Regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll"

Transkript

1 Regelverk for helse, miljø og sikkerhet Internkontroll Foto: Dovre fjellstyre

2 Forord Forskriften om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) trådte i kraft 1. januar Den som er ansvarlig for bedriften, plikter og sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven og lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften gjelder ledere, arbeidstakere og tillitsvalgte og har blant annet som formål å forebygge arbeidsulykker og helseskader samt sørge for et mest mulig arbeidsmiljø. Først og fremst for tryggheten til de ansatte i NÆRØY fjellstyre er det viktig å ha nødvendige regler å gå etter. Skulle uhellet være ute, er det viktig for NÆRØY fjellstyre som arbeidsgiver at dette er tatt på alvor. Regelverket er godkjent av en representant for de ansatte og vedtatt av NÆRØY fjellstyre. For NÆRØY fjellstyre Dato/ Sted _Joar Olav Grøtting (sign) NN (Fjellstyreleder) NN (representant for de ansatte i NÆRØY fjellstyre)

3 Innhold Internkontrollsystemet ved NÆRØY fjellstyre Instruks 00 Avviksskjema Vedlegg 1 Instruks for sikkerhet ved feltarbeid Instruks 01 Kontaktpersoner/pårørende sin rolle Vedlegg 1 Egenmelding for oppsynsturer Vedlegg 2 Instruks ved savnet-melding Instruks 02 Loggbok for savnet-melding Vedlegg 1 Instruks for personlig sikringsutstyr Instruks 03 Sjekkliste for utstyr Vedlegg 1 Instruks for bruk av snøscooter Instruks 04 Instruks for bruk av båt/gummibåt Instruks 05 Instruks for bruk av luftfartøy Instruks 06 Instruks for bruk av motorsag Instruks 07 Instruks for bruk av elektrisk verktøy Instruks 08 Instruks for arbeid med batteri og syre Instruks 09 Instruks for bruk, transport og oppbevaring av våpen Instruks 10 Instruks for arbeid på tak Instruks 11 Instruks for kontorarbeid Instruks 12 Instruks for brannvern Instruks 13 Brannverninstruks Vedlegg 1 Vedlegg: Aktuelle lover og forskrifter

4 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 00.doc Instruks nr: 00 Antall sider: 3 og 1 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 00. Internkontrollsystemet ved NÆRØY fjellstyre 1. Målsetning Definisjon av internkontroll- helse miljø og sikkerhet (HMS): Alle systematiske tiltak som blir satt i verk for at virksomheten blir planlagt, organisert, utført og vedlikeholdt i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av lov og/eller forskrift. Overordnede mål: - Utvikle og opprettholde et høyest mulig nivå på arbeidstakernes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø og dermed oppnå: færre skader, unødig slitasje og sykdom større trivsel, økt arbeidsglede og god lagånd at alle ansatte når pensjonsalder med god helse økt produktivitet og kvalitet på arbeidet - Utvikle NÆRØY fjellstyre til en god arbeidsplass som forebygger ulykker og helseskader. 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre. 3. Ansvar og myndighet NÆRØY fjellstyre: Fjellstyret har ansvar for at det blir utarbeidet regelverk for internkontroll, helse miljø og sikkerhet. Fjellstyret skal vedta regelverket. Daglig leder: - Daglig leder skal sørge for et kontinuerlig og målrettet arbeid med opplæring for å ivareta det totale arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. - Daglig leder har det overordna ansvaret for at internkontrollarbeidet blir gjennomført. - Daglig leder har ansvar for at den enkelte kjenner systemet, og at forutsetningene for å kunne følge systemet fysisk og materiellmessig er tilstede. - Daglig leder skal holde seg regelmessig oppdatert med de ansattes helse, og deres fysiske og sosiale arbeidsmiljø. Den enkelte medarbeider: - Alle ansatte skal aktivt medvirke til et godt arbeidsmiljø.

5 - Hver enkelt plikter og gjøre seg kjent med systemet og følge de rutiner og regler som er vedtatt. - Hver enkelt skal sørge for at redskap og verneutstyr er i forsvarlig stand og funger. - Hver enkelt har plikt til å ta opp med sin overordnede hvis forutsetningene ikke er tilstede for å følge de instruksene som er gitt, eller dersom systemet har svake punkt eller mangler. 4. Vedtak av nye instrukser og endring av instrukser Det er utarbeidet egne instrukser som omfatter de ulike arbeidssituasjonene i bedriften. Ansatte som blir berørt av endringer, skal gis anledning til å uttale seg om alle nye instrukser, eller endringer i instrukser før de blir lagt fram for godkjenning i NÆRØY fjellstyre. Daglig leder har likevel anledning til å gjøre endringer i instruksene, eller lage nye instrukser med øyeblikkelig virkning når dette må anses som påkrevd. Disse instruksene skal i ettertid til høring hos ansatte og daglig leder. 5. Bekjentgjøring av instrukser Alle ansatte skal ha sitt eksemplar av de instruksene som gjelder, og få tilsendt nye ved alle endringer. Når det blir vedtatt nye instrukser eller det er foretatt endringer skal ledelsen gjøre de nødvendige tiltak for at arbeidstakerne som er særlig berørt blir gjort kjent med de gjeldende bestemmelser. 6. Organisasjonsplan for NÆRØY fjellstyre: Fjellstyreleder: Joar Olav Grøtting Daglig leder: Joar Olav Grøtting Verneombud: Ved virksomheter med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning enn bruk av verneombud, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. NÆRØY fjellstyre har en avtale med de ansatte om å benytte en annen ordning enn bruk av verneombud, jmf. arbeidsmiljølovens 25 punkt Overvåkning og gjennomgang av internkontrollsystemet Årlig skal daglig leder og de øvrige ansatte: - Gå gjennom regelverket for internkontroll HMS og vurdere behovet for revidering på bakgrunn av endrede arbeidsoppgaver eller andre forhold. - Gjennomføre kontroll av om den enkelte arbeidstaker har alt personlig sikringsutstyr som framgår av dette regelverket. 8. Oversikt over gjeldende instrukser Nr Instruksnavn 01 Instruks for sikkerhet ved feltarbeid 02 Instruks ved savnet-melding 03 Instruks for personlig sikringsutstyr 04 Instruks for bruk av snøscooter 05 Instruks for bruk ab båt/gummibåt 06 Instruks for bruk av luftfartøy 07 Instruks for bruk av motorsag 08 Instruks for bruk av elektrisk verktøy 09 Instruks for arbeid med batteri/-syre 10 Instruks for bruk, transport og oppbevaring av våpen 11 Instruks for arbeid i stiger og på tak 12 Instruks for kontorarbeid 13 Instruks for brannvern

6 9. Avvik Når forhold ikke stemmer overens med lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer er dette et avvik. Slike avvik skal kunne fanges opp ved regelmessig gjennomgang av HMS-systemet. Det er likevel viktig at alle ansatte rapporterer avvik som blir oppdaget straks, jmf. avviksskjema (vedlegg 1). Viktige avvik, eventuelt med forslag til tiltak skal alltid rapporetres til daglig leder.

7 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 01.doc Instruks nr: 01 Antall sider: 2 og 2 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 01. Instruks for sikkerhet ved feltarbeid 1. Målsetning Sikre den ansatte sin trygghet ved feltarbeid 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre som utfører feltarbeid. 3. Beskrivelse Den som utfører oppdraget må til enhver tid vurdere risiko og egen sikkerhet. Ved arbeid som medfører risiko ut over det som er normalt pga. terreng, vær, utstyr i bruk eller av annen grunn, skal det tas særlige forholdsregler som detaljert rutebeskrivelse, kommunikasjonsutstyr, tilbakevarsling om alt er i orden med korte mellomrom eller bruk av to personer på oppdraget. Under særlige forhold kan den ansatte kreve at oppdraget skal utføres av to personer. Hvis man er usikker på hvordan reglene skal følges opp, plikter en å ta det opp med sin overordnede. Meldeplikt ved oppdrag Ved alle feltoppdrag skal den ansatte ha avtale med noen (daglig leder eller kontaktperson) og gi melding til vedkommende ved utreise og tilbakekomst. Daglig leder/kontaktperson skal være kjent med område/rute og tidspunkt for retur så langt dette er mulig. Egne meldingsskjema skal fylles ut og oppbevares på fast og kjent plass på kontor (vedlegg 2). Det skal gjøres skriftlig avtale med eventuelle kontaktpersoner. Vedkommende skal gjøres kjent med sitt ansvar og at daglig leder og eventuelt lensmannskontor/politi skal varsles dersom den ansatte ikke kommer tilbake som avtalt (vedlegg 1). (under villreinjakta foregår kommunikasjonen med hovedkvarteret for oppsynet.) Nødsituasjoner og uventet forsinkelse på retur Dersom det er mulig skal mobiltelefon eller radio benyttes for å varsle. I tilfelle man kommer ut for en nødsituasjon kan andre middel som for eksempel nødrakett benyttes. Ved forsinkelse skal det varsles så raskt som mulig uten at det går ut over sikkerheten. Hvis en er forsinket, men ikke i nød skal nødrakett og lignende bare benyttes hvis man ser helikopter, patruljer og lignende som en med rimelighet kan anta er ute for å lete.

8 4. Avvik 5. Ved feltoppdrag som har liten risiko kan det gjøres forenklinger i forhold til punkt 3. Dette skal vurderes av den som skal utføre oppdraget og daglig leder. Når det er liten risiko ved feltarbeid. Er minstekravet til utstyr mobiltelefon/vhf, signalpenn og feltantrekk. 6. Ansvar/myndighet Daglig leder Daglig leder har ansvaret for at de nødvendige tiltak blir gjennomført ved en savnet-melding, herunder å varsle politiet samt å holde de pårørende orientert. Ved leteaksjoner skal politiet tilbys assistanse av mannskap og materiell. Øvrige ansatte Alt feltarbeid som blir utført av ansatte i NÆRØY fjellstyre blir styrt av vedkommende med daglig leder som nærmeste overordnede. Dette medfører følgende ansvar: - Bestemme hvem som skal være med på oppdraget, både av sikkerhetshensyn og i forholdet til publikum i vid forstand. Særlig på oppdrag der det kan reises spørsmål om integritet, skal det på forhånd gjøres en grundig vurdering. - Sikkerheten til øvrige deltakere på oppdraget/oppdragene. - Ansvar for at nødvendig utstyr er med. Det er den enkelte ansatte sin plikt å melde fra til daglig leder/kontaktperson om utreise og hjemkomst i tråd med punkt Systemforbindelse Følgende instrukser har nære sammenheng med denne instruksen og må vurderes om skal endres dersom denne blir endret: 01, 02.

9 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 02.doc Instruks nr: 02 Antall sider: 1 og 1 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 02. Instruks for tiltak ved savnet-melding 1. Mål Å sikre en effektiv og korrekt handling når noen ansatte er meldt savnet. 2. Ansvar ved savnet-melding Daglig leder har ansvar for at nødvendige skritt blir tatt når noen blir meldt savnet. A: Melding om savnet personell skal derfor først gis til: Daglig leder B: Hvis dette ikke er mulig: Lokalt lensmannskontor/politiet 3. Tiltak ved savnet-melding Ved savnet-melding skal det arbeides i denne rekkefølgen: 1. Loggbok skal føres fortløpende 2. Pårørende skal varsles 3. Lett tilgjengelig informasjon om oppdrag, utstyr etc samles 4. Lokalt lensmannskontor skal varsles, og det skal avtales videre arbeid. 5. Ansatte som kan være til hjelp skal varsles og settes i beredskap. Innsats i felt skal være samkjørt med politiet. 6. Hvis politiet overtar ansvaret skal loggbok oversendes. Når personell er savnet er det politiet som skal forholde seg til radio/presse. 4. Systemforbindelse Instruks 01

10 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 03.doc Instruks nr: 03 Antall sider: 3 og 1 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 03. Instruks for personlig sikringsutstyr 1. Mål og omfang Å ivareta de ansattes sikkerhet ved feltarbeid og sikre at de ansatte har nødvendig sikringsutstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre som utfører feltarbeid. 3. Beskrivelse 1. Alle som arbeider i sommersesongen skal ha: 1 stk feltantrekk sommer (jakke, bukse, genser) 1 stk liggeunderlag 1 stk Jerven fjellduk eller tilsvarende 1 stk lommeapotek 1 stk kompass 1 par ørepropper 1 stk vanntett lommelykt 1 stk signalpenn med nødpatroner Nødvendige kart og kartmappe Flytevest GPS VHF-sambandsutstyr eller mobiltelefon. 2. Alle som arbeider i vintersesongen skal ha: 1. stk feltantrekk vinter 1. stk fotposer 1. stk loslue 1. stk hjelm 1. par scootervotter 1. stk stor aluminiumskasse 1. stk refleksvest 1. stk komplett førstehjelpskoffert 3. Innhold i snøscooter Reserve variatorreim Reserve lyspære Reserve sikringer Reserve tennplugger

11 Olje Bensin 20 meter tau 1 stk. jekkestropp 1 stk. liten verktøykoffert 1 stk. feltspade 2 stk. nødraketter 1 stk. stormkjøkken 2 stk. nødproviant 1 stk. øks 4. Tildelt etter behov på særlige oppdrag Fjelltelt Annet spesialutstyr 4. Førstehjelpsutstyr Innholdet i førstehjelpskoffert skal være i tråd med stasjonær enhet i arbeidstilsynets veiledning til arbeidsmiljøloven. Førstehjelpskofferten skal ha følgende innhold: Innhold Enkeltmannspakning à 6 cm Enkeltmannspakning à 12 cm Steril kompress, små Steril kompress, store Gasbind 6cm x 5m Gasbind 10cm x 5m Kvikkplaster Heftplaster 2 1/2 cm x 5m Sterile tupfere Trekanttørkle (fatle) Bandasjesaks (helst rustfri) Sikkerhetsnåler Pussbekken (engangs) Idealbind/elastisk bandasje 10cm x 5m Munn-til-munn-duk (enten med filter eller enveisventil) NaCl (Natriumklorid) steril 0,9% 1000 ml, helst med infusjonssett til spyling/skylling av øyne Sårservietter (desinfeksjoneskompresser) Brannbandasje f.eks. 5 cm x 15 cm Kort veiledning i førstehjelp Antall 2 stk. 2 stk 2 stk 2 stk 2 stk 2 stk 1 pk. 1 rull 1 pk. 2 stk. 1 stk 1 eske 10 stk. 2 ruller 2 stk. 1-2 poser 1 pk. 1 stk. 1 stk. Lommeapotek skal ha følgende innhold: Smertestillende tabletter Kulltabletter Sårsalve

12 Saks Pinsett Sikkerhetsnåler Sterilt kompress, store Gasbind, 6 cm x 5 m Enkeltmannspakning à 12 cm Kvikkplaster 5. Systemforbindelse Ingen 6. Ansvar for sikringsutstyr Den ansatte/bruker er selv ansvarlig for at utstyret til enhver tid er i orden.

13 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 04.doc Instruks nr: 04 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 04. Instruks for bruk av snøscooter 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadet eller blir utsatt for unødig slitasje eller risiko, og har nødvendig utstyr tilgjengelig. Instruksen omfatter kun bruk av snøscooter. 2. Målgruppe Alle som må bruke snøscooter i tjeneste for NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Snøscooterne skal til enhver tid være i god stand. De skal minimum ha en service hos fagmann hvert år. Personlig utstyr Scooterdress, scooterbriller, skoovertrekk, feltantrekk, hørselvern, lue, hjeml, hansker, kart, kompass og mobiltelefon/vhf-samband m/ekstra batteri eller 12V ladeutstyr. Ski eller truger skal alltid være med. Opplæring: Arbeidsgiver er ansvarlig for at vedkommende som bruker motorsag i tjeneste for NÆRØY fjellstyre har nødvendig kunnskap om sikkerhet. Sikkerhetsopplæring skal kunne dokumenteres jmf. forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Standardutstyr på snøscooter På scooter ved innkjøp: Varmehandtak, startmotor, og el-uttak for mobiltelefon. Ekstra variatorreim, tennplugger, nødvendig verktøy, reserve startsnor, reserve lyspære og ekstra bensin og olje. På de snøscooterne som har viftereim og sikringer: reserve. Nød- og sikringsutstyr Utlevert personlig sikringsutstyr (m/jervenduk). I tillegg skal det være med lommelykt, talglys, fyrstikker, nødproviant, truger, øks, spade og tau/jekkestropp. Lengre turer/overnatting Sovepose, liggeunderlag, kokeutstyr og telt. Ansvar for sikringsutstyr m.v.:

14 Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe nødvendig sikringsutstyr og verneutstyr. Bruker er selv ansvarlig for at verneutstyret blir brukt og at sikringsutstyret er på plass. 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen 5. Systemforbindelse Instruks: 03

15 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 05.doc Instruks nr: 05 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 05. Instruks for bruk av båt/gummibåt 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatt for unødvendig risiko og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. Omfang Bruk av båt/gummibåt på elver og vann/innsjøer. Ved innkjøp av båter skal det kun kjøpes båter som er typegodkjent. Ved bruk av lånte båter skal sikkerheten vurderes opp mot oppdragets art. 2. Målgruppe Alle som bruker båt/gummibåt i tjenesten. 3. Beskrivelse Personlig utstyr Godkjent redningsvest og utstyr etter oppdragets art. På større vann/innsjøer; VHF/mobiltelefon Opplæring: Arbeidsgiver er ansvarlig for at vedkommende som bruker motorsag i tjeneste for NÆRØY fjellstyre har nødvendig kunnskap om sikkerhet. Sikkerhetsopplæring skal kunne dokumenteres jmf. forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Standard utstyr i båt Båt: Tollepinner, årer, øsekar, pluggnøkkel, tennplugg, ekstra splint il propell, ekstra startsnor. Gummibåt: Tollepinner, årer, øsekar. Service Etter endt sesong skal motorer og gummibåter til ettersyn, eventuelt service. 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen 5. Systemforbindelse Instruks 03

16 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 06.doc Instruks nr: 06 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 06. Instruks for bruk av luftfartøy 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatte for unødig slitasje og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig 2. Målgruppe Alle som må bruke luftfartøy i tjenesten 3. Beskrivelse Personlig utstyr Feltantrekk og mobiltelefon/vhf Opplæring Arbeidsgiver er ansvarlig for at de ansatte som benytter luftfartøy i samband med arbeidet skal få den nødvendige instruksjon og opplæring i de prosedyrer og den eventuelle risiko som er forbundet med denne transportformen. Nød- og sikringsutstyr Skal være i luftfartøyet 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen. Generelt om avvik: Alle avvik skal registreres på avviksskjema og rapporteres til daglig leder. Korrigering av avvik skal utarbeides straks. 5. Systemforbindelse Instruks: 03

17 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 07.doc Instruks nr: 07 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 07. Instruks for bruk av motorsag 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatt for unøding risiko, og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle som må bruke motorsag i tjenesten 3. Beskrivelse Personlig utstyr: Skal til enhver tid følge gjeldende regler for personlig verneutstyr ifølge Arbeidsmiljølovens 12, jmf forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Standard krav til motorsag: Det skal kun brukes typegodkjent motorsag med kastvern, kjedebrems og sikkerhetskjede. Personlig verneutstyr: Det skal brukes CE-merket verneutstyr: - Vernebukse - Vernestøvler - Hjelm med visir og hørselvern Opplæring: Arbeidsgiver er ansvarlig for at vedkommende som bruker motorsag i tjeneste for NÆRØY fjellstyre har nødvendig kunnskap om sikkerhet. Sikkerhetsopplæring skal kunne dokumenteres jmf. forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Ansvar for sikringsutstyr mv.: Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe nødvendig sikringsutstyr og verneutstyr. Bruker er selv ansvarlig for at verneutstyret blir brukt og at sikringsutstyret er på plass. Nød- og sikringsutstyr: - Førstehjelpsutstyr - Blodstopper (enkeltmannspakke)

18 Mobiltelefon skal være tilgjengelig når man bruker motorsag i felt. Der det ikke er dekning skal annet sambandsutstyr være tilgjengelig. 4. Avvik Det skal ikke avvikes fra denne instruksen. 5. Systemforbindelse Ingen

19 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 08.doc Instruks nr: 08 Antall sider: 2 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 08. Instruks for bruk av elektrisk verktøy (El. sag, el. høvel etc.) 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatt for unøding risiko, og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle som må bruke elektrisk utstyr i tjenesten 3. Beskrivelse Personlig utstyr: Ansatte i NÆRØY fjellstyre skal til enhver tid følge gjeldende regler for personlig verneutstyr Elektrisk verktøy: Det skal kun brukes typegodkjent verktøy med det påbudte sikringsutstyr. Personlig verneutstyr: Det skal brukes typegodkjent verneutstyr: - Hørselsvern - Evt. visir mv. Opplæring: Arbeidsgiver er ansvarlig for at vedkommende som bruker motorsag i tjeneste for NÆRØY fjellstyre har nødvendig kunnskap om sikkerhet. Sikkerhetsopplæring skal kunne dokumenteres jmf. forskrift av om bruk av arbeidsutstyr. Ansvar for sikringsutstyr mv.: Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe nødvendig sikringsutstyr og verneutstyr. Bruker er selv ansvarlig for at verneutstyret blir brukt og at sikringsutstyret er på plass. Nød- og sikringsutstyr: - Førstehjelpsutstyr - Blodstopper (enkeltmannspakke) Mobiltelefon skal være tilgjengelig når man bruker motorsag i felt. Der det ikke er dekning skal annet sambandsutstyr være tilgjengelig.

20 4. Avvik Det skal ikke avvikes fra denne instruksen. Generelt om avvik Alle avvik skal registreres på avvikskjema og rapporteres til daglig leder. Korrigering av avvik skal utarbeides straks. 5. Systemforbindelse Ingen

21 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 09.doc Instruks nr: 09 Antall sider: 2 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 09. Instruks for arbeid med batteri/-syre 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadd eller utsatt for unøding risiko, og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Standard krav til plassering og lufting Alle batterier med syre satt opp sammen med solcellepanel/12 volts anlegg på hytter tilhørende NÆRØY fjellstyre eller der NÆRØY fjellstyre har avtale om at ansatte i NÆRØY fjellstyre kan benytte hytta skal: - plasseres på gulvet eller lavt over gulvet (maks 120 cm fra gulv til øverste kant av batteriet) for å unngå veltefare. - Rommet/kassa skal ha utlufting/lufteventil. Dersom batteriet/batteriene står i oppholdsrom/soverom, skal det/de stå i kasse med lufting direkte fra kassa og ut av rommet. Standard krav til merking: Alle batterirom/-kasser skal være merket med skilt for ETSENDE og BRUK ØYEVERN. Standard krav til sikringsutstyr Det skal være hansker og øyevern på alle hytter der det er installert batteri. Om sommeren skal det være tilgang til rent vann plassert i nærheten av batteriet/batteriene. Skal det gjøres noe med batteriene om vinteren, skal den/de som utfører arbeidet, ha med seg øyebadevann som ikke er frosset. Personlig verneutstyr: Alle som arbeider med batteri/-syre skal ha øyevern, hansker og øyebadevann. Opplæring: Alle som arbeider med batteri, skal ha opplæring i bruk av verneutstyr. Ansvar for sikringsutstyr mv.: NÆRØY fjellstyre er ansvarlig for å skaffe nødvendig personlig sikringsutstyr og verneutstyr for de ansatte. Nærøy fjellstyre har også ansvaret for plassering og utstyr i egne hytter.

22 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen. 5. Systemforbindelse Ingen

23 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 10.doc Instruks nr: 10 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 10. Instruks for bruk, transport og oppbevaring av våpen 1. Mål og omfang Å sikre trygg bruk av våpen for ansatte i NÆRØY fjellstyre, samt at våpen blir transportert og oppbevart på en forsvarlig måte. 2. Målgruppe Alle som skal bruke våpen i tjeneste for NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Våpen skal alltid brukes, transporteres og oppbevares i henhold til av om skytevåpen og ammunisjon m.v. og forskrift av om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Bruk av våpen NÆRØY fjellstyre sine ansatte skal alltid utvise stor aktsomhet ved bruk av våpen. Når ikke forholdene krever dette, skal våpen bæres uladd i felt. Når det blir ansett som nødvendig skal våpenet lader, men det skal ikke være skudd i kammeret med mindre man venter en skuddsituasjon. Våpen med skudd i kammeret, skal være sikret. Ladd våpen skal aldri tas inn i hus eller kjøretøy. Dersom det er aktuelt å sette våpenet fra seg ved matpauser og lignende skal våpenet tømmes for skudd. Når våpenet blir tømt skal kammeret kontrolleres visuelt, og våpenet skal spennes ned. Transport av våpen Våpen skal transporteres nedpakket, fortrinnsvis i bagasjerommet. Våpen og ammunisjon kan forlates i låst bil når evt vital del av våpenet er fjernet fra bilen. Våpenet skal ikke være synlig ved oppbevaring i bil. Oppbevaring av våpen Ved tilfeldig oppbevaring av våpen i hytter skal alltid en vital del av våpenet fjernes og tas med. Hytta (evt. skap) skal låses, og våpenet skal skules for innsyn. Ammunisjon skal alltid oppbevares atskilt fra våpenet. Dersom våpen må forlates i felt, for eksempel sammen med oppakningen, skal sluttstykket og ammunisjonen fjernes (tas med). Ved fast oppbevaring av våpen hjemme eller på kontor, skal våpen alltid oppbevares i henhold til lov og forskrift. 4. Ansvar

24 Den enkelte ansatte er ansvarlig for at instruksen enhver tid blir fulgt. til 5. Avvik Det skal ikke avvikes fra denne instruksen. 6. Systemforbindelse Ingen

25 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 11.doc Instruks nr: 11 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 11. Instruks for arbeid i stiger og på tak 1. Mål og omfang Å sikre at brukere ikke blir skadet eller utsatt for unødig risiko, og at de har nødvendig utstyr tilgjengelig. 2. Målgruppe Alle som er i tjeneste for NÆRØY fjellstyre. 3. Ansvar Ansvar for sikringsutstyr m.v.: For arbeid i stiger og på tak er det fastsatt krav i egen forskrift (Forskrift av om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.) Stiger av tre skal være umalte og ikke svakket av kvister, råte mv. Materialer av aluminium skal ha tykkelse på minimum 1,2 med mer. Arbeidstakeren må selv vurdere forholdene og er ansvarlig for at sikringsutstyret er på plass og blir brukt ved behov. Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe det nødvendige sikringsutstyret. Nød- og sikringsutstyr VHF/Mobiltelefon, eventuelt hjelm og tau. 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen 5. Systemforbindelse Ingen

26 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 12.doc Instruks nr: 12 Antall sider: 1 INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 12. Instruks for arbeid ved dataskjerm og kontorlokale 1. Mål og omfang Å sikre at brukere har en god arbeidsplass med gode helse og miljøforhold. 2. Målgruppe Alle som arbeider for NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Kontorutstyr, kontorlokale og datautstyr: Kontorutstyr skal tilpasses den enkelte bruker. Kontorlokalet skal ha godt lys og gode muligheter til lufting og nødvendig vedlikehold. Se for øvrig forskrift av om arbeid ved dataskjerm. Ansvar: Arbeidstaker har selv ansvar for at kontorutstyr er i tilfredsstillende stand. Daglig leder har ansvaret for at de materielle forutsetningene er til stede. 4. Avvik Det skal normalt ikke avvikes fra denne instruksen. 5. Systemforbindelse Ingen

27 NÆRØY fjellstyre Helse-Miljø-Sikkerhet Dok.navn: instruks 13.doc Instruks nr: 13 Antall sider: 1 og 1 vedlegg INTERNKONTROLL Godkjent av ansatte: Vedtatt (dato): Revidert (dato): Inst. nr 13. Instruks for brannvern 1. Mål og omfang Å redde liv ved brann Gjelder alle kontorer og hytter der ansatte i NÆRØY fjellstyre oppholder seg i arbeidstiden. 2. Målgruppe Alle ansatte i NÆRØY fjellstyre. 3. Beskrivelse Ved brann skal det primært reddes liv. Brann varsles til brannvesen, tlf 110, og/eller politi, tlf 112. Brannslukkere og varslere skal være godt merket. Oppslag skal være godt synlige med beskrivelse over slukkingsutstyr og rømningsveier. (vedlegg 1) Dører og vinduer skal om mulig lukkes. 4. Ansvar og myndighet Daglig leder er ansvarlig. 5. Systemforbindelse Ingen

28 Instruks 00 Vedlegg 1. Avvikskjema Skjemaet skal brukes i samband med registrering av avvik, dvs. forhold som oppstår som ikke stemmer overens med gjeldende lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer i HMS-systemet. Slike avvik skal umiddelbart rapporteres til NÆRØY fjellstyre ved daglig leder på dette skjema, gjerne med forslag til tiltak som bør gjennomføres. Avviket gjelder: -.instruks (nr/navn):.. - hendelse:. - dato:. - kort beskrivelse av forholdet som forårsaket avviket (evt. tilleggsrapport): - framlegg til endring/ny instruks (evt. tilleggsrapport):. - andre forhold: antall vedleggsrapporter:. - Skjemaet er sendt: Sted Dato Underskrift

29 Instruks 01 Vedlegg 1. Kontaktpersonene/pårørende sin rolle Kontaktpersonen sin rolle Dette har til hensikt å orientere om kontaktpersonen sin rolle i NÆRØY fjellstyre sitt interne sikkerhetssystem for ansatte. 1. Alle ansatte er pålagt å orientere noen ved utreise og tilbakekomst ved feltarbeid. Den ansatte skal så godt som mulig beskrive reiseruta samt orientere om hvilken tid man forventer å være tilbake. Dette skal være daglig leder eller en annen kontaktperson det er gjort avtale med. 2. Dersom den ansatte ikke returnerer til avtalt tid, eller ikke tar kontakt som avtalt, eller når det av andre årsaker er grunn til uro, skal kontaktpersonen umiddelbart ta kontakt med daglig leder. Dersom daglig leder ikke er tilgjengelig skal man varsle nærmeste lensmann/politi Navn Tlf arbeid Tlf privat Mobiltlf Daglig leder Lensmann/politi Lensmannen i Nærøy Alarmtlf politi 112 Jeg vil være kontaktperson for NÆRØY FJELLSTYREog er kjent med mine forpliktelser i NÆRØY fjellstyres Instruks for sikkerhet ved feltarbeid. Sted: Dato: Signatur:..

30 Instruks 01 Vedlegg 2. Egenmelding for feltarbeid Denne egenmeldinga skal ligge på avtalt plass på den ansattes arbeidsplass. Skjema skal føres for feltoppdrag med varighet på 2 dager eller lengre. Oppsyn: Planlagt rute for turen Returmelding avtalt med Start Dato Kl. Tilbake Dato Kl. Signatur

31 Instruks 02 Vedlegg 1. Loggbok for savnet-melding Savnet Navn: Adresse: Alder: Savnet Navn: Adresse: Alder: Melding fra Navn: Klokkeslett: Adresse: Telefon: Planlagt rute Start: Mål: Overnattingssted: Starttidspunkt: Planlagt tilbakekomst: Annen info Utstyr: Værforhold: Forslag til leteområde: Medbrakt radio/mobiltelefon:

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET...4 1.1 Mål... 4 1.2 Fakta om... 4 1.3 Ansvar... 4 1.4 Styrende dokumenter... 4 1.5

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013 + HMS- HÅNDBOKEN Nordås Borettslag + Utarbeidet 2013 En sammenfatning av innholdet i HMS- arbeidet i Nordås Borettslag som er utarbeidet etter hmsportalen.no (OBOS) som borettslaget bruker i sitt HMS-

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret

Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Bestemmelser for Sivilforsvarets radiacmåletjeneste Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2008 ISBN: 978-82-92723-06-7 Foto: Paal-André

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer