Regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll"

Transkript

1 Regelverk for helse, miljø og sikkerhet Internkontroll Foto: Dovre fjellstyre

2 Forord Forskriften om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) trådte i kraft 1. januar Den som er ansvarlig for bedriften, plikter og sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven og lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften gjelder ledere, arbeidstakere og tillitsvalgte og har blant annet som formål å forebygge arbeidsulykker og helseskader samt sørge for et mest mulig arbeidsmiljø. Først og fremst for tryggheten til de ansatte i NÆRØY fjellstyre er det viktig å ha nødvendige regler å gå etter. Skulle uhellet være ute, er det viktig for NÆRØY fjellstyre som arbeidsgiver at dette er tatt på alvor. Regelverket er godkjent av en representant for de ansatte og vedtatt av NÆRØY fjellstyre. For NÆRØY fjellstyre Dato/ Sted _Joar Olav Grøtting (sign) NN (Fjellstyreleder) NN (representant for de ansatte i NÆRØY fjellstyre)

3 Innhold Internkontrollsystemet ved NÆRØY fjellstyre Instruks 00 Avviksskjema Vedlegg 1 Instruks for sikkerhet ved feltarbeid Instruks 01 Kontaktpersoner/pårørende sin rolle Vedlegg 1 Egenmelding for oppsynsturer Vedlegg 2 Instruks ved savnet-melding Instruks 02 Loggbok for savnet-melding Vedlegg 1 Instruks for personlig sikringsutstyr Instruks 03 Sjekkliste for utstyr Vedlegg 1 Instruks for bruk av snøscooter Instruks 04 Instruks for bruk av båt/gummibåt Instruks 05 Instruks for bruk av luftfartøy Instruks 06 Instruks for bruk av motorsag Instruks 07 Instruks for bruk av elektrisk verktøy Instruks 08 Instruks for arbeid med batteri og syre Instruks 09 Instruks for bruk, transport og oppbevaring av våpen Instruks 10 Instruks for arbeid på tak Instruks 11 Instruks for kontorarbeid Instruks 12 Instruks for brannvern Instruks 13 Brannverninstruks Vedlegg 1 Vedlegg: Aktuelle lover og forskrifter

4 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 00.doc Instruks nr: 00 Antall sider: 3 og 1 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 00. Internkontrollsystemet ved NÆRØY fjellstyre 1. Målsetning Definisjon av internkontroll- helse miljø og sikkerhet (HMS): Alle systematiske tiltak som blir satt i verk for at virksomheten blir planlagt, organisert, utført og vedlikeholdt i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av lov og/eller forskrift. Overordnede mål: - Utvikle og opprettholde et høyest mulig nivå på arbeidstakernes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø og dermed oppnå: færre skader, unødig slitasje og sykdom større trivsel, økt arbeidsglede og god lagånd at alle ansatte når pensjonsalder med god helse økt produktivitet og kvalitet på arbeidet - Utvikle NÆRØY fjellstyre til en god arbeidsplass som forebygger ulykker og helseskader. 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre. 3. Ansvar og myndighet NÆRØY fjellstyre: Fjellstyret har ansvar for at det blir utarbeidet regelverk for internkontroll, helse miljø og sikkerhet. Fjellstyret skal vedta regelverket. Daglig leder: - Daglig leder skal sørge for et kontinuerlig og målrettet arbeid med opplæring for å ivareta det totale arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. - Daglig leder har det overordna ansvaret for at internkontrollarbeidet blir gjennomført. - Daglig leder har ansvar for at den enkelte kjenner systemet, og at forutsetningene for å kunne følge systemet fysisk og materiellmessig er tilstede. - Daglig leder skal holde seg regelmessig oppdatert med de ansattes helse, og deres fysiske og sosiale arbeidsmiljø. Den enkelte medarbeider: - Alle ansatte skal aktivt medvirke til et godt arbeidsmiljø.

5 - Hver enkelt plikter og gjøre seg kjent med systemet og følge de rutiner og regler som er vedtatt. - Hver enkelt skal sørge for at redskap og verneutstyr er i forsvarlig stand og funger. - Hver enkelt har plikt til å ta opp med sin overordnede hvis forutsetningene ikke er tilstede for å følge de instruksene som er gitt, eller dersom systemet har svake punkt eller mangler. 4. Vedtak av nye instrukser og endring av instrukser Det er utarbeidet egne instrukser som omfatter de ulike arbeidssituasjonene i bedriften. Ansatte som blir berørt av endringer, skal gis anledning til å uttale seg om alle nye instrukser, eller endringer i instrukser før de blir lagt fram for godkjenning i NÆRØY fjellstyre. Daglig leder har likevel anledning til å gjøre endringer i instruksene, eller lage nye instrukser med øyeblikkelig virkning når dette må anses som påkrevd. Disse instruksene skal i ettertid til høring hos ansatte og daglig leder. 5. Bekjentgjøring av instrukser Alle ansatte skal ha sitt eksemplar av de instruksene som gjelder, og få tilsendt nye ved alle endringer. Når det blir vedtatt nye instrukser eller det er foretatt endringer skal ledelsen gjøre de nødvendige tiltak for at arbeidstakerne som er særlig berørt blir gjort kjent med de gjeldende bestemmelser. 6. Organisasjonsplan for NÆRØY fjellstyre: Fjellstyreleder: Joar Olav Grøtting Daglig leder: Joar Olav Grøtting Verneombud: Ved virksomheter med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning enn bruk av verneombud, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. NÆRØY fjellstyre har en avtale med de ansatte om å benytte en annen ordning enn bruk av verneombud, jmf. arbeidsmiljølovens 25 punkt Overvåkning og gjennomgang av internkontrollsystemet Årlig skal daglig leder og de øvrige ansatte: - Gå gjennom regelverket for internkontroll HMS og vurdere behovet for revidering på bakgrunn av endrede arbeidsoppgaver eller andre forhold. - Gjennomføre kontroll av om den enkelte arbeidstaker har alt personlig sikringsutstyr som framgår av dette regelverket. 8. Oversikt over gjeldende instrukser Nr Instruksnavn 01 Instruks for sikkerhet ved feltarbeid 02 Instruks ved savnet-melding 03 Instruks for personlig sikringsutstyr 04 Instruks for bruk av snøscooter 05 Instruks for bruk ab båt/gummibåt 06 Instruks for bruk av luftfartøy 07 Instruks for bruk av motorsag 08 Instruks for bruk av elektrisk verktøy 09 Instruks for arbeid med batteri/-syre 10 Instruks for bruk, transport og oppbevaring av våpen 11 Instruks for arbeid i stiger og på tak 12 Instruks for kontorarbeid 13 Instruks for brannvern

6 9. Avvik Når forhold ikke stemmer overens med lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer er dette et avvik. Slike avvik skal kunne fanges opp ved regelmessig gjennomgang av HMS-systemet. Det er likevel viktig at alle ansatte rapporterer avvik som blir oppdaget straks, jmf. avviksskjema (vedlegg 1). Viktige avvik, eventuelt med forslag til tiltak skal alltid rapporetres til daglig leder.

7 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 01.doc Instruks nr: 01 Antall sider: 2 og 2 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 01. Instruks for sikkerhet ved feltarbeid 1. Målsetning Sikre den ansatte sin trygghet ved feltarbeid 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre som utfører feltarbeid. 3. Beskrivelse Den som utfører oppdraget må til enhver tid vurdere risiko og egen sikkerhet. Ved arbeid som medfører risiko ut over det som er normalt pga. terreng, vær, utstyr i bruk eller av annen grunn, skal det tas særlige forholdsregler som detaljert rutebeskrivelse, kommunikasjonsutstyr, tilbakevarsling om alt er i orden med korte mellomrom eller bruk av to personer på oppdraget. Under særlige forhold kan den ansatte kreve at oppdraget skal utføres av to personer. Hvis man er usikker på hvordan reglene skal følges opp, plikter en å ta det opp med sin overordnede. Meldeplikt ved oppdrag Ved alle feltoppdrag skal den ansatte ha avtale med noen (daglig leder eller kontaktperson) og gi melding til vedkommende ved utreise og tilbakekomst. Daglig leder/kontaktperson skal være kjent med område/rute og tidspunkt for retur så langt dette er mulig. Egne meldingsskjema skal fylles ut og oppbevares på fast og kjent plass på kontor (vedlegg 2). Det skal gjøres skriftlig avtale med eventuelle kontaktpersoner. Vedkommende skal gjøres kjent med sitt ansvar og at daglig leder og eventuelt lensmannskontor/politi skal varsles dersom den ansatte ikke kommer tilbake som avtalt (vedlegg 1). (under villreinjakta foregår kommunikasjonen med hovedkvarteret for oppsynet.) Nødsituasjoner og uventet forsinkelse på retur Dersom det er mulig skal mobiltelefon eller radio benyttes for å varsle. I tilfelle man kommer ut for en nødsituasjon kan andre middel som for eksempel nødrakett benyttes. Ved forsinkelse skal det varsles så raskt som mulig uten at det går ut over sikkerheten. Hvis en er forsinket, men ikke i nød skal nødrakett og lignende bare benyttes hvis man ser helikopter, patruljer og lignende som en med rimelighet kan anta er ute for å lete.

8 4. Avvik 5. Ved feltoppdrag som har liten risiko kan det gjøres forenklinger i forhold til punkt 3. Dette skal vurderes av den som skal utføre oppdraget og daglig leder. Når det er liten risiko ved feltarbeid. Er minstekravet til utstyr mobiltelefon/vhf, signalpenn og feltantrekk. 6. Ansvar/myndighet Daglig leder Daglig leder har ansvaret for at de nødvendige tiltak blir gjennomført ved en savnet-melding, herunder å varsle politiet samt å holde de pårørende orientert. Ved leteaksjoner skal politiet tilbys assistanse av mannskap og materiell. Øvrige ansatte Alt feltarbeid som blir utført av ansatte i NÆRØY fjellstyre blir styrt av vedkommende med daglig leder som nærmeste overordnede. Dette medfører følgende ansvar: - Bestemme hvem som skal være med på oppdraget, både av sikkerhetshensyn og i forholdet til publikum i vid forstand. Særlig på oppdrag der det kan reises spørsmål om integritet, skal det på forhånd gjøres en grundig vurdering. - Sikkerheten til øvrige deltakere på oppdraget/oppdragene. - Ansvar for at nødvendig utstyr er med. Det er den enkelte ansatte sin plikt å melde fra til daglig leder/kontaktperson om utreise og hjemkomst i tråd med punkt Systemforbindelse Følgende instrukser har nære sammenheng med denne instruksen og må vurderes om skal endres dersom denne blir endret: 01, 02.

9 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 02.doc Instruks nr: 02 Antall sider: 1 og 1 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 02. Instruks for tiltak ved savnet-melding 1. Mål Å sikre en effektiv og korrekt handling når noen ansatte er meldt savnet. 2. Ansvar ved savnet-melding Daglig leder har ansvar for at nødvendige skritt blir tatt når noen blir meldt savnet. A: Melding om savnet personell skal derfor først gis til: Daglig leder B: Hvis dette ikke er mulig: Lokalt lensmannskontor/politiet 3. Tiltak ved savnet-melding Ved savnet-melding skal det arbeides i denne rekkefølgen: 1. Loggbok skal føres fortløpende 2. Pårørende skal varsles 3. Lett tilgjengelig informasjon om oppdrag, utstyr etc samles 4. Lokalt lensmannskontor skal varsles, og det skal avtales videre arbeid. 5. Ansatte som kan være til hjelp skal varsles og settes i beredskap. Innsats i felt skal være samkjørt med politiet. 6. Hvis politiet overtar ansvaret skal loggbok oversendes. Når personell er savnet er det politiet som skal forholde seg til radio/presse. 4. Systemforbindelse Instruks 01

10 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 03.doc Instruks nr: 03 Antall sider: 3 og 1 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 03. Instruks for personlig sikringsutstyr 1. Mål og omfang Å ivareta de ansattes sikkerhet ved feltarbeid og sikre at de ansatte har nødvendig sikringsutstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre som utfører feltarbeid. 3. Beskrivelse 1. Alle som arbeider i sommersesongen skal ha: 1 stk feltantrekk sommer (jakke, bukse, genser) 1 stk liggeunderlag 1 stk Jerven fjellduk eller tilsvarende 1 stk lommeapotek 1 stk kompass 1 par ørepropper 1 stk vanntett lommelykt 1 stk signalpenn med nødpatroner Nødvendige kart og kartmappe Flytevest GPS VHF-sambandsutstyr eller mobiltelefon. 2. Alle som arbeider i vintersesongen skal ha: 1. stk feltantrekk vinter 1. stk fotposer 1. stk loslue 1. stk hjelm 1. par scootervotter 1. stk stor aluminiumskasse 1. stk refleksvest 1. stk komplett førstehjelpskoffert 3. Innhold i snøscooter Reserve variatorreim Reserve lyspære Reserve sikringer Reserve tennplugger

11 Olje Bensin 20 meter tau 1 stk. jekkestropp 1 stk. liten verktøykoffert 1 stk. feltspade 2 stk. nødraketter 1 stk. stormkjøkken 2 stk. nødproviant 1 stk. øks 4. Tildelt etter behov på særlige oppdrag Fjelltelt Annet spesialutstyr 4. Førstehjelpsutstyr Innholdet i førstehjelpskoffert skal være i tråd med stasjonær enhet i arbeidstilsynets veiledning til arbeidsmiljøloven. Førstehjelpskofferten skal ha følgende innhold: Innhold Enkeltmannspakning à 6 cm Enkeltmannspakning à 12 cm Steril kompress, små Steril kompress, store Gasbind 6cm x 5m Gasbind 10cm x 5m Kvikkplaster Heftplaster 2 1/2 cm x 5m Sterile tupfere Trekanttørkle (fatle) Bandasjesaks (helst rustfri) Sikkerhetsnåler Pussbekken (engangs) Idealbind/elastisk bandasje 10cm x 5m Munn-til-munn-duk (enten med filter eller enveisventil) NaCl (Natriumklorid) steril 0,9% 1000 ml, helst med infusjonssett til spyling/skylling av øyne Sårservietter (desinfeksjoneskompresser) Brannbandasje f.eks. 5 cm x 15 cm Kort veiledning i førstehjelp Antall 2 stk. 2 stk 2 stk 2 stk 2 stk 2 stk 1 pk. 1 rull 1 pk. 2 stk. 1 stk 1 eske 10 stk. 2 ruller 2 stk. 1-2 poser 1 pk. 1 stk. 1 stk. Lommeapotek skal ha følgende innhold: Smertestillende tabletter Kulltabletter Sårsalve

12 Saks Pinsett Sikkerhetsnåler Sterilt kompress, store Gasbind, 6 cm x 5 m Enkeltmannspakning à 12 cm Kvikkplaster 5. Systemforbindelse Ingen 6. Ansvar for sikringsutstyr Den ansatte/bruker er selv ansvarlig for at utstyret til enhver tid er i orden.

13 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 04.doc Instruks nr: 04 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 04. Instruks for bruk av snøscooter 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadet eller blir utsatt for unødig slitasje eller risiko, og har nødvendig utstyr tilgjengelig. Instruksen omfatter kun bruk av snøscooter. 2. Målgruppe Alle som må bruke snøscooter i tjeneste for NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Snøscooterne skal til enhver tid være i god stand. De skal minimum ha en service hos fagmann hvert år. Personlig utstyr Scooterdress, scooterbriller, skoovertrekk, feltantrekk, hørselvern, lue, hjeml, hansker, kart, kompass og mobiltelefon/vhf-samband m/ekstra batteri eller 12V ladeutstyr. Ski eller truger skal alltid være med. Opplæring: Arbeidsgiver er ansvarlig for at vedkommende som bruker motorsag i tjeneste for NÆRØY fjellstyre har nødvendig kunnskap om sikkerhet. Sikkerhetsopplæring skal kunne dokumenteres jmf. forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Standardutstyr på snøscooter På scooter ved innkjøp: Varmehandtak, startmotor, og el-uttak for mobiltelefon. Ekstra variatorreim, tennplugger, nødvendig verktøy, reserve startsnor, reserve lyspære og ekstra bensin og olje. På de snøscooterne som har viftereim og sikringer: reserve. Nød- og sikringsutstyr Utlevert personlig sikringsutstyr (m/jervenduk). I tillegg skal det være med lommelykt, talglys, fyrstikker, nødproviant, truger, øks, spade og tau/jekkestropp. Lengre turer/overnatting Sovepose, liggeunderlag, kokeutstyr og telt. Ansvar for sikringsutstyr m.v.:

14 Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe nødvendig sikringsutstyr og verneutstyr. Bruker er selv ansvarlig for at verneutstyret blir brukt og at sikringsutstyret er på plass. 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen 5. Systemforbindelse Instruks: 03

15 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 05.doc Instruks nr: 05 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 05. Instruks for bruk av båt/gummibåt 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatt for unødvendig risiko og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. Omfang Bruk av båt/gummibåt på elver og vann/innsjøer. Ved innkjøp av båter skal det kun kjøpes båter som er typegodkjent. Ved bruk av lånte båter skal sikkerheten vurderes opp mot oppdragets art. 2. Målgruppe Alle som bruker båt/gummibåt i tjenesten. 3. Beskrivelse Personlig utstyr Godkjent redningsvest og utstyr etter oppdragets art. På større vann/innsjøer; VHF/mobiltelefon Opplæring: Arbeidsgiver er ansvarlig for at vedkommende som bruker motorsag i tjeneste for NÆRØY fjellstyre har nødvendig kunnskap om sikkerhet. Sikkerhetsopplæring skal kunne dokumenteres jmf. forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Standard utstyr i båt Båt: Tollepinner, årer, øsekar, pluggnøkkel, tennplugg, ekstra splint il propell, ekstra startsnor. Gummibåt: Tollepinner, årer, øsekar. Service Etter endt sesong skal motorer og gummibåter til ettersyn, eventuelt service. 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen 5. Systemforbindelse Instruks 03

16 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 06.doc Instruks nr: 06 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 06. Instruks for bruk av luftfartøy 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatte for unødig slitasje og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig 2. Målgruppe Alle som må bruke luftfartøy i tjenesten 3. Beskrivelse Personlig utstyr Feltantrekk og mobiltelefon/vhf Opplæring Arbeidsgiver er ansvarlig for at de ansatte som benytter luftfartøy i samband med arbeidet skal få den nødvendige instruksjon og opplæring i de prosedyrer og den eventuelle risiko som er forbundet med denne transportformen. Nød- og sikringsutstyr Skal være i luftfartøyet 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen. Generelt om avvik: Alle avvik skal registreres på avviksskjema og rapporteres til daglig leder. Korrigering av avvik skal utarbeides straks. 5. Systemforbindelse Instruks: 03

17 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 07.doc Instruks nr: 07 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 07. Instruks for bruk av motorsag 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatt for unøding risiko, og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle som må bruke motorsag i tjenesten 3. Beskrivelse Personlig utstyr: Skal til enhver tid følge gjeldende regler for personlig verneutstyr ifølge Arbeidsmiljølovens 12, jmf forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Standard krav til motorsag: Det skal kun brukes typegodkjent motorsag med kastvern, kjedebrems og sikkerhetskjede. Personlig verneutstyr: Det skal brukes CE-merket verneutstyr: - Vernebukse - Vernestøvler - Hjelm med visir og hørselvern Opplæring: Arbeidsgiver er ansvarlig for at vedkommende som bruker motorsag i tjeneste for NÆRØY fjellstyre har nødvendig kunnskap om sikkerhet. Sikkerhetsopplæring skal kunne dokumenteres jmf. forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Ansvar for sikringsutstyr mv.: Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe nødvendig sikringsutstyr og verneutstyr. Bruker er selv ansvarlig for at verneutstyret blir brukt og at sikringsutstyret er på plass. Nød- og sikringsutstyr: - Førstehjelpsutstyr - Blodstopper (enkeltmannspakke)

18 Mobiltelefon skal være tilgjengelig når man bruker motorsag i felt. Der det ikke er dekning skal annet sambandsutstyr være tilgjengelig. 4. Avvik Det skal ikke avvikes fra denne instruksen. 5. Systemforbindelse Ingen

19 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 08.doc Instruks nr: 08 Antall sider: 2 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 08. Instruks for bruk av elektrisk verktøy (El. sag, el. høvel etc.) 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatt for unøding risiko, og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle som må bruke elektrisk utstyr i tjenesten 3. Beskrivelse Personlig utstyr: Ansatte i NÆRØY fjellstyre skal til enhver tid følge gjeldende regler for personlig verneutstyr Elektrisk verktøy: Det skal kun brukes typegodkjent verktøy med det påbudte sikringsutstyr. Personlig verneutstyr: Det skal brukes typegodkjent verneutstyr: - Hørselsvern - Evt. visir mv. Opplæring: Arbeidsgiver er ansvarlig for at vedkommende som bruker motorsag i tjeneste for NÆRØY fjellstyre har nødvendig kunnskap om sikkerhet. Sikkerhetsopplæring skal kunne dokumenteres jmf. forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Ansvar for sikringsutstyr mv.: Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe nødvendig sikringsutstyr og verneutstyr. Bruker er selv ansvarlig for at verneutstyret blir brukt og at sikringsutstyret er på plass. Nød- og sikringsutstyr: - Førstehjelpsutstyr - Blodstopper (enkeltmannspakke) Mobiltelefon skal være tilgjengelig når man bruker motorsag i felt. Der det ikke er dekning skal annet sambandsutstyr være tilgjengelig.

20 4. Avvik Det skal ikke avvikes fra denne instruksen. Generelt om avvik Alle avvik skal registreres på avvikskjema og rapporteres til daglig leder. Korrigering av avvik skal utarbeides straks. 5. Systemforbindelse Ingen

21 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 09.doc Instruks nr: 09 Antall sider: 2 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 09. Instruks for arbeid med batteri/-syre 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatt for unøding risiko, og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Standard krav til plassering og lufting Alle batterier med syre satt opp sammen med solcellepanel/12 volts anlegg på hytter tilhørende NÆRØY fjellstyre eller der NÆRØY fjellstyre har avtale om at ansatte i NÆRØY fjellstyre kan benytte hytta skal: - plasseres på gulvet eller lavt over gulvet (maks 120 cm fra gulv til øverste kant av batteriet) for å unngå veltefare. - Rommet/kassa skal ha utlufting/lufteventil. Dersom batteriet/batteriene står i oppholdsrom/soverom, skal det/de stå i kasse med lufting direkte fra kassa og ut av rommet. Standard krav til merking: Alle batterirom/-kasser skal være merket med skilt for ETSENDE og BRUK ØYEVERN. Standard krav til sikringsutstyr Det skal være hansker og øyevern på alle hytter der det er installert batteri. Om sommeren skal det være tilgang til rent vann plassert i nærheten av batteriet/batteriene. Skal det gjøres noe med batteriene om vinteren, skal den/de som utfører arbeidet, ha med seg øyebadevann som ikke er frosset. Personlig verneutstyr: Alle som arbeider med batteri/-syre skal ha øyevern, hansker og øyebadevann. Opplæring: Alle som arbeider med batteri, skal ha opplæring i bruk av verneutstyr. Ansvar for sikringsutstyr mv.: NÆRØY fjellstyre er ansvarlig for å skaffe nødvendig personlig sikringsutstyr og verneutstyr for de ansatte. Nærøy fjellstyre har også ansvaret for plassering og utstyr i egne hytter.

22 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen. 5. Systemforbindelse Ingen

23 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 10.doc Instruks nr: 10 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 10. Instruks for bruk, transport og oppbevaring av våpen 1. Mål og omfang Å sikre trygg bruk av våpen for ansatte i NÆRØY fjellstyre, samt at våpen blir transportert og oppbevart på en forsvarlig måte. 2. Målgruppe Alle som skal bruke våpen i tjeneste for NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Våpen skal alltid brukes, transporteres og oppbevares i henhold til av om skytevåpen og ammunisjon m.v. og forskrift av om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Bruk av våpen NÆRØY fjellstyre sine ansatte skal alltid utvise stor aktsomhet ved bruk av våpen. Når ikke forholdene krever dette, skal våpen bæres uladd i felt. Når det blir ansett som nødvendig skal våpenet lader, men det skal ikke være skudd i kammeret med mindre man venter en skuddsituasjon. Våpen med skudd i kammeret, skal være sikret. Ladd våpen skal aldri tas inn i hus eller kjøretøy. Dersom det er aktuelt å sette våpenet fra seg ved matpauser og lignende skal våpenet tømmes for skudd. Når våpenet blir tømt skal kammeret kontrolleres visuelt, og våpenet skal spennes ned. Transport av våpen Våpen skal transporteres nedpakket, fortrinnsvis i bagasjerommet. Våpen og ammunisjon kan forlates i låst bil når evt vital del av våpenet er fjernet fra bilen. Våpenet skal ikke være synlig ved oppbevaring i bil. Oppbevaring av våpen Ved tilfeldig oppbevaring av våpen i hytter skal alltid en vital del av våpenet fjernes og tas med. Hytta (evt. skap) skal låses, og våpenet skal skules for innsyn. Ammunisjon skal alltid oppbevares atskilt fra våpenet. Dersom våpen må forlates i felt, for eksempel sammen med oppakningen, skal sluttstykket og ammunisjonen fjernes (tas med). Ved fast oppbevaring av våpen hjemme eller på kontor, skal våpen alltid oppbevares i henhold til lov og forskrift. 4. Ansvar

24 Den enkelte ansatte er ansvarlig for at instruksen enhver tid blir fulgt. til 5. Avvik Det skal ikke avvikes fra denne instruksen. 6. Systemforbindelse Ingen

25 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 11.doc Instruks nr: 11 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 11. Instruks for arbeid i stiger og på tak 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadet eller utsatt for unødig risiko, og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle som er i tjeneste for NÆRØY fjellstyre. 3. Ansvar Ansvar for sikringsutstyr m.v.: For arbeid i stiger og på tak er det fastsatt krav i egen forskrift (Forskrift av om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.) Stiger av tre skal være umalte og ikke svakket av kvister, råte mv. Materialer av aluminium skal ha tykkelse på minimum 1,2 med mer. Arbeidstakeren må selv vurdere forholdene og er ansvarlig for at sikringsutstyret er på plass og blir brukt ved behov. Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe det nødvendige sikringsutstyret. Nød- og sikringsutstyr VHF/Mobiltelefon, eventuelt hjelm og tau. 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen 5. Systemforbindelse Ingen

26 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 12.doc Instruks nr: 12 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 12. Instruks for arbeid ved dataskjerm og kontorlokale 1. Mål og omfang Å sikre at brukere har en god arbeidsplass med gode helse og miljøforhold. 2. Målgruppe Alle som arbeider for NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Kontorutstyr, kontorlokale og datautstyr: Kontorutstyr skal tilpasses den enkelte bruker. Kontorlokalet skal ha godt lys og gode muligheter til lufting og nødvendig vedlikehold. Se for øvrig forskrift av om arbeid ved dataskjerm. Ansvar: Arbeidstaker har selv ansvar for at kontorutstyr er i tilfredsstillende stand. Daglig leder har ansvaret for at de materielle forutsetningene er til stede. 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen. 5. Systemforbindelse Ingen

27 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 13.doc Instruks nr: 13 Antall sider: 1 og 1 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 13. Instruks for brannvern 1. Mål og omfang Å redde liv ved brann Gjelder alle kontorer og hytter der ansatte i NÆRØY fjellstyre oppholder seg i arbeidstiden. 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Ved brann skal det primært reddes liv. Brann varsles til brannvesen, tlf 110, og/eller politi, tlf 112. Brannslukkere og varslere skal være godt merket. Oppslag skal være godt synlige med beskrivelse over slukkingsutstyr og rømningsveier. (vedlegg 1) Dører og vinduer skal om mulig lukkes. 4. Ansvar og myndighet Daglig leder er ansvarlig. 5. Systemforbindelse Ingen

28 Instruks 00 Vedlegg 1. Avvikskjema Skjemaet skal brukes i samband med registrering av avvik, dvs. forhold som oppstår som ikke stemmer overens med gjeldende lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer i HMS-systemet. Slike avvik skal umiddelbart rapporteres til NÆRØY fjellstyre ved daglig leder på dette skjema, gjerne med forslag til tiltak som bør gjennomføres. Avviket gjelder: -.instruks (nr/navn):.. - hendelse:. - dato:. - kort beskrivelse av forholdet som forårsaket avviket (evt. tilleggsrapport): - framlegg til endring/ny instruks (evt. tilleggsrapport):. - andre forhold: antall vedleggsrapporter:. - Skjemaet er sendt: Sted Dato Underskrift

29 Instruks 01 Vedlegg 1. Kontaktpersonene/pårørende sin rolle Kontaktpersonen sin rolle Dette har til hensikt å orientere om kontaktpersonen sin rolle i NÆRØY fjellstyre sitt interne sikkerhetssystem for ansatte. 1. Alle ansatte er pålagt å orientere noen ved utreise og tilbakekomst ved feltarbeid. Den ansatte skal så godt som mulig beskrive reiseruta samt orientere om hvilken tid man forventer å være tilbake. Dette skal være daglig leder eller en annen kontaktperson det er gjort avtale med. 2. Dersom den ansatte ikke returnerer til avtalt tid, eller ikke tar kontakt som avtalt, eller når det av andre årsaker er grunn til uro, skal kontaktpersonen umiddelbart ta kontakt med daglig leder. Dersom daglig leder ikke er tilgjengelig skal man varsle nærmeste lensmann/politi Navn Tlf arbeid Tlf privat Mobiltlf Daglig leder Lensmann/politi Lensmannen i Nærøy Alarmtlf politi 112 Jeg vil være kontaktperson for NÆRØY FJELLSTYREog er kjent med mine forpliktelser i NÆRØY fjellstyres Instruks for sikkerhet ved feltarbeid. Sted: Dato: Signatur:..

30 Instruks 01 Vedlegg 2. Egenmelding for feltarbeid Denne egenmeldinga skal ligge på avtalt plass på den ansattes arbeidsplass. Skjema skal føres for feltoppdrag med varighet på 2 dager eller lengre. Oppsyn: Planlagt rute for turen Returmelding avtalt med Start Dato Kl. Tilbake Dato Kl. Signatur

31 Instruks 02 Vedlegg 1. Loggbok for savnet-melding Savnet Navn: Adresse: Alder: Savnet Navn: Adresse: Alder: Melding fra Navn: Klokkeslett: Adresse: Telefon: Planlagt rute Start: Mål: Overnattingssted: Starttidspunkt: Planlagt tilbakekomst: Annen info Utstyr: Værforhold: Forslag til leteområde: Medbrakt radio/mobiltelefon:

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Generelt Feltarbeid er forbundet med spesielle farer og sikkerhet skal

Detaljer

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER Obligatorisk bekledning ved aksjoner: 1. Gul synlighetsvest (T-skjortemodell), jakke eller overall 2. Sort NRO hundeførervest (innhold,

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr Utarbeidet april 1978 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo September 1978 Det vises til forskrifter og veiledninger fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

FØRSTEHJELP i bedriften

FØRSTEHJELP i bedriften FØRSTEHJELP i bedriften Arbeidsmiljøloven krever at førstehjelpsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Men hva innebærer det for deg

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen 1. Sikkerhetsregler Gå ut i fra at hvert skytevåpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som ladd. Forviss deg om at det ikke finnes patroner i våpenet.

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Sikkerhet på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund. Norges speiderforbund:

Sikkerhet på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund. Norges speiderforbund: Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > Sjekkliste og tiltakskort for speidere på tur > Sjekkliste for patruljehaik Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Sjekkliste og tiltakskort for speidere på

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Vår sikkerhet ditt ansvar 1 Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om det er ladd. 2 Ta eller overta aldri et våpen,

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS BEKREFTELSE Vi bekrefter herved at Helge Kristoffersen AS har, sammen med Transportsentralen Svanco AS, innført NLFs system Kvalitet og miljø på vei. Bekreftelsen gjelder så lenge bedriften har avtale

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt.

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt. Om instruksen Jollegruppen i Fredrikstad Seilforening (FS) har som mål å gi seilerne et godt faglig tilbud der sikkerhet og trivsel er godt ivaretatt. Sikkerhetsinstruksen skal bidra til dette, og er en

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

1 RUTINE FOR FELTARBEID

1 RUTINE FOR FELTARBEID 1 RUTINE FOR FELTARBEID 1.1 FORMÅL Minske risikoen for uønskede hendelser under feltaktivitet som er en del av universitetets ordinære forskning/undervisning eller et ledd i eksternt finansiert forskningsprosjekt,

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1.

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Skilting Skilting er i dag et av vårt samfunns viktigste kommunikasjonssystemer. Felles for skiltene er at de er entydige og lette å forstå. Uansett hvilket kulturell eller språklig bakgrunn personer måtte

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 BYGGHERRENS SHA-PLAN Innhold Side 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 4 FREMDRIFT 3 5 EKSISTERENDE FORHOLD 3 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE Gjelder for perioden januar 2015 desember 2019 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 1 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Risikovurdering og HMT-handlingsplan Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Hvorfor skal vi risikovurdere? -Krav i arbeidsmiljøloven 3-1.c Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Litt

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer