Høring ny føreropplæring alle klasser - mv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring ny føreropplæring alle klasser - mv"

Transkript

1 Høring ny føreropplæring alle klasser - mv 1. Presentasjonen Vegdirektoratet sender med dette forslag til ny føreropplæring for alle klasser på høring. Allerede i forbindelse med behandlingen av St. melding nr. 34 ( ) Norsk veg- og vegtrafikkplan etterlyste Samferdselskomiteen en helhetlig vurdering av opplæringskrav til alle førerkortklasser og opplæringsbehov for trafikklærere og de private trafikkskolene som pedagogiske virksomheter. Denne helhetlige gjennomgangen ble foretatt av Vegdirektoratet og oversendt Samferdselsdepartementet i oktober 1997 (Samlet vurdering av føreropplæringen). Arbeidet med ny føreropplæring i alle klasser ble videreført i Vegdirektoratet. Rapport om ny føreropplæring 2002, forslag til oppfølging av Nasjonal transportplan , november 2002 er lagt til grunn for forslaget til ny føreropplæring. Endringene i føreropplæringen er et viktig bidrag i nullvisjonsarbeidet. Det er utarbeidet nye læreplaner for alle førerkortklasser. Plikter og rettigheter knyttet til kravene i opplæringen er forskriftsstoff og er nå tatt inn som bestemmelser i trafikkopplæringsforskriften i stedet for som vedlegg. Vi foreslår at endringene vedtas i form av ny trafikkopplæringsforskrift, ikke som endringer i dagens forskrift. Grunnen til dette er at endingene er omfattende. Det er innholdet i forskriften, dvs bestemmelser som pålegger plikter og gir rettigheter, som i henhold til forvaltningsloven skal høres. Men læreplanene gir informasjon om tolking av forskriften og veiledning til lærerne om hvordan undervisningen bør gjennomføres. Vi ber derfor også om merknader til læreplanene. Det er gjort tilpasninger i førerkortforskriftene og Svalbard-forskriften på grunn av endringer i ny føreropplæring. Dette er også en del av høringen. Samtidig sendes også noen få andre endringer i førerkortforskriften på høring. Disse er omtalt i slutten av dette dokumentet. Fordi det hos en del høringsinstanser vil være forskjellige personer/grupper som skal uttale seg til de forskjellige klassene, er høringspakken bygget opp slik at den er lett å dele. Hver klasse er en selvstendig pakke. Siden det er samme prinsipper som ligger til grunn for alle læreplanene, er en del avsnitt tilnærmet like i alle klasser. Den som eventuelt skal lese alle klasser vil derfor møte den samme informasjonen flere ganger. I tillegg til dette felles høringsdokumentet er det utarbeidet egne høringsnotat som omfatter en enkelt klasse eller flere klasser samlet. For alle tunge førerkortklasser er det for eksempel utarbeidet ett høringsnotat. Høringsmaterialet er lagt ut på Internett under aktuelt. Her finnes forslag til ny trafikkopplæringsforskrift, til endringer i førerkortforskriften, alle læreplanene, høringsnotatene for enkelte klasser, dette fellesdokumentet samt liste over høringsinstansene. Det er bare dette felles høringsdokumentet som sendes alle høringsinstansene i posten. 1

2 Endringene er fortrinnsvis kommentert under de enkelte klassene, men oppbygging og visse felles prinsipper er kommentert i dette fellesdokumentet. Vi har enkelte steder særskilt bedt om merknader, men alt som foreslås kan kommenteres. Vi ber om at høringssvarene systematiseres klassevis, og at svarene både når det gjelder forskriftsendringer og læreplaner, følger oppbyggingen av høringsmaterialet. Grunnen til at vi ber om dette er at forskjellige personer/grupper skal gjennomgå høringssvarene i de respektive klassene. Synspunkter som er felles for alle klassene kan gjerne samles. Om mulig tar vi gjerne i mot merknadene på e-post, da dette vil gjøre det enklere å oppsummere høringsvarene. Vår e-postadresse er Høringsfristen er 11. august Bakgrunn Statens vegvesen har ansvaret for utvikling av planer for opplæringen i alle førerkortklassene. Gjennom de siste årene har opplæringen i de ulike klassene blitt gradvis utviklet gjennom fortløpende revisjoner. Revisjonene har oftest blitt foretatt klasse for klasse, og i mindre grad systematisk sett i sammenheng. Med mange førerkortklasser har behovet for en samlet gjennomgang og en større grad av helhetstenking utviklet seg. Dette for å få et mest mulig enhetlig føreropplæringssystem som er basert på visse felles prinsipper. Fra politisk hold har man også i lengre tid sett behovet for en slik helhetlig vurdering. I NTP har føreropplæring fått bred omtale og bedret føreropplæring er et av åtte satsingsområder for trafikksikkerhet på veg. Enkelte klasser omtales separat samtidig som behovet for en helhetlig behandling av området fortsatt påpekes. Hovedbudskapet går ut på å styrke opplæringen i alle klasser, om nødvendig gjennom innføring av mer obligatorisk opplæring. Dette videreføres i NTP der blant annet modulbasert og trinnvis opplæring med klare opplæringsmål for hvert trinn fremheves. Behovet for målrettet og systematisk tilsyn med trafikkskolene påpekes også. I dag har vi læreplaner i de fleste førerkortklasser. Læreplanene er gjort til en del av trafikkopplæringsforskriften ved at de er tatt inn som vedlegg til forskriften. Læreplanene ble tatt inn slik de var da trafikkopplæringsforskriften ble vedtatt 19. januar Vi var forberedt på at gjennomgangen av læreplanene kunne medføre betydelige endringer i trafikkopplæringsforskriften, men det var nødvendig å ha hovedstrukturen i forskriften klar før vi begynte arbeidet med læreplanene. De endringene som nå foreslås i klasse M (146) og klasse S har for en stor del vært på høring tidligere, men endringene ble utsatt fordi vi ønsket å se alle klassene i sammenheng. 3. Nærmere om forslaget - fellestrekk i samtlige klasser 3.1 Arbeidsprosessen Opplæringen i samtlige førerkortklasser, med tillegg av tohjulsmoped, som blir førerkortklasse M (146), er nå gjennomgått av bredt sammensatte arbeidsgrupper. I tillegg til 2

3 Statens vegvesen har en rekke bransjer og organisasjoner deltatt i arbeidsgruppene. I flere førerkortklasser har det igjen vært undergrupper som har sett på spesielle emner. Underveis i arbeidet er diverse prinsipper både for innhold og oppbygging blitt drøftet og samkjørt i alle grupper. Arbeidsgruppene i de enkelte klassene har levert inn forslag til læreplan med angivelse av hva som skal være forskrift, se nedenfor. Deretter er forskriftsstoffet samt hovedtrekkene i læreplanene forsøkt koordinert. Høringen vil medføre endringer, slik at vi ikke har funnet det hensiktsmessig å legge betydelige ressurser i å gjøre språkbruken enhetlig og perfekt. Forskjellene i høringsforslaget har ingen/svært liten betydning for innholdet. For eksempel er Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve med mer noen steder kalt trafikkopplæringsforskriften og andre steder føreropplæringsforskriften. Vi ber høringsinstansene ikke hekte seg for mye opp i dette, da dette vil bli utbedret i den endelige forskriften. Målet er at vi skal ha de samme betegnelser/formuleringer alle steder hvor meningen er den samme. 3.2 Strukturen i forskriften Foreliggende forslag er i samsvar med de retningslinjer som er gitt i Justisdepartementets veileder i lov- og forskriftsarbeid. Ved revisjonen av trafikkopplæringsforskriften som ble vedtatt 19. januar 2004 og satt i verk 1. mars 2004, ble foreliggende læreplaner tatt inn som vedlegg til forskriften (dvs en del av forskriften). Læreplanene består både av forskriftsstoff og av stoff som har mer karakter av anbefalinger. Dette har gjort det vanskeligere for brukerne av læreplanene å vite hva som er absolutte krav. Læreplanene har heller ikke vært lett tilgjengelig for elevene og deres foresatte. For å få bedre fokus på de rettigheter og plikter som gjelder innen føreropplæringen er forskriftsstoffet nå trukket ut av læreplanene og deretter innarbeidet i trafikkopplæringsforskriften (jfr. definisjonen av forskrift i forvaltningsloven: Beslutninger tatt under utøvelse av offentlig myndighet og som er bestemmende for rettigheter og plikter til ubestemt antall private personer/rettsubjekter). Forskriftsstoffet omhandler i hovedsak målene for opplæringen og regulerer den del av opplæringen hvor det er obligatorisk fremmøte. Læreplanene er først og fremst en veiledning til læreren om hvordan opplæringen bør gjennomføres, men vil også gi viktig rettledning til tolking av forskriften. I forslaget til ny forskrift er det stor forskjell på detaljeringsgraden i de krav som stilles til opplæringen i de forskjellige klassene og også stor forskjell innen de ulike emner i en klasse. Dette er en følge av at man har følt ulike behov for å detaljstyre opplæringen i de forskjellige klasser. I for eksempel klasse B brukes ofte mer generelle begreper i forskriften fordi arbeidsgruppen antar at den alminnelige oppfatning av begrepenes innhold dekker de krav vi ønsker å stille. I klasse A er kravene mer spesifisert, fordi arbeidsgruppen mener at bransjen ikke er så godt samkjørt pr i dag og at det er behov for mer konkret styring. Innen en og samme klasse vil det dessuten være høyere detaljeringsnivå på opplæring med obligatorisk fremmøte enn på den opplæringen eleven kan velge om han/hun vil ta på egenhånd eller på trafikkskole. Hvorvidt man har mye obligatorisk opplæring har dels sammenheng med ønsket om å styre opplæringen, men kan også ha sammenheng med prøveformen til førerprøven. Har man bare teoretisk prøve er det større behov for obligatorisk praktisk opplæring. Vi ber om høringsinstansenes syn på detaljeringsgraden i forskriften. 3

4 Vi foreslår at endringene vedtas i form av en ny trafikkopplæringsforskrift, i stedet for som endringer i dagens forskrift. Grunnen til dette er at endringene er omfattende: Forskriftsdelen av de nye læreplanene utgjør mange bestemmelser og et stort volum i forhold til eksisterende forskrift. Det foreslås også en del endringer, blant annet i kravene til lærekrefter, slik at flere av dagens bestemmelser uansett må endres. I tillegg er det behov for å fjerne leddnummereringen i dagens forskrift, fordi vi nå innfører nye og relativt lange bestemmelser, der det er ønskelig å kunne bruke både tall og bokstaver som nummerering innen det enkelte ledd. Men strukturen i dagens forskrift er i behold i forslaget som nå sendes på høring, og flere kapitler tilnærmet uendret. 3.3 Strukturen i opplæringen En innvending mot opplæringen har vært at kandidatene mangler grunnleggende kunnskap og ferdighet når de nærmer seg førerprøven, at opplæringen avviker fra læreplanen og at det mangler struktur i opplæringen. For å bedre på dette foreslås å innføre trinnvis opplæring, med obligatoriske elementer underveis. Samtidig er det viktig at eleven i størst mulig grad ikke må gjennomgå det samme stoffet på nytt når han/hun skal erverve en ny førerrett. Opplæringen er derfor bygget opp i moduler. Den foreslåtte strukturen i alle klasser følger i hovedtrekkene rapporten Ny føreropplæring. Hovedprinsippet er at elevens kompetanse skal settes i fokus. Dette hovedprinsippet gjenspeiler seg også i valg av formuleringer. For eksempel: eleven skal ha den kompetansen, eleven skal ha kunnskap om, eleven skal beherske osv Trinnvis opplæring For å oppnå best mulig kompetanse hos eleven skal opplæringen være trinnvis, dvs at eleven skal beherske stoffet på et trinn før vedkommende går videre til neste trinn. Hovedmomentene på hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Prinsippene for hva de forskjellige trinnene skal inneholde er ens i samtlige klasser, men det konkrete innholdet varierer fra klasse til klasse og blir gjennomgått under den enkelte klasse. Vi mener at trinnvis opplæring vil være gunstigst både for eleven og for trafikksikkerheten generelt fordi det sikrer god progresjon i opplæringen. Ved opplæringen av førere er det ikke nok å vise hva de skal lære, det er også nødvendig å angi hvor godt elevene skal kunne det de lærer. Dette gjøres ved å formulere mål som indikerer hvilken kompetanse eleven skal ha etter endt opplæring. Det er satt opp et hovedmål for hver klasse. I tillegg er det trinnmål og mål for obligatoriske kurs. Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven. - Trinn 1 er startopplæring. På dette trinnet gjennomfører eleven trafikalt grunnkurs (for lette eller tunge kjøretøy). Eleven lærer om lover og regler, om trafikken som system hvor eleven skal samspille, om risikoforståelse, handlings- og vurderingstendenser og om betydningen av selvinnsikt. - På trinn 2 skal eleven lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Å kjøre teknisk riktig vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Elevene skal i tillegg få kunnskap om kjøretøyet. - På trinn 3 skal eleven opparbeide trafikal ferdighet. Dette er vanligvis den mest omfattende delen av opplæringen. Effekten av treningen er avhengig av at eleven har kompetanse innen 4

5 teknisk kjøreferdighet og om lover og regler i trafikken. Den trafikale erfaringen gir igjen grunnlag for utbytte av opplæringen på trinn 4. Eleven skal også på dette trinnet få forståelse for økonomisk og miljøvennlig kjøring. - Målene på trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, som en videreføring av trinn 1. Den obligatoriske sikkerhetsopplæringen er i stor grad lagt til trinn Obligatorisk opplæring. Vi foreslår å innføre obligatorisk opplæring i form av obligatorisk oppmøte i alle klasser. Antall timer varierer fra klasse til klasse. Hensett til den fare det å føre et motorkjøretøy innebærer, er det kanskje foreslått for få obligatoriske timer. Til sammenligning kan nevnes at yrkesopplæring som for eksempel kranfører omfatter om lag 100 timer. Obligatorisk oppmøte innføres av forskjellige årsaker. Dels fordi det er vanskelig å måle det eleven skal lære, for eksempel holdninger og risikoforståelse i trafikalt grunnkurs. Dels for å sikre at eleven får forståelse for et regelsett/faremoment osv. Dels fordi kompetansen er for ressurskrevende å teste til førerprøven. Samtidig stilles det krav til hvordan undervisningen skal foregå, for eksempel at den legges til rette slik at elevene deltar aktivt gjennom diskusjon, at de skal øve på bestemte forhold osv. For å sikre at elevaktiviteten blir tilfredsstillende stilles det krav om at et begrenset antall elever kan undervises samtidig. Vi har vurdert å foreslå tester ved trafikkskole på trinn 2 og trinn 3, som eleven skulle bestå før vedkommende gikk videre til henholdsvis trinn 3 og trinn 4. Men dette ville lett bli å sammenligne med eksamener, dvs at man innførte en eksamensrett for trafikkskolene. Noe slikt har man ikke lovhjemmel for. For å søke å opprettholde fokus på trinninndelingen, men uten å innføre eksamener, foreslås det å innføre en obligatorisk veiledningstime på trinn 2 og på trinn 3 (i enkelte klasser begrenset til samtale i en obligatorisk time). Hensikten er at trafikklæreren sammen med eleven skal vurdere om eleven har nådd målene på disse trinnene. Eleven skal bare ha én veiledning på hvert av de to trinnene. Dersom eleven ikke har nådd målene, skal eleven anbefales å fortsette øvingen på vedkommende trinn, men eleven kan ikke nektes å gå videre. Intensjonen er at eleven vil rette seg etter de faglige råd som trafikkskolene gir Modulbasert opplæring Videre skal opplæringen være modulbasert. Dette for å unngå at en elev som ønsker førerrett i flere klasser må gå gjennom det samme lærestoffet flere ganger. I de lette klassene viser dette seg først og fremst gjennom at trafikalt grunnkurs er en felles modul for alle klasser. I de tunge klasser viser dette seg både gjennom grunnkurs for enkeltkjøretøy og vogntogdelen og gjennom at mange av de obligatoriske kursene er felles for flere klasser. For nærmere informasjon om prinsippene for ny føreropplæring viser vi til rapporten Ny føreropplæring fra Den er å finne sammen med resten av høringsmateriellet. 3.4 Strukturen på læreplanen. Læreplanene har en felles innledning der generelle begreper og temaer blir forklart. I tillegg er det en klassespesifikk innledning. Deretter kommer hovedmål og så de forskjellige trinnmålene. Forskriftsteksten skal stå i kursiv. Etter hvert trinnmål kommenteres de enkelte punkter i vedkommende trinnmål, kalt temaer. Dette gjøres gjennom en opplisting av de hovedmomenter som anses å ligge innenfor det aktuelle temaet. Måten temaer og momenter er satt opp på viser anbefalt progresjon på trinnet, men lærer står fritt i å organisere stoffet på 5

6 en annen måte, så sant målet nås. Hvis eleven behersker hovedmomentene angitt under temaene anses trinnmålene som oppfylt. Også i læreplanen er det store forskjeller på detaljeringsnivået. Dette medfører at de mer kortfattede læreplanene sannsynligvis vil ha behov for en veiledningsdel i tillegg, der man kan gi utfyllende omtale av visse punkter i læreplanen. Vi ber om merknader til dette, relatert til de enkelte klasser. 3.5 Trinnvis opplæring - krav eller anbefaling? Den trinnvise opplæringen med trafikalt grunnkurs, veiledningstimer og andre obligatoriske elementer blir dels forpliktende for elevene og trafikkskolene, dels en pedagogisk anbefaling som i kraft av sin kvalitet skal påvirke trafikkskolene til frivillig å følge trinnene. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og må gjennomføres før øvingskjøring starter. Øvingskjøring uten trafikalt grunnkurs er ulovlig og kan i prinsippet straffes etter vegtrafikklovens alminnelige straffebestemmelse ( 31). Vi vil utrede spørsmålet om overtredelsen bør gebyrilegges, eventuelt om det bør være forenklet forelegg. Dette vil kreve endringer i annet regelverk og vi vil komme tilbake til en slik endring i egen høring. Veiledningstimen i seg selv vil som nevnt ikke hindre elevene i å gå videre til neste trinn. Men sammensetningen av de obligatoriske elementene vil i en viss grad tvinge frem en trinnvis opplæring. En elev kan for eksempel ikke ta veiledningstime på trinn 3 før vedkommende har tatt veiledningstime på trinn 2. Eleven kan heller ikke ta andre obligatoriske elementer på et høyere trinn før vedkommende har gjennomført de obligatoriske elementene på et lavere trinn. I for eksempel klasse B vil dette få følgende konsekvenser: Eleven kan ikke begynne øvingskjøring før trafikalt grunnkurs er gjennomført. Etter gjennomført kurs kan eleven begynne øvingskjøring, med ledsager eller hos trafikkskole. Trinnoppdelingen anbefaler eleven å beherske trinn 2 før trinn 3 påbegynnes, men først når eleven ønsker å gjennomføre de obligatoriske elementene på trinn 3 kommer kravet om at veiledningstimen på trinn 2 først må gjennomføres. Øvelseskjøringen må likevel hele tiden være forsvarlig (vegtrafikkloven 3 og 26) slik at eleven ikke kan påbegynne kjøring i områder med betydelig trafikk/vanskelig trafikkbilde før vedkommende har ervervet seg en viss kompetanse. Dette gjelder uansett om øvingskjøringen skjer ved trafikkskole eller med ledsager. For trafikkskolene gjelder i tillegg kravet om at undervisningen skal være av forsvarlig pedagogisk karakter (dagens føreropplæringsforskrift 4-2 (7), forslag til ny forskrift 4-3) og bastante brudd på den trinnvise opplæringen kan bli ansett som uforsvarlig. Intensjonen er at trafikkskolene vil følge det trinnvise opplegget som forskriften og læreplanene legger opp til fordi det er faglig godt begrunnet. Når det gjelder rekkefølgen av temaene innen et trinn i læreplanen, vil dette være en anbefalt progresjon i normaltilfellene, men dersom ikke annet er konkret sagt i den enkelte plan er intensjonen at trafikklærer skal vurdere rekkefølgen i forhold til hva som er hensiktsmessig for den enkelte elev. Avvisningsretten skal også sørge for at elevene ikke har raskere progresjon enn de har praktiske forutsetninger for. I forslaget 8-4 står at hvis det oppstår tvil om eleven har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en 6

7 meningsfull måte, kan opplæringsinstitusjonen avvise eleven. Regionvegkontoret skal varsles om dette. Hvis eleven ikke aksepterer avvisningen må regionvegkontoret vurdere saken og eventuelt treffe vedtak. (Tilsvarende bestemmelse står i dagens forskrift 6-7.) Denne bestemmelsen forutsettes også å kunne fungere som en sikkerhetsventil i de klassene der man ikke har praktisk prøve, slik at ikke elever med alt for dårlig kompetanse får førerrett. I disse klassene er det obligatoriske timer med kjøring og dersom eleven ikke har ferdigheter til å utføre de obligatoriske øvelsene på neste trinn må eleven avvises. Når eleven ikke kan dokumentere å ha gjennomført de obligatoriske timene vil eleven ikke få førerkort. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser Økning i utgiftene forårsaket av forslaget til ny føreopplæring er i hovedsak knyttet til innføring av mer obligatorisk opplæring og krav om økt kompetanse hos dem som skal undervise. En trinnvis opplæring bør gi bedre progresjon i opplæringen og dermed bedre effekt av hver opplæringstime. Klarere krav til opplæringen vil også gjøre tilsynet enklere. 4.1 Lette klasser Innføring av trafikalt grunnkurs kan se ut til å medføre en betydelig økning i antall obligatoriske timer i de klasser der det ikke er innført tidligere. Men siden kurset kun skal gjennomføres en gang, blir økningen i realiteten beskjeden. Innføringen av trafikalt grunnkurs gjør dessuten at man har kunnet redusere timetallet for øvrig. Trafikalt grunnkurs vil sannsynligvis på sikt bli innført i den offentlige skolen slik at ganske mange kan/vil ta det der. For å legge til rette for dette er nedre aldergrense for kurset tilpasset skoleåret. Utover innføringen av trafikalt grunnkurs foreslås å innføre en obligatorisk veiledningstime i alle klasser på trinn 2 og trinn 3 (evt del av en time). Vi mener timen vil gi en gevinst på samme måte som trafikalt grunnkurs ved at den i tillegg til å sette fokus på den trinnvise opplæringen, vil bidra til å bevisstgjøre eleven og øke elevens selvinnsikt. Timen vil således være et viktig bindeledd mellom trafikalt grunnkurs og den avsluttende opplæringen på trinn 4. Kostnadene vil være elevens timebetaling samt utgifter knyttet til innmelding av timene. Vi foreslår at gjennomførte obligatoriske timer/kurs skal meldes inn til Statens vegvesen via Internett. I dag må trafikalt grunnkurs meldes inn og eleven får et bevis som gir anledning til å starte øvingskjøring. De øvrige obligatoriske elementer dokumenteres gjennom fremleggelse av opplæringskort før praktisk prøve. Innmeldingsplikt vil hindre uheldige utslag av dagens praksis der trafikkskolen har nektet å utlevere opplæringskortet til eleven, når denne har ønsket å bytte skole og lignende. Arbeidet knyttet til innmelding vil først og fremst kunne bli ressurskrevende for Statens vegvesen, fordi vi ikke kan kreve at innmeldingene skal skje elektronisk. Men i praksis vil sannsynligvis de fleste skoler selv være interessert i å sende informasjonen elektronisk, slik at dette neppe vil bli et stort problem. Vi ber om å få kommentarer til dette. 4.2 Tunge klasser 7

8 For tunge klasser er det en særlig stor økning av obligatorisk opplæring, sikkerhetsrelaterte kurs, men dette er moduler som hovedsakelig bare tas en gang og ikke må tas om igjen ved utvidelse til annen tung førerrett. Nærmere om konsekvensene av særlige regler for den enkelte lette klasse og tunge klasser er omtalt under høringsdokumentet for vedkommende klasse. 5. Kommentarer til enkelte felles bestemmelser mv Vi ber særskilt om kommentarer til overgangsbestemmelsene som omtales flere steder nedenfor. 5.1 Trafikalt grunnkurs lette klasser Det foreslås å innføre obligatorisk trafikalt grunnkurs i alle klasser. Det er to typer kurs, ett for lette kjøretøy og et for tunge. For alle lette kjøretøyklasser ønsker vi å innføre det samme trafikale grunnkurset som allerede er innført for B og T. Bakgrunnen for dette er at det også i andre klasser er behov for opplæring i risikoforståelse og trafikken som system. Grunnkurset skal bare tas en gang. Vi foreslår imidlertid å gi kurset en lengde på 17 timer. Kurset var opprinnelig på 16 timer. Fra siste årsskifte har kurset vært på 15 timer fordi en time førstehjelp i stedet skulle gjennomføres senere i opplæringen i forbindelse med en arrangert ulykke. Vi foreslår at denne timen knyttes tilbake til grunnkurset, men at det likevel skal være anledning til å gjennomføre den senere i opplæringen. Timen skal fortsatt bestå av praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke. Vi foreslår at eleven har rett til å starte øvingskjøring selv om siste timen av førstehjelpsopplæringen ikke er gjennomført. Videre foreslås mørkekjøringsundervisningen utvidet fra 2 til 3 timer. Tillegget består av 1 times demonstrasjonsøving med læreren som fører og inntil to elever som passasjerer. Opplæringen i mørkekjøring anses fullført gjennom trafikalt grunnkurs. Denne modellen er valgt for at elever som ennå ikke har nådd fastsatt minstealder for øvingskjøring eller som ikke er kommet langt nok i opplæringen til å kunne kjøre selv, skal kunne delta. Hensikten er å bygge videre på opplevelse og erfaringer ved de grunnleggende mørkedemonstrasjonene, og å få fram bl.a. behovet for å velge riktig fart i forhold til sikt. Ved å legge mørkekjøringen til grunnkurset blir det også enklere for elever i andre klasser enn B å erverve denne kunnskapen. I tillegg vil flere elever fullføre opplæringen før de tar førerprøven. Begrensningen på to elever i bilen er satt for at elevene lettere skal kunne konsentrere seg om demonstrasjonen. Det har vært vurdert å legge en praktisk mørkekjøringstrening senere i opplæringen. Når en slik løsning ikke er valgt, er det med utgangspunkt i at en så langt som mulig ønsker å legge til rette for at opplæring i mørkekjøring gjennomføres før førerprøve. Dersom eleven tar det trafikale grunnkurset i perioden 16. mars til 31. oktober har eleven rett til å øvingskjøre selv om mørkekjøringen ikke er gjennomført. Eleven kan også gå opp til førerprøven og få et tidsbegrenset førerkort uten å ha tatt mørkekjøring (førerkortforskriften 4-6). Vi har under sterk tvil unnlatt å foreslå endringer i sistnevnte regel. Vi mener det ville være store praktiske fordeler med å kutte ut ordningen med tidsbegrensede førerkort. I tillegg til arbeidet med selve utstedelsen viser det seg at mange av forskjellige grunner ikke tar mørkekjøringen innen det tidsbegrensede førerkortet går ut. Nå som mørkekjøringen ligger i 8

9 grunnkurset vil det være fult mulig for de langt fleste å ta den før førerprøven. Vi har også vurdert om man bare skulle åpne for at de som tar trafikalt grunnkurs og førerprøven samme sesong skulle få tidsbegrenset førerkort. Vi tar gjerne imot innspill fra høringsinstansene til dette også. Nedre aldersgrensen for trafikalt grunnkurs er som hovedregel 15 år. Vi forslår å åpne for at elever skal kunne ta grunnkurset i 10 klasse når de tar det i skoleverket. Det vil være upraktisk og urimelig å hindre de yngste elevene i å følge den undervisningen som er lagt opp på det klassetrinnet de befinner seg. Vi åpner også for at øvingskjøring i klasse M (146) skal kunne begynne i 10. skoleår slik alle elvene kan følge undervisningen samlet. Dette er nærmere omtalt i høringsnotatet om M (146). Vi har vurdert en aldergrense oppover for trafikalt grunnkurs for de lette førerkortklassene, men har kommet til at også godt voksne vil ha nytte av kurset. 5.2 Overgangsordning lette klasser Mange har ervervet førerrett i ulike klasser uten å ha trafikalt grunnkurs både før og etter at trafikalt grunnkurs ble innført 1. juli Vegdirektoratet har vurdert hva som skal kreves når disse skal ta førerrett i en annen klasse etter 1. januar Vi foreslår som hovedregel at de som har en førerkort fra før 1. januar 2005, ikke må ta trafikalt grunnkurs. Unntak er gjort for de som har kun klasse S og/eller T. De må ta trafikalt grunnkurs før utvidelse til ny klasse etter 1. januar 2005, se forskriften 1-3. Dette begrunnes med at disse ikke har hatt krav om noen obligatorisk opplæring tidligere. Vegdirektoratet er imidlertid i tvil om dette bør gjelde for klasse T, særlig hvis innehaveren har kjørt traktor i trafikk i en årrekke. Vi ber derfor særskilt om høringsinstansenes syn på spørsmålet. I tillegg bør man merke seg reglene i forskriften 15-1 når det gjelder trafikalt grunnkurs. Bestemmelsen omfatter også de som har fylt 16 år etter 30. juni 2003, - og som starter øvingskjøring i klasse B uten trafikalt grunnkurs fordi de har førerrett for tohjuls moped. Disse personene må ta mørkekjøring og førstehjelp etter reglene for trafikalt grunnkurs før de får avlegge førerprøve for klasse B. Elever i førerkortklasse A, A 1, B, M (147) som kan dokumentere fullført obligatorisk opplæring etter gammel modell før 1. januar 2005, kan avlegge førerprøven etter 1. januar 2005 uten å tilfredstille nye krav om obligatorisk opplæring. Obligatorisk opplæring for tohjuls moped (M-146) som iverksettes høsten 2004, kan fullføres våren 2005 etter någjeldende læreplan. Blir opplæringen sluttført etter 1. januar 2005, må imidlertid kandidaten avlegge teoretisk førerprøve før utstedelse av førerkort i klasse M (146) fordi de da får en førerkortklasse. 5.3 Grunnkurs for tunge kjøretøyklasser Når det gjelder tunge kjøretøy, vil vi innføre korte grunnkurs (2-3 timer) for dem som skal kjøre disse kjøretøyene. For enkeltkjøretøy skal kurset bidra til at elevene får forståelse for hvordan kjøring med tunge kjøretøy skiller seg fra kjøring med personbil. På kurset for vogntog skal eleven få forståelse for hvordan kjøring og samhandling med vogntog skiller seg fra kjøring med enkeltkjøretøy. Disse kursene er nærmere omtalt i høringsnotatet som gjelder tunge klasser. 5.4 Overgangsordning tunge klasser For trafikkopplæring i tunge klasser står i forslagets 30-2: Elever som har påbegynt tungbilopplæring i det offentlige skoleverk før denne forskrifts ikrafttreden kan avlegge førerprøven uten å tilfredsstille denne forskrifts krav til obligatorisk opplæring. 9

10 En alternativ utforming kunne for eksempel være transportutdanning innen offentlig skoleverk som er påbegynt høsten Vi imøteser kommentarer og/eller forslag til presise formuleringer for avgrensning av overgangsordningen. 5.5 Utvidelse av tunge klasser etter 1. januar 2005 De som har klasse C1 (lett lastebil) eller D1 (minibuss) fra før, skal ikke ta Grunnkurset for enkeltkjøretøy før erverv av klasse C (lastebil) eller D (buss). Tilsvarende behøver ikke innehaver av en tung tilhengerklasse, ta Grunnkurs for tilhenger ved utvidelse til nye tilhengerklasser. Derimot må man ta de kursene som er særegne for den nye, tunge klassen man erverver. Har man f.eks. bussførerkort fra før, må man ta kurs i lastesikring før man får førerrett for lastebil. 5.6 Antall feil til førerprøven praktisk del Pr i dag står det i trafikkopplæringsforskriften 7-1 (6) at praktisk prøve skal vurderes til ikke bestått dersom kandidaten får en avgjørende feil eller fire eller flere større feil. Samtidig står det i 7-6 (2) at den praktiske prøven vurderes i størst mulig grad som en helhet. Vi har fått reaksjoner på at antall feil er tatt inn i forskriften. Det blir hevdet at angivelse av antall feil vanskeliggjør helhetsvurderingen. Vi er enige i at angivelse av antall feil heller kan komme til uttrykk i en intern retningslinje, der det samtidig gjøres nærmere rede for unntak, hva som regnes for avgjørende feil, større feil osv. Vi foreslår derfor å fjerne 7-1 (6), slik at det blir helhetsvurderingen som blir avgjørende. Akseptert andel feil på teoretisk prøve opprettholdes, da det her ikke er mulig å henvise til en helhetsvurdering. 5.7 Krav til kjøretøy ved førerprøve i klasse B og BE Det blir stilt krav om innvendig speil som gir sensor utsyn bakover i klasse B. I klasse BE vil tilhengeren skygge for utsikt bakover og det er derfor ikke stilt krav om innvendig speil for sensor. I begge klassene foreslås at det skal være utvendige speil som gir sensor tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider. Det er mulig at det kan finnes biler der bilens originale speil innstilt riktig for føreren også kan gi sensor tilstrekkelig utsyn. Vi antar likevel at det i de fleste tilfelle vil være nødvendig å montere to ekstra speil. Speilflatene og synsfelt skal så langt som mulig tilsvare kjøretøyforskriftenes krav til speil. Utstyr som reduserer speilflaten på bilens originale speil kan ikke godtas. Det skal også være ett ekstra speil som gir sensoren mulighet til å observere kandidaten. Kravet om speil er ikke en del av denne høringen, da det er hørt tidligere. Det nye kravet er ikke vedtatt, men vil bli vedtatt umiddelbart. 5.8 Krav til kjøretøy førerprøve klasse D1, C1, C og D Det kreves speil som gir sensor tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider. Om det er nødvendig med ekstra speil er avhengig av kjøretøyets originale speilutrusning og plasseringen av sensors sitteplass. Speilflatene som er tilgjengelige for sensor og synsfelt skal så langt som mulig tilsvare kjøretøyforskriftenes krav til speil i vedkommende kjøretøygruppe. Kravet om speil er ikke en del av denne høringen, da det er hørt tidligere. Det nye kravet er ikke vedtatt, men vil bli vedtatt umiddelbart. 5.9 Øvingskjøring - krav til ledsager Det er fremmet lovendring om å endre fra krav om førerkort til krav om førerett, blant annet på grunn av de som har førerett for moped (M-146) i kraft av at de har annen førerkortklasse. 2-1 sendes på høring med ordlyden førerkort på grunn av at lovendringen ikke er vedtatt enda. 10

11 5.10 Særlig om M (146) og M (147) Som i tidligere høringsutkast om tohjuls moped fra 2003, er det foreslått at den som tar førerkort i klasse B etter innføring av førerkort for klasse M 146, ikke får førerett for tohjuls moped. Dette er nærmere kommentert i høringsnotatet for M-146. De som før 1.januar 2005 har kunnet kjøre moped i kraft av alder, må oppsøke trafikkstasjonen for å få utstedt førerkort for M (146) før de kan benytte seg av retten. Lærevogn i klasse M (147) skal etter ledd være tre- eller fire hjuls moped med egenvekt over 250 kg (uten batterier) og registrert for to personer. Det vil være aktuelt å gjøre unntak fra dette når det er mangel på tilgjengelig lærevogn og eleven ønsker opplæring på eget kjøretøy registrert bare for en person. For å øke synlighet og sikkerhet for lærer og ledsager under øvingskjøring i trafikk, foreslås at disse skal være utstyrt med refleksvest som bakover viser ordet Skole tilsvarende kravet i klasse M (146) og S Opplæring i skoleverket I forslaget ligger det i hovedsak ingen reell endring i forhold til det som er praksis i dag nå det gjelder opplæring i offentlig skole. Et unntak er trafikalt grunnkurs og klasse S. Gjeldende forskrift gir det offentlige skoleverk adgang til å gi trafikalt grunnkurs ved innleie av godkjent trafikkskole eller ved bruk av eget personell med kompetanse som trafikklærer. For å lette gjennomføring av kurset i skolen er dette kravet tatt bort. Vi mener kravet om undervisningskompetanse er ivaretatt gjennom 7-1, 2. ledd. Endringene i klasse S omtales i høringsnotatet for S. 6. Endringer i Svalbard-forskriften Fordi mopedførerbeviset fortsatt foreslås erstattet med førerkort klasse M (146) medfører dette noen nødvendige endringer i Svalbard-forskriften. Endringene medfører ingen realitetsendringer i forhold til bruk av tohjuls moped på Svalbard. Det er ellers gjort noen små endringer av begreper og henvisninger for å tilpasse til forslaget om ny trafikkopplæringsforskrift. 11

12 Andre endringer i førerkortforskriften Til 6-1 syvende og nytt åttende ledd mest omfattende klasse Når det gjelder hva som regnes som mest omfattende klasse, er E-klassende regnet som mer omfattende enn tilsvarende klasser uten E. Prinsippet her tar imidlertid ikke høyde for det forhold at det for klassene BE, C1E, DE og D1E kreves kun praktisk prøve. Dette er greitt nok når det gjelder vanlig fornyelse, hvor det bare skal være praktisk prøve. Men for full førerprøve (før tilbakelevering av førerkort) må prinsippet fortolkes. Det eksisterer et rundskriv om dette (97/4 av 11. april /3564), som for så vidt (delvis) har en løsning på problemet. Men rundskrivet gjelder ikke lenger, i og med at forskriften er endret. Det ble skrevet før vi innførte klasse C1/C1E og er også på andre måter utdatert. Den logiske fortolkningen må være at det for klassene BE, C1E og D1E kreves teoriprøve for hhv. klasse B, C1 og D1. Dette blir lagt til grunn inntil forskriften eventuelt presiseres. Det synes å være tre løsninger: Vi forskriftsfester tolkningen over, dvs. at det kreves teoriprøve for klassene B, C1, D og D1, i tillegg til praktisk prøve for hhv. BE, C1E, DE og D1E. Eksempelvis slik at det for BE kreves teoriprøve klasse B og praktisk prøve klasse BE. Vi ser helt bort fra klasse BE, C1E, DE og D1E, dvs. at det kreves full prøve i hhv. klassene B, D, C1 og D1. Prinsippet tas bokstavlig, dvs. for klassene BE, C1E og D1E kreves kun praktisk prøve. Alternativ 3 synes lite interessant. Alternativ 2 kan synes mer praktisk håndterlig, men alternativ 1 kanskje best stemmer med intensjonene bak kravet om ny full førerprøve (når dette kreves). Vegdirektoratet går inn for alternativ 1, men er åpen også for alternativ 2. En problemstilling i tillegg: Iflg. rundskrivet kreves aldri prøve i BE, bare B. I totalrevisjonen ble dette ansett som lite logisk. Spørsmålet er om vi likevel skal følge rundskrivet her, dersom alternativ 1 over velges, og om det er grunner for dette som er blitt oversett under totalrevisjonen. I utkastet er det lagt til grunn at det ikke gjøres noen endring. Det har etter regelverket ikke vært klart om hvilke prøver som skal kreves i prøveperioden dersom vedkommende også har tyngre klasser. Skal det kreves bestått full førerprøve klasse B i tillegg til den mest omfattende klasse? Vi ønsker å fjerne denne usikkerheten. Dette gjøres ved å la prinsippet om den mest omfattende klassen alltid overstyre, dog slik at det alltid minst skal være full førerprøve klasse B. Se nytt åttende ledd annet punktum. Men her kan det være mange varianter. Hva skal for eksempel gjelde dersom retten har angitt praktisk prøve klasse C?. Logisk tolkning skulle da tilsi at det kreves teoriprøve klasse B og praktisk prøve klasse C. Spørsmålet blir om man må forskriftsfeste alle slike varianter. I denne omgang foreslås ikke det. De(n) mest omfattende klassen(e) er erstattet av den mest omfattende klassen. Det er aldri aktuelt med mer enn en klasse her. Derimot er det relevant når det gjelder denne bestemmelsens anvendelse på praktisk prøve ved innbytte (alltid krav om klasse A), men da står jo dette direkte beskrevet i aktuell paragraf, se 10-2 fjerde ledd. Det blir for øvrig 12

13 korrekt der at det henvises til 6-1 syvende ledd (ikke åttende ledd i tillegg). 6-1 syvende ledd annet punktum: Oppheves 6-1 nytt åttende ledd skal lyde (nåværende åttende ledd blir nytt niende ledd): Det samme gjelder når retten eller politiet har besluttet at førerprøve må bestås før førerett kan gjenopprettes og ikke har angitt noe spesielt om hvilke klasser det gjelder, men har angitt at det gjelder praktisk prøve (teoriprøve for klasse M og S). I tilfelle som nevnt i 4-2 annet ledd skal likevel minst full førerprøve klasse B bestås. Dersom det er angitt full førerprøve, skal det for klassene BE og C1E/D1E (valgfritt) bestås teoriprøve i henholdsvis klassene B og C1/D1 (valgfritt). Til 10-2 nytt åttende ledd tap av innbytterett ved ikke bestått førerprøve Det har vært praksis, i henhold til håndboka, for at ikke bestått prøve, etter tredje forsøk, medfører tap av innbytteretten. Det er gode grunner for at ikke bestått praktisk førerprøve må få visse konsekvenser, men praksis har ikke hatt noen klar forankring i forskriften. Praksis vil bli strammet inn, i tråd med overnevnte, slik at det bare er den åpenbare mangel på kunnskap eller ferdigheter, jf vegtrafikkloven 34, som fører til stans av innbyttesaken. Og da allerede etter første forsøk. Dette forutsetter at praktisk prøve avbrytes med hjemmel i opplæringsforskriften 29-6 (3) og at dette åpenbart skyldes mangel på ferdigheter som nevnt. Det som det er hjemmel for i vegtrafikkloven 34 er at politiet gjøres oppmerksom på at vedkommende ikke anses å ha de kunnskaper eller den kjøreferdighet som hensynet til trafikksikkerheten krever. Politiet kan så vurdere om føreretten skal tilbakekalles (i Norge) og eventuelt pålegge vedkommende (full) føreprøve. Den føreretten det snakkes om her er retten til i ett år å kjøre i Norge på bakgrunn av det utenlandske førerkortet. Dersom politiet ikke vil tilbakekalle føreretten, kan vedkommende prøve seg på praktisk prøve på nytt, innefor ettårsfristen. Dette er ikke fullt ut tilfredsstillende. Det kan bli en evig runddans med nye prøver. Politiets eventuelle pålegg om ny prøve er ikke nødvendigvis det adekvate svar på problemet. Poenget er som regel at det er obligatorisk opplæring og vanlig opplæring på kjøreskole som skal til. Stryk skal få konsekvenser for retten til å kjøre på det utenlandske førerkortet eller på midlertidig kjøretillatelse - i ett år, ved at politiet beslutter å tilbakekalle føreretten etter lovens 34. Men det er også behov for å kunne sette en grense for innbytteretten. Den kan bortfalle ved vedtak, dersom prøven må avbrytes som nevnt. Forslaget nedenfor, som er en forskriftsfesting av ny praksis, beskriver bare ett av flere mulige alternativer. Men det er alternativet Vegdirektoratet ønsker. Alternativt kan en vurdere at innbytteretten kan bortfalle automatisk etter to, eventuelt tre, forsøk. Eller eventuelt etter begge alternativene nytt åttende ledd skal lyde (nåværende åttende og niende ledd blir nye niende og tiende ledd): 13

14 Dersom praktisk prøve ikke bestås, på grunn av at prøven må avbrytes etter trafikkopplæringsforskriften av tredje ledd, og det finnes åpenbart at vedkommende ikke har de kunnskaper eller kjøreferdigheter som hensynet til trafikksikkerheten krever, skal det treffes vedtak om at retten til innbytte faller bort. 14

15 15

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Hovedmål for opplæring klasse B kode 96 og BE, jf 12-1 Etter å ha gjennomført føreropplæring i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen som trengs for

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

Statens vegvesen. Høring Forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Statens vegvesen. Høring Forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Likelydende brev Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Victoria Christine Tvenge / 16/26575-3 02.05.2016 22073471 Høring Forslag

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Høringsoppsummering forslag om gratis teoriprøve ved bestått første forsøk m.m.

Høringsoppsummering forslag om gratis teoriprøve ved bestått første forsøk m.m. Høringsoppsummering forslag om gratis teoriprøve ved bestått første forsøk m.m. Vegdirektoratet sendte 8. oktober 2009 på høring forslag til endring av førerkortforskriften. Høringen gjaldt hovedsakelig

Detaljer

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser Kåre Robertsen Deltagende i prosjektet Mandat / oppdraget ü Tydeliggjøre målformuleringene ü Sikre læreren didaktisk handlingsrom ü Gjennomgå innholdet ü

Detaljer

Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011:

Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011: Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011: Samferdselsdepartementet vil innføre eit modulbasert føraropplæringssystem vurdere nærmare omfang og emne for obligatorisk opplæring for alle førarkortklasser

Detaljer

Status for forskriftsendringer

Status for forskriftsendringer Status for forskriftsendringer Bente Nygren Vegdirektoratet Aktuelle forskrifter Utrykningsforskrift er på høring. Frist 29.04.09. Se høring på vegvesen.no Trafikkopplæringsforskriften: Endringer har vært

Detaljer

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009 Veiledningstime Hensikt og erfaringer Hell, 5. mars 2009 Hva er veiledning? Veiledning kan utøves både i teoretiske og praktiske sammenhenger, og innebærer å stimulere til læring og utvikling. Det er en

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

Føreropplæringen fra

Føreropplæringen fra Føreropplæringen fra 1.1.2005 DISPOSISJON Ny føreropplæring bakgrunn Prinsipper Trinnvis modell Obligatoriske veiledningstimer Rapportering når trinnet er gjennomført Trinn 2 Tekniske ferdigheter Trinn

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Høringsuttalelse - Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4

Høringsuttalelse - Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 Dato: 2. mars 2009 Byrådssak 1078/09 Byrådet Høringsuttalelse - Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 ASKI SARK-2000-200802829-67

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning Oktober 2013 Førerkortklasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning 2 Hensikten med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er ment å være en enkel veiledning til deg som ønsker å bli

Detaljer

En ny tid med traktor!

En ny tid med traktor! En ny tid med traktor! 2003 1 Ny tid med traktor fra 01.01.2005! Førerkortforskriften Opplæringsforskriften Læreplan 2003 2 Hvor står vi i dag når det gjelder traktor? Førerkort forskrifter Opplæringsforskrifter

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet...med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 29.

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved. HiNT trafikkskole

Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved. HiNT trafikkskole Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved HiNT trafikkskole Stjørdal august 2015 Innhold Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved HiNT Trafikkskole... 1 Orientering om vår trafikk-

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endring i: - Forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) - Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om

Detaljer

Høringsoppsummering. Statens vegvesen

Høringsoppsummering. Statens vegvesen Statens vegvesen Høringsoppsummering Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav overgangsregel for helseattester Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON Følgende punkter skal legges til grunn for gjennomføringen: Målsetting Opplæringen skal kvalifisere lærlingen til: - Førerkort klasse C og CE. - Obligatorisk kjøring i Grunnopplæring

Detaljer

Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Felles bestemmelser

Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Felles bestemmelser Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. august 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 19 annet ledd og 43. Jf. EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag til vedtak

Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag til vedtak DEN NORSKE KIRKE KM 6.1/09 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Øyvind Duesund Referanser: KM 11/08, KR 9/09, KR 36/09, KR 49/09 Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag

Detaljer

Henry Ford. Kvalitet betyr å gjøre det riktig når. ingen ser på. Gjelder oss alle!

Henry Ford. Kvalitet betyr å gjøre det riktig når. ingen ser på. Gjelder oss alle! Henry Ford Kvalitet betyr å gjøre det riktig når ingen ser på Gjelder oss alle! Hvorfor tilsyn? Trafikksikkerhet Sikre like konkurransevilkår Hindre svindel Sikre forbrukerrettigheter Miljø Tilsyn er...

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT Ass. fylkeslege Aud H. Garmann Askevold 10.02.2016 NY FØRERKORTFORSKRIFT NÅR TRER DEN I KRAFT OG HVA INNEHOLDER DEN Hva inneholder den?? Når trer den i kraft???

Detaljer

LI Unlo. Endringer i. Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet. Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo. Høringssvar fra Unio - Endring i

LI Unlo. Endringer i. Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet. Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo. Høringssvar fra Unio - Endring i Tel: LI Unlo Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Jorunn Solgaard 21.05.2013 2007-0063

Detaljer

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Høring om forslag til endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

din kunnskapspartner 20.12.2010 1

din kunnskapspartner 20.12.2010 1 20.12.2010 1 Obligatoriske veiledningstimer Veiledning eller kjøretest? Formativ eller Summativ vurdering? Vurdering for eller vurdering av læring? Lærer instruktør testlærer sensor eller veileder? Stein

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4 andre ledd andre setning

Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4 andre ledd andre setning Statens vegvesen Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4 andre ledd andre setning Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. I forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 gjøres følgende endringer: Hjemmelsangivelse skal lyde: Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Formålet med retningslinjene Bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene Lik praksis i kommunene

Detaljer

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknadene til forskriften skal lyde: Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i forskriftens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Læreplan og forskri0 klasse B, B kode 96 og BE

Læreplan og forskri0 klasse B, B kode 96 og BE Læreplan og forskri0 klasse B, B kode 96 og BE Arbeidet og presentasjonen omfa2er kun TGK og klasse B Presentasjonen blir gjort ;lgjengelig på www.?p.no Rolf Robertsen, Høgskolen i Nord Trøndelag, avd.

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRING OM NY FØREROPPLÆRING

OPPSUMMERING AV HØRING OM NY FØREROPPLÆRING OPPSUMMERING AV HØRING OM NY FØREROPPLÆRING Innholdsliste: Oppsummering av høringen om ny forskrift om trafikkopplæring Side 2 og førerprøve m.m., og endringsforskrift til forskrift om førerkort m.m. av

Detaljer

Vedlegg - Høringsoppsummering

Vedlegg - Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg - Høringsoppsummering Høringsoppsummering av endringsforskrift til forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1338 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Til: Sameiet Solsiden Terrasse Fra: advokatfullmektig Katrine Østervold Andersen Dato: 23. mai 2008 Saknr: 34806

Til: Sameiet Solsiden Terrasse Fra: advokatfullmektig Katrine Østervold Andersen Dato: 23. mai 2008 Saknr: 34806 Notat Til: Sameiet Solsiden Terrasse Fra: advokatfullmektig Katrine Østervold Andersen Dato: 23. mai 2008 Saknr: 34806 GYLDIGHET AV VEDTAK PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE 1. FAKTUM Styret i Sameiet Solsiden terrasse

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE B OG BE

LÆREPLAN KLASSE B OG BE LÆREPLAN KLASSE B OG BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 1 Innledning I II III IV V Generell del Opplæringen i klasse B Læreplan klasse B Opplæringen i klasse BE Læreplan klasse BE 2 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #196161/1 Deres ref. Oslo, 26.09.2011 Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Statens vegvesen. Høringsnotat om forslag til midlertidig endring av aldersgrense for lærlinger til bussfaget

Statens vegvesen. Høringsnotat om forslag til midlertidig endring av aldersgrense for lærlinger til bussfaget Statens vegvesen Høringsinstansene (se vedlagte liste) Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Jon Andresen - 22073559 2010/041742-072 29.05.2012

Detaljer

Regler for valg av Kirkeråd

Regler for valg av Kirkeråd KR 10.1/15 Regler for valg av Kirkeråd Regler for valg av Kirkeråd i Lovdata Forslag til endring ift Lovdata Begrunnelse 1. Kirkerådets sammensetning og tidspunkt for valg 1-1.Kirkemøtet velger på sitt

Detaljer

Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon Deres referanse: 2012/ U Vår dato:

Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon Deres referanse: 2012/ U Vår dato: Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo firmapost@vegvesen.no Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon 417 64 826 Deres referanse: 2012/085289-130U

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-1 19.12.2016 22073691 Høringsbrev

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

AGENDA Velkommen med presentasjon av møtedeltagere Gjennomgang av del B kravspesifikasjon

AGENDA Velkommen med presentasjon av møtedeltagere Gjennomgang av del B kravspesifikasjon AGENDA 12.00 Velkommen med presentasjon av møtedeltagere 12.15 Gjennomgang av del B kravspesifikasjon 12.40 Spørsmål og dialog om kravspesifikasjonen 13.00 Gjennomgang av del A regler for konkurransen

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra 10.10.13. I denne presentasjonen gjengis alle endringer med forskriften på bildene og teksten fra rundskriv Udir 1/14 i notatfeltet.

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kurt Ottesen - 22073334 2010/136164-021 24.04.2013 Informasjon

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fremme forslag om to endringer i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

I forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 gjøres følgende endringer:

I forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forskrift 19. januar 2004 nr 298 om førerkort m.m. I forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 gjøres følgende

Detaljer

Sikkerhetskontroll BE

Sikkerhetskontroll BE 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys, Bremselys,Baklys og skiltlys

Detaljer

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur på besvarelsen

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 12/2296 Vår ref: 12/2178-5/EGJ Oslo, 13.08.2012 SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Vi viser til

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2014 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger rapport til generalforsamlingen. s oppgaver er definert i vedtektenes 7-1. s oppgave er å kontrollere at organisasjonen

Detaljer

Ny opplæring klasse B

Ny opplæring klasse B Hovedmål Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen 1 Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING Presentasjon av sammenhengen Oppgaven dreier seg om å bygge en trygg trapp for en privatbolig ved hjelp av en vanlig trekonstruksjon, slik en snekker eller tømrer

Detaljer

C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E

C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E Vedlegg nr Kommentarer til forslag som gjelder føreropplæring tunge kjøretøy Om nye læreplaner for klassene C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E og DE Om krav til undervisningspersonell Om forslag om endring av

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Høring om forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 21. desember 2016 Forslag til

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer