Policy Miljøteknologiordningen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Policy Miljøteknologiordningen 2015"

Transkript

1 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler løsninger som er bedre for miljøet enn de løsningene vi bruker i dag. Det er to hovedtyper av prosjekter som støttes med tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån: - Gjennomføring av utviklingsarbeid i forbindelse med planlegging, investering og testing av pilot- og demonstrasjonsanlegg for nye miljøvennlige løsninger og teknologi. - Bygging av pilot og demonstrasjonsanlegg i Norge som gir høyere miljøbeskyttelse enn EU-standard Miljøteknologiordningen er imidlertid meldt inn til ESA etter stats-støtteregelverkets gruppeunntak artiklene: 22,25,26,28,29,36,37,41,47 og 49. Mål ****************** I. Rammer for miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningens formål er å fremme norsk miljøteknologi i nasjonale og internasjonale markeder, og bidra til at norsk næringslivs konkurranseevne styrkes. Miljøteknologiordningen skal gi: Økt verdiskaping i Norge Raskere utvikling av ny norsk miljøteknologi. Stort potensiale for miljøforbedringer når teknologen tas i bruk i markedet Målgruppe Norske bedrifter -i alle størrelser, innenfor alle bransjer og over hele landet - som utvikler ny miljøteknologi. Definisjoner Miljøteknologiordningen legger til grunn følgende definisjoner: Miljøteknologi: Med miljøteknologi menes teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag. Det dreier seg både om teknologier til begrensning av forurensning ved hjelp av rensing, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, fornybar energi, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen. Hovedprinsippet er at finansiering tilbys de beste og mest støtteverdige pilot- og demonstrasjonsprosjektene, uavhengig av teknologiområder og bransjer Pilotanlegg: Med pilotanlegg menes utvikling av en ny fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala enn fullskala.

2 Demonstrasjonsanlegg: Med demonstrasjonsanlegg menes videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste. Hva støttes ikke: Laboratoriemodell: Med laboratoriemodell menes opprinnelig modell, første eksemplar av maskin eller instrument som brukes som modell for videre utvikling. Test- og verifiseringsanlegg/testsenter: Med test- og verifiseringsanlegg og testsenter menes storskala infrastruktur som legger til rette for simulering, testing og verifisering av pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Utviklingsfase: Miljøteknologiordningen skal støtte pilot- og demonstrasjonsanlegg som skal testes under tilnærmet naturlige driftsforhold. Det er ikke krav om at anlegget/løsningen skal demonstreres i full skala. I prosjekter med radikale og disruptive innovasjoner, er det å forvente at teknologien må oppskaleres og testes flere ganger før den er klar for markedsintroduksjon. Hva støttes ikke: Rene forprosjekter og utviklingsprosjekter i tidlig fase, der hovedformålet er konseptutvikling og laboratorietesting, omfattes ikke av ordningen. Prioritering av prosjekter: Følgende sett med kriterier ligger til grunn ved prioritering av prosjekter: 1. Innovasjon: Prosjektet skal ha innovasjonshøyde på internasjonalt nivå, og teknologien/tjenesten skal ha et betydelig vekstpotensial internasjonalt. Det skal legges vekt på at det finnes en god og realistisk markedsplan for prosjektene. 2. Miljøeffekt: Prosjektets miljøeffekt skal beskrives og kvantifiseres i søknad og sluttrapport fra støttemottaker. Ordningen kan brukes på prosjekter i alle bransjer, men det er viktig å tydeliggjøre hvorfor teknologien som skal utvikles eller benyttes er bedre enn eksisterende teknologi i bransjen. 3. Verdiskaping i Norge: Ordningen gjelder norske bedrifter, og søker må vise hvordan prosjektet kan føre til varig verdiskaping i Norge. Se eget avsnitt om verdiskaping i Norge. 4. Gjennomføringsevne: Søker må kunne dokumentere egen gjennomføringsevne, både økonomisk, administrativt og teknologisk, og vise hvordan prosjektet bidrar til utvikling av bedriftens konkurransekraft. Det må sannsynliggjøres at søker har tilgang på tilstrekkelig kapital til å realisere (og fullfinansiere) prosjektet. Det skal også drøftes i saksvurderingen om søker har tilstrekkelig kapital, eller gode planer for å få på plass kapital, for videre kommersialisering av prosjektet etter pilot- og demonstrasjonsfasen. 5. Addisjonalitet: Miljøteknologiordningen skal utløse krevende pilot- og demonstrasjonsprosjekter som ellers ikke ville ha blitt igangsatt, eller ikke ville ha blitt igangsatt i samme omfang eller til samme tid. Prosjektet skal være

3 samfunnsøkonomisk lønnsomt før tilskudd, og bedriftsøkonomisk lønnsomt etter tilskudd. Det er en forutsetning for at støtten kan anses å være utløsende at støttemottaker har innlevert søknad før prosjektet er påbegynt. For øvrig skal det ikke ytes mer støtte enn det som er nødvendig for at: prosjektets/aktivitetens omfang vil bli vesentlig større pga. støtten, og/eller det samlede beløp som støttemottaker selv bruker på prosjektet/aktiviteten vil bli vesentlig forhøyet pga. støtten, og/eller prosjektet/aktiviteten vil bli betydelig hurtigere gjennomført. For miljøteknologiordningen er det vesentlig at tilskuddet kan akselerere hastigheten i utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. Hva prioriteres ikke: Trinnvis utvikling av eksisterende teknologi i bransjer som har et godt fungerende marked med mulige kunder og god kapitaltilgang, prioriteres ikke. Dette kan for eksempel være prosjekter innen petroleums-sektoren. Slike prosjekter kan likevel støttes dersom støtten har en svært klar utløsende effekt for gjennomføring av prosjektene, potensialet for framtidig verdiskaping er spesielt høyt, og det forventes en betydelig miljøeffekt. II. Annen bakgrunnsinformasjon for prosjektvurderingene: Verdiskaping i Norge Miljøteknologiordningen skal fremme norsk miljøteknologi i nasjonale og internasjonale markeder. Prosjektene skal ha et betydelig verdiskapingspotensial i Norge, også ut over prosjektperioden. Verdiskaping i Norge vurderes som følgende: Produksjon av produkter og tjenester i Norge. Utvikling av teknologi, produkter og tjenester i Norge, forutsatt at rettigheter og kompetansemiljø blir værende i Norge Dette skal synliggjøres i prosjektbeskrivelsen: Hvor stor andel av prosjektet blir gjennomført i Norge? Hvilken sentral kompetanse bygges opp i Norge gjennom prosjektet og hvor stort blir dette kompetansemiljøet? Hvor stor og hva slags type aktivitet blir det i Norge etter at prosjektet er gjennomført, og som følge av dette? Miljøprosjekter som kun skal anvende etablert utenlandsk teknologi i Norge er ikke i målgruppen for denne ordningen. Prosjekter der utenlandsk teknologi anvendes som en vesentlig del av pilot- og demonstrasjonsprosjektet kan støttes dersom det er høy innovasjonsgrad i ny sammensetning eller anvendelse av denne teknologien, og nyutviklingen av teknologien gir potensial for vesentlig verdiskaping for virksomheten i Norge. Rettighetene for bruk av de nye innovative løsningene må være avklart. Når Pilot- og demonstrasjon må skje i utlandet Prosjekter der pilot- og demonstrasjonsanlegget etableres utenfor Norge kan aksepteres innenfor miljøteknologiordningen dersom dette er nødvendig for å få testet teknologien

4 under tilnærmet naturlige forhold. I slike tilfeller kan det kun gis støtte iht. FoUregelverket, (artikkel 25 i EØS-regelverket). Det er den norske bedriftens kostnader som kan ligge til grunn for støtte. Salgsverdien av pilot- og demonstrasjonsanlegget skal normalt ikke brukes som kostnadsgrunnlag. Det er et vilkår at støtten klart fører til varig verdiskaping i Norge. Mentorstøtte til små bedrifter: Det er en viktig oppgave for miljøteknologiordningen at den bidrar til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektene. For å bedre evnen til gjennomføring og kommersialisering hos små bedrifter, bør det tilbys støtte til Mentor etter artikkel 28. Det kan tilbys mentor i inntil 100 timer. I tilfeller som krever det, kan mentor tilbys to ganger. Bedriften må selv bidra med egen tid og evt. egne reiser. Denne mentorordningen håndteres på samme måte som Innovasjon Norges øvrige Mentorprogram. Vedtak om mentorstøtten kan gjøres sammen med støtten til pilot- og demoanlegg. Forholdet til andre offentlige finansieringstjenester Miljøteknologiordningen skal sees i sammenheng med andre finansieringstjenester forvaltet av Innovasjon Norge, slik som etablerertilskudd, IFU/OFU og innovasjonslån. Skattefunn skal anbefales der dette er egnet. Særlig for store og mellomstore bedrifter vil skattefunn-ordningen kunne innebære god støtte til fou-prosjekter, med støtteelement tilsvarende eller opp i mot det maksimalt mulige iht. statsstøtteregelverket. Det er imidlertid anledning til -etter en konkret vurdering - å innvilge FoU-tilskudd basert på at prosjektet ikke benytter SkatteFunn-ordningen. Dersom vi ved vår behandling legger til grunn at SkatteFunn ikke benyttes, skal det fremgå av særvilkår at de samme prosjektkostnadene ikke samtidig kan støttes med SkatteFunn. I saker som omhandler CO2-reduserende tiltak i industrien og energi og energieffektivisering i markedsnær fase, oppfordres det til at kunderådgiver tar kontakt med Enova tidlig i saksbehandlingsprosessen. Det er et mål for Innovasjon Norge at samarbeidet med øvrig virkemiddelapparat skal oppleves mest mulig sømløst for kunden. Eksternt rådgivende panel Det skal gjennomføres en prosess med rådgivende panel for alle søknader med innstilling på tilskudd over NOK 4 millioner, og det kan også gjennomføres i mindre saker der det er ny uprøvd teknologi, og det er behov for krevende teknologivurderinger. I faseinndelte prosjekter legges til grunn at det gjennomføres panelvurdering knyttet til hver fase. I enkelte saker kan det være aktuelt å innhente tredjepartsvurderinger fra eksterne konsulenter. Kostnader med rådgivende panel og innhenting av eksterne vurderinger dekkes av miljøteknologiordningen. III. Støttenivå All støtte som gis over ordningen skal være i samsvar med reglene i statstøtte-regelverkets gruppeunntak.

5 Støttenivået vil variere med ulik prosjekttype, bedriftsstørrelse, fase og formål. Innovasjon Norge skal ta stilling til hva som er tilstrekkelig tilskudd for å utløse gjennomføring av prosjektet, og ta stilling til støtteomfang innenfor EØS regelverkets rammer for støtteintensitet. Støtte til et enkelt prosjekt kan ikke overstige EUR 7,5 mill. Dersom det skal tildeles høyere støtte enn EUR 15 mill. må dette notifiseres særskilt til ESA. Det gis støtte til to hovedtyper av prosjekter: 1: Støtte til bedrifter som skal gjennomføre utviklingsarbeid i forbindelse med planlegging, investering og testing av pilot- og demonstrasjonsanlegg (FOUstøtte): I henhold til statstøtteregelverket, gruppeunntakets artikkel 25: Små bedrifter Mellomstore bedrifter Store bedrifter Industriell forskning 70 % 60 % 50 % Eksperimentell utvikling 45 % 35 % 25 % Mulighetsstudie Fase 0 70 % 60 % 50 % På visse vilkår kan det i tillegg innvilges inntil 15 % samarbeidsbonus. Dette er den vanligste støtteformen i Miljøteknologiordningen Støttemottaker i slike saker er vanligvis den som skal utvikle anlegget, og som vil ha rettighetene til teknologien i etterkant. Kostnadstyper som kan gi grunnlag for støtte: Kostnader til utvikling av pilot- og demonstrasjonsanlegg Investeringskostnader ved bygging av anlegg Kostnader med testing etter driftsstart Hovedgruppen av prosjekter ligger under eksperimentell utvikling. Dette omfatter anvendelse av kjent vitenskaplig, teknologisk eller kommersiell kunnskap og ferdigheter som har som mål å skape nye, endrete eller forbedrede produkter, produksjonsmetoder eller tjenester. For prosjekter som skal gjennomføre første oppskalering bør det vurderes om det er hensiktsmessig å gi støtte til industriell forskning. Dette omfatter planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på erverv av ny kunnskap og ferdigheter for utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester eller for å frembringe betydelig forbedring i eksisterende produkter, prosesser og tjenester. Forstudie Fase 0: For enkelte store prosjekter og omfattende samarbeidprosjekter kan det være hensiktsmessig å gi støtte til mulighetsstudier, Fase 0-prosjekter som skal avklare det tekniske og organisatoriske grunnlaget for pilot- og demonstrasjonsanlegget. (Artikkel 25 pkt. 5 d) Tilskudd til forstudie skal ikke overstige NOK Bedrifter i samarbeid: Innovasjon Norge ønsker å legge til rette for økt samarbeid mellom bedrifter, og for prosjekter der flere bedrifter samarbeider om nye miljøvennlige løsninger. Der to eller flere bedrifter samarbeider kan det gis en samarbeidsbonus på inntil 15 %. Dersom flere av de samarbeidende norske bedriftene søker støtte fra miljøteknologiordningen, kan samarbeidsbonus gis til hver enkelt.

6 Det kreves at det er minst en SMB eller en utenlandsk bedrift innenfor EØS-området med i samarbeidet dersom samarbeidsbonus skal innvilges. Ingen av de samarbeidende bedriftene stå for mer enn 70 % av prosjektkostnadene. Samarbeidsbonus kan også gis dersom søkerbedriften samarbeider med en forskningsinstitusjon der denne står for minimum 10 % av kostnadene. (Artikkel 25, pkt. 6 b). Både søker og samarbeidende bedrift må dokumentere sine kostnader før utbetaling av tilskuddet. Det er også et krav om at det gis en særskilt begrunnelse for behovet for bruk av samarbeidsbonus, hvor det skal legges vekt på risiko, innovasjonsgrad, samfunnsmessig/økonomisk nytte og bedriftsstørrelse. Der dette er til stede kan samarbeidsbonus nyttes til både små- mellomstore- og store bedrifter. 2: Investeringsstøtte til bedrifter som skal bygge og drive pilot og demonstrasjonsanlegg som gir høyere miljøbeskyttelse enn EU-standard (miljøstøtte): I henhold til statstøtteregelverket gruppeunntaket artikkel 36 Støtte til merkostnader med teknologi som er bedre enn EUs miljøstandard. Små bedrifter Mellomstore Store bedrifter bedrifter 60 % 50 % 40 % Støttemottaker i slike saker er den som skal eie og drive anlegget. Kostnadstyper som kan gi grunnlag for støtte: Merkostnader med å bygge et anlegg som overoppfyller EU-standard Eksempel på slike anlegg er renseanlegg til luft eller vann som renser bedre enn dagens EU-standard. Herunder kan det gis støtte til investeringer i anlegg med et miljøbeskyttelsesnivå som er høyere enn EUs miljøstandard. Beregning av støttegrunnlag: a: Kostnader med høyere miljøbeskyttelse enn EU-krav som andel av en større totalinvestering. b: Merkostnaden sett i forhold til en investering i anvendbar eksisterende teknologi, med lavere miljøstandard, (referanseinvesteringen). Støtten skal beregnes ved å sammenligne med en alternativ investering med samme produksjonskapasitet, som hadde vært foretatt uten støtte og som ikke gir økt miljøbeskyttelse (kontrafaktisk situasjon). Den alternative investeringen skal være teknisk sammenlignbar og forretningsmessig realistisk. Det kan også gis støtte dersom norske myndigheter har valgt å innføre nasjonale regler som stiller høyere krav enn EU/EØS-standardene. Prosjektet må derfor ikke nødvendigvis innebære en overoppfyllelse av norske regler. I tillegg vil det kunne gis støtte til prosjekter som innebærer økt miljøbeskyttelse på områder hvor det ikke er vedtatt EUstandarder. I praksis vil mulighetene for bruk av artikkel 36. måtte vurderes fra sak til sak, ved at man først identifiserer mulige EU-krav, f. eks utslippskrav til industrianlegg, og ser på tiltaket som eventuelt kan støttes i lys av det.

7 Behandlingsanlegg for avfall/utslipp, ut over bedriftens eget avfall/utslipp, omfattes ikke av ordningen. Investeringsstøtte til pilot- og demonstrasjonsprosjektet etter EØS regelverkets artikkel 36 kan kun gis til anlegg som skal bygges og etableres i Norge. 3: Annen støtte: For prosjekter som omhandler produksjon av biodrivstoff og resirkulering av avfall følges det øvrige statsstøtteregelverkets regler om støtteutmåling i artikkel 41 og artikkel 47. Saksbehandling og beslutninger Innovasjon Norges vanlige saksbehandlingsrutiner og beslutningsprosedyrer vil bli fulgt for denne ordningen. Søknader behandles fortløpende uten søknadsfrister. Kontaktperson for spørsmål knyttet til miljøteknologiordningen er Bergny Irene Dahl.

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU nopparit/istock/thinkstock Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet

Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet 2 Del 1 Grunnleggende bestemmelser... 4 1.1 HJEMMELSGRUNNLAG... 4 1.2 FORMÅL... 4 1.3 ANSKAFFELSESMYNDIGHETER SOM OMFATTES...

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien N O T A T DATO: 04.11.2009 TIL: FRA: SAK: NHD Eksportfinans Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien Sammendrag og hovedkonklusjoner Låneordningen gjennom Eksportfinans ( 108-ordningen

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Analyse av Vestnordenfondet Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer