Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE A1 og A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE A1 og A"

Transkript

1 Til: Statens vegvesen Vegdirektoratet Att: Marit Aasen Heggdal Fra: Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Ref: Morten Hansen Dato: 20. juli 2004 Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE A1 og A Innledning Et av de største problemene med dagens motorsykkelopplæringen har vært at kvaliteten på opplæringen har variert voldsomt fra trafikkskole til trafikkskole. Dette blir bekreftet av sensorkorpset, som har kunnet fortelle om store forskjeller i nivået på førerkortkandidater fra ulike skoler. Progressive skoler, med bevisste og faglig oppdaterte MC-lærere, har gitt en presis og fullgod opplæring med fokus på at elevene skal kunne kjøre sikkert på egen hånd etter bestått førerprøve. Ved andre skoler har MC-opplæringen vært mangelfull og først og fremst innrettet mot selve førerprøven. Etter vår mening er det særlig to årsaker til denne situasjonen. For det første har de formelle kompetansekravene til MC-lærere vært svært lave, noe som har ført til at det kun er de progressive lærerne som på eget initiativ har tatt seg bryet med å oppdatere egen kompetanse. For det andre er målene i nåværende læreplan (Normalplan klasse A) rundt formulert og av mange derfor oppfattet som tolkbare eller valgfrie. NMCU har gjennom årene blitt mer og mer oppmerksom på at mange MC-ulykker kan skyldes mangelfull opplæring. Vi har derfor vært en av pådriverne i arbeidet med å få på plass en ny og bedre opplæring for motorsyklister og var veldig spente på Vegdirektoratets forslag til ny føreropplæring klasse A1 og A. Vi er glade for å kunne melde tilbake at vi i all hovedsak er svært fornøyde med forslaget! Struktur og innhold i den nye MC-opplæringen tar nettopp tak i de problemene vi har beskrevet ovenfor, gjennom gode definisjoner og begrepsavklaringer, presise målformuleringer, en logisk progresjon i det trinnvise opplæringsløpet, innføring av obligatorisk sikkerhetskurs og økte krav til MC-læreres formelle kompetanse. Vi er sikre på at de progressive trafikkskolene ikke vil ha noen problemer med å tilpasse seg den ny opplæringsmodellen. Andre skoler derimot vil være nødt til å ta et stort kompetanseløft for å kunne være i stand til å undervise i samsvar med kapittel 9 i den nye trafikkopplæringsforskriften. 3. Om læreplanutkastet NMCU er glad for at norsk føreropplæring endelig har fått en skikkelig forankring i rapporten Forslag til ny føreropplæring (2002). Vi setter også pris på at man nå er villig til å se på trafikal kompetanse og kjøreteknisk kompetanse som to like viktige deler av førers samlede kompetanse. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-post Organisasjonsnr: NMCU Dronningensgt Boks 5126 inngang Skoggaten Telefax: Internett: Kontonr. N-1503 MOSS Moss

2 NMCU er svært positiv til strukturen i den nye føreropplæringen. Den trinnvise opplæringen gir en logisk progresjon og forutsetningen om at opplæringsmålene for ett trinn skal nås (obligatorisk måloppnåelse) før neste trinn påbegynnes er en forsikring om at elvene får utbytte av opplæringen på neste trinn. Vi støtter også forslaget om en obligatorisk veiledningssamtale mot slutten av trinn 2 og 3. Denne måten å vurdere måloppnåelse på forutsetter imidlertid at lærer har høy faglig og pedagogisk kompetanse og stor integritet. Punkt i rapporten Forslag til ny føreropplæring legger opp til at Statens vegvesen skal kunne foreta uanmeldte stikkprøver når en trafikkskole, via det elektroniske opplæringskortet, melder inn at en elev er ferdig med et trinn i opplæringen. For å hindre utglidninger anbefaler NMCU at det tas høyde for at en slik kontrollordningen skal fungere fra første dag. Fordi NMCU i all hovedsak er enige i det pedagogiske og motorsykkelfaglige grunnlaget for opplæringsmålene støtter vi også den detaljerte og presise måten trinnmålene er formulert på. Slike eksplisitte målformuleringer, gitt i forskrifts form, vil fjerne all mulig tvil hos elever og trafikklærere om de konkrete målene for opplæringen og samtidig tvinge fram en presis og effektiv undervisning. 3.1 Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs NMCU har ingen innvendinger mot innføring av obligatorisk trafikalt grunnkurs. Vi har heller ikke sterke synspunkter på omfang og innhold i det trafikale grunnkurset. 3.2 Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse Vi forstår prinsippet om at lærestoff som kan kontrolleres ved en førerprøve ikke skal være obligatorisk og at man derfor vil fjerne størstedelen av den nåværende obligatorisk undervisningen i klassespesifikke, teoretiske emner. Vi er imidlertid glade for at man har beholdt 3 timer obligatorisk MC-teori i starten på trinn 2. NMCU tror disse teoritimene er nødvendig for å skape den forståelsen som behøves for å gi elevene rett innstillingen i resten av opplæringsløpet. En reduksjon i antall obligatoriske teoritimer stiller imidlertid store krav til at lærer klarer å integrere de klassespesifikke teoriemnene i den praktiske undervisningen. Det krever også at flere av de lærebøkene som finnes på markedet får en gjennomgripende oppdatering. Etter vår mening er det i realiteten kun én lærebok på markedet som er i overensstemmelse med den nye læreplanen. Selv om mange av de foreslåtte kjøregårdsøvelsene er svært gode er vi enige i at de ikke må oppfattes som obligatoriske - en slik oppfatning ville i tilfelle kunne hindre utvikling av nye og bedre øvelser. Det er derfor naturlig at øvelsene er beskrevet i et vedlegg til selve læreplanen. Vi vil imidlertid anse det som nokså naturlig at flere av de beskrevne øvelsene blir tatt med i vurderingen ved en framtidig revisjon av den praktiske førerprøven for motorsykkel. Bruk av bremser I boken Full Kontroll hevder NMCU at forbremsen er hovedbrems på de aller fleste motorsykler på markedet. Vi mener det er svært krevende for en uerfaren motorsyklist å lære seg korrekt dosering av to separate bremsesystemer samtidig og har derfor anbefalt at opplæringen først og fremst fokuserer på korrekt og effektiv bruk av forbremsen. Selv om læreplanen i prinsippet fremdeles krever bruk av begge bremser samtidig, registrer vi at Vegdirektoratet nå legger for dagen et mye mer nyansert syn på bremsing av motorsykler og at det blant annet åpnes for at en førerprøvekandidat på en egnet motorsykkeltype kan 2

3 gjennomføre bremseøvelser i kjøregård med kun forbrems. Vi tar dette som et tegn på at dagen rigide krav til samtidig bruk av begge bremser er forlatt og velger derfor ikke å komme med innvendinger til dette punktet i læreplanen. ABS bremser vil vi kommentere senere i høringssvaret. 3.3 Trinn 3 - Grunnleggende trafikal kompetanse NMCU er veldig fornøyd med den nye strukturen i innlæring av trafikal kompetanse. Det er både logisk og begripelig at dette trinnet i læreplanen er delt inn i opplæring i ulike trafikkmiljøer og vi synes det er bra at begreper som samhandling, handlingsberedskap, handlingsrom og instinktive feilhandlinger er fokusert i hovedmomentene. Den kanskje aller største forbedringen i forhold til dagens Normalplanen er imidlertid den klare intensjonen om å integrere presis kjøreteknikk i den trafikale opplæringen. NMCU har mange ganger blitt misforstått når vi har hevdet at motorsykkelopplæringen må ha et større fokus på innlæring av kjøreteknisk kompetanse. Vi har imidlertid aldri ment at kjøreteknisk kompetanse er et mål i seg selv. Vår tanke har alltid vært at en presis og effektiv kjøreteknikk er et handlingsverktøy i kjøreprosessen. Vi er derfor svært glade for at trinn 3 i opplæringen omfatter teoriemnet Fysikk og kjøreteknikk, at presis kjøreteknikk er integrert i praktisk øving i ulike trafikkmiljøer og at opplæringen i trinn 3 avsluttes med et obligatorisk banekurs i presis kjøreteknikk. Plassering i kurve NMCU er svært skeptisk til bruk av begrepet Normalplassering i sving. Vår samlede erfaring fra praktisk motorsykkelkjøring har vist at et uendelig antall variabler gjør begrepet meningsløst. I noen svinger, under noen forhold, kan det sporet som beskrives under punktet Normalplassering i sving (Definisjoner og begrepsavklaringer) være fornuftig, men i andre svinger, under andre forhold, kan et slikt spor være direkte livsfarlig. Løsningen på problemet med det store antallet utforkjøringsulykker med motorsykkel er at motorsyklistene lærer riktig fartsavpassing og riktig styreteknikk ( Sving-sirkelen ) i den grunnleggende føreropplæringen. Vi forstår at Vegdirektoratet forsøker å ta høyde for at noen elever ikke vil lære slik riktig fartsavpassing og riktig styreteknikk. NMCU mener en slik bekymring er overdrevet. Den nye læreplanen sterke fokus på presis kjøreteknikk og krav til obligatorisk måloppnåelse vil effektivt hindre at elever som av ulike grunner har problemer med å tilegne seg den nødvendige kompetansen kommer videre til neste trinn i opplæringsløpet. Vi er redde for at definisjonen av normalplassering i sving skal bli tolket på en rigid måte under førerprøven og derfor føre til at kompetente elever som gjør et annet (les: mer fornuftig) sporvalg blir underkjent. Vi foreslår derfor at begrepet tas ut av læreplanen, alternativt erstattes med en formulering som sier at sikker svingkjøring er avhengig av riktig fartsavpassing og riktig styreteknikk og at ekvipasjen (motorsykkel/fører) normalt alltid skal befinne seg innenfor eget kjørefelt. 3.4 Obligatorisk kurs: Sikkerhetskurs på bane - presis kjøreteknikk NMCU stiller seg fullt og helt bak følgende utsagn i høringsbrevet: Dette kurset er plassert i trinn 3 med den begrunnelsen at presis kjøreteknikk ikke må betraktes som en isolert kompetanse, men må sees i sammenheng med elevens trafikale kompetanse. Vi er helt enige i de beskrevne målene for kurset og har ingen innvendinger mot omfanget (1 time teori/3 timer praksis på bane). Forslaget om at elevene kan benytte egen sykkel under kurset kan være kostnadseffektivt og vi har ingen innvendinger mot de begrensninger i bruk 3

4 av egen sykkel som beskrives. Vi har heller ingen innvendinger mot forslaget om at maksimalt antall elever per instruktør settes til 3 elever. De øvelsene som beskrives for kurset høres i utgangspunktet fornuftige ut. Vi har imidlertid noen betenkeligheter med at øvelsene blir gjort obligatoriske og sementert i forskrifts form. I ett perspektiv er dette en fornuftig kvalitetssikring av kurset, noe som kanskje er helt nødvendig, særlig i introduksjonsfasen. På den andre siden kan et slikt grep stoppe utvikling av nye og bedre baneøvelser. Det foregår som kjent et rivende utviklingsarbeid i det progressive motorsykkellærermiljøet og det er svært sannsynlig at disse trafikklærerne etter noen tids erfaring vil komme med fornuftige forslag til endringer/forbedringer av baneøvelsene. Dersom øvelsene skal være obligatoriske og beskrives i forskrifts form bør det derfor legges inn en forutsetning om jevnlig revisjon av læreplanen og Trafikkopplæringsforskriftens kapittel 9, Obligatorisk sikkerhetskurs på bane - behov for øvingsområder Med den situasjonen vi har i Norge i dag forstår vi at det må legges inn en forutsetning om at sikkerhetskurset kan foregå på andre (egnede) områder enn virkelige rundbaner. Vi frykter imidlertid at noen trafikkskoler vil misbruke denne muligheten og redusere sikkerhetskurset til noe som mer likner en kjøregård. I så tilfelle oppfylles ikke forutsetningen om at elevene skal oppleve sikkerhetskurset som noe nytt, som ligger på et høyere nivå enn de innledende kjøretekniske øvelsene i trinn 2. NMCU mener derfor at det umiddelbart må settes i gang et arbeid for å kartlegge områder som 1) allerede er virkelige, egnede rundbaner, 2) rundbaner som med små investeringer kan gjøres om til motorsykkeløvingsbaner og 3) områder som gjennom særskilt oppmerking kan fungere som motorsykkeløvingsbaner. Arbeidet bør ha som konkret målsetting å produsere et dokument med en regionsvis liste over slike områder, med en beskrivelse av nødvendige forbedringer/endringer og forslag til mulig organisering av bruken av området (avtale med baneeier/kostnader/fordeling av banetid osv.) Noen eksempler på type områder det kan være fornuftig å kartlegge: Go-cart baner som allerede fyller alle krav til en motorsykkeløvingsbane (eks: Trøgstad-banen/Forus/Molde) Eksisterende og planlagte go-cart baner som med mindre investeringer kan utvides til motorsykkeløvingsbaner (eks: Kongsberg) Andre motorsport anlegg, utenom storbanene (eks: Lånke-banen, Ringbanen) Trafikkøvingsbaner, utenom storbanene (eks: Skandinavisk trafikksenter) Glattkjøringsbaner der det er mulig å kjøre utenom selve glattkjøringsanlegget Nedlagte forsvarsanlegg eller forsvarsanlegg som ikke er i daglig bruk (eks: den militære delen av Flesland flyplass) Områder som eies/disponeres av Statens vegvesen og som ikke er i bruk (eks: lagerplasser/nedlagte kontrollområder) Nedlagte industriområder NMCU har tro på at dette arbeidet kan bli enklere enn man kanskje skulle frykte. Vi har blant annet hatt uformell kontakt med folk som representerer eierne av go-cart anleggene i Norge og disse har vært svært positive til et samarbeid om flerbruk av anleggene. Vi vet imidlertid av tidligere erfaringer fra slike saker at det beste ofte blir det godes fiende. Vi foreslår derfor at en strengt praktisk og kostnadseffektiv tilnærming legges til grunn for arbeidet med å finne anlegg som egner seg til gjennomføring av obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk. 4

5 3.6 Avsluttende opplæring NMCU er helt enig i trinnmål, hovedmomenter og omfang for trinn 4 - obligatoriske sikkerhetskurset på veg. Vi legger merke til det sterke fokuset på det NMCU i sin artikkelserie i MC-bladet har kalt Strategisk motorsykkelkjøring og at planlegging, risikovurdering, presis kjøreteknikk, refleksjon over egen kompetanse og veien videre er sentrale momenter i opplæringen. Vi er positive til at det med visse begrensninger åpnes for å la elevene gjennomføre praksisøvelsen på egen sykkel (les: uten trafikklærer bakpå). Dette kan gi elvene en type erfaring som kan vise seg svært nyttig i den første tiden alene på egen motorsykkel etter bestått førerprøve. Vi er også positive til at det med visse begrensninger åpnes for at trafikklærer kan gjennomføre praksisøvelsen med to elever samtidig. Dette kan bidra til å holde kostnadene nede. 3.7 Utvidelse fra klasse A1 til A I utgangspunktet var NMCU tvilende til påstanden om at det å kjøre en lett motorsykkel skulle være så veldig forskjellig fra det å kjøre en tung motorsykkel. Vi tenkte: Fysikken er den samme, kjøreteknikken er den samme og de trafikale utfordringene nøyaktig de samme. Vi var derfor forberedt på å komme med innvendinger mot kravet om gjennomføring av obligatorisk opplæring ved utvidelse fra klasse A1 til A. Men, etter å ha snakket med erfarne trafikklærere om saken har vi forstått at det kan være større forskjeller mellom lette og tunge motorsykler enn det vi trodde. Trafikklærerne kunne blant annet fortelle at noen av 125cc maskinene på markedet er så late at førerne opplever overgangen til en kraftigere, tung motorsykkel som dramatisk stor. Med bakgrunn i denne kunnskapen er NMCU enig i de foreslåtte kravene ved utvidelse fra A1 til A. Vi er derfor også enig i at omfang og innhold i opplæring klasse A1 skal være noe redusert i forhold til klasse A. 5. Krav til bekledning og radiokommunikasjon Vi er enig i at det stilles samme krav til bekledning og radiokommunikasjonsutstyr under opplæring som under førerprøven. 6. Krav til læremotorsykkel Vi er enig i den foreslåtte presiseringen av krav til lærevogn, klasse A. 6.1 ABS bremser Vi vet at feil bruk av konvensjonelle bremser er direkte årsak til at motorsyklister velter og skader seg: De rett og slett bremser seg over ende. Vi oppfatter at dette nettopp er grunnen til at den nye læreplanen legger så stor vekt på korrekt bremsing. Dersom en person er helt uten motorsykkelerfaring og gjennomfører både opplæring og førerprøve på en motorsykkel med aktive ABS bremser, er NMCU bekymret for hva som vil skje dersom denne personen senere blir tvunget til å nødbremse en motorsykkel uten ABS. Motsatt er vi mindre bekymret for overgangen fra konvensjonelle bremser til ABS bremser. Vi ber derfor direktoratet revurdere forslaget om å frafalle kravet om at lærevogn klasse A, utstyrt med ABS bremser, skal ha utkoblingsbryter. 5

6 7. Formell spesialkompetanse for MC-lærere NMCU er en av de organisasjonene som sterkest har tatt til orde for at det må stilles langt større krav til MC-læreres formelle kompetanse. NMCU satt blant annet med i det utvalget som i 1999 utredet behovet for en formell kompetanseheving hos trafikklærere og sensorer på motorsykkel. Det er snart 5 år siden dette utvalget avga sin rapport, som konkluderte med at det var et umiddelbart behov for opprettelse av en formell, obligatorisk tilleggsutdanning for nye trafikklærere og et obligatorisk oppdateringskurs for lærere som allerede var i yrket. En liknende målsettingen ble senere også nedfelt i Nasjonal transportplan og i Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg NMCU er derfor skuffet over at det fremdeles ikke er innført slik formell, obligatorisk tilleggsutdanning for motorsykkellærere. Når ny føreropplæring klasse A innføres 1. januar 2005 kan kompetanseproblemet i deler av MC-lærer korpset bli veldig synlig. Dette kan få minst to negative konsekvenser: For det første er det en fare for at MC-lærere som mangler nødvendig kompetanse vil forsøke å omgå eller nedprioritere de områdene i den nye læreplanen de ikke er fortrolige med, noe som i tilfelle vil forsinke en rask etablering av den nye motorsykkelopplæringen. For det andre vil MC-lærere som mangler nødvendig kompetanse neppe kunne tilby den presise og effektive undervisningen som er helt nødvendig for å holde opplæringskostnadene nede. Hvis enkelte elever, på grunn av dårlige lærere, opplever at den nye motorsykkelopplæringen blir uforholdsmessig dyr, vil det fort kunne utvikle seg til å bli et politisk problem. Heldigvis vil det faktum at mange progressive MC-lærere, på eget initiativ, har tatt bryet med å oppdatere egen kompetanse begrense de negative konsekvensene av at det ikke finnes spesialutdanning for MC-lærere i Norge. Det haster med å få på plass en formell, obligatorisk spesialutdanning for nye MC-lærere og obligatoriske oppdateringskurs for MC-lærere som allerede er i yrket. Selv om vi er skuffet over at trafikklærerskolen, som jo ledet utredningen i 1999, ikke har vist større initiativ, forstår vi det logiske i at HiNT, avdeling for trafikklærerutdanning, er foreslått som hovedansvarlig for utvikling og organisering av slike tilbud. Vi vil imidlertid påpeke at trafikkskoleorganisasjonene de siste årene har tatt et stort ansvar for utvikling av MC-kompetanse i trafikklærermiljøet. Vi ber derfor direktoratetat vurdere om det kan være hensiktsmessig at Trafikkforum/ATL, i samarbeid med en egnet høyskole, også gis et ansvar for utvikling og gjennomføring av tilleggsutdanning for MC-lærere. 8. Konsekvenser NMCU mener det bør tas høyde for at det kan bli nødvendig å avsette midler til mindre investeringer i områder som enkelt kan utvikles til brukbare øvingsbaner for obligatorisk sikkerhetskurs på bane. Vi vil også kort nevne at vi tror innføring av ny føreropplæring klasse A antagelig vil føre til et snarlig behov for en full gjennomgang av førerprøven for motorsykkel. vennlig hilsen Norsk Motorcykkel Union Morten Hansen 6

Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE M-146

Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE M-146 Til: Statens vegvesen Vegdirektoratet Att: Marit Aasen Heggdal Fra: Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Ref: Morten Hansen Dato: 20. juli 2004 Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE M-146 1. Bakgrunn og dagens

Detaljer

Karsten Nikolaisen, Statens vegvesen, Region Nord

Karsten Nikolaisen, Statens vegvesen, Region Nord Sal B MC opplæring og veien videre Karsten Nikolaisen, Statens vegvesen, Region Nord Forum for trafikkpedagogikk Mc opplæring status og veien videre - Karsten Nikolaisen Statens vegvesen, Region nord Innhold

Detaljer

2.3 Trinnvurdering jf. 7-5

2.3 Trinnvurdering jf. 7-5 Med kravet om at eleven skal beherske grunnleggende kjøretøybehandling menes at nivået skal være godt nok til at oppmerksomheten rettes mot trafikkbildet. Dette er en forutsetning for å ha godt utbytte

Detaljer

Føreropplæringen fra

Føreropplæringen fra Føreropplæringen fra 1.1.2005 DISPOSISJON Ny føreropplæring bakgrunn Prinsipper Trinnvis modell Obligatoriske veiledningstimer Rapportering når trinnet er gjennomført Trinn 2 Tekniske ferdigheter Trinn

Detaljer

Jan Petter Wigum Høgskolen i Nord-Trøndelag

Jan Petter Wigum Høgskolen i Nord-Trøndelag Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2015 Trondheim 19.november Jan Petter Wigum Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsgruppa Jan Petter Wigum HiNT Tore Johannessen TF Roger Dalsaune ATL Elisabeth Suzen

Detaljer

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009 Veiledningstime Hensikt og erfaringer Hell, 5. mars 2009 Hva er veiledning? Veiledning kan utøves både i teoretiske og praktiske sammenhenger, og innebærer å stimulere til læring og utvikling. Det er en

Detaljer

Lærerveiledning. Sikkerhetskurs i trafikk AM146

Lærerveiledning. Sikkerhetskurs i trafikk AM146 Lærerveiledning Sikkerhetskurs i trafikk AM146 Innledning Denne lærerveiledningen er utarbeidet av Nord universitet Trafikkfag v/universitetslektor Jan Petter Wigum. Arbeidet er gjort med bidrag fra Trafikkforum

Detaljer

Er MC-opplæringen et trafikksikkerhets5ltak? Seniorrådgiver Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Er MC-opplæringen et trafikksikkerhets5ltak? Seniorrådgiver Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Er MC-opplæringen et trafikksikkerhets5ltak? Seniorrådgiver Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Kriterier 1. ha positiv virkning på ulykker/skader 2. ha dokumentert virkning på føreratferd som er risikoreduserende

Detaljer

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning Oktober 2013 Førerkortklasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning 2 Hensikten med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er ment å være en enkel veiledning til deg som ønsker å bli

Detaljer

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m.-implementering av direktiv 2006/126/EF

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m.-implementering av direktiv 2006/126/EF Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m.-implementering av direktiv 2006/126/EF Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A

Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A 1 Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet 19. januar 2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Normalplassering i sving Rapport fra samkjøringssamling Tore Johannessen, fagkonsulent

Normalplassering i sving Rapport fra samkjøringssamling Tore Johannessen, fagkonsulent Normalplassering i sving Rapport fra samkjøringssamling Tore Johannessen, fagkonsulent Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Deltagere... 4 Mål... 4 Gjennomføring... 5 Forventningsavklaring og mål... 5

Detaljer

Rammene for videreutvikling av føreropplæringen

Rammene for videreutvikling av føreropplæringen Rammene for videreutvikling av føreropplæringen Bente Skjetne Trafikantseksjonen 19.11.2015 Rammene for videreutvikling av føreropplæringen Organisering av TK-avdelingen TK - direktør Stab Kjøretøy Tilsyn

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forslag til endring i forskrift om førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Informasjonssamling: Revidert føreropplæring

Informasjonssamling: Revidert føreropplæring Informasjonssamling: Revidert føreropplæring 29.11.2016 Organisert etter region Vegdirektorat Fem regioner 72 trafikkstasjoner 7500 ansatte Hvorav 1700 på TK-området 29.11.2016 Revidert føreropplæring

Detaljer

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet. T R I N N M Å L, K U R S M Å L, D E L M Å L O G A K T U E L T I N N H O L D I K L A S S E A M 1 4 6 : : V 8 5 2 L Æ R E P L A N F Ø R E R K O R T K L A S S E R 4.1.1 Kjøring i tettsted og i landevegsmiljø

Detaljer

Førerkortklasse A1 og A

Førerkortklasse A1 og A Håndbok A Håndbok 251 Læreplan Førekortklasse A1 og A Veiledning Læreplan Førerkortklasse A1 og A 251 12.04 Læreplan Førerkortklasse A1 og A Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011:

Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011: Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011: Samferdselsdepartementet vil innføre eit modulbasert føraropplæringssystem vurdere nærmare omfang og emne for obligatorisk opplæring for alle førarkortklasser

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Generelt Tema og hovedmomenter fra trinn 2 forutsettes videreført i trinn 3 og 4, samtidig som de er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt til den teoretiske

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: WWW.SVEIN-SVENDSEN.NO Velkommen til en av Norges største trafikkskoler! Takker for at du valgte oss som din samarbeidspartner på veien til ditt Bil førerkort. Her vil du få litt generell informasjon om

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng

Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng Du får kompetanse som mc-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering

Detaljer

Skolereglement og priser

Skolereglement og priser Trafikalt Grunnkurs Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. Det er 4 obligatoriske

Detaljer

Våre avdelinger i norge

Våre avdelinger i norge Våre avdelinger i norge Asker Telefon: 66 78 75 25 E-post: marianne@wright.no Fredrikstad Telefon: 69 31 96 96 E-post: anne.baardsen@wright.no Gjøvik Telefon: 61 17 25 35 E-post: post@lundstad.no Halden

Detaljer

AGENDA Velkommen med presentasjon av møtedeltagere Gjennomgang av del B kravspesifikasjon

AGENDA Velkommen med presentasjon av møtedeltagere Gjennomgang av del B kravspesifikasjon AGENDA 12.00 Velkommen med presentasjon av møtedeltagere 12.15 Gjennomgang av del B kravspesifikasjon 12.40 Spørsmål og dialog om kravspesifikasjonen 13.00 Gjennomgang av del A regler for konkurransen

Detaljer

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven 26, 27 og 29

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven 26, 27 og 29 Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen postboks 8142 Dep 0033 Oslo firmapost@vegvesen.no Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik Deres referanse: 15/257542-27 Vår dato: 30.09.2016

Detaljer

Henry Ford. Kvalitet betyr å gjøre det riktig når. ingen ser på. Gjelder oss alle!

Henry Ford. Kvalitet betyr å gjøre det riktig når. ingen ser på. Gjelder oss alle! Henry Ford Kvalitet betyr å gjøre det riktig når ingen ser på Gjelder oss alle! Hvorfor tilsyn? Trafikksikkerhet Sikre like konkurransevilkår Hindre svindel Sikre forbrukerrettigheter Miljø Tilsyn er...

Detaljer

Begynn med føreropplæringen allerede nå!

Begynn med føreropplæringen allerede nå! Begynn med føreropplæringen allerede nå! Ulykkesrisiko Som du ser på bildet under er bilførere i alderen 18-24 år den mest ulykkesutsatte gruppen. Selv om antall drepte i trafikken

Detaljer

Lærerveiledning. Sikkerhetskurs i trafikk klasse A1

Lærerveiledning. Sikkerhetskurs i trafikk klasse A1 Lærerveiledning Sikkerhetskurs i trafikk klasse A1 Innledning Denne lærerveiledningen er utarbeidet av Nord universitet Trafikkfag v/universitetslektor Jan Petter Wigum. Arbeidet er gjort med bidrag fra

Detaljer

Undervisningsplaner mars Bente Nygren og Per Gunnar Veltun

Undervisningsplaner mars Bente Nygren og Per Gunnar Veltun Undervisningsplaner 4.-6. mars 2009 Bente Nygren og Per Gunnar Veltun 2003 1 Vi styrer etter dette mønsteret. 1. Mål 2. Innhold 3. Tilhørernes, dine, forutsetninger 4. Våre forutsetninger 5. Rammer 6.

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse A

Læreplan for førerkortklasse A Vegdirektoratet 2016 Læreplan for førerkortklasse A VEILEDNING Håndbok V850a V850A LÆREPLAN FØRERKORTKLASSER Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Lars Inge Haslie, Statens vegvesen

Lars Inge Haslie, Statens vegvesen Lars Inge Haslie, Statens vegvesen Ulykker 2014 Motorsykkel fra 2004-2013 Ulykkesutvikling 1. august 2013 10 drepte på MC 1. august 2014 17 drepte på MC 17 drept i 15 ulykker Økt eksponering 20 grader

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

Vedlegg - Høringsoppsummering

Vedlegg - Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg - Høringsoppsummering Høringsoppsummering av endringsforskrift til forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1338 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Kapittel 1 Innledende bestemmelser Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet 1. oktober 2004 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 42 og 43, jf. ikrafttredelsesvedtak av 17.

Detaljer

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng NO EN Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis tilegnet seg en unik trafikkfaglig kompetanse. Dette studiet tar sikte på å bygge

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken. MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken. MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) MC i transportpolitikken i Norge 1. Hvordan Norge har løst noen aktuelle

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon Deres referanse: 2012/ U Vår dato:

Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon Deres referanse: 2012/ U Vår dato: Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo firmapost@vegvesen.no Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon 417 64 826 Deres referanse: 2012/085289-130U

Detaljer

Læreplan for klassene A1 og A

Læreplan for klassene A1 og A Læreplan for klassene A1 og A Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 0 INNLEDNING 03.11.2004 Bakgrunn I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen

Detaljer

Morten Fransrud & Stig Arne Graven

Morten Fransrud & Stig Arne Graven Morten Fransrud & Stig Arne Graven 1 Mål: Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å gjennomføre sikkerhetskurs på bane med godt utbytte og høy elevaktivitet. Se sammenhengen

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Veiledninger Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Sal D Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Forum for trafikkpedagogikk Tungbilopplæring status og veien videre Jan Edv. Isachsen Lennart Garnes Trafikantseksjonen

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

KVALITET i føreropplæringen

KVALITET i føreropplæringen Den nasjonale Føreropplæringskonferansen 2015 KVALITET i føreropplæringen Bente Skjetne, Trafikantseksjonen, VD Bente Nygren, Seksjon for tilsyn og kontroll, VD KVALITET i føreropplæringen 20. november

Detaljer

Førerkort klasse B ny læreplan 2005

Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Evaluering av endringer i ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Den nasjonale føreropplæringskonferansen, Trondheim

Detaljer

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Hovedmål for opplæring klasse B kode 96 og BE, jf 12-1 Etter å ha gjennomført føreropplæring i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen som trengs for

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Vegdirektoratet Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Vegdirektoratet Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet 2016 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNING Håndbok V851 V851 LÆREPLAN FØRERKORTKLASSER Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie.

Detaljer

Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen

Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen Kunnskapsdepartementet Deres ref Vår ref Dato 17/1340 12.06.17 Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen

Detaljer

FFTP Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013. www.vegvesen.no

FFTP Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013. www.vegvesen.no FFTP Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013 Adresseavisen 31.10.2013 I verdensklasse i føreropplæring Hva har vi opplevd i to dager? Anslag med trøkk i Lasse Lager: Stolt byråkrat i follaskjørt

Detaljer

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201004890 Vår ref.: 11/4638/ECH Dato: 28.01.2011 Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk

Detaljer

Læreplan klasse S juni 2006. Læreplan Førerkort klasse S

Læreplan klasse S juni 2006. Læreplan Førerkort klasse S Læreplan Førerkort klasse S 1 Innledning (felles for alle lette klasser) Bakgrunn I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser Kåre Robertsen Deltagende i prosjektet Mandat / oppdraget ü Tydeliggjøre målformuleringene ü Sikre læreren didaktisk handlingsrom ü Gjennomgå innholdet ü

Detaljer

Engelsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Engelsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Engelsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter

Detaljer

Høring Forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr om trafikkopplæring og førerprøve m.m. - høringsinnspill fra Trafikkforum

Høring Forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr om trafikkopplæring og førerprøve m.m. - høringsinnspill fra Trafikkforum Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon 417 64 826 Deres referanse: 16/26575-3 Vår dato: 29.07.2016 Høring

Detaljer

Vegdirektoratet Læreplan Førerkortklasse S

Vegdirektoratet Læreplan Førerkortklasse S Vegdirektoratet 2017 Læreplan Førerkortklasse S VEILEDNING Håndbok V860 V860 LÆREPLAN FØRERKORTKLASSER Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse A1

Læreplan for førerkortklasse A1 2016 Læreplan for førerkortklasse A1 13. DESEMBER 2016 Innhold Kapittel 2 Opplæringen i klasse A1... 3 Hovedmål for opplæringen... 3 Trinnvis opplæring... 3 Definisjoner og begrepsavklaringer... 4 Krav

Detaljer

Førerkortklasse B og BE

Førerkortklasse B og BE Håndbok B Håndbok 252 Læreplan Førekortklasse B og BE Veiledning Læreplan Førerkortklasse B og BE 252 12.04 Læreplan Førerkortklasse B og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

Morten Fransrud & Stig Arne Graven 17.02.2010 1

Morten Fransrud & Stig Arne Graven 17.02.2010 1 Morten Fransrud & Stig Arne Graven 17.02.2010 1 Mål: Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å gjennomføre sikkerhetskurs på bane med godt utbytte og høy elevaktivitet.

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal NO EN Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom

Detaljer

Pedagogiske modeller

Pedagogiske modeller Pedagogiske modeller Ulike strategier for bruk av kjøresimulator i føreropplæring på liten bil Påstand: Alle deler i føreropplæringen kan øves med god kvalitet og godt læringsutbytte i en kjøresimulator

Detaljer

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse A2

Læreplan for førerkortklasse A2 2016 Læreplan for førerkortklasse A2 Innhold Kapittel 2 Opplæringen i klasse A2... 4 Hovedmål for opplæringen jf. 9-1... 4 Trinnvis opplæring... 4 Definisjoner og begrepsavklaringer... 5 Krav til bekledning

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

Modulbasert opplæring

Modulbasert opplæring Modulbasert opplæring KLASSE B Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Kurset skal inneholde følgende temaer: Tema 1: Trafikkopplæringen Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk Tema 3: Mennesket i trafikken Tema

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 Versjon 1 1 Innledning... 3 Kapittel I Generell del... 4 Utvikling av trafikal kompetanse... 4 Temaer i trafikkopplæringen... 5 Undervisningen...

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Modeller for føreropplæring

Modeller for føreropplæring Modeller for fører Moped TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 TRINN 4 FØRERPRØE teorikurs Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp og mørkekjøringsdemostrasjon Opplæring på avsperret område Opplæring Avsluttende Opplæring

Detaljer

Last ned Veien til førerkortet - Ellen Ramstad Last ned Forfatter: Ellen Ramstad ISBN: 9788273103499 Format: PDF Filstørrelse: 14.63 Mb ATLs nye lærebok klasse B, Veien til førerkortet for personbil 2018.

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. I forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 gjøres følgende endringer: Hjemmelsangivelse skal lyde: Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis tilegnet seg en unik trafikkfaglig kompetanse. Dette studiet tar sikte på å bygge videre

Detaljer

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere 2 Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere Bakgrunn I mai 1999 satte bransje, brukere og myndigheter seg sammen i Stjørdal og la grunnlaget for arbeidet med å utvikle verdens

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Uttalelse - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

L06. Den gode matematikkundervisning. - hva er det? Hvordan bli en motiverende lærer? Intensjonene med den nye læreplanen

L06. Den gode matematikkundervisning. - hva er det? Hvordan bli en motiverende lærer? Intensjonene med den nye læreplanen Den gode matematikkundervisning Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? - hva er det? Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 1-May-06 1-May-06

Detaljer

Bakgrunn og målsetting for en MC-strategi

Bakgrunn og målsetting for en MC-strategi Bakgrunn og målsetting for en MC-strategi Gjennom Nasjonal transportplan ble Statens vegvesen gitt i oppdrag å utvikle en nasjonal MC-strategi, i samarbeid med NMCU Hensikten med strategien er å synliggjøre

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3.

INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3. Langtidsplan Vedtatt første gang på årsmøtet i 1989 Revidert årsmøtet i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996 Fullstendig omarbeidet utgave vedtatt på årsmøtet i 1997 Revidert i 1998, 1999, 2000, 2001,

Detaljer

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. NKI-seminar 10.september 2009 Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. Læreplanen Jeg er forpliktet til å si

Detaljer

Føringar for gjennomføring av sikkerheitskurs på bane klasse B

Føringar for gjennomføring av sikkerheitskurs på bane klasse B Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (1) Postboks 144, Manglerud, 0612 OSLO Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Per Gunnar Veltun /

Detaljer

Vedlegg - Høringsoppsummering

Vedlegg - Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg - Høringsoppsummering Høringsoppsummering av endringsforskrift til forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og endringsforskrift til forskrift

Detaljer

Hvordan jobber NMCU med trafikksikkerhet? MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Hvordan jobber NMCU med trafikksikkerhet? MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Hvordan jobber NMCU med trafikksikkerhet? MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Det finnes omlag 176.000 registrerte motorsykler og 178.000 registrerte

Detaljer

Ny føreropplæring 2005

Ny føreropplæring 2005 Håndbok 260 Veiledning Håndbok 260 Ny føreropplæring 2005 Ny føreropplæring 2005 Faglig grunnlag for forskrifts- og læreplanrevisjonen 12.04 Forord Føreropplæringen i Norge er regulert i forskrift om trafikkopplæring

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse AM146 HÅNDBOK V852 (13.DESEMBER 2016)

Læreplan for førerkortklasse AM146 HÅNDBOK V852 (13.DESEMBER 2016) 2016 Læreplan for førerkortklasse AM146 HÅNDBOK V852 (13.DESEMBER 2016) Innhold Kapittel 1 hentes fra håndbok V851 (Læreplan førerkortklasse B, B kode 96 og BE)... 3 Kapittel 2 Opplæringen i klasse AM146...

Detaljer

Statens vegvesen. Høring Forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Statens vegvesen. Høring Forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Likelydende brev Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Victoria Christine Tvenge / 16/26575-3 02.05.2016 22073471 Høring Forslag

Detaljer

Morten Fransrud & Stig Arne Graven

Morten Fransrud & Stig Arne Graven Morten Fransrud & Stig Arne Graven 26.11.2009 1 Mål: Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å gjennomføre sikkerhetskurs på bane med godt utbytte og høy elevaktivitet.

Detaljer