. Fylkes vei Stokke til flyplassområdet og videre til Sandefjord Øst. Hensettingsanlegg for jernbanen ca 100 da (ikke avklart om med i utredningen for jernbanen) Må lage kommunedelplan for hele området vil være større en kun Torp flyplass. Mulighetsstudie med plassering er laget v NorConsult i Samlet areal 2226 da se presentasjonen. Framdriftsplan ble presentert planarbeid fram til 2019 bygging fra 2020 og ferdig Utvikling næring følger utbygging av jernbane. Lars: presenterte Torp fortrinn som næringsareal. Nærhet tilflyplass, rask til E 18, Nærhet Sandefjord og Tønsberg, Mulig næringsutvikling: Flyplassrelaterte arbeidsplsser, Kompetansebedrifter, airport city konsept (hotel mv., annen næring (spinn off), offentlig virksomhet. Anslag arbeidsplasser Viktige oppgaver: se presentasjon

3 Innspill fra salen: videre utbyggingsmuligheter, hvilken eierform skal vi ha? Hvorfor velge kommunedelplan og ikke områdeplan?: Svar: avhenger bla av veiløsning og øvrig lokalisering annen infrastruktur, men kan begynne litt parallelt. Planløsning avhenger av Kulturarv ref ved reguleringsplan. Passe på at evt videre utviklingsområder ikke blir båndlagt. Velge allerede nå at terminalen er plassert på Vest med rulle- fortauløsning under rullebanen. Torp må selges inn fra nye Sandefjord viktig for hele regionen, må da ha stasjon på Torp. Valg av løsning (veier, tog og terminalplass) påvirker verdien av området sett derfor av området nå. Geelmuyden Kiese holder samling der det å påvirke sentrale politikere. Viktig at vi deltar 3 plasser fra hver kommune. 4. Hvordan VKT kan bidra til bedret kollektivtilbud internt i den nye kommunen v/adm dir Erik Gundersen, VKT. Adm dir Erik Gundersen presenterte VKT - VKT er ansvarlig for kollektivtilbudet i Telemark og Vestfold.29 ansatte med omsetning på 681 mill.kr Vestfold fylkeskommne 465, 15 mill. reisende i 2014, elever har rett til skoleskyss. Kontorer i Vestfold og i Grenland/Telemark Bedret kollektivtilbud se presentasjon stikkord 1)færre biler på veiene mange fordeler følger av dette. 2) Økt mobilitet og mer tilgjengelig arbeidsmarked Må jobbes langsiktig og målbevisst. Bedret kollektivtilbud strategier: styrke kollektivtilbud, bilsrestrektive tiltak: begge deler Se presentasjon for nærmere beskrivelse av tiltak innen de ulike strategier. Bedret kollektivtilbud belønningsordningen Samferdselsdepartement og byområde. Store beløp. Tilskudd til både drift og investering. Bymiljøavtaler: forpliktende samarbeid mellom stat-kommune-fylkeskommune. Sandefjord er en av byene i Vestfoldsom er med. Kundetilfredshetsindeks. Sandefjord lavest i Vestfold med 64, snitt i Vestfold 70 Trond Myhre Markedsdirektør: Produktutvikling er viktig. Kjøp av billetter og oversikt tilgjengelighet. VKT sine kunder 19 % av andelen voksne 50% av befolkningen. Andel reiser og reisemønster i døgnet ble presentert. Rutetilbud i Sandefjord, Andebu og Stokke fordelt på frekvens og antall passasjerer Hvordan få flere til å reise kollektivt? 5. Temakomiteer og idedugnad

4 Temagruppene De ulike temagruppene konstituerte seg og starter sitt arbeid. Kommunevåpen: Audun Tjomsland leder Nærdemokrati: Nils Ingar Aabol leder Reglement for folkevalgte: Bjarne Sommerstad leder Bli bedre kjent på tvers av kommunegrensene: Erlend Larsen leder

5 Referat fra tirsdag 28.april: 1. Kriterier for nytt kommunevåpen v/førstearkivar Tor Weidling, Riksarkivet. Innspill fra temakomiteen. Dialog. Viktigste oppgaver er å vurdere innkomne forslag. Utgangspunkt i middelalder tradisjon dvs etter Særlig fokus på ikke kunne forveksle med andre i nordiske lands, slekts og riksvåpen. Krav om innsending av 2 eksemplarer. Blasonering heraldisk beskrivelse av våpenet er det viktigste. Krav til fargekode. F.eks Haugesund i blått med 3 flygende måker i sølv (Blasonering) Bruk av attributter ref. hornene til moskus på Dovre i gul. Innspill: Tid i fht Svar: ikke langt tid i Riksarkiv. Behandling i departementet (dept) og kongelig resolusjon er uavklart, men det er lite pågang nå. Finnes det regelverk utover heraldikken? Nei, men dept kan komme med endringer i forståelse. Dette er ikke avklart, men dept legger premisser. Lenge siden det er jort endringer. Ved egengodkjenning dvs. kun behandle i kommunestyret- fremkommer ikke som vesentlig forskjell. Mange ønsker kongelig resolusjon. Har riksarkivet oversikt over utgåtte kommunevåpen? Ja disse skal være samlet i Riksarkivet med originaltegninger. 2. Nærdemokrati erfaringer og mulige løsninger v/seniorrådgiver Geir K. Almlid, Distriktssenteret. I tillegg deltok rådgiver Anne Irene Myhr også fra Distriktssenteret Nasjonal kompetansesenter. Samler inn kunnskap selv eller via forskere. Avklar hva vi vil med nærdemokratiordningen. Grunnleggende spørsmål er: Hva Hvorfor og Hvordan (Gjennomfør analyse, vurderinger og treff beslutninger ifht dette). Viktig å ha personer med adm ressurser og kompetanse til å arbeide med nærdemokrati ref Fredrikstad lokalsamfunnskoordinator. Se også Holbæk kommune i Danmark ref adm.ressurser og politisk rullering ifht utvalg. Trondheim arbeider nå med kommunedelsdemokrati våren 2016 (forutsatt kommunesammenslåing) Kriterier for at nærdemokratiske ordninger skal fungere godt ble gjennomgått. Hovedpunkter er: 1) Mandat og reel innflytelse 2) Strukturer for god informasjonsflyt 3) Tilrettelegging og administrativ støtte

6 Innspill fra temakomiteen om nærdemokrati Spm/kommentar: viktig å sikre politisk engasjement og modell som sikrer dette. Viktig å avsette ressurser til arbeidet Dialog vedrørende nærdemokrati Viktig å ikke lage systemer som forringer kvalitet i det som skjer i dag. Videre må vi ivareta bygg, ikke bruker opp personressurser og ivaretar de lokale foreninger (Ulag) som er i dag. Nærdemokrati må komme i tillegg il det vi gjør allerede i dag. Viktig at andre perspektiver enn politikk, mer bostedsutvikling og aktiviteter ivaretas. Budsjett, arealpolitikk kan også være tema. Kartlegge/Høre hva lokale lag og foreninger ønsker hvordan skal fungere i alle kommunene. Hva fungerer kan utvikles videre? 3. Orientering om nåværende reglement for folkevalgte mm. v/rådmennene. Innspill fra temakomiteen om reglement for folkevalgte mm. Stein Rismyhr redegjorde for rammer i fht kommuneloven, kommunestyrets styring og krav til ajourhold/fastsetting av reglement jfr koml. 39. Alle kommunene har reglement for de kommunale organer som er vedtatt av kommunestyret. I tillegg kommer reglement for ulike råd, styrer m.v. Delegasjonsreglement er også vedtatt av by/kommunestyret Sandefjord har startet ajourhold av sitt delegasjonsreglement. Fra arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen konstituerte seg i går. Leder: Bjarne Sommerstad. Det er behov sekretær og Jan Magnar Antonsen skal ivareta denne. Avhengig av også å få støtte fra adm. og Lars Joakim Tveit. 4. Aktuelle tema for Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg fremover. Innspill/diskusjon. Prosjekter som den enkelte kommune starter nå- hvordan påvirker dette den nye kommunen. Hvordan få informasjon om samarbeid i de tre kommunen Innhold og ansvar til vært hovedutvalg -> Hvilke oppgaver skal de ha. Lars J Tveit følger opp dette med rådmennene med tilbakemelding til forslag til hvilke oppgaver de utvalgene vi har i dag og hvordan kan disse fordeles videre i de 5 hovedutvalgene.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bystyresalen, Sandefjord rådhus Tid: 9. desember 2014 kl. 08.30-15.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt 1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bristol hotel, Oslo Tid: 20. oktober 2014 kl 09.45-17.45 21. oktober 2014 kl 09.00-14.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt INNLEDNING

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

IC-Verksted Larvik 4-5 april

IC-Verksted Larvik 4-5 april KONSEPTVALGUTREDNING 09.05.2011 Lillehammer Moelv Brummundal Hamar Stange Tangen Konseptvalgutredning for IC - Vestfoldbanen IC-Verksted Larvik 4-5 april Referat Gardemoen Eidsvoll Sandvika Asker Lysaker

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Strategiplan for Bratsbergbanen

Strategiplan for Bratsbergbanen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Strategiplan for Bratsbergbanen 100 000 årlig reisende innen 2014 15. august 2010 Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks E-post Internett Postboks 2844 Fylkesbakken

Detaljer

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 19. Desember 2011 Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 1. Bakgrunn og

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer