KAC - luftkjølte aggregat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAC - luftkjølte aggregat"

Transkript

1 KAC - luftkjølte aggregat Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

2 KAC - luftkjølte aggregat Kjøleaggregat for utendørsplassering til luft-kondisjonering, type KAC. Alle aggregater leveres internt elektrisk montert inkludert startutstyr. KAC finnes i 8 modeller med kjølekapasitet fra 5,4 kw til ca. 30 kw. For å oppnå et akseptabelt lydnivå, benyttes vifter med lavt turtall. Viftene er?? av kondensatortrykket. Lydisolert kompressor i eget rom, bidrar til ytterligere senkning av lydnivået. Aggregatene leveres for kuldemedie R407C. Teknisk spesifikasjon - Lakkert galvanisert ståldeksel - Kondensatorbatteri Cu/AI - Helhermetisk scrollkompressor - Bunnkassevarmer - Høyt- og lavttrykkspressostat - Axialvifte 900 rpm - Elektronisk vifteturtallsstyring styrt av kondenseringstrykket - Tidsforsinkingsrelé - Ferdigkoblet til elboks - Fylt med Nitrogen (N 2 ) - Servicetilslutninger - Startutstyr - Motorbeskyttelse - Magnetventil for trykkutligning (Kun KAC 54) Målskisser Sett fra venstre side Sett forfra Sett ovenfra 2

3 Kapasiteter 230V71/50Hz Varenr. Modell Fordampningstemp. ( o C) 10 o C 7,2 o C 5 o C 0 o C 506 KAC V/1/50Hz Varenr. Modell Fordampningstemp. ( o C) Tekniske data Dimensjoner mm 10 o C 7,2 o C 5 o C 0 o C 507 KAC KAC KAC KAC KAC KAC KAC V/3/50Hz Varenr. Modell Fordampningstemp. ( o C) 10 o C 7,2 o C 5 o C 0 o C 3795 KAC KAC KAC KAC KAC KAC KAC Festemål Rørdimensjon tomme Indre volum liter Max. strømforbruk (A) Modell (A) Antall Vifter A B H a b Væske Gass KAC /8 1/2 0,9 56 8,3 39 KAC /8 5/8 1, KAC /8 5/8 1, ,6 6,8 40 KAC /8 5/8 1, ,1 7,2 40 KAC /2 3/4 2, KAC 175 KAC /2 7/8 3, , KAC /8 1 1/ ,1 23,6 56 Kondesator Vekt 230/1/50 220/3/50 400V db 3

4 KAC - Viktig! Kjøleaggregat er en del i et system og kan derfor ikke brukes som en selvstendig enhet. Det er forbudt å starte kjøleaggregater før systemet, som aggregatet inngår i, er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser i maskindirektivet. Denne instruks retter seg til autoriserte kjøleinstallatører som er kvalifiserte nok for å ta hånd om kuldemedieinstallasjoner. Kun spesialutdannet personale er tillatt installasjon, anslutte el, starte, reparere eller montere tilkommende komponenter på kjøleaggregatet. Gjeldende sikkerhetsforeskrifter Kjølekompressoren får kun brukes for det bruksområdet den er produsert for. Kun godkjente kuldemedier og oljer får brukes. Start ikke aggregatet om det ikke er tilknyttet til en kuldemediekrets eller om det ikke er fylt med kuldemedium. Aggregatet er sikkerhetsfylt med nitrogengass. Aggregatet får heller ikke startes om det ikke er utstyrt med justert sikkerhetsutstyr. Det er heller ikke tillatt å bruke kompressoren til å evakuere kjølesystemet. Dette for å forhindre skader på motoren. Start aldri aggregatet før panelet, som dekker strømtilkoblingene, er lukket. Dette for å unngå strømsjokk. Før aggregatet startes er det nødvendig å forsikre seg om at systemet er fylt opp korrekt med kuldemedium og at samtlige ventiler er helt åpne. Hvis kuldemediekretsen inneholder luft kan den såkalte dieseleffekten opptre, hvilket betyr at gassen som kommer inn i kompressoren inneholder en blanding med olje som kan eksplodere og ødelegge kompressoren og skade personer i nærheten. Selv ved korrekt bruk kan kompressorens høytrykksledning oppnå så høy temperatur at det ved berøring finnes risiko for brannskader. I tilfelle kuldemedietap skal all kontakt med hud og øyne unnvikes. Hvis avtapping av kuldemedium fra et system skal skje må det ikke slippes ut til omgivelsen. Da skal spesiel tømmeutstyr brukes for å ta hånd om kuldemediet. Videre informasjon finnes tilgjenglig i vår tekniske utgave. 4

5 Oppbevaring og transport Oppbevar aggregatet på en tørr plass i originalinnpakning. Oppbevaringstemperatur skal være mellom -20 og +60 C. Bruk originalinnpakningen ved transport for å unngå støt. Installasjon av kjøleaggregat Viktig! Når aggregatet er under spenning må alle luker og paneler være lukket. Allmenn informasjon Aggregatet må installeres horisontalt og fikseres gjennom anpassede hull. Vibrasjonsdempende materiale kan brukes som mellomlegg. Når aggregatets plassering velges må luftsirkulasjonen rundt aggregatet sikkerhetstilles og rundgang må forhindres. > 500 mm > 150 mm > 150 mm > 1000 mm Kuldemedieledninger Anbefalt minimumsavstand Kjøleaggregatet er utstyrt med ventiler på aggregatets side for tilslutning til kuldemediekretsen. Planering og installasjon av rørene må gjøres med høy nøyaktighet. Man må ta hensyn til at kuldemediet inneholder olje som kan samles på ulike steder og kan ved enkelte tilfelle ikke komme tilbake til kompressoren, hvis rørene ikke er dimensjonert på riktig måte. Spesielt sugegassledningen må ha korrekte dimensjoner i henhold til følgende: Det er nødvendig å ha egnet hastighet på sugegassen i rørene for å gjøre det mulig for oljen å komme tilbake til kompressoren. Horisontale rør må vinkles med flyteretningen. Gasshastigheten må være minst 4 m/sek i de horisontale delene. Hvis sugegassledningen er vertikal er det nødvendig å installere oljefeller (P-traps). Gasshastigheten i vertikale rør må være minst 8 m/sek eller til og med 15 m/sek, Bruk beskyttelsesgass i rørene ved lodding. Bruk kun materiale og komponenter som er laget for kuldemediekretser. Før start er det veldig viktig å ta bort alle forurensninger (smuss, loddeslagg osv.) ut av systemet for å unngå skader på kompressoren. For å unngå dette, er et egnet dimensjonert filter, med lite trykktap, allerede montert i sugegassledningen (på modeller med Scrollkompressorer). 5

6 Trykktesting Når aggregatet er blitt tilknyttet til kuldemediekretsen må ventilene i sugegass og væskeledningene holdes lukket under testen for å unngå at luft og fukt kommer inn i systemet. Trykket ved testingen, som skjer med nitrogengass, får ikke overstige 27 bar (beregningstrykk 27,5 bar). Vakuumsuging For å muliggjøre kontinuerlig drift må systemet vakuumsuges til et trykk på minst 3 mbar ved omgivende temperatur 10 C eller høyere. Ventilene i sugegass og væskeledningene skal være lukket. Elektrisk tilslutning Tilslutning av kjølaggregat til strømnettet må utføres av kvalifisert tekniker, og denne må bruke det el skjema som finnes trykt på tilslutningsboksen. Valg av hovedbryter, sikringer, dimensjon og isolering av strømledninger må skje i henhold til gjeldende bestemmelser og i henhold til den elektriske spesifikasjon som finnes på aggregatets merkeskilt og vedlagte dokumentasjon. NB: Spenningen må være innen ±10% av på aggregatets merkeskilt angitte verdi. Påfylling av kuldemedium Viktig! Aggregatet er sikkerhetsfylt med nitrogengass. Fylling og eventuell senere påfylling av kuldemedium må skje i væskeledningen via serviceventilen, som er plassert etter magnetventilen i væskeledningen. For å unngå smøringsproblemer må mengden kuldemedium være så lite som mulig. Bruk aggregat og rør med minst mulig indre volum. Sjekk også at ekspansjonsventilen virker tilfredsstillende. F. eks skal en maksimal overheting på 10K opprettholdes. Legg rørene så korte som mulig. Følg nøyaktig kuldemedieprodusentens instrukser for kuldemediefylling. 6

7 overskrift?? Når kompressoren stanser kan det iblant hende at kuldemedium blandet med olje strømmer tilbake til kompressoren. Blandingsbalansen av olje og kuldemedium bestemmes av forskjellige egenskaper på begge væsker, gasstrykk og oljetemperatur. Da kompressoren er konstruert for å redusere disse problem ved start, er det likevel nødvendig å tilslutte veivhusvarmen på en riktig måte. Oljenivå Når man starter et system er kuldemediet normalt sett blandet med olje og en viss del av oljen er igjen ute i systemet. Dette betyr at oljemengden i kompressoren mest trolig er for liten. Det er derfor viktig, spesielt i begynnelsen, å kontrollere mengden olje i kompressoren. Justering av styrings- og sikkerhetsutstyret Etter installasjonen er ferdig er de viktig å sjekke funksjonen på styrings- og sikkerhetsutstyret: Lavtrykkspressostat For å kontrollere funksjonen, lukk væskemengden til fordamperen ved å lukke magneteller stoppventilen i væskeledningen. Les av trykket på en trykkmåler når pressostaten bryter. En annen avlesning skjer etter at avstenging i væskeledningen har åpnets og pressostaten går tilbake. Dette gir mulighet til å få den korrekte trykkdifferensen verifisert. Høytrykkspressostat For å kontrollere funksjonen, øk kondensatortrykket ved å stanse viften eller på annen måte minske luftstrømmen. Les av trykket på en trykkmåler når pressostaten bryter. Slå på luftstrømmen og gjenstarte ved den manuelle gjenstartbryteren på pressostaten. Kjøleaggregatene er utstyrt med pressostater med følgende før programmerte data: HP bryter ved 23,5 bar Manuell gjenstart Ved avvikelse justeres pressostaten med justeringsskruven så rett verdi erholdes. LP bryter ved 1,5 bar Differanse 1 bar Scrollkompressorer er forsynt med en sikkerhetsventil som åpner mellom høy- og lavtrykkssiden ved 28 bar +/-3. X-ventil Justere O.H. iht. gjeldende x-ventil og??. 7

8 Vedlikehold Viktig: Bryt strømmen før arbeidet begynnes. Olje og oljenivåkontroll Olje som brukes til kjølekompressorer er klar og gjennomsiktig. Den beholder sin farge i lang driftstid. Eventuelle mørke områder beror som oftest på forurensninger i rørene eller overoppheting på kompressorens trykkside og dermed deling og forsuring av oljen. Markedet tilbyr spesielle utstyr som man kan måle syrekonsentrasjonen i oljen med. Hver kompressor er fylt opp med nok mengde olje for normal drift. I større system kan det være nødvendig å fylle på oljen. Kondensatorer Luftkjølte kondensatorer må rengjøres regelmessig grunnet de forurensninger som finnes i luften som passerer gjennom kondensatoren. Lamellene kan rengjøres med trykkluft, eventuelt i omvendt retning mot luftstrømmen eller med kjemiske produkter, som ikke er aggressive mot metaller, for å får bort fett. Bytte av pressostaten Aggregatet er forsynt med en fabrikksmontert pressostat. Instrukser for bytting av pressostaten 1. Skru av strømmen 2. Demonter de paneler som omgir kompressoren og strømpanelet 3. Demonter pressostaten i henhold til vedlagt datablad. 4. Tilslutt den nye pressostaten på eksakt samme måte som den gamle. 5. Monter nå alle paneler og koble på strømmen. 6. Juster og test pressostaten. Lodde fra hverandre komponenter i system Hvis kuldemediet tømmes kun på høytrykkssiden kan det skje at kompressorens lavtrykkside og sugegassledningen fortsatt står under trykk. Hvis en komponent står plassert på lavtrykksiden og loddes fra kan den blanding av olje og kuldemedium som står under trykk ta fyr om den kommer i kontakt med ilden. Det er derfor nødvendig å tømme både høyt- og lavtrykkssiden på kuldemedium og å kontrollere resterende trykk med en trykkmåler før komponenter loddes fra. Utbytte av turtallsutstyr For å unngå kuldemedielekkasje bortmonteres turtallsutstyret i henhold til vedlagte datablad. 8

9 Rørskjema KAC-54 9

10 Rørskjema KAC V 10

11 Rørskjema KAC V 11

12 Rørskjema KAC

13 Rørskjema KAC V 13

14 Rørskjema KAC V 14

15 Rørskjema KAC V 15

16 Rørskjema KAC V 16

17 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Oppdatert:

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning for pumpemodul

Bruksanvisning for pumpemodul Bruksanvisning for pumpemodul Utgava 03 Innehållsförteckning Før installasjon Sid. 3 Mottagelse Sid. 3 Transport og plassering Sid. 3 El Tilkopling Sid. 3 Rør Tilkopling Sid. 3 Lufting av pumpegruppe Sid.

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Varenr Model Type 3785020 RS 70 821 T1 3785021 RS 70 821 T1 3785022 RS 70 821 T1 3785023 RS 70 821 T1 3785220 RS 100 822 T1 3785221 RS 100 822 T1 3785222 RS 100 822 T1 3785223 RS 100 822 T1 3785420 RS

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer