LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: FD 9210

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210"

Transkript

1 Monterings- og bruksanvisning NORSK Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: FD 9210

2

3 Innhold 1 Dette bør leses straks...no Viktig informasjon...no Korrekt bruk...no Juridiske bestemmelser og direktiver...no Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte....no-2 2 Formålet med varmepumpen...no Bruksområde...NO Virkemåte...NO-3 Norsk 3 Leveringsomfang...NO Grunnenhet...NO Koblingsboks...NO Varmepumpestyring...NO-4 4 Transport...NO-4 5 Installasjon...NO Generelt...NO Kondensledning...NO-4 6 Montering...NO Generelt...NO Lufttilkobling...NO Tilkobling til oppvarming...no Elektrisk tilkobling...no-6 7 Oppstart...NO Generelt...NO Forberedelser...NO Framgangsmåte...NO-6 8 Rengjøring og vedlikehold...no Vedlikehold...NO Rengjøring av oppvarmingsdelen...no Rengjøring luftdelen...no Vedlikehold...NO-8 9 Feil og feilsøking...no-8 10 Driftsstans og avfallshåndtering...no-8 11 Enhetsinformasjon...NO-9... A-I Målskisser...A-II Diagram...A-III Strømløpskjemaer... A-V Hydrauliske prinsippskjemaer... A-IX Samsvarserklæring... A-XII Vedlikeholdsarbeider... A-XIII FD 9210 NO-1

4 Norsk 1 Dette bør leses straks 1.1 Viktig informasjon Varmepumpen kan kun tippes med en helling på opptil 45 (i hver retning) under transport. Fjern transportsikringen før oppstart. Innsuging- og utblåsningsområdet skal ikke innsnevres eller tildekkes. Varmepumpen skal bare drives med de tilkoblede luftkanalene. Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Hvis kompressoren drives med feil rotasjonsretning kan dette skade den. Styreledningen er et funksjonspåkrevd tilbehør for luft-/ vannvarmepumper som er stilt opp ute. Nedleggingen må utføres adskilt fra hovedkabelen. Det er ikke tillatt å forlenge styreledningen på stedet. Sørg for at alle strømkretser er koblet fra strømtilførselen før du åpner varmepumpen. Arbeid på varmepumpen skal kun utføres av autorisert og sakkyndig servicepersonell. 1.2 Korrekt bruk Denne varmepumpen skal kun brukes på bruksområder som er godkjent av produsenten. Andre former for bruk eller bruk som går ut over dette, er ukorrekt bruk. Hertil hører også at tilhørende prosjekteringsdokumenter følges. Det er forbudt å foreta endringer på eller bygge om varmepumpen. 1.3 Juridiske bestemmelser og direktiver Denne varmepumpen er iht. artikkel 1, avsnitt 2 k) i rådsdirektivet 2006/42/EF (maskindirektivet) godkjent til bruk i boliger, og underligger dermed kravene i rådsdirektivet 2006/95/EF (lavspenningsdirektivet). Varmepumpen er derfor også egnet til bruk av privatpersoner til oppvarming av butikker, kontorer og lignende arbeidsmiljøer, og dessuten i landbruket og hotellnæringen, ved pensjonater og lignende eller andre boinnretninger. Varmepumpen er konstruert og produsert i samsvar med alle gjeldende EF-direktiver, DIN- og VDE-normer (se EF-samsvarserklæringen). Når varmepumpen kobles til strømforsyningen, skal aktuelle VDE-, EN- og IEC-standarder følges. Dessuten skal tilkoblingsbetingelsene til strømleverandøren følges. Når oppvarmingssystemet kobles til, skal relevante forskrifter følges. Personer, spesielt barn, som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som på grunn av manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til å bruke varmepumpen på en sikker måte, skal ikke bruke varmepumpen uten oppsyn eller instrukser fra en ansvarlig person. Hold øye med barn for å forsikre deg om at de ikke leker med varmepumpen. Ved bruk og vedlikehold av varmepumper skal lovbestemmelsene i landet pumpen brukes i, overholdes. Opplært personell skal med jevne mellomrom, avhengig av hvor mye kjølemiddel som er fylt på, kontrollere at varmepumpen er tett. Nærmere opplysninger finner du kapitlet Rengjøring og vedlikehold. 1.4 Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte. Når du kjøper denne varmepumpen, bidrar du til å verne om miljøet. Forutsetningen for en energibesparende drift er en korrekt dimensjonering av varmekilde- og oppvarmingssystemet. Det er spesielt viktig for effektiviteten til en varmepumpe at temperaturdifferansen mellom oppvarmingsvann og varmekilde holdes på et så lavt nivå som mulig. Derfor anbefales det på det sterkeste å dimensjonere varmekilden og oppvarmingssystemet så nøyaktig som mulig. En økt temperaturdifferanse på en kelvin (en C) øker strømforbruket med cirka 2,5 prosent. Sørg for at også spesialforbrukere, som f.eks. varmtvannstanker, tas med i beregningen under dimensjoneringen av oppvarmingssystemet, og dimensjoneres for lave temperaturer. Gulvvarme (flatevarme) egner seg optimalt til bruk med en varmepumpe på grunn av de lave turtemperaturene (30 C til 40 C). Under driften er det viktig at varmeveksleren ikke forurenses, fordi dette vil øke temperaturdifferansen og dermed forringe virkningsgraden. Når varmepumpestyringen er riktig innstilt, bidrar den også sterkt til en energibesparende håndtering. Du kan lese mer om dette i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. NO FD 9210

5 2 Formålet med varmepumpen 2.1 Bruksområde Luft-til-vann-varmepumpen er kun konstruert for oppvarming av varmtvann. Den kan brukes i eksisterende eller nye oppvarmingssystem. Varmepumpen egner seg for monoenergisk og bivalent drift ved utendørstemperaturer på ned til -25 C. I kontinuerlig drift skal varmtvannsreturen holdes på en temperatur over 18 C for å sikre at fordamperen avrimes som den skal. Varmepumpen er ikke konstruert for et økt varmeforbruk under byggtørking. I slike tilfeller må det økte varmeforbruket dekkes med spesielle apparater på stedet. For byggtørking om høsten og vinteren anbefales det å installere et ekstra elektrovarmeelement (fås som ekstrautstyr). 3 Leveringsomfang 3.1 Grunnenhet Varmepumpen inneholder de komponentene som er angitt nedenfor. Kjølekretsen inneholder det florerte kjølemediet R404A som er registrert i Kyoto-protokollen, og har et GWP-tall på Det er KFK-fritt, bryter ikke ned ozonlaget og er ikke antennelig. Norsk HENVISNING Varmepumpen egner seg ikke til bruk med frekvensomformer. 2.2 Virkemåte Luft fra omgivelsene suges inn av ventilatoren og føres gjennom fordamperen (varmeveksleren). Fordamperen avkjøler luften, det vil si trekker varmen ut av den. Den produserte varmen overføres til kjølemediet i fordamperen. Ved hjelp av den elektriske kompressoren, blir den produserte varmen "pumpet" opp på et høyere temperaturnivå ved hjelp av trykkøkning, og overført til varmtvannet via kondensatoren (varmeveksleren). Her brukes den elektriske energien til å øke varmen i omgivelsene til et høyere temperaturnivå. Siden energien som trekkes ut av utendørsluften, overføres til varmtvannet, betegnes denne varmepumpen som en luft-til-vann-varmepumpe. Luft-til-vann-varmepumpen består av hovedkomponentene fordamper, ventilator og ekspansjonsventil, samt den støyfattige kompressoren, kondenseringsmiddelet og den elektriske styringen. Ved lave temperaturer i omgivelsene legger luftfuktigheten seg som rim på fordamperen og forringer varmeoverføringen. Fordamperen avrimes av varmepumpen automatisk etter behov. Avhengig av vær- og vindforholdene kan det oppstå damprøyk ved luftutblåsningen. 1) Fordamper 2) Kondensator 3) Ventilator 4) Koblingsboks 5) Kompressor 1 6) Kompressor 2 7) Tørkefilter 8) Ekspansjonsventil 9) Kollektor FD 9210 NO-3

6 Norsk 3.2 Koblingsboks Koblingsboksen er inne i varmepumpen. Når det nederste frontdekslet tas av, og festeskruene på venstre side løsnes, kan koblingsboksen vippes utover. I koblingsboksen finner du tilkoblingsklemmer, effektreleet og mykstarteren. Koblingspluggen for styreledningen befinner seg på bunnen av enheten rett i nærheten av ledningsgjennomføringen gjennom gulvet. 3.3 Varmepumpestyring Varmepumpestyringen som følger med leveringen, skal brukes til driften av luft-til-vann-varmepumpen. Varmepumpestyringen er en komfortabel, elektronisk regulerings- og styreenhet. Den styrer og overvåker hele oppvarmingssystemet avhengig av utetemperaturen, varmtvannsberedningen og de sikkerhetstekniske innretningene. Følere for returtemperatur og utetemperatur inkl. festemateriell, som skal monteres på stedet, følger med varmepumpestyringen eller denne bruksanvisningen. Funksjonsmåte og håndtering av varmepumpestyringen beskrives i den vedlagte bruksanvisningen. 5 Installasjon 5.1 Generelt Luft-til-vann varmepumpen må installeres i et frostfritt og tørt rom, på et flatt, glatt og vannrett underlag. Rammen skal ligge tett inntil underlaget rundt hele veien. Dette sikrer egnet lydisolasjon og forhindrer at vannførende deler avkjøles. Er ikke dette mulig, kan det bli nødvendig med ekstra, isolerende tiltak. Det skal være enkelt å gjennomføre vedlikehold. Enkelt vedlikehold sikres ved å overholde avstandene til fast vegger, som vist på bildet. 4 Transport Varmepumpen kan kun tippes med en helling på opptil 45 (i hver retning) under transport. Varmepumpen bør transporteres til det endelige installasjonsstedet på en trepall. Grunnenheten kan transporteres med truck eller kran. Etter krantransporten skal transportkrokene skrus ut, og åpningene i platen lukkes med de fire medfølgende blindpluggene. Transportsikringen skal fjernes fra bunnen av enheten og på begge sider etter transport. Fjern transportsikringen før oppstart. På de smale sidene av varmepumpen skal det opprettes en vekselsidig avstand på 0,15/0,4 m for rengjøring av kondenskaret. Varmepumpen skal ikke plasseres i rom med høy luftfuktighet. Ved luftfuktighet på over 50 % og utetemperaturer under 0 C kan det oppstå kondens i varmepumpen og luftkretsen. Det må ikke oppstå frost eller temperaturer over 35 C. Installeres varmepumpen i en himling, skal takets bæreevne kontrolleres og av akustiske grunner svingningsfrakoblingen planlegges svært nøye. Det frarådes å installere varmepumpen på et tregulv. Innsuging- og utblåsningsområdet skal ikke innsnevres eller tildekkes. 5.2 Kondensledning Kondensvann som samles opp under driften, skal kunne avledes frostfritt. Varmepumpen må stå vannrett for å sikre et velfungerende avløp. Kondensrøret skal ha en diameter på minst 50 mm og skal legges frostsikkert inn i avløpskanalen. Kondens skal ikke føres direkte ut i rensebassenger og gruver. De aggressive dampene og kondensatavløp som ikke legges frostfritt, kan ødelegge fordamperen. NO FD 9210

7 6 Montering 6.1 Generelt Følgende tilkoblinger skal opprettes på varmepumpen: Frisk-/avtrekksluft Tur/retur til oppvarmingssystemet Kondensutløp Styreledning til varmepumpestyringen Strømforsyning 6.2 Lufttilkobling Innsuging- og utblåsningsområdet skal ikke innsnevres eller tildekkes. Norsk Varmepumpen skal bare drives med de tilkoblede luftkanalene. Varmepumpens luftinntaksåpning er kun konstruert for direkte tilkobling til en veggåpning. Når dette gjøres, skal varmepumpen med formontert tetning skyves mot veggen. Ellers må du sørge for at veggåpningen alltid kles med kuldeisolering på innsiden, slik at avkjøling eller gjennomfukting i murverket forhindres. Disse luftkanalene av glassfiber, som fås som tilbehør, er fuktbestandige og diffusjonsåpne. Tetningskragen brukes for å tette igjen luftkanaler på varmepumpen. Luftkanalene selv skrus ikke fast rett på varmepumpen. I driftsklar tilstand er det bare tetningsgummien som berører varmepumpen. Dette gjør det enkelt å montere og demontere varmepumpen, dessuten oppnås på denne måten av god isolering av strukturlyd. Hvis det brukes en annen enn luftkanalen som fås som tilbehør, så inngår den i de nevnte utvendige og innvendige målene på skissen. I tillegg er det viktig at kanalisoleringen utstyres med en egnet vibrasjonsfrakobling. Ved bruk av påflensede luftkanaler festes kanalene per tilkoblingstapp på innsugnings- og utblåsningssiden til fordamperen med fire sekskantskruer M8x16 i de tilhørende gjengehullene. Sørg for at luftkanalstussene kun kommer i berøring med isoleringen, og ikke med den utvendige platen. 6.3 Tilkobling til oppvarming Varmepumpens tilkoblinger til oppvarmingen er utstyrt med 1 1/ 2" utvendig gjenge. Slangene som skal tilkobles, føres nedover gjennom varmepumpen. Når varmepumpen tilkobles, skal det holdes igjen med en nøkkel ved overgangene. Før varmepumpen kobles til varmtvannet, må oppvarmingssystemet spyles for å fjerne eventuell forurensning, rester av tetningsmateriale og lignende. Samles det opp rester i kondensatoren, kan det oppstå totalsvikt i varmepumpen. Når installasjonen til oppvarmingen er utført, skal oppvarmingssystemet fylles, avluftes og trykktestes. Vær oppmerksom på følgende når anlegget fylles: ubehandlet påfyllings- og tilleggsvann må være av drikkevannkvalitet (fargeløst, klart, uten avleiringer) påfyllings- og tilleggsvannet skal filtreres på forhånd (maskevidde maks. 5 µm). Steindannelse i vannvarmsystemer kan ikke unngås helt, men holder seg på et pålitelig lavt nivå ved anlegg med turløpstemperaturer på under 60 C. Ved middels- og høytemperaturvarmepumper kan også temperaturer på over 60 C nås. Derfor bør følgende veiledende verdier overholdes for påfyllingsog tilleggsvann iht. VDI 2035 side 1: Samlet varme effekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ eller mmol/l Samlet hardhet i dh opptil 200 2,0 11,2 200 til 600 1,5 8,4 > 600 < 0,02 < 0,11 Minsteturflowhastighet Minsteturflowhastighet gjennom varmepumpen skal sikres i alle driftstilstandene til oppvarmingssystemet. Dette kan for eksempel gjøres ved å installere en dobbel manifold uten differansetrykk. Drastisk underskridelse av minsteflow kan føre til at varmepumpen totalskades fordi platevarmeveksleren fryser fast i kjølekretsløpet FD 9210 NO-5

8 Det anbefales å bruke en overstrømningsventil bare for flatevarme og en maks. tur-flowhastighet på 1,3 m³/t. Følges ikke dette, kan det oppstå feil på anlegget. 7 Oppstart 7.1 Generelt Norsk Frostbeskyttelse Ved varmepumper som er installert på et frostutsatt sted, skal det installeres manuell drenering (se figuren). Hvis varmepumpestyringen og varmesirkulasjonspumpen er klare til drift, arbeider også varmepumpestyringens frostbeskyttelsesfunksjon. Tas varmepumpen ut av drift eller ved strømsvikt, skal anlegget dreneres. I varmepumpeanlegg der strømsvikt ikke kan registreres (hytter), skal varmekretsen drives med en egnet frostbeskyttelse. For å sikre en korrekt oppstart bør den gjennomføres av en servicetekniker som er autorisert av produsenten. Dette sikrer gjeldende garantibestemmelser. 7.2 Forberedelser Før oppstart skal følgende punkter sjekkes: Alle tilkoblinger til varmepumpen skal være montert som beskrevet i kapittel 6. Alle ventiler i varmekretsen som kan forhindre at varmtvannet strømmer korrekt, skal være åpnet. Luftinntaks-/utblåsningsveien må være fri. Ventilatorens rotasjonsretning må samsvare med pilretningen. Varmepumpestyringens innstilling må være tilpasset oppvarmingssystemet i henhold til bruksanvisningen. Kondensutløpet må være sikret. 6.4 Elektrisk tilkobling Varmepumpen kobles til strømnettet med en vanlig fireleders kabel. Kabelen må stilles på stedet. Ledningstverrsnittet skal tilsvare opptatt effekt på varmepumpen (se vedlegget om enhetsinformasjon) og samsvare med relevante VDE- (EN-) og VNBforskrifter. Det er planlagt en flerpolet frakobling med minst 3 mm kontaktåpningsavstand (f.eks. leverandørsperrekontaktor, effektrelé) samt en trepolet sikringsautomat med felles utløsning av alle faseledere (utløserstrøm iht. enhetsinformasjonen). Høyrerotasjonsfeltet til den elektriske spenningen skal sikres ved tilkoblingen. Faserekkefølge: L1, L2, L3. Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Hvis kompressoren drives med feil rotasjonsretning kan dette skade den. Styrespenningen tilføres via varmepumpestyringen. Strømtilførselen til varmepumpestyringen er på 230V AC 50 Hz i samsvar med bruksanvisningen (sikring 16 A). Styreledningen er et funksjonspåkrevd tilbehør for luft-/ vannvarmepumper som er stilt opp ute. Nedleggingen må utføres adskilt fra hovedkabelen. Det er ikke tillatt å forlenge styreledningen på stedet. Styreledningen (medfølger ikke) kobles til varmepumpestyringen med de to rektangulære koblingspluggene og den separate varmepumpestyringen. I varmepumpen skal koblingspluggen på bunnen av enheten rett ved siden av ledningsgjennomføringen gjennom gulvet, brukes. Du kan lese mer om dette i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Nærmere informasjon finner du i vedlegget med strømløpsskjemaene. 7.3 Framgangsmåte Varmepumpen startes via varmepumpestyringen. Innstillingene må gjennomføres i henhold til anvisningene. Det er ikke mulig å starte varmepumpen ved varmtvannstemperaturer under 7 C. Vannet i buffertanken skal minst varmes opp til 18 C med den 2. varmegeneratoren. Deretter må følgende forløp følges for at oppstarten kan gjennomføres uten feil: 1) Alle forbrukerkretsene skal lukkes. 2) Vanngjennomstrømningen gjennom varmepumpen skal sikres. 3) Velg driftsmodus Automatisk på varmepumpestyringen. 4) I menyen "Spesialfunksjoner" skal programmet "Oppstart" startes. 5) Vent til returtemperaturen har nådd minst 25 C. 6) Deretter blir ventilene i varmekretsene åpnet langsomt igjen etter hverandre, nærmere bestemt slik at varmtvannsfremløpet økes konstant ved at den aktuelle varmekretsen åpnes litt. Varmtvannstemperaturen i buffertanken skal ikke synke til under 20 C. Dermed vil det når som helst være mulig å avrime varmepumpen. 7) Når alle varmekretser er helt åpnet, og returtemperaturen er minst 18 C, er oppstarten avsluttet. Drives varmepumpen med lavere systemtemperaturer, kan det føre til totalsvikt i varmepumpen. Etter lengre tids strømsvikt skal varmepumpen startes igjen som beskrevet ovenfor. NO FD 9210

9 8 Rengjøring og vedlikehold 8.1 Vedlikehold For å beskytte lakken bør du unngå å lene gjenstander inntil varmepumpen eller å legge noe oppå den. Varmepumpens ytre deler kan tørkes av med en fuktig klut med vanlige rengjøringsmidler. HENVISNING Bruk aldri sand-, soda-, syre- eller kloridholdige vaskemidler, da disse angriper overflaten. For å unngå feil på grunn av smussavleiringer i varmepumpens varmeveksler bør du sørge for at varmeveksleren ikke kan bli skitten i oppvarmingssystemet. Skulle det likevel oppstå driftsfeil på grunn av forurensning, kan anlegget rengjøres som beskrevet nedenfor. 8.3 Rengjøring luftdelen Fordamper, ventilasjon og kondensutløp skal renses for forurensning (blader, grener osv.) før kuldeperioden. Her skal varmepumpen først åpnes nede, så oppe, på en av de smale sidene. Sørg for at alle strømkretser er koblet fra strømtilførselen før du åpner varmepumpen. Det skal ikke brukes skarpe eller harde gjenstander under rengjøringen, da dette kan skade fordamperen og kondenskaret. For å sikre en upåklagelig utstrømning fra kondenskaret, skal den kontrolleres regelmessig og rengjøres ved behov. Det er mulig å ta av alle fasadeplatene for å komme inn i enheten. Husk at det øverste dekslet først kan tas av når det nederste dekslet er fjernet. Det gjøres ved å åpne begge vriderne. Deretter vippes dekslet litt forover og løftes opp. Norsk 8.2 Rengjøring av oppvarmingsdelen Oksygen kan føre til oksidering (rust) i varmtvannskretsen, spesielt ved bruk av stålkomponenter. Disse trenger inn i oppvarmingssystemet gjennom ventiler, sirkulasjonspumper eller plastrør. Derfor bør det spesielt for rør i gulvvarme sørges for en diffusjonsfri installasjon HENVISNING For å unngå avleiringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det å bruke et egnet korrosjonsbeskyttelsessystem Åpne nederste deksel Lukke nederste deksel Også rester av smøreolje og tetningsmidler kan forurense varmtvannet. Er forurensningen så sterk at kondensatorens effekt forringes i varmepumpen, må en installatør rengjøre anlegget. Iht. dagens teknologiske nivå anbefaler vi rengjøring med en femprosents fosforsyre eller, hvis anlegget må rengjøres oftere, med en femprosents maursyre. I begge tilfeller bør rengjøringsvæsken ha romtemperatur. Det anbefales å spyle gjennom varmeveksleren mot den vanlige strømretningen. For å forhindre at syreholdig rengjøringsmiddel trenger inn i oppvarmingssystemets kretsløp, anbefales det å koble spyleren direkte til kondensatorens tur og retur i varmepumpen. Deretter må det etterspyles grundig med et egnet nøytraliserende middel for å forhindre skader som følge av eventuelle rester av rengjøringsmidler, som blir igjen i systemet. Syrene skal brukes varsomt, og gjeldende HMS-forskrifter skal følges. Opplysningene fra rengjøringsmiddelprodusenten skal alltid følges! De øverste platene på sidene og bak er hektet fast i dekselplaten. Løsne begge skruene for å demontere dem, og hekt av platene ved å trekke dem tilbake. Åpne dekselplatene på sidene og bak øverst Lukke dekselplatene på sidene og bak øverst FD 9210 NO-7

10 Norsk Dekselplatene på viftesiden demonteres ved å ta av de to øverste sideplatene. Det gjøres ved å løsne skruene, skyve platen litt mot høyre eller venstre og deretter ta dem ut i front Feil og feilsøking Varmepumpen er et kvalitetsprodukt og skal virke feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå en feil, blir denne vist i displayet på varmepumpestyringen. Les mer om dette på siden om feil og feilsøking i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Hvis selve feilen ikke kan utbedres, bør du kontakte ansvarlig kundeservice. Arbeid på varmepumpen skal kun utføres av autorisert og sakkyndig servicepersonell Driftsstans og avfallshåndtering Åpne det øverste forreste dekslet 8.4 Vedlikehold Lukke det øverste forreste dekslet I henhold til EF-direktiv nr. 842/2006 skal alle kjølekretser som inneholder minst 3 kg kjølemedium, og alle "hermetisk lukkede" kjølekretser som inneholder minst 6 kg kjølemedium, kontrolleres for tetthet minst én gang i året av operatøren. Tetthetskontrollen skal dokumenteres og oppbevares i minst 5 år. Kontrollen skal gjennomføres av sertifisert personell og i henhold til EF-direktiv nr. 1516/2007. Tabellen i vedlegget kan brukes til dokumentasjonen. Før varmepumpen demonteres, skal maskinen kobles fra strømtilførselen og sikres. Varmepumpen må demonteres av fagpersonale. Miljømessige krav i tilknytning til gjenvinning, gjenbruk og avfallshåndtering av driftsmidler og komponenter i henhold til gjeldende standarder, skal overholdes. I den forbindelse er det spesielt viktig å avfallshåndtere kjølemediet og kjøleoljen korrekt. HENVISNING Lovene i hvert enkelt land kan ev. avvike fra direktiv (EF) 842/2006. Lovene i hvert enkelt land om tetthetskontroll av varmepumper skal overholdes. NO FD 9210

11 11 Enhetsinformasjon 1 Modell- og bestillingskode LI 40AS 2 Utforming 2.1 Regulator Ekstern 2.2 Installasjonssted/beskyttelsesgrad iht. EN Innendørs / IP Frostbeskyttelse kondenskar/varmtvann Oppvarmet/ja Ytelsesnivåer 2 3 Driftsgrenser Norsk 3.1 Tur/retur varmtvann C til 58 ± 2 / fra Luft (varmekilde) C -25 til Ytelsesdata/strømningshastighet 4.1 Varme tur / internt trykkdifferensial A7/W35/30 m³/h / Pa 6,2 / 3900 A7/W45/38 m³/h / Pa 4,3 / 1900 Minsteturflowhastighet A7/W55/45 m³/h / Pa 3,0 / Varmeeffekt/virkningsgrad 2 3 EN 255 EN ved A-7/W35 kw / ,3 / 3,1 23,8 / 3,0 kw / ,8 / 3,2 13,5 / 3,1 ved A2/W35 kw / ,6 / 3,9 29,3 / 3,8 kw / ,1 / 4,0 16,8 / 3,9 ved A7/W35 kw / ,7 / 4,4 kw / ,0 / 4,6 ved A7/W55 kw / --- kw / --- ved A10/W35 kw / --- kw / ,1 / 2,7 5 17,6 / 2,7 4 38,5 / 4,8 38,1 / 4,7 5 22,0 / 5,0 21,7 / 4,9 4.3 Lydnivå enhet/utendørs db(a) 64 / Lydtrykknivå på 1 m avstand (innendørs) 6 db(a) Luftstrømning ved statisk trykkdifferensial m³/h / Pa / 0 5 Dimensjoner; vekt og påfyllingsmengder m³/h / Pa 9500 / Enhetsmål uten tilkoblinger h x b x l mm 2100 x 1735 x 952 (750) 5.2 Enhetstilkoblinger for varme tommer G 1 1/2" utvendig 5.3 Vekten på transportenheten(e) inkl. emballasje kg Kjølemedium; total volumvekt modell / kg R404A / 11,8 5.5 Smøreolje; total påfyllingsmengde modell/liter Polyolester (POE) / 4,1 6 Elektrisk tilkobling 6.1 Nominell spenning; sikring V / A 400 / Startstrøm m. mykstarter A Nominelt strømforbruk A2 / W35 / maks. forbruk 2 4 kw 7,9 / 12,6 6.4 Nominell strøm A2 /W35 / cos ϕ 4 A / ,2 / 0,8 6.5 Maks. opptatt effekt kompressorbeskyttelse (per kompressor) 1. Varmesirkulasjonspumpen og varmepumpestyringen skal alltid være klare til drift. 2. Disse opplysningene karakteriserer systemets størrelse og yteevne iht. EN 255 (10K ved A2) eller EN (5K ved A7) uten regnhette. Når det gjelder økonomiske og energiske betraktninger, bør det også tas hensyn til andre påvirkningsfaktorer, spesielt avrimingsprosessen, bivalenspunktet og reguleringen. Her betyr f.eks. A7/W35: Utendørslufttemperatur 7 C og varmtvannets turtemperatur 35 C. 3. Dataene gjelder ved frittsugende og frittblåsende installasjon, vifte i stjernekobling. 4. Drift med to kompressorer 5. Drift med én kompressor 6. Angitt lydtrykknivå svarer til driftsstøyen fra varmepumpen under oppvarming ved en turløpstemperatur på 35 C. Angitt lydtrykknivå representerer frittfeltnivået. Avhengig av installasjonsstedet kan måleverdien avvike med opptil 16 db(a). 7. Ved en ekstern statisk trykkdifferensial på mer enn 15 PA anbefales det å drive viften i trekantkobling. 8. Se EF-samsvarserklæringen W 70; termostatisk regulert 7 Samsvarer med EUs sikkerhetsbestemmelser 8 8 Andre modellegenskaper 8.1 Avrimingsmåte Kretsløpvending FD 9210 NO-9

12 Norsk NO FD 9210

13 1 Målskisser... A-II 1.1 Målskisse LI 40AS...A-II 2 Diagram... A-III 2.1 Karakteristikker LI 40AS...A-III 2.2 Driftsgrensediagram oppvarming...a-iv 3 Strømløpskjemaer... A-V 3.1 Styring LI 40AS...A-V 3.2 Last LI 40AS...A-VI 3.3 Koblingsskjema LI 40AS...A-VII 3.4 Forklaring LI 40AS...A-VIII 4 Hydrauliske prinsippskjemaer...a-ix 4.1 Monoenergetisk anlegg og varmtvannsberedning...a-ix 4.2 Bivalent anlegg...a-x 4.3 Forklaring...A-XI 5 Samsvarserklæring... A-XII 6 Vedlikeholdsarbeider... A-XIII FD 9210 A-I

14 1 Målskisser 1.1 Målskisse LI 40AS o 1006 o Varmeretur inngang i VP 1 ½ utvendig gjenge Varmetur utgang fra VP 1 ½" utvendig gjenge Område rørledninger strømkabel Område rørledninger kondensutløp Retning på luftstrømning Ringskruer for kranstransport skrus ut etter installasjonen! Retning på luftstrømning A-II FD 9210

15 2 Diagram 2.1 Karakteristikker LI 40AS FD 9210 A-III

16 2.2 Driftsgrensediagram oppvarming Vannutløp (+/- 2 K) Varmtvannstemperatur [ C] *Vanninntak Varmekildens innløpstemperatur [ C] *På luft-til-vann-varmepumpene utgjør min. varmvannstemperatur min. innstilt returtemperatur A-IV FD 9210

17 3 Strømløpskjemaer 3.1 Styring LI 40AS FD 9210 A-V

18 3.2 Last LI 40AS A-VI FD 9210

19 3.3 Koblingsskjema LI 40AS FD 9210 A-VII

20 3.4 Forklaring LI 40AS E1 Oljesumpoppvarming kompressor 1 E2 Oljesumpoppvarming kompressor 2 E3 Pressostat avriming slutt E4 Dyseringvarme ventilator F4 F5 F7 F23 Pressostat høytrykk Pressostat lavtrykk Termostat varmgassovervåkning Viklingsbeskyttelse ventilator K1 Kontaktor kompressor 1 K2 Lastrelé ventilator K3 Kontaktor kompressor 2 M1 Kompressor 1 M2 Ventilator M3 Kompressor 2 N1 Varmepumpestyring N7 Mykstartstyring kompressor 1 N8 Mykstartstyring kompressor 2 R9 W1 X1 X2 X4 X6 X8 X11 Y1 Frostbeskyttelsesføler varmtvann Navlesnor Rekkeklemme: elektrisk spenning Rekkeklemme: intern ledningsføring Koblingsplugg styreledning varmepumpe Rekkeklemme: Oljesumpoppvarming Koblingsplugg styreledning varmepumpestyring Koblingsplugg styreledning varmepumpestyring Fireveis vekselventil # Kjernenummer _ Tilkoblet og klar til bruk Kobles til på bygningen ved behov A-VIII FD 9210

21 4 Hydrauliske prinsippskjemaer 4.1 Monoenergetisk anlegg og varmtvannsberedning FD 9210 A-IX

22 4.2 Bivalent anlegg A-X FD 9210

23 4.3 Forklaring Avstengningsventil Sikkerhetsventilkombinasjon Sirkulasjonspumpe Ekspansjonstank Romtemperaturstyrt ventil Avstengningsventil med tilbakeslagsventil Avstengningsventil med drenering Varmeforbruker Fireveisshunt Temperaturføler Fleksibel tilkoblingsslange Luft-til-vann-varmepumpe Varmepumpestyring Rekkebuffertank Varmtvannstank E9 Tappevann-varmeelement varmtvann E10.1 Varmekolbe E10.2 Olje-/gasskjel M13 M16 M18 N1 R1 R2 R3 M21 MA MZ Varmesirkulasjonspumpe hovedkrets Sirkulasjonshjelpepumpe Varmtvannsberederpumpe Oppvarmingsregulator Utvendig veggføler Returføler Varmtvannsføler Blander Blander ÅPEN Blander STENGT FD 9210 A-XI

24 5 Samsvarserklæring EF-samsvarserklæring Leverandøren Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Am Goldenen Feld 18 D Kulmbach erklærer med dette på eget ansvar samsvar med følgende gjeldende EFdirektiver. Erklæringen blir ugyldig dersom apparatet/-ene modifiseres. Produktnavn: Varmepumper Typ: LI 40AS EF-direktiver Lavspenningsdirektivet 2006/96/EF Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF Trykkapparatdirektivet 97/23/EF Normer og standarder EN :2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006 EN /A13:2008 EN :2003+A11+A12+A1+Corr.+A2:2009 EN :2006 EN :1997+A1:2001 EN :2006 EN :1995+A1:2001+A2:2005 EN 378-1:2008, EN 378-2:2008+A1:2009, EN 378-3:2008, EN 378-4:2008 EN :2007, EN :2007, EN :2007+EN :2007/AC:2008, EN : 2007 DIN 8901:2002 BGR 500 (D), SVTI (CH) Samsvarsevalueringsprosedyre iht. trykkapparatdirektivet: Modul A1 Kontroll utført av TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, D München, Telefon+49 (0) CE-merket: 2009 EF-samsvarserklæring utstedt. A-XII FD 9210

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 SIH 40TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller...

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller... Innhold Innhold Hvorfor varmepumpe?...7 Ordliste...7 Litteraturkilder...9 Tegn...9 Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10 Omregningstabeller...10 1 Velge og dimensjonere varmepumper...11 1.1 Dimensjonere

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Bruksanvisning Norsk WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R for brukeren Varmepumpeleder for lav-, middels- og høytemperaturvarmepumper for oppvarming og avkjøling Bestell-Nr. / Order no. /

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer