MÅLINGER OG FEILSØKING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅLINGER OG FEILSØKING"

Transkript

1 Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG

2 INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur væskeledning (kondensat) 5 Hetgasstemperatur 5 Varmebærer inn 5 Varmebærer ut 6 Kuldebærer inn 6 Fløde varmebærer 6 Analyse av målinger Overhetning 7 Underkjøling 8 Kondensering / utgående varmebærer 9 Differanse varmebærer 9 Differanse kuldebærer 9 Varmeeffekt 10 Sikkerhetsfunksjoner Høgtrykkspressostat 10 Lavtrykks pressostat 10 Fax-skjema 11 side 1

3 INNLEDNING Dette heftet som du nå holder i din hånd er utviklet for at du som installatør og vår servicepartner lettere skal kunne stille en korrekt analyse av dine installerte varmepumper eller kjølemaskiner. På de følgende sidene finner du enkle forklaringer til de målinger du kan utføre dersom noe er uklart i forbindelse med varmepumpens drift (se innholdsfortegnelsen). Bakerst finner du et skjema som du kan kopiere og bruke i ditt arbeid. Du kan også gjerne sende eller faxe inn opplysningene til Energisentrum, der vi gjerne står til tjeneste og løser dine eventuelle problemer. Den første siden "Målepunkter i varmepumpen" inneholder et flytdiagram hvor det tydelig fremgår hva og hvor du skal måle. Alle temperaturmålinger skal utføres med en pålitelig digitaltermometer, og ikke under noen omstendigheter et fjærspent anliggningstemometer (sk armbåndstermometer) da disse ofte er svært unøyaktige. Infrarøde avstandsmålere må IKKE brukes! Trykkmålinger skal utføres med et kalibrert manometersett. Observer at varmepumpen bør være i drift i minst 5 minutter før oppmåling, dette for at systemet skal rekke å stabilisere seg. Måleverdiene skal taes ved et og same driftstilfeller. Vi anbefaler ved C kondensering. Dette oppnåes lettest ved tappevannsproduksjon (vann til vann varmepumper). Høy eventuelt innstilt returtemperatur mens du måler. Reis ALDRI ut på service/kontroll av anlegg uten å ha med deg nødvendig utstyr og verktøy til å gjennomføre målinger og justeringer. Ta med deg dette heftet og manualer på den aktuelle varmepumpen/kjølemaskinen. Reis ALDRI hjem og ring til oss derfra, da kan vi ikke hjelpe deg ring når du er på stedet! Vi håper at dette bidrar til at du raskere kan finne eventuelle feil i ditt varmepumpe- eller kjøleanlegg. Eddie Kalvatn side 2

4 MÅLEPUNKTER I VARMEPUMPEN FLYTDIAGRAM VBQ Termostat KBU Kuldebærer pumpe KBI Lavtrykkspressostat S L Kompressor Tørkefilter Høytrykkspressostat H T VBU Avst. ventil Varmebærer pumpe Avst. ventil VBI Fordamper Eksp. ventil V Kondensator H = Kondenseringstemperatur L = Fordampningstemperatur S = Suggasstemperatur V = Temperatur væskerør T = Hetgasstemperatur VBI = Varmebærertemperatur inn VBU = Varmebærertemperatur ut KBI = Brinetemperatur inn KBU = Brinetemperatur ut VBQ = Sirkulasjonshastighet varmebærer side 3

5 MÅLINGER KONDENSERINGSTEMPERATUR Kondenseringstemperaturen (H) måles med et høytrykksmanometer som ansluttes til varmepumpens høytrykksuttak. Dette er plassert et sted mellom kompressorens trykk side og ekspansjonsventilen. Til- og frakopling av høytrykksmanometeret bør alltid gjøres når kompressoren ikke er i drift p.g.a. at arbeidtrykket er svært høyt, alternativt benytt schraderventilåpner som kan kjøpes av. Ved å måle trykket får vi vite ved hvilken temperatur kuldemediet kondenserer. FORDAMPNINGSTEMPERATUR Fordampningstemperaturen (L) måles med lavtrykksmanometeret som tilkoples varmepumpens lavtryksuttak. Dette er plassert et sted i mellom ekspansjonsventilen og kompressorens sugeside. Ved å måle trykket får vi vite ved hvilken temperatur kuldemediet fordamper. SUGGASSTEMPERATUR Suggasstemperaturen (S) måles med termometer på varmepumpens sugrør, f.eks. ved ekspansjonsventilens bulb. (Se flytdiagrammet). Sugrøret er isolert og løper mellom fordamperen og kompressoren. Ved å måle suggasstemperaturen får vi vite kuldemediets temperatur til kompressoren. side 4

6 TEMPERATUR VÆSKERØR Temperatur på væskerøret (V), også kalt kondensatrør, måles med termometer på varmepumpens væske(kondensat)rør. Væskerøret løper mellom kondensatoren og ekspansjonsventilen via et tørkefilter (se flytdiagrammet). For å unngå temperaturoverføring fra systemets kalde side bør temperaturen måles minst 20 cm fra ekspansjonsventilen. Ved å måle temperaturen på væskerøret vet vi hvilken temperatur kuldemediet holder når det forlater kondensatoren. HETGASSTEMPERATUR Hetgasstemperaturen (T) måles med termometer på varmepumpens hetgassrør. Hetgassrøret, som har en meget høy temperatur, løper mellom kompressoren og kondensatoren (se flytdiagrammet). Ved å måle hetgasstemperaturen vet vi hvor varmt kuldemediet er når det forlater kompressoren. Temperaturen bør ligge under 100 C. Dersom temperaturen stiger opp mot 120 C er det stor fare for at kompressoren overhetes, og oljen kan ta skade. En for høy hetgasstemperatur betyr ofte at vi har for lite kuldemedium eller at ekspansjonsventilen ikke regulerer tilfredsstillende. INNGÅENDE VARMEBÆRERTEMPERATUR (RETUR) Temperaturen på inngående varmebærer (VBI) måles med termometer på varmepumpens retur (så nær varmepumpen som mulig). Ved å måle returtemperaturen vet vi hvor varmt vann som går inn i varmepumpens kondensator. side 5

7 UTGÅENDE VARMEBÆRERTEMPERATUR (TUR) Utgående varmebærertemperatur (VBU) måles med termometer på varmepumpens tur (så nær varmepumpen som mulig). Ved å måle turtemperaturen vet vi hvor varmt vann som går ut fra varmepumpens kondensator. INNGÅENDE KULDEBÆRERTEMPERATUR Inngående kuldebærertemperatur (KBI) måles med termometer. Ved å måle inngående kuldebærertemperatur vet vi hvor kald kuldebæreren (brinen) er når den går inn i fordamperen. UTGÅENDE KULDEBÆRERTEMPERATUR Utgående kuldebærertemperatur (KBU) måles med termometer. Ved å måle utgående kuldebærertemperatur vet vi hvor kald kuldebæreren (brinen) er når den forlater fordamperen. SIRKULASJON VARMEBÆRER Mengden av varmebærer som sirkulerer (VBQ) måles med en spesiell flowmeter på varmepumpens varmebærer. Dette krever inngrep i rørsystemet ved at det monteres inn en reguleringsventil med måleuttak for mengde måling enten i tur eller returledningen. Her kan det med fordel benyttes en sk TacoSetter som kan kjøpes av. Ved å måle sirkulasjonen vet vi hvor mye væske som sirkulerer gjennom kondensatoren. Se de respektive håndbøker for anbefalte vannmengder. side 6

8 OVERHETNING Overhetning får vi fram ved å sammenligne suggasstemperaturen med fordampningstemperaturen (S-L). Eks. Suggasstemperatur +4 C Fordampningstemperatur -3 C Overhetning 7 C Overhetningen er et mål på hvor mye kuldemedium ekspansjonsventilen slipper inn i fordamperen. Overhetningen stilles inn ved å justere ekspansjonsventilen til vi får en verdi på ca. 7 C. Observer at avlesningen bør gjøres ca. 15 minutter etter justering slik at anlegget får tid til å stabilisere seg. For stor overhetning betyr at for lite kuldemedium slippes gjennom ventilen. Dette gir en dårlig virkningsgrad. Dessuten vil kompressoren arbeide under dårligere forhold. For liten overhetning betyr at for mye kuldemedium slippes gjennom ventilen. Resultatet blir at kuldemediet ikke får tid til å fordampe, følgelig kan kompressoren ikke komprimere kuldemediet når det kommer i væskeform. Mulige feilkilder: Ekspansjonsventil, kuldemediemangel. side 7

9 UNDERKJØLING Underkjølingen får vi fram ved å sammenligne kondenseringstemperaturen (H) med temperaturen på væskeledningen (V), (H-V). Eks. Kondenseringstemperatur 54 C Temperatur væskeledning 50 C Underkjøling 4 C Underkjølingen er et mål på hvor mye kuldemedium vi har i varmepumpen. Underkjølingen kan justeres ved å fylle på eller tappe av kuldemedium i kretsen. En for stor underkjøling betyr at vi har for mye kuldemedium i anlegget noe som igjen gir en dårlig virkningsgrad. Ingen underkjøling, (H-V=0), betyr at vi har for lite kuldemedium i anlegget. Vi får en dårlig virkningsgrad samt fare for kompressorhavari og kokset olje. Mulige feilkilder: Feilaktig kuldemediefylling, kuldemediemangel. side 8

10 KONDENSERING/UTGÅENDE VARMEBÆRER (H-VBU) Med denne sammenligningen kan vi se hvor godt varmeveksleren fungerer. Den optimale kondensatoren har en minimal differanse. I praksis ligger verdien mellom 2 og 7 C. Dersom differansen overstiger 7 C betyr det at vekslingen i kondensatoren ikke fungerer tilfredsstillende. Vi får også en dårligere virkningsgrad på varmepumpen. Mulige feilkilder: Forurensinger i kondensatoren, for stor underkjøling. DIFFERANSE I VARMEBÆRERTEMPERATUR Ved å måle forskjellen mellom tur og retur varmebærer ser vi hvor mange grader varmepumpen hever vanntemperaturen. Varmepumpen arbeider optimalt med en differanse på 5-10 C. Dette justeres med å stille inn passelig hastighet på sirkulasjonspumpen, alternativt med en TacoSetter som kan kjøpes av. En veldig stor differanse kan tyde på tett sil eller luft i systemet. DIFFERANSE I KULDEBÆRERTEMPERATUR Ved å måle differansen mellom utgående ig inngående brine ser vi hvor mange grader varmepumpen senker brinetemperaturen. Varmepumpen arbeider i de fleste tilfeller med en differanse på ca. 3 C. Differansen varierer vanligvis noe med de forskjellige årstidene. Dette kan vanlivis justeres ved å stille inn en passelig hastighet på sirkulasjonspumpen. En veldig stor differanse tyder på at silen er tett eller at det fins luft i brinekretsen. side 9

11 VARMEEFFEKT Ved å måle sirkulasjonshastigheten på varmebæreren (VBQ), inngående varmebærertemperatur (VBI) og utgående varmebærertemperatur (VBU) kan vi regne ut den avgitte varmeeffekten til varmepumpen. P(kW) = 0.07 VBQ (l / min) (VBU - VBI) HØYTRYKKSPRESSOSTAT Høytrkkspressostaten er en trykkvakt som bryter driften av varmepumpen dersom kondenseringstrykket overstiger 26 bar. Pressostaten er utstyrt med manuell reset. Pressostaten er tilknyttet et sted mellom kompressorens trykkside og ekspansjonsventilen (se flytdiagrammet). Mulige feilkilder: Tett sil på returen på varmebæreren, luft i radiatorsystemet, defekt sirkulasjonspumpe på varmebæreren, for høyt stilt termostat, for mye kuldemedium. LAVTRYKKSPRESSOSTAT Lavtrykkspressostaten er en trykkvakt som bryter driften av varmepumpen når fordampningstrykket går under 1.5 bar. Pressostaten kan være av type manuell eller automatisk reset. Pressostaten er tilknyttet et sted mellom ekspansjonsventilen og kompressorens sugeside. Mulige feilkilder: Tett sil i inngående kuldebærerledning, luft i kuldebærersystemet, for lite frostbeskyttelse (glykol) i kuldebærerkretsen, defekt kuldebærerpumpe, kuldemediemangel, ekspansjonsventil. side 10

12 MÅLEPROTOKOLL Til:, telefaks Fra: Dato: Type varmepumpe: Serienummer: Varmekilde type: Varmeavgiver type: Kondenseringstemperatur (H): Fordampningstemperatur (L): Suggasstemperatur (S): Temperatur væskerør (V): Hetgasstemperatur (T): Varmebærertemperatur inn (VBI): Varmebærertemperatur ut (VBU): Sirkulasjonshastighet varmebærer (KBQ): Brinetemperatur inn (KBI): Brinetemperatur ut (KBU): Overhetning før justering: Overhetning etter justering: Underkjøling før inngrep: Underkjøling etter inngrep: Beskrivelse av inngrep: side 11

13 side 12

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F110

Brukerhåndbok NIBE F110 Brukerhåndbok Varmtvannspumpe LEK UHB NO 1434-1 331150 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

KAC - luftkjølte aggregat

KAC - luftkjølte aggregat KAC - luftkjølte aggregat Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Side 1.0 Beskrivelse av anlegget 3 1.1 Generelt å tenke på ved installasjon 3

Side 1.0 Beskrivelse av anlegget 3 1.1 Generelt å tenke på ved installasjon 3 Drifts og vedlikeholdsinstruks TQC kondenseringsaggregater Innholdsfortegnelse Side 1.0 Beskrivelse av anlegget 3 1.1 Generelt å tenke på ved installasjon 3 2.0 Inspeksjon, oppheising og plassering 2.1

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer