LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66."

Transkript

1 LA 9TU LA 12TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs Best. nr.: FD 9102

2

3 Innhold 1 Dette bør leses straks...no Viktig informasjon...no Korrekt bruk...no Juridiske bestemmelser og direktiver...no Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte....no-2 2 Formålet med varmepumpen...no Bruksområde...NO Virkemåte...NO-3 Norsk 3 Leveringsomfang...NO Grunnenhet...NO Koblingsboks...NO Varmepumpestyring...NO-4 4 Transport...NO-4 5 Installasjon...NO Generelt...NO kondensavløp...no-5 6 Montering...NO Generelt...NO Tilkobling til oppvarming...no Elektrisk tilkobling...no-6 7 Oppstart...NO Generelt...NO Forberedelser...NO Framgangsmåte...NO-6 8 Rengjøring og vedlikehold...no Vedlikehold...NO Rengjøring av oppvarmingsdelen...no Rengjøring luftdelen...no-7 9 Feil og feilsøking...no-7 10 Driftsstans og avfallshåndtering...no-7 11 Enhetsinformasjon...NO-8... A-I NO-1

4 Norsk 1 Dette bør leses straks 1.1 Viktig informasjon Varmepumpen egner seg ikke til bruk med frekvensomformer. Varmepumpen kan kun tippes med en helling på opptil 45 (i hver retning) under transport. Fjern transportsikringen før oppstart. Innsuging- og utblåsningsområdet skal ikke innsnevres eller tildekkes. Nasjonale byggeforskrifter skal følges! Ved installasjon nær vegg skal bygningstekniske faktorer tas med i beregningen. I ventilatorens utblåsingsfelt skal det ikke finnes verken vinduer eller dører. Ved installasjon nær vegger kan det oppstå forsterket smussavleiring på grunn av luftstrømmen i inntaks- og utblåsningsområdet. Den kaldere utendørsluften bør blåses ut slik at den ikke øker varmetapene når tilgrensende rom også varmes opp. Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmepumpens varmeretur. Installasjon i groper eller innestengte gårdsplasser er ikke tillatt, siden den avkjølte luften samles på bakken og kan suges inn igjen av varmepumpen ved lengre tids drift. Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Feil ledningsføring hindrer varmepumpen i å starte. En varselmelding vises i så fall i varmepumpestyringen (ledningsføringen må tilpasses). Bruk aldri sand-, soda-, syre- eller kloridholdige vaskemidler, da disse angriper overflaten. For å unngå avleiringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det å bruke et egnet korrosjonsbeskyttelsessystem. Det anbefales å utstyre diffusjonsåpne varmesystemer med et elektrofysisk korrosjonsbeskyttelsesystem (for eksempel et ELYSATOR-system). Sørg for at alle strømkretser er koblet fra strømtilførselen før du åpner varmepumpen. 1.2 Korrekt bruk Denne varmepumpen skal kun brukes på bruksområder som er godkjent av produsenten. Andre former for bruk eller bruk som går ut over dette, er ukorrekt bruk. Hertil hører også at den tilhørende produktdokumentasjonen følges. Det er forbudt å foreta endringer på eller bygge om varmepumpen. 1.3 Juridiske bestemmelser og direktiver Denne varmepumpen er iht. artikkel 1, avsnitt 2 k) i rådsdirektivet 2006/42/EF (maskindirektivet) godkjent til bruk i boliger, og underligger dermed kravene i rådsdirektivet 2006/95/EF (lavspenningsdirektivet). Varmepumpen er derfor også egnet til bruk av uprofesjonelle til oppvarming av butikker, kontorer og lignende arbeidsmiljøer, og dessuten i landbruket og hotellnæringen, i pensjonater og lignende eller andre boinnretninger. Varmepumpen er konstruert og produsert i samsvar med alle gjeldende EF-direktiver, DIN- og VDE-normer (se EF-samsvarserklæringen). Når varmepumpen kobles til strømforsyningen, skal aktuelle VDE-, EN- og IEC-standarder følges. Dessuten skal tilkoblingsbetingelsene til strømleverandøren følges. Når varmeanlegget kobles til, skal relevante forskrifter følges. Personer, spesielt barn, som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som på grunn av manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til å bruke varmepumpen på en sikker måte, skal ikke bruke varmepumpen uten oppsyn eller instrukser fra en ansvarlig person. Hold øye med barn for å forsikre deg om at de ikke leker med varmepumpen. 1.4 Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte. Når du bruker denne varmepumpen, bidrar du til å verne om miljøet. Forutsetningen for en energibesparende drift er en korrekt dimensjonering av varmekilde- og oppvarmingssystemet. Det er spesielt viktig for effektiviteten til en varmepumpe at temperaturdifferansen mellom oppvarmingsvann og varmekilde holdes på et så lavt nivå som mulig. Derfor anbefales det på det sterkeste å dimensjonere varmekilden og varmeanlegget så nøyaktig som mulig. En økt temperaturdifferanse på en kelvin (en C) øker strømforbruket med cirka 2,5 prosent. Sørg for at også spesialforbrukere, som f.eks. varmtvannstanker, tas med i beregningen under dimensjoneringen av oppvarmingssystemet, og dimensjoneres for lave temperaturer. Gulvvarme (flatevarme) egner seg optimalt til bruk med en varmepumpe på grunn av de lave turtemperaturene (30 C til 40 C). Under driften er det viktig at varmeveksleren ikke forurenses, fordi dette vil øke temperaturdifferansen og dermed forringe virkningsgraden. Når varmepumpestyringen er riktig innstilt, bidrar den også sterkt til en energibesparende håndtering. Du kan lese mer om dette i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Arbeider på varmepumpen skal kun utføres av autoriserte og sakkyndige serviceteknikere. NO-2

5 2 Formålet med varmepumpen 2.1 Bruksområde Luft-til-vann-varmepumpen er kun konstruert for oppvarming av oppvarmingsvann. Den kan brukes i eksisterende eller nye varmeanlegg. Varmepumpen egner seg for monoenergisk og bivalent drift ved utendørstemperaturer ned til -25 C. I kontinuerlig drift skal oppvarmingsvannreturen holdes på en temperatur over 18 C for å sikre at fordamperen avrimes som den skal. Varmepumpen er ikke konstruert for et økt varmeforbruk under byggtørking. I slike tilfeller må det økte varmeforbruket dekkes med spesielle apparater på stedet. For byggtørking om høsten og vinteren anbefales det å installere et ekstra elektrovarmeelement (fås som ekstrautstyr). Varmepumpen egner seg ikke til bruk med frekvensomformer. 3 Leveringsomfang 3.1 Grunnenhet Varmepumpen leveres i kompakt konstruksjon og inneholder komponentene som står oppført nedenfor. Kjølekretsen er "hermetisk lukket" og inneholder det florerte kjølemediet R404A som er registrert i Kyoto-protokollen, og har et GWP-tall på Det er KFK-fritt, bryter ikke ned ozonlaget og er ikke antennelig. Norsk 2.2 Virkemåte Luft fra omgivelsene suges inn av ventilatoren og føres gjennom fordamperen (varmeveksleren). Fordamperen avkjøler luften, det vil si trekker varmen ut av den. Den produserte varmen overføres til kjølemediet i fordamperen. Ved hjelp av den elektriske kompressoren, blir den produserte varmen "pumpet" opp på et høyere temperaturnivå ved hjelp av trykkøkning, og overført til oppvarmingsvannet via kondensatoren (varmeveksleren). Her brukes den elektriske energien til å løfte varmen i omgivelsene til et høyere temperaturnivå. Siden energien som trekkes ut av utendørsluften, overføres til oppvarmingsvannet, betegnes denne varmepumpen som en luft-til-vann-varmepumpe. Luft-til-vann-varmepumpen består av hovedkomponentene fordamper, ventilator og ekspansjonsventil, samt den støyfattige kompressoren, kondensatoren og den elektriske styringen. Ved lave temperaturer i omgivelsene legger luftfuktigheten seg som rim på fordamperen og forringer varmeoverføringen. Fordamperen avrimes av varmepumpen automatisk etter behov. Avhengig av vær- og vindforholdene kan det oppstå damprøyk ved luftutblåsningen. 1) Fordamper 2) Ventilator 3) Kondensator 4) Pressostater 5) Koblingsboks 6) Filtertørker 7) Kompressor 8) Ekspansjonsventil 3.2 Koblingsboks Koblingsboksen er inne i varmepumpen. Når frontdekslet tas av, og festeskruene på venstre side løsnes, kan koblingsboksen vippes utover. I koblingsboksen finner du tilkoblingsklemmer, effektreleet og mykstarteren. Styreledningens koblingsplugg befinner seg på koblingsskapplaten i nærheten av rotasjonspunktet. NO-3

6 Norsk 3.3 Varmepumpestyring Varmepumpestyringen som følger med leveringen, skal brukes til driften av luft-til-vann-varmepumpen. Varmepumpestyringen er en komfortabel, elektronisk regulerings- og styreenhet. Den styrer og overvåker hele varmeanlegget avhengig av utetemperaturen, varmtvannsberedningen og de sikkerhetstekniske innretningene. Utetemperaturføleren som skal monteres, inkl. festemateriellet følger med varmepumpen og varmepumpestyringen. Funksjonsmåte og håndtering av varmepumpestyringen beskrives i den vedlagte bruksanvisningen. 5 Installasjon 5.1 Generelt Enheten skal alltid installeres på en permanent plan, glatt og vannrett flate. Rammen skal ligge tett inntil underlaget rundt hele veien. Dette sikrer egnet lydisolasjon og forhindrer at vannførende deler avkjøles. Er ikke dette mulig, kan det bli nødvendig med ekstra, isolerende tiltak. Dessuten bør varmepumpen plasseres slik at ventilatorens luftutblåsningsretning går på tvers av hovedvindretningen. Dette muliggjør en friksjonsfri avriming av fordamperen. Det skal være enkelt å gjennomføre vedlikehold. Dette er sikret når avstanden som vises nedenfor, overholdes. 4 Transport Varmepumpen kan kun tippes med en helling på opptil 45 (i hver retning) under transport. Varmepumpen bør transporteres til det endelige installasjonsstedet på en trerist. Grunnenheten gir transportmulighet med gaffeltruck, tralle el.l. eller ved hjelp av 3/4"-rør som settes inn gjennom boringene i grunnplaten eller rammen. De angitte målene gjelder kun for enkeltinstallasjoner. Innsuging- og utblåsningsområdet skal ikke innsnevres eller tildekkes. Nasjonale byggeforskrifter skal følges! Ved installasjon nær vegg skal bygningstekniske faktorer tas med i beregningen. I ventilatorens utblåsingsfelt skal det ikke finnes verken vinduer eller dører. Transportsikringen skal fjernes fra bunnen av enheten og på begge sider etter transport. Ved installasjon nær vegger kan det oppstå forsterket smussavleiring på grunn av luftstrømmen i inntaks- og utblåsningsområdet. Den kaldere utendørsluften bør blåses ut slik at den ikke øker varmetapene når tilgrensende rom også varmes opp. Installasjon i groper eller innestengte gårdsplasser er ikke tillatt, siden den avkjølte luften samles på bakken og kan suges inn igjen av varmepumpen ved lengre tids drift. Fjern transportsikringen før oppstart. NO-4

7 5.2 kondensavløp Kondensvann som samles opp under driften, skal kunne avledes frostfritt. Varmepumpen må stå vannrett for å sikre et velfungerende avløp. Kondensatvannrøret skal ha en diameter på minst 50 mm og bør legges frostsikkert inn i avløpskanalen. Kondens skal ikke føres direkte ut i rensebassenger og gruver. De aggressive dampene og kondensatledninger som ikke legges frostfritt, kan ødelegge fordamperen. 6 Montering 6.2 Tilkobling til oppvarming Tilkoblinger fra oppvarming til varmepumpen utføres inne i enheten. De ulike tilkoblingsstørrelsene fremgår av enhetsinformasjonen. Slangene som skal tilkobles, føres nedover gjennom varmepumpen. Et alternativt rørmonteringssett fås som tilbehør. Ved hjelp av dette kan tilkoblingene også legges ut på sidene. Når varmepumpen tilkobles, skal det holdes igjen med en nøkkel ved overgangene. Før varmepumpen kobles til oppvarmingsvannet, må varmeanlegget spyles for å fjerne eventuell forurensning, rester av tetningsmateriale og lignende. Samles det opp rester i kondensatoren, kan det føre til en totalsvikt i varmepumpen. Norsk 6.1 Generelt Følgende tilkoblinger skal opprettes på varmepumpen: Tur/retur til varmeanlegget Kondensutløp Styreledning til varmepumpestyringen Strømtilførsel Det er mulig å ta av alle dekslene for å komme inn i enheten. Det gjøres ved å løsne begge skruene. De nederste platene kan vippes lett forover før de tas ut ovenfra Åpne de nederste dekselplatene De øverste platene er hektet fast i dekselplaten. Løsne begge skruene for å demontere dem, og hekt av platene ved å trekke dem tilbake Lukke de nederste dekselplatene Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmepumpens varmeretur. Rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger fremgår av monteringsog bruksanvisningen for smussfangere. Når installasjonen til oppvarmingen er utført, skal varmeanlegget fylles, avluftes og trykktestes. Vær oppmerksom på følgende når anlegget fylles: Ubehandlet påfyllings- og tilleggsvann skal ha drikkevannskvalitet (uten farge, klart, uten avleiringer). Påfyllings- og tilleggsvannet skal filtreres på forhånd (maskevidde maks. 5 µm). Steindannelse i vannvarmsystemer kan ikke unngås helt, men holder seg på et pålitelig lavt nivå ved anlegg med turtemperaturer på under 60 C. Ved middels- og høytemperaturvarmepumper kan også temperaturer på over 60 C nås. Derfor bør følgende veiledende verdier overholdes for påfyllingsog tilleggsvann iht. VDI 2035 blad 1: Samlet varmeeffekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ eller mmol/l Samlet hardhet i dh opptil 200 2,0 11,2 200 til 600 1,5 8,4 > 600 < 0,02 < 0,11 Minstestrømning oppvarmingsvann Minstestrømningen av oppvarmingsvann gjennom varmepumpen skal sikres i alle driftsstatusene til oppvarmingssystemet. Dette kan for eksempel gjøres ved å installere en fordeler uten differansetrykk eller en overstrømningsventil. Les mer om hvordan overstrømningsventilen stilles inn i kapitlet Oppstart. Drastisk underskridelse av minstegjennomstrømningen kan føre til at varmepumpen totalskades fordi platevarmeveksleren fryser fast i kjølekretsen. Åpne de øverste dekselplatene Lukke de øverste dekselplatene MERKNAD!! Det anbefales å bruke en overstrømningsventil bare for flatevarme og en maksimal strømning av oppvarmingsvann på 1,3 m³/h. Følges ikke dette, kan det føre til feil på anlegget. NO-5

8 Norsk Frostvæske Det bør monteres en manuell drenering (se bildet) for frostbeskyttelse. Hvis varmepumpestyring og varmesirkulasjonspumpe er klare til drift, arbeider også varmepumpestyringens frostbeskyttelsesfunksjon. Tas varmepumpen ut av drift eller ved strømsvikt, skal anlegget dreneres. I varmepumpesystemer der strømsvikt ikke kan registreres (hytter), skal varmekretsen drives med en egnet frostbeskyttelse. To separate ledninger brukes som styreledning. Den ene ledningen er beregnet for et styrespenningsnivå på 230V, og den andre for et signal- eller lavspenningsnivå. Du kan lese mer om dette i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Nærmere informasjon finner du i vedlegget med strømløpsskjemaene. 7 Oppstart 6.3 Elektrisk tilkobling Varmepumpen kobles til strømnettet med en vanlig fireleders kabel. Kabelen (strømtilførselen) må stilles på stedet. Ledningstverrsnittet skal tilsvare inntaket på varmepumpen (se vedlegget om enhetsinformasjon) og samsvare med relevante VDE- (EN-) og VNB-forskrifter. Det er planlagt en flerpolet frakobling med minst 3 mm kontaktåpningsavstand (f.eks. leverandørsperrekontaktor, effektrelé) samt en trepolet sikringsautomat med felles utløsning av alle faseledere. (utløserstrøm iht. enhetsinformasjonen). Høyrerotasjonsfeltet til den elektriske spenningen skal sikres ved tilkoblingen. Faserekkefølge: L1, L2, L3. Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Feil ledningsføring hindrer varmepumpen i å starte. En varselmelding vises i så fall i varmepumpestyringen (ledningsføringen må tilpasses). Styrespenningen tilføres via varmepumpestyringen. Strømtilførselen til varmepumpestyringen er på 230V AC 50 Hz i samsvar med bruksanvisningen (sikring 16 A). Styreledningene (medfølger ikke i den samlede leveransen) har firkantede koblingsplugger i begge ender. I den ene enden kobles varmepumpen til varmepumpestyringen, og i den andre enden til koblingsboksen i varmepumpen. Inntakene på varmepumpen befinner seg under koblingsboksen. 7.1 Generelt For å sikre en korrekt oppstart bør den gjennomføres av en servicetekniker som er autorisert av produsenten. For å sikre gjeldende garantibestemmelser. 7.2 Forberedelser Før oppstart skal følgende punkter sjekkes: Alle tilkoblinger til varmepumpen skal være montert som beskrevet i Kapittel 6. Alle ventiler i varmekretsen som kan forhindre at oppvarmingsvannet strømmer korrekt, skal være åpnet. Luftinntaks-/utblåsningsveien må være fri. Ventilatorens rotasjonsretning må samsvare med pilretningen. Varmepumpestyringens innstilling må være tilpasset varmeanlegget i henhold til bruksanvisningen. Kondensutløpet må være sikret. 7.3 Framgangsmåte Varmepumpen startes via varmepumpestyringen. Innstillingene må gjennomføres i henhold til anvisningene. Det er ikke mulig å starte varmepumpen ved oppvarmingsvanntemperaturer under 7 C. Vannet i buffertanken skal minst varmes opp til 18 C med tilskuddsvarmen. Deretter må følgende forløp følges for at oppstarten kan gjennomføres uten feil: 1) Alle forbrukerkretsene skal lukkes. 2) Vanngjennomstrømningen gjennom varmepumpen skal sikres. 3) Velg automatisk drift med på varmepumpestyringen. 4) I menyen "Spesialfunksjoner" skal programmet "Oppstart" startes. 5) Vent til returtemperaturen har nådd minst 25 C. 6) Deretter blir ventilene i varmekretsene åpnet langsomt igjen etter hverandre, nærmere bestemt slik at varmtvannsfremløpet økes konstant ved at den aktuelle varmekretsen åpnes litt. Oppvarmingsvanntemperaturen i buffertanken skal ikke synke til under 20 C. Dermed vil det når som helst være mulig å avrime varmepumpen. 7) Når alle varmekretser er helt åpnet, og returtemperaturen er minst 18 C, er oppstarten avsluttet. NO-6

9 8 Rengjøring og vedlikehold 8.1 Vedlikehold For å beskytte lakken bør du unngå å lene gjenstander inntil varmepumpen eller å legge noe oppå den. Varmepumpens ytre deler kan tørkes av med en fuktig klut med vanlige rengjøringsmidler. Bruk aldri sand-, soda-, syre- eller kloridholdige vaskemidler, da disse angriper overflaten. For å unngå feil på grunn av smussavleiringer i varmepumpens varmeveksler bør du sørge for at varmeveksleren ikke kan bli skitten i varmeanlegget. Skulle det likevel oppstå driftsfeil på grunn av forurensning, kan anlegget rengjøres som beskrevet nedenfor. 8.2 Rengjøring av oppvarmingsdelen Oksygen kan føre til oksidering (rust) i varmtvannskretsen, spesielt ved bruk av stålkomponenter. Disse trenger inn i oppvarmingssystemet gjennom ventiler, sirkulasjonspumper eller plastrør. Derfor bør det spesielt ved komplett rørlegging sørges for en diffusjonsfri installasjon. For å unngå avleiringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det å bruke et egnet korrosjonsbeskyttelsessystem. Det anbefales å utstyre diffusjonsåpne varmesystemer med et elektrofysisk korrosjonsbeskyttelsesystem (for eksempel et ELYSATOR-system). Også rester av smøreolje og tetningsmidler kan forurense oppvarmingsvannet. Er forurensningen så sterk at kondensatorens effekt forringes i varmepumpen, må en installatør rengjøre anlegget. Etter dagens teknologiske nivå foreslår vi rengjøring med en femprosents fosforsyre eller, hvis anlegget må rengjøres oftere, med en femprosents maursyre. I begge tilfeller bør rengjøringsvæsken ha romtemperatur. Det anbefales å spyle gjennom varmeveksleren mot den vanlige strømretningen. For å forhindre at syreholdig rengjøringsmiddel trenger inn i varmeanleggets kretsløp, anbefales det å koble spyleren direkte til kondensatorens tur og retur i varmepumpen. Deretter må det etterspyles grundig med et egnet nøytraliserende middel for å forhindre skader som følge av eventuelle rester av rengjøringsmidler, som blir igjen i systemet. Syrene skal brukes varsomt, og gjeldende HMS-forskrifter skal følges. Konsulter produsenten av rengjøringsmiddelet hvis du er i tvil! 8.3 Rengjøring luftdelen Fordamper, ventilasjon og kondensutløp skal renses for forurensning (blader, grener osv.) før kuldeperioden. Her må varmepumpen åpnes, som beskrevet i Kapittel 6.1. Sørg for at alle strømkretser er koblet fra strømtilførselen før du åpner varmepumpen. Det skal ikke brukes skarpe eller harde gjenstander under rengjøringen, da dette kan skade fordamperen og kondenskaret. Ved ekstreme værforhold (f.eks. snøstorm) kan det skje at det dannes is på innsugnings- og utblåsningsgitrene. For å sikre en minsteluftstrøm, skal i så fall snø og is fjernes fra innsugnings- og utblåsningsområdet. For å sikre en upåklagelig utstrømning fra kondensatorbeholderen, skal den kontrolleres regelmessig og rengjøres ved behov. 9 Feil og feilsøking Varmepumpen er et kvalitetsprodukt og skal virke feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå en feil, blir denne vist i displayet på varmepumpestyringen. Les mer om dette på siden om feil og feilsøking i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Hvis selve feilen ikke kan utbedres, bør du kontakte den ansvarlige kundeservicen. Arbeider på varmepumpen skal kun utføres av autoriserte og sakkyndige serviceteknikere. 10 Driftsstans og avfallshåndtering Før varmepumpen demonteres, skal maskinen kobles fra strømtilførselen og sikres. Miljømessige krav i tilknytning til gjenvinning, gjenbruk og avfallshåndtering av driftsmidler og komponenter i henhold til gjeldende standarder, skal overholdes. I den forbindelse er det spesielt viktig å avfallshåndtere kjølemediet og kjøleoljen korrekt. Norsk NO-7

10 11 Enhetsinformasjon 1 Modell- og bestillingskode LA 9TU LA 12TU 2 Utforming Norsk 2.1 Regulering Ekstern Ekstern 2.2 Måling av termisk energi Integrert Integrert 2.3 Installasjonssted/beskyttelsesgrad iht. EN Utvendig/IP24 Utvendig/IP Frostvæske kondenskar/oppvarmingsvann Oppvarmet/ja 1 Oppvarmet/ja Ytelsesnivåer Driftsgrenser 3.1 Tur/retur oppvarmingsvann C til 58 ± 2 / fra 18 til 58 ± 2 / fra Luft (varmekilde) C -20 til til Ytelsesdata/strømningshastighet Strømningshastighet oppvarmingsvann / internt trykkdifferensial maksimalt m³/h / Pa 1,6 / ,0 / 2900 minimalt m³/h / Pa 0,7 / ,9 / Varmeeffekt/virkningsgrad 3 EN EN ved A-7/W35 kw / --- 5,5 / 2,8 7,6 / 2,9 ved A2 / W35 kw / --- 7,5 / 3,7 9,4 / 3,7 ved A7 / W35 kw / --- 9,2 / 4,2 11,6 / 4,3 ved A7 / W55 kw / --- 7,1 / 2,7 9,8 / 2,5 ved A10 / W35 kw / ,2 / 4,5 11,7 / 4,6 4.3 Lydnivå iht. EN db(a) Lydtrykknivå i 10 meters avstand (utblåsningsside) 4 db(a) Luftstrøm m³/h Dimensjoner, vekt og påfyllingsmengder 5.1 Enhetsmål uten tilkoblinger h x b x l mm 1460 x 910 x x 1250 x Enhetstilkoblinger for varme tommer G 1 1/4" flatetettende G 1 1/4" flatetettende 5.3 Vekten til transportenheten(e) inkl. emballasje kg Kjølemedium; total volumvekt modell / kg R404A / 3,4 R404A / 4,2 5.5 Smøreolje; total påfyllingsmengde modell/liter Polyolester (POE) / 1,3 Polyolester (POE) / 1,45 6 Elektrisk tilkobling 6.1 Nettspenning/sikring 3AC/ PE 400 V (50Hz) / C16A 3AC/ PE 400 V (50Hz) / C16A 6.2 Styrespenning/sikring - / - - / Startstrøm m. mykstarter A Nominelt forbruk A2 / W35 / maks. forbruk 2 kw 2,04 / 3,5 2,52 / 3,8 6.5 Strømforbruk ventilator W inntil 140 inntil Nominell strøm A2 /W35 / cos ϕ A / --- 3,68 / 0,8 4,55 / 0,8 6.7 Maks. strømforbruk kompressorbeskyttelse (per kompressor) 7 Samsvarer med EUs sikkerhetsbestemmelser 5 8 Andre modellegenskaper 1. Varmesirkulasjonspumpen og varmepumpereguleringen skal alltid være klare til drift. 2. Disse opplysningene karakteriserer systemets størrelse og yteevne iht. EN (5K for A7). Når det gjelder økonomiske og energiske betraktninger, bør det også tas hensyn til andre påvirkningsfaktorer, spesielt avrimingsprosessen, bivalenspunktet og reguleringen. Disse opplysningene nås kun med rene varmeoverførere. Informasjon om vedlikehold, oppstart og drift fremgår av de respektive kapitlene i monterings- og bruksanvisningen. Her betyr f.eks. A7/W35: Utendørslufttemperatur 7 C og oppvarmingsvannets turtemperatur 35 C. 3. Ved maksimal varmetur 4. Det oppgitte lydtrykknivået samsvarer med driftsstøyen fra varmepumpen ved drift av oppvarming ved en turtemperatur på Se EF-samsvarserklæringen W ; termostatisk regulert Avrimingsmetode (behovsstyrt) Snu kretsløpet Snu kretsløpet 5 NO-8

11 1 Målskisse... A-II 1.1 Målskisse LA 9TU...A-II 1.2 Målskisse LA 12TU...A-III 2 Diagrammer... A-IV 2.1 Diagrammer LA 9TU...A-IV 2.2 Diagrammer LA 12TU...A-V 3 Strømløpsskjemaer... A-VI 3.1 Styring LA 9TU...A-VI 3.2 Last LA 9TU...A-VII 3.3 Koblingsskjema LA 9TU...A-VIII 3.4 Forklaring LA 9TU...A-IX 3.5 Styring LA 12TU...A-X 3.6 Last LA 12TU...A-XI 3.7 Koblingsskjema LA 12TU...A-XII 3.8 Forklaring LA 12TU...A-XIII 4 Hydraulikkskjema...A-XIV 4.1 Monoenergisk anlegg og dobbel manifold uten differansetrykk... A-XIV 4.2 Monoenergisk anlegg med overstrømningsventil og varmtvannsberedning... A-XV 4.3 Forklaring... A-XVI 5 Samsvarserklæring...A-XVII A-I

12 1 1 Målskisse 1.1 Målskisse LA 9TU X ( 1 : 5 ) X ,4 m ,0 m 0,5 m 0,85 m 0,03 m Koblingsskjema for alternativt rørsett Grunnflate og minsteavstander Retning på luftstrøm Hovedvindretning ved frittstående installasjon 0,24 m Krever ingen minsteavstand 0,03 m 0,13 m 0,69 m Operatørside Varmetur Utgang fra varmepumpen G 1 1/4" utvendig gjenge 2 Varmeretur Inngang til varmepumpen G 1 ¼" utvendig gjenge 3 Gjennomføringsområde Strømkabler/kondens 4 Alternativ rørledning Strømkabler 5 Alternativ rørledning Kondensat Krever frostsikring A-II

13 Målskisse LA 12TU X X ( 1 : 5 ) ,4 m m 0,03 m 0,18 m 0,69 m 0,5 m 1,19 m 0,03 m 0,27 m Varmetur Utgang fra varmepumpen G 1 1/4" utvendig gjenge 2 Varmeretur Inngang til varmepumpen G 1 ¼" utvendig gjenge 3 Gjennomføringsområde Strømkabler/kondens 4 Alternativ rørledning Strømkabler 5 Alternativ rørledning Kondensat Krever frostsikring Grunnflate og minsteavstander 3 Retning på luftstrøm Krever ingen minsteavstand Koblingsskjema for alternativt rørsett Hovedvindretning ved frittstående installasjon A-III

14 2 2 Diagrammer 2.1 Diagrammer LA 9TU A-IV

15 Diagrammer LA 12TU A-V

16 3 3 Strømløpsskjemaer 3.1 Styring LA 9TU A-VI

17 A-VII Last LA 9TU

18 Koblingsskjema LA 9TU A-VIII

19 Forklaring LA 9TU E4 F4 F5 F7 F12 F23 K1 K2 M1 M2 N1 N7 R2 R7 R9 R25 R26 W1 W2 Varmeelement ventilator Pressostat høytrykk Pressostat lavtrykk Termostat varmgassovervåkning Feil N7 Feil ventilator Kontaktor kompressor Belastningsrelé ventilator Kompressor Ventilator Varmepumpestyring Mykstartstyring kompressor Returføler Kodemotstand Turføler Trykkføler kjølekrets lavtrykk (p0) Trykkføler kjølekrets - høytrykk (pc) Tilkoblingsledning varmepumpe - leder 230V Tilkoblingsledning varmepumpe - leder<25v X1 X2 X3 X12 Rekkeklemme: elektrisk spenning Rekkeklemme: intern ledningsføring = 230V Rekkeklemme: intern ledningsføring < 25V Plugg: tilkoblingsledning Varmepumpestyring = 230 V X13.1 Plugg: tilkoblingsledning Varmepumpe - leder < 25V X13.2 Plugg: tilkoblingsledning Varmepumpe - leder < 25V Y1 Fireveis vekselventil # Kjernenummer Tilkoblet og klar til bruk Kobles til på bygningen ved behov A-IX

20 Styring LA 12TU A-X

21 A-XI Last LA 12TU

22 Koblingsskjema LA 12TU A-XII

23 Forklaring LA 12TU E1 E4 F4 F5 F7 F12 F23 K1 K2 M1 M2 N1 N7 R2 R7 R9 R25 R26 W1 W2 Oljeoppvarming kompressor Varmeelement ventilator Pressostat høytrykk Pressostat lavtrykk Termostat varmgassovervåkning Feil N7 Feil ventilator Kontaktor kompressor Belastningsrelé ventilator Kompressor Ventilator Varmepumpestyring Mykstartstyring kompressor Returføler Kodemotstand Turføler Trykkføler kjølekrets lavtrykk (p0) Trykkføler kjølekrets - høytrykk (pc) Tilkoblingsledning varmepumpe - leder 230V Tilkoblingsledning varmepumpe - leder<25v X1 X2 X3 X12 Rekkeklemme: elektrisk spenning Rekkeklemme: intern ledningsføring = 230V Rekkeklemme: intern ledningsføring < 25V Plugg: tilkoblingsledning Varmepumpestyring = 230 V X13.1 Plugg: tilkoblingsledning Varmepumpe - leder < 25V X13.2 Plugg: tilkoblingsledning Varmepumpe - leder < 25V Y1 Fireveis vekselventil # Kjernenummer Tilkoblet og klar til bruk Kobles til på bygningen ved behov A-XIII

24 4 4 Hydraulikkskjema 4.1 Monoenergisk anlegg og dobbel manifold uten differansetrykk A-XIV

25 Monoenergisk anlegg med overstrømningsventil og varmtvannsberedning A-XV

26 Forklaring Avstengningsventil Overstrømningsventil Sikkerhetsventilkombinasjon Smussfanger Sirkulasjonspumpe Ekspansjonstank Romtemperaturstyrt ventil Avstengningsventil med tilbakeslagsventil Avstengningsventil med drenering Varmeforbruker Temperaturføler Fleksibel tilkoblingsstuss Tilbakeslagsventil Luft-til-vann-varmepumpe Varmepumpestyring Rekkebuffertank Varmtvannstank E9 Tappevann-varmeelement E10.1 Varmekolbe K20 K21 M13 M16 M18 N1 R1 Kontaktor tilskuddsvarme Kontaktor tappevann-varmeelement Varmesirkulasjonspumpe hovedkrets Sirkulasjonshjelpepumpe Varmtvannsberederpumpe Varmepumpestyring Utvendig veggføler R2,1 Ekstra returføler R3 Varmtvannsføler A-XVI

27 5 5 Samsvarserklæring EF-samsvarserklæring EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE Leverandøren Glen Dimplex Deutschland GmbH The undersigned Geschäftsbereich Dimplex L entreprise soussignée, Am Goldenen Feld 18 DE Kulmbach erklærer med dette på eget ansvar samsvar med følgende gjeldende EFdirektiver. Erklæringen blir ugyldig dersom apparatet/-ene modifiseres. hereby certifies that the following device(s) complies/comply with the applicable EU directives. This certification loses its validity if the device(s) is/are modified. certifie par la présente que le(s) appareil(s) décrit(s) ci-dessous sont conformes aux directives CE afférentes. Toute modification effectuée sur l (les) appareil(s) entraîne l annulation de la validité de cette déclaration. Produktnavn: Designation: Désignation: Varmepumper Heat pumps Pompes à chaleur Type(r): Type(r): Type(r): LA 9TU LA 12TU EF-direktiver Lavspenningsdirektivet 2006/96/EF Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF Trykkapparatdirektivet 97/23/EF EC Directives Low voltage directive 2006/95/EC EMC directive 2004/108/EC Pressure equipment directive 97/23/EC Directives CEE Directive Basse Tension 2006/95/CE Directive CEM 2004/108/CE Directive Équipement Sous Pression 97/23/CE Normer og standarder Applied standards Normes appliquées EN :2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006 EN /A13:2008 EN :2003+A11+A12+A1+Corr.+A2:2009 EN :2006 EN :1997+A1:2001 EN :2006 EN :1995+A1:2001+A2:2005 EN 378-1:2008, EN 378-2:2008+A1:2009, EN 378-3:2008, EN 378-4:2008 EN :2007, EN :2007, EN :2007+EN :2007/AC:2008, EN : 2007 DIN 8901:2002 BGR 500 (D), SVTI (CH) Samsvarsevalueringsprosedyre iht. trykkapparatdirektivet: Modul A CE-merket: 2009 EF-samsvarserklæring utstedt. Conformity assessment procedure according to pressure equipment directive: Module A CE mark added: 2009 EC declaration of conformity issued on. Procédure d évaluation de la conformité selon la directive Équipements Sous Pression: Module A Marquage CE: 2009 La déclaration de conformité CE a été délivrée le. A-XVII

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 SIH 40TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller...

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller... Innhold Innhold Hvorfor varmepumpe?...7 Ordliste...7 Litteraturkilder...9 Tegn...9 Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10 Omregningstabeller...10 1 Velge og dimensjonere varmepumper...11 1.1 Dimensjonere

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Bruksanvisning Norsk WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R for brukeren Varmepumpeleder for lav-, middels- og høytemperaturvarmepumper for oppvarming og avkjøling Bestell-Nr. / Order no. /

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer