Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper"

Transkript

1 Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

2 Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Ønsker du mer informasjon, kontakt: Enova Svarer tlf /

3 Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veilederen gir råd om installasjon av energimåling på de fleste typer varmepumpesystem. Målgruppen for denne veilederen er installatør av energimåleutstyr og varmepumpeanlegg. Hvorfor energimåling av varmepumper? Enova stiller krav om energimåling av varmepumpeanlegg for å gi støtte. Hensikten med kravet er å sikre at kjøper kan kontrollere at anlegget gir den energibesparelsen som er forventet. På denne måten kan både installasjons- og driftsfeil avdekkes. Hvilke typer varmepumper gjelder veilederen for? Veilederen gjelder for varmepumper som avgir varme via et vannbasert varmedistribusjonsanlegg for romoppvarming og/eller til oppvarming av tappevann. Veilederen gjelder ikke for varmepumper som leverer varme direkte til inneluft eller ventilasjonsluft uten vannbasert varmedistribusjon. Hvilke krav stiller Enova til målerinstallasjonene? Krav til måling av varmeenergi Varmemålere må minimum tilfredsstille nøyaktighetsklasse 3 i Norsk Standard NS-EN All avgitt varme skal måles. Dette innebærer at minimum en måler per varmeveksler skal installeres på varm side. r med integrert varmemåling må tilfredsstille en samlet målenøyaktighet på minimum +/- 10 % for alle termiske energistrømmer. Som et minimum skal temperaturdifferanse måles med et maksimalt avvik på temperaturfølere på +/- 0,5K ved nominell temperatur. Kjøleenergi skal også registreres. Krav til måling av elektrisitet Elektrisitetsmålere må minimum tilfredsstille nøyaktighetsklasse A i henhold til Norsk Standard NEK-EN Elektrisitetsmåleren skal som minimum måle samlet elektrisk energi til drift av kompressor, produktintegrerte sirkulasjonspumper, elektrisk (varmekolbe) og regulator. For luft/vann varmepumper skal dessuten elektrisk energi til drift av utedel og eventuelt varmekabel måles. Det stilles ikke krav om måling av elektrisk energi til ettervarmebereder til varmepumper med integrert varmtvannsbereder. Hvilke anbefalinger gir Enova til målerinstallasjonene? Anbefalinger ved måling av varmeenergi Ved måling av luft/vann-varmepumper anbefales det varmemåling som måler energistrømmer begge veier. Dette for å registrere eventuell energi som varmepumpen henter fra varmeanlegget under avriming. Dersom varmepumpen bruker en frostsikker væske (oftest glykolblanding), må installatør kunne kalibrere varmemåleren for dette. Hvis det ikke er mulig må det oppgis en korreksjonsfaktor tilpasset aktuelt måleavvik. Spesialtilfeller Har varmepumpen flere varmevekslere på varm side, kan energi hentet fra varmekilde på kald side måles (gjelder kun væske/vannvarmepumper). Avgitt varme blir da summen av energi hentet fra varmekilde summert med elektrisk energiforbruk uten. Formlene må da tilpasses og presenteres for kunden på en oversiktlig måte. Anbefalinger ved måling av elektrisitet I yrkesbygg bør elektrisk energi til eksterne sirkulasjonspumper måles. Det vil si sirkulasjonspumpe på kald (fordamper) og varm (kondensator) side. Elektrisk (varmekolbe) anbefales målt separat. Slik kan elektrisk skilles ut fra totalt forbruk av elektrisk energi, og eier av varmepumpen kan kontrollere at en ikke blir koplet inn unødig. Har varmepumpen felles kurs for både varmepumpe og, kan varmepumpens integrerte timeteller og ens effekt brukes for å beregne energiforbruk til. Hvis varmepumpen mangler timeteller for må kunden kunne beregne spart energi og årsvarmefaktor med. 1

4 Hva bør installatør passe på ved plassering og innmontering av varmemålere? Riktig montering av energimålere er viktig for kvaliteten på måleverdiene. Installatør bør være oppmerksom på følgende: Varmemåler må monteres i henhold til leverandørs montasjeanvisning. Varmemåler og temperaturfølere monteres nærmest mulig varmepumpen. Der anlegget består av metallrør kan temperaturfølere festes utenpå disse. Sørg for god kontakt med rørene og isoler utenpå. Der anlegget ikke består av metallrør må installatør benytte egne lommer beregnet for temperaturfølere. Temperaturføleren festes godt med god kontakt og isolasjonsteip utenpå røret mellom vekselventil og varmeveksler (kondensator) inne i kabinettet. Kontroller at varmemåleren håndterer å bli plassert på turrøret som er varmest når vekselventilen er plassert på returside For varmepumper med integrert vekselventil for tappevannsprioritering bør varmemåleren plasseres på motsatt side av vekselventilen på utsiden av kabinettet, men mellom T-stykke og varmepumpen. Temperaturføler monteres utenpå rør mellom varmeveksler og vekselventil inne i kabinettet. Hvordan skal veilederen brukes? Denne veilederen gir råd om installasjon av energimåling med utgangspunkt i 17 ulike systembeskrivelser. Disse 17 alternativene skal dekke de fleste systemløsningene på markedet. Installatør velger den systembeskrivelse som passer best for det aktuelle varmepumpeanlegget, og går gjennom denne sammen med kjøperen av varmepumpen. Hvis det ikke er mulig å bruke en av de 17 systembeskrivelsene, bør installatøren beskrive hvordan eieren av varmepumpen leser av energimålerne og beregner spart energi og årsvarmefaktoren. Denne årsvarmefaktoren må være sammenliknbar med den som er oppgitt for anlegget. Generelt gjelder at den årsvarmefaktoren som installatør / leverandør oppgir som forventet for anlegget må være sammenliknbar med den som blir målt. Det innebærer at oppgitt årsvarmefaktor må ta hensyn til blant annet hvorvidt eksterne sirkulasjonspumper måles eller ikke. Systembeskrivelsene for installasjon av energimåling er delt opp i 4 hovedkategorier: 1. uten tappevannsprioritering a. Med separat integrert i varmepumpen b. Med felles måling av varmepumpe og integrert c. Med ekstern d. Med felles måling av varmepumpe og integrert i varmepumpe samt ekstern e. Med separat integrert i varmepumpen samt ekstern 2. med tappevannsprioritering og ekstern varmtvannsbereder a. Med separat integrert i varmepumpen b. Med felles måling av varmepumpe og integrert c. Med ekstern d. Med felles måling av varmepumpe og integrert i varmepumpe samt ekstern e. Med separat integrert i varmepumpen samt ekstern 3. med tappevannsprioritering og intern varmtvannsbereder a. Med separat integrert i varmepumpen b. Med felles måling av varmepumpe og integrert c. Med ekstern d. Med felles måling av varmepumpe og integrert i varmepumpe samt ekstern e. Med separat integrert i varmepumpen samt ekstern 4. Tappevannsvarmepumpe a. Med felles måling av varmepumpe og b. Med separat integrert i varmepumpen I denne veiledningen vil følgende symboler i systemtegningene brukes: Q Elektrisitetsmåler Q Varmemåler Ekstern temperaturføler til varmemåler 2

5 I formlene og på energimålerne brukes bokstaver for å skille ulike parametere. Generelt betyr følgende: Q: Energi målt i kilowattimer (kwh). Det kan være elektrisk energi eller varmeenergi. SPF: Årsvarmefaktor (Seasonal Performance Factor). Hvor mye mer energi leveres i forhold til tilført energi. P: Elektrisk effekt i kilowatt (kw) t: Tid målt i timer Disse bokstavene kan ha små bokstaver (indekser) etter seg for å forklare ytterligere hva de brukes til. Da har vi: SE: VP: TOT: VE: ED: SL: SLi: SLe: VV: Spart energi Total Avgitt varmeenergi Elektrisk drivenergi Spisslast Spisslast plassert internt i varmepumpen Spisslast plassert eksternt (utenfor) varme pumpen Eksempelvis kan det stå «Q SLe» som betyr at det er en energimåler som måler hvor mye elektrisk energi som går til plassert utenfor varmepumpen. I de tilfeller der det ikke er mulig å finne en god systembeskrivelse blant de 17 standardløsningene beskrevet i veilederen, bør formlene tilpasses og presenteres for kunden på en oversiktlig måte. Spesialtilfeller Dersom en har to eller flere effekttrinn og det samtidig skal benyttes timeteller beskrevet i formlene for beregning av energi til, må summen av tid multiplisert med hvert effekttrinn erstatte (P Sl t SL )i formlene. Hvordan kan eier av varmepumpeanlegget sjekke faktisk energibruk? Installatør bør gå gjennom valgt systemløsning med eier av varmepumpen med tanke på å sette denne i stand til å sjekke varmepumpens faktiske energiytelse opp mot den forventede. Nedenfor er det anbefalt en fremgangsmåte og et forslag til tabell for registrering av måledata. Fremgangsmåte for eieren av varmepumpen: 1. Les av energimålerne 2. Noter datoen og sett inn verdiene i tabellen (under) 3. Beregn differansen siden forrige avlesning som da er en energimengde i denne perioden. 4. Sett inn denne differansen inn i tilhørende formler og beregn spart energi og årsvarme faktor med og uten. 5. Sammenlikn med oppgitt årsvarmefaktor fra leverandør av varmepumpen. Unntak og presiseringer 1. Årsvarmefaktor (SPF) er et forholdstall som gjelder for ett helt år. Dersom eier av varmepumpen velger å beregne dette forholdstallet for en kortere periode enn ett år, kan ikke resultatet sammenlignes direkte med oppgitt SPF fra leverandør. 2. Dersom det monteres en varmepumpe som ikke passer til noen av de 17 variantene som vises i denne veilederen, bør installatøren/ produsenten vise med tydelige og oversiktlige tegninger hvor energimålerne er plassert og hvilke formler som skal brukes. 3. Solfangere kan levere varme til anlegget på varmepumpens varme og/eller kalde side. Dette påvirker ikke hvor energimålerne skal plasseres eller hvilke formler som skal brukes. 3

6 Forslag til tabell for å fylle inn måledata Avlest fra energimålere Q VV Q ED Q SLi Q ED+SLi Q SLe Beregnet spart energi SPF uten SPF med Målermerket Formel Formel Formel Dato Beregning Beregning Beregning Dato Differanse Resultat Resultat Resultat Dato Beregning Beregning Beregning Dato Differanse Resultat Resultat Resultat Dato Beregning Beregning Beregning Dato Differanse Resultat Resultat Resultat Dato Beregning Beregning Beregning Dato Differanse Resultat Resultat Resultat Oppgitt fra leverandør 4

7 systemer med tilhørende formler 1. uten tappevannsprioritering a. Med separat integrert i varmepumpen 1A QSLi Til varmeavgiver sbereder Akkumuleringstank QSE = - - QSLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = - QSLi Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + + QSLi + Alternativ metode uten QSLi: QSE = - - (PSLi tsl) Årsvarmefaktor uten : SPFVP = - (PSLi tsl) : Avgitt varmeenergi [kwh] : Elektrisk drivenergi [kwh] QSLi: Elektrisk integrert i varmepumpe [kwh] : Elektrisk energi til varmtvann [kwh] tsl: Tid har stått på [timer] Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + + (PSLi tsl)+ 5

8 1. uten tappevannsprioritering b. Med felles måling av varmepumpe og integrert 1B +SLi Til varmeavgiver sbereder Akkumuleringstank Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = QSE = - +SLi - (PSLi tsl) +SLi - (PSLi tsl ) + QVP+SLi + : Avgitt varmeenergi [kwh] +SLi: Elektrisk drivenergi og integrert i varmepumpe [kwh] : Elektrisk energi til varmtvann [kwh] PSLi: Elektrisk effekt til tsl: Tid har stått på [timer] 1. uten tappevannsprioritering c. Med ekstern 1C QSLe Til varmeavgiver sbereder Akkumuleringstank QSE = - Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + QSLe + + QSLe + Alternativ metode: Årsvarmefaktor med : SPFTOT = +(PSLe +(PSLe tsl) + tsl)+ : Avgitt varmeenergi [kwh] : Elektrisk drivenergi [kwh] QSLe : Elektrisk eksternt i akk.tank/el.kjel [kwh] : Elektrisk energi til varmtvann [kwh] PSLe: Elektrisk effekt til ekstern tsl: Tid har stått på [timer] 6

9 1. uten tappevannsprioritering d. Med felles måling av varmepumpe og integrert i varmepumpe samt ekstern 1D +SLi QSLe Til varmeavgiver sbereder Akkumuleringstank QSE = - +SLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + QSLe + +SLi + QSLe + Alternativ metode uten QSLe: Årsvarmefaktor med : SPFTOT = - (PSLi tsl) +SLi - (PSLi tsl) +(PSLe tsl)+ +SLi+(PSLe tsl)+ : Avgitt varmeenergi [kwh] +SLi: Elektrisk drivenergi og intern [kwh] QSLe: Elektrisk eksternt i akk.tank/el.kjel [kwh] : Elektrisk energi til varmtvann [kwh] PSLe: Elektrisk effekt til ekstern tsl: Tid har stått på [timer] 1. uten tappevannsprioritering e. Med separat integrert i varmepumpen samt ekstern 1E QSLi QSLe Til varmeavgiver sbereder Akkumuleringstank QSE = - - QSLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = - QSLi Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + QSLe + Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = +QSLi +QSLe+ Alternativ metode uten QSLi og QSLe: QSE = - - (PSLi tsl) - (PSLi + (PSLe tsl) + tsl) + (PSLe tsl) + (PSLi tsl) + : Avgitt varmeenergi [kwh] : Elektrisk drivenergi [kwh] QSLi: Elektrisk integrert i varmepumpe [kwh] QSLe: Elektrisk eksternt i akk.tank/el.kjel [kwh] : Elektrisk energi til varmtvann [kwh] PSLe: Elektrisk effekt til ekstern tsl: Tid har stått på [timer] 7

10 2. med tappevannsprioritering og ekstern varmtvannsbereder a. Med separat integrert i varmepumpen 2A Til/fra varmeavgiver (evt.via akk.tank) QSLi Elektrisk varmeelement QSE = - - QSLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = - QSLi Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + + QSLi + Alternativ metode uten QSLi: QSE = - - (PSLi tsl) Årsvarmefaktor uten : SPFVP = - (PSLi tsl) : Avgitt varmeenergi [kwh] : Elektrisk drivenergi [kwh] QSLi : Elektrisk integrert i varmepumpe [kwh] : Elektrisk energi til varmtvann [kwh] tsl: Tid har stått på [timer] + Årsvarmefaktor med : SPFTOT = +(PSLi tsl)+ 8

11 2. med tappevannsprioritering og ekstern varmtvannsbereder b. Med felles måling av varmepumpe og integrert 2B Til/fra varmeavgiver (evt.via akk.tank) +SLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = QSE = - +SLi - (PSLi tsl) +SLi - (PSLi tsl ) + QVP+SLi + : Avgitt varmeenergi [kwh] +SLi : Elektrisk drivenergi og integrert i varmepumpe [kwh] : Elektrisk energi til varmtvann [kwh] PSLi: Elektrisk effekt til tsl: Tid har stått på [timer] 2. med tappevannsprioritering og ekstern varmtvannsbereder c. Med ekstern 2C Til/fra varmeavgiver QSLe Akk.tank/ el.kjel Elektrisk varmeelement Elektrisk varmeelement QSE = - Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + QSLe + + QSLe + Alternativ metode: Årsvarmefaktor med : SPFTOT = +(PSLe +(PSLe tsl) + tsl)+ : Avgitt varmeenergi [kwh] : Elektrisk drivenergi [kwh] QSLe : Elektrisk eksternt i akk.tank/el.kjel [kwh] : Elektrisk energi til varmtvann [kwh] PSLe: Elektrisk effekt til ekstern tsl: Tid har stått på [timer] 9

12 2. med tappevannsprioritering og ekstern varmtvannsbereder d. Med felles måling av varmepumpe og integrert i varmepumpe samt ekstern 2D Til/fra varmeavgiver +SLi QSLe Akk.tank/ el.kjel Elektrisk varmeelement QSE = - +SLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + QSLe + +SLi + QSLe + Alternativ metode uten QSLe: Årsvarmefaktor med : SPFTOT = - (PSLi tsl) +SLi - (PSLi tsl) +(PSLe tsl)+ +SLi+(PSLe tsl)+ : Avgitt varmeenergi [kwh] +SLi : Elektrisk drivenergi og intern [kwh] QSLe : Elektrisk eksternt i akk.tank/el.kjel [kwh] : Elektrisk energi til varmtvann [kwh] PSLe: Elektrisk effekt til ekstern tsl: Tid har stått på [timer] 10

13 2. med tappevannsprioritering og ekstern varmtvannsbereder e. Med separat integrert i varmepumpen samt ekstern 2E Til/fra varmeavgiver QSLi QSLe Akk.tank/ el.kjel Elektrisk varmeelement QSE = - - QSLi : Avgitt varmeenergi [kwh] : Elektrisk drivenergi [kwh] Årsvarmefaktor uten : SPFVP = - QSLi QSLi : Elektrisk integrert i varmepumpe [kwh] QSLe : Elektrisk eksternt Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + QSLe + i akk.tank/el.kjel [kwh] +QSLi +QSLe+ : Elektrisk energi til Alternativ metode uten QSLi og QSLe: varmtvann [kwh] PSLe: Elektrisk effekt til ekstern QSE = - - (PSLi tsl) Årsvarmefaktor uten : SPFVP = - (PSLi tsl) Årsvarmefaktor med : tsl: Tid har stått på [timer] SPFTOT = + (PSLe tsl) + + (PSLe tsl) + (PSLi tsl) + 11

14 3. med tappevannsprioritering med intern varmtvannsbereder a. Med separat integrert i varmepumpen 3A QSLi Til varmeavgiver : Avgitt romvarmeenergi [kwh] : Elektrisk drivenergi [kwh] QSLi: Elektrisk integrert i varmepumpe [kwh] : Energi til varmtvann [kwh] tsl: Tid har stått på [timer] QSE = QSLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = + - QSLi Årsvarmefaktor med : SPFTOT = Alternativ metode uten QSLi: + + QSLi QSE = (PSLi tsl) Årsvarmefaktor uten : SPFVP = + - (PSLi tsl) Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + + (PSLi tsl) + 12

15 3. med tappevannsprioritering med intern varmtvannsbereder b. Med felles måling av varmepumpe og integrert 3B : Avgitt romvarmeenergi [kwh] +SLi: Elektrisk drivenergi og integrert i varmepumpe [kwh] : Energi til varmtvann [kwh] tsl: Tid har stått på [timer] +SLi Til varmeavgiver QSE = + - +SLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + - (PSLi tsl) +SLi - (PSLi tsl) + +SLi 3. med tappevannsprioritering med intern varmtvannsbereder c. Med ekstern 3C Til varmeavgiver Akk.tank/ el.kjel QSLe : Avgitt romvarmeenergi [kwh] : Elektrisk drivenergi [kwh] QSLe: Elektrisk eksternt i akk.tank/el.kjel [kwh] : Energi til varmtvann [kwh] PSLe: Elektrisk effekt til ekstern tsl: Tid har stått på [timer] QSE = + - Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = Alternativ metode uten QSLe: Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + + QSLe + + QSLe +(PSLe tsl) + +(PSLe tsl) 13

16 3. med tappevannsprioritering med intern varmtvannsbereder d. Med felles måling av varmepumpe og integrert i varmepumpe samt ekstern 3D +SLi Til varmeavgiver Akk.tank/ el.kjel QSLe : Avgitt romvarmeenergi [kwh] +SLi: Elektrisk drivenergi og integrert i varmepumpe [kwh] QSLe: Elektrisk eksternt i akk.tank/el.kjel [kwh] : Energi til varmtvann [kwh] PSLe: Elektrisk effekt til ekstern tsl: Tid har stått på [timer] QSE = + - +SLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = Årsvarmefaktor med : SPFTOT = Alternativ metode uten QSLe: Årsvarmefaktor med : SPFTOT = tsl) +SLi - (PSLi tsl) + - (PSLi + QSLe + +SLi + QSLe + (PSLe tsl) + +SLi + (PSLe tsl) + 14

17 3. med tappevannsprioritering med intern varmtvannsbereder e. Med separat integrert i varmepumpen samt ekstern 3E QSLi Til varmeavgiver Akk.tank/ el.kjel QSLe : Avgitt varmeenergi [kwh] : Elektrisk drivenergi [kwh] QSLi: Elektrisk integrert i varmepumpe [kwh] QSLe: Elektrisk eksternt i akk.tank/el.kjel [kwh] : Energi til varmtvann [kwh] PSLe: Elektrisk effekt til ekstern tsl: Tid har stått på [timer] QSE = QSLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = + - QSLi Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + QSLe + + QSLe + QSLi Alternativ metode uten QSLi og QSLe: QSE = (PSLi tsl) Årsvarmefaktor uten : SPFVP = + - (PSLi Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + (PSLe tsl) tsl) + + (PSLe tsl) + (PSLi tsl) 15

18 4. Tappevannsvarmepumpe a. Med felles måling av varmepumpe og 4A Uteluft +SLi +SLi: Elektrisk drivenergi og integrert i varmepumpe [kwh] : Energi til varmtvann [kwh] tsl: Tid har stått på [timer] QSE = - +SLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = - (PSLi tsl) +SLi - (PSLi tsl) Årsvarmefaktor med : SPFTOT = +SLi 16

19 4. Tappevannsvarmepumpe b. Med separat integrert i varmepumpen 4B Uteluft QSLi : Elektrisk drivenergi [kwh] QSLi: Elektrisk integrert i varmepumpe [kwh] : Energi til varmtvann [kwh] tsl: Tid har stått på [timer] QSE = - - QSLi Årsvarmefaktor uten : SPFVP = - QSLi Årsvarmefaktor med : SPFTOT = Alternativ metode uten QSLi: Årsvarmefaktor uten : SPFVP = + QSLi QSE = - - (PSLi tsl) - (PSLi tsl) Årsvarmefaktor med : SPFTOT = + (PSLi tsl) 17

20 Vedlegg Introduksjon av begreper og beskrivelse av best mulig drift av varmepumper Denne veilederen gjelder for varmepumper som avgir varme via et vannbasert varmedistribusjonsanlegg for romoppvarming og/eller til oppvarming av tappevann. typer typene kalles luft/vann, vann/vann eller væske/vann avhengig av varmepumpens varmekilde. Romoppvarming Til romoppvarming kan for eksempel varmeavgivere som vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer brukes. Tappevann Tappevann kan forvarmes eller varmes helt opp til ønsket temperatur av varmepumpen. Det må sikres at vann ut på ledningsnettet minst er varmet opp til 60 grader for å forhindre legionella. Eventuelt kan andre rensemetoder benyttes. Spisslast dekker varmebehov ved lave utetemperaturer Vanligvis trenger varmepumpen hjelp av en annen energikilde de kaldeste dagene i året. Denne andre energikilden kalles og er vanligvis elektrisitet. Typisk installeres et varmeelement (varmekolbe) som. Spisslastens nødvendig effekt (kw) er avhengig av type varmepumpe. Dersom varmepumpen bruker uteluft som varmekilde (luft/vann-varmepumpe), er det vanlig med 100 % effektdekning. Det vil si at dersom huset trenger 10 kw kaldeste vinterdag, installeres 10 kw, siden en luft/vannvarmepumpe gir liten/ingen varme ved så lave utetemperaturer. Væske/vann- og vann/vann-varmepumper leverer en betydelig varmemengde selv de kaldeste vinterdagene. Da trenger en kun å dekke forskjellen mellom avgitt effekt fra varmepumpen og varmeeffektbehovet til huset. Vanligvis dimensjoneres en varmepumpe til å gi omtrent % av maksimum effektbehov, og vil da dekke omtrent % av det årlige energibehovet. Spisslasten bør plasseres nærmest mulig varmeavgiver, men er av praktisk grunner vanligvis plassert inne i varmepumpekabinettet eller i en eventuell akkumuleringstank. Styring og regulering av varmepumpen Varmeeffekten varmepumpen avgir må tilpasses byggets behov. Det gjøres enten ved at varmepumpen slår seg av og på med jevne mellomrom (av/på-regulert), eller ved at effekten moduleres (inverterstyrt). En varmepumpe som starter og stopper ofte (mer enn 3 ganger pr time), vil få betydelig redusert levetid og besparelse. Av/på-regulerte varmepumper og spesielt dersom varmeavgiver har lite vannvolum og i tillegg mengdereguleres, øker faren for at det blir for mange start/stopp. Nødvendig tiltak er da å bruke en akkumuleringstank som har som oppgave å øke tilgjengelig vannvolum for varmepumpen som gir jevnere drift. Akkumuleringstankens størrelse er avhengig av flere faktorer, men bør være minimum liter pr kw (laveste varmepumpeeffekt). Ulike varmepumpesystem Her vil ulike varmepumpevarianter som finnes på markedet beskrives uavhengig av varmekilde. Det er altså den varmeavgivende siden som skal beskrives. Det som skiller de ulike typene på markedet er i hovedsak i hvilken grad tappevann varmes opp. For eldre boliger med stort årlig romvarmebehov og hvor tappevannsoppvarmingsbehovet er under om lag 15 %, er det ikke så viktig at varmepumpen kan varme opp tappevann. For nye boliger derimot, utgjør tappevannsoppvarmingsbehovet en betydelig andel av det totale varmebehovet, og det er derfor meget viktig at varmepumpen kan dekke størst mulig andel av dette varmebehovet. 1. uten tappevannsprioritering n leverer varme kun til varmeavgiver for romoppvarming. Vanntemperaturen må være så lav som mulig, og likevel dekke varmebehovet. Det gjøres med å regulere vanntemperaturen etter en såkalt utekompenseringskurve (også kalt: Varmekurve eller Flytende kondensering). En utekompenseringskurve vil si at ved synkende utetemperatur stiger vanntemperaturen til varmeavgiver. Denne kurven er individuell for hvert bygg og må innreguleres av eier over minst en vintersesong. Dersom varmepumpen har behov for akkumuleringstank kan den ha en coil (rørspiral) som forvarmer tappevann direkte ved tapping. Det forvarmede tappevannet må ettervarmes til minimum 65 C for å unngå legionellaproblematikk. Det kan også benyttes en såkalt dobbelmantlet bereder. Det er da plassert en varmtvannsbereder på toppen av akkumuleringstanken. Fra utsiden ser den ut som en tank, men innvendig er det altså to tanker hvor varmtvannsberederens bunn er akkumuleringstankens topp. 18

21 Til varmeavgiver Spisslast (elektrisk varmeelement) kan være plassert i akkumuleringstanken. Det er da viktig at varmepumpen styrer en, slik at dette harmonerer med utekompenseringskurven. sberederen som er vist i figuren kan være plassert inne i varmepumpens kabinett. Den må ikke ha et elektrisk varmeelement for ettervarming som 2/3. med tappevannsprioritering n veksler mellom å levere varme til romeller til tappevannsoppvarming. Det gjør den med en såkalt vekselventil. Dette er en ventil med tre løp som leder vannet enten til varmeavgiver eller til varmtvannsberederens coil (eller annen type varmeveksler). Vekselventilen i figuren er plassert på varmepumpens turløp (ut fra varmepumpen), men den kan også plasseres på retur med samme funksjon. Vekselventilen kan være plassert inne i varmepumpekabinettet eller synlig i rommet. Når varmepumpen registrer at temperaturen i varmtvannsbereden synker til under en bestemt temperatur (typisk 40 C ), veksler ventilen over og leverer hele varmepumpens effekt til bereden. n vil da varme tappevannet opp så høyt den klarer. Deretter veksler vekselventilen tilbake igjen og levere varmepumpens effekt kun til varmeavgiver for romoppvarming. Vanntemperaturen til varmeavgiver må være så lav som mulig, og likevel dekke varmebehovet. Det gjøres med å regulere vanntemperaturen etter en såkalt utekompenseringskurve (også kalt: Varmekurve eller Flytende kondensering). En utekompenseringskurve vil si at ved synkende utetemperatur stiger vanntemperaturen til varmeavgiver. Denne kurven er individuell for hvert bygg og må innreguleres av eier over minst en vintersesong. Forvarmet vann til varmtvannsbereder Akkumuleringstank Til varmeavgiver figuren viser. ns kan også benyttes for ettervarming og legionellasikring ved å levere varmen via coilen. 19

22 I tillegg til varmtvannsberederen som vises i figuren kan varmepumpen også ha behov for en akkumuleringstank for å oppnå jevn drift. Denne akkumuleringstanken kan være plassert inne i varmepumpens kabinett, utenfor eller som en del av en dobbelmantlet bereder. Det finnes dobbelmantlede beredere tilpasset varmepumper med tappevannsprioritering som har behov for akkumuleringstank. Det er da plassert en varmtvannsbereder med coil på toppen av akkumuleringstanken. Fra utsiden ser den ut som én tank, men innvendig er det altså to tanker hvor varmtvannsberederens bunn er akkumuleringstankens topp. Uteluft 4. Tappevannsvarmepumpe En tappevannsvarmepumpe leverer varme kun til tappevann. sberederen pleier å være integrert i varmepumpens kabinett, men kan også stå separat. Figuren viser uteluft som varmekilde, men andre varmekilder kan også benyttes. 20

23

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/luft-varmepumpe? En luft/luft-varmepumpe henter ut varmeenergi fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG Altherma er et produkt produsert av Daikin VARMEPUMPETEKNOLOGI PÅ SITT BESTE Daikin Altherma er et komplett system for oppvarming og kjøling. Systemet er basert

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger

VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger VVS FRA OLJEFYR TIL varmepumpe Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger «Bruken av oljekjeler i husholdninger skal fases ut. Enova skal kunne gi tilskudd til husholdninger som vil skifte ut oljefyren.»

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge:

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge: MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD Importør i Norge: - intelligent varmepumpeteknologi tilpasset store krav til ytelse, besparelse og brukervennlighet er merkevarenavnet for produktene innenfor luft til vann løsningene

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solfanger. Foto: Stefan Tiesen, Flickr.com. Versjon: 15.01.14

Manual til laboratorieøvelse. Solfanger. Foto: Stefan Tiesen, Flickr.com. Versjon: 15.01.14 Manual til laboratorieøvelse Solfanger Foto: Stefan Tiesen, Flickr.com Versjon: 15.01.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER Jørn Stene SINTEF Energiforskning Avdeling energiprosesser NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk 1 Høyt spesifikt energibehov i KONTORBYGG! 250-350

Detaljer

Nyskapende løsning med luft-til-vann varmepumpe fra. Grønn boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED

Nyskapende løsning med luft-til-vann varmepumpe fra. Grønn boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED Nyskapende løsning med luft-til-vann varmepumpe fra Grønn boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED Waterstage er en Luft-til-vann varmepumpe som bl.a. kan varme opp vann, ovner og gulv i huset ditt. Høyeffektserien

Detaljer

Tilbehør for varmepumper montert utendørs

Tilbehør for varmepumper montert utendørs Tilbehør for varmepumper montert utendørs Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll som har intelligent menystyring. Denne lett forståelige varmepumperegulatoren

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme bør faktureres for fak9sk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming.

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

Bolig ventilasjon med varmepumpe

Bolig ventilasjon med varmepumpe Bolig ventilasjon med varmepumpe www.nibe-villavarme.no Kontrollert boligventilasjon At det skal være varmt og godt i huset, og at det finnes rikelig med frisk luft og varmtvann er en selvfølg. Det er

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri_I

Sluttrapport for Gartneri_I PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri_I Innledning om gartneriet (NGF) Gartneriet ligger i Trøndelag. Veksthusanlegget

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer V/ KRISTIAN H. KLUGE, ERICHSEN & HORGEN AS Nytt Nasjonalmuseum skal bygges på Vestbanen i Oslo. Byggherre: Statsbygg. Areal: 54.400 m² Byggestart:

Detaljer

Protokoll i sak 829/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 ------------------------------------

Protokoll i sak 829/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 ------------------------------------ Protokoll i sak 829/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Vannbåren gulvvarme ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Selv om korrespondansen mellom partene stort sett

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri G

Sluttrapport for Gartneri G PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri G Veksthusanlegget er ca 2400 m2 med produksjonsareal og utsalg. Veksthus,

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 2 Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet og produsert varme Pumper for

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

Semesteroppgave. Varmepumpe

Semesteroppgave. Varmepumpe Semesteroppgave Varmepumpe Sted: Kuldelaboratorium, Kolbjørn Hejes vei 1.d (til høyre for hovedinngangen til Kjelhuset) Målsetting: Etter å ha gjennomført semesteroppgaven skal studenten ha fått kjennskap

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

Årsvarmefaktor for varmepumpesystemer

Årsvarmefaktor for varmepumpesystemer Årsvarmefaktor for varmepumpesystemer Jørn Stene Overingeniør, COWI AS Førsteamanuensis II, NTNU Varmepumpe # 1 10.6 2010 Varmepumpekonferansen 2010 NOVAP COWI AS Flerfaglig rådgivende ingeniørselskap

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET?

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Energikilder og varmeløsninger Tema: Oppvarming Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Valg av energikilde Elektrisk oppvarming Biobrensel

Detaljer

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

Solfanger. Manual til laboratorieøvelse for elever. Skolelaboratoriet for fornybar energi Universitetet for miljø- og biovitenskap

Solfanger. Manual til laboratorieøvelse for elever. Skolelaboratoriet for fornybar energi Universitetet for miljø- og biovitenskap Manual til laboratorieøvelse for elever Solfanger Skolelaboratoriet for fornybar energi Universitetet for miljø- og biovitenskap Foto: Stefan Tiesen, Flickr.com Formå l I dette forsøket skal du lære mer

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Væske/vann varmepumper

Væske/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Innendørs installasjon GODKJENT (2,4) I testen: 10 varmepumper Testresultat: 4 godkjent, 6 tilfredsstillende Kontrollert på væske/vann varmepumpen WZS100H 6/2007 4 Wärme pumpen Natur

Detaljer