Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE M-146

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE M-146"

Transkript

1 Til: Statens vegvesen Vegdirektoratet Att: Marit Aasen Heggdal Fra: Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Ref: Morten Hansen Dato: 20. juli 2004 Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE M Bakgrunn og dagens situasjon Som høringsnotatet sier: Antall skadde/drepte på moped har ikke økt de siste årene. Samtidig har det vært en økning i bestanden. Det betyr at risiko ved mopedkjøring har gått ned. Dermed kan trafikksikkerhet ikke brukes som begrunnelse for de foreslåtte innskjerpingene i førerretten for moped. 2. Temaer som har vært på høring men ikke vedtatt 2.1 Egen førerkortklasse M-146 NMCU forstår de organisatoriske og juridiske argumentene for å gjøre mopedførerbeviset om til egen førerkortklasse. Innføring av egen førerkortklasse medfører i seg selv få begrensninger i kjøretøyets tilgjengelighet og vi har derfor ingen innvendinger mot en slik formell endringen. Vi forstår også at overgangen fra kompetansebevis til egen førerkortklasse gjør det nødvendig å innføre en formell førerprøve, men så lenge denne begrenses til en teoretisk prøve har vi ingen innvendinger. 2.2 Ikke ekvivalens mellom klassene NMCU er helt uenig i forslaget om at det kun er klassene M-146, A1 og A som skal gi førerrett til tohjuls moped. Vi skjønner at forslaget springer ut fra et ønske om å skille mellom førerrett for kjøretøy med to hjul og kjøretøy med fire eller flere hjul. Denne logikken tar imidlertid verken høyde for hva slags type kjøretøy mopeden er eller hvilken viktig rolle den har som lokalt transportmiddel. Vi er klar over at NMCU i mange år har påpekt at tohjulinger krever særskilt kjøreteknisk kompetanse og vi ser at det kanskje kan oppfattes som motsetningsfylt når vi nå mener at dette kravet ikke skal gjelde mopedførere. Vi vil imidlertid påpeke at det er vesentlige forskjeller mellom motorsykkel og moped: Mens motorsykkelen er et forholdsvis tungt og komplisert kjøretøy med stor motorkraft og store fartsresurser, er mopeden enkel, liten og lett med en konstruktiv maksimalhastighet på bare 45 km/t. Det absolutt viktigste for sikker kjøring med moped er trafikal kompetanse. Alle bilførere har slik trafikal kompetanse og er etter vår mening derfor kvalifisert til å håndtere en moped. Det blir noe absurd dersom en tungbilsjåfør som er vant til å håndtere et 50 tonns vogntog i Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-post Organisasjonsnr: NMCU Dronningensgt Boks 5126 inngang Skoggaten Telefax: Internett: Kontonr. N-1503 MOSS Moss

2 Milano-trafikken i framtiden skal være nødt til å gjennomgå en 14-timers obligatorisk føreropplæring for å få førerrett for moped i Norge. I de store norske byene ville det være en stor fordel om flere parkerte bilen hjemme og brukte moped i stedet. Hvis bare noen tusen av de sitter i bilkø inn til disse byene hver dag gikk over til å bruke moped i den snøfrie årstiden, ville det føre til besparelser på miljøet, bedre framkommelighet og færre parkeringsproblemer. Forslaget om at det ikke lenger skal være ekvivalens mellom klassene vil gjøre mopeden vanskeligere tilgjengelig og hindre en slik positiv utvikling. NMCU foreslår derfor at gyldig førerkort i klassene B, C og D (i tillegg til A1 og A) fortsatt skal gi førerett for alle typer mopeder. Dersom en person (uansett alder) ikke har gyldig førerkort for noen av de over nevnte klassene er vi enige i at vedkommende må gjennomgå obligatorisk opplæring og bestå teoretisk førerprøve for å få rett til å kjøre moped. Vi foreslår også at det utarbeides en brosjyre som informerer om grunnleggende kjøreteknikk for tohjulete kjøretøy og bruk av fornuftig kjøreutstyr. Mopedforhandlere bør pålegges å gå gjennom denne brosjyren med kunder som ikke har førerkort M-146, A1 eller A og brosjyren bør senere følge mopeden sammen med instruksjonsboken. 2.3 Anledning til å ha med passasjer I forrige høringsrunde hadde NMCU ingen innvendinger mot passasjer på moped. En grundigere gjennomgang av saken har imidlertid ført til at vi har endret standpunkt. Det er to grunner til at vi nå går mot forslaget om å tillate passasjer på moped: Både økonomiske og praktiske årsaker gjør det lite sannsynlig at mopedførerne vil ha med seg ekstra hjelm og annet verneutstyr. Vi tviler derfor på om tilfeldige passasjerer kommer til å bruke påbudt og anbefalt verneutstyr og er redd for at skadeomfanget i ulykker vil øke. Vi har også blitt mer og mer klar over at mopeders konstruktive maksimalhastighet på 45 km/t utgjør et trafikksikkerhetsproblem på grunn av farlige forbikjøringssituasjoner. Med passasjer vil mopedene gå ennå saktere og forsterke dette problemet. Erfaringer fra motorsykkel gjør at vi også stiller oss sterkt tvilende til enkelte produsenters opplysninger om at deres mopeder kan en nyttelast på mer enn 100 kg (i tillegg til fører)? 3. Omfang av opplæringen Av praktiske og økonomiske årsaker vil vi sterkt anbefale at det legges til rette for at trafikalt grunnkurs kan gjennomføres i grunnskolens 10. skoleår og i den videregående skole. Det framlagte forslaget til praktisk undervisning skisserer et opplæringsløp som består av minimum 14 undervisningstimer. 2 av disse obligatoriske timene er satt av til kjøring i kjøregård med passasjer (Trinn 4). NMCU går mot å tillate passasjer på moped og vi foreslår derfor at omfanget av den obligatoriske, praktiske undervisningen reduseres til 12 timer. Med innføring av trafikalt grunnkurs og prinsippet om at alt som kan kontrolleres ved førerprøve ikke skal være obligatorisk, forstår vi at man vil fjerne den nåværende obligatorisk undervisningen i de klassespesifikke, teoretiske emnene. Dette stiller imidlertid store krav til at lærer klarer å integrere teoriemnene i den praktiske undervisningen. Det krever også at de lærebøkene som finnes på markedet får en gjennomgripende oppdatering. Vi enig i at opplæringsinstitusjonene bør tilby et klassespesifikt teorikurs på 8 timer. Vi har imidlertid ikke veldig stor tro på elevene vil velge et slikt, frivillig teorikurs, i alle fall ikke de elevene som gjennomfører hele opplæringen ved en trafikkskole. 2

3 4. Om opplæringen NMCU er svært positiv til strukturen i den nye føreropplæringen. Den trinnvise opplæringen gir en logisk progresjon og forutsetningen om at opplæringsmålene for ett trinn skal nås før neste trinn påbegynnes er en forsikring om at elvene får utbytte av opplæringen på neste trinn. Samlet sikrer de presist formulerte opplæringsmålene for hvert trinn at elevene faktisk får den kompetansen og innsikten som er nødvendig for å kunne kjøre skadefritt - etter bestått førerprøve. Og fordi vi er helt enige i det faglige grunnlaget for opplæringsmålene støtter NMCU den foreslåtte, eksplisitte måten å formulere på målene på. 4.1 Vurdering av måloppnåelse underveis i opplæring Vi støtter forslaget om en obligatorisk veiledningssamtale etter trinn 2 og 3. Denne vurderingsmåten forutsetter imidlertid at lærer har høy faglig og pedagogisk kompetanse og stor integritet. 4.2 Bruk av kjøregård NMCU er i utgangspunktet enig i at den foreslåtte kjøregårdssirkelen kan være en fornuftig bane for innøving av grunnleggende kjøreteknisk kompetanse. Vi er imidlertid litt skeptiske til at kjøregårdssirkelen blir sementert i forskrifts form (Trafikkopplæringsforskriftens Kapittel 12, 12-3.) Det foregår nemlig et rivende utviklingsarbeid blant progressive motorsykkel- og mopedlærere og det er svært sannsynlig at disse etter en tids bruk av kjøregårdssirkelen vil komme med fornuftige forslag til endringer/forbedringer. Det bør derfor legges inn en forutsetning om jevnlig revisjon av forskriftsbestemte opplæringsøvelser. 4.3 Krav til utstyr m.m Vi støtter selvfølgelig kravet om at elvene under opplæring benytter hjelm (!) samt hansker og fottøy som er egnet for mopedkjøring. Vi støtter også kravet om bruk av kommunikasjonsutstyr og refleksvest, både i opplæring mot vederlag og i privat øvelseskjøring. Vi er enige i at ledsager selv skal kjøre motorsykkel. 4.4 Antall elver/mopeder under opplæringen NMCU støtter forslaget om at undervisning i kjøregård kan gjennomføres med en lærer per 6 elever. Vi er også enig i vurderingen om at 6 elever per lærer er for mange under kjøring i trafikk. En halvering til bare 3 elever høres imidlertid noe dramatisk ut, særlig med tanke på at den nye opplæringsstrukturen jo faktisk forutsetter at elvene har nådd et visst kjøreteknisk nivå når de starter på trinn 3 i opplæringen. Vi foreslår derfor at man tillater 4 elever per lærer ved kjøring i trafikk. 4.5 Kjøring med passasjer Vi viser til punkt 2.3, der NMCU av sikkerhetsgrunner går mot at man tillater passasjer på moped. De betenkelighetene som Vegdirektoratet selv anfører i nest siste og siste avsnitt i punkt 4.5 i høringsbrevet forsterker vårt standpunkt. 6. Mopedopplæring i det offentlige skoleverk krav til undervisningspersonell Mopeden er en viktig forutsetning for ungdoms sosiale omgang og deltagelse i fritidsaktiviteter - særlig i utkantstrøk med dårlig kollektivtilbud. Uten dette personlig, motoriserte transportmidlet ville ungdommene få mindre personlig frihet og redusert 3

4 aktivitetsnivå. Mange steder er mopedopplæringen i det offentlige skoleverket en forutsetning for mopedbruk blant ungdom. NMCU er derfor svært glad for at dagens ordning med mopedopplæring i det offentlige skoleverket er tenkt videreført. Vi har merket oss formuleringen nederst på side 6 i høringsbrevet der det står: Vi ser det som viktig at dette tilbudet (les: mopedopplæring) kan finnes på de fleste skoler, da denne typen trafikkopplæring er en svært god innfallsport til elevenes rolle som aktive, trygge motoriserte trafikanter i samfunnet. Bra! 6.1 Spesialutdanning for lærere i skoleverket Vi forstår kravet om at lærere i skoleverket skal ha gjennomført en trafikal tilleggsutdanning etter plan fastsatt av Vegdirektoratet før de får drive trafikalt grunnkurs og mopedopplæring. HiNT kan være et bra sted for slik utdanning, men vi tror det er helt nødvendig at det samtidig legges til rette for lokale kurs i alle regioner. Hvis tilleggsutdanningen sentraliseres til ett sted i landet blir den for kostbar (reise, opphold, diett osv.) og da er det stor sannsynlighet for at skolene på grunn av den stramme økonomien vil velge å ikke gi tilbud om trafikalt grunnkurs og mopedopplæring, noe som helt sikkert ville føre til redusert mopedbruk blant ungdom i området - med de negative konsekvensene det medfører. NMCU foreslår at lokal tilleggsutdanning for mopedlærere i skoleverket utvikles av og forankres hos Statens vegvesen sine trafikkpedagoger på distriktsvegkontorene. 7. Egne mopeder til bruk i opplæringen NMCU støtter forslaget om at elevene kan bruke egne mopeder for å gjøre opplæringen mer kostnadseffektiv. 8. Alderskrav/Aldersgrenser Vi er svært positive til forslaget om at deltagelse på trafikalt grunnkurs og opplæring for moped nå skal knyttes til 10. skoletrinn i stedet for til elevens fødselsdato. 9. Lette 3- og 4 hjuls mopeder Det finnes et praktisk behov for 3 hjuls varemopeder (type Simson og Crecent) og 3 hjuls mopeder for mennesker med bevegelseshindringer. NMCU har ingen innvendinger mot at førerrett i klassen M-146 også skal gjelde for disse kjøretøyene. Vi har imidlertid store problemer med å se nytten av å ha dagens lette 4 hjuls mopeder i trafikk på offentlig vei (hvite skilt). Etter vår mening finnes det bare to bruksområder for denne typen kjøretøy: I motorsport eller som motorredskap. Å la klasse M-146 gi førerrett for lette 4 hjuls mopeder vil etter vår mening gi legitimitet til et helt unødvendig kjøretøy (les: leketøy ). Vi merker oss også at Vegdirektoratet her argumenterer mot sitt eget ønske om å rendyrke to hjuls kjøretøy som egen kjøretøygruppe. NMCU er helt enig i den praktiske tilnærmingen til spørsmålet om førerrett for lette 3 hjuls mopeder og førerett for motorsykkel med sidevogn. Vi ber direktoratet bruke den samme praktiske tilnærmingen i spørsmålet om klasse B, C og D fortsatt skal gi førerrett for tohjuls moped! 4

5 10. Administrative konsekvenser Omorganiseringen av Statens vegvesen, med nedleggelse av et stort antall trafikkstasjoner, vil gjøre det unødvendig komplisert for kandidater i skolealder å ta seg til førerprøvestedet. Vi vil derfor anbefale at man tillater at den teoretiske førerprøven også kan gjennomføres i regi av skoleverket. Overgangen til internettbasert, elektronisk teoriprøve burde kunne gjøre det enkelt å avlegge prøven på skolene. 11. Økonomiske konsekvenser Selv om det på nåværende tidspunkt er vanskelig å fastslå de nøyaktige kostnadene, vil innføring av trafikalt grunnkurs og teoretisk førerprøve utvilsomt gjøre det dyrere for ungdom å få mopedførerkort. Vi har tidligere forklart den viktige rollen mopeden har som personlig motorisert transportmiddel for ungdom. Dersom inngangsbilletten til førerkort klasse M-146 blir for høy er vi redd mopedbruk blant ungdom vil gå ned. Det vil i tilfelle få mange negative (utilsiktede?) konsekvenser. Derfor er det etter NMCUs mening av største betydning å legge opp til en organisering som gjør trafikalt grunnkurs og mopedopplæring rimeligst mulig. I dag er det rimeligere å ta mopedopplæring i regi av det offentlige skoleverket enn ved en trafikkskole. Det er ingen grunn til å tro at denne situasjonen vil endre seg med innføring av ny føreropplæringen for klasse M-146. NMCU anbefaler derfor at det tas grep som gjør at flest mulig får anledning til å gjennomføre trafikalt grunnkurs og obligatorisk opplæring og førerprøve klasse M-146 i regi av det offentlige skoleverket. vennlig hilsen Norsk Motorcykkel Union Morten Hansen 5

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere 2 Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere Bakgrunn I mai 1999 satte bransje, brukere og myndigheter seg sammen i Stjørdal og la grunnlaget for arbeidet med å utvikle verdens

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Kandidatoppgave 2012

Kandidatoppgave 2012 Kandidatoppgave 2012 Mengdetrening Et kort blikk på dagens situasjon Og et lengre blikk på foreldres motivasjon Tommy Sørensen og Jim Aas Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2012 Trafikklærerutdanningen,

Detaljer

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere.

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere. KANDIDATOPPGAVE Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Ann Bodil Kosberg Henriette Vadset Høyberg Hilde Olsen Smørholm Kandidatoppgave Våren 2011 2-årig grunnutdanning for trafikklærere 1 SAMMENDRAG

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Førerkortklasse C1 og C1E

Førerkortklasse C1 og C1E Håndbok C1 Håndbok 255 Læreplan Førekortklasse C1 og C1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E 255 12.04 Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Rapport fra spørreundersøkelse 211 INNLEDNING Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste 3 årene. I 198 var 4,8 % av alle norske motorsyklister

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer