Transnova utlyser støtte til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transnova utlyser støtte til:"

Transkript

1 Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal bidra til mer klimaeffektive transportløsninger. Denne utlysningen dekker alle Transnovas mål (se under) i mandatet tilgjengelig på Programutlysningen vil prioritere prosjekter som utfyller Transnovas eksisterende prosjektportefølje og bidrar til å nå Transnovas målsettinger. Utlysningen inkluderer øremerkede midler til miljøteknologi, som årlig utgjør ca 20 millioner kroner av Transnovas budsjett, men alle relevante typer prosjekter kan søke. Frist for å søke økonomisk støtte innenfor dette programmet er 22. mars Mål for dette programmet, P Åpen utlysning 1 Hovedmålet til Transnova er å bidra til at Norge når sine klimapolitiske målsetninger for transportsektoren. Dette gjøres blant annet gjennom å gi støtte til prosjekter som reduserer CO 2 - utslippene fra transport. Målet for denne utlysningen er prosjekter som reduserer CO 2 -utslippene ved å: Erstatte fossile drivstoff med alternative drivstoff og energibærere Bidra til utvikling og økt bruk av transportformer som gir lavere CO 2 -utslipp Bidra til at transportomfanget reduseres Spesifikt for midler øremerket miljøteknologi Programmet for miljøteknologi har som mål å bidra til bærekraftig næringsvirksomhet basert på miljøteknologi i Norge, og dermed til å legge til rette for utvikling av internasjonalt konkurransedyktige norske miljøteknologinæringer, blant annet gjennom støtte til prosjekter som bidrar til kommersialisering og teknologitesting I tillegg til å bidra til mer klimaeffektive transportformer skal søknader på midler øremerket miljøteknologi bidra til å fremme private investeringer og stimulere til nettverksbygging og strategisk samarbeid mellom leverandører. Satsingen på miljøteknologi er nærmere beskrevet her: Prosjekter som omfattes Prosjektene må i stor grad gjennomføres i Norge og gi resultater på utslipp i Norge, men det kan delta aktører fra andre land. Støtte gis til prosjekter som ligger mellom forskning og utvikling i sen fase og et tilgjengelig/fungerende marked. Hovedsakelig gis støtte til pilotog/eller demonstrasjonsprosjekter hvor målet er å vise/prøve ut ny teknologi, nye løsninger eller andre nye elementer i en norsk sammenheng og som vil gi en læringseffekt andre også kan ha nytte av. Det kan gis støtte til prosjekt som driver utvikling, verifisering og uttesting, eller bidrar til å redusere barrierer mot å ta i bruk mer klimavennlige transportløsninger. Forstudier, forprosjekt, utredninger og analyser kan også støttes. Søkere må være villige til å dele relevant kunnskap som oppnås gjennom prosjektet.

2 Spesifikt for midler øremerket miljøteknologi Programmet innebærer en satsing på kommersialisering og prosjekter innen teknologiverifisering og utprøving av teknologi og skal legge til rette for nasjonal verdiskaping og næringsutvikling. Med teknologi forstås både kunnskap, tjenester og fysiske innretninger som bidrar til forbedring av miljøet. Støtten kan utgjøre maksimalt 45 % av prosjektkostnadene (avhengig av selskapsstørrelse). Transnovas miljøteknologisatsning grenser oppimot flere andre støtteordninger. Særlig nevner vi Innovasjon Norges satsing på miljøteknologi. Ordninger innenfor Norges forskningsråd og Enova kan også være aktuelle å søke på for mange prosjekter innen kategorien miljøteknologi. Prosjekter som faller utenfor Prosjekter som allerede er igangsatt eller finansiert, med mindre prosjektet får betydelig større omfang eller endrer karakter, slik at det kan regnes som et nytt prosjekt Forskningsprosjekter Prosjekter som skal utvikle eller prøve ut produkter og tjenester som allerede er kommersielt tilgjengelig til konkurransedyktige priser Prosjekter som kun omhandler produksjon av drivstoff eller energi til transport Prosjekter som søker om støtte til innkjøp av kjøretøy, med mindre de inngår i et bredere pilot-/demoprosjekt hvor erfaringer dokumenteres og generer ny kunnskap om sentrale problemstillinger Prosjekter som søker om støtte til oppføring av ladepunkt, med mindre de inngår i et bredere pilot-/demoprosjekt hvor erfaringer dokumenteres og generer ny kunnskap om sentrale problemstillinger Transnova støtter ikke ordinære driftskostnader og/eller investeringer i tradisjonell infrastruktur. Tildelingskriterier Søknader som skal tildeles støtte må: Være relevante i forhold til programmets målsettinger og Transnovas mandat Ha etterprøvbare mål, som må kunne dokumenteres i sluttrapporten Sannsynliggjøre søkerens evne til å gjennomføre prosjektet Tydeliggjøre at støtten har utløsende effekt det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte, eventuelt kun blitt gjennomført saktere eller i et mindre omfang. Støtten er kun lovlig hvis den har en utløsende effekt, jf. forordning (EU) 800/2008 art. 8 og generelle prinsipper som gjelder innen statsstøttereglene. Ha egenfinansiering enten i form av egeninnsats eller kapital og/eller støtte fra investorer eller andre eksterne kilder Sannsynliggjøre reduksjon i CO 2 -utslipp i Norge 2

3 Prosjekter som prioriteres Det kan søkes om støtte til alle typer prosjekter som bidrar til målsetningene til programmet, men i tildelingen av midler vil gode søknader fra følgende type prosjekter gis prioritet: Satsing på sykling og gåing Det er et mål at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Det er et behov for økt satsing for å oppnå nasjonale målsetninger om økt sykkel- og gåandel. Transnova bidrar ikke direkte til satsing på tradisjonell infrastruktur, som anlegg for gående og syklende, men ønsker søknader fra pilot-demonstrasjonsprosjekter eller informasjons-, holdnings- og motivasjonskampanjer som kan føre til økt sykling og gåing. Mulitmodalitet i forbindelse med gods- og persontransport Multimodalitet i en eller annen form er i mange tilfeller en forutsetning for å flytte transporter fra person- og godsbil til mer miljø- og energieffektive transportformer. Dette kan for eksempel være omlasting av gods fra vei til bane eller kjøl, eller tilrettelegging for myke trafikanter og innfartsparkering i forbindelse med knutepunkt for kollektivtransport. I praksis er dette ofte utfordrende å få til. Transnova ønsker derfor søknader fra prosjekter som vil teste ut nye løsninger og spre kunnskap om hvordan man i praksis kan få til gode multimodale løsninger som bidrar til reduserte CO 2 -utslipp. Transnova kan ikke støtte utbygging av vanlig infrastruktur eller arbeid som uansett skal utføres som del av normal drift, men annen tilrettelegging kan støttes. Styrket bruk av kollektive reisemidler Med sterk befolkningsvekst i byer og tettsteder og økt reiseaktivitet er det viktig å tilrettelegge for gode kollektive transportløsninger. Transnova kan ikke støtte ordinære driftskostnader til kollektivtransport, men det er mulig å søke støtte til merkostnader knyttet til utprøving av nye driftsopplegg, informasjonssystemer eller annen tilrettelegging for å øke attraktiviteten til kollektive reisemidler. Ved vurdering av prosjektsøknader vil følgende forhold bli vektlagt og prioritert: Robust gjennomføringskonsept og god dokumentasjon Samarbeid mellom relevante aktører Dokumenterbare og etterprøvbare effekter på CO 2 -utslipp, eventuelt verifisert av tredjepart (dokumentasjon må kunne fremskaffes ved prosjektrapportering) Bidrag til reduksjon av andre miljøproblemer God plan for spredning av resultater og erfaringer Bidrag til innovasjon og ny kunnskap og som har ringvirkninger og overføringsverdi Tillegg for midler øremerket miljøteknologi Det vil legges vekt på potensial for lønnsomhet (på noe sikt, for eksempel 3-5 år) og vekstpotensial både nasjonalt og internasjonalt. Søkerens gjennomføringsevne er viktig, både for prosjektet det søkes støtte til og for videre kommersialisering av teknologien for å styrke produktet og bedriftens konkurransekraft. Søknader på diss midlene må derfor også presentere forretningsidé og forretningsmodell som skissert i søknadsskjema. Se også vår søkerguide på 3

4 Målgrupper Programmet er rettet mot private bedrifter, kommuner, fylker og annen offentlig virksomhet samt organisasjoner. Alle unntatt privatpersoner, departementer og statlige etater kan søke om støtte. Spesifikt for midler øremerket miljøteknologi Programmet retter seg mot små, mellomstore og store foretak. Støttebeløp og støtteandeler Prosjekter vurderes og prioriteres på grunnlag av søknader og vil konkurrere om midler. Øvre grense for støtte per prosjekt er 15 millioner kroner. Transnova fullfinansierer ikke prosjekter. Demonstrasjonsprosjekter og pilotprosjekter kan støttes med opptil 45 % av prosjektkostnadene, miljøstudier/forstudier med høyere andeler. Støttenivået vil ligge innenfor det som er tillatt etter EU Forordning nr 800/2008, og vil derfor variere noe etter prosjektenes innretning og søkernes status og type bedrift (eierforhold, omsetning og antall ansatte i bedriften). Behovet for støtte må dokumenteres i søknaden og det må tydelig fremgå hvem som bidrar til resterende finansiering og hvor mye dette utgjør. Tilskudd utbetales normalt etterskuddsvis ved avtalte milepæler, basert på påløpte og godkjente prosjektkostnader. Utbetalt statsstøtte fra Transnova er ikke omsetning iht merverdiavgiftsloven, og støtten utbetales uten mva. Endelig prosjektregnskap må være godkjent av revisor før oversendelse til Transnova. I tillegg må sluttrapport for prosjektet være godkjent av Transnova før sluttoppgjør utbetales. Krav til søknaden Det vises til søknadsskjema som skal fylles ut (via Søknaden skal blant annet inneholde: Hovedmål Delmål Hva er nytt og hvilke behov skal dekkes? Aktivitetsplan Forventet årlig CO 2 -reduksjon Hvordan resultater vil måles Andre positive miljøeffekter og samfunnsnytte av prosjektet Bedriftsøkonomiske forhold for de søknader det er relevant Nødvendigheten av støtten fra Transnova Hindre for videreføring/utbredelse av teknologien/tiltaket Prosjektets risikoprofil Strategi for informasjonsspredning Intensjonsavtale med aktive samarbeidspartnere 4

5 Følgende vedlegg er obligatoriske: Skatteattest fra kemnerkontoret (gjelder ikke kommuner og fylkeskommuner) MVA-dokumentasjon fra skattekontoret (gjelder ikke kommuner og fylkeskommuner) Egenerklæring HMS (gjelder ikke kommuner og fylkeskommuner) Revidert og/eller godkjent årsregnskap (gjelder ikke kommuner og fylkeskommuner) CV er på sentrale personer i prosjektet Budsjett (kostnads- og finansieringsplan) Framdrifts-/aktivitetsplan Hvis obligatoriske vedlegg mangler kan søknaden bli avvist på formelt grunnlag. Unntaket er hvis det står i søknaden at vedlegg blir ettersendt, og at de ettersendes uoppfordret på e-post innen en uke. Søkeprosess Søknadsbehandling Vi bekrefter mottak av søknader og utnevner saksbehandler til hver søknad. Om vi har behov for avklaringer og utdypinger med søker underveis i behandlingen tar vi kontakt. Transnova har knyttet til seg uavhengige fagpersoner (ekspertpanel) som kan bidra i vurdering av søknadene. Foruten kvalitet i prosjektene, vil også en balanse av ulike prosjekttyper i sammensetningen av porteføljen av prosjekter ha betydning for hvem som tildeles støtte. Vi tar sikte på å fullføre søknadsbehandlingen innen sommeren Tildelingsrutine Vi sender tildelingsbrev umiddelbart etter at vi har vedtatt tildeling av støtte. Prosjektet kan ikke startes før slikt tilsagn er gitt, da bortfaller støtten siden den ikke lenger kan regnes som utløsende for prosjektet. Utkast til kontrakt med nødvendige vedlegg og krav til prosjektets sluttleveranse oversendes så raskt som mulig til gjennomlesing og avklaring før endelig signering. Vi kommuniserer avslag skriftlig til søker med begrunnelse. Prosjektetablering og drift Transnova krever løpende innsyn i prosjektets framdrift og kan be om møter med ansvarlige i prosjektet ved behov. Prosjektavslutning og prosjektrapportering I sin søknadsvurdering legger Transnova vekt på gjennomførbarhet av prosjektene både faglig og administrativt. Skriftlig rapportering, inkl avviksrapportering gjennom prosjektperioden (framdriftsrapport) og ved prosjektslutt (sluttrapport), er noen av elementene som danner grunnlag for kontrollen. Manglende rapportering eller alvorlige avvik vil kunne ha konsekvenser for videreføring av prosjektet og ved vurdering av senere søknader fra samme søker. Endelig prosjektrapport med dokumentasjon av resultater og avtalt offentliggjøring av prosjektresultatene oversendes Transnova. Transnova vil ikke kreve eierskap til resultatene fra prosjektet, dersom ikke annet er spesielt avtalt i kontrakt. 5

6 Krav om offentlighet Transnova er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post i samsvar med bestemmelsene lov nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetslova). Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumentene og korrespondansen. Det betyr blant annet at alle våre saksdokumenter og korrespondanse i hovedregel er offentlig, med mindre de inneholder taushetspliktbelagte opplysninger, jf Forvaltningslovens 13. Slike opplysninger skal behandles fortrolig, selv om dokumentet for øvrig er offentlig. Blant annet har Transnova i henhold til Forvaltningsloven 13 plikt til å bevare taushet om tekniske innretninger, samt drifts- eller forretningsforhold som det måtte være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Søknadsfrist Frist for å søke økonomisk støtte innenfor dette programmet er 22. mars Søknad sendes elektronisk til Transnova: Søknadsskjema ligger på (maks filstørrelse 20MB) Merk saken: P Åpen utlysning 1- Transnova Kontaktpersoner Vi oppfordrer søkere til å ta kontakt i søknadsperioden. Kontaktpersoner i Transnova er: Eva Solvi tlf (arealbruk) Tom E. Nørbech tlf (IKT, ITS, atferdsendring) Konrad Pütz tlf (hydrogen, sjøfart, godstransport) Petter R. Øyn tlf (Gåing og sykling, kollektivtransport) Erik Lorentzen tlf (biodrivstoff, luftfart) Lars Fabricius tlf (sjøfart, teknologi, kjøretøy) Marie Tranaas Skjærvik tlf (gåing, sykling) Om Transnova 6

7 Transnova er et statlig verktøy for å drive frem klimaeffektiv transport etablert av Samferdselsdepartementet, og lagt til Statens vegvesen med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Vårt hovedmål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge. Transnova støtter gode prosjekter og tiltak som bidrar til bærekraftig mobilitet. Det kan være å erstatte fossile drivstoff med alternative drivstoff eller energibærere som gir lavere eller ingen CO 2 -utslipp, prosjekter og tiltak som bidrar til overgang til mer miljøeffektive transportformer og til å redusere det totale transportomfanget. Prosjektene som støttes skal i hovedsak være i en pilot-/demonstrasjonsfase, redusere ulike typer løsningsbarrierer og bidra til læring, erfaringsoverføring og kompetansebygging. Transnovas mandat kan leses på 7

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer