INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3."

Transkript

1 Langtidsplan Vedtatt første gang på årsmøtet i 1989 Revidert årsmøtet i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996 Fullstendig omarbeidet utgave vedtatt på årsmøtet i 1997 Revidert i 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

2 INNLEDNING Et hvert menneske er fritt, og det er et hvert menneskes umistelige og suverene rett selv å velge hvordan ens eget liv skal leves. Den enkeltes frihet til utfoldelse og selvrealisering må allikevel i alle samfunn begrenses mot andres krav og rett til samme frihet. Restriksjoner mot motorsyklistene som ikke er begrunnet i den samfunnsmessige nødvendige avgrensing av motorsyklistenes utfoldelsesfrihet mot hensynet til andres frihet, kan derfor ikke uten videre tolereres. Motorsyklistene er fortsatt en minoritetsgruppe i det norske samfunn. Slike grupper blir ofte utsatt for restriksjoner og begrensninger som følge av misforståelser, fordommer, feilinformasjon, kortsiktige politiske gevinster, administrative karrierehensyn og snevre sektorinteresser. For å ivareta motorsyklistenes rettigheter og interesser i dette perspektivet, har motorsyklistene sin egen organisasjon - Norsk Motorcykkel Union (NMCU). NMCU er en landsdekkende, partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for alle norske gatemotorsyklister. Organisasjonen vil fremme motorsyklismen i dens sunne former, og alle kan bli medlem uansett kjønn, alder, religion eller etnisk opprinnelse. NMCU skal representere motorsyklistenes rettigheter og interesser overfor myndigheter, politikere, media og motorsykkelbransjen, samt i internasjonale fora, og skal med alle lovlige midler føre kontroll med disse, samt på en saklig måte motarbeide alle former for restriksjoner og begrensninger i motorsyklismen som ikke har en reell og akseptabel begrunnelse. NMCU skal ivareta medlemmenes politiske og juridiske rettigheter, være en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet og en positiv miljøfaktor i utviklingen og opprettholdelsen av det særpregede motorsykkelmiljøet. NMCU skal være en seriøs samarbeidspartner for myndigheter og organisasjoner i arbeidet med å sikre motorsyklistenes rammebetingelser, og en pålitelig informasjonskilde for presse og publikum. Som en serviceorganisasjon ønsker NMCU også å ivareta medlemmenes økonomiske interesser i forhold til myndigheter, forsikringsselskaper og motorsykkelbransjen. NMCU skal opprettholde sin representasjon i MC-Rådet og i internasjonale organisasjoner som Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) og Federation of European Motorcyclists Associations (FEMA). For å nå disse mål, har NMCU vedtatt denne langtidsplanen. Den skal være en rettesnor for styrets og administrasjonens arbeid, samt være et hjelpemiddel for fremtidige årsmøter og en orientering til NMCUs medlemmer og samarbeidspartnere. Langtidsplanen skal vurderes hvert år, og endringsforslag legges frem på årsmøtet. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3. SERVICE

3 1. IDENTITET OG PROFILERING Motorsykkelmiljøet er tross sitt individualistiske særpreg, fylt av en sterk fellesskapsfølelse, hjelpsomhet og åpenhet. For mange har motorsyklisme blitt en måte "å leve på". Motorsyklister blir ofte utsatt for negative holdninger. Årsakene er i mange tilfeller uvitenhet, men det finnes også mange bevisste forsøk på svartmaling. NMCU skal gjennom saklig informasjon og debatt skape et riktig bilde av den norske motorsyklist, av miljøet og det norske MC-kollektivet. Viktige arbeidsområder vil være å styrke bevisstheten i egne rekker, profilere vår identitet utad, markere avstand til voldelige og kriminelle grupper i MC-miljøet, legge forholdene til rette for en fortsatt positiv utvikling av MC-miljøene og arbeide for fortsatt rekruttering til motorsykkelklubber og til NMCU. aktivt markedsføre motorsyklismens karakter og identitet overfor myndigheter og media, for derved å opprettholde og forsterke et riktig, offentlig bilde av norske motorsyklister utvikle tillitsforholdet til myndigheter og politikere, slik at motorsykkelens selvfølgelige plass i samfunnet også kommer til uttrykk i lover og forskrifter. forsterke NMCUs posisjon som faglig referanse for Stortinget, og høringsinstans og faglig samarbeidspartner for departementene, direktoratene og Statens vegvesen i alle saker som angår motorsykkel informere publikum og beslutningstagere om de trafikkmessige fordeler ved bruk av motorsykkel styrke NMCUs kontakt til media synliggjøre motorsyklismen gjennom offentlige arrangementer som Motorsykkelens Dag, o.l. gi god plass til reportasjer fra positive motorsykkelaktiviteter i MC-bladet og på NMCUs web-side på Internett synliggjøre NMCU på treff og andre arrangementer holde motorsyklister, media og myndigheter orientert om NMCUs politiske arbeid gjennom oppslag i MC-bladet og på NMCUs hjemmeside på Internett ta klar avstand fra vold og trusler i motorsykkelmiljøet og om nødvendig markere dette standpunktet gjennom fredelige aksjoner

4 2. TRAFIKKSIKKERHET Motorsyklistene er en utsatt trafikantgruppe. Bare to støttepunkter mot underlaget, farlige forhold i det fysiske vegmiljøet og faren for å bli oversett av andre trafikanter, er alle faktorer som bidrar til relativt høy skaderisiko. For å unngå skade kreves det derfor at motorsykkelførere har god risikoforståelse og stor kjøreteknisk kompetanse. NMCU har som hovedmålsetting at skaderisikoen ved motorsykkelkjøring skal være minst mulig. NMCU skal derfor arbeide for å bevisstgjøre både motorsyklister og øvrige trafikanter om betydningen av bevisst og fornuftig trafikal atferd. Videre sterkt vektlegge nødvendigheten av å beherske en presis og effektiv kjøreteknikk, innarbeidet som gode arbeidsvaner. Organisasjonen skal kartlegge og komme med forslag til forbedringer i det fysiske trafikkmiljøet, samt påvirke utformingen av lover og regler slik at disse i størst mulig grad tar hensyn til motorsyklistene og deres krav til sikkerhet. fortsette arbeidet for å heve den trafikale og kjøretekniske kompetansen hos norske motorsyklister, blant annet gjennom å bidra til organisering av, og oppfordre til deltagelse på frivillige førerutviklingskurs arbeide for at deltagelse på førerutviklingskurs skal kvalifisere til rabatt på forsikringspremien arbeide for at mål og intensjoner nedfelt i ny læreplan og ny opplæringsforskrift for klasse A, innført 1. januar 2005, blir oppfylt, herunder holde et våkent øye med prisutvikling, kvalitet og tilgjengelighet arbeide for at Statens vegvesen tar i bruk Håndbok MC-sikkerhet ved planlegging, bygging, vedlikehold av veinettet og ved TS-revisjoner arbeide for utvikling og implementering av motorsykkelvennlige rekkverksløsninger videreutvikle trafikksikkerhetskampanjer som fokuserer forholdet bilist/motorsyklist, herunder informere om forholdet bilist/motorsykkel i bilorganisajonenes tidsskrifter påse at intensjonene i ny føreropplæring klasse B, om større fokus på forholdet mellom bilførere og motorsyklister blir oppfylt iverksette trafikksikkerhetskampanjer som oppfordrer motorsyklistene til ikke å låne bort motorsykkelen samt å sikre motorsykkelen mot tyveri ta initiativ til opprettelse av undersøkelsesgrupper ved MC-ulykker påvirke motorsyklister til å velge en motorsykkeltype som samsvarer med behov, erfaring og kjøreteknisk kompetanse bevisstgjøre sammenhengen mellom valg av type sykkel, kjørestil og risikoen for ulykker oppfordre motorsyklister til alltid å benytte hjelm, beskyttelsesdress, støvler, hansker og ryggskinne om mulig, arbeide for at toll og moms på sikkerhetsrelatert kjøreutstyr fjernes

5 3. ORGANISASJONEN NMCU har etter hvert blitt en voksen interesseorganisasjon med en betydelig medlemsmasse, et stort kontaktnett og omfattende arbeidsoppgaver. NMCU skal ivareta et bredt spekter av medlemsinteresser og samtidig speile alle deler av motorsykkelmiljøet. Det er viktig at NMCU er representert i alle landets deler og at NMCUs representative organer viser organisasjonens mangfold. Det er derfor avgjørende at administrasjonen får tilstrekkelige ressurser til å ivareta sine oppgaver nå og i fremtiden. NMCUs utvikling de siste årene har aktualisert behovet for en gjennomgang av organisasjonsstrukturen. En videre utvikling av denne er viktig for å stå best mulig rustet til et fremtidig øket aktivitetsnivå. Den interessekonflikten som kan oppstå mellom kravet til geografisk representasjon på den ene side og et velfungerende og aktivt sentralstyre på den annen side, medfører behov for nytenking. NMCU skal også styrke sin organisasjonsmessige tilknytning til både norske og utenlandske samarbeidende organisasjoner. NMCU skal videre delta aktivt i det internasjonale samarbeidet, særlig med sikte på å bidra positivt til å påvirke motorsykkellovgivningen innen EØF. sørge for at sekretariatet alltid har tilstrekkelig bemanning og gode nok økonomiske og praktiske rammebetingelser opprettholde og styrke aktiviteten i kretsstyrene i alle landets fylker styrke kretsene faglig gjennom en årlige kretskonferanse delta aktivt i det nasjonale MC-Rådet drive et aktivt medlemsutviklingsarbeid, som gjør at norske motorsyklister forstår betydningen av å ha en sterk interesseorganisasjon og derfor melder seg inn i NMCU fortsatt påvirke/ha kontakt med politiske partier og stortingsrepresentanter slik at disse forstår og verdsetter de samfunnsmessige kvalitetene ved motorsykkelkjøring opprettholde og styrke samarbeidet med de andre europeiske land gjennom medlemsskapet i Federation of European Motorcyclists Associations (FEMA) opprettholde samarbeidet med Federation International Motocycliste (FIM) på områder som er viktige for norske motorsyklister

6 4. SERVICE Medlemmene i NMCU er organisasjonens viktigste ressurs, og medlemsservice er derfor en selvfølgelig og prioritert oppgave. Den daglige kontakten med medlemmene og den service som gis enten direkte ved sekretariatet eller i form av avtalemessige fordeler hos eksterne leverandører, utgjør medlemmenes konkrete kontakt med organisasjonen. Det er derfor viktig at NMCU stadig styrker og bygger ut servicefunksjonene overfor sine medlemmer. NMCU skal ivareta medlemmenes økonomiske interesser i form av rabattavtaler, og skal stadig søke å utvide og forbedre disse. Råd og bistand til medlemmer i saker som involverer myndigheter, forsikringsselskaper og motorsykkelbransjen skal også være en prioritert oppgave. Likeledes et kontinuerlig arbeid for begripelige rammebetingelser og rimelige beskatning av motorsykkel. øke og forbedre tilbudet av servicefunksjoner og rabattavtaler holde et oppdatert klubb- og medlemsregister knytte formell juridisk bistand til virksomheten arbeide for å knytte teknisk bistand til virksomheten gi faglig bistand til medlemmer i saker som involverer myndigheter, forsikringsselskaper og motorsykkelbransjen arbeide for rimelige og rettferdige skatter og avgifter på motorsykkel fullføre arbeidet som sikrer at motorsyklistene får mulighet til å bygge om motorsykkelen sin innenfor rimelige økonomiske og tekniske grenser arbeide for fritak fra bomavgift og parkeringsavgift for motorsykler der dette er naturlig holde et årvåkent øye med MC-forsikringsmarkedet, og iverksette tiltak dersom det oppstår misforhold mellom skadeutvikling og prisutvikling opprettholde og videreutvikle forsikringsavtalen med IF skadeforsikring hvert år utgi NMCU kalenderen, som også skal inneholde et oppdatert, landsdekkende BRO-register sikre punktlig utgivelse av MC-bladet minst 5 ganger pr. år opprettholde og videreutvikle den årlige Treffkonkurransen fortsette å administrere norsk deltagelse på internasjonale treff og arrangementer gi motorsyklister, media og myndigheter mulighet til å holde seg orientert om aktuelle saker gjennom en lettnavigert, omfattende og oppdatert hjemmeside på Internett

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2009 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2008/2009 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2014 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2013/2014 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord eies av den danske og svenske stat. Konsernet styres av gjeldende lovverk, konsesjonsvilkår, statenes eierskapspolitikk og målene som fastsettes

Detaljer

Langtidsplan for motorflyseksjonen 2013-2015

Langtidsplan for motorflyseksjonen 2013-2015 Langtidsplan for motorflyseksjonen 2013-2015 Innledning Seksjonens langtidsplan inngår som del av forbundets langtidsplan for perioden, og beskriver hvordan seksjonen skal arbeide innen de enkelte områdene

Detaljer

Etikk i SINTEF 2013. www.sintef.no

Etikk i SINTEF 2013. www.sintef.no 52 SINTEF, Trondheim Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Besøksadresse: Strindveien 4 Trondheim Telefon: 73 59 30 00* Telefaks: 73 59 33 50 www.sintef.no SINTEF, Oslo Postadresse: Postboks

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Fredspolitisk regnskap 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk

Fredspolitisk regnskap 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk regnskap 2013 - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk regnskap 2013 Fredspolitisk regnskap er en fremstilling av de partipolitiske programmene

Detaljer

Datatilsynets strategi 2011 2016

Datatilsynets strategi 2011 2016 Datatilsynets strategi 2011 2016 - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets strategi 2011 2016 11.11.2011 Innholdsfortegnelse Dette er Datatilsynet Side 3 Visjon, verdier

Detaljer

Fredspolitisk budsjett 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk

Fredspolitisk budsjett 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk budsjett 2013 - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk budsjett 2013 Fredspolitisk budsjett er en fremstilling av de partipolitiske programmene

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

VD rapport Vegdirektoratet

VD rapport Vegdirektoratet Temaanalyse Dødsulykker på motorsykkel 2005-2009 VD rapport Vegdirektoratet Nr. 45 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Trafikkopplæring 11-2011 1. Bakgrunn

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2.

Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2. Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2.2 Habilitet... 4 1.2.3 Varsling... 4 1.3 Administrative og organisasjonsmessige

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT 2 0. INNLEDNING... 3 1. OM INNSTILLINGSRÅDET OG DOMMERUTNEVNINGER... 4 2. DOMSTOLENES IDE- OG VERDIGRUNNLAG... 7 3. OM ANTALL DOMSTOLER, DOMMERSTILLINGER OG UTNEVNINGER...

Detaljer

Juss-Buss høringsuttalelse om vurdering av endring i nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)

Juss-Buss høringsuttalelse om vurdering av endring i nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) Jusstudentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Utenriksdepartementet Oslo, 12. november 2013 Juss-Buss høringsuttalelse

Detaljer