SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME"

Transkript

1 SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: FD 9109

2

3 Innhold 1 Dette bør leses straks...no Viktig informasjon...no Korrekt bruk...no Juridiske bestemmelser og direktiver...no Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte....no-2 2 Formålet med varmepumpen...no Bruksområde...NO Virkemåte...NO-3 Norsk 3 Grunnenhet...NO-3 4 Tilbehør...NO Brinefordeler...NO Fjernkontroll...NO Bygningens styringssystem...no Måler for termisk energi WMZ...NO-4 5 Transport...NO-4 6 Installasjon...NO Generelle anvisninger...no Lydutslipp...NO-5 7 Montering...NO Generelt...NO Tilkobling til oppvarming...no Tilkobling til varmekildesystem...no Temperaturføler...NO Elektrisk tilkobling...no-7 8 Oppstart...NO Generelle anvisninger...no Forberedelser...NO Fremgangsmåte under oppstart...no-7 9 Rengjøring og vedlikehold...no Vedlikehold...NO Rengjøring av oppvarmingsdelen...no Rengjøre varmekildesystemet...no-8 10 Feil og feilsøking...no-8 11 Driftsstans /avfallshåndtering...no-8 12 Enhetsinformasjon...NO-9... A-I NO-1

4 Norsk 1 Dette bør leses straks 1.1 Viktig informasjon Ved bruk og vedlikehold av varmepumper skal lovbestemmelsene i landet pumpen brukes i, overholdes. Opplært personell skal med jevne mellomrom, avhengig av hvor mye kjølemiddel som er fylt på, kontrollere at varmepumpen er tett. Ved ekstern aktivering av varmepumpen/sirkulasjonspumpene brukes en ekstra gjennomstrømningsbryter. Denne bryteren forhindrer at kompressoren kobles inn dersom det ikke eksisterer volumstrøm. Varmepumpen er ikke festet til trepallen. Varmepumpen kan kun tippes med en helling på maksimalt 45 (i hver retning). Varmepumpen skal ikke løftes opp etter boringene i dekslene! Varmepumpesystemet for oppvarming skal skylles før det kobles til. Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. Brine-væsken skal minst bestå av 25 prosent frostbeskyttelse på monoetylenglykol- eller propylenglykolbasis og skal blandes før den fylles på. Varmepumpen skal startes opp som beskrevet i monterings- og bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Arbeid på varmepumpen skal kun utføres av autoriserte og sakkyndige serviceteknikere. Før varmepumpen åpnes, skal alle strømkretser kobles fra strømtilførselen. 1.2 Korrekt bruk Denne varmepumpen skal kun brukes på bruksområder som er godkjent av produsenten. Andre former for bruk eller bruk som går ut over dette, er ukorrekt bruk. Hertil hører også at den tilhørende produktdokumentasjonen følges. Det er forbudt å foreta endringer på eller bygge om varmepumpen. 1.3 Juridiske bestemmelser og direktiver Denne varmepumpen er iht. artikkel 1, avsnitt 2 k) i rådsdirektivet 2006/42/EF (maskindirektivet) godkjent til bruk i boliger, og underligger dermed kravene i rådsdirektivet 2006/95/EF (lavspenningsdirektivet). Varmepumpen er derfor også egnet til bruk av privatpersoner til oppvarming av butikker, kontorer og lignende arbeidsmiljøer, og dessuten i landbruket og hotellnæringen, ved pensjonater og lignende eller andre boinnretninger. Varmepumpen samsvarer med alle relevante DIN-/VDE-forskrifter og EF-direktiver. Disse fremgår av CE-samsvarserklæringen i vedlegget. Den elektriske tilkoblingen av varmepumpen skal utføres i henhold til gjeldende VDE-, EN- og IEC-standarder. I tillegg skal tilkoblingsbetingelsene fra strømleverandøren overholdes. Varmepumpen skal installeres i varmekildesystemet og varmeanlegget i samsvar med relevante forskrifter. Personer, spesielt barn, som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som på grunn av manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til å bruke varmepumpen på en sikker måte, skal ikke bruke varmepumpen uten oppsyn eller instrukser fra en ansvarlig person. Hold øye med barn for å forsikre deg om at de ikke leker med varmepumpen. Ved bruk og vedlikehold av varmepumper skal lovbestemmelsene i landet pumpen brukes i, overholdes. Opplært personell skal med jevne mellomrom, avhengig av hvor mye kjølemiddel som er fylt på, kontrollere at varmepumpen er tett. 1.4 Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte. Når du bruker denne varmepumpen, bidrar du til å verne om miljøet. For at driften skal være effektiv er det viktig å foreta en nøyaktig dimensjonering av varmeanlegget og varmekilden. Hold spesielt godt øye med varmtvannsturtemperaturen, som skal holdes så lav som mulig. Derfor bør alle tilkoblede energiforbrukere være egnet for lave turtemperaturer. Økes oppvarmingsvanntemperaturen med 1 K, stiger energiforbruket med cirka 2,5 prosent. Oppvarming ved lav temperatur og turtemperaturer mellom 30 C og 50 C egner seg godt for en energibesparende drift. NO-2

5 2 2.1 Formålet med varmepumpen Bruksområde 2.2 Norsk Brine-til-vann-varmepumpen er kun konstruert for oppvarming av oppvarmingsvann. Den kan brukes i eksisterende eller nye varmeanlegg. Brine brukes som varmeoverføringsmiddel i varmekildesystemet. Jordsonder, jordkollektorer eller lignende anlegg kan brukes som varmekilde. Virkemåte Grunnen lagrer varme som tilføres fra sol, vind og regn. Denne jordvarmen samles opp av brine-væsken i jordkollektoren, jordsonden eller lignende når temperaturen er lav. En sirkulasjonspumpe transporterer deretter den oppvarmede brine-væsken inn i fordamperen i varmepumpen. Der blir denne varmen avgitt til et kjølemedium i kjølekretsen. Samtidig avkjøles brine-væsken igjen, slik at varmeenergi igjen kan samles opp i brinekretsen. Kjølemediet suges inn av elektrisk drevne kompressorer, komprimeres og «pumpes» opp til et høyere temperaturnivå. Under denne prosessen går ikke den elektriske driveffekten tapt, men tilføres i størst mulig grad kjølemediet. Deretter havner kjølemediet i kondensatoren og overfører her igjen sin varmeenergi til oppvarmingsvannet. Avhengig av driftspunktet varmes dermed oppvarmingsvannet opp til opptil 58 C. 3 Grunnenhet Grunnenheten består av en tilkoblingsklar varmepumpe for innendørs installasjon med metallkabinett, koblingsboks og integrert regulering. Kjølekretsen er "hermetisk lukket" og inneholder det florerte kjølemediet R407C som er registrert i Kyoto-protokollen, og har et GWP-tall på Det er KFK-fritt, bryter ikke ned ozonlaget og er ikke antennelig. På kretskortet finnes alle komponentene som er nødvendig for driften av varmepumpen. En sensor for temperaturen ved ytterveggen med festemateriell og en smussfanger følger med varmepumpen. Spenningsmatingen for belastnings- og styrestrømmen må legges på stedet. 1) Kondensator 2) Kretskort 3) Fordamper 4) Kompressor Tilbehør Brinefordeler Brinefordeleren kombinerer kollektorsløyfene fra varmekildesystemet i én hovedledning, som kobles til varmepumpen. Ved hjelp av de integrerte kuleventilene kan de enkelte brinekretsene sperres for avlufting. Strømledningen til brinepumpen som skal installeres i bygningen, kobles til på kretskortet. Det skal om nødvendig monteres en motorbeskyttelse for denne. Kollektoren med brinefordeler skal stilles til rådighet av kunden. NO-3

6 Norsk 4.2 Fjernkontroll Som spesialtilbehør fås en fjernkontroll. Betjeningen og menyføringen er identisk med den i varmepumpestyringen. Stasjonen kobles til med en sekskjernet telefonkabel (spesialtilbehør) med modulkontakter. MERKNAD! k d! For oppvarmingsregulatorer med avtakbart kontrollpanel (se ) kan dette brukes direkte som fjernkontroll. 4.3 Bygningens styringssystem Varmepumpestyringen kan kobles til et nettverk i bygningens styringssystem ved å utvide de respektive grensesnittkortene. Se monteringsanvisningene for grensesnittkortet for den nøyaktige tilkoblingen og parametreringen av grensesnittet. Følgende nettverksforbindelser kreves for varmepumpelederen: Modbus EIB, KNX Ethernet Hydraulisk og elektrisk integrasjon av måleren for termisk energi For å registrere data trenger måleren for termisk energi to måleinnretninger. Målerør for måling av gjennomstrømning Røret skal monteres i varmepumpeturen (legg merke til gjennomstrømningsretningen). En temperatursensor (kopperrør med varmehylse) Temperatursensoren skal monteres i varmepumpereturen. Begge målerørene bør installeres så nær varmepumpen i generatorkretsen som mulig. Avstand til pumper, ventiler og andre komponenter bør unngås, siden oppvirvling kan føre til feilaktige målinger av den termiske energien (det anbefales en beroligende strekning på 50 cm). Ved ekstern aktivering av varmepumpen/sirkulasjonspumpene brukes en ekstra gjennomstrømningsbryter. Denne bryteren forhindrer at kompressoren kobles inn dersom det ikke eksisterer volumstrøm. 4.4 Måler for termisk energi WMZ Generell beskrivelse Måleren for termisk energi (WMZ 25/32) brukes til å registrere avgitt termisk energi. Den fås som tilbehør. Den monterte ekstra varmeveksleren brukes til å registrere den termiske energien fra to målere for termisk energi. Følere i turen og returen i oppvarmingsvannledningen og en elektronisk modul registrerer de målte verdiene og overfører et signal til varmepumpestyringen. Den oppsummerer den termiske energien i kwh avhengig av varmepumpens aktuelle driftsmodus (oppvarming/varmtvann/svømmebasseng). Den termiske energien vises deretter på menyene driftsdata og logg. 5 Transport En truck egner seg til transport på ulendt underlag. Hvis varmepumpen må transporteres på ulendt underlag eller i trapper, kan det brukes bæreremmer. Disse kan legges inn under trepallen. Varmepumpen er ikke festet til trepallen. MERKNAD!! Måleren for termisk energi oppfyller kvalitetskravene fra det tyske initiativet for fremming av effektive varmepumper. Den omfattes ikke av kalibreringsplikten og kan derfor ikke brukes til å beregne oppvarmingskostnader! Varmepumpen kan kun tippes med en helling på maksimalt 45 (i hver retning). For å løfte varmepumpen uten pall skal boringene på siden av rammen brukes. Dekslene på siden skal i så fall fjernes. Et vanlig rør kan brukes som bærehjelp. Varmepumpen skal ikke løftes opp etter boringene i dekslene! NO-4

7 6 Installasjon 6.1 Generelle anvisninger Varmepumpen skal alltid installeres innendørs i tørre rom på en plan, glatt og vannrett flate. Dessuten skal rammen rundt ligge tett inntil gulvet for å sikre tilstrekkelig lyddemping. Er ikke dette mulig, kan det bli nødvendig med ekstra, lydisolerende tiltak. Varmepumpen skal installeres slik at serviceteknikere lett kan komme til. Dette er garantert når en avstand på cirka 1 m foran og ved siden av varmepumpen overholdes. Vær oppmerksom på følgende når anlegget fylles: ubehandlet påfyllings- og tilleggsvann må være av drikkevannkvalitet (fargeløst, klart, uten avleiringer) Påfyllings- og tilleggsvannet skal filtreres på forhånd (maskevidde maks. 5 µm). Steindannelse i vannvarmsystemer kan ikke unngås helt, men holder seg på et forsvarlig lavt nivå ved anlegg med turtemperaturer på under 60 C. Ved middels- og høytemperaturvarmepumper kan også temperaturer på over 60 C nås. Derfor bør følgende veiledende verdier overholdes for påfyllingsog tilleggsvann iht. VDI 2035 side 1: Norsk Samlet varme effekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ eller mmol/l Samlet hardhet i dh opptil 200 2,0 11,2 200 til 600 1,5 8,4 > 600 < 0,02 < 0,11 Det må ikke oppstå frost eller temperaturer over 35 C. 6.2 Lydutslipp På grunn av den effektive lydisolasjonen er varmepumpen svært stillegående. For å forhindre at svingninger overføres til fundamentet, skal det legges en egnet, dempende gummimatte under varmepumpens grunnramme. For å forhindre overføring av støy til oppvarmingssystemet anbefales det å koble varmepumpen til oppvarmingssystemet med slangestykker. 7 Montering 7.1 Generelt Følgende tilkoblinger skal opprettes på varmepumpen: Tur og retur brineanlegg Tur/retur oppvarming Temperaturføler Strømtilførsel 7.2 Tilkobling til oppvarming Varmepumpesystemet for oppvarming skal skylles før det kobles til. Før varmepumpen kobles til oppvarmingsvannet, må varmeanlegget spyles for å fjerne eventuell forurensning, rester av tetningsmateriale og lignende. Samles det opp rester i kondensatoren, kan det oppstå totalsvikt i varmepumpen. Når installasjonen til oppvarmingen er utført, skal varmeanlegget fylles, avluftes og trykktestes. Følere som er koblet til eller lagt løst inn i koblingsboksen, som vist i prinsippskjemaet, skal monteres og isoleres. Minste strømningshastighet Minste strømningshastighet gjennom varmepumpen skal sikres i alle driftstilstandene til oppvarmingssystemet. Dette kan for eksempel gjøres ved å installere en dobbel fordeler uten differansetrykk eller en overstrømningsventil. Les mer om hvordan overstrømningsventilen stilles inn, i kapitlet Oppstart. MERKNAD! k d! Det anbefales å bruke en overstrømningsventil bare for flatevarme og en maks. strømningshastighet på 1,3 m³/h. Følges ikke dette, kan det oppstå feil på anlegget. Frostbeskyttelse ved installasjon på frostutsatte steder Hvis regulering og varmesirkulasjonspumpe er klare til drift, arbeider også reguleringens frostbeskyttelsesfunksjon. Tas varmepumpen ut av drift eller ved strømsvikt, skal anlegget dreneres. I varmepumpesystemer der strømsvikt ikke kan registreres (hytter), skal varmekretsen drives med en egnet frostbeskyttelse. 7.3 Tilkobling til varmekildesystem Følgende fremgangsmåte skal følges under tilkoblingen: Koble brineledningen til varmepumpens tur og retur. Følg det hydrauliske prinsippskjemaet. Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. I tillegg skal det installeres en mikroluftbobleutskiller i varmekildesystemet. Brine-væsken skal produseres før anlegget fylles. Brinekonsentrasjonen skal utgjøre minst 25 prosent. Dette gir en frostsikker drift ned til -14 C. Det skal kun brukes frostvæske med monoetylenglykol- eller propylenglykolbasis. Varmekildesystemet skal avluftes og kontrolleres for lekkasjer. NO-5

8 Norsk Brine-væsken skal minst bestå av 25 prosent frostbeskyttelse på monoetylenglykol- eller propylenglykolbasis og skal blandes før den fylles på. 7.4 Temperaturføler Følgende temperaturfølere er allerede montert eller må monteres i tillegg: Utetemperatur (R1) følger med Returtemperatur (R2) montert Turtemperatur (R9 ) montert Turtemperatur primærkrets (R6) montert Følerkarakteristikker Montering av føleren for utetemperatur Temperaturføleren skal plasseres slik at all påvirkning av vær og vind registreres, og måleverdien ikke blir feilaktig. Monteres på ytterveggen til et oppvarmet oppholdsrom og helst mot nord eller nordvest Monteres ikke «beskyttet» (f.eks. i en murnisje eller under balkongen) Skal ikke plasseres i nærheten av vinduer, dører, ventilasjonsåpninger, utebelysning eller varmepumper Skal ikke utsettes for direkte solstråling, verken sommer eller vinter Følerledning: Lengde maks. 40 m; kjernediameter min. 0,75 mm²; kabelens utvendige diameter 4 8 mm. Temperatur i C Standard-NTC-2 i k 14,6 11,4 8,9 7,1 5,6 4,5 3,7 NTC-10 i k 67,7 53,4 42,3 33,9 27,3 22,1 18, ,9 2,4 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 14,9 12,1 10,0 8,4 7,0 5,9 5,0 4,2 3,6 3,1 Temperaturfølerne som må kobles til varmepumpelederen Fig. 7.1, skal samsvare med den viste følerkarakteristikken. Det eneste unntaket er føleren for utetemperatur, som følger med varmepumpen (se Fig. 7.2) Montere rørføleren Det er nødvendig å montere en rørføler hvis denne følger med varmepumpen, men ikke er installert. Rørføleren kan monteres i varmehylsen til kompaktmanifolden. Montering som rørføler Oppvarmingsrøret skal rengjøres for lakk, rust og glødeskall Den rengjorte overflaten skal påføres varmelederpasta (i et tynt lag) Fest føleren med slangeklemme (trekk godt til, løse følere medfører feilfunksjoner), og isoler den termisk Fig. 7.1:Følerkarakteristikk NTC-10 Fig. 7.2:Følerkarakteristikk standard-ntc-2 iht. DIN føler for utetemperatur Manifoldsystem for varmtvann Den kompakte manifolden KPV og den doble manifolden uten differansetrykk fungerer som et grensesnitt mellom varmepumpen, oppvarmingsmanifoldsystemet, buffertanken og eventuelt også varmtvannssylinderen. Her brukes et kompakt system istedenfor mange enkeltkomponenter, for å forenkle installasjonen. Nærmere informasjon finner du i de tilhørende monteringsanvisningene. Kompaktmanifold Returføleren kan fortsatt være montert i varmepumpen eller plasseres i varmehylsen. Det fortsatt eksisterende hulrommet mellom føleren og varmehylsen skal fylles helt med varmelederpasta. Dobbel manifold uten differansetrykk Returføleren skal være montert i varmehylsen på den doble manifolden uten differansetrykk, slik at den gjennomstrømmes av varmekretspumpene i generator- og forbrukerkretsene. NO-6

9 7.5 Elektrisk tilkobling Generelt Under oppstarten skal nasjonale forskrifter og gjeldende VDEsikkerhetsbestemmelser, spesielt VDE 0100 og de tekniske tilkoblingsbetingelsene fra strømleverandørene og nettoperatørene, følges! For å sikre frostbeskyttelsesfunksjonen skal varmepumpestyringen ikke kobles fra strømforsyningen, og vannsirkulasjonen over varmepumpen skal opprettholdes. Utgangsreleenes vekslingskontakter er undertrykte. Derfor måles en spenning som ligger langt under nettspenningen, avhengig av den innvendige motstanden i et måleinstrument, også når kontaktene ikke er lukket. Det føres lavspenning i reguleringsklemmene N1-J1 bis N1-J11; N1-J24 og rekkeklemmen X2; X3. Hvis det på grunn av en kablingsfeil føres nettspenning i disse klemmene, ødelegges varmepumpestyringen Elektrisk tilkoblingsarbeid 1) Strømledningen (med tre ledere) for varmepumpens effektdel føres fra varmepumpens strømmåler via leverandørsperrekontaktoren (om nødvendig) og inn i varmepumpen (les mer om nettspenningen i varmepumpens bruksanvisning). Tilkobling av hovedkabelen på kretskortet til varmepumpene i klemmene X6: L/N/PE. Det er planlagt en flerpolet frakobling med minst 3 mm kontaktåpningsavstand for varmepumpen (f.eks. leverandørsperrekontaktor, effektrelé) samt en allpolet sikringsautomat med felles utløsning av alle ytterledere (utløserstrøm og karakteristikk iht. enhetsinformasjonen). 2) Strømledningen (med tre ledere) for varmepumpelederen (varmeregulering N1) settes inn i varmepumpen. Tilkobling av styreledningen på kretskortet til varmepumpen i klemmene X1: L/N/PE. Strømledningen (L/N/PE AC 230V, 50Hz) til varmepumpelederen skal tilføres konstant spenning og skal derfor kobles av før leverandørblokkontaktoren eller kobles til husholdningsstrømnettet. I motsatt fall vil viktige beskyttelsesfunksjoner være ute av drift under leverandørblokken. 3) Leverandørblokkontaktoren (K22) med hovedkontakter og hjelpekontakt skal dimensjoneres iht. varmepumpens effekt og stilles til disposisjon på bygningen. Lukkekontakten på leverandørblokkontaktoren slipes fra rekkeklemme G/24 V AC til kontaktklemme J5/ID3. FOR- SIKTIG! Lavspenning! 4) Kontaktoren (K20) for varmekolben (E10) skal dimensjoneres for monoenergetiske systemer (2.WE) i henhold til varmeovnseffekten og stilles til disposisjon på bygningen. Aktiveringen (230VAC) utføres i varmepumpestyringen via klemmene N og N1-J13/NO4. 5) Kontaktoren (K21) for flensvarmeren (E9) i varmtvannssylinderen skal dimensjoneres i henhold til varmeovnseffekten og stilles til disposisjon på bygningen. Aktiveringen (230 V AC) utføres i varmepumpestyringen via klemmene N og N1- J16/NO 10. 6) Kontaktorene i punkt 3, 4, 5 installeres i strømfordelingssystemet. Hovedkablene til varmeovnen skal dimensjoneres og sikres iht. DIN VDE ) Alle installerte ledninger skal legges permanent og fast. 8) Varmesirkulasjonspumpen (M13) kobles til i klemmene N og N1-J13/NO 5. 9) Varmesirkulasjonspumpen (M18) kobles til i klemmene N og N1-J13/NO 6. 10) Brine- eller brønnpumpen kobles til i klemmene N og N1- J13/NO 3. 11) Returføleren (R2) er integrert i varmepumpen for innvendig montering. Tilkoblingen til WPM skjer også i klemmene: GND og N1-J2/ B2. 12) Uteføleren (R1) kobles til i klemmene GND og N1-J2/B1. 13) Varmtvannsføleren (R3) kobles til i klemmene GND og N1- J2/B3 i varmtvannstanken. 8 Oppstart 8.1 Generelle anvisninger For å sikre en korrekt oppstart bør den gjennomføres av en servicetekniker som er autorisert av produsenten. Under bestemte forutsetninger forlenger dette garantiens varighet (se Garantiytelser). 8.2 Forberedelser Før oppstart skal følgende punkter sjekkes: Alle tilkoblinger til varmepumpen skal være montert som beskrevet i kapittel 7. Varmekildesystemet og varmekretsen skal være fylt og kontrollert. Smussfangeren skal være montert i varmepumpens brineinntak. Alle ventiler i brine- og varmekretsen som kan forhindre at gjennomstrømningen er korrekt, skal være åpnet. Varmepumpestyringen skal være tilpasset i henhold til bruksanvisningen for varmeanlegget. 8.3 Fremgangsmåte under oppstart Varmepumpen startes via varmepumpestyringen. Varmepumpen skal startes opp som beskrevet i monterings- og bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Hvis minste flowhastigheten sikres ved hjelp av en overstrømningsventil, skal den tilpasses varmeanlegget. Feil innstilling kan føre til ulike feil og økt strømforbruk. For at overstrømningsventilen skal bli riktig innstilt, anbefaler vi følgende fremgangsmåte: Lukk alle varmekretser som også i drift kan være lukket avhengig av bruken, slik at den minst heldige driftsstatusen til vanngjennomstrømningen foreligger. Dette er som regel varmekretsene i rom på sør- og vestsiden. Minst én varmekrets skal holdes åpen (f.eks. baderom). Overstrømningsventilen skal åpnes så mye at det resulterer i en maksimal temperaturspredning mellom varmeturen og -returen ved den aktuelle varmekildetemperaturen, som fremgår av tabellen nedenfor. Temperaturspredningen skal måles så nært varmepumpen som mulig. I monoenergiske anlegg skal varmeelementet deaktiveres under oppstarten. Norsk NO-7

10 Norsk Varmekilde temperatur fra til maks. temperaturspredning mellom varmetur og -retur -5 C 0 C 10 K 1 C 5 C 11 K 6 C 9 C 12 K 10 C 14 C 13 K 15 C 20 C 14 K 21 C 25 C 15 K 9.3 Rengjøre varmekildesystemet Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. Én dag etter oppstarten bør filtersilen til smussfangeren rengjøres. Øvrige kontroller fastsettes avhengig av forurensningsgrad. Kan det ikke registreres forurensning, kan silen til smussfangeren demonteres for å redusere trykkfallet. 9 Rengjøring og vedlikehold 9.1 Vedlikehold For å unngå driftsfeil på grunn av smussavleiringer i varmevekslerne må du sørge for at smuss ikke trenger inn i varmekildesystemet og varmeanlegget. Skulle det likevel oppstå driftsfeil på grunn av forurensning, kan anlegget rengjøres som beskrevet nedenfor. 9.2 Rengjøring av oppvarmingsdelen Oksygen kan føre til oksidering (rust) i varmtvannskretsen, spesielt ved bruk av stålkomponenter. Oksygenet trenger inn i oppvarmingssystemet gjennom ventiler, sirkulasjonspumper eller plastrør. Derfor bør det spesielt for rør i gulvvarme sørges for en diffusjonsfri installasjon. MERKNAD! k d! For å unngå avleiringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det å bruke et egnet korrosjonsbeskyttelsessystem. Også rester av smøreolje og tetningsmidler kan forurense oppvarmingsvannet. Er forurensningen så sterk at kondensatorens effekt forringes i varmepumpen, må en installatør rengjøre anlegget. Iht. dagens teknologiske nivå foreslår vi rengjøring med en femprosents fosforsyre eller, hvis anlegget må rengjøres oftere, med en femprosents maursyre. I begge tilfeller bør rengjøringsvæsken ha romtemperatur. Det anbefales å spyle gjennom varmeveksleren mot den vanlige strømretningen. For å forhindre at syreholdig rengjøringsmiddel trenger inn i varmeanleggets kretsløp, anbefales det å koble spyleren direkte til kondensatorens tur og retur. Deretter må det etterspyles grundig med et egnet nøytraliserende middel for å forhindre skader som følge av eventuelle rester av rengjøringsmidler, som blir igjen i systemet. Syrene skal brukes varsomt, og gjeldende HMS-forskrifter skal følges. Konsulter produsenten av rengjøringsmiddelet hvis du er i tvil! 10 Feil og feilsøking Varmepumpen er et kvalitetsprodukt og skal virke feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå en feil, blir denne vist i displayet på varmepumpestyringen. Les mer om dette på siden om feil og feilsøking i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Hvis selve feilen ikke kan utbedres, bør du kontakte den ansvarlige kundeservicen. Arbeid på varmepumpen skal kun utføres av autoriserte og sakkyndige serviceteknikere. Før varmepumpen åpnes, skal alle strømkretser kobles fra strømtilførselen. 11 Driftsstans / avfallshåndtering Før varmepumpen demonteres, skal maskinen kobles fra strømtilførselen og sikres. Miljømessige krav i tilknytning til gjenvinning, gjenbruk og avfallshåndtering av driftsmidler og komponenter i henhold til gjeldende standarder, skal overholdes. I den forbindelse er det spesielt viktig å avfallshåndtere kjølemediet og kjøleoljen korrekt. NO-8

11 12 Enhetsinformasjon 1 Modell- og bestillingskode SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME 2 Konstruksjon 2.1 Beskyttelsesgrad iht. EN IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP Installasjonssted Innendørs Innendørs Innendørs Innendørs Innendørs 3 Ytelsesdata 3.1 Driftstemperaturgrenser: Oppvarmingsvanntur C inntil 58 inntil 58 inntil 58 inntil 58 inntil 58 Brine (varmekilde) C -5 til til til til til +25 Frostvæske Monoetylenglykol Monoetylenglykol Monoetylenglykol Monoetylenglykol Monoetylenglykol Minimal brinekonsentrasjon (-13 C frysepunkt) 25% 25% 25% 25% 25% 3.2 Temperaturspredning oppvarmingsvannved B0 / W35 K 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3.3 Varmeeffekt/virkningsgrad ved B0 / W35 1 kw / --- 4,9 / 3,8 6,3 / 4,0 8,9 / 4,0 11,0 / 4,1 15,6 / 4,1 ved B0 / W45 1 kw / --- 4,6 / 2,7 5,7 / 2,9 8,7 / 3,1 10,7 / 3,2 15,2 / 3,2 3.4 Lydnivå iht. DIN db(a) Strømningshastighet for oppvarmingsvann 0,85 / ,1 / ,5 / ,9 / ,7 / ved intern trykkdifferensial m³/h / Pa 3.6 Brinestrømning ved intern trykkdifferensial (varmekilde) m³/h / Pa 1,2 / ,7 / ,0 / ,5 / ,6 / Kjølemedium; total volumvekt modell / kg R407C / 1,2 R407C / 1,4 R407C / 1,7 R407C / 1,9 R407C / 2,2 3.8 Smøreolje; total påfyllingsmengde modell/liter 4 Dimensjoner, tilkoblinger og vekt 4.1 Enhetsmål uten tilkoblinger 2 h x b x l mm 4.2 Enhetstilkoblinger for varme tommer 4.3 Enhetstilkoblinger for varmekilde tommer Polyolester (POE) / 1, G 1¼" utvendig G 1¼" utvendig Polyolester (POE) / 1, G 1¼" utvendig G 1¼" utvendig Polyolester (POE) / 1, G 1¼" utvendig G 1¼" utvendig Polyolester (POE) / 1, G 1¼" utvendig G 1¼" utvendig Polyolester (POE) / 1, Vekten på transportenheten(e) inkl. emballasje kg Elektrisk tilkobling G 1¼" utvendig G 1¼" utvendig 5.1 Nominell spenning; sikring V / A 230 / / / / / Nominelt effektforbruk 1 B0 W35 kw 1,30 1,58 2,22 2,69 3, Startstrøm m. mykstarter A Nominell strøm B0 W35 / cos A / --- 7,1 / 0,8 8,6 / 0,8 12,1 / 0,8 14,6 / 0,8 20,8 / 0,8 6 Samsvarer med EUs sikkerhetsbestemmelser 3 7 Andre modellegenskaper 7.1 Vannet er beskyttet mot frost inne i varmepumpen nei nei nei nei nei 7.2 Ytelsesnivåer Regulering internt/eksternt internt internt internt internt internt 7.4 Maks. driftsovertrykk (varmekilde/varmereduksjon) bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Norsk 1. Disse opplysningene karakteriserer systemets størrelse og yteevne iht. EN (5K for A7). Når det gjelder økonomiske og energiske betraktninger, bør det tas hensyn til bivalenspunktet og reguleringen. Disse verdiene nås kun med rene varmeoverførere. Informasjon om vedlikehold, oppstart og drift fremgår av de respektive kapitlene i monteringsog bruksanvisningen. Her betyr f.eks. B10/W55: Utendørslufttemperatur 10 C og oppvarmingsvannets turtemperatur 55 C. 2. Sørg for at det er stor plass til rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold. 3. Se EF-samsvarserklæringen 4. Varmesirkulasjonspumpen og varmepumpereguleringen skal alltid være klare til drift. NO-9

12 Norsk NO-10

13 1 Målskisser... A-II 1.1 Målskisse...A-II 2 Diagrammer... A-III 2.1 Karakteristikker SI 5ME...A-III 2.2 Karakteristikker SI 7ME...A-IV 2.3 Karakteristikker SI 9ME...A-V 2.4 Karakteristikker SI 11ME...A-VI 2.5 Karakteristikker SI 14ME...A-VII 3 Strømløpsskjemaer... A-VIII 3.1 Styring...A-VIII 3.2 Last...A-IX 3.3 Klemmekoblingsskjema...A-X 3.4 Forklaring...A-XI 4 Hydraulikkskjema... A-XII 4.1 Enverdig varmepumpeanlegg med tre varmekretser og varmvannsberedning...a-xii 4.2 Bivalent anlegg med to varmekretser og varmtvannsberedning...a-xiii 4.3 Forklaring... A-XIV 5 Samsvarserklæring...A-XV A-I

14 1 1 Målskisser 1.1 Målskisse A-II

15 2.1 2 Diagrammer 2.1 Karakteristikker SI 5ME A-III

16 Karakteristikker SI 7ME A-IV

17 Karakteristikker SI 9ME A-V

18 Karakteristikker SI 11ME A-VI

19 Karakteristikker SI 14ME A-VII

20 A-VIII 3 3 Strømløpsskjemaer 3.1 Styring

21 Last A-IX

22 A-X Klemmekoblingsskjema

23 Forklaring A1 A2 A3 Kabelmellomstykke må legges inn når det ikke finnes noen leverandørblokkontaktor. Kabelmellomstykke, må fjernes ved bruk av en ekstra sperrekontaktor Kabelmellomstykke, skal fjernes ved bruk av en motorbeskyttelse for primærpumpen. B2* Lavtrykkspressostat brine B3* Termostat varmtvann B4* Termostat svømmebassengvann C1 Driftskondensator kompressor E9* Elektrisk flensvarmer varmtvann E10* 2. varmegenerator funksjon via regulering valgfri F2 Sikring for innstikksklemmer J12; J13 5x20 / 4,0AT F3 Sikring for innstikksklemmer J14 J18 5x20 / 4,0AT F4 Pressostat høytrykk F5 Pressostat lavtrykk F10.1* Gjennomstrømningsbryter primærkrets F10.2* Gjennomstrømningsbryter sekundærkrets F12 Feilsignalkontakt N7 J1...J18 Klemmekontakt til N1 H5* Lampe, fjernstyrt feilindikator J1 Strømforsyning J2-3 Analoge innganger J4 Analoge utganger J5 Digitale innganger J6 Analoge utganger J7-8 Digitale innganger J9 Ledig J10 Kontrollpanel J11 Ledig J12-J18 230V AC-utganger J24 Strømforsyning for komponenter K11* Elektro. relé for fjernstyrt feilindikator K12* Elektro. relé for sirkulasjonspumpe svømmebasseng K20* Kontaktor ekstra varmegenerator E10 K21* Flensvarmer varmtvann E9 K22* Leverandørblokkontaktor K23* SPR-hjelperelé K25 Startrelé for N7 M1 Kompressor M11* Primærpumpe M13* Varmesirkulasjonspumpe M15* Varmesirkulasjonspumpe 2./3. varmekrets M16* Sirkulasjonshjelpepumpe M18* Varmtvannsberederpumpe M19* Sirkulasjonspumpe svømmebasseng M21* Blander hovedkrets eller varmekrets 3 M22* Blander varmekrets 2 N1 Varmepumpestyring N7 Mykstartstyring N11* Relémodul N14 Kontrollpanel N17* pcoe-modul N20* Måler for termisk energi R1* Uteføler R2 Returføler R3* Varmtvannsføler R5* Føler for ekstra varmekrets R6 Turføler primærkrets R7 Kodemotstand 40k2 R9 Turføler T1 Sikkerhetskilletransformator 230/24V AC-28VA X1 Rekkeklemme kraftforsyning last X2 Rekkeklemme spenning = 230V AC X3 Rekkeklemme lavspenning < 25V AC X4 Rekkeklemme kompressor Forkortelser: * Komponentene skal stilles til rådighet eksternt Kobles til på stedet ved behov Tilkoblet og klar til bruk A-XI

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 SIH 40TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller...

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller... Innhold Innhold Hvorfor varmepumpe?...7 Ordliste...7 Litteraturkilder...9 Tegn...9 Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10 Omregningstabeller...10 1 Velge og dimensjonere varmepumper...11 1.1 Dimensjonere

Detaljer

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Bruksanvisning Norsk WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R for brukeren Varmepumpeleder for lav-, middels- og høytemperaturvarmepumper for oppvarming og avkjøling Bestell-Nr. / Order no. /

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

for væske/vann varmepumper Professionell

for væske/vann varmepumper Professionell Bruksanvisning NO Passive kjølepakker for væske/vann varmepumper Professionell WTK 1 WTK 2 WTK 3 WTK 4 WTK 5 WTK 6 ed forbehold om tekniske endringer. 83018500bNO Oversettelse av original bruksanvisning

Detaljer

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap RGE 4000 Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer