Forslag til tilskuddsordning for overføring fra vei til sjø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til tilskuddsordning for overføring fra vei til sjø"

Transkript

1 Forslag til tilskuddsordning for overføring fra vei til sjø Innledning I NTP er det satt av kr 300 million per år for godsoverføring fra vei til sjø. Hvordan skal denne summen best anvendes for maksimal godsoverføring og samfunnsgevinst? Hvordan skal man unngå å gi tilskudd til eksisterende sjøtransport og at sjøtransport skal bli en ny subsidiesluk? Hvordan skal vi virkelig lykkes med maksimal avkastning ved minimal bruk av offentlige midler? Bakgrunn Norske myndigheter og EU ønsker økt bruk av sjøtransport for å redusere belastningen på dagens veinett, for å redusere miljøutslippet fra godstransport og for å redusere antall ulykker som involverer vogntog. De muligheter som næring har identifisert for godsoverføring er dokumentert i Sjøveien Disse muligheter kan ikke realiseres kommersielt da det vil kreve et bredt samarbeid på tvers av konkurrerende virksomheter og et økonomisk løft med stor risiko som ett eller noen få selskap ikke kan klare alene. I tillegg vil det kreve miljøinvesteringer som i dag ikke er kommersielt lønnsomme. EU på sin side vil bruke 11.9 milliard 2 i perioden for å ruste opp sitt «Core Transport Network 3». I 2014-utlysningen 4 for CEF (Connecting Europe Facility) Transport lyses det ut litt under 1 milliard i tilskuddsmidler til infrastruktur og nye tjenester. Vi foreslår i dette notatet en ordning som inneholder deler av CEF Transport for vårt hovednettet for godstransport i Norge. Målet er å skape effektiv og bærekraftig transport i Norge og at Norge blir en integrert del av det europeiske nettverk. Vi foreslår at programmet underlegges Transnova. 1 Sjøveien EU - CEF Transport: 11.9 billion to improve European connections 3 EUs Core Network CEF Transport Calls for Proposals 1

2 Mål for programmet Hovedmålsettingen er å øke volumet av effektiv og bærekraftig sjøtransport av gods, som i dag transporteres med bil, i de viktigste transportkorridorer i Norge og mot det europeiske hovednettverk for transport. Delmålsettinger: 1. Skape ny, effektiv og miljøvennlig intermodal sjøtransport, som kundene faktisk vil bruke i stedet for biltransport i de viktigste godskorridorer for Norge. 2. Skape effektiv intermodal logistikk for sjøtransport med færre flaskehalser, minimal tomtransport og bedre utnyttelse av infrastruktur og transportmidler og derav lavere enhetskostnader i transportkjeden. 3. Skape bærekraftige transportløsninger over lang distanse med minimalt miljøutslipp og derved bidra til at Norge når sine klimapolitiske målsetninger. Prosjekter som omfattes Det gis primært støtte til etablering av nye intermodale sjøtransporttilbud i korridorer og markedssegmenter hvor slik transport har liten markedsandel. Det skal gis støtte både til pilotprosjekter og til faktisk etablering. De nye transporttilbudene skal i minst mulig grad ta last fra annen intermodal transport. Lasten skal skipes i standard multimodale 45 fots containere og/eller semitrailere. Andre enheter kan aksepteres dersom de er standardiserte, multimodale og anvendbare i hele Europa. Støtten kan også dekke investeringer i og tilrettelegging av eksisterende infrastruktur og IT som er nødvendig for å skape konkurransedyktige transporttjenester. Ordningen gjelder både for innenlands transport og for tilknytning til det det europeiske nettverk. Det vil være mulig å motta støtte til forstudier, forprosjekt, utredninger og analyser. Prosjekter som faller utenfor Prosjekter som allerede er igangsatt eller finansiert, med mindre prosjektet får betydelig større omfang eller endrer karakter, slik at det kan regnes som et nytt prosjekt Prosjekter som er bedriftsøkonomisk lønnsomme uten støtte Rene forsknings- og utviklingsprosjekter, som ikke er relatert til en konkret ny transporttjeneste Prosjekter som skal utvikle eller prøve ut produkter og tjenester som allerede er kommersielt tilgjengelig for det samme markedssegment til konkurransedyktige priser i den samme transportkorridor Prosjekter som medfører vesentlig overføring av gods fra eksisterende sjø- og bane-tilbud Det kan gis støtte til prosjekter som bruker transportmiddel og ruter som også brukes til ikkeberettiget last. Dersom prosjektet omfatter slik last skal kun operasjonskostnaden allokert til prosjektlasten brukes som beregningsgrunnlag. Last som mottar støtte skal ikke kryssubsidiere annen 2

3 last i skipet og/eller i ruten. Den støttede lastens andel av nettoinntekt på sjødelen av transporten skal ikke avvike fra den støttede lastens allokerte andel av lastekapasiteten. Ordningen støtter ikke ordinære driftskostnader og/eller investeringer i tradisjonell infrastruktur dersom disse ikke er viktig for leveransen av transporttjenesten. Infrastruktur for biodrivstoff, hydrogen, LNG og landstrøm og batteri for skip regnes ikke som tradisjonell infrastruktur i denne sammenheng og kan derfor være med i prosjektkostnadene. Prosjekter som prioriteres Det kan søkes om støtte til alle typer prosjekter som bidrar til målsetningene til programmet, men i tildelingen av midler vil gode søknader fra følgende type prosjekt gis prioritet: Miljøvennlig godsoverføring Samferdselsdepartementet har varslet at de ønsker å overføre biltransport til miljøvennlig sjøtransport. Prosjekter som bidrar mest mulig til denne målsetning skal derfor prioriteres. Reell overføring er den viktigste målsetning. Troverdigheten av de anslåtte volumer og miljøgevinster er derfor sentral. Vurderingskriterier Ved vurdering av prosjektsøknader vil følgende forhold bli vektlagt og prioritert: Bredest mulig deltagelse av leverandører, partnere og kunder med et bredt godsgrunnlag Bredest mulig markedsføring og størst mulig overføringer av gods Gunstige og godt synlige rabattordninger for kunder Produkter som dekker flere transportkorridorer og som har god tilknytning til Europa Nye tjenester som bygger på eksisterende, etablerte løsninger med godt kundegrunnlag herunder også produkter som bygger videre på andre prosjekter i samme program Høy utnyttelsesgrad av lastenheter, transportmiddel og eksisterende infrastruktur Eliminering av eksisterende flaskehalser som hindrer effektiv sjøtransport Effektive forretningsprosesser og IT-løsninger basert på standardisert meldingsutveksling Vesentlig bedring av service for kunden og økt selvbetjening Høyest mulig rutefrekvens og lavest mulig transportledetid Lavest mulig kostnad for håndtering av lastenheter og kortest mulig ledetid for omlasting mellom ulike transportmidler Anvendelse av ny skipsteknologi som gir en vesentlig effektiviseringsgevinst og/eller miljøforbedring Effektiv, punktlig og miljøvennlig henting av lastenheter hos avsender og leveranse til mottager Størst mulig reduksjon av utslipp av klimagasser per overført trailer-kilometer Redusert lokal forurensning i vår byer og tettsteder Reduksjon av veitransport i områder med høy trafikk og i fjelloverganger på vinterstid Reduksjon av antall bilulykker Reduksjon av andre miljøproblemer Stor grad av innovasjon og ny kunnskap, som har ringvirkninger og overføringsverdi God plan for markedsføring av tjenesten og god spredning av resultater og erfaringer Samarbeider med EU CEF Transport-prosjekter 3

4 Foruten kvalitet i prosjektene, vil også en balanse av ulike prosjekttyper i sammensetningen av porteføljen av prosjekter ha betydning for hvem som tildeles støtte. Målgruppe Programmet er rettet mot leverandører av sjøtransport. Deres kunder, partnere og underleverandører kan delta som prosjektpartnere. Støttebeløp og støtteandel Fra 2017 skal det tildeles kr 300 million per år i tre år. Tildelingen bør gjøres i god tid før oppstart, slik at man får tilstrekkelig tid til å tilrettelegge nødvendig infrastruktur og skaffe transportmidler. Pengene tildeles for hver prosjekt for en oppstartsperiode på tre år. For pilotprosjekter er støtteperioden begrenset til 18 måneder. Støttebeløpet skal maksimalt utgjøre 30 % den samlede operasjonskost i den perioden prosjektet mottar støtte. Kunders omstillingskostnader kan inngå i søkebeløpet, dersom de kan dokumenteres. Tilskudd utbetales normalt etterskuddsvis ved avtalte milepæler, basert på påløpte og revisorgodkjente operasjonskostnader. Søkeren forplikter seg til å opprettholde tjenesten i en pliktperiode som er dobbelt så lang som perioden man får støtte for. Dersom operasjonen avkortes før denne pliktperioden er omme, vil støtten avkortes proporsjonalt. Ved terminering av operasjonen før pliktperioden er over skal den avkortede støtten tilbakebetales. Disse forhold gjelder ikke dersom prosjektet avsluttes innen 18 måneder etter oppstart. Støtte til prosjekter for forstudier, forprosjekt, utredninger og analyser kan maksimalt utgjøre 50 % og må være direkte relatert til en planlagt ny tjeneste. Pilotprogram I perioden frem til oppstart av hovedprogrammet i 2017 etableres det et pilotprogram med en utlysning der gis det støtte til pilotprosjekter for nye tjenester som det skal søkes om fra Utlysning for pilotprogrammet må komme tidlig i Har kan det søkes om støtte til oppstart av pilotprosjekter som inneholder elementer av hovedtjenesten. Prosjektperioden er 18 måneder. Hensikten med pilotprogrammet er å skape engasjement for hovedprogrammet, å testet om det finnes stort omfang av mulige overføringsprosjekter og å verifisere om markedet responderer som forventet. For pilotprosjekter kan man i større grad bruke eksisterende løsninger med lavere vekt på miljø- og effektiviseringskrav. Beskrivelsen av fremtidens løsning i hovedprosjektet og hvordan det henger sammen med pilotprosjektet er det viktigste evalueringskriteria. Resultatet av pilotprosjektet skal vektlegges tung for evaluering av hovedprosjekter fra Pilotprogrammet bør ha et budsjett på kr 60 million. Av dette bør det settes av kr 10 million til forstudier av hovedprosjektene. For pilotprosjektene er støtteandelen 30 % og for forstudiene 50 %. 4

5 Krav til søknaden Søknader som skal tildeles støtte må: Gi et godt grunnlag for å vurdere prosjektet Ha etterprøvbare prosjektmål, som må kunne dokumenteres i sluttrapporten Sannsynliggjøre søkerens evne til å gjennomføre prosjektet og oppnå de planlagte resultater Tydeliggjøre at støtten har utløsende effekt det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte, eventuelt kun blitt gjennomført saktere eller i et mindre omfang. Støtten er kun lovlig hvis den har en utløsende effekt, jf. forordning (EU) 800/2008 art. 8 og generelle prinsipper som gjelder innen statsstøttereglene. Ha egenfinansiering i form av egenkapital, lån og/eller støtte fra investorer eller andre eksterne kilder Sannsynliggjøre potensial for reduksjon i miljøutslipp i Norge Søkeprosessen For å minimere arbeidet med å skrive og evaluere søknader må potensielle søkere i forkant av søknaden sende en skisse av søknaden til Transnova. Søker vil få en vurdering av prosjektets relevans i forhold til utlysningen og tips om eventuelle forbedringspunkter. Skissen bør inneholde mål, aktivitetsplan og budsjett. Det bør settes av god tid fra tildeling av midler til oppstart av prosjektet, da det tar tid å etablere transportløsningene. Her er forslag til tidsplan: 2015-Januar: Utlysning av pilotprogram 2015-Juni: Tildeling av pilotprogram 2015-Juli: Tidligste oppstart av pilotprosjekter 2016-Januar: Utlysning av hovedprogram og søknadsrunde for Desember: Tildeling av hovedprosjekter for : Tidligste oppstart av hovedprosjekter 5

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø Vedlegg 1: for overføring av gods fra vei til sjø Ved Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norge 1. Oppsummering Norske og europeiske myndigheter ønsker å overføre gods fra vei til sjø. Samfunnsgevinsten

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling.

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling. Veiledning Design Pilot 09 Dette dokumentet, inneholder en beskrivelse av grunnlag og prosedyre knyttet til prosjektet Design Pilot 09 et delprosjekt underlagt Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ),

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva Rapport Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva 25. januar 2015 Erik W. Jakobsen, Kaja Høiseth-Gilje, Erlend Aagesen, Leo A. Grünfeld og Heidi Ulstein Innhold SAMMENDRAG AV RAPPORTEN... 3 SIVAS EIENDOMSVIRKSOMHET...

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag Sammendrag Havner og nærsjøfart Problemstilling og metode Gode sjøverts transporttilbud mellom regionene i Nordsjøområdet har vært og er et av utgangspunktene for et konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer