Service - Kontroll - Igangkjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Service - Kontroll - Igangkjøring"

Transkript

1 Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 14 Vannkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Les dette! Alt for mange anlegg blir kjørt igang uten at man er sikre på at forholdene er slik man prosjekterte for. All erfaring tilsier at feil og havarier på kuldeaggregater og varmepumper ofte skyldes ekstern feil i vannsystem og andre eksterne kilder. For å bedre på dette har vi laget disse heftene som omfatter foreløpig 3 deler. Del 1 Her er klargjøring fra kunden før igangkjøring, pluss sjekklister som skal gjøres før igangkjøring Del 2 Her er serviceskjema hvor alle data skal noteres og som skal sendes i retur til NK for at garanti skal gjelde. Del 3 Enkel feilsøking. Det er viktig at autorisert personell brukes på kjølekrets og elektriske deler. Følg med mere vil komme etterhvert. Forutsetning for oppstart. Novema kulde og dets forhandlere starter opp aggregater dersom kunden ønsker det eller at utstyret krever det. For at aggregatet skal startes opp må kunden gå igjennom en sjekkliste før han ber om oppstart. Denne listen finner du som "Kundens sjekkliste" på neste side. Fyll i denne og faks den til oss når du bestiller igangkjøring. Oppdatterte skjema ligger under de forskjellige maskintypene på Drift, ettersyn og vedlikehold Bruker av kuldeanlegg eller varmepumpe er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Bruken skal være i tråd med de forutsetninger anlegget er bygget etter og i henhold til leverandørens anvisninger. Bruker er ansvarlig for at driftspersonellet har de nødvendige kvalifikasjoner og at betjening og vedlikehold utføres i henhold til instruks. Vedlikehold utført av uautorisert personell eller alarmer tilbakestilt uten at feil er rettet opp kan medføre at reklamasjonsrett faller bort. For at anlegget skal oppnå en drift er klargjøring av ansvarsforholdene viktige. Norsk Kuldenorm kap sier: Eier av kuldeanlegg eller varmepumpe er ansvarlig for at anlegget drives, ettersees og vedlikeholdes på en forsvarlig måte.dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overf øres til bruker. Drift ettersyn og vedlikehold skal utf øres i henhold til foreliggende instruks for anlegget. Arbeidet skal utf øres av personale som er godt kvalifisert for de aktuelle oppgavene. Eier / bruker er ansvarlig for at kun kvalifisert personale benyttes. Hvilke kvalifikasjoner som kreves, vil fremgå av autorisasjonsforskriftene. Mrk: Inngrep i kuldekretsen skal kun gjøres av autoriserte kuldefirmaer. Dette inkluderer påfylling av kuldemedium og påfylling / avtapping av olje.

3 SKI - 14 Vannkjølt isvann/vp scroll Sjekklister Utført Kundens sjekkliste for igangkjøring Følgende punkter må sjekkes og gjøres ferdige for igangkjøring Elektriske tilknytninger Er alle elektriske arbeider ferdige og testet Montasje Er montasje utført og aggregat rengjort og søppel fjernet slik at man kan komme til Trykktest dx montasje Er anlegget trykktestet ifølge Norsk kuldenorm Plassering Er plassering gjort slik som beskrevet. Drenering Er kondensavløp på innedeler, kjølebatterier og annet sjekket for å unngå skade. Og har alle dreneringer fall den rette veien. Dersom det er dryppanne på utstyret heller denne mot avløp. Vannsystemer Er vannmengde innregulert og finnes det måleutstyr for sjekking av vann Har anlegget også gått en periode slik at all luft er fjernet. Alt ferdig Dersom alt er ferdig så bestill igangkjøring. Dersom det er store mangler ved oppmøte kan igangkjøring utsettes og merkostnadene må bæres av kunden. Under besøket Sjekk anlegget visuelt for skade før du begynner å jobbe. Dette gjelder paneler, elektrisk, kulderør, plastikk, riper osv. Finner du noe så gjør kommentar med en gang Si ifra til kunden ved adkomst og avreise. Dette skal gjøres hver dag Holde kunden informert og hva som skjer Fortell kunden om mangler eller feil som påvirker fremdrift. Sjekke merkeskilt på aggregat og spenning at det stemmer med anlegget spenning Rør isvann Har rørsystemet blitt luftet og innregulert. Har rørsystemet vært i drift lenge nok til at luft er kommet ut. Be om dokumentasjon på vannmengde. Sjekk også at det finnes muligheter for å innregulere vannet og at disse ser ut som de er justert og låst. Hvis vannmengden virker tvilsom så vurder i samråd med servicesjef å stoppe arbeidet. Si ifra til kunden at anlegget ikke er klart for å kjøres igang og at kostnadene for unødvendig besøk vil bli fakturert han. Sjekk at fordamper på aggregat ikke er plassert på høyeste punkt i rørsystemet. Er dette gjort vil luft kunne samle seg her og man får redusert effekt og eventuelle frostutslag. Page 3 of 11

4 Sjekk at rørsystem nære aggregatet har luftepotter på punkter hvor det er naturlig at luften kan samle seg. Sjekk pumper på isvannsiden. Pumpene skal helst trykke inn på fordamper. Suger de ut kan det danne seg luft i fordamper. Sjekk at isvannspumper er montert riktig med vibrasjonsdempere. Sjekk at vibrasjoner i rørsystemet/kabelanslutninger ikke forplanter seg over til aggregatet. Sjekk at røropplegget er opphengt på en slike måte at det ikke belaster fordamper med stor tyngde. Finnes det fleksible koblinger mellom aggregat og rørsystem Er rørsystemet på isvannsiden ordentlig isolert. Hvis ikke si ifra at dette kan skape kondensproblemer når aggregatet kommer ned i temperatur. Er glykol tilført og er det blandet før det er fyllt på anlegget. Sjekk frostgrense Flow switch er den montert riktig. Sjekk også funksjon før oppstart. Sjekk at anlegget ikke har frekvensstyrte pumper eller annet utstyr som kan medføre at vannet over fordamper varierer. Etter oppstart mål delta t på inn og utgående vann og skriv dette ned i igangkjøringsprotokoll Har vannsystemet vannfilter så sjekk om dette er rent før oppstart. På enkelte aggregat sitter filteret standard inne i aggregatet. Sjekk at vannfilter er installert og renset før oppstart Rør kondensatorsiden Har rørsystemet blitt luftet og innregulert. Har rørsystemet vært i drift lenge nok til at luft er kommet ut. Be om dokumentasjon på vannmengde. Sjekk også at det finnes muligheter for å innregulere vannet og at disse ser ut som de er justert og låst. Hvis vannmengden virker tvilsom så vurder i samråd med servicesjef å stoppe arbeidet. Si ifra til kunden at anlegget ikke er klart for å kjøres igang og at kostnadene for unødvendig besøk vil bli fakturert han. Sjekk at kondensator på aggregat ikke er plassert på høyeste punkt i rørsystemet. Er dette gjort vil luft kunne samle seg her og man får redusert effekt og eventuelle frostutslag. Sjekk at rørsystem nære aggregatet har luftepotter på punkter hvor det er naturlig at luften kan samle seg. Sjekk pumper på kondensatorsiden. Pumpene skal helst trykke inn på kondensatorern. Suger de ut kan det danne seg luft i kondensatoren. Sjekk at kondensatorpumper er montert riktig med vibrasjonsdempere. Sjekk at vibrasjoner i rørsystemet/kabelanslutninger ikke forplanter seg over til aggregatet. Sjekk at røropplegget er opphengt på en slike måte at det ikke belaster fordamper med stor tyngde. Finnes det fleksible koblinger mellom aggregat og rørsystem Page 4 of 11

5 Er glykol tilført og er det blandet før det er fyllt på anlegget. Sjekk frostgrense Flow switch er den montert riktig. Sjekk også funksjon før oppstart. Sjekk at anlegget ikke har frekvensstyrte pumper eller annet utstyr som kan medføre at vannet over kondensator varierer. Etter oppstart mål delta t på inn og utgående vann og skriv dette ned i igangkjøringsprotokoll Har vannsystemet vannfilter så sjekk om dette er rent før oppstart. På enkelte aggregat sitter filteret standard inne i aggregatet. Sjekk at vannfilter er installert og renset før oppstart Regulator og elektrisk opplegg Med strømløst anlegg sjekk at kabler og dimensjoner er riktige og at sikrigner stemmer overenes med effekten. Sjekk også at alt er dratt ordentlig til Med strøm på sjekk at spenningen er som den skal med ikke for store avvik fra oppgitt spenning. Sjekk også at det ikke er mer en 3 % forskjell mellom fasene. Sørg også for at evnetuell bunnvarmer for kompressor virker og at denne står på i minst 12 timer før oppstart. Temepraturen på bunnkassen må være minst grader høyere en omgivende lufttemperatur. Er riktig spenning lagt til utstyret og er sikringer av riktig type og størrelse Skru av spenning og dra over alle ledninger og klemmer Er alle lokk på kanaler og foran elektrikse komponenter satt på plass og festet ordentlig. Er elektrisk skap ordentlig rent og uten spon og rester etter montasje Er motorvern justert riktig. Ved bunnvarmer har denne ligget inne minimum 12 timer før oppstart Givere og vakter Sjekk disse at de ikke er blitt skadet under inntransport. Alle kabler til disse skal også være festet ordentlig. Gå igjennom sjekkliste for parametere og kalibrer også givere hvis nødvendig Kuldekrets Sjekk for lekkasjer. Under transport kan vibrasjoner har forårsaket lekkasje. Sjekk derfor alle skjølter og avgreninger med en lekkasjesøker. Etter noen timers drift sjekk i seglasset at det ikke har dannet seg dampbobler i seglasset. Page 5 of 11

6 Sjekkolkjenivået etter oppstarte og etter noen timers drift Sjekk overhetning underkjøling og varmgasstemperatur og skriv disse ned Opplæring Gi bruker en inføring i bruk av utstyret Sjekk at alt underlag som er sendt med aggregatet finnes på anlegget. Teknisk manual, elskjema, driftsinstruks osv Page 6 of 11

7 SKI - 14 Vannkjølt isvann/vp scroll Type: Serienr: Kuldemedie: Fylling kg: Serviceskjema Aggregat Sjekk for feil og mangler Status Ettertrekk el. tilkoblinger Status Sjekk pumpdown Status Sjekk trinnregulering Status Stille klokke Software versjon Krets 1 Høytrykk Bar Timeteller K1/K2 Timer Spenning (R-T) Volt Lavtrykk Bar LT innslag Bar Strømforbruk (R) A Varmgass C HT utslag Bar Strømforbruk (S) A Væsketemperatur C LT utslag Bar Strømforbruk (T) A Sugetemperatur C HT innslag/evt man reset Bar Serienummer K1 Sjekk motorvern Status Spenning (R-S) Volt Serienummer K2 Oljenivå Status Spenning (S-T) Volt Krets 2 Høytrykk Bar Timeteller K1/K2 Timer Spenning (R-T) Volt Lavtrykk Bar LT innslag Bar Strømforbruk (R) A Varmgass C HT utslag Bar Strømforbruk (S) A Væsketemperatur C LT utslag Bar Strømforbruk (T) A Sugegasstemperatur C HT innslag/evt man reset Bar Serienummer K1 Sjekk motorvern Status Spenning (R-S) Volt Serienummer K2 Oljenivå Status Spenning (S-T) Volt Fordamper Vann inn C Sjekk pumpe(r) Status Sjekk eksp ventil Status Vann ut C Kondensator Vann inn C Sjekk pumpe(r) Status Sjekkfrysepunkt hvis glykol C Vann ut C Generelt Skriv kommentarer under Oljeanalyse Status Ta 3 bilder Kundens signatur Dato Service teknikker Page 7 of 11

8 Sjekkpunkt Merknad Sjekk punktene i den rekkefølge de står Feilsøking Vannkjølt aggregat høytrykksalarm Er vannmengden over kondensator riktig Kontroller at pumpene går og at klaff i tvillingpumper fungerer Kontroller at vannstrømmen er tilpasset kondensatorytelsen Kontroller at pumpens spesifikasjoner tilfredsstiller de aktuelle driftsbetingelsene. Kontroller at alle avstengingsventiler i vannkretsen er åpne, eventuelle stengte ventiler som hindrer vannsirkulasjonen åpnes. Kontroller kjølevannet Kjølevannet til kondensatoren er for varmt eller sirkulasjonen for liten. Kondensatoren er tilgrodd med avleiring eller rust etc. Feil på kondensatorpumpe. Kontroller temperaturgivere Kontroller temperaturføleren plassering og at den er ordentlig montert. Samsvarer kondensatortemperaturen med spesifiserte verdier? Er kuldemedienivået korrekt? Kontroller Driftsgrenser.Under normale driftsbetingelser (isvannstemp. 12/7 C og kondensatorvanntemp. 30/40 C) skal overhetningen, målt på sugeledningen ved innløp av kompressor, være mellom min. 3K og maks. 7K, mens underkjølingen, målt på væskeledningen foran termostatisk ekspansjonsventil, være mellom min. 3K og maks. 8K. Hvis verdiene ligger utenfor de ovennevnte områdene indikerer dette følgende feil som må rettes på: innstillingen av termostatisk ekspansjonsventil er ikke optimal. for stor kuldemediefylling eller relatert feil. Kontroller og utfør følgende instruksjoner i merknad Er du sikker på at ingen urenheter er tilstede? Stemmer isvannsmengde med prosjekterte verdier? Regulerer den på innstilt temperatur? Gjenta prosedyre for vakuumering og fylling Urenheter i kuldemediumet kan føre til at kondensatortemperaturen kan bli meget høy. ( grader over omgivelsestemperatur er ikke uvanlig) kombinert med dårlig kjøleeffekt. Symptonene er de samme som med overfylt kuldemediemengde. Kontroller derfor fyllingen. Hvis fyllingen er korrekt utfør vakumering- og fylleprosedyrene. Kontroller at vannstrømmen er tilpasset kjølekapasiteten. Kontroller at vannpumpas spesifikasjoner tilfredstiller de aktuelle driftsbetingelsene Kontroller at alle avstengingsventiler i vannkretsen er åpne, eventuelle stengte ventiler som hindrer vannsirkulasjonen åpnes. Eventuelle komponenter som ikke fungerer korrekt må byttes ut Er omgivelsestemperaturene som dimensjonert Sjekk prosjekteringsdata Kontroller driftsgrensene anlegget er levert for. Sjekk at det ikke finnes noen varme luftstrømmer i umiddelbar nærhet. Sjekk at den samme luften ikke resirkuleres. Hvis det finnes urenheter i kuldemediet vil temperaturforskjellen mellom mettet kondensatortrykk og utgående vanntemperatur være mer enn 5 C - 6 C. Hvis så er tilfelle, tøm systemet for kuldemedium, foreta vakuumering til 100Pa eller lavere og fyll på riktig mengde nytt kuldemedium (spesifisert på merkeplaten). Kontroller så overhetings- og underkjølingsverdiene igjen. Vannkjølt aggregat lavtrykksalarm Stemmer vanntemperaturen ved innløp av fordamperen med spesifiserte verdier? Kontroller " Driftsgrenser ". Page 8 of 11

9 Fungerer ekspansjonsventil korrekt Er kuldemedienivået korrekt? Overhetingen, målt på sugeledningen ved innløp av kompressor, skal være mellom min. 3K og maks. 7K, og underkjølingen, målt på væskeledningen foran termostatisk ekspansjonsventil, skal være mellom min. 3K og maks. 8K. Hvis verdiene ligger utenfor de angitte områdene indikerer det at innstillingen av ekspansjonsventilen ikke er optimal og må justeres. En svært liten kuldemediefylling vil utløse lavtrykkspressostaten. Eliminer eventuelle lekkasjer, hvis nødvendig foreta trykktesting for å lokalisere dem, utfør tømme- og fylleprosedyrene. Er kondensatortrykket korrekt Kontroller at vannstrøm og temperaturer over kondensatoren samsvarer med spesifiserte tekniske data. Korrekt kondensatortrykk skal være 5-6 C over vanntemperaturen ut av kondensatoren. Fungerer tørrefilteret korrekt Mål kuldemedietemperaturen oppstrøms og nedstrøms for tørrefilteret ved hjelp av et termometer med kontaktføler. Temperaturdifferanser på mer enn 1 C indikerer at filteret ikke lengre er effektivt og bør skiftes ut. Har du riktig isvannsmengde gjennom fordamperen Sjekk vannstrømmen Kontroller at vannstrømmen er tilpasset kjølekapasiteten. Kontroller at pumpens spesifikasjoner tilfredsstiller de aktuelle driftsbetingelsene. Kontroller at alle avstengingsventiler i vannkretsen er åpne, eventuelle stengte ventiler som hindrer vannsirkulasjonen åpnes. Fyll opp systemet og hev trykket til riktig verdi i henhold til korrekt prosedyre for aktuell anleggstype. Frostalarm Stemmer isvannsmengde med prosjekterte verdier? Er settpunktene korrekt? Kontroller at vannstrømmen er tilpasset kjølekapasiteten. Kontroller at vannpumpas spesifikasjoner tilfredstiller de aktuelle driftsbetingelsene Kontroller at alle avstengingsventiler i vannkretsen er åpne, eventuelle stengte ventiler som hindrer vannsirkulasjonen åpnes. Korriger hvis feil Regulerer den på innstilt temperatur? Eventuelle komponenter som ikke fungerer korrekt må byttes ut Kompressor Får kompressor beskjed om å starte fra regulator? Er det full spenning til kompressor Temperaturen kan være slik at kompressoren ikke vil starte. De fleste aggregat har også innbygget sikkerhet mot for ofte start av kompressoren (normalt 6 starter pr time) Hvis anlegget kaller på kompressor og den ikke starter kan det være denne som holder igjen. Vent da noen minutter og se om den starter. Sjekk spenning Er motorvern utløst Har motor brent Er kompressoren defekt Sjekk kontaktorer Page 9 of 11

10 Fungerer startutstyr ok Sjekk kontaktorer og hovedregulator. Er driftsparametre satt rett Sjekk driftsparametere Sjekk at alle parametere er satt riktig. Se manual. Kaller aggregatet på start. For å beskytte aggregatet kan for hyppig start eller utløste alarmer hindre at aggregatet starter. Sjekk dioder for om aggregatet kaller på start. Er det behov. Kanskje belastninger er for lav til at aggregatet behøver starte. Kompressor slår ut på motorvern For lav eller for høy spenning. Påse at spenningen er +/- 10% av merkestrømmen og at balansen mellom fasene er innen +/- 3%. Feil på motorvern. Kontroller kompressorens driftsamper og sammenlign med angitt verdi i tabell. For høy temperatur i maskinrommet Sørg for ventilasjon av maskinrommet Aggregat starter ikke Aggregat virker ikke Strømbrudd Sikring er gått Er det strøm frem til aggregatet. Er det behov Er regulatorer stilt slik at aggregatet har behov for å starte? Aggregat bråker Aggregatet bråker Sjekk at ikke noe er løst som lager vibrasjoner og unødvenig støy Andre varmekilder Ved varmepumpe finnes det andre varmekilder i kretsen Sjekk at det ikke kan komme for varmt vann tilbake til varmepumpe Page 10 of 11

11 Energibrønn Vammengde Sirkulerer det rundt 2200 l/t pr brønn Temperatur retur brønn Er temperaturen under 2 C så må frostgrense aggregat settes laver Page 11 of 11

12 Spør oss om: mini splitt, multi splitt, viftekovenktorer, tak kassetter, befuktere, kuldeprodukter, varmepumper, akkumuleringstanker, pumper, elektrokjeler, platevekslere, tørrkjølere, luftkjølte kondensatorer, tele og datakjøling, Skedsmokorset tlf.: Fredrikstad tlf.: Bergen tlf.: Trondheim tlf.:

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type EP 31-350 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type EP-NG.... 4 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! riftsinstruks Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o okumentasjon... 5 rukerveiledning vannkjølt

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kjøl frys aggregat type ECB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Side 1.0 Beskrivelse av anlegget 3 1.1 Generelt å tenke på ved installasjon 3

Side 1.0 Beskrivelse av anlegget 3 1.1 Generelt å tenke på ved installasjon 3 Drifts og vedlikeholdsinstruks TQC kondenseringsaggregater Innholdsfortegnelse Side 1.0 Beskrivelse av anlegget 3 1.1 Generelt å tenke på ved installasjon 3 2.0 Inspeksjon, oppheising og plassering 2.1

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Flyttbart aggregat MPK1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har nesten

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Bruks- og vedlikeholdsanvisning Best.nr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Bruks- og vedlikeholdsanvisning Side 1 Innholdsfortegnelse 1 str. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhet 2

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump Brukerveiledning Thermia Duo Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2 2 - Om din värmepump Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon.................................. 2 1.1 Sikkerhetsforeskrifter....................................

Detaljer

Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater

Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater Sikkerhet / forholdsregler Kun opplærte operatører med kunnskap om grunnleggende kjøling, kjølekretser, kuldemedier og den potensielle faren

Detaljer

Komplett kjøleenhet for DVCompact DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80

Komplett kjøleenhet for DVCompact DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80 DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80 Dokument oversatt fra engelsk -NO 2014-02-04 A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Beskrivelse av DVCompact SoftCooler... 3 3.1 DVCompact

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL Revisjon 02, des 2010 1 Innhold Innledning...3 Tekniske data...4 System tegning...6 Installasjon...7 Plassbehov...8 Tilkobling... 9 Tilkopling av vannledninger...10

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 2. Betjening... 9 3. Vedlikehold... 12 4. Prosjektering... 13 5. Montering... 15

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 2. Betjening... 9 3. Vedlikehold... 12 4. Prosjektering... 13 5. Montering... 15 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Hovedpumpe... 4 1.3 Varmekilder... 4 1.4 Elektroteknikk... 4 1.6 Prinsippskjema... 5 Prinsippskjema... 5 Kort funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 O Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Forord Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper at den kommer til å oppfylle dine forventninger

Detaljer