NMCUs årsmøte Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:"

Transkript

1 NMCUs årsmøte 2014 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2013/2014

2 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster: Delegat til FEMA: Kretskontakt Fylkessekretærkontakt: Mediekontakt: Valgkomité: Revisorer: Sekretariatet: Tor Arne Ljunggren - leder Erik Eriksson - nestleder Bente-Irene Finseth - kasserer Tove Hundseth - sekretær Bjørn Vigen - styremedlem Liv Hermann - styremedlem Torunn Bolstad - varamedlem Ronny Israelsson - varamedlem Tor Arne Ljunggren, Erik Eriksson og et relevante styremedlem Bjørn Magnussen og Wenche Jordfald Dag Øby, Henry Enoksen, Gjermund Ruud, Hans Vestre, Tor Edvardsen, Jens Stumberg, Jan-Fredrik Møller, Svein Voldseth og Morten Hansen Sekretariatet, med styreleder som ansvarlig redaktør Ole Robin Paulsen Morten Hansen Wenche Jordfald Morten Hansen Hans Petter Strifeldt Kari-Anne Søreng, May Liss Urang og Merete Paulsen Revisorfirmaet Total Revisjon DA Wenche Jordfald (daglig leder), Bjørn Magnussen (medlemssekretær) og Morten Hansen (generalsekretær) Det har vært avholdt syv sentralstyremøter i perioden. Det har vært avholdt to møter i arbeidsutvalget (AU). Medlemsutviklingen I forrige driftsår var det dessverre igjen en liten nedgang i antall medlemmer. Dette til tross for at sekretariatet har hatt en svært tett oppfølging av klubber og enkeltmedlemmer. Selv om nedgangen ikke er veldig stor, ser den litt bekymringsfulle utvikling til å fortsette. Sentralstyrets linje for rekruttering av nye medlemmer ble fulgt opp, blant annet ved at visittkort og miniplakater ble distribuert på steder der motorsyklister som ikke tilhører det organiserte MC-miljøet ferdes, og ved å sende NMCU artikler til medlemsbladene til de landsomfattende klubbene. Samfunnsutviklingen ser imidlertid ut til å gå i en retning der færre og færre å ønsker å være medlemmer i interesseorganisasjoner. Medlemstall per 1. august 2014: /- Hovedmedlemmer, klubb Hovedmedlemmer, enkelt Sum hovedmedlemmer Sum inkludert fam. medl NMCU klubber

3 NMCU kretsene Per 1. august 2014 hadde NMCU aktive kretsstyrer i 14 fylker og NMCU representasjon i 3 fylker. NMCU mangler fremdeles representasjon i Sogn og Fjordane og Østfold. Kretskonferansen ble avholdt på Gardermoen i mars. Årets konferanse var i sin helhet viet kretsdrift. I forberedte presentasjoner og grundige diskusjoner ble alle sider av kretsenes plass i organisasjonen belyst. Konklusjonene ble oppsummert i et eget konferansenotat. Per 1. august i år hadde alle fylker unntatt Finnmark, Sogn og Fjordane og Østfold, opprettet et fungerende MC-Forum. De viktigste sakene i MC-Forum i driftsåret vi legger bak oss har vært fylkenes transportplan, nullvisjonsvei for MC, underskinner, de nye reglene for skilting og opprydding etter grus, TS-dager og SE OSS aksjonen. I noen fylker har kretsstyret sett seg nødt til å konfrontere Statens vegvesen med manglende kvalitetssikring av det arbeidet entreprenører i driftskontrakter utfører. I disse fylkene har det i perioder vært et litt anstrengt forhold mellom NMCU og myndigheter, men takket være kloke kretsrepresentanter har sakene endt konstruktivt. Fylkessekretærene, som representerer NMCU i MC-Forum, er utpekt av kretsene. De er organisert i et faglig nettverk med hverandre og med NMCU-kontoret. Fylkessekretærene holder tett kontakt gjennom en egen gruppe på Facebook og det ble arrangert et Fylkessekretærmøte i forbindelse med Kretskonferansen. Kretsene arrangerte én eller flere SE OSS aksjoner i alle fylker unntatt tre. Aksjonene har fått god mediedekning. De fleste kretser har også deltatt med stands på lokale og regionale arrangementer og synliggjort NMCU gjennom klubbesøk og ulike oppslag i media. De siste årenes medietrening gjør at kretsene opptrer med stor sikkerhet og faglig tyngde i media. Nyheter fra kretsstyrene og Fylkessekretærene blir publisert på Kretsnytt på NMCUs webside og samtidig postet på kretsenes Facebooksider. Nytt i år er at vi har delt nyhetene på NMCUs webside i Sentrale nyheter og Lokale nyheter, slik at minst én kretsnyhet alltid ligger på forsiden. Wenche Jordfald fra sekretariatet har fungert som kontaktledd mellom sentralstyret og kretsene og generalsekretær Morten Hansen har fungert som faglig koordinator for Fylkessekretærene. Trafikksikkerhet 190 personer mistet livet i 2013-trafikken. Dette er 45 flere enn i Selv om det var en økning på 3 drepte motorsyklister var det blant bilførere og bilpassasjerer økningen var størst. Det omkom 1 mindre på lett MC og 4 flere på tung MC. Antall skadde på MC hadde imidlertid en nedgang på 10 personer fra Statens vegvesen forsøkte gjennom en høring å få opphevet forbudet mot wirerekkverk som NMCU fikk innført i I sitt høringssvar hadde NMCU dokumentert at wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk og at bruk av wirerekkverk ikke har noen fordeler - verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige. NMCU er glad for at Samferdselsdepartementet la så stor vekt på NMCUs argumenter at forbudet mot bruk av wirerekkverk i Norge ble opprettholdt. Årets SE OSS aksjon var vellykket. Aksjonene har etter hvert fått sin egen lokale form og består nå både av kortesjekjøring med flagg på innfartsveier, løpeseddelaksjon sammen med UP, løpeseddelaksjon på kjøpesentre og bomstasjoner og medieoppslag. 3

4 Statens vegvesen inviterte NMCU med i en arbeidsgruppe som har formulert en egen Nasjonal strategi for MC og moped. Strategien ble gjort ferdig i våres og skal nå bare godkjennes av ledelsen i Statens vegvesen. Det er ventet at strategien publiseres i september/oktober. Sentralstyret er glad for å kunne melde at svært mye av strategien er i overensstemmelse med NMCUs egen trafikksikkerhetsstrategi. I våres ble det klart at NAF MC tok på seg ansvaret for å opprette et landsomfattende tilbud om lavterskel førerutviklingskurs. NAF MC har brukt 2014 til å utdanne instruktører og gjennomføre fire pilotkurs. Fra 2015 vil NAF MC tilby minst 20 slik kurs, fordelt over hele landet. Dermed ser et av de viktigste tiltakene i NMCU trafikksikkerhetsstrategi ut til å bli implementert. Stor honnør til NAF MC som har tatt på seg dette viktig oppdraget. Et annet viktig punkt i NMCU trafikksikkerhetsstrategi er å skape en alternativ arena for folk som kjører altfor fort med motorsykkel på offentlig vei. Sentralstyret er glad for å kunne melde at NMCU, i nært samarbeid med NMF, har kommet langt med å endre motorsportforskriften, slik at den nå åpner for førerutviklingskurs på bane med registrerte sykler, med veiforsikring og uten fartsbegrensninger. Møter med kursarrangører og baneeiere har vist at initiativet blir ønsket velkommen. Etter Gjerdrum-ulykken fikk vi nye rutiner for utførelse og varsling av arbeider som etterlater grus i vegbanen. Det har imidlertid vist seg at Stens vegvesen har dårlig kontroll med det arbeidet entreprenører i drift og vedlikeholdskontrakter utfører og det har derfor vært nødvendig for NMCU å påpeke dette, både overfor Statens vegvesen på fylkesnivå, overfor Vegdirektoratet, overfor Samferdselsdepartementet, overfor Stortingets transportkomité og overfor Vegtilsynet. Gjennom MC-Forum har det lykkes NMCU å sette nullvisjonsvei for MC, etter mønster av Fv32 i Telemark, på dagsorden i fylkene. Det er nå opprettet slike nullvisjonsstrekninger for MC i Vest-Agder, Troms, Akershus og Nordland. Personskadeforbundet (LTN) har fortsatt sin knallharde lobbyvirksomhet for å få gjeninnført wirerekkverk og det har derfor vært nødvendig for NMCU å ha møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for å tilbakevise Personskadeforbundets feilaktige påstander. Det elektroniske veifelleskjemaet fungerer fortsatt utmerket. Statens vegvesen skal ha honnør for raskt å utbedre de farlige forholdene som blir meldt inn. Også i dette driftsåret bidro NMCU til å motivere motorsyklistene til å gjennomføre frivillig etterutdanning gjennom offentliggjøring av terminliste for motorsykkelkurs i NMCU kalenderen og på NMCUs nettsted. NMCU har samarbeidet med Statens vegvesen, MC-bransjen, politiet og Trygg Trafikk i det nasjonale MC-Rådet. NMCU har svart på flere trafikksikkerhetsrelaterte høringer og har fortsatt en egen Avtale om trafikksikkerhet med Statens vegvesen. NMCU har høy kompetanse på MC-sikkerhet og det blir aldri tatt viktige avgjørelser som berører MC og moped i Norge uten at NMCU først har blitt konsultert. Det ser også ut til at tidligere års kraftige oppgjør med representanter for trafikksikkerhetsmiljøet i Norge som går ut i media med en overdrevet negativt vinkling på MC-sikkerhet fortsatt har hatt en positiv effekt ved at det har vært få slike utspill i driftsåret vi legger bak oss. Forsikring Forsikringsavtalen mellom NMCU og IF skadeforsikring ble evaluert på det faste samarbeidsmøtet og de to partene har blitt enige om å fortsette samarbeidet. Avtalen gir NMCU-medlemmer 10 % rabatt på MC-forsikring og 8 % rabatt på bilforsikring. NMCU benyttet også anledningen til å varsle at vi nå ønsker at forsikringsbransjen blir 4

5 med på å la veiforsikringen gjelde på førerutviklingskurs på bane uten fartsbegrensninger. Treff og tur Norgestreffet 2014 ble avholdt i Bodø med Bodø MC-Klubb som arrangør. Arrangørene ga oss et velorganisert treff med en flott treffplass, god mat, rene toaletter, bra musikk og hyggelige funksjonærer. Det gjorde heller ingen ting at været var helt fantastisk motorsyklister besøkte treffet. NMCUs vandrepokal for lengst kjørte klubb gikk for tredje gang til NAF MC Trondheim, som dermed beholder pokalen til odel og eie. Lengst kjørte mann ble Kjell Ingebrigtsen fra Harley riders og lengst kjørte kvinne var Ellen Norbustad fra Jearviking. I forkant av treffet signaliserte lokale myndigheter at Norgestreffet ikke måtte bli et utstillingsvindu for 1% klubber. NMCU kommuniserte klare holdninger til spørsmålet og treffet ble avholdt uten problemer. Sentralstyret benytter anledningen til å takke Bodø MC for et flott arrangement. Treff og turstoff har som vanlig blitt prioritert i MC-bladet. Det er først og fremst medlemmenes egne turreportasjer og bilder som blir brukt. På den måten gir medlemsbladet et sant bilde av hva medlemmene er opptatt av når det gjelder treff og turkjøring. Gode turartikler fra MC-bladet ble som vanlig lagt ut på NMCUs webside. Sekretariatet har igjen produsert NMCU-kalenderen, som går gratis til medlemmer som en del av medlemskapet i NMCU. Kalenderen ble også gjort tilgjengelig for medlemmer gjennom lanseringen av NMCU appen i mai i år. Treffkonkurransen hadde et normalt antall deltakere og de tre beste i hver kategori fikk sine premier overlevert under Norgestreffet i Bodø. Det internasjonale treff og turarbeidet ble som vanlig ivaretatt av sekretariatet og har først og fremst omfattet råd, hjelp og utsendelse av materiell til medlemmer på MC-tur i Europa og kontakt med utenlandske motorsyklister på tur i Norge. Transportpolitikk Etter stortingsvalget var NMCU tidlig ute med å be om møte med den nye samferdselsministeren. Møtet var positivt og det er ikke akkurat negativt for motorsyklistene at statsråden har en personlige, glødende interesse for amerikanske biler. Forslag om innføring av en fullstendig unødvendig periodisk kjøretøykontroll for MC kom fra EU og derfor måtte kampen mot PKK først og fremst føres i Brussel og Strasbourg. Ikke desto mindre fikk NMCU verdifull støtte fra Samferdselsdepartementet, som også kommuniserte til at dette var et tiltak Norge ikke ville ha. Når forhandlingene mellom EUs Ministerråd, EU-kommisjonen og Europaparlamentet ble sluttført var det klart at PKK for MC ble utsatt til 2022, med mulighet for å la være å innføre tiltaket dersom andre tiltak var gjennomført og ulykkesutviklingen var god. FEMA og NMCU ser dette som en stor seier, der motorsyklistene med minimale ressurser vant over kommersielle og byråkratiske interesser. Som tidligere nevnt inviterte Statens vegvesen NMCU med i et arbeid for å utforme en Nasjonal strategi for MC og moped. En slik strategi er viktig fordi ny politikk i strategien senere vil komme til syne i Nasjonal transportplan (NTP). Og når saker blir skrevet inn i NTP kommer de også med i statsbudsjettet. Strategien ble gjort ferdig i våres og skal nå bare godkjennes av ledelsen i Statens vegvesen. Det er ventet at strategien publiseres i september/oktober. Sentralstyret er glad for å kunne melde at svært mye av strategien er i overensstemmelse med NMCUs egen trafikksikkerhetsstrategi. 5

6 NMCU var med å sørget for at Norge i år fikk innført en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy som gjør at det er mulig å få registrert motorsykler (og biler) som er tegnet og bygget av privatpersoner. Det eneste som nå gjenstår er å få på plass et fornuftig avgiftsregime for slike kjøretøy. EUs nye typegodkjenningsforordning vil innholde sammenliknbare CO 2 tall for alle nye motorsykler. Dermed er det mulig å innføre en CO 2 komponent også i engangsavgiften på MC. MC-importørenes forening (MCF) og NMCU har møtt politisk ledelse i Finansdepartementet for å forberede et slikt grep. NMCU har også hatt møter med posisjonen og opposisjonen i Transportkomiteen på Stortinget, der vi blant annet tok opp Statens vegvesens manglende kontroll med det arbeidet entreprenører i drift og vedlikeholdskontrakter utfører og de mange farlige situasjonene dette har ført til. NMCU fikk satt en foreløpig stopper for at førerprøve for MC skulle fjernes fra en rekke trafikkstasjoner. På OECD konferansen om MC-sikkerhet på Lillehammer i 2008 ble det besluttet at OECD skulle starte et arbeid som skulle ende opp i en omfattende global rapport. Arbeidsgruppa har holdt på i nesten fem år og i mai i år ble hovedpunktene i rapporten presentert på OECDs transportkonferanse i Leipzig. Fordi vi satt i organisasjonskomiteen for Lillehammer-konferansen har NMCU et nært forhold til dette arbeidet. Vi var derfor invitert til å være tilstede under presentasjonen i Leipzig. Forhåpentligvis kan OECD rapporten danne grunnlag for et globalt samarbeid mellom alle organisasjoner som arbeider for motorsyklismens framtid. Medlemsservice NMCU appen ble lansert i midten av mai og til nå har 2400 av NMCUs medlemmer tatt appen i bruk. Teknisk fungerer appen bra og folk melder tilbake at de er svært fornøyde med dette medlemstilbudet. NMCU-kontoret har igjen hatt mange henvendelser som gjelder tolkning av gjeldene forskrifter for kjøretøy, førerkort og trafikk. Strengt tatt er det Statens vegvesen som skal svare på slike spørsmål, men vi opplever at motorsyklistene heller snakker med NMCU. NMCU-kontoret har god kompetanse og et stort faglig nettverk i slike spørsmål og klarte å løse de fleste sakene. Sentralstyret tror at medlemmene føler at de får god hjelp - også i de sakene der sekretariatet ikke klarer å løse problemet. MC-importørenes tilbud om en enkel og rimelig Tilstandsrapport på brukte motorsykler ble videreført også i år. Tilstandsrapport fåes hos alle MCFs forhandlere og NMCUs medlemmer får 33% rabatt om de benytter tjenesten. Den eksisterende forsikringsavtalen med IF skadeforsikring kan gi betydelige innsparinger for medlemmer, særlig for unge motorsyklister med lav bonus. Bensinrabattavtalen med Esso har også fungert godt. NMCU er fortsatt svært nøye med å påse at alle henvendelser fra motorsyklister blir behandlet med behørig interesse og respekt. Profilering og informasjon Facebook har blitt en viktigere og viktigere plattform for profilering av NMCU. De viktigste sakene vi har postet på Facebook har hatt flere hundre delinger og er på den måten lest av svært mange. MC-bladet utkom som vanlig med 5 nummer i driftsåret. Ansvaret for produksjon av bladet ligger hos sekretariatet, mens ombrekking og trykking har foregått hos Østfold Trykkeri. Sentralstyret vil benytte anledningen til å takke de mange medlemmene som 6

7 har levert stoff og bilder til MC-bladet. En særlig takk til Tore Huseby, Martin Økshed og Claus Diseth. Uten alle de frivillige bidragsyterne hadde det vært umulig å lage MCbladet innenfor gjeldende kostnadsrammer. Samtidig gjør disse bidragene at MCbladet blir et ekte medlemsblad. NMCU har også deltatt med stand på en rekke lokale og regionale messer og andre mønstringer. I tillegg har NMCU har holdt innledninger på en rekke klubbmøter og andre MC-relaterte arrangementer. NMCU har et godt samarbeid med norske MC-magasin, noe som gjør at det jevnlig ble presentert NMCU-stoff, og referert til uttalelser fra NMCU i disse magasinene. Også i ordinære medier ble NMCU ofte invitert til å kommentere aktuelle saker som omhandlet motorsykkel. Internasjonal virksomhet Finanskrisen slo hardt til i Sør-Europa og har ført til at flere av FEMAs medlemsorganisasjoner har blitt mye mindre eller til og med forsvunnet helt. Dessuten er det slik at selv om det totale antallet motorsyklister øker (antall motoriserte tohjulinger i Europa er nå omkring 38 millioner) er det færre entusiaster som vil sikre sine rettigheter gjennom medlemskap i MC-organisasjoner. FEMA har i år derfor vært tvunget til å gjøre store organisasjonsmessige endringer, blant annet å redusere bemanningen til kun én heltids lobbyist. Organisasjonen forsøker å kompensere for dette ved i økende grad å ta i bruk lobby ressurser i medlemsorganisasjonene. FEMAs virksomhet er spredd på svært mange politiske og faglige områder, men særlig viktig i denne driftsperiode har vært: Sluttføring av kampen mot PKK for MC og moped, valget på nytt Europa-parlament, sluttføring av arbeidet med EUs nye typegodkjenningsforordning, RIDERSCAN prosjektet og arbeidet for at det skal tas hensyn til MC i nye ITS løsninger. NMCU har deltatt aktivt i alle faglige og politiske prosesser i FEMA og har i år hatt representant i FEMA Board (FEMAs styre). Styrearbeidet har ikke ført til økte utgifter for NMCU fordi FEMA er ekstremt kostnadsbevisst og holder de aller fleste styremøter på Skype. Sentralstyret mener det er viktig at NMCU bruker ressurser på FEMA, både fordi det gir en reell mulighet til å påvirke EØS-lovgivning, og fordi medlemskapet i FEMA er selve navet i det informasjonsnettverket som gir NMCU et nødvendig forsprang i forhandlinger med norske myndigheter. Sekretariatet I tillegg til å representere NMCU i eksterne møter har de ansatte hatt det praktiske og organisatoriske ansvaret for arbeidet i alle arbeidsgrupper og faste komiteer. Det er også sekretariatet som har det praktiske ansvaret for alle sentrale NMCUarrangementer. Wenche Jordfald, vår glimrende daglige leder på NMCU-kontoret gjennom nesten 30 år, har signalisert at hun vil slutte i jobben når hun når blir 67 neste år. Wenches siste arbeidsdag vil være 1. juni Sentralstyret har tatt grep for å sikre at Wenches avgang får minst mulig negative konsekvenser for organisajonen. I løpet av driftsåret ble det klart at NMCU-kontorets IT-løsninger var i ferd med å gå ut på dato. Organisasjonen har derfor tatt grep og inngått kontrakt med vår dataleverandør om en fullstendig ny, ekstern løsning. 7

8 Daglig leder og de andre to ansatte har vært svært bevisste på kontroll med organisasjonens utgifter. Årsregnskapet viser at sekretariatet har lykkes med denne oppgaven. Sentralstyret er fornøyd med det arbeidet som utføres av staben på NMCU-kontoret. De ansatte er faglig dyktige og har høy arbeidsmoral. Sluttord Å arbeide for å sikre at vi kan kjøre motorsykkel med størst mulig sikkerhet og minst mulig unødvendige restriksjoner er en fin balansegang mellom konstruktiv aktivisme og konstruktivt samarbeid. Aktivismen for å få en plass ved forhandlingsbordet, samarbeid for å sikre gode og varige løsninger. I forhold til størrelse og ressurser har NMCU oppnådd utrolige resultater i de fire tiårene organisasjonen har eksistert. Det skyldes i hovedsak tre ting: Vi kan det vi driver med, vi oppfører oss ordentlig og vi gir oss aldri! Sentralstyret takker alle tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i driftsåret vi legger bak oss. for sentralstyret 2013/2014 Tor Arne Bell Ljunggren, leder 8

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2015 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2014/2015 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2011/2012

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2011/2012 NMCUs årsmøte 2012 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2011/2012 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

NMCUs årsmøte Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2016 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2015/2016 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2002/2003

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2002/2003 NMCUs årsmøte 2003 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2002/2003 NMCUs årsmøte 2003 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 MC Forum Oppland Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet Nils Ormvold Fylkessekretær NMCU Oppland Leder MC Forum Oppland Om NMCU Norsk

Detaljer

Hvordan jobber NMCU med trafikksikkerhet? MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Hvordan jobber NMCU med trafikksikkerhet? MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Hvordan jobber NMCU med trafikksikkerhet? MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Det finnes omlag 176.000 registrerte motorsykler og 178.000 registrerte

Detaljer

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2009 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2008/2009 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken. MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken. MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) MC i transportpolitikken i Norge 1. Hvordan Norge har løst noen aktuelle

Detaljer

Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell

Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell NMCUs årsmøte 2015 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 3: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets Kommentar: Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell Øivind Berget Ny tekst:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

En presisering av bekjentgjøring av innkalling til årsmøte i kretsene og vedtektsfesting av rollen til Fylkessekretærene (se vedlegg)

En presisering av bekjentgjøring av innkalling til årsmøte i kretsene og vedtektsfesting av rollen til Fylkessekretærene (se vedlegg) NMCUs årsmøte 2012 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Vedtektsendring 6, pkt. 4 og nytt pkt. 11 Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyret En presisering av bekjentgjøring av innkalling til

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Revisjon av MC-politisk plattform. Ingen endringer i MC-politisk plattform

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Revisjon av MC-politisk plattform. Ingen endringer i MC-politisk plattform NMCUs årsmøte 2015 Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Revisjon av MC-politisk plattform Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyret Ingen endringer i MC-politisk plattform MC-politiske plattform ble grundig

Detaljer

NMCUs årsmøte 2001 Referat

NMCUs årsmøte 2001 Referat NMCUs årsmøte 2001 Referat Tid: 1. september 2001, kl.1400-18.00 Sted: Quality Airport Hotell, Stjørdal Til stede: Senior MC Øst: Arild Haugan Solør Motorsykkelklubb: Helga Solstad, Henry Enoksen, Leiv

Detaljer

MC-politisk plattform

MC-politisk plattform MC-politisk plattform Vedtatt første gang på årsmøtet i 1989, under navnet Langtidsplan Revidert på årsmøtet i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996. Fullstendig omarbeidet utgave, fremdeles under navnet

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

NMCUs årsmøte Vedtektene 4, Innmeldte saker. Regelverk Norgestreff

NMCUs årsmøte Vedtektene 4, Innmeldte saker. Regelverk Norgestreff NMCUs årsmøte 2012 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 2: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets Kommentar: Regelverk Norgestreff NMCU Aust-Agder I gjeldene regelverk for Norgestreff står det

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på NMCUs årsmøte i 1972 Revidert siste gang på Årsmøtet i 2016

Vedtekter Vedtatt på NMCUs årsmøte i 1972 Revidert siste gang på Årsmøtet i 2016 Vedtekter Vedtatt på NMCUs årsmøte i 1972 Revidert siste gang på Årsmøtet i 2016 1 Formål/virksomhet Formål Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er en politisk og religiøs uavhengig, ideell organisasjon. NMCU

Detaljer

Bakgrunn og målsetting for en MC-strategi

Bakgrunn og målsetting for en MC-strategi Bakgrunn og målsetting for en MC-strategi Gjennom Nasjonal transportplan ble Statens vegvesen gitt i oppdrag å utvikle en nasjonal MC-strategi, i samarbeid med NMCU Hensikten med strategien er å synliggjøre

Detaljer

NMCUs årsmøte Vedtektene 4, Innmeldte saker. Presisering i Regelverk for Norgestreff

NMCUs årsmøte Vedtektene 4, Innmeldte saker. Presisering i Regelverk for Norgestreff NMCUs årsmøte 2015 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 2: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Presisering i Regelverk for Norgestreff Sentralstyret Under kapittelet NMCUs Vandrepris gjøres følgende tilføyelse:

Detaljer

MC-politisk plattform

MC-politisk plattform MC-politisk plattform Vedtatt første gang på årsmøtet i 1989, under navnet Langtidsplan. Revidert på årsmøtet i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996. Fullstendig omarbeidet utgave, fremdeles under navnet

Detaljer

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 Tilstede: Sentralstyret v/bent Ording, Erik Eriksson, Tor-Arne Ljunggren, Cecilie Dundas, Bjørn Vigen,

Detaljer

Lars Inge Haslie, Statens vegvesen

Lars Inge Haslie, Statens vegvesen Lars Inge Haslie, Statens vegvesen Ulykker 2014 Motorsykkel fra 2004-2013 Ulykkesutvikling 1. august 2013 10 drepte på MC 1. august 2014 17 drepte på MC 17 drept i 15 ulykker Økt eksponering 20 grader

Detaljer

Hva har NMCU oppnådd?

Hva har NMCU oppnådd? Hva har NMCU oppnådd? sist oppdatert: 3. januar 2007 2007: Fikk innført mer liberale regler for ombygging av motorsykler Etter en utrolig kronglete og arbeidskrevende prosess som tok mer enn 8 år sørget

Detaljer

Fylkesvise Vegpatruljer

Fylkesvise Vegpatruljer Fylkesvise Vegpatruljer Da drift og vedlikehold av vegnettet ble konkurranseutsatt ved omorganiseringen av Statens vegvesen i 2003 uttrykte NMCU bekymring for at at det ville oppstå en pulverisering av

Detaljer

NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023

NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023 NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023 I forslag til Nasjonal transportplan 2014 2023 ligger det en stor utfordring for NMCU og motorsyklistene. Vegmyndighetene setter nemlig et uhyre ambisiøst trafikksikkerhetsmål

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3.

INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3. Langtidsplan Vedtatt første gang på årsmøtet i 1989 Revidert årsmøtet i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996 Fullstendig omarbeidet utgave vedtatt på årsmøtet i 1997 Revidert i 1998, 1999, 2000, 2001,

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Lørdag 2. september 2017, kl Pan Garden Hotel & Vandrerhjem, Åmli i Aust-Agder. Dagsorden

Lørdag 2. september 2017, kl Pan Garden Hotel & Vandrerhjem, Åmli i Aust-Agder. Dagsorden NMCUs årsmøte 2017 Tid: Sted: Lørdag 2. september 2017, kl.13.00 Pan Garden Hotel & Vandrerhjem, Åmli i Aust-Agder Dagsorden 1. Åpning a) Leder ønsker velkommen b) Opptelling og godkjenning av stemmer

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

Hva har NMCU oppnådd?

Hva har NMCU oppnådd? Hva har NMCU oppnådd? oppdatert: 18. desember 2014 2014: Nasjonal strategi for MC og moped Etter innspill i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan inviterte Statens vegvesen NMCU til å være med

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel

Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen 2017 Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014 Formål og data Kunnskap Formål Fakta Fange endringer over tid Årsaker

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

opplæring og risikoutvikling Morten Fransrud Trafikkforum Trafikkforum

opplæring og risikoutvikling Morten Fransrud Trafikkforum Trafikkforum MC-oppl opplæring og risikoutvikling Morten Fransrud 1 Ulykkesutviklingen de siste 10 årene Antall drepte på p tung motorsykkel har ligget stabilt på p omkring 30 det siste tiåret Antall skadde på p tung

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2014

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2014 ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2014 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig) Styremedlemmer: Bjørg C. Haldorsen Heidi Norhus (vertsansvarlig)

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

NBV Årsberetning 2011. Organisasjonsnummer 994 015 370 1

NBV Årsberetning 2011. Organisasjonsnummer 994 015 370 1 Årsberetning 2011 for foreningen Norske Birmavenner NBV Årsberetning 2011. Organisasjonsnummer 994 015 370 1 Styresammensetning 2011 Styret har i perioden 1.april til 31. desember hatt bestått av: Leder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 13.12.2010 kl. 09:00-15:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Turid

Detaljer

FFTP Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013. www.vegvesen.no

FFTP Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013. www.vegvesen.no FFTP Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013 Adresseavisen 31.10.2013 I verdensklasse i føreropplæring Hva har vi opplevd i to dager? Anslag med trøkk i Lasse Lager: Stolt byråkrat i follaskjørt

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 27. september kl. 18.00 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Trinserud Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Agenda 1. Godkjenning av protokoll AU godkjenner

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 11. februar 2017 kl. 09.00 15.00 og søndag 12. februar 2017 kl. 08.30 14.00 Sted: Kristiansund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Beretning Forfatter: Stein Wilthil

Beretning Forfatter: Stein Wilthil Beretning 2006-2007 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn Beretning fra styret i LVSH for 2006-2007 BERETNING FRA STYRET I LVSH FOR ÅRSMØTEPERIODEN MAI 2006 MAI 2007 LVSH er

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Statens vegvesen. Ivar Lundstad, Klaus Ottersen, Thorstein Trogstad, Rune Sundmark, Maria Nordqvist

Statens vegvesen. Ivar Lundstad, Klaus Ottersen, Thorstein Trogstad, Rune Sundmark, Maria Nordqvist Statens vegvesen Referat Dato: 01.12.2014 Tid: Referent: Per Boberg ATL, Grethe Utheim SVV Saksbehandler/innvalgsnr: Grethe Utheim - 33371625 Vår dato: 01.12.2014 Vår referanse: Studietur MC-Forum Vestfold

Detaljer