SI 50TU SI 75TU. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SI 50TU SI 75TU. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452237.66."

Transkript

1 SI 50TU SI 75TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: FD 9305

2

3 Innhold 1 Dette bør leses straks...no Viktig informasjon...no Korrekt bruk...no Juridiske bestemmelser og direktiver...no Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte....no-2 2 Formålet med varmepumpen...no Bruksområde...NO Virkemåte...NO-3 3 Grunnenhet...NO-3 4 Tilbehør...NO Tilkoblingsflens...NO Fjernkontroll...NO Bygningens styringssystem...no-4 5 Transport...NO-4 6 Installasjon...NO Generelle anvisninger...no Lydemisjon...NO-5 7 Montering...NO Generelt...NO Tilkobling til oppvarming...no Tilkobling til varmekildesystem...no Temperaturføler...NO Følerkarakteristikker...NO Montere rørføleren...no Elektrisk tilkobling...no-6 8 Oppstart...NO Generelle anvisninger...no Forberedelser...NO Fremgangsmåte under oppstart...no-8 9 Rengjøring og vedlikehold...no Vedlikehold...NO Rengjøring av oppvarmingssiden...no Rengjøre varmekildesystemet...no Vedlikehold...NO-8 10 Feil og feilsøking...no-8 11 Driftsstans og avfallsbehandling...no-9 12 Enhetsinformasjon...NO-10 Norsk... A-I Målskisser...A-II Diagrammer... A-IV Strømløpskjemaer... A-VII Hydrauliske integrasjonsskjema...a-xiv Samsvarserklæring...A-XVII Vedlikeholdsarbeider...A-XVIII FD 9305 NO-1

4 Norsk 1 Dette bør leses straks 1.1 Viktig informasjon FORSIKTIG Arbeid på varmepumpen skal kun utføres av autorisert og sakkyndig kundeservice. FORSIKTIG Ved bruk og vedlikehold av varmepumper skal lovbestemmelsene i landet pumpen brukes i, overholdes. Opplært personell skal med jevne mellomrom, avhengig av hvor mye kjølemiddel som er fylt på, kontrollere at varmepumpen er tett. FORSIKTIG Ved ekstern styring av varmepumpen/sirkulasjonspumpene brukes gjennomstrømningsbryter. Denne bryteren forhindrer at kompressoren kobles inn dersom det ikke finnes flowmengde. FORSIKTIG Varmepumpen kan kun tippes med en helling på maksimalt 45 (i hver retning). FORSIKTIG Fjern transportsikringen før oppstart. FORSIKTIG Varmepumpesystemet for oppvarming skal skylles før det kobles til. FORSIKTIG Maks. testtrykk er 6,0 bar på oppvarmings- og brinesiden. Denne verdien må ikke overskrides. FORSIKTIG I varmekildekretsen skal det på installasjonsstedet installeres en egnet luftutskiller (mikroluftbobleutskiller). FORSIKTIG Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. FORSIKTIG Før varmepumpen åpnes, skal alle strømkretser kobles fra strømtilførselen. 1.2 Korrekt bruk Denne varmepumpen skal kun brukes på bruksområder som er godkjent av produsenten. Andre former for bruk eller bruk som går ut over dette, er ukorrekt bruk. Hertil hører også at tilhørende prosjekteringsdokumenter følges. Det er forbudt å foreta endringer på eller bygge om varmepumpen. 1.3 Juridiske bestemmelser og direktiver Denne varmepumpen er iht. artikkel 1, avsnitt 2 k) i EF-direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet) godkjent til bruk i boliger, og underligger dermed kravene i EF-direktiv 2006/95/EF (lavspenningsdirektivet). Varmepumpen er derfor også egnet til bruk av privatpersoner til oppvarming av butikker, kontorer og lignende arbeidsmiljøer, og dessuten i landbruket og hotellnæringen, ved pensjonater og lignende eller andre boinnretninger. Varmepumpen samsvarer med alle relevante DIN-/VDE-forskrifter og EF-direktiver. Disse fremgår av CE-samsvarserklæringen i vedlegget. Strømtilkoblingen av varmepumpen skal utføres i henhold til gjeldende VDE-, EN- og IEC-standarder. Dessuten skal tilkoblingsbetingelsene fra strømleverandøren overholdes. Varmepumpen skal installeres i varmekildesystemet og varmeanlegget i samsvar med relevante forskrifter. Personer, spesielt barn, som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som på grunn av manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til å bruke varmepumpen på en sikker måte, skal ikke bruke varmepumpen uten oppsyn eller instrukser fra en ansvarlig person. Hold øye med barn for å forsikre deg om at de ikke leker med varmepumpen. Arbeid på varmepumpen skal kun utføres av autorisert og sakkyndig kundeservice. FORSIKTIG Brinen skal minst bestå av 25 % frostbeskyttelse på monoetylenglykoleller propylenglykolbasis og skal blandes før den fylles på. FORSIKTIG Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Feil ledningsføring hindrer varmepumpen i å starte. En varselmelding vises i så fall i varmepumpestyringen (ledningsføringen må tilpasses). FORSIKTIG Det er ikke tillatt å koble mer enn én elektronisk styrt sirkulasjonspumpe via en reléutgang. FORSIKTIG Oppstarten utføres i henhold til varmepumpestyringens monterings- og bruksanvisning. FORSIKTIG Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. FORSIKTIG Ved bruk og vedlikehold av varmepumper skal lovbestemmelsene i landet pumpen brukes i, overholdes. Opplært personell skal med jevne mellomrom, avhengig av hvor mye kjølemiddel som er fylt på, kontrollere at varmepumpen er tett. Nærmere opplysninger finner du kapitlet "Rengjøring og vedlikehold". 1.4 Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte. Når du bruker denne varmepumpen, bidrar du til å verne om miljøet. For at driftens skal være effektiv er det viktig å foreta en nøyaktig dimensjonering av varmeanlegget og varmekilden. Hold spesielt godt øye med varmtvannsturløpstemperaturen, som skal holdes så lav som mulig. Derfor bør alle tilkoblede varmeforbrukere egne seg for lave turtemperaturer. Økes oppvarmingsvannstemperaturen med 1 K, stiger energiforbruket med cirka 2,5 prosent. Oppvarming med lav temperatur med turtemperaturer mellom 30 C og 50 C er godt egnet for energisparende drift. NO FD 9305

5 2 Formålet med varmepumpen 2.1 Bruksområde Brine-til-vann-varmepumpen er kun konstruert for oppvarming av oppvarmingsvann. Den kan brukes i eksisterende eller nye varmeanlegg. En blanding av vann og frostbeskyttelse (brine) fungerer som varmeoverføringsmiddel i varmekildesystemet. Energibrønner, jordkollektorer eller lignende anlegg kan brukes som varmekildesystem. Norsk 2.2 Virkemåte Jordsmonnet lagrer varme som tilføres fra sol, vind og regn. Denne jordvarmen samles opp av brine-væsken i jordkollektoren, energibrønnen eller lignende når temperaturen er lav. En sirkulasjonspumpe transporterer deretter den oppvarmede brinevæsken til fordamperen i varmepumpen. Der blir denne varmen avgitt til et kjølemedium i kjølekretsen. Samtidig avkjøles brinen igjen, slik at varmeenergi igjen kan samles opp i brinekretsen. Kjølemediet suges inn av elektrisk drevne kompressorer, komprimeres og "pumpes" opp til et høyere temperaturnivå. Under denne prosessen går ikke den elektriske driveffekten tapt, men tilføres i størst mulig grad kjølemediet. Deretter havner kjølemediet i kondensatoren og overfører her igjen sin varmeenergi til oppvarmingsvannet. Avhengig av driftspunktet varmes dermed oppvarmingsvannet opp til opptil 62 C. SI 50TU 3 Grunnenhet Enheten består av en tilkoblingsklar varmepumpe for innendørs installasjon med metallkabinett, koblingsboks og integrert regulering. Kjølekretsen inneholder det florerte kjølemediet R410A som er registrert i Kyoto-protokollen, og har et GWP-tall på Det er KFK-fritt, bryter ikke ned ozonlaget og er ikke antennelig. I tilkoblingsskapet finnes alle komponentene som er nødvendig for driften av varmepumpen. En utetemperaturføler med festemateriale og en smussfanger følger med varmepumpen. Strømledningen for last- og styrespenningen må legges på stedet. Sirkulasjonspumpunde som følger med i leveringen (brine- og varmtvannssiden), skal installeres i samsvar med hydraulikkskjemaene (se Kap. 4 på side XIV) og i samsvar med prosjekteringsdokumentene. Sirkulasjonspumpene skal kobles til elektrisk iht. Kap på side 7. Varmekildesystem med brinefordeler skal stilles til rådighet av kunden. SI 75TU 1) Koblingsboks 2) Fordamper 3) Kondensator 4) Tørkefilter 5) Kompressor 1 6) Kompressor 2 7) Ekspansjonsventil 8) Economizer FD 9305 NO-3

6 4 Tilbehør Norsk 4.1 Tilkoblingsflens Ved hjelp av en flatetettende flens kan enheten alternativt omstilles til flenstilkobling. 4.2 Fjernkontroll Som spesialtilbehør fås en fjernkontroll. Betjeningen og menyføringen er identisk med den i varmepumpestyringen. Tilkoblingen utføres via grensesnitt (spesialtilbehør) med westernplugg RJ 11. MERK For oppvarmingsregulatorer med avtakbart kontrollpanel kan dette brukes direkte som fjernkontroll. 4.3 Bygningens styringssystem Varmepumpestyringen kan kobles til et nettverk i bygningens styringssystem ved å utvide de respektive grensesnittkortene. Se monteringsanvisningene for grensesnittkortet for den nøyaktige tilkoblingen og parametriseringen av grensesnittet. Følgende nettverksforbindelser kan kobles til varmepumpestyringen: Modbus EIB, KNX Ethernet FORSIKTIG Ved ekstern styring av varmepumpen/sirkulasjonspumpene brukes gjennomstrømningsbryter. Denne bryteren forhindrer at kompressoren kobles inn dersom det ikke finnes flowmengde. 5 Transport En truck egner seg til transport på ulendt underlag. Hvis varmepumpen må transporteres på ulendt underlag eller i trapper, kan det brukes bæreremmer. Disse kan legges inn under pallen. FORSIKTIG Fjern transportsikringen før oppstart. Det er mulig å ta av alle fasadeplatene for å komme inn i enheten. For å ta av fasaden skal de enkelte skal de enkelte dekslene åpnes i de skrulokkene og vippes litt vekk fra enheten. Deretter kan de løftes oppover og ut av holderen. 6 Installasjon 6.1 Generelle anvisninger Brine-til-vann varmepumpen må installeres i et frostfritt og tørt rom, på et flatt, glatt og vannrett underlag. Dessuten skal rammen rundt ligge tett inntil gulvet for å sikre tilstrekkelig lyddemping. Er ikke dette mulig, kan det bli nødvendig med ekstra, lydisolerende tiltak. Varmepumpen skal installeres slik at kundeservice lett kan komme til. Dette er garantert når en avstand på cirka 1 m foran varmepumpen overholdes. FORSIKTIG Varmepumpen kan kun tippes med en helling på maksimalt 45 (i hver retning). For å løfte varmepumpen uten pall skal boringene på siden av rammen brukes. Dekslene på siden skal i så fall fjernes. Et vanlig rør kan brukes som bærehjelp. Transportsikringen skal fjernes fra bunnen av enheten og på begge sider etter transport. Det må ikke oppstå frost eller temperaturer over 35 C. NO FD 9305

7 6.2 Lydemisjon På grunn av den effektive lydisolasjonen er varmepumpen svært stillegående. Lydoverføring til fundamentet eller varmesystemet forhindres i stor grad av interne frakoblingstiltak. 7 Montering 7.1 Generelt Følgende tilkoblinger skal opprettes på varmepumpen. Følg det hydrauliske integrasjonsskjemaet: Tur/retur brine (varmekildesystem) Tur/retur oppvarming Temperaturføler Strømtilførsel 7.2 Tilkobling til oppvarming FORSIKTIG Varmepumpesystemet for oppvarming skal skylles før det kobles til. Før varmepumpen kobles til oppvarmingsvannet, må varmeanlegget spyles for å fjerne eventuell forurensning, rester av tetningsmateriale og lignende. Samles det opp rester i kondenseringsmiddelet, kan det føre til en totalsvikt i varmepumpen. Når installasjonen til oppvarmingen er utført, skal varmeanlegget fylles, avluftes og trykktestes. FORSIKTIG Maks. testtrykk er 6,0 bar på oppvarmings- og brinesiden. Denne verdien må ikke overskrides. Vær oppmerksom på følgende når anlegget fylles: ubehandlet påfyllings- og tilleggsvann må være av drikkevannkvalitet (fargeløst, klart, uten avleiringer) påfyllings- og tilleggsvannet skal filtreres på forhånd (maskevidde maks. 5 µm). Steindannelse i vannvarmsystemer kan ikke unngås helt, men holder seg på et pålitelig lavt nivå ved anlegg med turløpstemperaturer på under 60 C. Ved middels- og høytemperaturvarmepumper kan også temperaturer på over 60 C nås. Derfor bør følgende veiledende verdier overholdes for påfyllingsog tilleggsvann iht. VDI 2035 side 1: Samlet varme effekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ eller mmol/l Samlet hardhet i dh opptil 200 2,0 11,2 200 til 600 1,5 8,4 > 600 < 0,02 < 0,11 Minsteturflowhastighet Minsteturflowhastighet gjennom varmepumpen skal sikres i alle driftsstatusene til varmeanlegget. Dette kan for eksempel gjøres ved å installere en dobbel manifold uten differansetrykk. Hvis varmepumpestyring og varmesirkulasjonspumpe er klare til drift, arbeider også varmepumpestyringens frostbeskyttelsesfunksjon. Tas varmepumpen ut av drift eller ved strømsvikt, skal anlegget dreneres. I varmepumpesystemer der strømsvikt ikke kan registreres (hytter), skal varmekretsen drives med en egnet frostsikring. 7.3 Tilkobling til varmekildesystem Følgende fremgangsmåte skal følges under tilkoblingen: Koble brineledningen til varmepumpens tur og retur. Følg det hydrauliske integrasjonsskjemaet. FORSIKTIG Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. Brinen skal produseres før anlegget fylles. Brinekonsentrasjonen skal utgjøre minst 25 prosent. Dette gir en frostsikker drift opp til ca. -14 C. Det skal kun brukes frostvæske på monoetylenglykol- eller propylenglykolbasis. Varmekildesystemet skal avluftes og kontrolleres for lekkasjer. FORSIKTIG Brinen skal minst bestå av 25 % frostbeskyttelse på monoetylenglykoleller propylenglykolbasis og skal blandes før den fylles på. MERK Ved behov kan bruksområdet utvides til en brineinntakstemperatur på - 10 C. I et slikt tilfelle skal min. brinekonsentrasjon på 30 % tilpasses. (frysepunkt -17 C) FORSIKTIG Maks. testtrykk er 6,0 bar på oppvarmings- og brinesiden. Denne verdien må ikke overskrides. FORSIKTIG I varmekildekretsen skal det på installasjonsstedet installeres en egnet luftutskiller (mikroluftbobleutskiller). 7.4 Temperaturføler Følgende temperaturfølere er allerede montert eller må monteres i tillegg: Utetemperatur (R1) følger med (NTC-2) Returtemperatur sekundærkrets (R2) montert (NTC-10) Returtemperatur primærkrets (R24) montert (NTC-10) Turtemperatur sekundærkrets (R9) montert (NTC-10) Turtemperatur primærkrets (R6) montert (NTC-10) Norsk FD 9305 NO-5

8 7.5 Følerkarakteristikker 7.6 Montere rørføleren Norsk Temperatur i C NTC-2 i kω 14,6 11,4 8,9 7,1 5,6 4,5 3,7 NTC-10 i kω 67,7 53,4 42,3 33,9 27,3 22,1 18, ,9 2,4 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 14,9 12,1 10,0 8,4 7,0 5,9 5,0 4,2 3,6 3,1 Temperaturfølerne som må kobles til varmepumpestyringen Fig. 7.1, skal samsvare med den viste følerkarakteristikken. Det eneste unntaket er utetemperaturføleren, som er inkludert i leveringsomfanget av varmepumpen (se Fig. 7.2). Det er nødvendig å montere en rørføler hvis denne følger med varmepumpen, men ikke er installert. Rørføleren kan monteres i varmehylsen til kompaktmanifolden. Montering som rørføler Oppvarmingsrøret skal rengjøres for lakk, rust og glødeskall Den rengjorte overflaten skal påføres varmelederpasta (i et tynt lag) Fest føleren med slangeklemme (trekk godt til, løse følere medfører feilfunksjoner), og isoler den termisk Fig. 7.1: Følerkarakteristikk NTC-10 Fig. 7.2: Følerkarakteristikk NTC-2 iht. DIN føler for utetemperatur Montering av føleren for utetemperatur Temperaturføleren skal plasseres slik at all påvirkning av vær og vind registreres, og måleverdien ikke blir feilaktig. Monteres på ytterveggen til et oppvarmet oppholdsrom og helst mot nord eller nordvest Monteres ikke «beskyttet» (f.eks. i en murnisje eller under balkongen) Skal ikke plasseres i nærheten av vinduer, dører, ventilasjonsåpninger, utebelysning eller varmepumper skal ikke utsettes for direkte solstråling, verken sommer eller vinter Følerledning: Lengde maks. 40 m; kjernediameter min. 0,75 mm²; kabelens utvendige diameter 4 8 mm Manifoldsystem hydraulikk Kompaktmanifolden og den doble manifolden uten differansetrykk fungerer som et grensesnitt mellom varmepumpen, oppvarmingsmanifoldsystemet, buffertanken og eventuelt også varmtvannstanken. Her brukes et kompakt system istedenfor mange enkeltkomponenter, for å forenkle installasjonen. Nærmere informasjon finner du i de tilhørende monteringsanvisningene. Kompaktmanifold Returføleren kan fortsatt være montert i varmepumpen eller plasseres i varmehylsen. Det fortsatt eksisterende hulrommet mellom føleren og varmehylsen skal fylles helt med varmelederpasta. Dobbel manifold uten differansetrykk Returføleren skal være montert i varmehylsen på den doble manifolden uten differansetrykk, slik at den gjennomstrømmes av varmekretspumpene i generator- og forbrukerkretsene. 7.7 Elektrisk tilkobling Generelt Alle elektriske tilkoblingsarbeider skal bare utføres autorisert elektriker eller fagfolk for fastsatte arbeider, i samsvar med monterings- og bruksanvisningen, gjeldende installasjonsforskrifter i det aktuelle land, f.eks. VDE 0100 tekniske tilkoblingskrav fra strømleverandør og nettoperatør (f.eks. TAB) og forhold på stedet gjennomføres. For å sikre frostbeskyttelsesfunksjonen skal varmepumpestyringen ikke kobles fra strømforsyningen, og vannsirkulasjonen over varmepumpen skal opprettholdes. Utgangsreleenes vekslingskontakter er undertrykte. Derfor måles en spenning som ligger langt under nettspenningen, av- NO FD 9305

9 hengig av den innvendige motstanden i et måleinstrument, også når kontaktene ikke er lukket. Det føres lavspenning i reguleringsklemmene N1-J1 til N1-J11; N1-J19 til N1-J20; N1-J23 til N1-J26 og rekkeklemmen X3. Hvis det på grunn av en kablingsfeil føres nettspenning i disse klemmene, ødelegges varmepumpestyringen. MERK Under arbeidet med tilkobling av koblingsboksen må man passe på å føre lastledning og signalledninger inn i koblingsboksen atskilt fra hverandre. Til dette skal de spesielt monterte koblingsboksinnføringene brukes (se Fig. 7.3 på side 7). Også under kablingsarbeider i koblingsboksen skal alltid last- og signalledningene legges atskilt fra hverandre. Fig. 7.3: Kabelinnføring koblingsboks Elektrisk tilkoblingsarbeid 1) Strømledningen (med 4 kjerner) for varmepumpens effektdel føres fra varmepumpens strømmåler via leverandørsperrekontaktoren (om nødvendig) og inn i varmepumpen (lastspenning, se veiledningen for varmepumpen). Tilkobling av hovedkabelen på kretskortet til varmepumpene i klemmene X1: L1/L2/L3/PE. FORSIKTIG Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Feil ledningsføring hindrer varmepumpen i å starte. En varselmelding vises i så fall i varmepumpestyringen (ledningsføringen må tilpasses). Det er planlagt en flerpolet frakobling med minst 3 mm kontaktåpningsavstand for varmepumpen (f.eks. leverandørsperrekontaktor, effektrelé) samt en allpolet sikringsautomat med felles utløsning av alle ytterledere (utløserstrøm og karakteristikk iht. enhetsinformasjonen). 2) Strømledningen (med tre ledere) for varmepumpestyringen (varmeregulering N1) føres inn i varmepumpen. Tilkobling av styreledningen på koblingsplaten til varmepumpen i klemmene X2: L/N/PE. Strømledningen (L/N/PE~230 V, 50 Hz) til varmepumpestyringen skal tilføres konstant spenning og skal derfor kobles av før leverandørsperrekontaktoren eller kobles til husholdningsstrømnettet. I motsatt fall vil viktige beskyttelsesfunksjoner være ute av drift under leverandørsperren. 3) Leverandørsperrekontaktoren (K22) med hovedkontakter og hjelpekontakt skal dimensjoneres iht. varmepumpens effekt og stilles til disposisjon på bygningen. Lukkekontakten på leverandørsperreontaktoren slipes fra rekkeklemme X3/G til kontaktklemme X3/ID3. FORSIKTIG Lavspenning 4) Kontaktoren (K20) for varmekolben (E10) skal dimensjoneres for monoenergetiske systemer (VG2) i henhold til varmeelementseffekten og stilles til disposisjon i bygningen. Styringen (230 V AC) utføres i varmepumpestyringen via klemmene X2/N og X2/K20. 5) Kontaktoren (K21) for tappevann-varmeelementet (E9) i varmtvannstanken skal dimensjoneres i henhold til varmeovnseffekten og stilles til disposisjon på stedet. Styringen (230 V AC) utføres i varmepumpestyringen via klemmene X2/N og X2/K20. 6) Kontaktorene i punkt 3, 4, 5 installeres i strømfordelingssystemet. 7) Alle installerte strømledninger skal legges permanent og fast. 8) Varmesirkulasjonspumpen (M13) betjenes via kontakt N1- J13/NO5. Koblingspunkter for pumpen er X2/M13 og X2/N. Ved bruk av pumper som overskrider utgangens koblingskapasitet, må det kobles et koblingsrelé imellom. 9) Sirkulasjonshjelpepumpen (M16) betjenes via kontakt N1- J16/NO9. Koblingspunkter for pumpen er X2/M16 og X2/N. I denne utgangen er det allerede integrert et koblingsrelé. 10) Varmtvannssirkulasjonspumpe (M18) betjenes via kontakt N1-J13/NO6. Koblingspunkter for pumpen er X2/M13 og X2/ N. Ved bruk av pumper som overskrider utgangens koblingskapasitet, må det kobles et koblingsrelé imellom. 11) Brine- hhv. brønnpumpen (M11) betjenes via kontakt N1- J12/NO3. Koblingspunkter for pumpen er X2/M11 og X2/N. I denne utgangen er det allerede integrert et koblingsrelé. 12) Returføleren (R2) er integrert i varmepumpen for innvendig montering. Tilkoblingen til WPM skjer også i klemmene: X3/GND og X3/ R2. 13) Uteføleren (R1) kobles til i klemmene X3/GND og X3/R1. 14) Varmtvannsføleren (R3) er vedlagt i varmtvannstanken og kobles til i klemmene GND og X3/R Tilkobling av elektronisk styrte sirkulasjonspumper Elektronisk regulerte sirkulasjonspumper har høye startstrømmer som i visse tilfeller kan forkorte varmepumpestyringens levetid. Av denne grunn skal det installeres eller er det installert et koblingsrelé mellom varmepumpestyringens utgang og den elektronisk styrte sirkulasjonspumpen. Dette er ikke nødvendig hvis tillatt driftsstrøm på 2 A og maks. startstrøm på 12 A ikke overskrides for den elektronisk styrte sirkulasjonspumpen, eller hvis pumpeprodusenten har gitt uttrykkelig godkjenning til det. FORSIKTIG Det er ikke tillatt å koble mer enn én elektronisk styrt sirkulasjonspumpe via en reléutgang. Norsk FD 9305 NO-7

10 Norsk 8 Oppstart 8.1 Generelle anvisninger For å sikre korrrekt oppstart bør den gjennomføres av sakkyndig kundeservice som er autorisert av produsenten. Under bestemte forutsetninger forlenger dette garantiens varighet (jfr. Garantiytelse). 8.2 Forberedelser Før oppstart skal følgende punkter sjekkes: Alle tilkoblinger til varmepumpen skal være montert som beskrevet i kapittel 7. Varmekildesystemet og varmekretsen skal være fylt og kontrollert. Smussfangeren skal være montert i varmepumpens brineinntak. Alle ventiler i brine- og varmekretsen som kan forhindre at gjennomstrømningen er korrekt, skal være åpnet. Varmepumpestyringen skal være tilpasset i henhold til bruksanvisningen for varmeanlegget. 8.3 Fremgangsmåte under oppstart Varmepumpen startes via varmepumpestyringen. FORSIKTIG Oppstarten utføres i henhold til varmepumpestyringens monterings- og bruksanvisning. 9 Rengjøring og vedlikehold 9.1 Vedlikehold For å unngå driftsfeil på grunn av smussavleiringer i varmevekslerne må du sørge for at smuss ikke trenger inn i varmekildesystemet og varmeanlegget. Skulle det likevel oppstå driftsfeil på grunn av forurensning, kan anlegget rengjøres som beskrevet nedenfor. 9.2 Rengjøring av oppvarmingssiden Oksygen kan føre til oksidering (rust) i varmtvannskretsen, spesielt ved bruk av stålkomponenter. Disse trenger inn i varmeanlegget gjennom ventiler, sirkulasjonspumper eller plastrør. Derfor bør det spesielt for rør i gulvvarme sørges for en diffusjonsfri installasjon. MERK For å unngå avleiringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det å bruke et egnet korrosjonsbeskyttelsessystem. Også rester av smøreolje og tetningsmidler kan forurense varmtvannet. Er forurensningen så sterk at kondensatorens effekt forringes i varmepumpen, må en installatør rengjøre anlegget. Iht. dagens teknologiske nivå anbefaler vi rengjøring med 5 % fosforsyre eller, hvis anlegget må rengjøres oftere, med 5 % maursyre. I begge tilfeller bør rengjøringsvæsken ha romtemperatur. Det anbefales å spyle gjennom varmeveksleren mot den vanlige strømretningen. For å forhindre at syreholdig rengjøringsmiddel trenger inn i varmeanleggets kretsløp, anbefales det å koble spyleren direkte til kondensatorens tur og retur i varmepumpen. Deretter må det etterspyles grundig med et egnet nøytraliserende middel for å forhindre skader som følge av eventuelle rester av rengjøringsmidler, som blir igjen i systemet. Syrene skal brukes varsomt, og gjeldende HMS-forskrifter skal følges. Opplysningene fra rengjøringsmiddelprodusenten skal alltid følges. 9.3 Rengjøre varmekildesystemet FORSIKTIG Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. Én dag etter oppstarten bør filtersilen til smussfangeren rengjøres. Øvrige kontroller fastsettes avhengig av forurensningsgrad. Kan det ikke lenger registreres forurensning, kan silen til smussfangeren demonteres for å redusere trykkfallet. 9.4 Vedlikehold I henhold til EF-direktiv nr. 842/2006 skal alle kjølekretser som inneholder minst 3 kg kjølemedium, og alle "hermetisk lukkede" kjølekretser som inneholder minst 6 kg kjølemedium, kontrolleres for lekkasjer minst én gang i året av operatøren. Tetthetskontrollen skal dokumenteres og oppbevares i minst 5 år. Kontrollen skal gjennomføres av sertifisert personell og i henhold til EF-direktiv nr. 1516/2007. Tabellen i vedlegget kan brukes til dokumentasjonen. MERK Lovene i hvert enkelt land kan ev. avvike fra direktiv (EF) 842/2006. Lovene i hvert enkelt land om tetthetskontroll av varmepumper skal overholdes. 10 Feil og feilsøking Varmepumpen er et kvalitetsprodukt og skal virke feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå en feil, blir denne vist i displayet på varmepumpelederen. Les mer om dette på siden om feil og feilsøking i monterings- og bruksanvisningen for varmepumpelederen. Hvis selve feilen ikke kan utbedres, bør du kontakte ansvarlig kundeservice. FORSIKTIG Arbeid på varmepumpen skal kun utføres av autorisert og sakkyndig kundeservice. FORSIKTIG Før varmepumpen åpnes, skal alle strømkretser kobles fra strømtilførselen. NO FD 9305

11 11 Driftsstans og avfallsbehandling Før varmepumpen demonteres, skal maskinen kobles fra strømtilførselen og sikres. Varmepumpen må demonteres av fagpersonale. Miljømessige krav i tilknytning til gjenvinning, gjenbruk og avfallshåndtering av driftsmidler og komponenter i henhold til gjeldende standarder, skal overholdes. I den forbindelse er det spesielt viktig å avfallshåndtere kjølemediet og kjøleoljen korrekt. Norsk FD 9305 NO-9

12 12 Enhetsinformasjon Norsk 1 Modell- og bestillingskode SI 50TU SI 75TU 2 Utforming Varmekilde Brine Brine 2.1 Modell Universal Universal 2.2 Regulator Varmepumpestyring Econ5Plus Varmepumpestyring Econ5Plus 2.3 Måler for termisk energi integrert integrert 2.4 Installasjonssted Innendørs Innendørs 2.5 Ytelsesnivåer Driftsgrenser 3.1 Oppvarmingsvanntur 1 2 C 20 til 62 ±2 20 til 62 ±2 3.2 Brine (varmekilde) 1 2 C -5 til til Frostvæske Monoetylenglykol Monoetylenglykol 3.4 Minimal brinekonsentrasjon (-13 C frysepunkt) 25 % 25 % 4 Flow / lyd 4.1 Varme tur / intern trykkdifferensial (maks.). Nominell flow iht. EN ved B / W m³/h / Pa 8,8 / ,7 / ved B / W m³/h / Pa 8,2 / ,2 / ved B / W m³/h / Pa 4,8 / ,3 / Minste varme tur m³/h / Pa 4,8 / ,3 / Strømningshastighet brine / intern trykkdifferensial (maks.) Nominell flow iht. EN ved B / W m³/h / Pa 13,0 / ,4 / ved B / W m³/h / Pa 11,5 / ,4 / ved B / W m³/h / Pa 9,6 / ,3 / Min. strømningshastighet brine m³/h / Pa 9,6 / ,3 / Lydnivå iht. EN db(a) Lydtrykknivå i 1 meters avstand 3 db(a) Dimensjoner, vekt og påfyllingsmengde 5.1 Enhetsmål 4 h x b x l mm 1665 x 1000 x x 1350 x Transportenheten(e)s vekt inkl. emballasje kg Enhetstilkoblinger for varme tommer Rp 1½ Rp Enhetstilkoblinger for varme tommer Rp 2½ Rp 2½ 5.5 Kjølemedium / samlet fyllvekt modell / kg R410A / 16,8 R410A / 23,0 5.6 Smøreolje / total påfyllingsmengde modell/liter Polyolester (POE) / 7,3 Polyolester (POE) / 7,3 5.7 Volume varmtvann i enhet liter Volum varmeoverføringsmiddel i enhet liter Elektrisk tilkobling 6.1 Lastspenning / sikring / RCD-type 3~/PE 400 V (50 Hz) / C 40A / A 3~/PE 400 V (50 Hz) / C 50A / A 6.2 Styrespenning / sikring / RCD-type 1~/N/PE 230 V (50 Hz) / C 13A / A 1~/N/PE 230 V (50 Hz) / C 13A / A 6.3 Beskyttelsesgrad iht. EN IP21 IP Startstrøm med mykstarter A Nominelt effektforbruk B0 W35 / maks. forbruk 5 kw 10,4 / 18,4 15,3 / 26,8 6.6 Nominell strøm B0 W35 / cos ϕ A / ,5 / 0,8 31,7 / 0,8 6.7 Opptatt effekt kompressorbeskyttelse 90 / termostatisk regulert 90 / termostatisk regulert (per kompressor) W 6.8 Opptatt effekt pumper kw til 0,6 til 1,0 NO FD 9305

13 7 Samsvarer med EUs sikkerhetsbestemmelser Andre modellegenskaper 8.1 Vannet er beskyttet mot frost inne i varmepumpen 7 ja ja 8.2 Maks. driftsovertrykk (varmekilde/kjøleelement) bar 3,0 3,0 9 Varmeeffekt/virkningsgrad (COP) 9.1 Varmeeffekt/virkningsgrad 5 8 EN EN Ytelsesnivå ved B-5 / W45 kw / ,9 / 3,6 41,3 / 3,3 32,2 / 3,9 60,7 / 3,2 ved B0 / W55 kw / ,1 / 2,9 44,1 / 2,8 34,9 / 3,1 67,3 / 3,0 ved B0 / W45 kw / ,1 / 4,0 47,8 / 3,7 36,7 / 3,9 70,2 / 3,7 ved B0 / W35 kw / ,4 / 5,4 52,0 / 5,0 37,9 / 5,0 73,5 / 4,8 Norsk 1. Ved behov kan bruksområdet utvides til en brineinntakstemperatur på -10 C. I et slikt tilfelle skal min. brinekonsentrasjon på 30 % tilpasses. (frysepunkt -17 C) Ved brineinntakstemperaturer fra -10 C til -5 C, turtemperatur som øker fra 50 C til 60 C. Ved brineinntakstemperaturer fra -5 C bis 0 C, turtemperatur som øker fra 60 C til 62 C. 2. Drift er mulig til en brineinntakstemperatur på +35 C. Ved brineinntakstemperaturer fra +25 C til 35 C, turtemperatur som faller fra 62 C til 58 C. 3. Det oppgitte lydtrykknivået samsvarer med driftsstøyen fra varmepumpen ved drift av oppvarming ved en turløpstemperatur på 55 C. Det angitte lydtrykknivået representerer frittfeltnivået. Avhengig av installasjonsstedet kan måleverdien avvike med opptil 16 db(a). 4. Sørg for at det er stor plass til rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold. 5. Disse opplysningene karakteriserer systemets størrelse og yteevne iht. EN Når det gjelder økonomiske og energiske betraktninger, bør det også tas hensyn til bivalenspunktet og reguleringen. Disse verdiene nås kun med rene varmeoverføringsmidler. Informasjon om vedlikehold, oppstart og drift fremgår av de respektive kapitlene i monteringsog bruksanvisningen. Her betyr f.eks. B0 / W55: varmekildetemperatur 0 C og oppvarmingsvannets turløpstemperatur 55 C. 6. Se EF-samsvarserklæringen 7. Varmesirkulasjonspumpen og varmepumpestyringen skal alltid være klare til drift. 8. Virkningsgraden gjelder ved bruk av de sirkulasjonspumpene som er inkludert i leveringen FD 9305 NO-11

14 Norsk NO FD 9305

15 1 Målskisser... A-II 1.1 Målskisse SI 50TU...A-II 1.2 Målskisse SI 75TU...A-III 2 Diagrammer... A-IV 2.1 Karakteristikker SI 50TU...A-IV 2.2 Karakteristikker SI 75TU...A-V 2.3 Driftsgrensediagram...A-VI 3 Strømløpskjemaer... A-VII 3.1 Styring SI 50TU - SI 75TU...A-VII 3.2 Styring SI 50TU - SI 75TU...A-VIII 3.3 Last SI 50TU - SI 75TU...A-IX 3.4 Koblingsskjema SI 50TU - SI 75TU...A-X 3.5 Koblingsskjema SI 50TU - SI 75TU...A-XI 3.6 Forklaring SI 50TU - SI 75TU...A-XII 4 Hydrauliske integrasjonsskjema...a-xiv 4.1 Monovalent varmepumpeanlegg med 3 varmekretser og varmtvannsberedning... A-XIV 4.2 Bivalent varmepumpeanlegg med to varmekretser og varmtvannsberedning... A-XV 4.3 Forklaring... A-XVI 5 Samsvarserklæring...A-XVII 6 Vedlikeholdsarbeider...A-XVIII FD 9305 A-I

16 SI 50TU - SI 75TU 1 Målskisser 1.1 Målskisse SI 50TU A-II FD 9305

17 SI 50TU - SI 75TU 1.2 Målskisse SI 75TU FD 9305 A-III

18 2 Diagrammer 2.1 Karakteristikker SI 50TU A-IV FD 9305

19 2.2 Karakteristikker SI 75TU FD 9305 A-V

20 2.3 Driftsgrensediagram A-VI FD 9305

21 3 Strømløpskjemaer 3.1 Styring SI 50TU - SI 75TU FD 9305 A-VII

22 3.2 Styring SI 50TU - SI 75TU A-VIII FD 9305

23 3.3 Last SI 50TU - SI 75TU FD 9305 A-IX

24 3.4 Koblingsskjema SI 50TU - SI 75TU A-X FD 9305

25 3.5 Koblingsskjema SI 50TU - SI 75TU FD 9305 A-XI

26 3.6 Forklaring SI 50TU - SI 75TU A1 Det må legges en lask for leverandørsperren dersom det ikke finnes leverandørsperrekontaktor (kontakt åpen = leverandørsperre) A2 Lask sperre: skal fjernes når inngangen er i bruk (inngang åpen = varmepumpe sperret). A3 Bro feil M11: må fjernes når inngangen er i bruk (inngang åpen = feil M11) A11 Lask solar: ved bruk av en solarmodul må lasken fjernes, og koblingspunktene må kobles til solarmodulen. A - R2 Lask returføler: - skal justeres når det brukes en dobbel manifold uten differansetrykk og en "varmekretsvendeventil". Nye koblingspunkter: X3 / 1 og X3 / 2 B2* Lavtrykkspressostat primærkrets B3* Termostat varmtvann B4* Termostat svømmebassengvann E1 Oljesumpoppvarming M1 E2 Oljesumpoppvarming M2 E9* Varmekolbe varmtvann) E10* 2. Varmegenerator F2 Sikring for innstikksklemmene J12; J13 og J21 5x20 / 5,0AT F3 Sikring for innstikksklemmene J14 til J18 og J22 5x20 / 5,0AT F4 Høytrykkspressostat F5.1 Lavtrykkspressostat brine-til-vann-varmepumpe F5.2 Lavtrykkspressostat vann-til-vann-varmepumpe F7 Hetgasstermostat F10.1* Gjennomstrømningsbryter primærkrets F10.2* Gjennomstrømningsbryter sekundærkrets F12 Feilsignalkontakt N7 F13 Feilsignalkontakt N8 [H5]* Lampe, fjernstyrt feilindikator J1 Strømtilførsel J2-3 Analoge innganger J4 Analogutganger J5 Digitalinnganger J6 Analogutganger J7-8 Digitalinnganger J9 Ledig J10 Kontrollpanel J11 Ledig J12-J V AC - utganger J19 J20 Digitalinnganger Analogutganger, analoginnganger, digitalinnganger J21-22 Digitalutganger J23 Bussforbindelse, ekstern J24 Strømforsyning for komponenter J25 Grensesnitt J26 Bussforbindelse, intern K1 Kontaktor M1 K3 Kontaktor M3 K20* Kontaktor E10 K21* Kontaktor E9 K22* Leverandørsperrekontaktor K23* Hjelperelé for sperrekontaktor K31.1* Rekvirere sirkulasjon varmtvann KM11 Hjelperelé M11 KM16 Hjelperelé M16 M1 Kompressor 1 M3 Kompressor 2 M7 Stillmotor for ekspansjonsventil M11* Primærkretspumpe M13* Varmesirkulasjonspumpe M15* Varmesirkulasjonspumpe varmekrets 2 M16* Sirkulasjonshjelpepumpe M18* Varmtvannssirkulasjonspumpe [M19]* Sirkulasjonspumpe svømmebasseng M21* Blander hovedkrets eller varmekrets 3 M22* Blandebatteri varmekrets 2 [M24]* Sirkulasjonspumpe varmtvann N1 Styringsenhet N7 Mykstartstyring M1 N8 Mykstartstyring M3 N14 Kontrollpanel N17* pcoe-modul N20* Måler for termisk energi N23 Aktivering elektronisk ekspansjonsventil E*V connection (1 = grønn; 2 = gul; 3 = brun; 4 = hvit) N24* Smart RTC R1* Uteføler R2 Returføler varmekrets R2.1* Returføler varmekrets i dobbel manifold uten differansetrykk R3* Varmtvannsføler R5* Føler varmekrets 2 A-XII FD 9305

27 R6 Turløpsføler primærkrets R7 Kodemotstand R9 Turløpsføler varmekrets R13* Føler fornybar, romføler, føler varmekrets 3 R20* Svømmebassengsensor R24 Returføler primærkrets R25 Trykkføler kjølekrets lavtrykk po R26 Trykkføler kjølekrets - høytrykk pc R27 Sugegassføler T1 Sikkerhetstransformator 230 / 24 V AC T2 Sikkerhetstransformator 230 / 24 V AC X1 X2 X3 X6 Rekkeklemme tilførsel Rekkeklemme spenning = 230 V AC Rekkeklemme lavspenning < 25 V AC Rekkeklemme oljesumpoppvarming * Komponentene skal kobles til / stilles til rådighet på stedet [ ] Fleksibel kobling se forhåndskonfigurasjon (endring kun gjennom kundeservice) Tilkoblet og klar til bruk Kobles til på stedet ved behov OBS Det føres lavspenning i innstikksklemmene N1-J1 til J11, J19, J20; J23 til J26 og rekkeklemmene X3, X5.1. Her skal det aldri kobles til høyere spenning FD 9305 A-XIII

28 4 Hydrauliske integrasjonsskjema 4.1 Monovalent varmepumpeanlegg med 3 varmekretser og varmtvannsberedning A-XIV FD 9305

29 4.2 Bivalent varmepumpeanlegg med to varmekretser og varmtvannsberedning FD 9305 A-XV

30 4.3 Forklaring Tilbakeslagsventil Avstengningsventil Smussfanger Treveisshunt Sirkulasjonspumpe Ekspansjonstank Romtemperaturstyrt ventil Avstengningsventil med tilbakeslagsventil Avstengningsventil med drenering Sikkerhetsventilkombinasjon Varmeforbruker Fireveis vekselventil Temperaturføler Fleksibel tilkoblingsslange Tilbakeslagsventil Brine-til-vann-varmepumpe Rekkebuffertank Varmtvannstank E9 Tappevann-varmeelement varmtvann E10.2 Olje-/gasskjel M11 Primær sirkulasjonspumpe M13 Varmesirkulasjonspumpe M15 Varmesirkulasjonspumpe varmekrets 2 M16 Sirkulasjonshjelpepumpe M18 Varmtvannssirkulasjonspumpe M21 Blander hovedkrets eller varmekrets 3 M22 Blandebatteri varmekrets 2 N1 Varmepumpestyring R1 Utvendig veggføler R2 Returføler R3 Varmtvannsføler R5 Temperaturføler varmekrets 2 R13 Føler varmekrets 3 / føler fornybar A-XVI FD 9305

31 5 Samsvarserklæring EF - samsvarserklæring EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE Leverandøren Glen Dimplex Deutschland GmbH The undersigned Geschäftsbereich Dimplex L entreprise soussignée, Am Goldenen Feld 18 D Kulmbach erklærer med dette på eget ansvar samsvar med følgende gjeldende EFdirektiver. Erklæringen blir ugyldig dersom apparatet/-ene modifiseres. hereby certifies that the following device(s) complies/comply with the applicable EU directives. This certification loses its validity if the device(s) is/are modified. certifie par la présente que le(s) appareil(s) décrit(s) ci-dessous sont conformes aux directives CE afférentes. Toute modification effectuée sur l (les) appareil(s) entraîne l annulation de la validité de cette déclaration. Produktnavn: Designation: Désignation: Varmepumper Heat pumps Pompes à chaleur Modell: Type(s): Type(s): SI 50TU SI 75TU EF-direktiver Lavspenningsdirektivet 2006/96/EF Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF Trykkapparatdirektivet 97/23/EF EC Directives Low voltage directive 2006/95/EC EMC directive 2004/108/EC Pressure equipment directive 97/23/EC Directives CEE Directive Basse Tension 2006/95/CE Directive CEM 2004/108/CE Directive Équipement Sous Pression 97/23/CE Normer og standarder Applied standards Normes appliquées EN EN A11+A12+A1+Corr.+A2 EN A1+A2 EN Corr.+A1+A2 EN A1+A2 EN EN A2, EN A2, EN A1, EN A1 EN , EN , EN , EN DIN 8901 BGR 500 (D), SVTI (CH) Samsvarsevalueringsprosedyre iht. trykkapparatdirektivet:: Modul A1 Conformity assessment procedure according to pressure equipment directive: Module A1 Procédure d évaluation de la conformité selon la directive Équipements Sous Pression: Module A1 Kontrollorgan/Notified body/organisme notifié: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, D München, Telefon/Phone/Téléphone: +49 (0) CE-merket: 2013 EF-samsvarserklæring utstedt. CE mark added: 2013 EC declaration of conformity issued on. Marquage CE: 2013 La déclaration de conformité CE a été délivrée le FD 9305 A-XVII

32 6 Vedlikeholdsarbeider Operatør: Navn: Adresse: Telefonnummer: Kjølekrets: Kjølemediumtype: Påfyllingsmengde i kg: Hermetisk lukket: ja nei Følgende vedlikeholdsarbeider og tetthetskontroller iht. EF-direktiv nr. 842/2006 er gjennomført: dato tatt ut / fylt på Navn på autorisert selskap: Sakkyndiges underskrift A-XVIII FD 9305

33 FD 9305 A-XIX

34 A-XX FD 9305

35 FD 9305 A-XXI

36 Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Am Goldenen Feld 18 D Kulmbach Med forbehold om feil og endringer. +49 (0)

SI 30TER+ Monterings- og bruksanvisning. Reversibel brine-tilvann-varmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.

SI 30TER+ Monterings- og bruksanvisning. Reversibel brine-tilvann-varmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66. SI 30TER+ Monterings- og bruksanvisning Norsk Reversibel brine-tilvann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

SIH 6TE SIH 9TE SIH 11TE

SIH 6TE SIH 9TE SIH 11TE SIH 6TE SIH 9TE SIH 11TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452232.66.22 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 SIH 40TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME

SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452232.66.13 FD 9109 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1

Detaljer

SIH 6ME SIH 9ME SIH 11ME

SIH 6ME SIH 9ME SIH 11ME SIH 6ME SIH 9ME SIH 11ME Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452232.66.11 FD 9101 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

LA 60TUR+ Monterings- og bruksanvisning. Reversibel luft-til-vannvarmepumpe. installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66.

LA 60TUR+ Monterings- og bruksanvisning. Reversibel luft-til-vannvarmepumpe. installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66. Monterings- og bruksanvisning Norsk Reversibel luft-til-vannvarmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452163.66.40 FD 9304 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

LI 20TE LI 24TE LI 28TE

LI 20TE LI 24TE LI 28TE LI 20TE LI 24TE LI 28TE Monteringsog bruksanvisning Norsk Luft-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.03 FD 8809 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS

LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe til installasjon utendørs Best. nr.: 452149.66.19 FD 8703 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Enhetsinformasjon LA 26HS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66.

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66. LA 9TU LA 12TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs Best. nr.: 452163.66.09 FD 8909 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Enhetsinformasjon LA 11PS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 2006 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Enhetsinformasjon LA 14PMS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

LA 14PMS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452159.66.

LA 14PMS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452159.66. LA 14PMS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452159.66.41 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210

LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210 Monterings- og bruksanvisning NORSK Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2 Korrekt

Detaljer

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66.

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66. LA 9TU LA 12TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs Best. nr.: 452163.66.09 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

LA 11MAS LA 16MAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11MAS LA 16MAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11MAS LA 16MAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.03 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

LI 9TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.04 FD 8905

LI 9TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.04 FD 8905 LI 9TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.04 FD 8905 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2 Korrekt

Detaljer

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

Varmekildegjennomstrømning (min.) Startstrøm med mykstarter

Varmekildegjennomstrømning (min.) Startstrøm med mykstarter Datablad LA 26HS Høy temperatur luft-til-vann-varmepumpe Turløpstemperatur maks.: 75 C Kabinettfarge: hvitt aluminium (tilsvarende RAL 9006) Høy temperatur luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs

Detaljer

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452163.66.10 FD 9012 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-4 1.1 Viktig informasjon...no-4

Detaljer

SI 75TER+ Monterings- og bruksanvisning. Reversibel brine-tilvann-varmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.:

SI 75TER+ Monterings- og bruksanvisning. Reversibel brine-tilvann-varmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: SI 75TER+ Monterings- og bruksanvisning Norsk Reversibel brine-tilvann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.22 FD 8810 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

LA 20AS LA 24AS LA 28AS

LA 20AS LA 24AS LA 28AS LA 20AS LA 24AS LA 28AS Monteringsog bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452158.66.04 FD 8902 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

LA 17PS LA 22PS LA 26PS

LA 17PS LA 22PS LA 26PS LA 17PS LA 22PS LA 26PS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vannvarmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452159.66.04 FD 8902 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

SI 24TE SI 30TE SI 37TE

SI 24TE SI 30TE SI 37TE SI 24TE SI 30TE SI 37TE Monteringsog bruksanvisning Norsk Brine-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.10 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452163.66.10 FD 8909 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

SPLIT LUFT TIL VANN VARMEPUMPER LIA..IM

SPLIT LUFT TIL VANN VARMEPUMPER LIA..IM SPLIT LUFT TIL VANN VARMEPUMPER LIA..IM Den enkleste måten å få en gunstig og miljøvennlig oppvarming på. LIA -IM LIA -9IM LIA -IM Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt

Detaljer

LA 60TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft/Vann- Varmepumpe for utendørs bruk. Norsk. Best. nr.: FD 9012

LA 60TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft/Vann- Varmepumpe for utendørs bruk. Norsk. Best. nr.: FD 9012 LA 60TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft/Vann- Varmepumpe for utendørs bruk Best. nr.: 452163.66.23 FD 9012 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2 Korrekt bruk...no-2

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE

SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE Monteringsog bruksanvisning Norsk Brine-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.02 FD 8810 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Produktutvalg 2012/2013 Norge. Varmepumper 2012/2013

Produktutvalg 2012/2013 Norge. Varmepumper 2012/2013 Produktutvalg /2013 Norge Varmepumper /2013 Luft utendørs Grunn Grunnvann Innholdsfortegnelsen Luft-til-vann-varmepumpe utendørs installasjon Pakkeløsning høyeffektiv luft-til-vann-varmepumpe... 4 Høyeffektiv

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Apparatinformasjon NO Tillegg til bruksanvisningen HydraulikkModul Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 B-W, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 23.02.2015 Utgave Utgave 6 2) Produktbeskrivelse / teknisk

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 B-W, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 08.12.2014 Utgave Utgave 5 2) Produktbeskrivelse / teknisk

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Monterings- og oppstartsveiledning Norsk WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R for installatøren WPM 2007 - Norm NTC-2 / NTC-10 (Sensor) WPM 2006 - Norm NTC-2 / Norm NTC-2 (Sensor) Varmepumpeleder

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 type 2, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 20.05.2014 Utgave Utgave 4 2) Produktbeskrivelse

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Hydraulikkløsninger. HDG Hydronic. hdg-bavaria.com

Hydraulikkløsninger. HDG Hydronic. hdg-bavaria.com Hydraulikkløsninger HDG Hydronic hdg-bavaria.com Hydraulikkløsninger HDG Hydronic - Innhold Innhold 1 Informasjon................................................................. 5 1.1 Innledning..................................................................

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer