Sentralstyrets beretning for driftsåret 2002/2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralstyrets beretning for driftsåret 2002/2003"

Transkript

1 NMCUs årsmøte 2003 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2002/2003

2 NMCUs årsmøte 2003 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Teknisk Komité: Redaksjonskomité: Redaktør MC-Bladet: NMCUs webmaster: NMCUs rep. i FEMA: NMCUs rep. i NMR: NMCUs rep. Trygg Trafikk Arild Haugan Sekretariatet: Jan Fredrik Møller (leder) Hans Vestre (nestleder) Tor Edvardsen (kasserer) Robert Abrahamsen (sekretær) Odd Petter Haugseth (styremedlem) Ole Robin Paulsen (styremedlem) Solvor Stormark (styremedlem) Leiv Larsen (styremedlem) May-Liss Urang (varamedlem) Per Barsnes (varamedlem) Jan Fredrik Møller, Hans Vestre og Tor Edvardsen Kari-Anne Søreng, Helga Solstad og Hans Skår Kristian Mjelde og Helge Michalsen Robert Abrahamsen, May-Liss Urang, Odd Petter Haugseth og Wenche Jordfald Gjermund Ruud, Dag Øby, Henry Enoksen, Einar Jensen, Leif Klyve, Tor Edvardsen, Svein Voldseth og Morten Hansen Svein Olav Rolfstad, John Lillegård og Morten Hansen Tor Edvardsen, sekretariatet Tor Edvardsen Ole Robin Paulsen Morten Hansen Morten Hansen og Wenche Jordfald Wenche Jordfald (daglig leder), Morten Hansen (politisk sekretær), Claus Diseth (informasjonsmedarbeider) og Bjørn Magnussen (kontormedarbeider) Det har vært avholdt 6 sentralstyremøter i perioden og styret har behandlet ca. 40 saker, samt en lang rekke orienteringssaker. Medlemsutvikling i perioden (tall pr. 1. august) 01/02 02/03 endring Hovedmedlemmer, klubb Hovedmedlemmer, direktetilsluttet Sum hovedmedlemmer Totalt antall medlemmer (ink. fam.) NMCU-tilknyttede klubber For første gang på mange år har NMCU opplevd en nedgang i antall medlemmer. Nedgangen er ikke dramatisk, men sentralstyret er likevel bekymret over utviklingen. Det kan finnes noen mulige forklaringer i rammebetingelsene: Svært mange frivillige organisasjoner i Norge har opplevd nedgang i medlemstallet de siste årene. Dessuten viser nedgangen i motorsykkelsalget at "MC-boomen" definitivt er over for denne gang. Samtidig skjer nedgangen i et driftsår der NMCU har fått gjennomslag i svært mange viktige saker, som for eksempel årsavgift-saken. Det kan tyde på at organisasjonen ikke har vært flink nok til å informere norske motorsyklister om hva NMCU egentlig jobber med. En annen mulig forklaring kan selvfølgelig også være at NMCU har hatt for stort fokus på saker som motorsyklistene i Norge ikke opplever som viktige?

3 Lokal aktivitet (kretsene) NMCU hadde per 1. august kretsstyrer i 12 av landets fylker. Det betyr at det verken har blitt opprettet nye kretsstyrer eller lagt ned kretser i driftsperioden. I mars ble det arrangert en to-dagers fagkonferanse for kretsstyremedlemmer. Kretskonferansen ble meget vellykket og det var spesielt oppløftende at mange kretser var representert med nye, engasjerte og topp motiverte kretsstyremedlemmer. På kretskonferansen presenterte NMCU også den nye, web-baserte Kretshåndboka. Dette tiltaket ble svært godt mottatt i NMCU/kretsene. Selv om NMCU altså bare har kretsstyrer i to tredjedeler av landets fylker, er aktiviteten høy i de fylkene der det finnes NMCU/krets: Kretsene har arrangert kjørekurs og trafikksikkerhetsdager, ofte i samarbeid med Statens vegvesen, Trygg Trafikk og trafikkskolene. Typiske eksempler er Nordlands to-dagers kjørekurs på Arctic Circle banen, Aust - og Vest-Agders engasjement i kurstilbudet MC03, trafikksikkerhetsdagene i Telemark og Buskerud og NMCU-kurset i Hedmark, der også 125cc-førerne var med. Kretsene har arrangert Vårmønstringer og Motorsykkelens Dag, slik som for eksempel i Nord-Trøndelag, Buskerud og Oslo Kretsene har hatt NMCU-stand på messer og treff, slik som for eksempel i Telemark og Vestfold Kretsene har markert seg i lokale MC-politiske spørsmål, som for eksempel i parkeringssaken i Oslo og vegfelle-problematikken i Nord-Trøndelag og Telemark. I forbindelse med slike saker har kretsene ofte representert motorsyklistenes interesser i lokale medier. Kretsene har arrangert åpne møter for motorsyklister, slik som for eksempel i Aust-Agder, Hedmark og Hordaland Samtlige kretser har i perioden vært på flere klubbesøk der man har orientert om NMCUs virksomhet. Dessuten har ulike kretsstyremedlemmer vært til uvurderlig hjelp i ulike sentrale NMCU-aktiviteter Det er åpenbart at slike kretsaktiviteter er helt nødvendig for å profilere NMCU ute i MC-miljøet, særlig blant de uorganiserte motorsyklistene. Med omorganiseringen av Statens vegvesen ble det vanskelig og opprettholde NMCUs målsetting om et MC-Forum i alle landets fylker. Etter omorganiseringen ble for eksempel MC-Forum i Akershus lagt ned. Flere kretser har imidlertid, i samråd med det lokale vegvesenet, valgt å beholde MC-Forum, slik som for eksempel i Telemark og Buskerud. Trafikksikkerhet I den viktige Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg fikk NMCU med en rekke viktige punkter om MC-sikkerhet. En stor del av organisasjonens trafikksikkerhetsarbeid i driftperioden har derfor vært konsentrert om å følge opp de positive intensjonene i trafikksikkerhetsplanen: NMCU har derfor deltatt aktivt i utformingen av innholdet i den nye føreropplæringen på motorsykkel, som trer i kraft 1. juli Aller viktigst i dette arbeidet har vært utformingen av ny læreplan for klasse A. NMCU har sittet i Referansegruppa. Et annet viktig punkt i trafikksikkerhetsplanen var intensjonen om å bygge sikre øvingsområder for motorsyklister. Det er derfor gledelig at Samferdselsdepartementet og vegvesenet i Østfold investerte store summer i en MC-øvingsbane i Trøgstad i Østfold. Banen ble åpnet i juli i år. Trøgstadbanen er et pilot-prosjekt som skal vise vei for liknende baner andre steder i Norge. 3

4 Wirerekkverk har også stått høyt på dagsorden. Etter en lang rekke diskusjoner mellom NMCU og vegmyndighetene er det nå avklart at wirerekkverk ikke skal brukes som midtdeler på to- og trefelts veier i Norge! En viktig seier for motorsyklistene, godt hjulpet av en motorsykkelvennlig samferdselsminister og en oppegående fagseksjon i Vegdirektoratet. NMCUs ønske om en intern Håndbok for MC-sikkerhet i Statens vegvesen ble imøtekommet. Når håndboka blir ferdig (1. januar 2004) vil den gi retningslinjer om motorsykkelsikkerhet til alle som arbeider med vegbygging og vegvedlikehold i Norge. Det er også tatt høyde for at håndboka skal sendes til alle norske MC-klubber. Selv om hovedansvaret for de frivillige førerutviklingskursene nå ligger hos de ulike kursarrangørene, forsøkte NMCU også i forrige driftsår å legge til rette for at motorsyklistene deltar på slike kurs, blant annet gjennom oppslag i MCbladet, gjennom Terminlista for motorsykkelkurs og gjennom NMCUs kurs-film, som vi også i år fikk vist på de reklamefrie dagene på TV2 og TVNorge Utgivelsen av Full Kontroll boka kunne kanskje skape et inntrykk av at NMCU bare var opptatt av kjøreteknisk kompetanse. Dette er selvfølgelig ikke riktig og i fjor høst ble det derfor satt i gang arbeid med et nytt NMCU-prosjekt som handler om trafikal kompetanse. Dessverre viste det seg umulig å skaffe nødvendig økonomisk støtte til publisering i driftsåret 2002/2003. NMCU sitter imidlertid nå med et omfattende skriftlig materiale om "strategisk motorsykkelkjøring" som kan publiseres på ulike måter i neste driftsperiode. NMCU deltok også på den viktige pan-europiske konferansen BikeSafety 2002 i Assen i Nederland. I tillegg har organisasjonen svart på en lang rekke høringer med referanser til trafikksikkerhet. En av de viktigste var nok høringen om eget mopedførerkort, der NMCU protesterte kraftig på urimelige innskjerpinger i retten til å føre moped. Det omfattende og gode trafikksikkerhetsarbeidet NMCU hadde vært helt utenkelig uten Trafikksikkerhetskomiteen (TSK). De tillitsvalgte i denne komiteen er blant de aller fremste fagpersonene i Norge når det gjelder MC-sikkerhet og organisasjonen setter umåtelig stor pris på deres bidrag. Treff og tur Treffkalender'n er viktig for mange motorsyklister og sentralstyret vet at mange er medlem i NMCU bare på grunn av denne kalenderen. Innhold og layout har etter hvert funnet en form som medlemmene ser ut til å være fornøyde med. Norgestreffet 2003 ble avholdt i Stjørdal, med Stjørdal MC som arrangør. Treffet ble usedvanlig vellykket, først og fremst takket være arrangørklubben, som bød på en fantastisk treffplass, et rikholdig program og svært god organisering. Vi våger også å påstå at den gode stemningen på treffet delvis skyldes den store kontingenten med blide motorsyklister fra Nord-Norge! 1700 deltakere var vel kanskje noe mindre enn arrangøren hadde håpet på, men det reflekterer antagelig en generell trend i tida. Norgestreff-pokalen gikk i år til Bodø Motorsykkel Club. Treffkonkurransen hadde god deltagelse. Individuell vinner ble Asle Olav Olsen fra Glade Hjul MC og blant klubbene var det (igjen!) Arctic Circle Cycle Club som hadde kjørt flest kilometer. I løpet av arbeidsåret ble det blåst nytt liv i Treff- og Tur Komiteen (TTK). TTK fikk i mandat å forberede en betydelig økt satsing på treff- og tur i neste virksomhetsperiode og komiteen har lagt ned et stort arbeid i prosjektbeskrivelser og materialinnsamling. Det internasjonale treff- og turarbeidet ble som vanlig ivaretatt av sekretariatet. Arbeidet har omfattet administrasjon av påmeldingene til FIM-Rally i Spania (36 deltagere), norsk representasjon på Madonnatreffet, bekjentgjøring av internasjonale arrangementer i Treffkalender'n og på hjemmesiden, samt råd, hjelp og utsendelse av materiell til medlemmer som ville på MC-tur utenfor Norge. 4

5 Når det gjelder håndtering av norsk deltagelse på FIM Rally har Norges Motorsportforbund (NMF) besluttet at de vil ta seg av dette i framtiden. Det er NMF som er FIMs organisasjon i Norge og NMCU kan derfor bare ta beslutningen til etterretning. Forsikring Økningen i forsikringspremiene opptar de aller fleste motorsyklister i Norge. For kombinasjonen unge førere/sportsmotorsykler er en kaskoforsikring nå så dyr at den i realiteten er en umulighet, men også eiere av mindre skadeutsatte motorsykkeltyper har opplevd store premieøkninger. Vi hadde håpet at de planene om iverksettelse av kostnadsreduserende tiltak som NMCU, motorsykkelbransjen og forsikringsbransjen var blitt enige om skulle brakt premiene ned til et mer akseptabelt nivå, men det viste seg dessverre at dette var en atskillig tyngre materie enn vi hadde regnet med: Svært få av de tiltakene NMCU foreslo har blitt gjennomført. Erfaringer fra dette driftsåret har i alle fall lært oss at vi i framtiden må gå helt annerledes til verks for å få gjort noe med MC-forsikringen! Skatter og avgifter Etter mer enn tjue års "kamp" fikk NMCU endelig gjennomslag for kravet om "To Hjul - Halv Avgift". Med god hjelp fra Fremskrittspartiet, som var det eneste partiet som holdt løftene fra valgkampen i 2001, ble regjeringen presset til å gi motorsykler halv årsavgift i forhold personbil i statsbudsjettet for Det er ikke ofte at norske avgifter går ned, og når det endelig skjedde, er NMCU er glad for at det var årsavgiften på motorsykkel det gjaldt! I tillegg har NMCU/Oslo-Akershus lagt ned et betydelig arbeid i forhold til Oslo Kommune for å få til praktiske parkeringsalternativer for MC i hovedstaden. Ombygging av motorsykler I september 2001 dro NMCUs Tekniske Komité til Vegdirektoratet med et gjennomarbeidet forslag til nye regler for ombygging av motorsykler. Nå, nesten to år senere har direktoratet overhodet ikke gjort noen ting! Til tross for mange positive møter og utallig purringer har framdriften i Vegdirektoratets Kjøretøy og kontroll seksjon vært lik null. Alle grenser for tålmodighet er oversittet og NMCU blir nå tvunget til å bruke politiske virkemidler for å få fortgang i saken. Medlemsservice Selv om NMCU først og fremst er en motorsykkelpolitisk organisasjon har det også i denne driftsperioden vært satset på at medlemskap skal ha økonomiske fordeler. Selv om forsikringsavtalen med if skadeforsikring ble vesentlig dårligere etter reforhandlingen er det mange som benytter seg av avtalen: Med dagens forsikringspriser utgjør selv beskjedne 6% rabatt betydelige summer. Bensinrabattavtalen med Esso og dekkrabattavtalen hos Dekkmann er gode og medlemmene ser ut til både å bruke og sette pris på disse medlemsfordelene. I tillegg får vi gode tilbakemeldinger på de mange overnattings- og treffrabattene. 5

6 NMCU-kontoret har igjen opplevd en økning i antall henvendelser fra medlemmer som ønsker råd og hjelp, særlig i trafikksaker. Kontoret har etter hvert fått god kompetanse og et stort faglig nettverk i slike saker, noe som ofte gjør at medlemmene føler at de får reell hjelp. NMCU har som soleklar målsetting at alle som henvender seg til organisasjonen skal bli møtt med interesse og respekt. Bjørn Magnussen på NMCU-kontoret - NMCUs alltid hyggelige og positive "telefonstemme" - bidrar sterkt til at denne målsettingen blir oppfylt. Informasjon og kampanjer MC-Bladet utkom med 5 nummer i perioden. Den stramme situasjonen i motorsykkelmarkedet har også påvirket annonsetilgangen for MC-bladet. Dersom nåværende situasjon ikke endrer seg dramatisk er det helt urealistisk at annonseinntektene skal dekke en vesentlig del av produksjonskostnadene. Det positive i situasjonen er at færre annonser har gitt større plass til redaksjonelt stoff. MC-Bladet ble også i år distribuert til alle viktige samarbeidspartner i inn- og utland. NMCUs side på internett fungerer meget bra - takket være vår utrettelig webmaster, Ole Robin Paulsen. I gjennomsnitt leses 2000 sider hver dag og vi vet med sikkerhet at både media og myndigheter ofte er innom siden. Nytt i driftsåret var opprettelsen av en underside om kjøp/salg av motorsykler og den web-baserte Kretshåndboka. Sekretariatet har levert den faste, månedlige NMCU-kommentaren til MC-Avisa og fått god respons på denne. NMCU har også i dette året kommentert saker som angår motorsykkel i aviser og i radio/tv. Vi opplever imidlertid at media er mye mindre opptatt av "sensasjonen" omkring MC-ulykker. NMCU tar dette som et tegn på at vi endelig har nådd fram med budskapet om at flertallet motorsyklistene ikke er "tanketomme fartsbøller". I mars trykket vi en verveplakat der temaet var "seieren" i "To Hjul -Halv Avgift" - saken. Plakaten ble distribuert til klubber og MC-forhandlere og brukt på NMCUstands på ulike arrangementer. Også den før omtalte reklamefilmen for førerutviklingskurs har også i år fungert som et informasjons- og vervetiltak. Internasjonal virksomhet I forrige driftsår ble NMCU tatt med som fast medlem i Executive Committe - sentralstyret i FEMA. Vi har forsøkt å bruke denne plassen til å ivareta norske motorsyklisters interesser i den europeiske motorsykkeldebatten. Vi er stolte og glade over at FEMA viste NMCU tillit og ga oss ansvaret for å lede arbeidet med European Agenda for Motorcycle Safety, FEMAs store trafikksikkerhetsdokumentet. I juli fikk NMCU også anledning til å drive aktiv lobby-virksomhet i Europa-parlamentet, ved at SMC inviterte oss med til å delta i møter med sentrale svenske EU politikere i Europaparlamentet i Strasbourg! Nordisk Motorsykkel Råd (NMR består av representanter for motorsykkelorganisasjonene i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Sentralstyret anser at det fremdeles er viktig for NMCU å møte de andre, nordiske kollegaene og dele informasjon og gode ideer. 6

7 Sekretariatet Sekretariatet har bemanning til å håndtere alle løpende arbeidsoppgaver. Data og annet utstyr på kontoret blir hele tiden holdt oppdatert, noe som gjør det teknisk mulig å holde en profesjonell standard på driften. Antall henvendelser på e-post har økt betydelig, mens antall henvendelser telefon og fax har gått noe ned. Sluttord NMCU har igjen lagt bak seg et aktivt driftsår. Trafikksikkerhetsarbeidet har krevd enormt mye tid og ressurser, men vi ser nå at arbeidet har båret frukter: For det første er det langt mindre fokus på motorsykkel som et "livsfarlig kjøretøy" og for det andre deltar NMCU i samtlige prosesser som former framtiden til norske motorsyklister. Trafikksikkerhetsarbeidet i NMCU er nå så godt forankret at organisasjonen kan begynne å snu fokus mot andre store, uløste oppgaver. Til tross for nedgangen i inntekter fra kontingenter er det økonomiske resultatet fra driftsåret positivt, først og fremst takket være rigid kontroll med utgiftene og noe større inntekter fra avtaler. Sentralstyret er sikker på at NMCU har befestet sin posisjon som seriøs samarbeidspartner for myndigheter og andre organisasjoner. Den lille nedgangen i antall medlemmer tyder imidlertid på at vi antagelig ikke vært flinke nok til å informere motorsyklistene om det arbeidet organisasjonen utfører. Sentralstyret takker alle tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i driftsåret vi legger bak oss. for sentralstyret 2002/2003 Jan-Fredrik Møller leder 7

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2009 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2008/2009 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2014 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2013/2014 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3.

INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3. Langtidsplan Vedtatt første gang på årsmøtet i 1989 Revidert årsmøtet i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996 Fullstendig omarbeidet utgave vedtatt på årsmøtet i 1997 Revidert i 1998, 1999, 2000, 2001,

Detaljer

Hva har NMCU oppnådd?

Hva har NMCU oppnådd? Hva har NMCU oppnådd? oppdatert: 18. desember 2014 2014: Nasjonal strategi for MC og moped Etter innspill i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan inviterte Statens vegvesen NMCU til å være med

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus 1. Velkommen v/ lokallagsleder Harry Heggerudstad (Nes Arbeiderlag). 2. Åpning v/ kommunepartileder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen.

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. SLUTTRAPPORT Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. Innhold 1. Mandat.... 3 2. Målsetting NKBF.... 3 3. Et historisk tilbakeblikk.... 4 a. En markedsundersøkelse

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere 2 Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere Bakgrunn I mai 1999 satte bransje, brukere og myndigheter seg sammen i Stjørdal og la grunnlaget for arbeidet med å utvikle verdens

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

MAGASINET. Tommy er bygdas nye postmann LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. s. 4-5. Ikke enige om wirerekkverk. Pasientskader i retten

MAGASINET. Tommy er bygdas nye postmann LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. s. 4-5. Ikke enige om wirerekkverk. Pasientskader i retten MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 3-12. årgang 2013 Tommy er bygdas nye postmann s. 4-5 Ikke enige om wirerekkverk s. 6-7 Pasientskader i retten s. 10-11 Tid for selvangivelse

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s.

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. kvartennr. 2-2010 Årgang 24 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. 9 Invitasjon til familiesamling s. 28 Stort jubileumsnummer: TS FORENINGEN 25 år Et

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer