NMCUs årsmøte Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:"

Transkript

1 NMCUs årsmøte 2014 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2013/2014

2 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster: Delegat til FEMA: Kretskontakt Fylkessekretærkontakt: Mediekontakt: Valgkomité: Revisorer: Sekretariatet: Tor Arne Ljunggren - leder Erik Eriksson - nestleder Bente-Irene Finseth - kasserer Tove Hundseth - sekretær Bjørn Vigen - styremedlem Liv Hermann - styremedlem Torunn Bolstad - varamedlem Ronny Israelsson - varamedlem Tor Arne Ljunggren, Erik Eriksson og et relevante styremedlem Bjørn Magnussen og Wenche Jordfald Dag Øby, Henry Enoksen, Gjermund Ruud, Hans Vestre, Tor Edvardsen, Jens Stumberg, Jan-Fredrik Møller, Svein Voldseth og Morten Hansen Sekretariatet, med styreleder som ansvarlig redaktør Ole Robin Paulsen Morten Hansen Wenche Jordfald Morten Hansen Hans Petter Strifeldt Kari-Anne Søreng, May Liss Urang og Merete Paulsen Revisorfirmaet Total Revisjon DA Wenche Jordfald (daglig leder), Bjørn Magnussen (medlemssekretær) og Morten Hansen (generalsekretær) Det har vært avholdt syv sentralstyremøter i perioden. Det har vært avholdt to møter i arbeidsutvalget (AU). Medlemsutviklingen I forrige driftsår var det dessverre igjen en liten nedgang i antall medlemmer. Dette til tross for at sekretariatet har hatt en svært tett oppfølging av klubber og enkeltmedlemmer. Selv om nedgangen ikke er veldig stor, ser den litt bekymringsfulle utvikling til å fortsette. Sentralstyrets linje for rekruttering av nye medlemmer ble fulgt opp, blant annet ved at visittkort og miniplakater ble distribuert på steder der motorsyklister som ikke tilhører det organiserte MC-miljøet ferdes, og ved å sende NMCU artikler til medlemsbladene til de landsomfattende klubbene. Samfunnsutviklingen ser imidlertid ut til å gå i en retning der færre og færre å ønsker å være medlemmer i interesseorganisasjoner. Medlemstall per 1. august 2014: /- Hovedmedlemmer, klubb Hovedmedlemmer, enkelt Sum hovedmedlemmer Sum inkludert fam. medl NMCU klubber

3 NMCU kretsene Per 1. august 2014 hadde NMCU aktive kretsstyrer i 14 fylker og NMCU representasjon i 3 fylker. NMCU mangler fremdeles representasjon i Sogn og Fjordane og Østfold. Kretskonferansen ble avholdt på Gardermoen i mars. Årets konferanse var i sin helhet viet kretsdrift. I forberedte presentasjoner og grundige diskusjoner ble alle sider av kretsenes plass i organisasjonen belyst. Konklusjonene ble oppsummert i et eget konferansenotat. Per 1. august i år hadde alle fylker unntatt Finnmark, Sogn og Fjordane og Østfold, opprettet et fungerende MC-Forum. De viktigste sakene i MC-Forum i driftsåret vi legger bak oss har vært fylkenes transportplan, nullvisjonsvei for MC, underskinner, de nye reglene for skilting og opprydding etter grus, TS-dager og SE OSS aksjonen. I noen fylker har kretsstyret sett seg nødt til å konfrontere Statens vegvesen med manglende kvalitetssikring av det arbeidet entreprenører i driftskontrakter utfører. I disse fylkene har det i perioder vært et litt anstrengt forhold mellom NMCU og myndigheter, men takket være kloke kretsrepresentanter har sakene endt konstruktivt. Fylkessekretærene, som representerer NMCU i MC-Forum, er utpekt av kretsene. De er organisert i et faglig nettverk med hverandre og med NMCU-kontoret. Fylkessekretærene holder tett kontakt gjennom en egen gruppe på Facebook og det ble arrangert et Fylkessekretærmøte i forbindelse med Kretskonferansen. Kretsene arrangerte én eller flere SE OSS aksjoner i alle fylker unntatt tre. Aksjonene har fått god mediedekning. De fleste kretser har også deltatt med stands på lokale og regionale arrangementer og synliggjort NMCU gjennom klubbesøk og ulike oppslag i media. De siste årenes medietrening gjør at kretsene opptrer med stor sikkerhet og faglig tyngde i media. Nyheter fra kretsstyrene og Fylkessekretærene blir publisert på Kretsnytt på NMCUs webside og samtidig postet på kretsenes Facebooksider. Nytt i år er at vi har delt nyhetene på NMCUs webside i Sentrale nyheter og Lokale nyheter, slik at minst én kretsnyhet alltid ligger på forsiden. Wenche Jordfald fra sekretariatet har fungert som kontaktledd mellom sentralstyret og kretsene og generalsekretær Morten Hansen har fungert som faglig koordinator for Fylkessekretærene. Trafikksikkerhet 190 personer mistet livet i 2013-trafikken. Dette er 45 flere enn i Selv om det var en økning på 3 drepte motorsyklister var det blant bilførere og bilpassasjerer økningen var størst. Det omkom 1 mindre på lett MC og 4 flere på tung MC. Antall skadde på MC hadde imidlertid en nedgang på 10 personer fra Statens vegvesen forsøkte gjennom en høring å få opphevet forbudet mot wirerekkverk som NMCU fikk innført i I sitt høringssvar hadde NMCU dokumentert at wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk og at bruk av wirerekkverk ikke har noen fordeler - verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige. NMCU er glad for at Samferdselsdepartementet la så stor vekt på NMCUs argumenter at forbudet mot bruk av wirerekkverk i Norge ble opprettholdt. Årets SE OSS aksjon var vellykket. Aksjonene har etter hvert fått sin egen lokale form og består nå både av kortesjekjøring med flagg på innfartsveier, løpeseddelaksjon sammen med UP, løpeseddelaksjon på kjøpesentre og bomstasjoner og medieoppslag. 3

4 Statens vegvesen inviterte NMCU med i en arbeidsgruppe som har formulert en egen Nasjonal strategi for MC og moped. Strategien ble gjort ferdig i våres og skal nå bare godkjennes av ledelsen i Statens vegvesen. Det er ventet at strategien publiseres i september/oktober. Sentralstyret er glad for å kunne melde at svært mye av strategien er i overensstemmelse med NMCUs egen trafikksikkerhetsstrategi. I våres ble det klart at NAF MC tok på seg ansvaret for å opprette et landsomfattende tilbud om lavterskel førerutviklingskurs. NAF MC har brukt 2014 til å utdanne instruktører og gjennomføre fire pilotkurs. Fra 2015 vil NAF MC tilby minst 20 slik kurs, fordelt over hele landet. Dermed ser et av de viktigste tiltakene i NMCU trafikksikkerhetsstrategi ut til å bli implementert. Stor honnør til NAF MC som har tatt på seg dette viktig oppdraget. Et annet viktig punkt i NMCU trafikksikkerhetsstrategi er å skape en alternativ arena for folk som kjører altfor fort med motorsykkel på offentlig vei. Sentralstyret er glad for å kunne melde at NMCU, i nært samarbeid med NMF, har kommet langt med å endre motorsportforskriften, slik at den nå åpner for førerutviklingskurs på bane med registrerte sykler, med veiforsikring og uten fartsbegrensninger. Møter med kursarrangører og baneeiere har vist at initiativet blir ønsket velkommen. Etter Gjerdrum-ulykken fikk vi nye rutiner for utførelse og varsling av arbeider som etterlater grus i vegbanen. Det har imidlertid vist seg at Stens vegvesen har dårlig kontroll med det arbeidet entreprenører i drift og vedlikeholdskontrakter utfører og det har derfor vært nødvendig for NMCU å påpeke dette, både overfor Statens vegvesen på fylkesnivå, overfor Vegdirektoratet, overfor Samferdselsdepartementet, overfor Stortingets transportkomité og overfor Vegtilsynet. Gjennom MC-Forum har det lykkes NMCU å sette nullvisjonsvei for MC, etter mønster av Fv32 i Telemark, på dagsorden i fylkene. Det er nå opprettet slike nullvisjonsstrekninger for MC i Vest-Agder, Troms, Akershus og Nordland. Personskadeforbundet (LTN) har fortsatt sin knallharde lobbyvirksomhet for å få gjeninnført wirerekkverk og det har derfor vært nødvendig for NMCU å ha møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for å tilbakevise Personskadeforbundets feilaktige påstander. Det elektroniske veifelleskjemaet fungerer fortsatt utmerket. Statens vegvesen skal ha honnør for raskt å utbedre de farlige forholdene som blir meldt inn. Også i dette driftsåret bidro NMCU til å motivere motorsyklistene til å gjennomføre frivillig etterutdanning gjennom offentliggjøring av terminliste for motorsykkelkurs i NMCU kalenderen og på NMCUs nettsted. NMCU har samarbeidet med Statens vegvesen, MC-bransjen, politiet og Trygg Trafikk i det nasjonale MC-Rådet. NMCU har svart på flere trafikksikkerhetsrelaterte høringer og har fortsatt en egen Avtale om trafikksikkerhet med Statens vegvesen. NMCU har høy kompetanse på MC-sikkerhet og det blir aldri tatt viktige avgjørelser som berører MC og moped i Norge uten at NMCU først har blitt konsultert. Det ser også ut til at tidligere års kraftige oppgjør med representanter for trafikksikkerhetsmiljøet i Norge som går ut i media med en overdrevet negativt vinkling på MC-sikkerhet fortsatt har hatt en positiv effekt ved at det har vært få slike utspill i driftsåret vi legger bak oss. Forsikring Forsikringsavtalen mellom NMCU og IF skadeforsikring ble evaluert på det faste samarbeidsmøtet og de to partene har blitt enige om å fortsette samarbeidet. Avtalen gir NMCU-medlemmer 10 % rabatt på MC-forsikring og 8 % rabatt på bilforsikring. NMCU benyttet også anledningen til å varsle at vi nå ønsker at forsikringsbransjen blir 4

5 med på å la veiforsikringen gjelde på førerutviklingskurs på bane uten fartsbegrensninger. Treff og tur Norgestreffet 2014 ble avholdt i Bodø med Bodø MC-Klubb som arrangør. Arrangørene ga oss et velorganisert treff med en flott treffplass, god mat, rene toaletter, bra musikk og hyggelige funksjonærer. Det gjorde heller ingen ting at været var helt fantastisk motorsyklister besøkte treffet. NMCUs vandrepokal for lengst kjørte klubb gikk for tredje gang til NAF MC Trondheim, som dermed beholder pokalen til odel og eie. Lengst kjørte mann ble Kjell Ingebrigtsen fra Harley riders og lengst kjørte kvinne var Ellen Norbustad fra Jearviking. I forkant av treffet signaliserte lokale myndigheter at Norgestreffet ikke måtte bli et utstillingsvindu for 1% klubber. NMCU kommuniserte klare holdninger til spørsmålet og treffet ble avholdt uten problemer. Sentralstyret benytter anledningen til å takke Bodø MC for et flott arrangement. Treff og turstoff har som vanlig blitt prioritert i MC-bladet. Det er først og fremst medlemmenes egne turreportasjer og bilder som blir brukt. På den måten gir medlemsbladet et sant bilde av hva medlemmene er opptatt av når det gjelder treff og turkjøring. Gode turartikler fra MC-bladet ble som vanlig lagt ut på NMCUs webside. Sekretariatet har igjen produsert NMCU-kalenderen, som går gratis til medlemmer som en del av medlemskapet i NMCU. Kalenderen ble også gjort tilgjengelig for medlemmer gjennom lanseringen av NMCU appen i mai i år. Treffkonkurransen hadde et normalt antall deltakere og de tre beste i hver kategori fikk sine premier overlevert under Norgestreffet i Bodø. Det internasjonale treff og turarbeidet ble som vanlig ivaretatt av sekretariatet og har først og fremst omfattet råd, hjelp og utsendelse av materiell til medlemmer på MC-tur i Europa og kontakt med utenlandske motorsyklister på tur i Norge. Transportpolitikk Etter stortingsvalget var NMCU tidlig ute med å be om møte med den nye samferdselsministeren. Møtet var positivt og det er ikke akkurat negativt for motorsyklistene at statsråden har en personlige, glødende interesse for amerikanske biler. Forslag om innføring av en fullstendig unødvendig periodisk kjøretøykontroll for MC kom fra EU og derfor måtte kampen mot PKK først og fremst føres i Brussel og Strasbourg. Ikke desto mindre fikk NMCU verdifull støtte fra Samferdselsdepartementet, som også kommuniserte til at dette var et tiltak Norge ikke ville ha. Når forhandlingene mellom EUs Ministerråd, EU-kommisjonen og Europaparlamentet ble sluttført var det klart at PKK for MC ble utsatt til 2022, med mulighet for å la være å innføre tiltaket dersom andre tiltak var gjennomført og ulykkesutviklingen var god. FEMA og NMCU ser dette som en stor seier, der motorsyklistene med minimale ressurser vant over kommersielle og byråkratiske interesser. Som tidligere nevnt inviterte Statens vegvesen NMCU med i et arbeid for å utforme en Nasjonal strategi for MC og moped. En slik strategi er viktig fordi ny politikk i strategien senere vil komme til syne i Nasjonal transportplan (NTP). Og når saker blir skrevet inn i NTP kommer de også med i statsbudsjettet. Strategien ble gjort ferdig i våres og skal nå bare godkjennes av ledelsen i Statens vegvesen. Det er ventet at strategien publiseres i september/oktober. Sentralstyret er glad for å kunne melde at svært mye av strategien er i overensstemmelse med NMCUs egen trafikksikkerhetsstrategi. 5

6 NMCU var med å sørget for at Norge i år fikk innført en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy som gjør at det er mulig å få registrert motorsykler (og biler) som er tegnet og bygget av privatpersoner. Det eneste som nå gjenstår er å få på plass et fornuftig avgiftsregime for slike kjøretøy. EUs nye typegodkjenningsforordning vil innholde sammenliknbare CO 2 tall for alle nye motorsykler. Dermed er det mulig å innføre en CO 2 komponent også i engangsavgiften på MC. MC-importørenes forening (MCF) og NMCU har møtt politisk ledelse i Finansdepartementet for å forberede et slikt grep. NMCU har også hatt møter med posisjonen og opposisjonen i Transportkomiteen på Stortinget, der vi blant annet tok opp Statens vegvesens manglende kontroll med det arbeidet entreprenører i drift og vedlikeholdskontrakter utfører og de mange farlige situasjonene dette har ført til. NMCU fikk satt en foreløpig stopper for at førerprøve for MC skulle fjernes fra en rekke trafikkstasjoner. På OECD konferansen om MC-sikkerhet på Lillehammer i 2008 ble det besluttet at OECD skulle starte et arbeid som skulle ende opp i en omfattende global rapport. Arbeidsgruppa har holdt på i nesten fem år og i mai i år ble hovedpunktene i rapporten presentert på OECDs transportkonferanse i Leipzig. Fordi vi satt i organisasjonskomiteen for Lillehammer-konferansen har NMCU et nært forhold til dette arbeidet. Vi var derfor invitert til å være tilstede under presentasjonen i Leipzig. Forhåpentligvis kan OECD rapporten danne grunnlag for et globalt samarbeid mellom alle organisasjoner som arbeider for motorsyklismens framtid. Medlemsservice NMCU appen ble lansert i midten av mai og til nå har 2400 av NMCUs medlemmer tatt appen i bruk. Teknisk fungerer appen bra og folk melder tilbake at de er svært fornøyde med dette medlemstilbudet. NMCU-kontoret har igjen hatt mange henvendelser som gjelder tolkning av gjeldene forskrifter for kjøretøy, førerkort og trafikk. Strengt tatt er det Statens vegvesen som skal svare på slike spørsmål, men vi opplever at motorsyklistene heller snakker med NMCU. NMCU-kontoret har god kompetanse og et stort faglig nettverk i slike spørsmål og klarte å løse de fleste sakene. Sentralstyret tror at medlemmene føler at de får god hjelp - også i de sakene der sekretariatet ikke klarer å løse problemet. MC-importørenes tilbud om en enkel og rimelig Tilstandsrapport på brukte motorsykler ble videreført også i år. Tilstandsrapport fåes hos alle MCFs forhandlere og NMCUs medlemmer får 33% rabatt om de benytter tjenesten. Den eksisterende forsikringsavtalen med IF skadeforsikring kan gi betydelige innsparinger for medlemmer, særlig for unge motorsyklister med lav bonus. Bensinrabattavtalen med Esso har også fungert godt. NMCU er fortsatt svært nøye med å påse at alle henvendelser fra motorsyklister blir behandlet med behørig interesse og respekt. Profilering og informasjon Facebook har blitt en viktigere og viktigere plattform for profilering av NMCU. De viktigste sakene vi har postet på Facebook har hatt flere hundre delinger og er på den måten lest av svært mange. MC-bladet utkom som vanlig med 5 nummer i driftsåret. Ansvaret for produksjon av bladet ligger hos sekretariatet, mens ombrekking og trykking har foregått hos Østfold Trykkeri. Sentralstyret vil benytte anledningen til å takke de mange medlemmene som 6

7 har levert stoff og bilder til MC-bladet. En særlig takk til Tore Huseby, Martin Økshed og Claus Diseth. Uten alle de frivillige bidragsyterne hadde det vært umulig å lage MCbladet innenfor gjeldende kostnadsrammer. Samtidig gjør disse bidragene at MCbladet blir et ekte medlemsblad. NMCU har også deltatt med stand på en rekke lokale og regionale messer og andre mønstringer. I tillegg har NMCU har holdt innledninger på en rekke klubbmøter og andre MC-relaterte arrangementer. NMCU har et godt samarbeid med norske MC-magasin, noe som gjør at det jevnlig ble presentert NMCU-stoff, og referert til uttalelser fra NMCU i disse magasinene. Også i ordinære medier ble NMCU ofte invitert til å kommentere aktuelle saker som omhandlet motorsykkel. Internasjonal virksomhet Finanskrisen slo hardt til i Sør-Europa og har ført til at flere av FEMAs medlemsorganisasjoner har blitt mye mindre eller til og med forsvunnet helt. Dessuten er det slik at selv om det totale antallet motorsyklister øker (antall motoriserte tohjulinger i Europa er nå omkring 38 millioner) er det færre entusiaster som vil sikre sine rettigheter gjennom medlemskap i MC-organisasjoner. FEMA har i år derfor vært tvunget til å gjøre store organisasjonsmessige endringer, blant annet å redusere bemanningen til kun én heltids lobbyist. Organisasjonen forsøker å kompensere for dette ved i økende grad å ta i bruk lobby ressurser i medlemsorganisasjonene. FEMAs virksomhet er spredd på svært mange politiske og faglige områder, men særlig viktig i denne driftsperiode har vært: Sluttføring av kampen mot PKK for MC og moped, valget på nytt Europa-parlament, sluttføring av arbeidet med EUs nye typegodkjenningsforordning, RIDERSCAN prosjektet og arbeidet for at det skal tas hensyn til MC i nye ITS løsninger. NMCU har deltatt aktivt i alle faglige og politiske prosesser i FEMA og har i år hatt representant i FEMA Board (FEMAs styre). Styrearbeidet har ikke ført til økte utgifter for NMCU fordi FEMA er ekstremt kostnadsbevisst og holder de aller fleste styremøter på Skype. Sentralstyret mener det er viktig at NMCU bruker ressurser på FEMA, både fordi det gir en reell mulighet til å påvirke EØS-lovgivning, og fordi medlemskapet i FEMA er selve navet i det informasjonsnettverket som gir NMCU et nødvendig forsprang i forhandlinger med norske myndigheter. Sekretariatet I tillegg til å representere NMCU i eksterne møter har de ansatte hatt det praktiske og organisatoriske ansvaret for arbeidet i alle arbeidsgrupper og faste komiteer. Det er også sekretariatet som har det praktiske ansvaret for alle sentrale NMCUarrangementer. Wenche Jordfald, vår glimrende daglige leder på NMCU-kontoret gjennom nesten 30 år, har signalisert at hun vil slutte i jobben når hun når blir 67 neste år. Wenches siste arbeidsdag vil være 1. juni Sentralstyret har tatt grep for å sikre at Wenches avgang får minst mulig negative konsekvenser for organisajonen. I løpet av driftsåret ble det klart at NMCU-kontorets IT-løsninger var i ferd med å gå ut på dato. Organisasjonen har derfor tatt grep og inngått kontrakt med vår dataleverandør om en fullstendig ny, ekstern løsning. 7

8 Daglig leder og de andre to ansatte har vært svært bevisste på kontroll med organisasjonens utgifter. Årsregnskapet viser at sekretariatet har lykkes med denne oppgaven. Sentralstyret er fornøyd med det arbeidet som utføres av staben på NMCU-kontoret. De ansatte er faglig dyktige og har høy arbeidsmoral. Sluttord Å arbeide for å sikre at vi kan kjøre motorsykkel med størst mulig sikkerhet og minst mulig unødvendige restriksjoner er en fin balansegang mellom konstruktiv aktivisme og konstruktivt samarbeid. Aktivismen for å få en plass ved forhandlingsbordet, samarbeid for å sikre gode og varige løsninger. I forhold til størrelse og ressurser har NMCU oppnådd utrolige resultater i de fire tiårene organisasjonen har eksistert. Det skyldes i hovedsak tre ting: Vi kan det vi driver med, vi oppfører oss ordentlig og vi gir oss aldri! Sentralstyret takker alle tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i driftsåret vi legger bak oss. for sentralstyret 2013/2014 Tor Arne Bell Ljunggren, leder 8

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer